Pregabalin Krka 150 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-11-2021

Aktiva substanser:
pregabalin
Tillgänglig från:
Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod:
N03AX16
INN (International namn):
pregabalin
Dos:
150 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
propylenglykol Hjälpämne; pregabalin 150 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Pregabalin
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 100 kapslar; Blister, 20 kapslar; Blister, 56 kapslar; Blister, 60 kapslar; Blister, 84 kapslar; Blister, 90 kapslar; Blister, 98 kapslar; Blister, 100 kapslar; Blister, 14 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51465
Tillstånd datum:
2015-01-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Pregabalin Krka 25 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 50 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 75 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 100 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 150 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 200 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 225 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 300 mg hårda kapslar

pregabalin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Pregabalin Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pregabalin Krka

Hur du tar Pregabalin Krka

Eventuella biverkningar

Hur Pregabalin Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pregabalin Krka är och vad det används för

Pregabalin Krka tillhör en läkemedelsgrupp som används för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta

och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta:

Pregabalin Krka används för att behandla långvarig smärta

som orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom

diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, utstrålande,

huggande, skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och

central neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar, utmattning

(trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt den allmänna

livskvaliteten.

Epilepsi:

Pregabalin Krka används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller

utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Pregabalin Krka till dig för att behandla

din epilepsi då din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Pregabalin

Krka som tillägg till din nuvarande behandling. Pregabalin Krka är inte avsett att användas ensamt

utan ska alltid tas i kombination med andra läkemedel mot epilepsi.

Generaliserat ångestsyndrom:

Pregabalin Krka används för att behandla generaliserat

ångestsyndrom. Symtomen vid generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro

som är svår att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av

att vara uppskruvad eller på helspänn, att man lätt blir trött, får koncentrationsproblem eller episoder

av frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress

och påfrestningar i vardagslivet.

Pregabalin som finns i Pregabalin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Pregabalin Krka

Ta inte Pregabalin Krka

om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pregabalin Krka.

Vissa patienter som har behandlats med pregabalin har rapporterat symtom som tyder på

allergiska reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl

som diffusa hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare

omedelbart.

Pregabalin har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av

fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som

läkemedlet kan tänkas ha.

Pregabalin Krka kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av

dessa synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon

förändring av din syn.

Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av Pregabalin Krka kan behöva en

ändring i sina diabetesmedicineringar.

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan

ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har

liknande biverkningar som Pregabalin Krka har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan

öka då de tas tillsammans.

Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar pregabalin, dessa

patienter har mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom.

Innan du tar detta läkemedel bör

du berätta

för din läkare om du har någon hjärtsjukdom.

Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar pregabalin. Om du

upplever att du får minskad urinmängd under behandling med Pregabalin Krka, meddela din

läkare eftersom det är möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi, som t.ex. pregabalin, har

också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa

tankar, kontakta omedelbart din läkare.

När Pregabalin Krka tas tillsammans med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning (som

vissa typer av smärtläkemedel) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå

(t.ex. förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning,

särskilt om du har benägenhet för detta problem.

Innan du tar detta läkemedel bör du tala om för din läkare om du har alkoholism,

narkotikamissbruk eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer läkemedel än förskrivet.

Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av pregabalin eller kort efter att man slutat

ta pregabalin. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.

Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter

som tagit pregabalin när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har något

allvarligt medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.

Det har förekommit rapporter om andningssvårigheter. Om du har en sjukdom i nervsystemet

eller i andningsystemet, nedsatt njurfunktion eller om du är äldre än 65 år kan din läkare

förskriva en annan dosering. Kontakta din läkare om du får andningssvårigheter eller ytliga

andetag.

Barn och ungdomar

Pregabalins säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte klarlagts och pregabalin

bör därför inte användas i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Pregabalin Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Pregabalin Krka och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas

tillsammans med vissa andra läkemedel som har lugnande effekter (inklusive opioider), kan

Pregabalin Krka förstärka dessa effekter, vilket kan leda till försämrad andning, koma och dödsfall.

Graden av yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga blir mer påtagliga om Pregabalin Krka

används tillsammans med läkemedel innehållande:

Oxykodon (används som ett smärtstillande läkemedel)

Lorazepam (används för behandling av ångest)

Alkohol

Pregabalin Krka kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

Pregabalin Krka med mat, dryck och alkohol

Pregabalin Krka kapslar kan tas med eller utan mat.

Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Pregabalin Krka.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Pregabalin Krka ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd

av din läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder.

Körförmåga och användning av maskiner

Pregabalin Krka kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil,

sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta

läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Pregabalin Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.

Pregabalin Krka är avsett endast för peroral användning.

Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi eller generaliserat ångestsyndrom:

Ta så många kapslar som din läkare har informerat dig om.

Dosen, som är avpassad för dig och din sjukdom, är vanligen mellan 150 mg och 600 mg per

dag.

Läkaren kommer att tala om för dig att ta Pregabalin Krka antingen två gånger per dag eller tre

gånger per dag. Vid dosering två gånger per dag ska Pregabalin Krka tas en gång på morgonen

och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vid dosering tre gånger per dag ska

Pregabalin Krka tas en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen vid

ungefär samma tid varje dag.

Om du upplever att effekten av Pregabalin Krka är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller

apotekspersonal.

Om du är en äldre patient (över 65 år) ska du använda Pregabalin Krka som normalt, dock inte om du

har nedsatt njurfunktion. Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.

Svälj kapseln hel med vatten.

Fortsätt att ta Pregabalin Krka tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Pregabalin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning eller ta dig till närmaste akutmottagning och ta förpackningen med Pregabalin Krka med

dig. Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit för stor

mängd av Pregabalin Krka. Även krampanfall har rapporterats.

Om du har glömt att ta Pregabalin Krka

Det är viktigt att ta Pregabalin Krka-kapslarna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du

glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i

så fall som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Pregabalin Krka

Sluta inte ta Pregabalin Krka, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska

avslutas bör det ske gradvis under minst en vecka.

Du bör veta om, att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Pregabalin

Krka, kan uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk,

illamående, känsla av oro, diarré, influensa-liknande symtom, krampanfall, nervositet, depression,

smärta, svettning och yrsel. Har du tagit Pregabalin Krka under en längre tid så kan dessa symtom

uppstå oftare och vara mer uttalade.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor

eller fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Yrsel, dåsighet, huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ökad aptit

Känsla av upprymdhet, förvirring, desorientering, minskad sexuell lust, irritabilitet

Nedsatt uppmärksamhet, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, darrning, svårighet att

tala, stickande känsla, domningar, trötthet, dvalliknande tillstånd, sömnlöshet, utmattning,

känsla av att vara onormal

Dimsyn, dubbelseende

Svindel, balanssvårigheter, fall

Muntorrhet, förstoppning, kräkning, väderspänning, diarré, illamående, uppsvälld buk

Svårighet att få erektion

Svullnad i kroppen inklusive armar och ben

Berusningskänsla, gångrubbning

Viktökning

Muskelkramp, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben

Halsont

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Minskad aptit, viktnedgång, lågt blodsocker, högt blodsocker

Förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, svårighet att

finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, förhöjd

sinnesstämning, psykisk försämring, svårighet att tänka, ökad sexuell lust, problem med den

sexuella funktionen inklusive oförmåga att uppnå sexuell klimax, försenad utlösning

Synförändringar, ovanliga ögonrörelser, synförändringar inklusive tunnelseende, ljusblixtar,

ryckiga rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall,

brännande känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, förlust av medvetandet, svimning,

ökad känslighet för ljud, olustkänsla

Torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ögonirritation

Rubbningar i hjärtrytmen, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, högt blodtryck, förändrade

hjärtslag, hjärtsvikt

Rodnad, vallningar

Svårighet att andas, nästorrhet, nästäppa

Ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen

Svettningar, utslag, frossa, feber

Muskelryckning, ledsvullnad, muskelstelhet, smärta inklusive muskelsmärta, nacksmärta

Ömma bröst

Svårighet med att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens

Svaghet, törst, åtstramningskänsla i bröstet

Förändringar i testresultat av blod och leverprover (ökat blodkreatininfosfokinas, ökat

alaninaminotransferas, ökat aspartataminotransferas, minskat antal blodplättar, neutropeni, ökat

blodkreatinin, minskat blodkalium)

Överkänslighet, svullnad av ansikte, klåda, nässelfeber, rinnande näsa, näsblod, hosta, snarkning

Smärtsamma menstruationer

Kalla händer och fötter

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Onormalt luktsinne, svängningar i synen, förändrat djupseende, förändrad ljusupplevelse,

synnedsättning

Utvidgade pupiller, skelögd

Kallsvett, trånghet i svalget, svullnad av tunga

Inflammation i bukspottskörteln

Sväljsvårigheter

Långsam eller minskad rörlighet i kroppen

Svårigheter att skriva ordentligt

Ökad vätska i buken

Vätska i lungorna

Krampanfall

Förändringar i de uppmätta elektriska förändringarna i hjärtat (EKG), vilket motsvarar

störningar i hjärtrytmen

Muskelskador

Utsöndring från brösten, onormal brösttillväxt, brösttillväxt hos män

Avbrutna menstruationer

Njursvikt, minskad urinmängd, svårighet att urinera

Minskat antal vita blodkroppar

Olämpligt uppträdande

Allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svårigheter att andas, inflammation i ögat (keratit),

och en allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta)

Gulsot (gulnad hud och gulnade ögon)

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

­

Leversvikt

­

Hepatit (inflammation i levern)

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta

andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har liknande

biverkningar som Pregabalin Krka har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas

tillsammans.

Följande biverkning har rapporterats efter marknadsintroduktionen: andningssvårigheter, ytliga

andetag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Pregabalin Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Efter första öppnandet av burken ska innehållet förbrukas inom 4 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pregabalin. Varje hård kapsel innehåller 25 mg, 50 mg, 75 mg,

100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg respektive 300 mg pregabalin.

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse och talk (E553b) i kapselinnehållet.

Övriga innehållsämnen i Pregabalin Krka 25 mg hårda kapslar är titandioxid (E171), gelatin

samt svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)) i

kapselskalet.

Övriga innehållsämnen i Pregabalin Krka 50 mg och 75 mg hårda kapslar är titandioxid (E171),

gelatin, gul järnoxid (E172) samt svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid (E172),

propylenglykol (E1520)) i kapselskalet.

Övriga innehållsämnen i Pregabalin Krka 100 mg hårda kapslar är titandioxid (E171), gelatin,

röd järnoxid (E172) samt vitt bläck (shellack (E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid

(E525), titandioxid (E171)) i kapselskalet.

Övriga innehållsämnen i Pregabalin Krka 150 mg hårda kapslar är titandioxid (E171), gelatin,

röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172) samt svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid

(E172), propylenglykol (E1520)) i kapselskalet.

Övriga innehållsämnen i Pregabalin Krka 200 mg och 225 mg hårda kapslar är titandioxid

(E171), gelatin, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172) samt svart bläck

(shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)) i kapselskalet.

Övriga innehållsämnen i Pregabalin Krka 300 mg hårda kapslar är titandioxid (E171), gelatin,

röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172) samt vitt bläck (shellack

(E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525), titandioxid (E171)) i kapselskalet.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapsel, hård (kapsel)

25 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är vit. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P25. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 13,8 – 14,8 mm.

50 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är gul. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P50. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 15,3 – 16,2 mm.

75 mg hårda kapslar: Kapselstommen är brungul, kapselhättan är brungul. Kapselhättan är märkt med

svart märkning P75. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 13,8 – 14,8 mm.

100 mg hårda kapslar: Kapselstommen är rödbrun, kapselhättan är rödbrun. Kapselhättan är märkt

med vit märkning P100. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 15,3 – 16,2 mm.

150 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är gulbrun. Kapselhättan är märkt med

svart märkning P150. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 17,2 – 18,3 mm.

200 mg hårda kapslar: Kapselstommen är brun, kapselhättan är brun. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P200. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 18,7 – 19,8 mm.

225 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är brun. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P225. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 18,7 – 19,8 mm.

300 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är mörkbrun. Kapselhättan är märkt med

vit märkning P300. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 20,0 – 22,1 mm.

Alla styrkor av Pregabalin Krka finns tillgängliga i förpackningar innehållande 14, 20, 56, 60, 84, 90,

98 respektive 100 hårda kapslar i blisterförpackningar.

Styrkorna 75 mg och 150 mg av Pregabalin Krka finns tillgängliga i förpackningar innehållande 100

hårda kapslar i HDPE-plastburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-03-24

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pregabalin Krka 25 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 50 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 75 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 100 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 150 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 200 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 225 mg hårda kapslar

Pregabalin Krka 300 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg respektive

300 mg pregabalin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård (kapsel)

25 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är vit. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P25. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 13,8 – 14,8 mm.

50 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är gul. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P50. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 15,3 – 16,2 mm.

75 mg hårda kapslar: Kapselstommen är brungul, kapselhättan är brungul. Kapselhättan är märkt med

svart märkning P75. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 13,8 – 14,8 mm.

100 mg hårda kapslar: Kapselstommen är rödbrun, kapselhättan är rödbrun. Kapselhättan är märkt

med vit märkning P100. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 15,3 – 16,2 mm.

150 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är gulbrun. Kapselhättan är märkt med

svart märkning P150. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 17,2 – 18,3 mm.

200 mg hårda kapslar: Kapselstommen är brun, kapselhättan är brun. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P200. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 18,7 – 19,8 mm.

225 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är brun. Kapselhättan är märkt med svart

märkning P225. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 18,7 – 19,8 mm.

300 mg hårda kapslar: Kapselstommen är vit, kapselhättan är mörkbrun. Kapselhättan är märkt med

vit märkning P300. Innehållet i kapseln är vitt till benvitt puder. Kapselns längd: 20,0 – 22,1 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Neuropatisk smärta

Pregabalin Krka är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.

Epilepsi

Pregabalin Krka är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan

sekundär generalisering.

Generaliserat ångestsyndrom

Pregabalin Krka är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosintervallet är 150-600 mg per dag, uppdelat på två eller tre doseringstillfällen.

Neuropatisk smärta

Behandlingen med pregabalin kan inledas med dosen 150 mg per dag uppdelat på två eller tre

doseringstillfällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg

per dag efter ett intervall på 3-7 dagar, och vid behov kan dosen ökas till maximalt 600 mg per dag

efter ett ytterligare 7-dagars intervall.

Epilepsi

Behandlingen med pregabalin kan inledas med 150 mg per dag uppdelat på två eller tre

doseringstillfällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg

per dag efter 1 vecka. Den maximala dosen på 600 mg per dag kan uppnås efter ytterligare en vecka.

Generaliserat ångestsyndrom

Dosintervallet är 150 till 600 mg per dag uppdelat på två eller tre doseringstillfällen.

Behandlingsbehovet bör utvärderas regelbundet.

Behandling med pregabalin kan inledas med dosen 150 mg per dag. Beroende på den enskilda

patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 1 vecka. Efter ytterligare en

vecka kan dosen ökas till 450 mg per dag. Den maximala dosen på 600 mg per dag kan uppnås efter

ytterligare en vecka.

Utsättning av pregabalin

Om pregabalin måste sättas ut rekommenderas att det görs gradvis under minst en vecka enligt

gällande klinisk praxis oberoende av indikation (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Nedsatt njurfunktion

Pregabalin elimineras från blodcirkulationen huvudsakligen genom utsöndring via njurarna som

oförändrat läkemedel. Eftersom pregabalinclearance är direkt proportionellt mot kreatininclearance (se

avsnitt 5.2), måste en dossänkning hos patienter med nedsatt njurfunktion individualiseras med hänsyn

till kreatininclearance (CLcr), som framgår av Tabell 1, framräknad enligt följande formel:

CLcr(ml/min) =

1,23 × [140 ― ålder (år)] × vikt (kg)

serumkreatinin ( μmol/l)

( × 0,85 för kvinnor)

Pregabalin avlägsnas effektivt från plasma genom hemodialys (50 % av läkemedlet inom 4 timmar).

För patienter som får hemodialys, ska den dagliga pregabalindosen justeras med hänsyn till

njurfunktionen. Utöver den dagliga dosen ska en tilläggsdos ges omedelbart efter varje

4-timmarsbehandling med hemodialys (se Tabell 1).

Tabell 1. Justering av pregabalindosen med hänsyn till njurfunktionen.

Kreatininclearance

(CLcr)

(ml/min)

Total daglig dos av pregabalin*

Dosregim

Startdos

(mg/dag)

Maximal dos

(mg/dag)

Dosen kan uppdelas enligt

följande:

≥ 60

Två eller tre

doseringstillfällen per dag.

≥30 - <60

Två eller tre

doseringstillfällen per dag.

≥15 - <30

25 – 50

Ett eller två

doseringstillfällen per dag.

<15

Ett doseringstillfälle per dag.

Tilläggsdos efter hemodialys (mg)

Engångsdos+

* Total daglig dos (mg/dag) ska fördelas enligt dosregimen för att ge mängden mg/dos

+ Tilläggsdosen är en engångsdos som tillägg

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Pregabalin Krkas säkerhet och effekt hos barn under 12 år och ungdomar (12–17 år) har inte

fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen dosrekommendation kan

fastställas.

Äldre

Äldre patienter kan behöva en lägre dos av pregabalin på grund av nedsatt njurfunktion (se avsnitt

5.2).

Administreringssätt

Pregabalin Krka kan tas med eller utan föda.

Pregabalin Krka är endast för peroral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Diabetespatienter

Enligt gällande klinisk praxis kan de diabetespatienter som får viktökning av behandlingen med

pregabalin behöva ändra sin hypoglykemiska medicinering.

Allergiska reaktioner

Det har efter marknadsintroduktion förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner, innefattande

fall av angioödem. Behandlingen med pregabalin ska avbrytas omedelbart vid symtom på angioödem,

såsom svullnad av ansikte, i och runt munnen eller svullnad av de övre luftvägarna.

Yrsel, somnolens, förlust av medvetande, konfusion och psykisk försämring

Behandlingen med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka

förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Efter lansering har det också förekommit

rapporter om förlust av medvetandet, konfusion och psykisk försämring. Patienter bör därför tillrådas

att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella effekter.

Synrelaterade effekter

En högre andel patienter behandlade med pregabalin i kontrollerade studier rapporterade dimsyn

jämfört med patienter behandlade med placebo. I de flesta fallen försvann besvären då behandlingen

fortgick. I kliniska studier där oftalmologiska undersökningar genomfördes sågs en ökad incidens av

nedsatt synskärpa och synfältsförändringar i den grupp som fick behandling med pregabalin jämfört

med den grupp av patienter som fick behandling med placebo. Incidensen av förändringar av

ögonbotten var högre i den grupp som fick behandling med placebo (se avsnitt 5.1).

Synbiverkningar inklusive synnedsättning, dimsyn eller annan påverkan på synskärpan, av vilka

många har varit övergående, har också rapporterats efter marknadsintroduktion. Utsättning av

pregabalin kan resultera i att dessa synbiverkningar försvinner eller mildras.

Njursvikt

Fall av njursvikt har rapporterats och i vissa fall har utsättning av pregabalin visat att denna biverkning

är reversibel.

Utsättning av andra samtidigt administrerade antiepileptika

Det finns otillräckliga data för att stödja utsättning av andra samtidigt administrerade antiepileptika i

syftet att uppnå monoterapi med pregabalin, när kontroll över anfallen har uppnåtts med pregabalin

som tilläggsbehandling.

Utsättningssymtom

Efter utsättning av pregabalin vid korttids- eller långtidsbehandling har utsättningssymtom observerats

hos några patienter. Följande symtom har förekommit: insomnia, huvudvärk, illamående, ångest,

diarré, influensaliknande symtom, ängslan, depression, smärta, krampanfall, hyperhidros och yrsel,

vilka kan indikera fysisk tillvänjning. Patienten bör informeras om detta vid behandlingens början.

Krampanfall, inklusive status epilepticus och grand mal anfall, kan uppkomma under behandling med

pregabalin eller kort efter avslutad pregabalin-behandling.

Vid utsättning av pregabalin vid långtidsbehandling tyder data på att incidens och svårighetsgrad av

utsättningssymtom kan vara dosrelaterade.

Hjärtsvikt

Det har efter marknadsintroduktionen förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som

behandlats med pregabalin. Dessa reaktioner har mestadels påträffats hos äldre patienter med

hjärtkärlsjukdom vid pregabalinbehandling

av en neuropatisk indikation. Pregabalin ska användas med

försiktighet till dessa patienter. Vid utsättande av pregabalin kan reaktionen avta.

Behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada

Vid behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada,

ökade incidensen av

biverkningar i allmänhet, CNS biverkningar och speciellt somnolens. Detta kan hänföras till en additiv

effekt på grund av samtidig medicinering (t.ex. anti-spastiska medel) nödvändig för detta tillstånd.

Detta skall tas i beaktande vid förskrivning av pregabalin för detta tillstånd.

Andningsdepression

Allvarlig andningsdepression har rapporterats kopplat till användning av pregabalin. Patienter med

nedsatt andningsfunktion, sjukdom i andningssystemet eller neurologisk sjukdom, nedsatt

njurfunktion, samtidig användning av CNS-depressiva läkemedel och äldre kan löpa högre risk att få

denna allvarliga biverkning. Dosjusteringar kan krävas för sådana patienter (se avsnitt 4.2).

Suicidtankar och självmordsbeteende

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för pregabalin.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Minskad funktion i nedre mag-tarmkanalen

Det finns händelser som rapporterats efter marknadsintroduktion relaterade till minskad funktion i

nedre mag-tarmsystemet (t ex tarmobstruktion, paralytisk ileus, förstoppning) när pregabalin togs

samtidigt med mediciner som potentiellt kan orsaka förstoppning, såsom opioidanalgetika. När

pregabalin och opioider kommer att användas i kombination kan åtgärder för att förhindra

förstoppning övervägas (särskilt hos kvinnliga patienter och äldre).

Samtidig användning med opioider

Försiktighet bör iakttas när pregabalin förskrivs samtidigt med opioider på grund av risken för

CNS-depression (se avsnitt 4.5). I en fall-kontrollstudie av opioidanvändare hade de patienter som tog

pregabalin samtidigt med en opioid en förhöjd risk för opioidrelaterad död jämfört med enbart

opioidanvändning (justerad oddskvot [aOR], 1,68 [95 % KI, 1,19 - 2,36]). Denna ökade risk

observerades vid låga doser av pregabalin (≤ 300 mg, aOR 1,52 [95 % KI, 1,04 - 2,22]) och det fanns

en trend för en större risk vid höga doser av pregabalin (> 300 mg, aOR 2,51 [95% KI 1,24 - 5,06]).

Felaktig användning, risk för missbruk eller beroende

Fall av felaktig användning, missbruk och beroende har rapporterats. Försiktighet bör iakttas hos

patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig

användning, missbruk eller beroende av pregabalin (utveckling av tolerans, dosökningar,

läkemedelsuppsökande beteende har rapporterats).

Encefalopati

Fall av encefalopati har rapporterats, främst hos patienter med bakomliggande sjukdomar som kan

utlösa encefalopati.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom pregabalin huvudsakligen utsöndras oförändrat i urinen, genomgår försumbar metabolism

hos människa (< 2 % av dosen återfinns i urinen som metaboliter), inte hämmar

läkemedelsmetabolism

in vitro

samt inte är bundet till plasmaproteiner, är det osannolikt att det kan

orsaka eller bli föremål för farmakokinetiska interaktioner.

In vivo studier och populationsfarmakokinetiska analyser

Följaktligen har inga kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner observerats i

in vivo

studier

mellan pregabalin och fenytoin, karbamazepin, valproinsyra, lamotrigin, gabapentin, lorazepam,

oxykodon eller etanol. Populationsfarmakokinetiska analyser visade att perorala diabetesmedel,

diuretika, insulin, fenobarbital, tiagabin och topiramat hade inte någon kliniskt signifikant påverkan på

pregabalinclearance.

Perorala antikonceptionella medel, noretisteron och/eller etinylestradiol

Samtidig administrering av pregabalin och de perorala antikonceptionella medlen noretisteron

och/eller etinylestradiol påverkar inte steady-state-farmakokinetiken hos någon av substanserna.

Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet

Pregabalin kan förstärka effekterna av etanol och lorazepam. Efter lansering har det förekommit

rapporter om andningssvikt, koma och dödsfall hos patienter som använt pregabalin tillsammans med

opioider och/eller med andra läkemedel med nedsättande effekt på centrala nervsystemet (CNS).

Pregabalin tycks ha en additiv effekt till den kognitiva och grovmotoriska funktionsnedsättningen som

orsakas av oxikodon.

Interaktioner och äldre

Inga specifika farmakodynamiska interaktionsstudier har utförts på äldre frivilliga. Interaktionsstudier

har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/Preventivmetoder hos män och kvinnor

Eftersom den potentiella risken för människor är okänd, måste effektiv preventivmetod användas hos

kvinnor i fertil ålder.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med pregabalin saknas.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för

människa är okänd.

Pregabalin Krka ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt (om nyttan för

mamman klart överväger den potentiella risken för fostret).

Amning

Pregabalin utsöndras i bröstmjölk (se avsnitt 5.2). Effekten av pregabalin på nyfödda/spädbarn är inte

känd. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med pregabalin,

efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för

kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om pregabalins effekter på kvinnlig fertilitet.

I en klinisk prövning för att bedöma pregabalins effekt på spermierörlighet fick friska män pregabalin

med en dosering på 600 mg/dag. Efter 3 månaders behandling fanns det inga effekter på

spermierörligheten.

En fertilitetsstudie hos råtthonor har visat skadliga reproduktionseffekter. Fertilitetsstudier hos

råtthanar har visat skadliga reproduktions- och utvecklingseffekter. Den kliniska relevansen av dessa

resultat är okänd (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pregabalin Krka har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Pregabalin Krka kan orsaka yrsel och somnolens och kan därför påverka förmågan att

framföra fordon eller använda maskiner. Patienter avråds från att köra bil, sköta avancerade maskiner

eller delta i andra potentiellt riskfyllda aktiviteter innan det är känt huruvida detta läkemedel påverkar

deras förmåga att utföra dessa aktiviteter.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Det kliniska programmet för pregabalin omfattade över 8900 patienter som exponerades för

pregabalin, av vilka över 5600 deltog i dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar. De vanligast

rapporterade biverkningarna var yrsel och somnolens. Biverkningarna var vanligen milda till måttliga i

intensitet. I alla kontrollerade studier, var andelen patienter som avbröt studierna på grund av

biverkningar 12 % för patienter som fick pregabalin och 5 % för patienter som fick placebo. De

vanligaste biverkningarna som resulterade i läkemedelsutsättning hos pregabalinbehandlade grupper

var yrsel och somnolens.

Tabell över biverkningar

I tabell 2 nedan är alla biverkningar, som förekom i högre frekvens än placebo och hos mer än en

patient, listade efter klassificering och frekvens (mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

De listade biverkningarna kan också förknippas med den underliggande sjukdomen och/eller annan

samtidig administrering av läkemedel.

Vid behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada, ökade incidensen av

biverkningar i allmänhet, CNS biverkningar och speciellt somnolens (se avsnitt 4.4).

Ytterligare biverkningar rapporterade efter lansering är inkluderade i listan nedan i

kursiv

stil.

Tabell 2. Biverkningar av pregabalin

Systemorganklass

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Nasofaryngit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Neutropeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet

Sällsynta

Angioödem, allergisk reaktion

Metabolism och nutrition

Vanliga

Ökad aptit

Mindre vanliga

Anorexi, hypoglykemi

Psykiska störningar

Vanliga

Euforiskt stämningsläge, konfusion, irritabilitet, desorientering, insomnia,

minskad libido

Mindre vanliga

Hallucination, panikattack, rastlöshet, agitation, depression, sänkt

stämningsläge, förhöjd sinnesstämning,

aggression,

humörsvängningar,

depersonalisation, svårighet att finna ord, onormala drömmar, ökad libido,

anorgasmi, apati

Sällsynta

Disinhibition

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Yrsel, somnolens, huvudvärk

Vanliga

Ataxi, koordinationssvårigheter, tremor, dysartri, amnesi, minnesstörning,

nedsatt uppmärksamhet, parestesi, hypoestesi, sedering, balanssvårigheter,

letargi

Mindre vanliga

Synkope, stupor, myoklonus,

förlust av medvetandet,

psykomotorisk

hyperaktivitet, dyskinesi, postural yrsel, intentionstremor, nystagmus,

kognitivstörning,

psykisk försämring,

talsvårigheter, hyporeflexi,

hyperestesi, brännande känsla, ageusi

, olustkänsla

Sällsynta

Krampanfall,

parosmi, hypokinesi, dysgrafi

Ögon

Vanliga

Dimsyn, diplopi

Mindre vanliga

Perifert synbortfall, synförändringar, ögonsvullnad, synfältsdefekt, nedsatt

synskärpa, ögonsmärta, astenopi, fotopsi, torra ögon, ökat tårflöde,

ögonirritation

Sällsynta

Synnedsättning, keratit,

oscillopsi, förändrad perception av syndjupet,

mydriasis, skelögdhet, ljusare syn

Systemorganklass

Biverkningar

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo

Mindre vanliga

Hyperakusi

Hjärtat

Mindre vanliga

Takykardi, AV-block I, sinusbradykardi,

hjärtsvikt

Sällsynta

Förlängt QT- intervall,

sinustakykardi, sinusarytmi

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotension, hypertension, vallningar, rodnad, perifer kyla

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné, näsblod, hosta, nästäppa, rinit, snarkning, nästorrhet

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Lungödem

, åtstramningskänsla i halsen

Andningsdepression

Magtarmkanalen

Vanliga

Kräkning,

illamående

, förstoppning,

diarré,

flatulens, bukutspändhet,

muntorrhet

Mindre vanliga

Gastroesofageal refluxsjukdom, ökad salivation, oral hypoestesi

Sällsynta

Lever och gallvägar

Ascites, pankreatit, s

vullen tunga,

dysfagi

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymer*

Gulsot

Leversvikt, hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Papulösa utslag, urtikaria, hyperhidros,

pruritus

Sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom,

kallsvettningar

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Muskelkramp, artralgi, ryggsmärta, smärta i armar och ben, cervikalspasm

Mindre vanliga

Ledsvullnad, myalgi, muskelryckning, nacksmärta, muskelstelhet

Sällsynta

Rhabdomyolys

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Urininkontinens, dysuri

Sällsynta

Njursvikt, oliguri,

urinretention

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Erektil dysfunktion

Mindre vanliga

Sexuell dysfunktion, fördröjd ejakulation, dysmenorré, ömma bröst

Sällsynta

Amenorré, utsöndring från brösten, förstorade bröst,

gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Perifert ödem, ödem, gångrubbning, fall, berusningskänsla, känsla av

abnormalitet, trötthet

Mindre vanliga

Generaliserat ödem,

ansiktsödem,

åtstramningskänsla i bröstet, smärta,

feber, törst, frossa, asteni

Undersökningar

Vanliga

Viktökning

Mindre vanliga

Förhöjt blodkreatininfosfokinas, förhöjd blodglukos, minskning av antalet

blodplättar, förhöjt blodkreatinin, sänkt blodkalium, viktminskning

Sällsynta

Minskning av antalet vita blodkroppar

* förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), förhöjt aspartataminotransferas (ASAT).

Efter utsättning av pregabalin vid korttids- eller långtidsbehandling har utsättningssymtom observerats

hos några patienter. Följande symtom har förekommit: insomnia, huvudvärk, illamående, ångest,

diarré, influensaliknande symtom, krampanfall, ängslan, depression, smärta, hyperhidros och yrsel,

vilka kan indikera fysisk tillvänjning. Patienten bör informeras om detta vid behandlingens början.

Vid utsättning av pregabalin vid långtidsbehandling tyder data på att incidens och svårighetsgrad av

utsättningssymtom kan vara dosrelaterade.

Pediatrisk population

Den säkerhetsprofil som observerades för pregabalin vid fem pediatriska studier på patienter med

partiella anfall med eller utan sekundär generalisering (en 12-veckorsstudie av effekt och säkerhet på

patienter i åldrarna 4 till 16 år, n=295; en 14-dagarsstudie av effekt och säkerhet på patienter som fyllt

1 månad men inte 4 år, n=175; en studie av farmakokinetik och tolerabilitet, n=65, samt två 1-åriga

öppna uppföljande säkerhetsstudier, n=54 och n=431) liknade den som observerats i studierna på

vuxna patienter med epilepsi. De vanligaste biverkningarna av pregabalinbehandling som

observerades under12-veckorstudien var somnolens, pyrexi, övre luftvägsinfektion, ökad aptit,

viktökning och nasofaryngit. De vanligaste biverkningarna av pregabalinbehandling som observerades

under 14-dagarsstudien var

somnolens, övre luftvägsinfektion och pyrexi (se avsnitt 4.2, 5.1 och 5.2).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket,

Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Efter lansering har de vanligast rapporterade biverkningarna efter det att pregabalin tagits i överdos

varit somnolens, förvirring, agitation och rastlöshet.

Även krampanfall har rapporterats.

I sällsynta fall har koma rapporterats.

Behandling

Behandling av pregabalinöverdos bör omfatta allmän understödjande behandling och hemodialys kan

ges vid behov (se avsnitt 4.2 Tabell 1).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, övriga antiepileptika ATC kod: N03AX16

Den aktiva substansen pregabalin är en gamma-aminosmörsyra-analog [(S)-3-(aminometyl)-5-

Metylhexansyra

Verkningsmekanism

Pregabalin binder till en auxiliär subenhet (α2-δ protein) av spänningskänsliga kalciumkanaler i det

centrala nervsystemet.

Klinisk effekt och säkerhet

Neuropatisk smärta

Effekt har visats i studier på diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi och ryggmärgsskada. Effekt har

inte studerats på andra modeller för neuropatisk smärta.

Pregabalin har studerats i 10 kontrollerade kliniska studier i upp till 13 veckor med dosering två

gånger per dag och i upp till 8 veckor med dosering tre gånger per dag. Effekt- och säkerhetsprofiler

för dosering 2 respektive 3 gånger per dag var sammantaget likvärdiga.

I kliniska prövningar upp till 12 veckor med avseende på både perifer och central neuropatisk smärta,

sågs efter vecka 1 en smärtreduktion som kvarstod under hela behandlingsperioden.

I kontrollerade kliniska prövningar på perifer neuropatisk smärta fick 35 % av pregabalinbehandlade

patienter och 18 % av placebobehandlade patienter en 50 % -ig förbättring av smärtan. För patienter

som inte upplevde somnolens observerades en sådan förbättring hos 33 % av dem som behandlades

med pregabalin och 18 % av dem som fick placebo. För patienter som upplevde somnolens var

motsvarande andel 48 % för pregabalin och 16 % för placebo.

I den kontrollerade kliniska prövningen på central neuropatisk smärta fick 22 % av de

pregabalinbehandlade patienterna och 7 % av de placebobehandlade patienterna en 50 % -ig

förbättring av smärtan.

Epilepsi

Tilläggsbehandling

Pregabalin har studerats i 3 kontrollerade kliniska studier under 12 veckors tid med dosering antingen

två gånger per dag eller dosering 3 gånger per dag. Effekt- och säkerhetsprofiler för dosering 2

respektive 3 gånger per dag var sammantaget likvärdiga.

En minskning av anfallsfrekvens observerades under vecka 1.

Pediatrisk population

Effekten och säkerheten för pregabalin som tilläggsbehandling av epilepsi hos pediatriska patienter

under 12 år samt ungdomar har inte fastställts. De biverkningar som observerades i en studie av

farmakokinetik och tolerabilitet som rekryterade patienter från 3 månaders till 16 års ålder (n=65) med

partiella anfall liknade de som observerats hos vuxna. Resultaten av en placebokontrollerad 12-

veckorsstudie på 295 pediatriska patienter i åldrarna 4 till 16 år och en placebokontrollerad

14-dagarsstudie på 175 pediatriska patienter som fyllt 1 månad men inte 4 år, där man undersökte

effekt och säkerhet för pregabalin som tilläggsbehandling vid partiella anfall, samt två 1-åriga öppna

säkerhetsstudier av 54 respektive 431 pediatriska patienter från 3 månaders till 16 års ålder med

epilepsi tyder på att biverkningarna pyrexi och infektioner i de övre luftvägarna observerades oftare än

i studierna av vuxna patienter med epilepsi (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

I den placebokontrollerade 12-veckorsstudien fick pediatriska patienter (i åldrarna 4 till 16 år)

pregabalin 2,5 mg/kg/dag (högst 150 mg/dag), pregabalin 10 mg/kg/dag (högst 600 mg/dag) eller

placebo. Procentandelen av gruppen som hade en 50 %-ig minskning av antalet partiella anfall jämfört

med baslinjen var 40,6 % av patienterna som fick pregabalin 10 mg/kg/dag (p=0,0068 jämfört med

placebo), 29,1 % av patienterna som behandlades med pregabalin 2,5 mg/kg/dag (p=0,2600 jämfört

med placebo) och 22,6 % av dem som fick placebo.

I den placebokontrollerade 14-dagarsstudien fick pediatriska patienter (som fyllt 1 månad men inte

4 år) pregabalin 7 mg/kg/dag, pregabalin 14 mg/kg/dag eller placebo. Medianen för 24 timmars

frekvenser av anfall vid baslinjen och vid det sista besöket var 4,7 respektive 3,8 för pregabalin

7 mg/kg/dag, 5,4 respektive 1,4 för pregabalin 14 mg/kg/dag och 2,9 respektive 2,3 för placebo.

Pregabalin 14 mg/kg/dag gav en signifikant minskning av den log-transformerade frekvensen av

partiella anfall jämfört med placebo (p=0,0223), men pregabalin 7 mg/kg/dag visade ingen förbättring

jämfört med placebo.

Monoterapi (nydiagnostiserade patienter)

Pregabalin har studerats i en kontrollerad klinisk studie under 56 veckors tid med dosering två gånger

per dag. Pregabalin uppnådde inte ”non-inferiority” gentemot lamotrigin baserat på effektparametern 6

anfallsfria månader. Pregabalin och lamotrigin var lika säkra och vältolererade.

Generaliserat ångestsyndrom

Pregabalin har studerats i 6 kontrollerade studier under 4-6 veckors tid, i en studie på äldre under

8 veckors tid och i en återfallsförebyggande långtidsstudie med en dubbelblind återfallsförebyggande

fas på 6 månader. Lindring av symtom från generaliserat ångestsyndrom enligt Hamiltons ångestskala

(HAM-A) observerades vid vecka 1.

I kontrollerade kliniska prövningar (4-8 veckors studietid) hade 52 % av pregabalinbehandlade

patienter och 38 % av placebobehandlade patienter åtminstone en 50 %-ig förbättring av totalpoäng

enligt HAM-A mätt från baslinjen till prövningens slut.

En högre andel patienter behandlade med pregabalin i kontrollerade studier rapporterade dimsyn

jämfört med patienter behandlade med placebo. I de flesta fallen försvann besvären då behandlingen

fortgick. Oftalmologiska undersökningar (inklusive undersökning av synskärpa och synfält samt

ögonbottensspegling) har genomförts hos över 3600 patienter i kontrollerade kliniska prövningar. Hos

dessa patienter sågs en nedsatt synskärpa hos 6,5 % av patienterna behandlade med pregabalin och

4,8 % hos patienterna behandlade med placebo. Synfältsförändringar sågs hos 12,4 % av patienterna

behandlade med pregabalin och 11,7 % hos patienterna behandlade med placebo. Förändringar av

ögonbotten observerades hos 1,7 % av patienterna behandlade med pregabalin och hos 2,1 % av

patienterna behandlade med placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Pregabalins farmakokinetik vid steady-state är likartad för friska frivilliga, epilepsipatienter som står

på antiepileptika samt för patienter med kronisk smärta.

Absorption

Pregabalin absorberas snabbt när det administreras under fasta. Maximala plasmakoncentrationer

uppnås inom 1 timme efter både enkel- och upprepad dosering. Pregabalins orala biotillgänglighet är

uppskattad till ≥ 90 % och är oberoende av dos. Efter upprepad administrering uppnås steady-state

inom 24-48 timmar. Absorptionshastigheten av pregabalin minskar när det ges tillsammans med föda,

vilket ger en minskning av C

med cirka 25-30 % och en fördröjning av t

till cirka 2,5 timmar.

Administrering av pregabalin tillsammans med föda har dock ingen kliniskt signifikant effekt på

absorptionsgraden av pregabalin.

Distribution

I prekliniska studier har det visats att pregabalin passerar blodhjärnbarriären hos möss, råttor och apor.

Pregabalin har visats passera placentan hos råttor och finns i mjölken hos diande råttor. Hos människa

är den skenbara distributionsvolymen av pregabalin efter oral administrering cirka 0,56 l/kg.

Pregabalin binds inte till plasmaproteiner.

Biotransformation

Pregabalin genomgår försumbar metabolism hos människa. Efter en dos av radioaktivt märkt

pregabalin, var cirka 98 % av den radioaktivitet som återfanns i urinen oförändrat pregabalin. N-

metylerat derivat av pregabalin, huvudmetaboliten av pregabalin som påträffats i urin, svarade för

0,9 % av dosen. I prekliniska studier visades inget tecken på racemisering av pregabalins S-enantiomer

till R-enantiomeren.

Elimination

Pregabalin elimineras från blodcirkulationen primärt genom utsöndring via njurarna som oförändrat

läkemedel. Pregabalins eliminationshalveringstid är i medeltal 6,3 timmar. Pregabalins

plasmaclearance och renalclearance är direkt proportionella mot kreatininclearance (se avsnitt 5.2

Nedsatt njurfunktion). Dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som

genomgår hemodialys är nödvändig (se avsnitt 4.2, Tabell 1).

Linjäritet/icke-linjäritet

Pregabalins farmakokinetik är linjär över det rekommenderade dagliga dosintervallet. Interindividuella

farmakokinetiska variabiliteten för pregabalin är låg (<20 %). Kinetiken för upprepad dosering kan

förutsägas från enkeldosdata. Plasmakoncentrationer av pregabalin behöver därför inte följas

rutinmässigt.

Kön

Kliniska prövningar har visat att kön inte har någon kliniskt signifikant påverkan på

plasmakoncentrationerna av pregabalin.

Nedsatt njurfunktion

Pregabalinclearance är direkt proportionellt mot kreatininclearance. Pregabalin avlägsnas dessutom

effektivt från plasma genom hemodialys (efter 4 timmars hemodialys sänks pregabalin

plasmakoncentrationer med ungefär 50 %). Eftersom elimination via njurarna är den huvudsakliga

eliminationsvägen är det nödvändigt med dossänkning hos patienter med nedsatt njurfunktion och

dostillägg efter hemodialys (se avsnitt 4.2, Tabell 1).

Nedsatt leverfunktion

Inga specifika farmakokinetiska studier har utförts hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom

pregabalin inte metaboliseras i någon signifikant grad och utsöndras övervägande som oförändrat

läkemedel i urinen, förväntas inte att nedsatt leverfunktion skulle signifikant förändra

plasmakoncentrationer av pregabalin.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken för pregabalin utvärderades på pediatriska patienter med epilepsi (åldersgrupper: 1

till 23 månader, 2 till 6 år, 7 till 11 år samt 12 till 16 år) vid dosnivåerna 2,5, 5, 10 och 15 mg/kg/dag i

en studie av farmakokinetik och tolerabilitet.

Efter oral administrering av pregabalin till fastande pediatriska patienter var i allmänhet tiden för att

nå högsta plasmakoncentration liknande över hela åldersgruppen och inträffade 0,5 timme till 2

timmar efter dosen.

Parametrarna C

och AUC för pregabalin ökade linjärt med ökande dos inom varje åldersgrupp.

AUC var 30 % lägre hos pediatriska patienter som vägde under 30 kg på grund av en ökad

kroppsviktsjusterad clearance på 43 % för dessa patienter jämfört med patienter som vägde ≥ 30 kg.

Pregabalins slutliga halveringstid var i genomsnitt 3 till 4 timmar hos pediatriska patienter upp till

6 års ålder och 4 till 6 timmar hos patienter som var 7 år och äldre.

En farmakokinetikanalys av populationen visade att kreatininclearance samvarierade signifikant med

oral clearance av pregabalin, kroppsvikt samvarierade signifikant med pregabalins skenbara orala

distributionsvolym, och dessa förhållanden var liknande hos pediatriska och vuxna patienter.

Farmakokinetiken för pregabalin hos patienter under 3 månader har inte studerats (se avsnitt 4.2, 4.8

och 5.1).

Äldre

Pregabalinclearance tenderar att minska med stigande ålder. Minskningen av pregabalins orala

clearance är förenlig med de minskningar i kreatininclearance som associeras med stigande ålder.

Sänkning av pregabalindosen kan krävas för patienter som har åldersrelaterad nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 4.2, Tabell 1).

Ammande mödrar

Farmakokinetiken av 150 mg pregabalin administrerad var tolfte timme (300 mg daglig dos)

utvärderades hos 10 ammande kvinnor åtminstone tolv veckor efter förlossningen. Amningen hade

liten eller ingen effekt på pregabalinfarmakokinetiken. Pregabalin utsöndrades med genomsnittliga

jämviktskoncentrationer på cirka 76 % av dem i maternell plasma. Den beräknade spädbarnsdosen

från bröstmjölk (under förutsättning att den genomsnittliga mjölkkonsumtionen är 150 ml/kg/dag) för

kvinnor som erhåller 300 mg/dag respektive den maximala dosen 600 mg/dag skulle vara 0,31

respektive 0,62 mg/kg/dag. Dessa beräknade doser utgör cirka 7 % av den totala dagliga maternella

dosen på en mg/kg-bas.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I gängse allmäntoxikologiska studier tolererades pregabalin väl vid kliniskt relevanta doser.

I toxicitetsstudier med upprepad dosering på råttor och apor iakttogs CNS effekter, inklusive

hypoaktivitet, hyperaktivitet och ataxi. En ökad incidens av retinal atrofi, som vanligen observeras hos

åldrade albinoråttor, sågs efter långtidsbehandling med pregabalin vid exponeringar som är ≥ 5 gånger

medelexponering för människa vid den maximala rekommenderade kliniska dosen.

Pregabalin var inte teratogent hos möss, råttor eller kaniner. Fostertoxicitet hos råttor och kaniner

förekom bara vid exponeringar som är avsevärt högre än klinisk exponering. I prenatala/postnatala

toxicitetsstudier, inducerade pregabalin fosterutvecklingstoxicitet hos råttor vid exponeringar >2

gånger den maximala, rekommenderade exponeringen hos människa.

Biverkningar på fertiliteten hos råtthanar och -honor observerades enbart vid exponeringar som är

avsevärt högre än klinisk exponering. Biverkningar på manliga reproduktionsorgan och

spermaparametrar var reversibla och inträffade endast vid exponeringar som är avsevärt högre än

klinisk exponering eller som associeras med spontana degenerationsprocesser i manliga

reproduktionsorgan hos råttan. Därför ansågs effekterna vara av liten eller ingen klinisk relevans.

Pregabalin är inte genotoxiskt vilket baseras på resultaten från en uppsättning av

in vitro

in vivo

tester.

Tvååriga karcinogenicitetsstudier med pregabalin utfördes på råttor och möss. Inga tumörer

observerades hos råttor vid exponeringar upp till 24 gånger medelexponeringen för människa vid den

maximala rekommenderade kliniska dosen 600 mg/dag. Hos möss sågs ingen ökad incidens av

tumörer vid exponeringar liknande medelexponeringen hos människa men en ökad incidens av

hemangiosarkom observerades vid högre exponeringar. Den icke-genotoxiska mekanismen för

pregabalin-inducerad tumörbildning hos möss involverar förändringar på blodplättar och därtill

associerad endotelcellproliferation. Dessa förändringar i blodplättar förekommer inte hos råttor eller

människa baserat på kliniska data från korttidsstudier och begränsade långtidsstudier. Motsvarande

risk hos människa har inte kunnat påvisas.

Toxicitetsbilden hos unga råttor skiljer sig inte kvalitativt från den som setts hos vuxna råttor. Unga

råttor är dock mer känsliga. Vid terapeutiska exponeringar fanns det tecken på kliniska CNS symtom

som hyperaktivitet och bruxism samt vissa förändringar i tillväxten (övergående viktökningshämning).

Effekter på östruscykel iakttogs vid 5 gånger den terapeutiska exponeringen för människa. En minskad

akustisk reaktion vid oväntade yttre ljudstimuli iakttogs hos unga råttor 1-2 veckor efter exponeringar

>2 gånger den terapeutiska exponeringen för människa. Nio veckor efter exponering, var denna

reaktion inte längre observerbar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad stärkelse

Talk (E553b)

Kapselskal:

25 mg hårda kapslar

Titandioxid (E171)

Gelatin

Svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520))

50 mg och 75 mg hårda kapslar

Titandioxid (E171)

Gelatin

Gul järnoxid (E172)

Svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520))

100 mg hårda kapslar

Titandioxid (E171)

Gelatin

Röd järnoxid (E172)

Vitt bläck (shellack (E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525), titandioxid (E171))

150 mg hårda kapslar

Titandioxid (E171)

Gelatin

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520))

200 mg och 225 mg hårda kapslar

Titandioxid (E171)

Gelatin

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Svart järnoxid (E172)

Svart bläck (shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520))

300 mg hårda kapslar

Titandioxid (E171)

Gelatin

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Svart järnoxid (E172)

Vitt bläck (shellack (E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525), titandioxid (E171))

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Pregabalin Krka 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg hårda kapslar:

Blister (PVC/PVDC//Al):

3 år

Pregabalin Krka 75 mg och 150 mg hårda kapslar:

HDPE-plastburk:

3 år

HDPE-plastburk: Efter första öppnandet av burken ska innehållet förbrukas inom 4 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

HDPE-plastburk: Efter första öppnandet av burken ska innehållet förbrukas inom 4 månader.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Pregabalin Krka 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg hårda kapslar:

Blister (PVC/PVDC//Al): 14, 20, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 hårda kapslar, i en kartong.

Pregabalin Krka 75 mg och 150 mg hårda kapslar:

HDPE-plastburk, PP-förslutning: 100 hårda kapslar, i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 51461

50 mg: 51462

75 mg: 51463

100 mg: 51464

150 mg: 51465

200 mg: 51466

225 mg: 51467

300 mg: 51468

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-01-22

Datum för förnyat godkännande: 2019-12-15

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-11-16

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen