Pulmozyme 1 mg/ml Lösning för nebulisator

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

11-12-2017

Aktiva substanser:
dornas alfa
Tillgänglig från:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kod:
R05CB13
INN (International namn):
dornas alfa
Dos:
1 mg/ml
Läkemedelsform:
Lösning för nebulisator
Sammansättning:
dornas alfa 1 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Plastampull, 30 x 2,5 ml
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
56449
Tillstånd datum:
2018-05-23

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Pulmozyme

®

1 mg/ml

2 500 E/2,5 ml),

lösning för nebulisator

dornas alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Pulmozyme är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pulmozyme

Hur du använder Pulmozyme

Eventuella biverkningar

Hur Pulmozyme ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pulmozyme är och vad det används för

Pulmozyme innehåller det aktiva innehållsämnet dornas alfa. Det är en tillverkad version av ett

protein som finns i din kropp och som kallas DNas.

Pulmozyme används av patienter med cystisk fibros. Det fungerar genom att lösa upp det tjocka slem

som finns i lungorna. Detta hjälper lungorna hos patienter med cystisk fibros att fungera bättre.

Pulmozyme andas in (inhaleras) med något som kallas nebulisator (se avsnitt 3: Hur du använder

Pulmozyme). Du kommer vanligen att fortsätta att ta dina andra läkemedel mot cystisk fibros

samtidigt som du tar Pulmozyme (se ”Andra läkemedel och Pulmozyme” i avsnitt 2).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pulmozyme

Använd inte Pulmozyme

om du är allergisk (överkänslig) mot dornas alfa eller mot något av övriga innehållsämnen i

Pulmozyme (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pulmozyme.

Barn

Pulmozyme rekommenderas inte till barn under 5 år.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan

Pulmozyme används om det har förskrivits till ett barn under 5 år.

Andra läkemedel och Pulmozyme

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana och naturmedel. Detta för att Pulmozyme kan påverka effekten av andra läkemedel.

Dessutom kan andra läkemedel påverka effekten av Pulmozyme.

Du kan fortsätta att ta dina andra vanliga läkemedel mot cystisk fibros samtidigt som du tar

Pulmozyme (till exempel antibiotika, pankreasenzymer, bronkvidgande och smärtstillande läkemedel).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker innan du använder Pulmozyme.

Graviditet och amning

Använd inte Pulmozyme om du är gravid, försöker bli gravid eller om du ammar, om inte din läkare

sagt att du ska göra det.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Pulmozyme påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Pulmozyme

Använd alltid Pulmozyme enligt läkarens anvisningar. Pulmozyme inandas (inhaleras) med hjälp av

en nebulisator (se ”Vilken nebulisator ska användas”). Rådfråga läkare om du är osäker.

Under Pulmozymebehandlingen ska du fortsätta med din standardbehandling med andningsgymnastik.

Personer som är 5 år eller äldre

Du ska använda Pulmozyme

varje dag.

Rekommenderad dos är en ampull varje dag som inhaleras med hjälp av din nebulisator.

Om du är över 21 år kan din läkare säga åt dig att ta en ampull två gånger om dagen.

Personer under 5 år

Pulmozyme rekommenderas inte till barn under 5 år.

Vilken nebulisator ska användas

Använd en nebulisator såsom:

Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo-Aide, specialtillverkad

Respirgard/Pulmo-Aide eller AcornII/Pulmo-Aide.

Pulmozyme kan också användas med ett återanvändbart nebuliseringssystem såsom Pari

LL/Inhailerboy, Pari LC/Inhailerboy eller Master. Aiolos/2 Aiolos, Side Stream/CR50 eller

MobilAire eller Porta-Neb.

Pari eFlow Rapid nebulisator, en generell elektronisk nebulisator med vibrerande membran

kan användas. Pari eFlow Rapid nebulisator ska rengöras enligt tillverkarens instruktioner.

Dessutom rekommenderas att Pari easycare rengöringstillsats används efter var sjunde

användning.

Ultraljudsnebulisatorer ska inte användas

eftersom de kan hindra Pulmozyme från att

fungera på ett riktigt sätt.

Läs noga igenom och följ tillverkarens anvisningar för användningen av varje nebulisator. Tala med

din läkare som kan tala om för dig vilken nebulisator som kan användas med Pulmozyme.

Hur används Pulmozyme med nebulisatorn

När du gör i ordning nebulisatorn för användning med Pulmozyme,

kom ihåg dessa viktiga punkter:

Blanda inte Pulmozyme med andra vätskor eller läkemedel i nebulisatorn.

Använd inte överblivet Pulmozyme, detta ska alltid kastas.

Om du har en ”återanvändningsbar” nebulisator, kom ihåg att göra ren den efter användning.

Tillverkaren av nebulisatorn kan ge råd om bästa sättet att rengöra nebulisatorn efter

användning av Pulmozyme.

Om någon annan använder ditt Pulmozyme av misstag ska de kontakta läkare på en gång.

Att använda din nebulisator

Säkerställ att nebulisatorn är ren.

Bryt av toppen på en Pulmozymeampull.

Häll innehållet i nebulisatorns kammare.

Följ instruktionerna för nebulisatorn och inhalera Pulmozyme på en gång.

Om du har använt för stor mängd av Pulmozyme

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Pulmozyme

Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer på det.

Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Pulmozyme

Om du slutar använda Pulmozyme kan dina symtom från bröstet bli värre. Tala med din läkare om du

skulle vilja sluta använda Pulmozyme.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pulmozyme orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar från Pulmozyme är ovanliga. De förekommer hos färre än 1 av 1000 användare.

Biverkningar inkluderar:

Bröstsmärta.

Feber.

Orolig mage (dålig matsmältning).

Förändringar i rösten, inklusive heshet eller att du tappar rösten.

Halsont.

Svårigheter att andas.

Rinnande eller täppt näsa och nysningar (rinit).

Irritation i ögat (konjunktivit). Symtomen inkluderar röda och kliande ögon och utsöndring

från ögat.

Hudutslag, som kan vara ojämna och kliande (nässelutslag).

Då du inleder behandlingen kan din lungfunktion bli sämre och du kan bilda mer slem än

normalt. Denna effekt är vanligen övergående.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Pulmozyme ska förvaras

Pulmozymeampullerna ska förvaras i kylskåp

C -8

C) i originalkartongen.

Ljuskänsligt.

Du kan fortfarande använda en ampull om den har lämnats utanför kylskåp en kortare tid i

högre temperatur (endast förvarats utanför kylskåpet en gång och som längst 24 timmar i

högst 30

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Släng inte överblivna ampuller i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda

miljön. Behåll dem endast om din läkare säger åt dig att göra det.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Pulmozyme 1 mg/ml ( 2 500 E/2,5 ml), lösning för nebulisator är

dornas alfa. Detta kallas också rekombinant humant deoxyribonukleas I eller rhDNas. 2,5 ml

lösning innehåller 2500 enheter (eller 2,5 mg) dornas alfa.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, kalciumkloriddihydrat och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende

Pulmozyme lösning för nebulisator tillhandahålls i genomskinliga plastampuller. Ampullerna

innehåller 2,5 ml vätska. Läkemedlet är klart och färglöst till svagt gulaktigt.

Parallellimportör:

Paranova Läkemedel AB, Solna

Ompackare:

Paranova Pack B.V., Lelystad, Nederländerna

Tillverkare:

Rochekoncernen

Denna bipacksedel ändrades senast:

2018-05-23

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Pulmozyme 1 mg/ml (2500 E/2,5 ml), lösning för nebulisator.

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ampull innehåller 2500 E (motsvarande 2,5 mg) dornas alfa* per 2,5 ml vilket

motsvarar 1000 E/ml eller 1 mg/ml**.

*fosforylerat och glykosylerat protein - humant deoxyribonukleas 1 - producerat genom

rekombinant DNA-teknologi i ovariecellinje CHO A14. 16-1 MSB #757 från kinesisk

hamster.

**1 Genentech enhet/ml = 1 μg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Lösning för nebulisator. Klar, färglös till svagt gulaktig lösning.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av cystisk fibros hos patienter med forcerad vitalkapacitet (FVC) över 40% och

som är äldre än 5 år för att förbättra lungfunktionen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

2,5 mg (motsvarande 2500 E) deoxyribonukleas I som inhalation en gång dagligen.

Några patienter över 21 års ålder kan ha nytta av en dos 2 gånger dagligen.

De flesta patienter erhåller optimal nytta vid kontinuerlig daglig behandling med Pulmozyme.

I studier där Pulmozyme givits intermittent har förbättringen av lungfunktionen sjunkit när

behandlingen avbrutits. Därför skall patienter ordineras att ta läkemedlet varje dag utan

uppehåll.

Patienten skall fortsätta sin standardbehandling inklusive andningsgymnastik vid behandling

med Pulmozyme.

Patienter som får en luftvägsinfektion under pågående Pulmozyme-behandling kan fortsätta

denna utan risk.

Säkerhet och effekt har ännu ej visats hos patienter med forcerad vitalkapacitet mindre än

40%.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt har ännu ej visats för patienter yngre än 5 år.

Administreringssätt

Innehållet i en dosampull (2,5 ml inhalationsvätska) inhaleras outspätt med hjälp av

rekommenderat nebulisatorsystem (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet av PULMOZYME: För att förbättra spårbarheten av Pulmozyme bör

produktnamnet på det administrerade dornas alfa och batchnumret tydligt noteras i patientens

journal.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Pulmozyme kan på ett effektivt och säkert sätt användas tillsammans med standard-

behandlingar vid cystisk fibros såsom antibiotika, bronkdilaterare, pankreasenzymer,

vitaminer, kortikosteroider för inhalation och systemiskt bruk samt analgetika.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten vid dornas alfa-behandling har ej undersökts hos gravida kvinnor. Djurstudier

tyder inte på en direkt eller indirekt skadlig effekt med avseende på graviditet eller

fosterutveckling (se avsnitt 5.3). Försiktighet skall iakttas vid förskrivning av dornas alfa till

gravida kvinnor.

Amning

När dornas alfa administreras till människa enligt doseringsrekommendationen är den

systemiska absorptionen minimal och därför kan inga mätbara koncentrationer av dornas alfa

förväntas i modersmjölk. Trots detta skall försiktighet iakttas när dornase alfa administreras

till ammande kvinnor, se avsnitt 5.3.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pulmozyme har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningsdata reflekterar kliniska prövningar och erfarenhet efter godkännandet vid

användning av Pulmozyme i rekommenderade doser.

Biverkningar som hänför sig till Pulmozyme är sällsynta (<1/1000). I de flesta fall är

biverkningarna milda och övergående till sin natur och kräver ingen dosjustering av

Pulmozyme.

Ögon:

Konjunktivit.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Dysfoni, dyspné, faryngit, laryngit, rinit (alla icke-infektlösa).

Magtarmkanalen:

Dyspepsi.

Hud och subkutan vävnad:

Hudutslag, urtikaria.

Allmänna symtom:

Bröstsmärta (pleuritisk/icke-kardiell), pyrexi.

Undersökningar:

Försämrat lungfunktionstest.

Patienter som upplever typiska cystisk fibros-biverkningar kan, i allmänhet, på ett säkert sätt

fortsätta att använda Pulmozyme, vilket styrks av den höga andelen patienter som slutför

kliniska prövningar med Pulmozyme.

I kliniska prövningar upplevde få patienter biverkningar som ledde till permanent avbrott i

dornas alfa-behandlingen. Frekvensen för avbrytandet var jämförbar mellan placebo (2%) och

dornas alfa (3%).

Som med andra aerosoler, kan lungfunktionen minska och upphostningen av slem öka när

dornas alfa-behandling påbörjas.

Mindre än 5% av patienterna behandlade med dornas alfa har utvecklat antikroppar mot

dornas alfa och ingen av dessa patienter har utvecklat IgE-antikroppar mot dornas alfa.

Förbättring i lungfunktionstest har fortfarande skett efter utveckling av antikroppar mot

dornas alfa.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Effekten av överdosering med Pulmozyme har inte studerats. I kliniska studier har patienter

med cystisk fibros inhalerat upp till 20 mg Pulmozyme två gånger dagligen (16 gånger

rekommenderad daglig dos) i upp till 6 dagar och 10 mg två gånger dagligen (8 gånger

rekommenderad dos) intermittent (2 veckor med/2 veckor utan läkemedel) i 168 dagar. Sex

vuxna icke cystisk fibros-patienter fick en enkeldos intravenöst på 125 µg/kg av dornas alfa,

följt av 125 µg/kg subkutant 7 dagar senare i två 5-dagarsperioder i följd, utan att varken

neutraliserande antikroppar till DNas eller någon förändring av antikroppar i serum mot

dubbelsträngad DNA detekterades. Alla dessa doser tolererades väl.

Systemisk toxicitet av Pulmozyme har inte observerats och är inte förväntad till följd av den

låga absorptionen och korta halveringstiden av dornas alfa i serum. Systemisk behandling vid

överdosering är därför sannolikt inte nödvändig (se avsnitt 5.2).

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Andningsorganen, ATC-kod: R05CB13.

Verkningsmekanism

Rekombinant humant DNas är en genetiskt framställd variant av det naturligt förekommande

humana enzymet som spjälkar extracellulärt DNA.

Retention av visköst purulent slem i luftvägarna medför både nedsatt lungfunktion och

försämring av infektion. Purulent slem innehåller mycket höga koncentrationer extracellulärt

DNA, en viskös polyanjon som bildas från degenererade leukocyter vilka ackumuleras som

svar på infektion. DNA i slem hydrolyseras

in vitro

av dornas alfa och slemmets

viskoelasticitet minskar kraftigt.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet studerades i dubbelblinda, placebokontrollerade studier (Z0342/Z0343)

där patienter över 5 års ålder och med FVC över 40% prediktivt fick 2,5 mg Pulmozyme en

eller två gånger dagligen under en 24-veckorsperiod. Totalt randomiserades 968 patienter

(medelålder 19 år) i dessa studier med ett medelvärde av FVC på 78% vid baseline.

I en annan placebokontrollerad dubbelblind studie (Z0713) utvärderades effekten av

Pulmozyme (2,5 mg en gång per dag i 2 år) på pulmonell funktion hos unga patienter (6-11

års ålder) med minimala tecken på lungsjukdom som definierat av FVC på ≥ 85% prediktivt.

Totalt randomiserades 474 patienter (medelålder 8,4 år) i dessa studier med ett medelvärde av

FVC på 102,3%

Resultaten av de huvudsakliga effektmåtten visas i tabellerna nedan. En signifikant ökning i

observerades i början av behandlingen med Pulmozyme och avtog över tiden, speciellt

efter första årets behandling. Emellertid kvarstod skillnaden statistiskt signifikant med

placebo. Pulmozyme minskade den relativa risken för exacerbation i luftvägarna som krävde

parenterala antibiotika med ungefär 30%. Denna minskning korrelerade inte med

förbättringen i FEV

som mättes under de första veckornas behandling.

Studier Z0342/Z0343

Placebo

2,5 mg en gång

dagligen

2,5 mg två gånger

dagligen

N = 325

N = 322

N = 321

Medelvärde skillnad

från baseline i %

Dag 8

- 0,5%

7,9%

9,0%

Vecka 24

0,1%

5,1%

3,6%

Totalt

0,0%

5,8%

5,6%

(prediktivt värde

i %)

p < 0.001

p < 0,001

Under 24 veckor

Relativ risk (95% KI)

0,73 (0,57 – 0,94)

0,71 (0,55 – 0,91)

Andel % av patienter

med exacerbation

p = 0,015

p = 0,007

Studie Z0713

Placebo

2,5 mg en gång

dagligen

N = 235

N = 237

Spirometri

Medelvärde skillnad

från baseline (vid vecka

(prediktivt värde

i %)

- 3,10

0,03

p = 0,008

FVC (prediktivt värde i

- 2,88

- 2,23

p = 0,54

25-75

(prediktivt

värde i %)

- 4,05

3,83

p = 0,0008

Under 96 veckor

Relativ risk (95% KI)

0,66 (0,44 – 0,996)

Andel % av patienter

med exacerbation

p = 0,048

Post hoc-analys av data tyder på att effekten av Pulmozyme på exacerbation i luftvägar hos

äldre patienter (> 21 år) kan vara mindre än hos yngre patienter och att dosering två gånger

dagligen kan krävas för de äldre patienterna. Andelen i procent av de äldre patienterna som

utvecklade exacerbation under 24 veckor var 44% för placebo, 48% och 39% för Pulmozyme

2,5 mg dagligen respektive två gånger dagligen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Inhalationsstudier på råtta och primater visar en låg procent systemisk absorption,

<15% för råtta och <2% för apa. I enlighet med resultaten från dessa djurstudier ses en låg

systemexponering då dornas alfa administreras till patienter som en inhalationsaerosol.

Absorptionen av dornas alfa från mag-tarmkanalen efter oral administrering till råtta är

försumbar.

DNas förekommer naturligt i humanserum. Inhalation av upp till 40 mg dornas alfa i upp till 6

dagar resulterade inte i någon signifikant höjning av DNas-koncentrationen i serum över den

normala endogena nivån. Ingen ökning större än 10 ng/ml av DNas-koncentrationen i serum

observerades. Efter administrering av 2500 E (2,5 mg) dornas alfa 2 gånger dagligen i 24

veckor, skilde sig inte medelkoncentrationen av DNas i serum från medelvärdet på

0,1 ng/ml före behandling, vilket tyder på låg systemabsorption eller ackumulering.

Distribution

Studier på råtta och apa har visat att efter intravenös administrering elimineras dornas alfa

snabbt från serum. Den initiala distributionsvolymen liknade serumvolymen i dessa studier.

Inhalation av 2500 E (2,5 mg) dornase alfa resulterar i medelkoncentrationer av dornas alfa i

sputum på ca 3 mikrog/ml inom 15 minuter hos patienter med cystisk fibros. Dornas alfa-

koncentrationer i sputum sjunker snabbt efter inhalation.

Metabolism

Dornas alfa förväntas metaboliseras av proteaser som finns närvarande i biologiska vätskor.

Eliminering

Studier på råtta och apa har visat att efter intravenös administrering elimineras rhDNas snabbt

från serum. Intravenösa studier på människa föreslår en eliminering av halveringstiden från

serum på 3-4 timmar.

Studier på råtta indikerar att efter aerosoladministrering är halveringstiden för elimination från

lungorna 11 timmar. Hos människa avtog DNas nivåer i sputum till mindre än hälften av de

som omedelbart påvisades efter administrering inom 2 timmar, men effekt på sputums reologi

kvarstod i mer än 12 timmar.

Pediatrisk population

Pulmozyme 2,5 mg genom inhalation administrerades dagligen i 2 veckor till 98 patienter i

åldern 3 månader till 9 år (65 i åldern 3 månader till < 5 år, 33 i åldern 5 till 9 år) och

bronkoalveolär sköljningsvätska erhölls inom 90 minuter från den första dosen. Pari Baby

återvinningsbara nebulisator (som har en ansiktsmask i stället för ett munstycke) användes för

patienter som inte kunde visa förmågan att inhalera eller exhalera oralt under hela

behandlingsperioden (54/65, 83% av de yngre och 2/33, 6% av de äldre patienterna). DNas-

koncentrationen i bronkoalveolär sköljning var detekterbar hos samtliga patienter men visade

en bred räckvidd från 0,007 till 1,8 µg/ml. Under en exponeringsperiod av i genomsnitt 14

dagar ökade DNas-koncentrationen i serum (medel ± SD) med 1,1 ± 1,6 ng/ml i åldersgruppen

3 månader till < 5 år och med 0,8 ± 1,2 ng/ml i åldersgruppen 5 till 9 år. Incidensen av feber

var mer frekvent i den yngre än i den äldre åldersgruppen (41% respektive 24%). Feber är en

känd komplikation av bronkoskopi.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data baserade på standardstudier i säkerhetsfarmakologi, upprepad dostoxicitet,

genotoxicitet, karcinogen potential, reproduktionstoxicitet indikerar inte en specifik

säkerhetsrisk hos människa.

I en studie har låga koncentrationer av dornas alfa (<0,1% av koncentrationen som uppmättes

i maternellt serum hos cynomolgus-apor) uppmätts i modersmjölk hos diande cynomolgus-

apor som fått höga doser av dornas alfa intravenöst (100 µg/kg bolus följt av 80 µg/kg/timme

i 6 timmar).

I en fyra veckors inhalationstoxicitetsstudie hos juvenila råttor inleddes dosering 22 dagar

efter nedkomst med doser till LRT (Likelihood Ratio Test) på 0, 51, 102 och 260 µg/kg/dag.

Dornas alfa tolererades väl och inga lesioner hittades i luftvägarna.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Kalciumkloriddihydrat

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Pulmozyme är en obuffrad vattenlösning som inte skall spädas eller blandas med andra

läkemedel eller lösningar i nebulisatorn. Blandning med denna lösning kan leda till skadliga

strukturella och/eller funktionella förändringar av Pulmozyme eller de andra produkterna i

blandningen.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

C -8

Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

En enstaka kort exponering för förhöjda temperaturer (under högst 24 timmar i upp till 30

påverkar inte produktens stabilitet.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

2,5 ml lösning för nebulisator i en ampull (plastampull av polyeten med låg densitet).

Förpackningsstorlekar om 6 och 30 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Innehållet i en 2,5 mg (2500E) engångsampull med Pulmozyme steril inhalationsvätska skall

inhaleras en gång dagligen med hjälp av en rekommenderad nebulisator.

Pulmozyme ska inte blandas med andra läkemedel eller lösningar i nebulisatorn (se avsnitt

6.2).

Pulmozyme kan användas tillsammans med ett tryckluftsnebulisator/kompressorsystem

såsom "Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo-Aide, specialtillverkad

Respirgard/Pulmo-Aide eller AcornII/Pulmo-Aide".

Pulmozyme kan också användas tillsammans med ett återanvändbart

tryckluftsnebulisator/kompressorsystem såsom "Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy

eller Master, Aiolos/2 Aiolos, Side Stream/CR50 eller MobilAire och Porta-Neb".

Pari eFlow Rapid nebulisator, en generell elektronisk nebulisator med vibrerande

membran kan användas. Likvärdighet har visats mellan eFlow Rapid elektronisk

nebulisator och LC Plus nebulisator

in vitro

in vivo

. Medelstorleken på dropparna hos

aerosolen som genereras av eFlow Rapid nebulisator järmfört med LC Plus nebulisator

visas nedan. En andningssimulator med vuxenprofil har använts. Den aerodynamiska

massmediandiametern (MMAD) var 4,8 ± 0,4 µm (n=16) för eFlow Rapid och 4,6 ± 0,4

µm (n=12) för LC Plus. Den geometriska standardavvikelsen (GDS) var 1,80 ± 0,11 för

eFlow Rapid och 2,14 ± 0,04 för LC Plus. Tillförselhastigheten av läkemedel var 380 ± 60

µg/min (n=88) för eFlow Rapid och 93 ± 16 µg/min (n=40) för LC Plus. Den totala

tillförseln av läkemedel var 567 ± 62 µg för eFlow Rapid och 570 ± 80 µg för LC Plus.

Pari eFlow Rapid nebulisator bör användas med Pari easycare rengöringstillsats och

rengöring bör göras var sjunde nebuliseringscykel (en cykel definieras som en nebulisering

av en ampull Pulmozyme följt av rengöring och desinficering i enlighet med

bruksanvisningen för PARI eFlow Rapid nebulisatorsystem.) Användande av eFlow Rapid

nebulisator utan easycare rengöringstillsats kan leda till lägre och mer varierande

dostillförsel.

Ultraljudsnebulisatorer kan vara olämpliga för Pulmozyme administrering eftersom de kan

inaktivera Pulmozyme eller ge oacceptabla administreringsegenskaper för aerosolen.

Följ tillverkarens instruktioner vad gäller användning och underhåll av nebulisatorn och

kompressorn.

Inkapsling av aerosolen är inte nödvändigt.

Pulmozyme ampuller är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall

hanters enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Roche AB

Box 1228

171 23 Solna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

11899

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1993-09-03 / 2009-03-11

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-12-11

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen