Protelos

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-12-2018

Aktiva substanser:
strontiumranelat
Tillgänglig från:
Les Laboratoires Servier
ATC-kod:
M05BX03
INN (International namn):
strontium ranelate
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Osteoporos, postmenopausala
Terapeutiska indikationer:
Behandling av svår osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur för att minska risken för ryggrads- och höftfrakturer. Behandling av svår benskörhet hos vuxna män med ökad risk för fraktur. Beslut om att förskriva strontium ranelate bör baseras på en bedömning av den enskilda patientens totala risker.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000560
Tillstånd datum:
2004-09-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000560

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

16-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

PROTELOS 2 g – granulat till oral suspension

Strontiumranelat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad PROTELOS är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar PROTELOS

Hur du tar PROTELOS

Eventuella biverkningar

Hur PROTELOS ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad PROTELOS är och vad det används för

PROTELOS är ett läkemedel för behandling av svår benskörhet (osteoporos):

hos kvinnor efter klimakteriet

hos vuxna män

med hög risk för frakturer där alternativa behandlingar inte är möjliga. Strontiumranelat minskar

risken för frakturer i ryggraden och i höften hos kvinnor efter klimakteriet.

Om osteoporos

Din kropp bryter hela tiden ner gamla skelettdelar och bygger upp ny skelettvävnad. Om du har

osteoporos bryter din kropp ner mer av skelettet än den bygger upp så att en skelettförlust gradvis

uppstår och ditt skelett blir tunnare och skörare. Detta är speciellt vanligt hos kvinnor efter

klimakteriet.

Många människor med osteoporos visar inga symptom och man kan ha det utan att veta om det.

Osteoporos medför att det är större risk att du får frakturer (benbrott), särskilt i ryggrad, höfter och

handleder.

Hur PROTELOS verkar

PROTELOS, som innehåller substansen strontiumranelat, tillhör en grupp läkemedel som används vid

behandling av bensjukdomar.

PROTELOS verkar genom att minska ben-nedbrytning och stimulera uppbyggnaden av ben och

minskar därför risken för frakturer. Det nybildade benet är av normal kvalitet.

2.

Vad du behöver veta innan du tar PROTELOS

Ta inte PROTELOS

om du är allergisk mot strontiumranelat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har eller har haft en blodpropp (t. ex. i benens blodkärl eller i lungorna).

om du är tillfälligt eller permanent orörlig såsom rullstolsbunden, eller sängliggande eller om

du skall genomgå en operation eller för att tillfriskna efter en operation. Risken för ventrombos

(blodproppar i benen eller lungorna) kan öka vid långvarig orörlighet.

om du har diagnostiserats med ischemisk hjärtsjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom, t.ex. om

du har diagnostiserats med hjärtinfarkt, stroke eller transitorisk ischemisk attack (tillfällig

minskning av blodflöde till hjärnan, även känd som "mini-stroke"), kärlkramp eller blockering

av blodkärl till hjärtat eller hjärnan

om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer arteriell sjukdom) eller om du

har genomgått operation av artärerna i benen

om du har högt blodtryck som inte kan kontrolleras av behandling.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar PROTELOS:

om du har riskfaktorer för hjärtsjukdom såsom högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes eller

rökning.

om du har riskfaktorer för blodpropp.

om du har allvarlig njursjukdom.

Din läkare kommer regelbundet att följa upp tillstånd som är förknippade med ditt hjärta och dina

blodkärl, vanligen med ett intervall på 6 till 12 månader så länge du tar PROTELOS.

Om du, under behandlingen, får en allergisk reaktion (såsom svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

svårigheter att andas eller svälja eller hudutslag) måste du genast sluta ta PROTELOS och genast

kontakta sjukvården (se avsnitt 4).

Potentiellt livshotande hudutslag (Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys och svåra

överkänslighetsreaktioner (DRESS)) har rapporterats vid användning av PROTELOS.

Störst risk för förekomst av allvarliga hudreaktioner föreligger under de första veckorna av

behandlingen för Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys och vanligen vid 3-6

veckors behandling för DRESS. Om du får hudutslag eller allvarliga hudsymtom (se avsnitt 4), sluta

ta PROTELOS, kontakta omedelbart läkare för råd och tala om för läkaren att du tar det här

läkemedlet.

Om du har utvecklat Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys eller DRESS vid

behandling med PROTELOS ska du aldrig mer behandlas med PROTELOS.

Om du är av asiatiskt ursprung kan du löpa större risk för hudreaktioner.

Risken för dessa hudreaktioner hos patienter med asiatiskt ursprung, särskilt hankineser, kan

förutspås. Det är mera sannolikt att patienter som har generna HLA-A*33:03 och/eller HLA-B*58:01

utvecklar allvarliga hudreaktioner än de som inte har dessa gener.

Din läkare ska kunna ge råd om ifall ett blodprov är nödvändigt innan du tar PROTELOS.

Barn och ungdomar

PROTELOS är inte avsett att användas till barn och ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och PROTELOS

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du ska sluta att ta PROTELOS om du har ordinerats perorala (intas via munnen) tetracykliner, såsom

doxycyclin, eller kinoloner, såsom ciprofloxacin (två typer av antibiotika). Du kan fortsätta att ta

PROTELOS när du har avslutat antibiotikabehandlingen. Fråga din läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Om du tar läkemedel som innehåller kalcium bör det gå minst 2 timmar innan du tar

PROTELOS. Om du tar antacida (läkemedel som används mot sur mage och halsbränna) bör dessa tas

minst 2 timmar efter PROTELOS. Om det är omöjligt kan de båda läkemedlen eventuellt tas

samtidigt.

Om du behöver genomgå blod- eller urinprov för att kontrollera dina kalciumnivåer, ska du tala om

för laboratoriet att du tar PROTELOS, eftersom det kan påverka vissa testmetoder.

PROTELOS med mat och dryck

Mat, mjölk och mjölkprodukter minskar absorptionen av strontiumranelat. Det rekommenderas att du

tar PROTELOS mellan måltiderna helst vid sänggående minst 2 timmar efter intag av mat, mjölk eller

mjölkprodukter eller kalciumtillskott.

Graviditet och amning

PROTELOS ska inte tas under graviditet eller amning. Om du av misstag skulle ta det under graviditet

eller amning så skall du omedelbart sluta, och rådfråga din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att PROTELOS påverkar din förmåga att köra eller använda maskiner.

PROTELOS innehåller aspartam (E951):

Om du lider av fenylketonuri, även kallad Föllings sjukdom (en sällsynt, ärftlig

ämnesomsättningssjukdom) skall du rådfråga din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.

3.

Hur du tar PROTELOS

Behandlingen skall endast påbörjas av en läkare med erfarenhet av behandling av osteoporos.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

PROTELOS är avsedd för oral användning.

Rekommenderad dos är en dospåse á 2 g per dag.

Det rekommenderas att du tar PROTELOS vid sänggående, helst minst 2 timmar efter måltid. Du kan,

om du så önskar, lägga dig med en gång efter att du har tagit PROTELOS.

Ta granulaten som finns i dospåsen som en suspension i ett glas med minst 30 ml (ungefär en

tredjedel av ett vanligt glas) vatten. Se instruktioner nedan. Effekten av PROTELOS kan påverkas om

det tas tillsammans med mjölk och mjölkprodukter så det är viktigt att du enbart blandar PROTELOS

med vatten för att vara säker på att det skall verka riktigt.

Töm granulatet från en dospåse i ett glas;

Tillsätt vatten;

Rör om tills granulatet är jämt fördelat i vattnet.

Drick det med en gång. Du ska inte låta det stå mer än 24 timmar innan du dricker det. Om du av

någon anledning inte kan ta läkemedlet med en gång så måste du röra om igen innan du dricker det.

Din läkare kan råda dig att ta kalcium och D-vitamin som tillägg till PROTELOS. Ta inte

kalciumtillägg vid sänggående, samtidigt som PROTELOS.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du bör fortsätta att ta PROTELOS.

Osteoporosbehandling krävs vanligtvis under en lång tidsperiod. Det är viktigt att du fortsätter ta

PROTELOS så länge som din läkare föreskriver läkemedlet.

Om du har tagit för stor mängd av PROTELOS

Tala om för läkare eller farmaceut om du tagit fler PROTELOS dospåsar än din läkare har

rekommenderat. Du kan bli tillsagd att dricka mjölk eller att ta antacida (läkemedel mot sur mage och

halsbränna) för att reducera absorptionen av det aktiva innehållsämnet.

Om du har glömt att ta PROTELOS

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dospåse. Fortsätt bara att ta nästa dos vid vanlig tid.

Om du slutar att ta PROTELOS

Det är viktigt att du fortsätter att ta PROTELOS så länge som din läkare förskriver läkemedlet.

PROTELOS kan bara behandla din svåra osteoporos om du fortsätter att ta det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du upplever något av följande, sluta ta PROTELOS och tala genast med din läkare:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Hjärtattack: plötslig tryckande smärta i bröstet. Smärtan kan sträcka sig till din vänstra arm,

käke, mage, rygg och/eller axlar. Andra symtom kan vara illamående/kräkningar, svettning,

andningssvårigheter, hjärtklappning, (extrem) trötthet och/eller yrsel. Hjärtattack kan vara

vanligt hos patienter med hög risk för hjärtsjukdom. Din läkare kommer inte att förskriva

PROTELOS till dig om du har särskilda riskfaktorer.

Blodproppar i vener: smärta, rodnad, svullnad i ditt ben, plötslig bröstsmärta eller

andningssvårigheter.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Tecken på svåra överkänslighetsreaktioner (DRESS): inledningsvis influensaliknande symtom

och utslag i ansiktet, vilket följs av utbredda hudutslag med feber

(mindre vanlig)

, ökade nivåer

av leverenzymer som ses i blodprover

(mindre vanlig)

, en ökning av en typ av vita blodkroppar

(eosinofiler)

(sällsynt)

och förstorade lymfkörtlar

(mindre vanlig).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Tecken på potentiellt livshotande hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal

nekrolys): inledningsvis som rödaktiga måltavleliknande fläckar eller runda fläckar, ofta med

centrala blåsor på kroppen. Ytterligare tecken kan omfatta sår i munnen, halsen och näsan eller

på könsorganen samt ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudreaktionerna, som kan

vara livshotande, åtföljs ofta av influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till utbredd

blåsbildning eller hudavlossning.

Andra möjliga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Klåda, nässelutslag, hudutslag, angioödem (såsom svullnad av ansikte, tunga eller hals, svårigheter att

andas eller svälja), smärta i skelett, armar och ben, muskler och/eller leder, muskelkramper.

Vanliga:

Kräkningar, buksmärtor, sura uppstötningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, väderspänning,

sömnsvårigheter, inflammation i levern (hepatit), svullnad av armar och ben, bronkial hyperreaktivitet

(symtomen innefattar väsande, andningssvårigheter och hosta), ökad nivå av ett muskelenzym

(kreatinfosfokinas), förhöjda kolesterolnivåer.

Illamående, diarré, huvudvärk, eksem, minnesproblem, svimningsanfall, känsla av stickningar och

domnad, yrsel, svindel. Dessa effekter var dock milda och kortvariga och orsakade vanligen inte att

patienterna slutade med behandlingen. Tala med din läkare om några effekter blir problematiska eller

kvarstående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Kramper, irritation av munslemhinnan (såsom munsår och tandköttsinflammation), håravfall,

förvirringskänsla, sjukdomskänsla, muntorrhet, hudirritation.

Sällsynta:

Minskad produktion av blodkroppar i benmärgen.

Om du har avbrutit behandlingen på grund av överkänslighetsreaktioner ska du inte ta PROTELOS

igen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur PROTELOS ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Efter utblandning i vatten är suspensionen hållbar i 24 timmar, men det rekommenderas att

suspensionen dricks omedelbart efter beredning (se avsnitt 3).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är strontiumranelat. Varje dospåse innehåller 2 g strontiumranelat.

Övriga innehållsämnen är aspartam (E951), maltodextrin, mannitol (E421).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

PROTELOS finns i dospåsar innehållande gult granulat för oral användning.

PROTELOS tillhandahålls i förpackningar om 7, 14, 28, 56, 84 eller 100 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrike

Tillverkare

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Frankrike

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 6B

Polen

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

Galepharma Ltd

Tel: +(356) 21 247 082

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: +40 21 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 6638110

Slovenija

Servier Pharma d.o.o.

Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel.:+421 (0)2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel. +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Denna bipacksedel ändrades senast {datum}

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndigheten webbplats

http://www.ema.europa.eu.

BILAGA IV

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN

FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den slutliga studierapporten från den begärda icke-

interventionella säkerhetsstudien efter godkännande (PASS) för ovannämnt läkemedel är CHMP:s

slutsatser följande:

Den slutliga PASS-studierapporten som skickats in av innehavaren av godkännande för försäljning

uppfyller kravet om att utföra en PASS för att utvärdera risken för allvarliga hjärtsjukdomar såsom

föreskrivits under artikel 20-förfarandet EMA/112925/2014.

Med hänsyn till tillgängliga data gällande den slutliga PASS-studierapporten ansåg därför PRAC att

ändringarna till villkoren för godkännandet för försäljning var befogade.

CHMP instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser.

Skäl att ändra villkoren för godkännandet för försäljning

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för studieresultaten för ovannämnt läkemedel anser CHMP

att nytta-riskförhållandet för läkemedlet är oförändrat under förutsättning att de föreslagna

ändringarna görs i produktinformationen.

CHMP anser att villkoren för godkännandet för försäljning för ovannämnt läkemedel bör ändras.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

PROTELOS 2 g granulat till oral suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dospåse innehåller 2 g strontiumranelat.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje dospåse innehåller också 20 mg aspartam (E951).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Granulat till oral suspension.

Gult granulat.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av svår osteoporos:

hos postmenopausala kvinnor

hos vuxna män

med hög risk för frakturer, för vilka behandling med andra läkemedel som är godkända för behandling

av osteoporos inte är möjlig på grund av exempelvis kontraindikationer eller intolerans. Hos

postmenopausala kvinnor minskar strontiumranelat risken för vertebral- och höftfrakturer (se avsnitt

5.1).

Beslutet att förskriva strontiumranelat skall baseras på en bedömning av den enskilda patientens totala

risk (se avsnitt 4.3 och 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen skall endast påbörjas av en läkare med erfarenhet av behandling av osteoporos.

Dosering

Den rekommenderade dosen är en 2 g dospåse administrerad oralt en gång per dag.

På grund av sjukdomens natur är strontiumranelat avsedd för långtidsanvändning.

Absorptionen av strontiumranelat reduceras vid samtidigt intag av föda, mjölk och mjölkderivat och

PROTELOS bör därför administreras mellan måltiderna. På grund av den långsamma absorptionen

bör PROTELOS tas vid sänggående helst minst 2 timmar efter födointag (se avsnitt 4.5 och 5.2).

Patienter som behandlas med strontiumranelat bör få D-vitamin och kalciumtillägg om kostintaget är

otillräckligt.

Äldre

Effekt och säkerhet av strontiumranelat har fastställts i ett brett åldersintervall (upp till 100 år vid

inklusion) av vuxna män och postmenopausala kvinnor med osteoporos. Ingen åldersrelaterad

dosjustering fordras.

Nedsatt njurfunktion

Strontiumranelat rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance under 30 ml/min) (se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen dosjustering fordras för patienter

med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30 – 70 ml/min) (se avsnitt 4.4 och

5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för PROTELOS för barn i åldern under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

För oral användning.

Granulatet i dospåsarna måste tas som en suspension i ett glas med åtminstone 30 ml vatten (ca ett

tredjedels standardglas).

Även om studier har visat att strontiumranelat är stabilt i suspension i 24 timmar efter beredning ska

suspensionen drickas omedelbart efter beredning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Ventrombos eller tidigare ventrombos (VTE), inklusive djup ventrombos och lungemboli.

Tillfällig eller permanent orörlighet till följd av t.ex. konvalescens efter operation eller förlängt

sängliggande.

Etablerad, befintlig eller tidigare ischemisk hjärtsjukdom, perifer arteriell sjukdom och/eller

cerebrovaskulär sjukdom.

Okontrollerad hypertoni.

4.4

Varningar och försiktighet

Ischemiska hjärthändelser

I poolade randomiserade placebokontrollerade studier med postmenopausala osteoporospatienter

observerades en signifikant ökning av hjärtinfarkter hos patienter som behandlades med PROTELOS

jämfört med placebo (se avsnitt 4.8).

Patienten bör undersökas med avseende på kardiovaskulär risk innan behandlingen påbörjas.

Patienter med betydande riskfaktorer för kardiovaskulära händelser (t ex hypertoni, hyperlipidemi,

diabetes mellitus, rökning) bör endast behandlas med strontiumranelat efter noggrann bedömning (se

avsnitt 4.3 och 4.8).

Under behandling med PROTELOS bör dessa kardiovaskulära risker följas upp regelbundet, vanligen

med ett intervall på 6 till 12 månader.

Behandlingen bör avbrytas om patienten utvecklar ischemisk hjärtsjukdom, perifer arteriell sjukdom,

cerebrovaskulär sjukdom eller vid förekomst av okontrollerad hypertoni (se avsnitt 4.3).

Ventrombos

I placebokontrollerade fas III-studier var behandling med strontiumranelat förenad med ökat antal

incidenter per år av ventrombos (VTE) inklusive lungemboli (se avsnitt 4.8). Orsaken till detta fynd är

okänd. PROTELOS är kontraindicerat hos patienter med anamnes på tidigare venös tromboembolism

(se avsnitt 4.3) och skall användas med försiktighet till patienter med risk för VTE.

När patienter över 80 år som löper risk för VTE behandlas, skall behovet för fortsatt behandling med

PROTELOS omprövas.

PROTELOS skall sättas ut så fort som möjligt i händelse av sjukdom eller tillstånd som leder till

immobilisering (se avsnitt 4.3) och adekvata förebyggande åtgärder skall vidtas. Behandlingen skall

inte återupptas förrän initierande tillstånd har återgått och patienten är fullständigt rörlig. Om VTE

inträffar så skall behandlingen med PROTELOS avslutas.

Användning till patienter med nedsatt njurfunktion

På grund av avsaknad av skelettsäkerhetsdata hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion som

behandlats med strontiumranelat, rekommenderas inte PROTELOS till patienter med

kreatininclearance under 30 ml/min (se avsnitt 5.2). I enlighet med god klinisk praxis rekommenderas

periodiska utvärderingar av njurfunktionen hos patienter med kroniskt nedsatt njurfunktion. Fortsatt

behandling med PROTELOS till patienter som utvecklar kraftigt försämrad njurfunktion bör

övervägas på individuell basis.

Hudreaktioner

Livshotande hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och

läkemedelsutlöst hudutslag med ökade halter av eosinofiler och symtom från inre organ (drug rash

with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS)) har rapporterats vid användning av PROTELOS.

Patienter skall informeras om tecken och symtom och övervakas noga med avseende på

hudreaktioner. Risken för SJS eller TEN är störst under de första veckorna av behandlingen och

vanligen vid 3-6 veckors behandling för DRESS.

Om symtom eller tecken på SJS eller TEN (t ex progressiva hudutslag, ofta med blåsor eller skadade

slemhinnor) eller DRESS (t ex hudutslag, feber, eosinofili och systemiskt engagemang (t ex

adenopati, hepatit, interstitiell nefropati, interstitiell lungsjukdom)) uppstår, ska behandling med

PROTELOS avbrytas omedelbart.

Tidig diagnos och omedelbart utsättande av läkemedel som misstänks orsaka symtomen ger bäst

resultat för att förhindra progress av SJS och TEN. Ett tidigt utsättande innebär som regel bättre

prognos. I de flesta fall är förloppet av DRESS gynnsamt efter utsättande av PROTELOS och efter

initierad kortikosteroidbehandling när det behövs. Tillfrisknande kan gå långsamt och återfall av

syndromet har rapporterats i vissa fall efter avbrott i kortikosteroidbehandlingen.

Om en patient har utvecklat SJS, TEN eller DRESS vid användning av PROTELOS, får patienten

aldrig behandlas med PROTELOS igen.

En högre incidens, men fortfarande sällsynta, av överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, SJS

eller TEN har rapporterats hos patienter med asiatiskt ursprung (se avsnitt 4.8).

I en retrospektiv fall-kontroll farmakogenetisk studie har HLA-A*33:03 och HLA-B*58:01 alleler

identifierats som eventuella genetiska riskfaktorer för SJS/TEN förknippat med strontiumranelat hos

hankinesiska patienter. Om möjligt borde man överväga att undersöka HLA-A*33:03 och HLA-

B*58:01 alleler hos patienter med hankinesiskt ursprung innan behandling med PROTELOS inleds.

Om testet är positivt för en eller båda allelerna ska behandling med PROTELOS inte påbörjas.

Avsaknad av dessa alleler vid genotypningstest utesluter ändå inte att SJS/TEN fortfarande kan

förekomma.

Interaktioner med laboratorietester

Strontium interfererar med kolorimetriska metoder för bestämning av kalciumkoncentrationen i blod

och urin. Därför bör man, som klinisk praxis, använda sig av induktivt kopplad

plasmaatomemissionsspektrometri eller atomabsorptionsspektrometri för att säkerställa en korrekt

mätning av kalciumkoncentrationerna i blod- och urin.

Hjälpämne

PROTELOS innehåller aspartam som är en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med

fenylketonuri.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Mat, mjölk och mjölkprodukter samt läkemedel som innehåller kalcium kan reducera

biotillgängligheten av strontiumranelat med ca 60 – 70 %. Därför bör administrering av PROTELOS

och dessa produkter ske med minst två timmars mellanrum (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Eftersom divalenta katjoner bildar komplex med orala tetracykliner (t.ex. doxycyclin) och

kinolonantibiotika (t.ex. siprofloxacin) i mag-tarmkanalen, och därmed reducerar deras absorption,

rekommenderas inte samtidig administrering av strontiumranelat och dessa läkemedel. Som en

säkerhetsåtgärd bör PROTELOS-behandlingen avbrytas under behandling med perorala tetracykliner

eller kinolonantibiotika.

En klinisk interaktionsstudie

in vivo

har visat att administrering av aluminium- och

magnesiumhydroxider två timmar före eller samtidigt med strontiumranelat orsakade en lätt

minskning i absorptionen av strontiumranelat (20 – 25 % minskning av AUC), medan absorptionen

var nästan opåverkad när antacida gavs 2 timmar efter strontiumranelatintaget. Det rekommenderas

därför att inta antacida minst 2 timmar efter PROTELOS. När denna doseringsregim inte är praktiskt

möjlig på grund av rekommendationen att administrera PROTELOS vid sänggående är samtidigt intag

dock acceptabelt.

Ingen interaktion observerades med peroralt tillägg av vitamin D.

Under kliniska prövningar observerades inga tecken på ogynnsamma interaktioner eller relevant

ökning av strontiumnivåer i blod med läkemedel som förväntas bli förskrivna samtidigt som

PROTELOS i målgruppen. Dessa inkluderade: icke-steroida antiinflammatoriska medel (inklusive

acetylsalicylsyra), anilider (såsom paracetamol), H

-blockerare and protonpumpshämmare, diuretika,

digoxin och hjärtglykosider, organiska nitrater och andra kärlvidgande medel mot hjärtsjukdomar,

kalciumantagonister, betablockerare, ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, selektiva beta-2

adrenoceptoragonister, orala antikoagulantia, trombocytaggregationshämmare, statiner, fibrater och

benzodiazepinderivat.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användningen av strontiumranelat i gravida kvinnor.

Vid höga doser har djurstudier visat reversibla skeletteffekter hos avkomman hos råtta och kanin

behandlade under dräktighet (se avsnitt 5.3). Om PROTELOS används oavsiktligt under graviditet

måste behandlingen upphöra.

Amning

Fysikal-kemiska data tyder på att strontiumranelat utsöndras i human bröstmjölk. PROTELOS ska

inte användas under amning.

Fertilitet

Inga effekter på manlig och kvinnlig fertilitet observerades i djurstudier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Strontiumranelat har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

PROTELOS har studerats i kliniska prövningar omfattande närmare 8000 deltagare.

Långtidssäkerhet har utvärderats hos postmenopausala kvinnor med osteoporos behandlade i upp till

60 månader med strontiumranelat 2 g/dag (n = 3352) eller placebo (n = 3317) i fas III-studier.

Medelåldern var 75 år vid inklusion och 23 % av de rekryterade patienterna var 80 till 100 år gamla.

I en poolad analys av randomiserade placebokontrollerade studier med postmenopausala

osteoporospatienter bestod de vanligaste biverkningarna av illamående och diarré, vilka i allmänhet

rapporterades vid behandlingens början, utan någon märkbar skillnad mellan grupperna därefter.

Avbrytande av behandlingen berodde huvudsakligen på illamående.

Det fanns inga skillnader i typ av biverkningar mellan behandlingsgrupperna oberoende av om

patienterna var under eller över 80 år gamla vid inklusion.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats under kliniska prövningar och/eller under användning av

strontiumranelat efter introduktion på marknaden.

Oönskade effekter listas härunder enligt följande uppställning: mycket vanliga (≥1/10); vanliga

(≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket

sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystemklassificering

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Lymfadenopati (förenat med

överkänslighetsreaktioner i huden)

Sällsynta

Benmärgssvikt #

Eosinofili (förenat med

överkänslighetsreaktioner i huden)

Metabolism och nutrition

Vanliga

Hyperkolesterolemi

Psykiska störningar

Vanliga

Sömnlöshet

Mindre vanliga

Förvirringstillstånd

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Störningar i medvetandet

Minnesförlust

Yrsel

Parestesier

Mindre vanliga

Kramper

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo

Hjärtat

Vanliga

Hjärtinfarkt

Blodkärl

Vanliga

Venös tromboembolism (VTE)

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Bronkial hyperreaktivitet

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Diarré och lös avföring

Kräkningar

Buksmärtor

Gastrointestinal smärta

Gastroesofagal reflux

Dyspepsi

Förstoppning

Flatulens

Mindre vanliga

Irritation av munslemhinnan (stomatit

och/eller munsår)

Muntorrhet

Lever och gallvägar

Vanliga

Hepatit

Mindre vanliga

Förhöjda serumtransaminaser (förenat med

överkänslighetsreaktioner i huden)

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Överkänslighetsreaktioner i huden

(hudutslag, klåda, urticaria, angioödem)

Vanliga

Eksem

Mindre vanliga

Dermatit

Alopeci

Sällsynta

Läkemedelsutlöst utslag med eosinofili och

systemiska symtom (DRESS) (se avsnitt

4.4)#

Organsystemklassificering

Frekvens

Biverkning

Mycket sällsynta

Allvarliga hudbiverkningar (SCARs):

Stevens-Johnson syndrom och toxisk

epidermal nekrolys* (se avsnitt 4.4)#

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga

Muskuloskeletal smärta (muskelspasm,

myalgi, bensmärta, artralgi samt smärta i

extremiteter)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Perifert ödema

Mindre vanliga

Pyrexi (förenat med

överkänslighetsreaktioner i huden)

Sjukdomskänsla

Undersökningar

Vanliga

Förhöjt blodkreatinfosfokinas (CPK)

I kliniska prövningar var frekvensen likartad i

läkemedels- och placebogruppen.

* I asiatiska länder rapporterade som sällsynta.

# För biverkningar som inte observerats i kliniska prövningar är den övre gränsen för 95 %

konfidensintervallet inte högre än 3/X, där X representerar det totala sammanslagna urvalsstorleken

från alla relevanta kliniska prövningar och studier.

Muskuloskeletal fraktion > 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet. I de flesta fall återgår dessa

värden spontant till det normala utan förändring av behandlingen.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Venös tromboembolism

I fas III-studier var den årliga incidensen av venös tromboembolism (VTE) observerad under en

5 årsperiod ca 0,7 % med en relativ risk på 1,4 (95% CI = [1,0 ; 2,0]) hos patienter behandlade med

strontiumranelat jämfört med placebo (se avsnitt 4.4).

Hjärtinfarkt

I poolade randomiserade placebokontrollerade studier med postmenopausala osteoporospatienter

observerades en signifikant ökning av hjärtinfarkter hos patienter som behandlades med

strontiumranelat jämfört med placebo (1,7 % mot 1,1 %) med en relativ risk på 1,6 (95% CI = [1,07;

2,38]).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

God tolerans påvisades i en klinisk studie som undersökte upprepad administrering av 4 g

strontiumranelat per dag under 25 dagar till friska postmenopausala kvinnor. Engångsadministrering

av doser på upp till 11 g till friska unga manliga frivilliga försökspersoner orsakade inga särskilda

symptom.

Behandling

Efter episoder av överdosering under kliniska prövningar (upp till 4 g/dag under en tidsperiod av

maximalt 147 dagar) observerades inga kliniskt relevanta effekter. Administrering av mjölk eller

antacida kan vara lämpligt för att reducera absorptionen av de aktiva substansen. I fall av väsentlig

överdos kan kräkning övervägas för att avlägsna icke absorberad aktiv substans.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel för behandling av skelettsjukdomar – Andra medel som påverkar

benstrukturen och mineraliseringen, ATC-kod: M05BX03

Verkningsmekanism

In vitro

ökar strontiumranelat benbildning i benvävnadskultur samt osteoblastprekursorreplikation och

kollagensyntes i bencellskultur

reducerar strontiumranelatbenresorption genom att minska osteoklastdifferentiering och

osteoklasternas resorberande aktivitet.

Detta leder till en förändring av benomsättningsbalansen till benbildningens fördel.

Strontiumranelats aktivitet har studerats i olika icke-kliniska modeller. Särskilt hos intakta råttor

ökade strontiumranelat den trabekulära benmassan, trabekelantal samt tjocklek; detta resulterade i en

förbättring av styrkan i ben.

I benvävnad hos behandlade djur och människor adsorberas strontiumranelat huvudsakligen på

kristallytan och ersätter endast i låg utsträckning kalcium i apatitkristallen i det nyligen bildade benet.

Strontiumranelat modifierar inte benkristallegenskaperna. I benbiopsier från höftbenskammen tagna

efter upp till 60 månaders behandling med strontiumranelat 2 g/dag i fas III studier har inga skadliga

effekter på benkvaliteten eller mineraliseringen observerats.

De kombinerade effekterna av strontiumdistributionen till benvävnad (se avsnitt 5.2) och ökad

röntgenabsorption av strontium jämfört med kalcium leder till en förstärkning av bentätheten (BMD)

mätt med dubbelenergi-röntgenabsorptiometri (DXA). Tillgängliga data indikerar att dessa faktorer

ansvarar för ca 50 % av den uppmätta förändringen i BMD vid behandling med PROTELOS 2 g/dag

under 3 år. Detta bör tas i beaktande vid tolkning av BMD-förändringar vid PROTELOS-behandling. I

fas III-studier, där frakturskyddande effekten av PROTELOS demonstrerats, ökade uppmätt BMD i

medeltal efter 3 år från utgångsnivån med ca 4 % per år till 13 – 15 % i ländryggen och 2 % per år till

5–6 % i lårbenshalsen, beroende på studie.

I fas III-studier ökade biokemiska markörer för benbildning (benspecifik alkalisk fosfatas och

C-terminala propeptider av typ I prokollagen) medan markörer för benresorption (korsbindningar av

serum C-telopeptid och urin N-telopeptid) minskade från tredje månaden av behandling upp till 3 år, i

jämförelse med placebo.

Sekundärt till strontiumranelats farmakologiska effekter observerades en lätt sänkning av

kalciumkoncentrationen och paratyreoideahormonkoncentrationen i serum (PTH), ökning av

blodfosforkoncentrationen och total alkalisk fosfatasaktivitet, utan observerade kliniska följder.

Klinisk effekt

Osteoporos definieras som BMD i ryggrad eller höft

2,5 SD lägre än genomsnittsnivån hos en

normal ung människa. Ett antal riskfaktorer har satts i samband med postmenopausal osteoporos

inklusive liten benmassa, låg bentäthet, tidig menopaus, rökning och osteoporos i släkthistorien. Den

kliniska följden av osteoporos är frakturer. Frakturrisken ökar med antalet riskfaktorer.

Behandling av postmenopausal osteoporos:

Studieprogammet för att visa frakturskyddande effekt av PROTELOS har utgjorts av två

placebokontrollerade fas III-studier –SOTI och TROPOS. SOTI omfattade 1649 postmenopausala

kvinnor med etablerad osteoporos (låg lumbal BMD och vertebrala frakturer vid studiestart) och en

medelålder av 70 år. TROPOS omfattade 5091 postmenopausala kvinnor med osteoporos (låg

lårbenshals-BMD och osteoporosfraktur vid studiestart hos mer än hälften av patienterna) och en

medelålder av 77 år. SOTI och TROPOS rekryterade sammanlagt 1556 patienter över 80 år vid

inklusion (23,1 % av populationen). Som tillägg till behandlingen (2 g/dag strontiumranelat eller

placebo) fick patienterna individuellt anpassade kalcium- och D-vitamintillskott under hela

studietiden.

Under 3 års behandling i SOTI-studien reducerade PROTELOS den relativa risken för nya vertebrala

frakturer med 41 % (Tabell 1). Effekten var signifikant från det första året. Liknande gynnsamma

effekter demonstrerades hos kvinnor med multipla frakturer vid studiestart. Med avseende på kliniska

vertebrala frakturer (definierade som frakturer associerade med ryggsmärtor och/eller

kroppslängdsförlust av minst 1 cm) reducerades den relativa risken med 38 %. PROTELOS minskade

också andelen patienter med en minskning i kroppslängd av åtminstone 1 cm, i jämförelse med

placebo. En utvärdering av livskvalitet på QUALIOST:s specifika skala och även för ”General

Health”-perceptionspoängtal på SF-36:s allmänna skala visade fördelar med PROTELOS jämfört med

placebo.

TROPOS-studien visade effekt av PROTELOS för reducering av risken för nya vertebrala frakturer

även för osteoporotiska patienter utan vertebralfrakturer vid studiestart.

Tabell 1: Incidensen hos patienter med vertebral fraktur och relativ riskreduktion.

Studie

Placebo

PROTELOS

Relativ riskreduktion mot

placebo (95%CI), p-värde

SOTI

N = 723

N = 719

Ny vertebral fraktur under 3 år

32,8 %

20,9 %

41 % (27-52), p<0,001

Ny vertebral fraktur under det första året

11,8 %

6,1 %

49 % (26-64), p<0,001

Ny klinisk vertebral fraktur under 3 år

17,4 %

11,3 %

38 % (17-53), p<0,001

TROPOS

N = 1823

N = 1817

Ny vertebral fraktur under 3 år

20,0 %

12,5 %

39 % (27-49), p<0,001

Hos patienter äldre än 80 år vid inklusion, visade en poolad analys av SOTI- och TROPOS-studierna

att PROTELOS behandling under 3 år reducerade den relativa risken för att få ny vertebral fraktur

med 32 % (incidens av 19,1 % med strontiumranelat mot 26,5 % med placebo).

I en

a-posteriori

analys av patienter från de poolade SOTI och TROPOS-studierna med BMD i

ländrygg och/eller lårbenshals inom osteopeniområdet vid studiestart och utan prevalent fraktur, men

med minst en ytterligare riskfaktor för fraktur (n = 176) reducerade PROTELOS risken för en första

fraktur med 72 % efter 3 år (incidens för vertebral fraktur 3,6 % med strontiumranelat mot 12,0 %

med placebo).

a-posteriori

analys utfördes på en subgrupp av patienter från TROPOS-studien av särskilt

medicinskt intresse och med hög risk för frakturer [definerat som lårbenshals BMD

T-score

-3 SD (tillverkarens normativa data, motsvarande -2,4 SD enligt NHANES III) och en

ålder ≥ 74 år (n = 1977 dvs. 40 % av populationen i TROPOS-studien)]. Efter 3 års behandling av

denna grupp reducerade PROTELOS risken för höftfrakturer med 36 % jämfört med placebogruppen

(Tabell 2).

Tabell

2:

Incidensen

hos

patienter

med

höftfraktur

och

relativ

riskreduktion

hos

patienter

med

BMD ≤ -2,4 SD (NHANES III) och ålder ≥ 74 år

Studie

Placebo

PROTELOS

Relativ riskreduktion mot

placebo (95%CI), p-värde

TROPOS

N = 995

N = 982

Höftfraktur under 3 år

6,4 %

4,3 %

36 % (0-59), p = 0,046

Behandling av osteoporos hos män:

PROTELOS effekt visades hos män med osteoporos i en 2-årig, dubbelblind, placebokontrollerad

studie med huvudanalys efter ett år hos 243 patienter (Intention-to-Treat-population, 161 patienter

fick strontiumranelat) med hög risk för fraktur (genomsnittlig ålder 72,7 år; genomsnittligt lumbalt

BMD T-scorevärde på -2,6; 28 % av vertebrala frakturer vid studiestart).

Alla patienter fick dagligt tillskott av kalcium (1 000 mg) och D-vitamin (800 IE).

Statistiskt signifikanta ökningar av BMD observerades redan 6 månader efter att behandling med

PROTELOS påbörjats jämfört med placebo.

Under 12 månader observerades en statistiskt signifikant ökning av BMD i ländryggraden, viktiga

effektkriterier (E (SE) = 5,32 % (0,75); 95 % KI = [3,86; 6,79]; p<0,001), liknande den som

observerats i pivotala fas III-studier om frakturskyddande effekt som genomförts på postmenopausala

kvinnor.

Statistiskt signifikanta ökningar av BMD i lårbenshalsen och totalt BMD i höften (p<0,001)

observerades efter 12 månader.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

PROTELOS, för alla grupper av den pediatriska populationen för osteoporos

(information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Strontiumranelat består av 2 atomer stabil strontium och en molekyl ranelinsyra (ranelic acid), den

organiska del som möjliggör den bästa kompromissen med avseende på molekylvikt, farmakokinetik

och tolerans av läkemedlet. Strontiums och ranelinsyras farmakokinetiska egenskaper har utvärderats

hos friska unga män och friska postmenopausala kvinnor, samt även under långtidsexponering hos

män med osteoporos och postmenopausala osteoporotiska kvinnor, inklusive äldre kvinnor.

Ranelinsyras absorption, distribution och plasmaproteinbindning är låga på grund av dess höga

polaritet. Ranelinsyra ackumuleras inte och det finns inga belägg för metabolism i djur eller

människa. Absorberad ranelinsyra elimineras snabbt och oförändrad genom njurarna.

Absorption

Den absoluta biotillgängligheten av strontium är ca 25 % (19-27 %) efter en peroral dos av

2 g strontiumranelat. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 3 – 5 timmer efter en engångsdos på

2 g. Steady state uppnås efter två veckors behandling. Intag av strontiumranelat tillsammans med

kalcium eller föda reducerar strontiums biotillgänglighet med ca 60 – 70 % jämfört med

administrering 3 timmar efter en måltid. På grund av den relativt långsamma absorptionen av

strontium bör intag av föda och kalcium undvikas både före och efter administrering av PROTELOS.

Oralt tillägg av D-vitamin har ingen effekt på strontiumexponeringen.

Distribution

Strontium har en distributionsvolym på ungefär 1 l/kg. Strontiums bindning till humana

plasmaproteiner är låg (25 %) och strontium har hög affinitet till benvävnad. Mätningen av

strontiumkoncentration i benbiopsi från höftbenskammen hos patienter behandlade i upp till

60 månader med strontiumranelat 2 g/dag indikerade att strontiumkoncentrationen i ben kan nå en

platå efter ca 3 års behandling. Det finns inga data från patienter som visar elimineringskinetiken för

strontium från benvävnad efter avslutad behandling.

Metabolism

Strontium är en divalent katjon som ej metaboliseras. Strontiumranelat hämmar inte cytokrom

P450-enzymer.

Eliminering

Eliminering av strontium är tids- och dosoberoende. Strontiums effektiva halveringstid är ungefär

60 timmar. Strontium utsöndras genom njurarna och mag-tarmkanalen. Plasmaclearance är ungefär

12 ml/min (CV 22 %) och renalt clearance ungefär 7 ml/min (CV 28 %).

Farmakokinetik hos speciella patientgrupper

Äldre

Populationfarmakokinetiska data visade inget samband mellan ålder och strontiumclearance i

målpopulationen.

Nedsatt njurfunktion

För patienter med milt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30 – 70 ml/min) minskar

strontiumclearance parallellt med kreatininclearance (ca 30 % minskning i intervallet 30 till

70 ml/min) och därvid induceras en ökning av strontium i plasma. I fas III-studier hade 85 % av

patienterna ett kreatininclearance mellan 30 och 70 ml/min och 6 % under 30 ml/min vid inklusion

och genomsnittligt kreatininclearance var ca 50 ml/min. Dosjustering är därför inte nödvändig till

patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion.

Det finns inga farmakokinetiska data från patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance under 30 ml/min).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga farmakokinetiska data från patienter med nedsatt leverfunktion. Beroende på

farmakokinetiken för strontium förväntas ingen effekt.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några

särskilda risker för människa.

Kronisk oral administrering av strontiumranelat i höga doser till gnagare inducerade ben- och

tandabnormiteter huvudsakligen bestående av spontana frakturer och försenad mineralisering som var

reversibla efter utsättande av administreringen. Dessa effekter rapporterades vid strontiumnivåer i ben

som var 2–3 gånger högre än vad som uppnåtts hos människor efter upp till 3 års behandling. Data

gällande ackumulering av strontiumranelat i skelettet vid långvarigare exponering är begränsade.

Reproduktionstoxicitetsstudier hos råtta och kanin resulterade i ben och tandabnormiteter (t ex böjda

långa ben och vågiga revben) hos avkomman. Hos råtta var dessa effekter reversibla 8 veckor efter

behandlingsavbrott.

Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningen för strontiumranelat har utförts enligt europeiska riktlinjer för

miljöriskbedömning.

Strontiumranelat utgör inte något hot mot miljön.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Aspartam (E951)

Maltodextrin

Mannitol (E421)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

När granulatet blandats i vatten är suspensionen hållbar i 24 timmar, men det rekommenderas

att suspensionen drickes omedelbart efter beredning (se avsnitt 4.2).

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Dospåsar av papper/polyeten/aluminium/polyeten

Förpackningsstorlekar

Kartong innehållande 7, 14, 28, 56, 84 eller 100 dospåsar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

LES LABORATOIRES SERVIER

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/288/001

EU/1/04/288/002

EU/1/04/288/003

EU/1/04/288/004

EU/1/04/288/005

EU/1/04/288/006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 21/09/2004

Datum för den senaste förnyelsen: 22/05/2014

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/139813/2014

EMEA/H/C/000560

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Protelos

strontiumranelat

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Protelos.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Protelos?

Protelos är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen strontiumranelat. Det finns i dospåsar

om 2 gram med granulat som bereds till en oral suspension (suspensionen tas genom munnen).

Vad används Protelos för?

Protelos används för att behandla allvarlig osteoporos (benskörhet) hos kvinnor som passerat

klimakteriet och som löper stor risk för frakturer och inte kan behandlas med andra läkemedel som

godkänts för behandling av osteoporos. Protelos minskar risken för kot- och höftfrakturer hos kvinnor

efter klimakteriet.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Protelos?

Behandling ska endast inledas av läkare som har erfarenhet av att behandla osteoporos. Eftersom det

finns uppgifter som visar på en ökad risk för hjärtattack med Protelos ska den enskilde patientens risk

för hjärtproblem beaktas när beslutet om att förskriva Protelos tas.

En dospåse Protelos tas en gång om dagen. Dospåsens innehåll bereds till en suspension genom att

det blandas ut i ett glas vatten. Suspensionen ska drickas omedelbart därefter. Protelos ska tas minst

två timmar efter intag av föda, mjölk, mjölkprodukter eller kalciumtillskott, helst vid sänggåendet.

Protelos

EMA/139813/2014

Sida 2/3

Protelos är avsett för långtidsanvändning. Patienterna ska även ta D-vitamin- och kalciumtillskott om

de inte får tillräckligt av detta i kosten.

Hur verkar Protelos?

Osteoporos inträffar när den nya benvävnad som bildas inte räcker för att ersätta den som bryts ner

naturligt. Undan för undan blir skelettet tunt och skört och benen bryts lättare. Osteoporos är

vanligare hos kvinnor efter klimakteriet, då halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen sjunker,

eftersom östrogenet bidrar till att benvävnaden förblir frisk. Osteoporos uppträder även hos män

eftersom benvävnaden gradvis går förlorad med stigande ålder.

Den aktiva substansen i Protelos, strontiumranelat, påverkar benstrukturen. När strontiumranelat når

tarmkanalen avger det strontium som sedan absorberas av benvävnaden. Exakt hur strontium verkar

vid osteoporos är inte helt klarlagt, men man vet att det stimulerar benbildningen och minskar

nedbrytningen av benvävnad.

Hur har Protelos effekt undersökts?

Protelos har undersökts i två större studier på knappt 7 000 äldre kvinnor. En knapp fjärdedel av

patienterna var över 80 år gamla. I den första studien deltog 1 649 kvinnor med osteoporos som redan

hade haft en fraktur i ryggraden. I den andra studien deltog drygt 5 000 kvinnor med osteoporos som

drabbade höften. I båda studierna jämfördes Protelos med placebo (overksam behandling). Det

viktigaste effektmåttet var hur mycket Protelos minskade risken för en ny fraktur. I den första studien

baserades detta på antalet patienter som under tre år utvecklade en ny fraktur i ryggraden och i den

andra studien på antalet patienter som fick en ny benfraktur på något annat ställe än ryggraden på

grund av sin osteoporos.

Protelos har också jämförts med placebo i en huvudstudie som omfattade 261 manliga patienter med

ökad risk för frakturer. I studien undersöktes ändringar i bentäthet efter ett års behandling.

Vilken nytta har Protelos visat vid studierna?

I den första studien minskade Protelos risken för nya frakturer i ryggraden med 41 procent under

tre år: 21 procent av de 719 kvinnor som fick Protelos utvecklade en ny fraktur i ryggraden jämfört

med 33 procent av de 723 kvinnor som fick placebo.

Totalt sett var resultaten av den andra studien inte i sig tillräckliga för att styrka fördelarna med

Protelos när det gäller att förebygga frakturer. Men hos kvinnor som var 74 år eller äldre med särskilt

sköra lårben tydde resultaten på att Protelos minskar risken för frakturer i höften.

Resultaten av båda studierna tillsammans visade att färre kvinnor i Protelos-gruppen utvecklade

frakturer på något annat ställe än ryggraden (däribland höften) än kvinnorna i placebogruppen (331 av

3 295 som fick Protelos jämfört med 389 av 3 256 som fick placebo). Detta visade att risken för

frakturer minskar.

Studien med manliga patienter visade att de som tog Protelos fått ökad bentäthet i nedre delen av

ryggraden med 7 procent efter ett års behandling. Motsvarande ökning hos placebopatienterna var

1,7 procent.

Protelos

EMA/139813/2014

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Protelos?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Protelos (kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter) är

överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) i huden (utslag, klåda, urtikaria eller nässelutslag,

och svullnad under huden som kallas angioödem) och smärta som påverkar muskler, skelett och leder.

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Protelos finns i bipacksedeln.

Protelos får inte ges till patienter som har eller har haft venös tromboembolism (problem som orsakas

av blodproppar i venerna i t.ex. benen eller lungorna). Det får inte ges till personer som är tillfälligt

eller permanent immobiliserade, t.ex. personer som är sängliggande eller återhämtar sig efter kirurgi.

För att minska risken för hjärtattack får Protelos inte ges till patienter med högt blodtryck som inte

kontrolleras tillräckligt väl eller till patienter som har eller har haft något av följande problem:

Ischemisk hjärtsjukdom (t.ex. angina eller hjärtattack).

Perifer artärsjukdom (hindrat blodflöde i artärerna, vanligen i benen).

Cerebrovaskulär sjukdom (sjukdom som påverkar blodkärlen i hjärnan, t.ex. stroke).

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Protelos godkänts?

CHMP fann att nyttan med Protelos är större än riskerna och rekommenderade att Protelos skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Protelos?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Protelos används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Protelos. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom skickas utbildningsmaterial ut till patienter och sjukvårdspersonal som förskriver Protelos för

att påminna dem om risken för hjärtproblem och blodcirkulationsproblem med läkemedlet och att det

är viktigt att patienten kontrolleras regelbundet. Det här materialet ska också påminna läkare om den

godkända användningen av läkemedlet.

Företaget kommer också att genomföra en undersökning för att utvärdera hur effektiva åtgärderna

som satts in har varit för att minska risken för hjärt- och cirkulationsproblem.

Mer information om Protelos

Den 21 september 2004 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Protelos som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Protelos finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen