Prothromplex 600 IE Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-09-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-09-2015

Aktiva substanser:
koagulationsfaktor II, human; koagulationsfaktor IX, human; koagulationsfaktor VII, human; koagulationsfaktor X, human; protein C
Tillgänglig från:
Baxalta Innovations GmbH
ATC-kod:
B02BD01
INN (International namn):
coagulation factor II, human; coagulation factor IX, human; coagulation factor VII, human; coagulation factor X, human; Protein C
Dos:
600 IE
Läkemedelsform:
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
koagulationsfaktor II, human 480 - 900 IE Aktiv substans; heparin Hjälpämne; koagulationsfaktor VII, human 500 IE Aktiv substans; protein C 400 IE Aktiv substans; koagulationsfaktor IX, human 600 IE Aktiv substans; koagulationsfaktor X, human 600 IE Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
VII och X i kombination
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
50855
Tillstånd datum:
2014-08-21

Läs hela dokumentet

Läkemedelsverket 2015-08-28

Bipacksedel:Informationtillanvändaren

Prothromplex600IEpulverochvätskatillinjektionsvätska,lösning

humantprotrombinkomplex

Läsnogaigenomdennabipacksedelinnandubörjaranvändadettaläkemedel.Deninnehåller

informationsomärviktigfördig.

Sparadennainformation,dukanbehövaläsadenigen.

Omduharytterligarefrågorvänddigtillläkare.

Omdufårbiverkningar,talamedläkareellerapotekspersonal.Dettagälleräveneventuella

biverkningarsomintenämnsidennainformation.Seavsnitt4.

Idennabipacksedelfinnsinformationomföljande:

1.VadProthromplexärochvaddetanvändsför

2.VaddubehövervetainnanduanvänderProthromplex

3.HurduanvänderProthromplex

4.Eventuellabiverkningar

5.HurProthromplexskaförvaras

6.Förpackningensinnehållochövrigaupplysningar

1.VadProthromplexärochvaddetanvändsför

Prothromplexärframställtavhumanplasma(denflytandedelenavblodet).Detinnehåller

blodkoagulationsfaktorernaII,VII,IXochX(protrombinkomplexkoagulationsfaktorer).Dessa

koagulationsfaktorerärberoendeavvitaminKochprecissomvitaminKspelardeenviktigrollför

blodetskoagulation.Ommanharbristpånågonavdessafaktorerkoagulerarblodetintelikasnabbtsom

vanligt,vilketledertillenökadblödningsbenägenhet.

Prothromplexanvändsför:

behandlingavblödning

förebyggandeavblödningomedelbartföreellerefterenoperation.

tillståndenförvärvadbristochmedföddbristpåkoagulationsfaktorer

Förvärvadbrist

DukanutvecklabristpåvitaminK-beroendekoagulationsfaktorer(förvärvadbrist)tillexempelpågrund

avbehandlingmedelleröverdoseringavläkemedelsomminskareffektenavvitaminK(såkallade

vitaminK-antagonister).

Medföddbrist

Omduärföddmeddennabrist(medföddbrist)kandufådettaläkemedelomedelbartföreellerefteren

operationomlämpligtspecifiktkoncentratavfaktornintefinnstillgänglig.

2.VaddubehövervetainnanduanvänderProthromplex

AnvändinteProthromplex

–omduärallergiskmotkoagulationsfaktorerellermotnågotannatinnehållsämneidettaläkemedel

(angesiavsnitt6)

–omduharellermisstänkshaheparinutlöstminskningavantaletblodplättar,cellersomärviktiga

förblodetskoagulation(heparininduceradtrombocytopeni).

Läkemedelsverket 2015-08-28

Varningarochförsiktighet

TalamedläkareinnanduanvänderProthromplex:

eftersomdetfinnsensällsyntmöjlighetattdukanutvecklaenallvarligochplötsligallergiskreaktion

(anafylaktiskreaktion)motProthromplex,eftersomsådantypavallergiskreaktionerharrapporterats

medProthromplex.

Merdetaljeradinformationomtidigasymptompåensådanallergiskreaktionfinnsiavsnitt4

"Eventuellabiverkningar".

omduharförvärvadbristpåvitaminK-beroendekoagulationsfaktorer.

Sådanförvärvadbristkanorsakasavbehandlingmedläkemedelsomneutraliserarblodetskoagulation

genomatthämmavitaminK.IsåfallfårProthromplexadministrerasendastnärensnabbkorrigering

avkoncentrationenavkoagulationsfaktorernaiprotrombinkomplexkrävs,t.ex.vidkraftigblödning

ellerakutoperation.IallaandrafallräckerdetmedattminskadosenavvitaminK-antagonisterna

elleradministreravitaminK.

omduharmedföddbristpåenvitaminK-beroendekoagulationsfaktorkommerettspecifikt

koncentratatavdenenskildafaktornattadministrerastilldigavdinläkare,omdetfinnstillgänglig.

omdufårläkemedelsomhämmarblodetskoagulation (vitaminK-antagonister).Dukanhaökad

koagulationsbenägenhet,vilkenkanökasgenominfusionavetthumant

protrombinkomplexkoncentrat.

omdubehandlasmedettprotrombinkomplexkoncentrat,särskiltomduharfåttdettaupprepade

gånger,eftersomblodproppar(trombos)kaninträffaochspolasutiblodomloppet(emboli).

pågrundavriskenföruppkomstavblodpropparomdutillhörenavföljandepatientgrupper:

onärsjukdomikranskärlellerhjärtinfarktföreligger

ovidleversjukdom

oföreellerefteroperation

onyfödda

opatientermedriskförkomplikationertillföljdavblodpropparsomspolasutiblodkärlen

ellersomharenallvarligkoagulationsrubbningsomgerökadriskförattblodetkoagulerari

kroppensblodkärl(DIC,dissemineradintravaskulärkoagulation)

IalladessasituationerkommerläkarennogavägafördelarnamedbehandlingmedProthromplexmotden

potentiellariskenfördessakomplikationer.

Virussäkerhet

Notera:

Närläkemedeltillverkasavhumantblodellerplasmavidtasspeciellaåtgärderförattförhindraatt

infektioneröverförstillpatienter.Dettaomfattar:

noggranturvalavblod-ochplasmagivaresåattpersonermedriskförattvarasmittbärareutesluts

testavenskildadonationerochplasmapoolerförteckenpåvirus/infektion

inkluderastegiprocessningenavblodochplasmasomkaninaktiveraelleravskiljavirus.

Trotsdettakanriskenföröverföringavinfektioninteheltuteslutasnärläkemedelsomtillverkatsav

humantblodellerplasmages.Dettagällerävennya,hittillsokändavirussamtandratyperavinfektioner.

Läkemedelsverket 2015-08-28

Deåtgärdersomvidtagitsansesvaraeffektivamothöljeförseddavirus,såsomhumantimmunbristvirus

(HIV),hepatitB-virusochhepatitC-virusochmotdeticke-höljeförseddahepatitA-viruset.Åtgärderna

kanvaraavbegränsatvärdemotsmåicke-höljeförseddavirussomparvovirusB19.Infektionav

parvovirusB19kanvaraallvarligförgravidakvinnor(infektionavfoster),individermedförsämrat

immunförsvarellerpatientermedvisstypavanemi(t.ex.sicklecellsanemiellerhemolytiskanemi).

DinläkarekanrekommenderaattduövervägerattvaccineradigmothepatitAochBomduregelbundet

ellerupprepadegångerfårprotrombinkomplexkoncentratfrånhumanplasma.

NärdugesProthromplexrekommenderasattproduktnamnochsatsnummerregistrerasförattmöjliggöra

spårandetavanvändprodukt.

Barnochungdomar

SäkerhetocheffektföranvändningavProthromplexhospatienterunder18årharintefastställtsiBaxters

kliniskaprövningar.

AndraläkemedelochProthromplex

Talaomförläkareellerapotekspersonalomdutar,nyligenhartagitellerkantänkastaandraläkemedel.

Informeraansvarigläkareomdufårläkemedelsomhämmarblodetskoagulation(vitaminK-

antagonister).Dukanhaökadkoagulationsbenägenhet,vilkenkanökasgenominfusionavetthumant

protrombinkomplexkoncentrat.

Påverkanpåbiologiskatester

Vidkoagulationstestersomärkänsligaförheparin,påpatientersomfårhögadoseravhumant

protrombinkomplex,måstehänsyntastillatthepariningårsomhjälpämneidettaläkemedel.

Graviditet,amningochfertilitet

Omduärgravidellerammar,trorattdukanvaragravidellerplanerarattskaffabarn, rådfrågaläkareeller

apotekspersonalinnanduanvänderdettaläkemedel.Prothromplexfårendastanvändasundergraviditet

elleramningomdetärabosolutnödvändigt.

DetfinnsingeninformationomeffekternaavProthromplexpåfertilitet.

Körförmågaochanvändningavmaskiner

Ingastudierpåförmåganattframförafordonochanvändamaskinerhargjorts.

Duärsjälvansvarigförattbedömaomduärikonditionattframföramotorfordonellerutföraarbetensom

kräverskärptuppmärksamhet.Enavfaktorernasomkanpåverkadinförmågaidessaavseendenär

användningavläkemedelpågrundavderaseffekteroch/ellerbiverkningar.Beskrivningavdessaeffekter

ochbiverkningarfinnsiandraavsnitt.Läsdärförallinformationidennabipacksedelförvägledning.

Diskuterameddinläkareellerapotekspersonalomduärosäker.

Prothromplexinnehållernatriumochheparin

Prothromplexinnehåller80mgnatriumperinjektionsflaska(beräknatvärde)eller0,13mgnatriumperIE

Prothromplex600IE.Dettabörbeaktasavpatientersomordineratssaltfattigkost.

Heparinkanorsakaallergiskareaktionerochminskatantalblodkroppar,somkanpåverkablodets

koagulationssystem.Patientersomtidigarefåttallergiskareaktionerorsakadeavheparinbörundvika

läkemedelsominnehållerheparin.

Läkemedelsverket 2015-08-28

3.HurduanvänderProthromplex

Behandlingenskainledas,administrerasochövervakasavläkaremederfarenhetavbehandlingav

koagulationsstörningar.

DenmängdProthromplexsombehövssamtbehandlingensvaraktighetberorpåolikafaktorersom

exempelviskroppsvikt,sjukdomensallvarlighetsgrad,varochhurutbreddblödningenärellerbehovetav

attförebyggablödningvidoperation.

Läkarenkommerattfastställavilkendoseringsomärlämpligfördigochkommerattövervaka

koagulationenochdittkliniskatillståndregelbundet(seavsnitt"Följandeuppgifterärendastavseddaför

hälso-ochsjukvårdspersonal").

Användningförbarnochungdomar

Eftersomingakliniskaprövningarharutförtsskaproduktenanvändasmedförsiktighetidennaspeciella

patientgrupp.

Administreringssätt

AdministreringenavProthromplexövervakasavläkare.

EfterberedningmedmedföljandespädningsvätskaadministrerasProthromplexlångsamtinenven

(intravenöst).Administreringshastighetenberorpådittvälbefinnandeochbörinteöverstiga2mlper

minut(60IE/min).

OmduharanväntförstormängdavProthromplex:

Ihändelseavöverdosfinnsdetriskförutvecklingavkomplikationertillföljdavblodpropparsomspolas

utiblodkärlenelleruttaladblodproppsbildningiblodkärlen(konsumtionskoagulopati).

Närhögadoseravhumantprotrombinkomplexkoncentratadministreratsharhjärtattack,ökadförbrukning

avblodplättarochkoagulationsfaktorermeduttaladproppbildningiblodkärlen(DIC,

konsumtionskoagulopati),ventrombosochlungemboliobserverats.

Omduharytterligarefrågoromdettaläkemedelkontaktaläkareellerapotekspersonal.

4.Eventuellabiverkningar

Liksomallaläkemedelkandettaläkemedelorsakabiverkningarmenallaanvändarebehöverintefådem.

Somvidallbehandlingmedplasmaderivatfinnsdetenmöjlighetattdukanutvecklaenplötsligallergisk

reaktion(anafylaktiskreaktion).Ienskildafallkanenallvarligöverkänslighetsreaktion,inklusivechock,

utvecklas.

Vardärföruppmärksampåpotentiellatidigasymptompåenallergiskreaktion,t.ex.:

rodnadihuden(erytem)

hudutslag

hudutslag(nässelutslag/urtikaria)

klådavarsomhelstpåkroppen

svullnadiläpparochtunga

andningssvårigheter/dyspné

trånghetskänslaibröstet

allmänsjukdomskänsla

yrsel

Läkemedelsverket 2015-08-28

blodtrycksfall

Omdufårettellerfleraavangivnasymptomskainfusionengenastavbrytas.Kontaktaomedelbartdin

läkare.Allvarligasymtomkräveromedelbarakutvård.

Vidanvändningavprotrombinkomplexkoncentrat(somProthromplex)kanresistens(hämning)utvecklas

motenellerfleraavkoagulationsfaktorernaochinaktiverablodkoagulationsfaktorerna.Ensådanhämning

kangöraatteffektenavbehandlingenblirotillräcklig.

Underbehandlingmedprotrombinkomplexkoncentratkanblodproppar(trombos)inträffaochhamnai

blodomloppet(emboli).Dettakanledatillkomplikationersomexempelvishjärtattack,enökad

förbrukningavblodplättarochblodkoagulationsfaktorermeduttaladblodproppsbildningiblodkärlen

(konsumtionskoagulopati),stoppivenernapågrundavblodproppar(ventrombos)ochobstruktionavett

blodkärlilunganpågrundavenblodpropp(lunginfarkt).

FöljandevanligabiverkningarkanförekommavidanvändnigavProthromplex(förupptill1av10

användare):

blodproppsbildningihelakroppen,resistens(hämmare)motenellerfleraav

protrombinkomplexfaktorerna(faktorII,VII,IX,X)

enplötsligallvarligallergiskreaktion(anafylaktiskchock),anafylaktiskreaktion,överkänslighets

blodproppellerblödningihjärnan(stroke),huvudvärk

hjärtattack(akutmyokardinfarkt),hjärtklappning(takykardi)

artärtrombos,ventrombos,blodtrycksfall(hypotoni),rodnad

ocklusionavblodkärlilunganpågrundavblodpropp(lungemboli),andningssvårigheter,andnöd

(dyspné),väsandeandning

kräkningar,illamående

nässelutslagpåhelakroppen(urtikaria),hudutslag(erytematösautslag),klåda(pruritus)

envissnjursjukdommedsymptomsomsvullnaögonlock,ansikteochunderbenmedviktuppgång

samtförlustavproteinviaurinen(nefrotisktsyndrom)

feber(pyrexi)

Följandebiverkningarharobserveratsförandraprotrombinkomplexkoncentrat:

svullnadiansikte,tungaochläppar(angioödem),hudfenomensomenbrännande,stickande,

kliandeellerpirrandekänsla(paraestesi)

reaktionpåinfusionsstället

slöhet(letargi)

rastlöshet

Rapporteringavbiverkningar:

Omdufårbiverkningar,talamedläkareellersjuksköterska.Dettagällerävenbiverkningarsominte

nämnsidennainformation.Dukanocksårapporterabiverkningardirekt(sedetaljernedan).Genomatt

rapporterabiverkningarkandubidratillattökainformationenomläkemedelssäkerhet.

Läkemedelsverket

Box26

75103Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket 2015-08-28

5.HurProthromplexskaförvaras

Förvarasikylskåp(2°Ctill8°C).Fårejfrysas.

Förvaraioriginalförpackningen.Ljuskänsligt.

Förvaradettaläkemedelutomsyn-ochräckhållförbarn.

Användsföreutgångsdatumsomangespåetikettenochytterkartongenefter"EXP".Utgångsdatumetär

densistadageniangivenmånad.

InomangivenhållbarhetstidkannProthromplexförvarasirumstemperatur(högst25°C)endastunderen

period,iupptill6månader.Noterabörjanochslutetpåförvaringenirumstemperaturpåkartongen.Du

måsteanvändaProthromplexinomdessasexmånaderellerkasseradet.SättintetillbakaProthromplexi

kylskåpet.

Närlösningenärbereddföranvändningskaanvändasomedelbart.

Läkemedelskaintekastasiavloppetellerblandhushållsavfall.Frågaapotekspersonalenhurmankastar

läkemedelsomintelängreanvänds.Dessaåtgärderärtillförattskyddamiljön.

6.Förpackningensinnehållochövrigaupplysningar

VadProthromplexinnehåller

Pulver:

DeaktivasubstansernaärhumanakoagulationsfaktorerII,VII,IXochX.Varjeflaskainnehåller480-900

IEhumankoagulationsfaktorII,500IEhumankoagulationsfaktorVIIoch600IEhuman

koagulationsfaktorIXochX.

Efterberedningmedmedföljandelösninginnehållerprodukten24-45IEhumankoagulationsfaktorII,25

IEhumankoagulationsfaktorVII,30IEhumankoagulationsfaktorIXoch30IEhuman

koagulationsfaktorX.

Eninjektionsflaskainnehållerminst400IEproteinC,samrenatmedblodkoagulationsfaktorerna.

Övrigainnehållsämnenär:natriumklorid,natriumcitratdihydrat,heparinnatrium(0,2-0,5IE/IEfaktorIX)

ochantitrombinIII15–30IEperinjektionsflaska(0,75–1,5IE/ml).

Spädningsvätska:

Steriltvattenförinjektionsvätskor

Läkemedletsutseendeochförpackningsstorlekar

Pulverochvätskatillinjektionsvätska,lösning.

Prothromplexärenvittillljusgulfrystorkadpulveraktigellerkompaktsubstans.

EfterberedningärlösningenspH6,5-7,5ochosmolalitetenliggerinteunder240mosm/kg.Lösningenär

klarellerlättopalscent.

Läkemedelsverket 2015-08-28

Pulverochspädningsvätskalevererasiengångsflaskoravglas(hydrolytisktglasavklassIochII

respektive).Injektionsflaskornaförslutsmedpropparavbutylgummi.

Förpackninginnehåller: -1injektionsflaskamedProthromplex600IEpulverförlösningför

injektion

-1injektionsflaskamed20mlsteriltvattenförinjektionsvätskor

-1trippelset(avluftningsnål,butterflynålochengångsnål),

-1filternål

-1överföringsnål

Förpackningsstorlek:1x600IE

Innehavareavgodkännandetförförsäljning

BaxaltaInnovationsGmbH

Industristrasse67

1221Wien,Österrike

Tillverkare

BaxterAG

Industriestrasse67

1221Wien,Österrike

Ombud

BaxaltaSwedenAB

Box1254

16494Kista

Dennabipacksedeländradessenastden2015-08-28

Läkemedelsverket 2015-08-28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följandeuppgifterärendastavseddaförhälso-ochsjukvårdspersonal:

Dosering

Endastallmännariktlinjerfördoseringangesnedan.Behandlingenskainledasunderövervakningav

läkaremederfarenhetavbehandlingavkoagulationsrubbningar.Doseringenochvaraktighetenpå

substitutionsbehandlingenberorpåkoagulationsrubbningensallvarlighetsgrad,blödningensplaceringoch

omfattningsamtpatientenskliniskatillstånd.

Doseringochadministreringsfrekvensskaberäknasutifrånindividuellapatientdata.Doseringsintervallen

måstejusterasefterdeolikacirkulerandehalveringstidernafördeolikakoagulationsfaktorernai

protrombinkomplexet.

Detindividuelladoseringsbehovetkanendastbestämmasgenomregelbundnamätningaravindividuella

plasmanivåeravdeaktuellakoagulationsfaktorerellergenomövergripandetestför

protrombinkomplexnivån(t.ex.Quickstidsvärde,INR,protrombintid)ochkontinuerligövervakningav

patientenskliniskatillstånd.

Vidstörrekirurgiskaingreppärennoggrannövervakningavsubstitutionsbehandlingengenom

koagulationsanalysermycketviktig(specifikaanalyserförkoagulationsfaktoreroch/ellerövergripande

testförprotrombinkomplexnivåerna).

BlödningochperioperativblödningsprofylaxunderbehandlingmedvitaminK-antagonist:

Vidkraftigablödningarellerföreoperationermedhögblödningsriskbörmansiktapånormalavärden

(Quickstidsvärde100%,INR1,0).

Följandetumregelgäller:1IEfaktorIX/kgkroppsviktökarQuickstidsvärdemedcirka1%.

OmadministreringenavProthromplexbaseraspåINR-resultatenskarekommenderaddosav

Prothromplexberäknasenligtnedanståendetabell:

DoseringavProthromplexenligtinitialINR-mätning

INR Dos,IE/kg(IEavserfaktorIX)

2,0-3,9 25

4,0-6,0 35

>6,0 50

BlödningochperioperativprofylaxvidmedföddbristpånågonavdevitaminK-beroende

koagulationsfaktorernanärspecifikkoagulationsfaktorproduktintefinnstillgänglig:

Dosberäkningenförbehandlingbaseraspådetempiriskafyndetattcirka1IEfaktorIXperkgkroppsvikt

ökarfaktorIX-aktiviteteniplasmamedcirka0,015IE/mloch1IEfaktorVIIperkgkroppsviktökar

faktorVIIaktivitetenmedcirka0,024IE/ml.1IEfaktorIIellerXperkgkroppsviktökarfaktorII-eller

X-aktiviteteniplasmamed0,021IE/ml 1 .

OstermannH,HaertelS,KnaubS,KalinaU,JungK,PabingerI.PharmacokineticsofBeriplexP/N

prothrombincomplexconcentrateinhealthyvolunteers.ThrombHaemost.2007;98(4):790-797.

Läkemedelsverket 2015-08-28

DosenavenspecifikfaktorutrycktiinternationellaenheterIE,vilkaärrelateradetilldenaktuellaWHO-

standardenförvarjefaktor.Aktiviteteniplasmaavenvisskoagulationsfaktoräruttrycktantingensomen

procentandel(iförhållandetillnormalhumanplasma)elleriinternationellaenheter(iförhållandetillden

internationellastandardenfördetspecifikafaktorkoncentratet).

Eninternationellenhet(IE)avenkoagulationsfaktoraktivitetmotsvararmängdenienmlnormalhuman

plasma.

Följandeformelkananvändasförattuppskattavilkendossomkrävs:

ExempelvisbaserasberäkningenavdenerforderligadoseringenavfaktorXpådetempiriskafyndetatt1

internationellenhet(IE)faktorXperkgkroppsviktökarfaktorX-aktiviteteniplasmamed0,017IE/ml.

Denerforderligamängdenenheterbestämsgenomföljandeformel:

Enhetersomkrävs=kroppsvikt(kg)xönskadfaktorX-ökning(IE/ml)x60där60(ml/kg)ärdet

reciprokavärdettilluppskattadrecovery(återvinning).

Omdenindividuellaåtervinningenärkändskadettavärdeanvändasiberäkningen.

Maximalengångsdos

Detärintenödvändigtattöverskridadosen50IE/kgförattkorrigeraINR.Omblödningens

allvarlighetsgradkräverhögredosmåstenytta/riskförhållandetutvärderasavbehandlandeläkare.

Pediatriskpopulation

SäkerhetocheffektföranvändningenavProthromplexförpediatriskapatienterharintefastställtsi

Baxterskliniskaprövningar.

Interaktionermedandraläkemedelochövrigainteraktioner

OmhögadoseravProthromplexanvändsskamantahänsyntillmängdenhepariniberedningenvid

genomförandeavheparinkänsligakoagulationsanalyser.

Inkompatibiliteter

Dettaläkemedelfårinteblandasmedandraläkemedelförutommedföljandespädningsvätska.

Somallakoagulationsfaktorberedningarkaneffektivitetenavochtoleransenförläkemedletförsämrasvid

blandningmedandraläkemedel.Detrekommenderasattengemensamveninfartspolasmedisoton

saltlösningföreochefteradministreringavProthromplex.

Särskildaanvisningarfördestruktionochövrighantering

Endastmedföljandeberedningssatsfåranvändasförberedning.

Prothromplexskaberedasomedelbartföreadministreringen.Därefterskalösningenanvändasgenast.

(Lösningeninnehållerintekonserveringsmedel.)

Lösningenärklarellerlättopalskimrande.Denfärdigbereddalösningenskaalltidkontrollerasvisuellt

avseendepartiklarellermissfärgningarföreadministrering.Grumligalösningarellerlösningarmed

utfällningarskakasseras.

Läkemedelsverket 2015-08-28

Beredningavpulverförinjektionsvätska,lösning:

Användaseptiskteknik.

1.Värmdenoöppnadeinjektionsflaskansominnehållerspädningsvätskan(steriltvattenförinjektion)

tillrums-ellerkroppstemperatur(högst+37°C).

2.Avlägsnaskyddslockenfråninjektionsflaskornamedpulverochspädningsvätska(fig.A)ochrengör

gummipropparnapåbåda.

3.Avlägsnaskyddshöljetfrånenaändenavmedföljandeöverföringsnålgenomattvrida,tabortdetoch

förinnålengenomgummiproppenpåinjektionsflaskanmedspädningsvätska(fig.BochC).

4.Avlägsnaskyddshöljetfrånöverföringsnålensandraände,ochvarförsiktigsåattduintevidrörden

exponeradeänden.

5.Placerainjektionsflaskanmedspädningsvätskauppochneröverinjektionsflaskanmedpulverochför

inöverföringsnålensändegenomgummiproppenpåinjektionsflaskanmedpulver(fig.D).

Spädningsvätskansugsinmedhjälpavvakuumtillinjektionsflaskanmedpulver.

6.Kopplaifråndebådainjektionsflaskornafrånvarandragenomattavlägsnaöverföringsnålen

tillsammansmedinjektionsflaskanmedspädningsvätskafråninjektionsflaskanmedpulver(fig.E).

Snurraförsiktigtpåinjektionflaskanmedpulverförattsnabbapåupplösningen.

7.Närpulvretharlöstsuppheltskamedföljandeavluftningsnål(fig.F)förasin.Eventuelltskum

kommerattförsvinna.Tabortavluftningsnålen.

Injektion/infusion:

Användaseptiskteknik.

1.Avlägsnaskyddshöljetfrånenaändenavmedföljandefilternålgenomattvridadetochmonteranålen

påensterilengångsspruta.Draupplösningenisprutan(fig.G).

2.Kopplabortfilternålenfrånsprutanochadministreralösningenlångsamtintravenöst(maximal

infusions-/injektionshastighet:2mlperminut).

Fig.A Fig.B Fig.C Fig.DFig.E Fig.FFig.G

Efteradministreringenskaallanålarkasserasoförsegladetillsammansmedsprutanoch/eller

infusionssetetiproduktkartongenförattundvikaattutsättaandrapersonerförrisker.

Ejanväntläkemedelochavfallskallhanterasenligtgällandeanvisningar.

Läkemedelsverket 2015-08-28

DokumenteravarjeadministreringavProthromplexijournalen.Användmedföljandesjälvhäftande

etikett.

Läs hela dokumentet

Läkemedelsverket 2015-08-28

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETSNAMN

Prothromplex600IEpulverochvätskatillinjektionsvätska,lösning.

2. KVALITATIVOCHKVANTITATIVSAMMANSÄTTNING

Aktivsubstans:Humantprotrombinkomplex

Prothromplexärettpulvertillinjektionsvätska,lösningförintravenösanvändning.Varje

injektionsflaskainnehållernominelltföljandeIEavhumanakoagulationsfaktorer.

Perinjektionsflaska

Efterberedning

i20mlvattenför

injektionsvätskor

IE/ml

HumankoagulationsfaktorII 480-900 24-45

HumankoagulationsfaktorVII 500 25

HumankoagulationsfaktorIX 600 30

HumankoagulationsfaktorX 600 30

Dettotalaproteininnehålletperinjektionsflaskaär300-750mg.Produktensspecifikaaktivitetär

minst0,6IE/mgirelationtillfaktorIX-aktiviteten.

Eninjektionsflaskainnehållerminst400IEproteinC,samrenatmedblodkoagulationsfaktorerna.

Aktiviteten(IE)hosfaktorIXharfastställtsgenomdetkoagulationstestiettstegsombeskrivsiden

europeiskafarmakopén,vilketkalibreratsmotVärldshälsoorganisationens(WHO)internationella

standardförfaktorIX-koncentrat.

Aktiviteten(IE)hosfaktorII,faktorVIIochfaktorXharfastställtsgenomdenkromogenaanalyssom

beskrivsideneuropeiskafarmakopén,vilketkalibreratsmotVärldshälsoorganisationens(WHO)

internationellastandardförfaktorII,faktorVIIochfaktorX-koncentrat.

Aktiviteten(IE)hosproteinCharfastställtsgenomdenkromogenaanalyssombeskrivsiden

europeiskafarmakopén,vilketkalibreratsmotVärldshälsoorganisationens(WHO)internationella

standardförproteinC-koncentrat.

Hjälpämnenmedkändeffekt:Prothromplexinnehållerdetberäknadevärdetför80mgnatriumper

injektionsflaska.Vidareinnehållervarjeinjektionsflaskaheparinnatrium(max.0,5IE/IE-faktorIX).

Förfullständigförteckningöverhjälpämnen,seavsnitt6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Pulverochvätskatillinjektionsvätska,lösning.

Pulver:Vittillljusgulfrystorkadpulveraktigellerkompakttorrsubstans.

Spädningsvätska:Vattenförinjektionsvätskor

EfterberedningärpHförlösningen6,5till7,5ochosmolalitetenliggerinteunder240mosm/kg.

Lösningenärklarellerlättopalescent.

Läkemedelsverket 2015-08-28

4. KLINISKAUPPGIFTER

4.1 Terapeutiskaindikationer

Behandlingavblödningochperioperativblödningsprofylaxvidförvärvadbristpå

protrombinkomplexetskoagulationsfaktorer,såsombristorsakadavbehandlingmed

vitaminK-antagonisterellervidöverdoseringavvitaminK-antagonister,närsnabb

korrigeringavbristenkrävs.

Behandlingavblödningochperioperativblödningsprofylaxvidmedföddbristpåvitamin

K-beroendekoagulationsfaktorer,närspecifikakoagulationsfaktorkoncentratintefinns

atttillgå.

Prothromplexäravsettförvuxna.Detfinnsintetillräckligapediatriskadataförattrekommendera

användningenavProthromplexhosbarn.

4.2Doseringochadministreringssätt

Dosering

Medundantagförbehandlingavblödningochperioperativblödningsprofylaxunderbehandlingmed

vitaminK-antagonist gesendastallmännadoseringsriktlinjernedan.

Behandlingenskainledasunderövervakningavläkaremederfarenhetavbehandlingav

koagulationsrubbningar.

Doseringenochvaraktighetenpåsubstitutionsbehandlingenberorpåkoagulationsrubbningens

allvarlighetsgrad,blödningensplaceringochomfattningsamtpatientenskliniskatillstånd.

Doseringochadministreringsfrekvensskaberäknasutifrånindividuellapatientdata.

Doseringsintervallenmåstejusterasefterdeolikacirkulerandehalveringstidernafördeolika

koagulationsfaktorernaiprotrombinkomplexet(seavsnitt5.2).

Detindividuelladoseringsbehovetkanendastbestämmasgenomregelbundnamätningaravindiviuella

plasmanivåeravdeaktuellakoagulationsfaktorerellergenomövergripandetestför

protrombinkomplexnivån(t.ex.Quickstidsvärde,INR,protrombintid)ochkontinuerligövervakning

avpatientenskliniskatillstånd.

Vidstörrekirurgiskaingreppärennoggrannövervakningavsubstitutionsbehandlingengenom

koagulationsanalysermycketviktig(specifikaanalyserförkoagulationsfaktoreroch/ellerövergripande

testförprotrombinkomplexnivåerna).

BlödningochperioperativblödningsprofylaxunderbehandlingmedvitaminK-antagonist:

Vidkraftigablödningarellerföreoperationermedhögblödningsriskbörmansiktapånormalavärden

(Quickstidsvärde100%,INR1,0).

Följandetumregelgäller:1IEfaktorIX/kgkroppsviktökarQuickstidsvärdemedcirka1%.

OmadministreringenavProthromplexbaseraspåINR-mätningkommerdosenberopåINRföre

behandlingochdenINRmanvilluppnå.

Dosrekommendationernainedanståendetabellskaföljas(enligtrekommendationavMakrisetal

2001 1 ).

Makris M, Watson HG:TheManagementofCoumarin-InducedOver-

AnticoagulationBr.J.Haematol.2001;114:271-280

Läkemedelsverket 2015-08-28

DoseringavProthromplexenligtinitialINR-mätning

INR Dos,IE/kg(IEavserfaktorIX)

2,0-3,9 25

4,0-6,0 35

>6,0 50

KorrigeringavvitaminKantagonistinduceradhämningavhemsostaskvarståricirka6-8timmar.

DäremotuppnåsvanligtviseffekternaavsamtidigadministreringavvitaminKinom4-6timmar.

UpprepadbehandlingmedhumantprotrombinkomplexbehövsvanligtvisintenärvitaminKhar

administrerats.

Eftersomdessarekommendationerärempiriskaochåterhämtningochvaraktighetaveffektenkan

varierasåkrävsINRmonitoreringunderbehandling.

BlödningochperioperativprofylaxvidmedföddbristpånågonavdevitaminK-beroende

koagulationsfaktorernanärspecifikkoagulationsfaktorproduktintefinnstillgänglig:

Dosberäkningenförbehandlingbaseraspådetempiriskafyndetattcirka1IEfaktorIXperkg

kroppsviktökarfaktorIX-aktiviteteniplasmamedcirka0,015IE/mloch1IEfaktorVIIperkg

kroppsviktökarfaktorVIIaktivitetenmedcirka0,024IE/ml.1IEfaktorIIellerXperkgkroppsvikt

ökarfaktorII-ellerX-aktiviteteniplasmamed0,021IE/ml 2 .

DosenavenspecifikfaktorutrycktiinternationellaenheterIE,vilkaärrelateradetilldenaktuella

WHO-standardenförvarjefaktor.Aktiviteteniplasmaavenvisskoagulationsfaktoräruttryckt

antingensomenprocentandel(iförhållandetillnormalhumanplasma)elleriinternationellaenheter(i

förhållandetilldeninternationellastandardenfördetspecifikafaktorkoncentratet).

Eninternationellenhet(IE)avenkoagulationsfaktoraktivitetmotsvararmängdenienmlnormal

humanplasma.

ExempelvisbaserasberäkningenavdenerforderligadoseringenavfaktorXpådetempiriskafyndet

att1internationellenhet(IE)faktorXperkgkroppsviktökarfaktorX-aktiviteteniplasmamed0,017

IE/ml.Denerforderligamängdenenheterbestämsgenomföljandeformel:

Enhetersomkrävs=kroppsvikt(kg)xönskadfaktorX-ökning(IE/ml)x60där60(ml/kg)ärdet

reciprokavärdettilluppskattadrecovery(återvinning).

Omdenindividuellaåtervinningenärkändskadettavärdeanvändasiberäkningen.

Maximalengångsdos

Detärintenödvändigtattöverskridadosen50IE/kgförattkorrigeraINR.Omblödningens

allvarlighetsgradkräverhögredosmåstenytta/riskförhållandetutvärderasavbehandlandeläkare.

Pediatriskpopulation

SäkerhetocheffektföranvändningenavProthromplexförpediatriskapatienterharintefastställtsi

Baxterskliniskaprövningar.

Administreringssätt

Prothromplexskaadministreraslångsamtochintravenöst.Detrekommenderasatthögst2mlper

minut(60IE/min)administreras.

Anvisningaromberedningavläkemedletföreadministreringfinnsiavsnitt6.6.

4.3 Kontraindikationer

OstermannH, HaertelS, Knaub S, KalinaU, Jung K, PabingerI.PharmacokineticsofBeriplexP/N

prothrombin complexconcentratein healthy volunteers.Thromb Haemost. 2007;98(4):790-797.

Läkemedelsverket 2015-08-28

Överkänslighetmotdenaktivasubstansenellermotnågothjälpämnesomangesiavsnitt6.1.

Kändallergimotheparinellerheparininduceradtrombocytopenisomframgåravanamnesen.

4.4 Varningarochförsiktighet

Enspecialistmederfarenhetavbehandlingavkoagulationssjukdomarbörkonsulteras.

HospatientermedförvärvadbristpåvitaminK-beroendekoagulationsfaktorer(t.ex.bristorsakadav

behandlingmedvitaminK-antagonister)skaProthromplexendastanvändasnärensnabbkorrigering

avprotrombinkomplexnivåernakrävst.ex.vidstörreblödningellerakutoperation.Iallaandrafall

räckerdetiallmänhetmedattminskadosenavvitaminK-antagonistenoch/elleradministreravitamin

K.

PatientersombehandlasmedvitaminK-antagonistkanhaettunderliggande

hyperkoagulationstillståndochinfusionavhumantprotrombinkomplexkanförvärradetta.

VidmedföddbristpånågonvitaminK-beroendekoagulationsfaktorskaspecifik

koagulationsfaktorproduktanvändasomdenfinnstillgänglig.

Allergiliknandeöverkänslighetsreaktioner,inklusiveanafylaktiskareaktionerochanafylaktiskchock,

harrapporteratsmedProthromplex.

Omenallergiskelleranafylaxliknandereaktioninträffarskainjektionen/infusionenavbrytas

omedelbart.Vidchocktillståndskamedicinskstandardbehandlingvidchockutföras.

Virussäkerhet

Standardåtgärderförattförhindraattinfektioneröverförsfrånläkemedelsomärtillverkadeavhumant

blodellerplasmainkluderarurvalavgivare,testavindividuelladonationerochplasmapoolerför

specifikainfektionsmarkörersamtatteffektivatillverkningsstegförinaktivering/elimineringavvirus

ärendelavtillverkningsprocessen.Trotsdettakanriskenföröverföringavinfektiösaagensintehelt

uteslutasnärläkemedelsomtillverkatsavhumantblodellerplasmages.Dettagällerävennya,hittills

okändavirussamtandrapatogener.

DeåtgärdersomvidtagitsanseseffektivamothöljeförseddavirussomHIV,HBVochHCVsamtdet

icke-höljesförseddavirusetHAV.

Åtgärdernakanvaraavbegränsatvärdemoticke-höljeförseddavirussomparvovirusB19.Parvovirus

B19infektionkanvaraallvarligförgravidakvinnor(infektionavfoster)ochförpatientermed

immunbristellerökadproduktionavrödablodkroppar(t.ex.vidhemolytiskanemi).

Närettläkemedelsomberettsfrånhumantblodellerplasmaadministrerasregelbundet/upprepade

gångermåstelämpligavaccinationer(hepatitAochB)övervägas.

Tromboembolism,DIC,fibrinolys

Detfinnsriskförtrombosochdissemineradintravaskulärkoagulation(DIC)närpatientermed

antingenmedföddellerförvärvadbristbehandlasmedhumanaprotrombinkomplexkoncentrat,

inklusiveProthromplex,särskiltvidupprepaddosering.

Arteriellaochvenösatromboemboliskahändelser,inklusivemyokardinfarkt,cerebrovaskulärhändelse

(t.ex.stroke),lungemboliochDICharrapporteratsmedProthromplex.

RiskenkanvarahögrevidbehandlingavisoleradfaktorVII-brist,eftersomövrigavitaminK-

beroendekoagulationsfaktorer,somharlängrehalveringstid,kanansamlastillnivåersomäravsevärt

högreännormala.

Patientersomfårhumanaprotrombinkomplexkoncentratskaobserverasnogaavseendeteckenoch

symptompåintravaskulärkoagulationellertrombos.Pågrundavriskenförtromboemboliska

komplikationerkrävsensärskiltnoggrannövervakningvidadministreringav

protrombinkomplexkoncentrattill

Läkemedelsverket 2015-08-28

patientermedkranskärlssjukdomianamnesen

patientermedleversjukdom

pre-ellerpostoperativapatienter

nyföddaeller

andrapatientermedriskförtromboemboliskahändelserellerdissemineradintravaskulär

koagulation.

Ivarochenavdessasituationerskafördelarnamedbehandlingenvägasnogamotriskenfördessa

komplikationer.

Natrium

Prothromplexinnehållerdetberäknadevärdetför80mgnatriumperinjektionsflaskaeller0,13mg

natriumperinternationellenhetProthromplex(dvsendospå50IE/kgkroppsviktinnehåller6,5mg

natrium/kgkroppsvikt;endospå35IE/kgkroppsviktinnehåller4,6mgnatrium/kgkropsviktochen

dospå25IE/kgkroppsviktinnehåller3,3mgnatrium/kgkroppsvikt).Dettamåstetasibeaktandeför

patienterpåkontrolleradnatriumdiet.

Heparin

Heparinkanorsakaallergiskareaktionerochminskatantalblodkroppar,vilketkanpåverkablodets

koagulationssystem.Patientersomtidigarefåttheparininduceradeallergiskareaktionerbörundvika

läkemedelsominnehållerheparin.

Pediatriskpopulation

DetfinnsintetillräckligadataförattrekommenderaadministreringavProthromplextillbarn.

4.5 Interaktionermedandraläkemedelochövrigainteraktioner

HumanaprotrombinkomplexprodukterneutraliserareffektenavbehandlingmedvitaminK-

antagonister.Ingainteraktionsstudierharutförts.

Påverkanpåbiologiskatester:

Vidkoagulationstestersomärkänsligaförheparin,påpatientersomfårhögadoseravhumant

protrombinkomplex,måstehänsyntastillatthepariningårsomhjälpämneidettaläkemedel.

4.6 Fertilitet,graviditetochamning

EffekternaavProthromplexpåfertilitetenharintefastställtsikontrolleradekliniskaprövningar.

Säkerhetenförhumanprotrombinkomplexanvändninghosgravidaochammandekvinnorharinte

fastställts.

AdekvatadatafrånbehandlingavgravidaellerammandekvinnormedProthromplexsaknas.

Djurstudierärintelämpligaförattbedömasäkerhetenvadgällereffekterpågraviditet,

embryonal-/fosterutveckling,förlossningellerutvecklingefterfödseln.DärförbörProthromplex

endastanvändasundergraviditetelleramningomdetärtydligtindicerat.

Seavsnitt4.4förinformationomriskenförinfektionmedparvovirusB19pågravidakvinnor

4.7 Effekterpåförmåganattframförafordonochanvändamaskiner

Läkemedelsverket 2015-08-28

Ingastudierpåeffekternaavförmåganattframförafordonelleranvändamaskinergenomförts.

4.8 Biverkningar

Sammanfattningavsäkerhetsprofilen

Detfinnsriskförtromboemboliskaepisoder,DICochallergiliknande

överkänslighetsreaktioner,inklusiveanafylaktiskareaktionerochanafylaktiskchock,efter

administreringavhumantprotrombinkomplex(seavsnitt4.4).

Immunsystemet

Ersättningsterapimedhumanaprotrombinkomplexkoncentrat,inklusivebehandlingmed

Prothromplex,kanledatillbildandetavcirkulerandeantikropparsomhämmarenellerfleraavde

humanaprotrombinkomplexfaktorerna.Omdettainträffarresulterardetidåligkliniskrespons.

Blodkärl:

Detfinnsenriskförtrombosepisoderefteradministreringavhumanprotrombinkomplex(seavsnitt

4.4).

Försäkerhetvadgälleröverförbaraagens,seavsnitt4.4.

Biverkningaritabellform

Akutmyokardinfarkt,ventrombosochpyrexisompresenterasitabellenöverbiverkningarnedanhar

rapporteratsienkliniskstudieavProthromplexvidoralantikoagulantreverseringhospatienter(n=61)

medförvärvadbristpåprotrombinkomplexkoagulationsfaktorer(II,VII,IX,X).Övrigabiverkningari

tabellenharrapporteratsendastefterförsäljning.

InedanståendetabellangessamtligabiverkningarenligtMedDRA:ssystemorganklass(SOC)(version

15.1),ochdärefterefterrekommenderadterm.

Frekvenskategoriernadefinierasenligtföljande:mycketvanliga(≥1/10),vanliga(≥1/100till<1/10),

mindrevanliga(≥1/1000till<1/100),sällsynta(≥1/10000till<1/1000),mycketsällsynta(<1/10000),

ingenkändfrekvens(kaninteberäknasfråntillgängligadata)

Biverkningarfrånerfarenheternaefterförsäljningingåridennatabellochfrekvenskategoriernahar

tilldelatsutifrånstatistikenbaseratpåantagandetattvarjebiverkningkundehainträffatidenkliniska

prövningenpå61patienter.

Läkemedelsverket 2015-08-28

Systemorganklass Biverkning Frekvens

BLODETOCH

LYMFSYSTEMET Dissemineradintravaskulär

koagulation(DIC)

Inhibitorermotenellerflera

avprotrombin-

komplexfaktorerna(faktor

II,VII,IX,X)* Vanliga

IMMUNSYSTEMET Anafylaktiskchock

Vanliga Anafylaktiskreaktion

Överkänslighet

CENTRALAOCHPERIFERA

NERVSYSTEMET Cerebrovaskulärhändelse

Vanliga

Huvudvärk

HJÄRTAT Hjärtsvikt

Vanliga Akutmyokardinfarkt

Takykardi

BLODKÄRL Arterielltrombos

Vanliga Venöstrombos

Hypotoni

Rodnad

ANDNINGSVÄGAR,

BRÖSTKORGOCH

MEDIASTINUM Lungemboli

Vanliga Dyspné

Väsandeandning

MAGTARMKANALEN Kräkningar

Vanliga

Illamående

HUDOCHSUBKUTAN

VÄVNAD Urtikaria

Vanliga Erytematösautslag

Pruritus

NJURAROCHURINVÄGAR Nefrotisktsyndrom Vanliga

ALLMÄNNASYMTOM

OCH/ELLERSYMTOMVID

ADMINISTRERINGSSTÄLLET Pyrexi Vanliga

*Utvecklinghospatientermedmedföddbristpåfaktorer

Klassreaktioner

HUDOCHSUBKUTANVÄVNAD:Angioödem,paraestesi

ALLMÄNNASYMTOMOCHSYMTOMVIDADMINISTRERINGSSTÄLLET:Reaktionpå

infusionsstället

CENTRALAOCHPERIFERANERVSYSTEMET:Letargi

PSYKISKASTÖRNINGAR:Rastlöshet

Pediatriskpopulation

Förinformationomdenpediatriskapopulationen,seavsnitt4.2.

Rapporteringavmisstänktabiverkningar

Detärviktigtattrapporteramisstänktabiverkningarefterattläkemedletgodkänts.Detgördetmöjligt

attkontinuerligtövervakaläkemedletsnytta-riskförhållande.Hälso-ochsjukvårdspersonaluppmanas

attrapporteravarjemisstänktbiverkningtill(sedetaljernedan).

Läkemedelsverket

Box26

75103Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket 2015-08-28

4.9 Överdosering

Användningenavhögadoseravhumanaplasmaprotrombinkomplexprodukterharförknippatsmedfall

avmyokardinfarkt,dissemineradintravaskulärkoagulation,ventrombosochlungemboli.Ihändelseav

överdosärdärförriskenförutvecklingavtromboemboliskakomplikationerellerdisseminerad

intravaskulärkoagulationförhöjd.

5. FARMAKOLOGISKAEGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiskaegenskaper

Farmakoterapeutiskgrupp:blödningshämmande,koagulationsfaktorIX,II,VIIochXikombination

ATC-kod:B02BD01

KoagulationsfaktorernaII,VII,IXochXsyntetiserasilevernmedhjälpavvitaminK,ochkallas

gemensamtförprotrombinkomplex.

FaktorVIIärzymogenetidenaktivaserinproteasfaktornVIIagenomvilkenblodkoagulationensegen

funktioninleds.Vävnadsfaktorn/faktorVIIa-komplexetaktiverarkoagulationsfaktorernaXochIX,

varigenomfaktorIXaochXabildas.Vidfortsattaktiveringavkoagulationskaskadenaktiveras

protrombin(faktorII)ochomvandlastilltrombin.Genomtrombinetsverkanomvandlasfibrinogentill

fibrin,vilketledertillkoagelbildning.Detnormalabildandetavtrombinärocksåavytterstaviktför

blodplättsfunktionensomendelavprimärhemostas.

IsoleradsvårbristpåfaktorVIIledertillminskadtrombinbildningochökadblödningsbenägenhetpå

grundavförsämradfibrinbildningochförsämradprimärhemostas.IsoleradbristpåfaktorIXärenav

deklassiskahemofilierna(hemofiliB).IsoleradbristpåfaktorIIellerXärmycketsällsyntmeni

allvarligafallkandeorsakaenblödningsbenägenhetsomliknardensomobserverasvidklassisk

hemofili.

FörvärvadbristpåvitaminK-beroendekoagulationsfaktorerkaninträffaunderbehandlingmed

vitaminK-antagonister.Omdennabristblirallvarliglederdentillenallvarligblödningsbenägenhet,

somkännetecknasavretroperitonealaellercerebralablödningarsnarareänblödningarimuskleroch

leder.AllvarligleversviktlederocksåtilluttalatminskadenivåeravvitaminK-beroende

koagulationsfaktorerochenkliniskblödningsbenägenhetsomemellertidoftaärkomplexpågrundav

samtidigtinträffandelåggradigintravaskulärkoagulation,lågtantalblodplättar,bristpå

koagulationshämmareochrubbadfibrinolys.

AdministreringavhumanaprotrombinkomplexkoncentratledertillökadeplasmanivåeravvitaminK-

beroendekoagulationsfaktorerochkantillfälligtkorrigerakoagulationsdefektenhospatientermed

bristpåenellerfleraavdessafaktorer.

Pediatriskpopulation

DetfinnsintetillräckligadataförattrekommenderaadministreringavProthromplextillbarn.

5.2 Farmakokinetiskaegenskaper

Koagulationsfaktor Halveringstid

FaktorII 40–60timmar

FaktorVII 3–5timmar

FaktorIX 16–30timmar

FaktorX 30–60timmar

5.3 Prekliniskasäkerhetsuppgifter

Läkemedelsverket 2015-08-28

Faktorernaihumantprotrombinkomplex(iettkoncentrat)ärnormalabeståndsdelarihumanplasma

ochbetersigpåsammasättsomendogenakoagulationsfaktorer.

Eftersomhögredoserledertillvolymöverbelastninghartoxicitetstestningefterenenstaka

administreringingensignifikans.

Toxicitetsstudierefterupprepadadministreringpådjurgårinteattgenomförapågrundavatt

interferensavantikroppar,somutvecklasmotheterologaproteiner,uppstår.

Eftersomhumanakoagulationsfaktorerinteansesvaracancerogenaellermutagenaharexperimentella

studier,särskiltpåheterologaarter,intebedömtsnödvändiga.

6. FARMACEUTISKAUPPGIFTER

6.1 Förteckningöverhjälpämnen

Pulver: Natriumklorid

Natriumcitratdihydrat

Heparinnatrium,max0,2-0,5IE/IEfaktorIX

AntitrombinIII15–30IEperinjektionsflaska(0,75–1,5IE/ml)

Spädningsvätska: Steriltvattenförinjektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Dettaläkemedelfårinteblandasmedandraläkemedelförutomdesomnämnsunderavsnitt6.6.

Användendastdetmedföljandeberedningssetetförberedningochförinjektion/infusioneftersom

terapisviktkanuppståtillföljdavkoagulationfaktoradsorptiontillinsidanpåvissa

injektion/infusionsset.

Somallakoagulationsfaktorberedningarkaneffektivitetenavochtoleransenförläkemedletförsämras

vidblandningmedandraläkemedel.Detrekommenderasattengemensamveninfartspolasmedisoton

saltlösningföreochefteradministreringavProthromplex.

6.3 Hållbarhet

3år.

Inomangivenhållbarhetstidkanproduktenförvarasirumstemperatur(högst25°C),underenperiod

upptillsexmånader.Startochslutdatumpåförvaringenirumstemperaturskaantecknaspå

förpackningen.EfterförvaringirumstemperaturfårProthromplexinteställastillbakaikylskåp

(2ºC-8C),utanmåsteanvändasinomsexmånaderellerkasseras.

Kemiskochfysikaliskstabilitetvidanvändninghardokumenteratsitretimmarvid20ºC-25°C.

UrmikrobiologisksynvinkelskaProthromplexanvändasomedelbartefterspädningeftersom

beredningeninteinnehållerkonserveringsmedel.Omdeninteanvändsgenastärförvaringstidenoch

förvaringsförhållandena,inklusiveförvaringenslängdanvändarensansvar.

Denbruksfärdigalösningenfårinteställastillbakaikylskåpet.

6.4 Särskildaförvaringsanvisningar

Förvarasikylskåp(2 C-8 C).Fårejfrysas.

Förvaraioriginalförpackningen.Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningarförläkemedletefterberedningfinnsiavsnitt6.3.

Läkemedelsverket 2015-08-28

6.5 Förpackningstypochinnehåll

Pulvretlevererasiinjektionsflaskortillverkadeavytbehandlat,färglöstglas(hydrolytisktglas,klass

II),spädningsvätskaniinjektionsflaskortillverkadeavytbehandlat,färglöstglas(hydrolytisktglas,

klassI),Bådainjektionsflaskorna,förproduktochspädningsvätska,förslutsmedpropparav

butylgummi.

Förpackningensinnehåll:

1injektionsflaskamedProthromplex–pulvertillinjektionsvätska,lösning

1injektionsflaskamed20mlsteriltvattenförinjektionsvätskor

-1trippelset(avluftningsnål,butterflynålochengångsnål),

-1filternål

1överföringsnål

Förpackningsstorlek:1x600IE

6.6 Särskildaanvisningarfördestruktionochövrighantering

Endastmedföljandeberedningssatsfåranvändasförberedning.

Prothromplexskaberedasomedelbartföreadministreringen.Lösningenärklarellerlätt

opalskimrande.

Grumligalösningarellerlösningarmedutfällningarskakasseras.

Beredningavpulverförinjektionsvätska,lösning:

Användaseptiskteknik.

1.Värmdenoöppnadeinjektionsflaskansominnehållerspädningsvätskan(steriliseratvattenför

injektion)tillrums-ellerkroppstemperatur(högst37°C).

2.Avlägsnaskyddslockenfråninjektionsflaskornamedpulverochspädningsvätska(fig.A)och

rengörgummipropparnapåbådainjektionsflaskorna.

3.Avlägsnaskyddshöljetfrånenaändenavmedföljandeöverföringsnålgenomattvrida,tabortdet

ochförinnålengenomgummiproppenpåinjektionsflaskanmedspädningsvätska(fig.BochC).

4.Avlägsnaskyddshöljetfrånöverföringsnålensandraände,ochvarförsiktigsåattduintevidrör

denexponeradeänden.

5.Placerainjektionsflaskanmedspädningsvätskauppochneröverinjektionsflaskanmedpulveroch

förinöverföringsnålensändegenomgummiproppenpåinjektionsflaskanmedpulver(fig.D).

Spädningsvätskansugsinmedhjälpavvakuumtillinjektionsflaskanmedpulver.

6.Kopplaifråndebådainjektionsflaskornafrånvarandragenomattavlägsnaöverföringsnålen

tillsammansmedinjektionsflaskanmedspädningsvätskafråninjektionsflaskanmedpulver(fig.

E).Snurraförsiktigtpåinjektionsflaskanmedpulverförattsnabbapåupplösningen.

7.Närpulvretharlöstsuppheltskamedföljandeavluftningsnål(fig.F)förasin.Eventuelltskum

kommerattförsvinna.Tabortavluftningsnålen.

Injektion/infusion:

Användaseptiskteknik.

Denfärdigbereddalösningenskaalltidkontrollerasvisuelltavseendepartiklarellermissfärgningföre

administrering.

1.Avlägsnaskyddshöljetfrånenaändenavmedföljandefilternålgenomattvridadetochmontera

nålenpåensterilengångsspruta.Draupplösningenisprutan(fig.G).

2.Kopplabortfilternålenfrånsprutanochadministreralösningenlångsamtintravenöst(maximal

infusions-/injektionshastighet:2mlperminut).

Läkemedelsverket 2015-08-28

Fig.A Fig.B Fig.C Fig.D Fig.E Fig.F Fig.G

Efteradministreringenskaallanålarkasserasoförsegladetillsammansmedsprutanoch/eller

infusionssetetiproduktkartongenförattundvikaattutsättaandrapersonerförrisker.

Ejanväntläkemedelochavfallskallhanterasenligtgällandeanvisningar.

7. INNEHAVAREAVGODKÄNNANDEFÖRFÖRSÄLJNING

BaxaltaInnovationsGmbH

Industristrasse67

1221Wien,Österrike

8. NUMMERPÅGODKÄNNANDEFÖRFÖRSÄLJNING

50855

9. DATUMFÖRFÖRSTAGODKÄNNANDE/FÖRNYATGODKÄNNANDE

2014-08-21

10.DATUMFÖRÖVERSYNAVPRODUKTRESUMÉN

2015-08-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen