PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE X CONCENTRATE

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
112873E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

26-11-2017

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose

Concentrate

Version

: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

:

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

Produktkod

:

112873E

Användningsområde

:

Ytdesinfektionsmedel

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/ Distributör/

Importör

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Förgiftningscentral

Telefonnummer

:

09 471 977 (Giftinformationscentral)/ 112 (Nödcentralsverket)

Tillverkare/ Distributör/ Importör

Telefonnummer

:

020 7561 400 (vardagar 8.00 – 16.00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

:

Blandning

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Klassificering

:

Xn; R22

C; R34

N; R50/53

Fysikaliska/kemiska faror

:

Ej tillämpligt

Hälsofara

:

Farligt vid förtäring. Frätande. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Miljöfaror

:

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymbol eller

farosymboler

:

Farliga egenskaper

:

Frätande, Miljöfarlig

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

1/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Farliga beståndsdelar

:

Bensalkonklorid

Polyhexametylenbiguanid hydroklorid

Riskfraser

:

R22- Farligt vid förtäring.

R34- Frätande.

R43- Kan ge allergi vid hudkontakt.

R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser

:

S2- Förvaras oåtkomligt för barn.

S26- Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S36/37/39- Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon

eller ansiktsskydd.

S45- Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte

orsakar klassificering

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Klassificering

Produktens/beståndsdelens

namn

Identifierare

%

67/548/EEG

Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Typ

Bensalkonklorid

EC: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

25-35

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Polyhexametylenbiguanid

hydroklorid

CAS: 91403-50-8

10-20

Xi; R36/38

N; R51/53

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Se avsnitt 16 för

fullständig

ordalydelse till R-

fraserna som anges

ovan

De ovannämnda H-

angivelsernas

fullständiga text finns i

Sektion 16.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras

som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr1207/2006, bilaga XIII

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

:

Kontakta omedelbart läkare. Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll

ögonlocken brett isär. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att

skölja i åtminstone 10 minuter. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av

läkare.

Inandning

:

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

2/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Kontakta omedelbart läkare. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon

vilar i en ställning som underlättar andningen. Om man misstänker att rök

fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller

andningsapparat med lufttillförsel. Om personen inte andas, andningen är

oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge

konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp

med mun-mot-mun-metoden. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa

sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande

klädesplagg som krage, slips, livrem och byxlinning.

Hudkontakt

:

Kontakta omedelbart läkare. Tvätta förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna

förorenade kläder och skor. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder

noggrant med vatten innan de tas av. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.

Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av läkare. I händelse av några

som helst besvär eller symptom, undvik ytterligare exponering. Tvätta kläderna

innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Förtäring

:

Kontakta omedelbart läkare. Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella

tandproteser. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en

ställning som underlättar andningen. Framkalla inte kräkning såvida inte detta

beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så

lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kemiska frätskador måste

omedelbart behandlas av läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller

dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta

läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage,

slips, livrem och byxlinning.

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en

lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den

person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta

förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen

:

Frätande för ögonen. Frätande.

Inandning

:

Kan avge gas, ånga eller damm som är mycket irriterande eller frätande för

andningsorganen.

Hudkontakt

:

Frätande på huden. Frätande. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Förtäring

:

Farligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.

Tecken/symtom på överexponering

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta

tårretning

rodnad

Inandning

:

Ingen specifik data.

Hudkontakt

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

rodnad

blåsor kan bildas

Förtäring

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

magsmärtor

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare

:

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mängder har svalts eller inandats.

Speciella behandlingar

:

Ingen specifik behandling.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

3/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

:

Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Olämpliga släckmedel

:

Inte känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

:

Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas

sönder.

Farliga

förbränningsprodukter

:

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

koldioxid

koloxid

metalloxid/oxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella

försiktighetsåtgärder för

brandmän

:

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av

olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller

för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Detta ämne är mycket giftigt för

vattenlevande organismer. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste

vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

:

Brandmän ska använda lämplig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personal som inte

arbetar inom räddning

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad

personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Andas inte in ånga eller

dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är

otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal

:

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i Sektion 8. Ytterligare information om

hygienåtgärder finns också i Sektion 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

:

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat

miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material.

Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp:

:

Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt eller absorbera med ett inert

torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare.

Stort utsläpp

:

Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in

med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och

samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter (se

avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

:

Se Sektion 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Sektion 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i Sektion 13.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

4/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan

kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt

ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma.

Svälj inte produkten. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda

instruktioner/säkerhetsdatablad. Om ämnet utgör en fara vid inandning under

normal användning, använd endast vid tillräcklig ventilation eller bär ett lämpligt

andningsskydd. Förvara produkten i originalbehållaren eller eller i en alternativ

godkänd behållare i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte

används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd

inte behållaren.

Råd om allmän

yrkeshygien

:

Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras

och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker

eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du går in i

områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i

Sektion 8.

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

:

Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 25°C (32 till 77°F). Lagras enligt gällande

bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr,

sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat

och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska

användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att

förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt

för att undvika miljöförorening.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

:

Ej tillämpligt

Branschspecifika lösningar

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn

Gränsvärden för exponering

Inget känt hygieniskt gränsvärde.

Rekommenderade

kontrollåtgärder

:

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det

behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa

ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är

nödvändigt att använda andningsskydd. Vad gäller metoder för bestämning av

exponering för kemikalier genom inandning hänvisas till den europeiska standarden

EN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga ämnen till nationella

anvisningar.

Härledda effektnivåer

Inga DEL-värden tillgängliga.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PEC-värden tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

5/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Lämpliga tekniska

kontrollanordningar

:

Om det vid hanteringen bildas damm, gas, ånga eller dimma, använd slutna

processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas

exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda

gränsvärden.

Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

:

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta av potentiellt förorenade

kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta

förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för

ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögon/ansiktsskydd

(EN 166)

:

Skyddsglasögon, ansiktsskärm eller annat heltäckande ansiktsskydd.

Hudskydd

Handskydd

(EN 374)

:

1-4 timmar : butylgummi , nitrilgummi .

Kroppsskydd

(EN 14605)

:

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall

utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan

denna produkt hanteras.

Annat hudskydd

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift

som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en

specialist före hantering av denna produkt.

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

Andningsskydd behövs inte vid normal och avsedd användning av produkten.

Begränsning av

miljöexponeringen

:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att

säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att

använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen

för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

:

Vätska.

Färg

:

Färglös.

Lukt

:

Svag lukt.

Luktgräns

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

pH

:

4 till 6 [Konc. (% vikt / vikt): 100%]

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Smältpunkt/fryspunkt

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Inledande kokpunkt och

kokområde

:

Flampunkt

:

> 100°C

Avdunstningshastighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brandfarlighet (fast, gas)

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Bränntid

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brännhastighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Högre/lägre antändbarhet eller

explosionsgränser

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ångtryck

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ångdensitet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Relativ densitet

:

0.99 till 1.03

Löslighet(er)

:

Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten.

Fördelningskoefficient

oktanol/vatten

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

6/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Självantändningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Sönderdelningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Viskositet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Explosiva egenskaper

:

Ej tillämpligt

Oxiderande egenskaper

:

Inga.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet

:

Produkten är stabil.

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga

reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

:

Ingen specifik data.

10.5 Oförenliga material

:

Ingen specifik data.

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

:

Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under

lagring och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet

Produktens/beståndsdelens

namn

Resultat

Arter

Dos

Exponering

Bensalkonklorid

LD50 Dermal

Kanin

3340 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

426 mg/kg

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Irritation/Korrosion

Produktens/beståndsdelens

namn

Resultat

Arter

Poäng

Exponering

Observation

Bensalkonklorid

Hud - Mycket irriterande

Kanin

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Cancerframkallande egenskaper

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

7/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Information om sannolika

exponeringsvägar

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Kan avge gas, ånga eller damm som är mycket irriterande eller frätande för

andningsorganen.

Förtäring

:

Farligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.

Hudkontakt

:

Frätande på huden. Frätande. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Kontakt med ögonen

:

Frätande för ögonen. Frätande.

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Inandning

:

Ingen specifik data.

Förtäring

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

magsmärtor

Hudkontakt

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

rodnad

blåsor kan bildas

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta

tårretning

rodnad

Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiella fördröjda

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiella fördröjda

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Allmänt

:

Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga

halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

Cancerframkallande

egenskaper

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på embryo/foster

eller avkomma

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information

:

Ej definierad för blandningen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/beståndsdelens

namn

Resultat

Arter

Exponering

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

8/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 12: Ekologisk information

Bensalkonklorid

Akut EC50 0.025 mg/l

Daphnia

48 timmar

Akut EC50 0.037 mg/l

Daphnia

48 timmar

Akut EC50 0.052 mg/l

Daphnia

48 timmar

Akut LC50 0.28 mg/l

Fisk

96 timmar

Akut LC50 0.32 mg/l

Fisk

96 timmar

Akut LC50 0.51 mg/l

Fisk

96 timmar

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning

:

Den ekologiska analysen av produkten bygger på uppgifter om råvarorna och/eller

jämförbara ämnen. Summan av de organiska komponenterna i produkten uppnår i

försök rörande lätt nedbrytbarhet värden på > 60% BSB/CSB, alt. CO2-utveckling alt.

> 70% DOC-minskning – Gränsvärden för 'lätt nedbrytbar/readily degradable' (t.ex.

enligt OECD-metoden 301).

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

12.4 Rörligheten i jord

Fördelningskoefficient

jord/vatten (K

OC

)

:

Ej definierad för blandningen.

Rörlighet

:

Ej definierad för blandningen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT

:

Ej tillämpligt

vPvB

:

Ej tillämpligt

12.6 Andra skadliga effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma

behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och

förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Betydande mängder av

produktrester får inte spolas bort via avloppet utan utan skall processas i ett lämpligt

avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning

av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna

produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven

på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala

myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord,

vattendrag, dränering och avlopp.

Farligt avfall

:

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod

Avfallsbeteckning

20 01 29*

Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

Förpackning

Avfallshantering

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.

Förpackningsavfall skall återfinnas. Förbränning eller deponi kommer i fråga endast

om återvinning inte är möjlig.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

9/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 13: Avfallshantering

Speciella

försiktighetsåtgärder

:

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall

iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats.

Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik

spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och

avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

UN1760

UN1760

UN1760

UN1760

14.2 Officiell

transportbenämning

FRÄTANDE VÄTSKA,

N.O.S.

(Bensalkonklorid,

Polyhexametylenbiguanid

hydroklorid)

FRÄTANDE VÄTSKA,

N.O.S.

(Bensalkonklorid,

Polyhexametylenbiguanid

hydroklorid)

CORROSIVE LIQUID,

N.O.S. (Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride). Marine

pollutant

Corrosive liquid, n.o.s.

(Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride)

14.3 Faroklass för

transport

14.4

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Yes.

Yes.

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Inga.

Inga.

None.

None.

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII -

Begränsningar av

tillverkning, utsläppande

på marknaden och

användning av vissa

farliga ämnen,

blandningar och varor

:

Ej tillämpligt

Övriga EU-föreskrifter

Finish - Standard

industrial classification

(SIC)

:

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

10/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Finish - Use categories

(UC62)

:

39.1.

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

:

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande

krävs.

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och

akronymer

:

ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL = Härledd nivå för ingen effekt

EUH statement = CLP-specifik faroangivelse

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

Förkortade H-angivelsernas

fullständiga text

:

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Klassificeringarnas

fullständiga text [CLP/GHS]

:

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOXICITET: ORAL - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400

AKUT FARA - Kategori 1

Aquatic Chronic 2, H411

FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER - Kategori

Aquatic Chronic 3, H412

FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER - Kategori

Eye Dam. 1, H318

ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION -

Kategori 1

Eye Irrit. 2, H319

ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION -

Kategori 2

Skin Corr. 1B, H314

FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN -

Kategori 1B

Skin Irrit. 2, H315

FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN -

Kategori 2

Skin Sens. 1, H317

HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

R-frasernas fullständiga text

:

R22- Farligt vid förtäring.

R34- Frätande.

R36/38- Irriterar ögonen och huden.

R43- Kan ge allergi vid hudkontakt.

R50- Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53- Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

Klassificeringarnas

fullständiga text [DSD/DPD]

:

C - Frätande

Xn - Hälsoskadlig

Xi - Irriterande

N - Miljöfarlig

Utskriftsdatum

:

10 maj 2011

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

10 maj 2011

Datum för tidigare utgåva

:

Ingen tidigare granskning

Version

:

Meddelande till läsaren

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

11/12

Premier Klercide-CR Sterile Biocide X Unit Dose Concentrate

AVSNITT 16: Annan information

Informationen i detta säkerhetsdatablad är riktig enligt vår vetskap avseende formuleringen som används för

att tillverka produkten i ursprungslandet. Då data, standarder och lagstiftning förändras samt användnings-

och hanteringsförhållanden är utanför vår kontroll, KAN IGEN GARANTI, UTTRYCKT ELLER

UNDERFÖRSTÅDD LÄMNAS AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET ELLER FORTSATT RIKTIGHET AV DENNA

INFORMATION.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10 maj 2011

12/12

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen