Primovist 0,25 mmol/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-11-2019

Aktiva substanser:
dinatriumgadoxetat
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
V08CA10
INN (International namn):
dinatriumgadoxetat
Dos:
0,25 mmol/ml
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Sammansättning:
dinatriumgadoxetat 181,43 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Förfylld spruta, 5 x 10 ml (glas)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53449
Tillstånd datum:
2016-09-14

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-04-2021

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Primovist

®

0,25 mmol/ml, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

dinatriumgadoxetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkaren som ger dig Primovist.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Primovist är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Primovist

Hur Primovist används

Eventuella biverkningar

Hur Primovist ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Primovist är och vad det används för

Primovist är ett kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT) av levern.

Det används för att lättare kunna upptäcka och diagnostisera förändringar som kan ha drabbat

levern. Onormala förändringar i levern kan bedömas bättre med avseende på antal, storlek och

fördelning. Primovist kan även hjälpa läkaren att avgöra typ av eventuella förändringar och på

så sätt ökar diagnosens säkerhet.

Läkemedlet tillhandahålls som injektionsvätska för intravenös injektion. Primovist är endast

avsett för diagnostik.

MRT är en form av visuell diagnostik som skapar bilder utifrån vattenmolekyler i den friska

och den sjukliga vävnaden. Tekniken bygger på ett komplext system av magneter och

radiovågor.

2.

Vad du behöver veta innan du får Primovist

Använd inte Primovist

om du är allergisk mot dinatriumgadoxetat, eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Primovist om du har:

eller har haft astma eller en allergi såsom hösnuva, nässelfeber

tidigare har reagerat mot kontrastmedel

nedsatt njurfunktion. Användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos

dessa patienter har förknippats med utveckling av en sjukdom som kallas för Nefrogen

Systemisk Fibros (NSF). NSF medför förtjockning av hud och bindväv och kan orsaka

försämrad rörlighet i leder, muskelsvaghet eller nedsatt funktion av inre organ, vilket

eventuellt kan vara livshotande.

allvarliga hjärt-kärlsjukdomar

låga kaliumvärden

eller någon familjemedlem har haft problem med hjärtrytmen så kallat långt QT-syndrom

haft påverkan på hjärtrytmen vid användning av läkemedel

en pacemaker eller annan typ av implantat eller clips som innehåller järn i din kropp

Allergiliknande reaktioner kan förekomma efter användning av Primovist med fördröjda

reaktioner efter timmar eller dagar. Se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

Tala om för din läkare om:

dina njurar inte fungerar normalt.

du nyligen har genomgått eller snart förväntas genomgå en levertransplantation.

Läkare kan besluta att ta blodprov för att undersöka hur dina njurar fungerar innan beslut tas

om användning av Primovist, speciellt om du är 65 år eller äldre.

Ackumulering i kroppen

Primovist fungerar eftersom det innehåller metallen gadolinium. Studier har visat att små

mängder gadolinium kan stanna kvar i kroppen, inklusive hjärnan. Inga biverkningar på grund

av kvarvarande gadolinium i hjärnan har setts.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt för Primovist har inte fastställts hos patienter under 18 år då erfarenheten

av dess användning är begränsad Ytterligare information ges i slutet av denna bipacksedel.

Andra läkemedel och Primovist

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Särskilt gäller detta för:

betablockare, läkemedel för behandling av högt blodtryck eller andra hjärtsjukdomar

läkemedel som påverkar hjärtrytm eller hjärtfrekvens såsom amiodaron, sotalol

rifampicin, läkemedel för behandling av tuberkulos eller vissa andra infektioner

Graviditet och amning

Graviditet

Du måste tala om för läkare om du tror att du är eller kan bli gravid eftersom Primovist inte

ska användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Tala om för läkare om du ammar eller ska börja amma. Läkare kommer att diskutera med dig

om du bör fortsätta eller avbryta amning under en period av 24 timmar efter du har fått

Primovist.

Körförmåga och användning av maskiner

Primovist har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda

maskiner.

Primovist innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 82 mg natrium (huvudkomponenten i bordssalt) per dos baserad

på den genomsnittliga dosen till en person som väger 70 kg. Detta motsvarar 4,1% av det

högsta rekommenderade dagliga intaget av natrium för vuxna.

3.

Hur Primovist används

Primovist injiceras in i en ven med en tunn nål, och ges omedelbart före MRT-

undersökningen. Efter injektionen kommer du att hållas under uppsikt i minst 30 minuter.

Rekommenderad dos är

0,1 ml Primovist per kg kroppsvikt

Dosering i särskilda patientgrupper

Användning av Primovist rekommenderas inte till patienter med allvarliga njurproblem och

till patienter som nyligen har genomgått eller snart förväntas genomgå en levertransplantation.

Om användning trots allt är nödvändig ska du endast få en dos av Primovist under en

undersökning och du ska inte få en andra injektion innan det gått minst 7 dagar.

Äldre

Det är inte nödvändigt att anpassa dosen om du är 65 år eller äldre men du kan behöva ta ett

blodprov för att undersöka hur bra dina njurar fungerar.

Om du har fått för stor mängd av Primovist

Det är inte sannolikt att du får för stor dos. Om det trots allt skulle hända, kommer läkaren att

behandla de symtom som uppträder.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver

inte få dem.

De flesta biverkningar är lindriga till måttliga.

Om du får biverkningar, tala med din läkare.

Liksom för andra kontrastmedel kan i sällsynta fall allergiska reaktioner förekomma.

Fördröjda reaktioner kan uppträda timmar eller dagar efter att du har fått Primovist.

Den allvarligaste biverkningen hos patienter som får Primovist är anafylaktisk chock (en

allvarlig allergiliknande reaktion).

Kontakta omedelbart läkare om du upplever följande symtom eller har

andningssvårigheter:

lågt blodtryck

svullnad av tunga, hals eller ansikte

rinnande näsa, nysningar, hosta

röda, rinnande och kliande ögon

magsmärta

nässelutslag

minskad känsel eller känslighet i huden, klåda, blekhet

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga

: Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

huvudvärk

illamående

Mindre vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

yrsel

domningar och stickningar

smak- och luktförändringar

rodnad

förhöjt blodtryck

andningssvårigheter

kräkningar

muntorrhet

hudutslag

svår klåda, över hela kroppen eller kliande ögon

rygg- och bröstsmärta

reaktioner vid injektionsstället såsom brännande känsla, köldkänsla, irritation eller smärta

värmekänsla

frossa

trötthet

”konstig känsla”

Sällsynta

: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

oförmåga att sitta eller stå still

darrningar

hjärtklappning

oregelbunden hjärtrytm (tecken på grenblock)

obehag i munnen

ökad salivutsöndring

röda hudutslag som består av fläckar och blemmor

ökad svettning

obehagskänsla, allmän sjukdomskänsla

Har rapporterats

: förekommer hos ett okänt antal användare

snabba hjärtslag

rastlöshet

Förändrade laboratorievärden kan förekomma en kort tid efter du har fått Primovist.

Informera vårdpersonalen om du nyligen har fått Primovist och ska lämna blod- eller

urinprover.

Det har förekommit rapporter om nefrogen systemisk fibros (som orsakar förtjockning av

huden och som också kan påverka mjukdelar och inre organ) i samband med användning av

andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Primovist ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på sprutans och ytterkartongen. Utgångsdatumet är

sista dagen i den angivna månaden.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Detta läkemedel ska användas direkt efter öppnandet.

Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Detta läkemedel ska inte användas i fall

av allvarlig missfärgning, synliga partiklar eller skadad förpackning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dinatriumgadoxetat. Varje ml injektionsvätska, lösning,

innehåller 0,25 mmol dinatriumgadoxetat (motsvarande 181,43 mg

dinatriumgadoxetat).

Övriga innehållsämnen är trinatriumcaloxetat, trometamol, natriumhydroxid och

saltsyra (båda för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

1 förfylld spruta med 10,0 ml innehåller 1814 mg dinatriumgadoxetat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Primovist är en klar, färglös till svagt gul lösning fri från synliga partiklar i glasspruta.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.,

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Bayer-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast:

2020-08-18

<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Nedsatt njurfunktion

Före administrering av Primovist rekommenderas att alla patienter undersöks med

avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.

Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av

vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk kraftigt

nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m

). Patienter som genomgår levertransplantation

löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det

finns risk att NSF kan uppstå med Primovist, bör användning undvikas

till patienter med kraftig nedsatt njurfunktion

i den perioperativa fasen av en levertransplantation

såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-

kontrastförstärkt MRT. Om användning av Primovist inte kan undvikas ska dosen inte

överstiga 0,025 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning.

Eftersom information om upprepad administrering saknas ska injektioner med Primovist inte

upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.

Eftersom renalt clearence av gadoxetat kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att

undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.

Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist kan vara till nytta för att avlägsna

Primovist från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att

förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.

Graviditet och amning

Primovist skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut

nödvändigt att kvinnan använder gadoxetat.

Om amning ska fortsätta eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av

Primovist ska beslutas av läkaren och den ammande modern.

Pediatrisk population

En observationsstudie utfördes hos 52 pediatriska patienter i åldern äldre än 2 månader och

yngre än 18 år. Patienter remitterades för Primovist-förstärkt MRT av levern för att utvärdera

misstänkta eller kända fokala leverlesioner. Ytterligare diagnostisk information erhölls när

kombinerade icke-kontrastförstärkta och kontrastförstärkta MRI av levern jämfördes med

enbart icke-kontrastförstärkta MRI. Allvarliga biverkningar rapporterades, men prövare

bedömde att ingen var relaterad till Primovist. På grund av studiens retrospektiva karaktär och

det lilla urvalet, kan ingen säker slutsats dras om effekt och säkerhet i denna population.

Före injektion

Primovist är en klar, färglös till svagt gul lösning fri från synliga partiklar. Kontrastmedlet bör

inspekteras visuellt innan det används.

Kontrastmedel som är starkt missfärgat, innehåller partiklar eller med defekt spruta ska inte

användas.

Administrering

Primovist skall administreras utan spädning som en intravenös bolusinjektion med en

injektionshastighet på ca 2 ml/sekund. Injektionen skall följas av sköljning med fysiologisk

natriumkloridlösning (9 mg/ml).

- patienten ska observeras under minst 30 minuter efter injektionen.

- Primovist ska inte blandas med andra läkemedel

- intramuskulär injektion måste undvikas.

Hantering

Primovist är färdig för användning.

Den förfyllda sprutan bör inte färdigställas förrän omedelbart före användning.

Sprutans hatt ska tas av omedelbart före användning.

Överblivet kontrastmedel från undersökningen skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Den avtagbara spårningsetiketten på tråget ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra

noggrann dokumentering av vilket gadoliniuminnehållande kontrastmedel som använts.

Dosen som använts ska också dokumenteras. Vid elektronisk journalföring ska produktnamn,

batchnummer och dos anges i den elektroniska patientjournalen.

Endast glasspruta

1. Öppna förpackningen.

2. Skruva fast kolven på sprutan.

3. Bryt loss skyddslocket.

4. Avlägsna skyddslocket.

5. Ta bort gummiproppen.

6. Avlägsna luft i sprutan.

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Primovist 0,25 mmol/ml, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller 0,25 mmol dinatriumgadoxetat (dinatrium Gd-EOB-DTPA) motsvarande

181,43 mg dinatriumgadoxetat.

1 förfylld spruta med 5,0 ml innehåller 907 mg dinatriumgadoxetat,

1 förfylld spruta med 7,5 ml innehåller 1361 mg dinatriumgadoxetat,

1 förfylld spruta med 10,0 ml innehåller 1814 mg dinatriumgadoxetat.

Hjälpämnen med känd effekt: 11,7 mg natrium/ml

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Klar, färglös till svagt gul lösning fri från synliga partiklar.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Primovist är ett kontrastmedel för detektion av fokala leverlesioner och ger information om

karakterisering av lesioner vid T1-viktad magnetisk resonanstomografi (MRT).

Primovist ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med

icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT) samt när fördröjd (sen) avbildning

krävs.

Läkemedlet är avsedd endast för diagnostiska undersökningar vid intravenös administrering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Administreringssätt

Primovist lösning är klar för användning och ska ges utan spädning som en intravenös

bolusinjektion med en injektionshastighet på ca 2 ml/sek. Injektion ska följas av sköljning

med steril 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning.

Se avsnitt 5.1 för detaljerad information angående bildtagning.

För ytterligare instruktioner, se avsnitt 6.6.

Dosering

Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas. Dosen

ska beräknas utifrån patientens kroppsvikt och ska inte överstiga den rekommenderade dosen

per kilogram kroppsvikt som beskrivs i detta avsnitt.

Den rekommenderade dosen av Primovist är:

Vuxna:

0,1 ml per kg kroppsvikt Primovist.

Upprepad administrering:

Klinisk information beträffande upprepad administrering av Primovist saknas.

Ytterligare information om särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Användning av Primovist ska undvikas till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

(GFR<30 ml/min/1,73 m

) och till patienter i den perioperativa fasen av en

levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås

med icke-kontrastförstärkt MRT (se avsnitt 4.4). Om användning av Primovist inte kan

undvikas ska dosen inte överstiga 0,025 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas

under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas ska

injektioner med Primovist inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7

dagar.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosjustering är ej nödvändig.

Barn

Säkerhet och effekt av Primovist har inte fastställts hos patienter under 18 år. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1.

Äldre (65 år och äldre)

Ingen dosjustering anses vara nödvändig. Försiktighet ska iakttas hos äldre patienter (se

avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1..

4.4

Varningar och försiktighet

Sedvanliga säkerhetskrav för MRT, till exempel exkludering av patienter med pacemaker och

ferromagnetiska implantat gäller också vid användning av Primovist.

Diagnostiska undersökningar med kontrastmedel skall utföras under överinseende av en

läkare med kompetens inom området samt med erfarenhet av denna typ av undersökningar.

Efter administreringen bör patienten hållas under uppsikt i minst 30 minuter då tidigare

erfarenheter av kontrastmedel visat att majoriteten biverkningar inträffar inom denna tid.

Nedsatt njurfunktion

Före administrering av Primovist rekommenderas att alla patienter undersöks med

avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.

Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av

vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk kraftigt

nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m

). Patienter som genomgår levertransplantation

löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det

finns risk att NSF kan uppstå med Primovist, bör användning undvikas till patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en

levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås

med icke-kontrastförstärkt MRT.

Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist kan vara till nytta för att avlägsna

Primovist från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att

förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.

Äldre

Eftersom renalt clearence av gadoxetat kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att

undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.

Patienter med hjärt- kärlsjukdom

Försiktighet bör iakttas då Primovist ges till patienter med allvarlig hjärt- kärlsjukdom

eftersom tillgängliga data på användningen av kontrastmedel än så länge är begränsade.

Primovist bör inte användas på patienter med obehandlad hypokalemi.

Primovist ska användas med särskild aktsamhet på patienter som

har känt medfött långt QT syndrom eller om sjukdomen har förekommit inom

familjen.

har sedan tidigare känt arytmi vid användning av läkemedel som förlänger hjärtats

repolariseringstid

för närvarande använder något läkemedel känt för att förlänga hjärtats

repolariseringstid t ex antiarytmika klass III (t ex amiodaron, sotalol)

Primovist kan orsaka övergående QT-förlängning hos enskilda patienter (se avsnitt 5.3).

Överkänslighet

Administrering av gadolinium-innehållande MRT kontrastmedel kan i sällsynta fall ge

allergiliknande reaktioner inkluderande chock. Majoriteten av biverkningarna inträffar inom

30 minuter efter administrering men liksom för andra kontrastmedel av denna typ kan i

sällsynta fall fördröjda allergiska reaktioner inträffa flera timmar eller dagar efter

administrering. Läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner liksom beredskap för

insättning av nödutrustning ska finnas till hands.

Risken att få överkänslighetsreaktioner är större hos patienter med

tidigare reaktioner mot kontrastmedel

anamnes med bronkialastma

anamnes med allergiska sjukdomar

Hos patienter med allergisk disposition (i synnerhet med anamnes med ovan nämnda tillstånd)

måste beslutet att använda Primovist fattas efter särskilt noggrann utvärdering av nytta-risk-

förhållandet.

Hos patienter som behandlas med betablockerare kan överkänslighetsreaktioner vara mycket

kraftiga särskilt vid samtidig bronkialastma. Försiktighet skall iakttagas eftersom patienter

som behandlas med beta-blockerare inte alltid svarar på standardbehandling med beta-

agonister mot överkänslighet.

Om överkänslighetsreaktioner inträffar ska administrering av kontrastmedlet omedelbart

avbrytas.

Lokal överkänslighet

Intramuskulär administration kan ge lokala överkänslighetsreaktioner, såsom fokala nekroser

och måste därför undvikas (se avsnitt 5.3).

Ackumulering i kroppen

Efter administrering av dinatriumgadoxetat kan gadolinium ansamlas i hjärnan och andra

kroppsvävnader (skelett, lever, njurar, hud) och orsaka dosberoende ändringar i T1-viktad

signalintensitet i hjärnan, särskilt i nucleus dentatus, globus pallidus och talamus. Kliniska

följder är okända. De eventuella diagnostiska fördelarna med att använda dinatriumgadoxetat

hos patienter som kommer att behöva upprepade MRT-undersökningar ska vägas mot risken

för ansamling av gadolinium i hjärnan och andra vävnader.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 11,7 mg natrium per ml, vilket motsvarar 0,585% av WHO:s

rekommenderade högsta dagliga intag av 2 gram natrium för vuxna, (4,1% (82mg)) baserat på

den mängd som ges till en person som väger 70 kg). Doseringen är 0,1 ml/kg kroppsvikt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom transport av gadoxetat till levern kan medieras av OATP-transportörer kan det inte

uteslutas att potenta OATP-hämmare kan orsaka läkemedelsinteraktioner som minskar

kontrasteffekten i levern. Inga kliniska data har dock presenterats som stöd för denna teori.

En interaktionsstudie på friska frivilliga försökspersoner visade att samtidig administrering av

erytromycin inte påverkade Primovists effekt eller farmakokinetik. Inga ytterligare kliniska

interaktionsstudier med andra läkemedel har genomförts.

Patienter med ökade bilirubin- eller ferritin-nivåer

Ökade bilirubin- eller ferritin-nivåer kan reducera kontrasteffekten av Primovist i levern (se

avsnitt 5.1).

Interaktioner med diagnostiska tester/analyser

Då kontrastmedlet innehåller komplexbildande ämnen kan bestämningen av serumjärn med

kompleximetriska metoder (t. ex Ferrocine complexation method) ge falska värden upp till 24

timmar efter undersökning med Primovist.

4.6

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Det finns inga data från användningen av gadoxetat i gravida kvinnor. Djurstudier har visat på

reproduktionstoxikologiska effekter vid upprepade höga doser (se avsnitt 5.3). Primovist skall

användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att

kvinnan använder gadoxetat.

Amning

Gadoliniuminnehållande kontrastmedel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk (se

avsnitt 5.3). Vid kliniska doser förväntas inga effekter på spädbarn på grund av de små

mängder som utsöndras i mjölken och låg absorption från tarmen. Om amning ska fortsätta

eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av Primovist ska beslutas av

läkaren och den ammande modern.

Fertilitet

Djurstudier tyder inte på nedsättning av fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Primovist har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framför fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Primovists totala säkerhetsprofil baseras på data från mer än 1 900 patienter i kliniska

prövningar och från övervakning efter marknadsintroduktion.

De vanligaste observerade biverkningarna (≥0,5 %) hos patienter som får Primovist är

illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel.

Den allvarligaste biverkningen hos patienter som får Primovist är anafylaktisk chock.

Fördröjda allergiska reaktioner (flera timmar till flera dagar senare) har i sällsynta fall

observerats.

De flesta av biverkningarna var övergående och av mild till måttlig svårighetsgrad.

Tabell över biverkningar

Biverkningar som observerats med Primovist presenteras i tabellen nedan. De är

klassificerade efter organsystemklass (MedDRA version 12.1). Den mest tillämpliga

MedDRA-termen används för att beskriva en specifik reaktion, dess synonymer och

relaterade tillstånd.

Biverkningar från kliniska prövningar klassificeras efter frekvens. Frekvensgrupperna

definieras enligt följande: vanliga: ≥1/100, <1/10; mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100; sällsynta:

≥1/10 000, <1/1 000. Biverkningar som endast identifierats vid efter marknadsintroduktion

och där frekvensen inte kunnat uppskattas, anges under ”ingen känd frekvens”.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar eller vid övervakning efter

marknadsintroduktion hos patienter som behandlats med Primovist

Organsystem-

klasser

(MedDRA)

Vanliga

biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Sällsynta

biverkningar

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet/

anafylaktisk

reaktion (t.ex.

chock*,

hypotension,

faryngolaryngealt

ödem, urtikaria,

ansiktsödem, rinit,

konjunktivit,

magsmärtor,

hypoestesi,

nysningar, hosta,

hudblekhet)

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Svindel

Yrsel

Dysgeusi

Parestesi

Parosmi

Tremor

Akatisi

Rastlöshet

Hjärtat

Grenblock

Hjärtklappning

Takykardi

Blodkärl

Blodtryckshöjning

Rodnad

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Påverkan på

luftvägarna

(Dyspné*,

Andnöd)

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Muntorrhet

Obehag i

munhålan

Ökad

salivutsöndring

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Klåda**

Makulopapulöst

utslag

Ökad svettning

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Ryggsmärta

Allmänna symtom

och/eller symtom

administrerings-

stället

Bröstsmärta

Reaktioner vid

injektionsstället

(av olika slag)***

Värmekänsla

Frossa

Trötthet

”Konstig känsla”

Obehagskänsla

Sjukdomskänsla

* Livshotande fall och/eller fall med dödlig utgång har rapporterats. Dessa rapporter kom från

erfarenhet efter marknadsintroduktion.

** Klåda (allmän klåda, kliande ögon)

*** Reaktioner vid injektionsstället (av olika slag) omfattar följande: blödning i vävnad vid

injektionsstället, brännkänsla vid injektionsstället, köldkänsla vid injektionsstället, irritation

vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Förändringar i laboratorievärden såsom förhöjt serumjärn, bilirubin, levertransaminas,

amylas, albumin i urinen, oorganiskt fosfat och LDH, sänkt hemoglobin och serumproteiner

samt leukocyter i urinen, hyperglykemi, hyponatremi, leukocytos, hypokalemi har

rapporterats i kliniska prövningar.

EKG kontrollerades regelbundet i kliniska studier och övergående QT förlängning utan

åtföljande biverkningar observerades hos vissa patienter.

Fall av nefrogen systemisk fibros (NSF) har rapporterats i samband med användning av andra

gadoliniuminnehållande kontrastmedel (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga överdoseringsfall har rapporterats och därför kan överdoseringssymptom ej

karakteriseras.

Engångsdoser av Primovist upp till 0,4 ml/kg (0,1 mmol/kg) kroppsvikt tolererades väl.

En dos på 2,0 ml/kg (0,5 mmol/kg) kroppsvikt testades på ett begränsat antal patienter i

kliniska studier. Biverkningsfrekvensen var högre hos dessa patienter men inga nya oönskade

effekter observerades.

Då en oavsiktlig överdosering kan framkalla QT förlängning (se 5.3) skall patienten

övervakas noga och EKG utföras.

Primovist kan elimineras med hemodialys. Det finns dock inga belägg för att hemodialys är

lämpligt för att förhindra nefrogen systemisk fibros (NSF).

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel

ATC-kod: V08CA10

Verkningsmekanism

Primovist är ett paramagnetiskt kontrastmedel för MRT. Den kontrastförstärkande effekten

förmedlas av gadoxetat (Gd EOB DTPA), ett jonkomplex bestående av gadolinium (III) och

liganden etoxibensyl-dietylentriamin-pentaättiksyra (EOB-DTPA). När T1-viktade

bildsekvenser används vid protonmagnetisk resonanstomografi inducerar gadoliniumjoner

förkortning av spin-lattice relaxationstiden hos exciterade atomkärnor vilket leder till förstärkt

signalstyrka och därav kontrastförstärkning av vissa vävnader.

Farmakodynamisk effekt

Dinatriumgadoxetat leder till en tydlig förkortning av relaxationstiderna även vid låga

koncentrationer. Vid pH 7, en magnetfältstyrka på 0,47 T och 40 °C är relaxiviteten (r

) –

fastställd genom inverkan på spin-lattice-relaxationstiden (T

) hos plasmaprotoner – omkring

8,18 l/mmol/sek, och relaxiviteten (r

) – fastställd genom inverkan på spin-spin-

relaxationstiden (T

) – är omkring 8,56 l/mmol/sek. Vid 1,5 T och 37 °C är respektive

relaxiviteter i plasma r

= 6,9 l/mmol/sek och r

= 8,7 l/mmol/sek. Relaxiviteten visar ett ringa

omvänt beroende av magnetfältstyrkan.

EOB-DTPA bildar ett stabilt komplex med paramagnetiska gadolinium-joner med hög

termodynamisk stabilitet (log KGdl = -23,46). Gd-EOB-DTPA är lättlösligt i vatten och är ett

hydrofilt ämne med en fördelningskoefficient mellan n-butanol och buffert vid pH 7,6 på

omkring 0,011.

På grund av sina lipofila etoxibensyldel uppvisar dinatriumgadoxetat en bifasisk

verkningsmekanism: först distribution i det extracellulära rummet efter bolusinjektion och

därefter selektivt upptag av hepatocyter. Relaxiviteten r

i levervävnad är 16,6 l/mmol/sek

(vid 0,47 T), vilket medför ökad signalstyrka i levervävnad. Därefter utsöndras

dinatriumgadoxetat i gallan.

Primovist ackumuleras ej i lesioner utan/med minimal hepatocytfunktion (cystor, metastaser,

de flesta typer av hepatocellulär cancer). Då väl-differentierade hepatocellulära karcinom

eventuellt kan innefatta fungerande hepatocyter, kan en viss kontrastförstärkning förekomma

vid bildtagning i hepatocytfasen. Det krävs därför ytterligare klinisk information för att

fastställa korrekt diagnos.

Substansen uppvisar inte någon signifikant hämmande interaktion med enzymer vid kliniskt

relevanta koncentrationer.

Bildtagning

Efter bolusinjektion av Primovist utförs dynamisk bildtagning under arteriell, portovenös,

samt jämviktsfas för att studera det temporala kontrastförstärkningsmönstret i leverlesioner,

och utgör basis för radiologisk karakterisering av dessa förändringar.

Förstärkning av signalintensiteten i det normala leverparenkymet under hepatocytfasen

underlättar identifiering av leverlesioner beträffande antal, segmentell distribuering,

visualisering och avgränsning och förbättrar därmed detektionen. De olika förstärknings-

/utsköljningsmönstren för leverlesioner bidrar till informationen i den dynamiska fasen.

Bildtagning i ackumulationsfas (hepatocytfas) kan påbörjas från 20 minuter efter injektionen

och kan vara i minst 120 minuter. Kliniska studier visar en minimal förbättring i det

diagnostiska och tekniska utbytet i undersökningar som startades 20 respektive10 minuter

efter injektionen.

Tidsintervallet minskar till 60 minuter hos patienter som behandlas i hemodialys samt hos

patienter med förhöjda bilirubinvärden (>3 mg/dl).

Hepatisk utsöndring av Primovist resulterar i signalförstärkning av gallvägar.

De fysikalisk-kemiska egenskaperna hos Primovist, som är en färdigblandad injektionsvätska,

är följande:

Osmolalitet vid 37

C (mOsm/kg H

Viskositet vid 37

C (mPa

1,19

Densitet vid 37

C (g/ml)

1,0881

Pediatrisk population

En observationsstudie utfördes hos 52 pediatriska patienter (i åldern >2 månader och

18 år).

Patienter remitterades för Primovist-förstärkt MRT av levern för att utvärdera misstänkta eller

kända fokala leverlesioner. Ytterligare diagnostisk information erhölls när kombinerade icke-

kontrastförstärkta och kontrastförstärkta MR-bilder av levern jämfördes med enbart icke-

kontrastförstärkta MR-bilder. Allvarliga biverkningar rapporterades, men prövare bedömde

att ingen var relaterad till Primovist. På grund av studiens retrospektiva karaktär och det lilla

urvalet, kan ingen säker slutsats dras om effekt och säkerhet i denna population.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Efter intravenös administrering minskar plasmakoncentrationerna av Gd-EOB-DTPAs bi-

exponentiellt.

Gd-EOB-DTPA distribueras inom det intravaskulära rummet (Distributionsvolym vid steady

state är ca 0,21 l/kg).

Graden av plasmaproteinbindning är låg (< 10 %).

Gd-EOB-DTPA diffunderar endast i ringa grad över placentabarriären.

Dinatriumgadoxetat är ett linjärt gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Studier har visat att

efter exponering för Gadoliniuminnehållande kontrastmedel-medel stannar gadolinium kvar i

kroppen. Detta omfattar ansamling i hjärnan samt andra vävnader och organ. Med de linjära

gadoliniuminnehållande kontrastmedlen kan detta orsaka dosberoende ökningar i T1-viktad

signalintensitet i hjärnan, särskilt i nucleus dentatus, globus pallidus och talamus.

Signalintensitetsökningar och icke-kliniska data visar att gadolinium frisätts från linjära

gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Metabolism

Dinatriumgadoxetat metaboliseras inte.

Eliminering

Gd-EOB-DTPA elimineras till lika stora delar renalt och hepatobiliärt. Halveringstiden är ca

1 timme. Farmakokinetiken är dosproportionell vid doser upp till 0,4 ml/kg

(100 mikromol/kg). Total serumclearance (Cl

) är ca 250 ml/min medan renal clearance (Cl

motsvarar ca 120 ml/min.

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter (65 år och äldre)

I enlighet med fysiologiska förändringar i njurfunktionen med åldern, minskade

plasmaclearance av dinatriumgadoxetat från 210 ml/min hos icke-äldre försökspersoner till

163 ml/min hos äldre försökspersoner som var 65 år och äldre. Terminal halveringstid och

systemisk exponering var högre hos de äldre (2,3 timmar och 197

µmol*tim/l, jämfört med

1,6 timmar respektive 153 µmol*tim/l). Den renala utsöndringen var fullständig efter 24 timmar hos

alla försökspersoner utan någon skillnad mellan äldre och icke-äldre friska försökspersoner.

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Lätt till måttlig ökning av plasmakoncentration, halveringstid och urinutsöndring samt

minskad hepatobiliär utsöndring har observerats hos patienter med milt till måttligt nedsatt

leverfunktion, jämfört med patienter med normal leverfunktion. Däremot har inga kliniskt

relevanta skillnader med avseende på lever-kontrastförstärkning observerats.

Hos patienter med svår leversvikt, särskilt patienter med onormalt höga (>3 mg/dl) serum-

bilirubin nivåer ökade AUC till 259 µmol*tim/l jämfört med 160 µmol*tim/l i

kontrollgruppen. Elimineringshalveringstiden ökade till 2,6 timmar jämfört med 1,8 timmar i

kontrollgruppen. Den hepatobiliära utsöndringen minskade betydligt till 5,7 % av den

administrerade dosen och den hepatiska kontrastförstärkningen reducerades hos dessa

patienter.

Hos patienter med långt framskriden njursvikt ökade AUC 6 gånger till omkring

903 µmol*tim/l och den terminala halveringstiden förlängdes till omkring 20 timmar.

Hemodialys ökar clearance av dinatriumgadoxetat (se avsnitt 4.4). Ca 30 % av

dinatriumgadoxetat avlägsnades med hemodialys som börjar 1 timme efter injektion och som

i snitt varar ca 3 timmar. Förutom clearance genom hemodialys utsöndras en betydande

fraktion av den administrerade gadoxetatdosen via gallan hos dessa patienter, vilket visas av

ett genomsnittligt utbyte på omkring 50 % i feces inom 4 dagar (spridning 24,6 till 74,0 %,

n=6 patienter).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och kontaktallergiframkallande

potential visade inte några särskilda risker för människa.

Hjärtsäkerhet

I en studie på telemetriövervakade vakna hundar observerades en svag och övergående QT

förlängning vid den högsta testade dosen på 0,5 mmol/kg, vilket motsvarar 20 gånger den

rekommenderade dosen hos människa. Vid höga koncentrationer orsakade Gd-EOB-DTPA

blockering av HERG-kanalen samt förlängning av aktionspotentialens varaktighet i isolerade

papillarmuskler från marsvin. Detta tyder på att en överdos av Primovist kan orsaka QT

förlängning.

I säkerhetsstudier har inga ytterligare iakttagelser gjorts beträffande andra kroppsorgan.

Reproduktionstoxikologi och laktation

I en embryotoxicitetsstudie på kanin observerades ett ökat antal postimplantationsförluster

och en ökad abortfrekvens efter upprepad administrering av 2,0 mmol/kg Gd-EOB-DTPA,

vilket motsvarar 25,9 gånger (baserat på kroppsytan) eller ungefär 80 gånger (baserat på

kroppsvikt) den rekommenderade dosen hos människa.

Hos digivande råttor utsöndrades mindre än 0,5 % av den intravenöst administrerade dosen

(0,1 mmol/kg) radioaktivt märkt gadoxetat i bröstmjölken. Absorptionen efter oral

administrering var mycket låg hos råtta med 0,4 %.

Lokal tolerans

Lokala intoleransreaktioner har observerats endast efter intramuskulär administrering av Gd-

EOB-DTPA.

Karcinogenicitet

Inga carcinogenicitetsstudier är utförda.

Juvenila djurstudier

Toxikologiska endos- och flerdosstudier hos nyfödda och juvenila råttor skiljde sig inte

kvalitativt från de som observerats hos vuxna råttor, men juvenila är mer känsliga.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Trinatriumcaloxetat

Saltsyra (pH justering)

Natriumhydroxid (pH justering)

Trometamol

Vatten för injektionsvätska

6.2

Inkompabiliteter

I avsaknad av blandbarhetsstudier får Primovist inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

5 år (förfylld glasspruta)

3 år (förfylld plastspruta)

Kontrastmedlet bör användas omedelbart efter öppnandet.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Glassprutor: förfylld spruta bestående av cylinder av Typ I glas (10 ml) kolvpropp av

klorbutylelastomer och skyddslock av klorbutylelastomer, samt luerfattning av polysulfon

med skyddslock av polypropen.

Plastsprutor: förfylld spruta bestående av plastcylinder (10 ml) av cykloolefinpolymer med

skyddslock (av termoplastisk elastomer) och kolvpropp (av silikoniserad bromobutyl).

Förpackningsstorlekar:

1, 5 och 10 x 5 ml (i 10 ml förfylld spruta)

1, 5 och 10 x 7,5 ml (i 10 ml förfylld spruta) (endast glas)

1, 5 och 10 x 10 ml (i 10 ml förfylld spruta)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inspektion

Primovist är en klar, färglös till svagt gul lösning. Kontrastmedlet bör inspekteras visuellt

innan det används.

Kontrastmedel som är starkt missfärgat, innehåller partiklar eller med defekt spruta ska inte

användas.

Hantering

Den förfyllda sprutan ska inte färdigställas förrän omedelbart före användning.

Sprutans hatt ska tas av omedelbart före användning.

Avfallshantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Den avtagbara spårningsetiketten på de förfyllda sprutorna ska fästas i patientjournalen för att

möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadoliniuminnehållande kontrastmedel som

använts. Dosen som använts ska också dokumenteras. Vid elektronisk journalföring ska

produktnamn, batchnummer och dos anges i den elektroniska patientjournalen.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Bayer AB

Box 606

SE-169 26 Solna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

18929

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

2004-03-26 / 2014-03-26

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2019-11-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen