Prandin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-05-2018

Aktiva substanser:
repaglinid
Tillgänglig från:
Novo Nordisk A/S
ATC-kod:
A10BX02
INN (International namn):
repaglinide
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Repaglinid är indicerat för patienter med typ 2-diabetes (icke-insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM)) vars hyperglykemi kan inte längre kontrolleras tillfredsställande av diet, viktreduktion och motion. Repaglinid är också indicerat i kombination med metformin hos patienter med typ 2-diabetes som inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt på metformin ensam. Behandling bör initieras som ett komplement till diet och motion för att sänka blodsockret i förhållande till måltider.
Produktsammanfattning:
Revision: 16
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000362
Tillstånd datum:
2001-01-29
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000362

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-05-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-10-2008

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-05-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Prandin 0,5 mg tabletter

Prandin 1 mg tabletter

Prandin 2 mg tabletter

Repaglinid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Prandin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Prandin

Hur du tar Prandin

Eventuella biverkningar

Hur Prandin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Prandin är och vad det används för

Prandin

innehåller repaglinid

och är en

tablett för oralt bruk för behandling av diabetes.

Prandin

hjälper din bukspottkörtel att producera mer insulin och därmed sänka ditt blodsocker (glukos).

Typ 2-diabetes

är en sjukdom som innebär att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin

för att kontrollera sockernivån i ditt blod eller där din kropp inte reagerar normalt på det insulin som

den producerar.

Prandin används för att kontrollera typ 2-diabetes hos vuxna som ett komplement till diet och motion.

Behandling påbörjas vanligen om diet, motion och viktminskning enbart inte är tillräckligt för att

kontrollera (eller sänka) ditt blodsocker. Prandin kan också ges tillsammans med metformin, ett annat

diabetesläkemedel.

Prandin sänker blodsockret, vilket hjälper till att förebygga komplikationer av din diabetes.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Prandin

Ta inte Prandin

om du är

allergisk

mot repaglinid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har

typ 1-diabetes

om syranivån i blodet är förhöjd

(diabetesketoacidos).

om du har en

svår leversjukdom.

om du tar

gemfibrozil

(för behandling av höga blodfetter).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Prandin:

om du har

leverproblem

. Prandin rekommenderas inte till patienter med måttlig leversjukdom.

Prandin ska inte tas om du har svår leversjukdom (se

Ta inte Prandin).

om du har

njurproblem.

Prandin ska då användas med försiktighet.

om du ska genomgå en

stor operation

eller nyligen har haft någon

svår sjukdom

eller

infektion.

Vid sådana tillfällen kan diabeteskontrollen bli otillräcklig.

om du är

under 18 år

eller

över 75 år.

Prandin kan då inte rekommenderas, eftersom studier på

dessa åldersgrupper saknas.

Tala med din läkare

om något av ovanstående passar in på dig. Då bör du kanske inte behandlas med

Prandin, men din läkare kommer att ge dig råd.

Barn och ungdomar

Ta inte detta läkemedel om du är under 18 år.

Om du får en insulinkänning (lågt blodsocker)

Du får insulinkänning (hypoglykemi) om ditt blodsocker blir för lågt. Det kan hända:

om du tar för mycket Prandin

om du motionerar mer än vanligt

om du tar andra läkemedel eller har njur- eller leverproblem (se andra avsnitt under

2. Vad du

behöver veta innan du tar Prandin).

Varningssignalerna för lågt blodsocker

kan komma plötsligt och yttra sig som: kallsvett; kall och

blek hud; huvudvärk; hjärtklappning; illamående; stark hungerkänsla; tillfälliga synförändringar;

dåsighet; ovanlig trötthet och svaghet; nervositet eller darrningar; oroskänslor; förvirring;

koncentrationssvårigheter.

Om ditt blodsocker är lågt eller om du får insulinkänning:

ät druvsockertabletter eller ett

mellanmål eller en dryck som innehåller

mycket socker och vila sedan.

När symtomen på hypoglykemi har försvunnit eller när din blodsockernivå har stabiliserats

du fortsätta behandlingen med Prandin.

Tala om för personer i din omgivning att du har diabetes och att om du blir medvetslös

ska de

lägga dig på sidan och omedelbart skaffa läkarhjälp. De får inte ge dig något att äta eller dricka.

finns det risk för att du kvävs.

Om svår insulinkänning

inte behandlas, kan den orsaka hjärnskador (tillfälliga eller

bestående) och till och med dödsfall.

Om du får en insulinkänning

och förlorar medvetandet, eller om du får många

insulinkänningar, ska du tala med din läkare. Dosen Prandin, kosthållning eller motion behöver

kanske justeras.

Om ditt blodsocker blir för högt

Ditt blodsocker kan bli för högt (det kallas hyperglykemi). Det kan ha följande orsaker:

Du har tagit för liten dos Prandin

Du har en infektion eller feber

Du har ätit mer än vanligt

Du har motionerat mindre än vanligt.

Varningssignalerna vid för högt blodsocker

visar sig efter hand. De yttrar sig som: ökad

urinmängd; törst; torr hud och muntorrhet. Tala med din läkare. Dosen Prandin, kosthållning eller

motion behöver kanske justeras.

Andra läkemedel och Prandin

Tala om för läkare

eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du kan ta Prandin tillsammans med metformin, ett annat diabetesläkemedel, om din läkare ordinerat

dig det. Om du tar gemfibrozil (för behandling av förhöjda blodfetter) ska du inte ta Prandin.

Din kropp kan reagera annorlunda på Prandin om du tar andra läkemedel, särskilt dessa:

MAO-hämmare (används för att behandla depression)

Beta-receptorblockerare (används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar)

ACE-hämmare (används för att behandla hjärtsjukdomar)

Salicylater (ingår i vissa värktabletter)

Oktreotid (används för att behandla cancer)

Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) (smärtstillande)

Steroider (anabola steroider och kortikosteroider – används vid blodbrist eller behandling av

inflammationer)

Orala preventivmedel (P-piller)

Tiazider (diuretika eller vätskedrivande)

Danazol (används för att behandla bröstcystor och livmoderslemhinnevävnad utanför

livmodern, s k endometrios)

Sköldkörtelmedel (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormoner)

Adrenerga medel (används för att behandla astma)

Klaritromycin, trimetoprim, rifampicin (antibiotika)

Itrakonazol, ketokonazol (läkemedel mot svamp)

Gemfibrozil (används för att behandla höga blodfetter)

Ciklosporin (används för att hämma immunsystemet)

Deferasirox (används för att avlägsna ett överskott av järn från kroppen)

Klopidogrel (förhindrar bildning av blodproppar)

Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (används för att behandla epilepsi)

Johannesört (naturläkemedel).

Prandin med alkohol

Alkohol kan förändra Prandins förmåga att sänka blodsockret. Var uppmärksam på tecken på

insulinkänning.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Prandin om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Du ska inte ta Prandin om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Din förmåga att köra bil eller använda maskiner kan påverkas om ditt blodsocker är för högt eller för

lågt. Tänk på att du kan utsätta dig själv och andra för fara. Rådgör med din läkare om du kan köra bil

om du:

ofta har insulinkänningar

får få eller inga varningssignaler vid lågt blodsocker.

3.

Hur du tar Prandin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Läkaren bestämmer din dos.

Normal startdos

är 0,5 mg före varje huvudmåltid. Svälj tabletterna med ett glas vatten

omedelbart före eller upp till 30 minuter före varje huvudmåltid.

Läkaren kan öka dosen upp till 4 mg omedelbart före eller upp till 30 minuter före varje

huvudmåltid. Maximal rekommenderad daglig dos är 16 mg.

Ta inte mer Prandin än din läkare har ordinerat.

Om du har tagit för stor mängd av Prandin

Om du tar för många tabletter kan ditt blodsocker bli för lågt och leda till insulinkänning. Se

Om du

får en insulinkänning

för mer information om vad detta är och hur den behandlas.

Om du har glömt att ta Prandin

Om du missar en dos, ta nästa dos som vanligt – ta inte dubbel dos.

Om du slutar att ta Prandin

Tänk på att önskad effekt uteblir om du slutar att ta Prandin. Din diabetes kan försämras. Om din

behandling behöver ändras, ska du alltid först kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Lågt blodsocker (hypoglykemi)

Den vanligaste biverkningen är lågt blodsocker, vilket kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter

Om du får en insulinkänning

i avsnitt 2). Reaktioner på lågt blodsocker är i allmänhet

lindriga/måttliga men kan ibland utvecklas till hypoglykemisk medvetslöshet eller koma. Om detta

inträffar behövs medicinsk hjälp omedelbart.

Allergi

Allergi är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10

000 patienter). Symtom såsom

svullnad, svårighet att andas, hjärtklappning, känsla av yrsel och svettning kan vara tecken på

anafylaktisk reaktion. Kontakta läkare omedelbart.

Övriga biverkningar

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

Buksmärta

Diarré.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1

000 patienter)

Akut kranskärlsjukdom (behöver ej ha samband med läkemedlet).

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10

000 patienter)

Kräkningar

Förstoppning

Synstörningar

Svåra leverproblem, onormal leverfunktion såsom ökning av leverenzymer i ditt blod.

Okänd frekvens

Överkänslighet (såsom utslag, kliande hud, hudrodnad, svullnad i huden)

Illamående.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Prandin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvara tabletterna i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är repaglinid.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri kalciumvätefosfat,

majsstärkelse, kaliumpolakrilin, povidon (polyvidon), glycerol 85%, magnesiumstearat,

meglumin, poloxamer, gul järnoxid (E172) endast i 1 mg tabletterna och röd järnoxid (E172)

endast i 2 mg tabletterna.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Prandin tabletter är runda och konvexa och graverade med Novo Nordisk logo (Apis tjur). Styrkorna

är 0,5 mg, 1 mg och 2 mg. 0,5 mg tabletterna är vita, 1 mg tabletterna är gula och 2 mg tabletterna är

persikofärgade. Tabletterna finns i blisterförpackning i fyra olika förpackningsstorlekar innehållande

30, 90, 120 eller 270 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Prandin 0,5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 0,5 mg repaglinid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Repaglinidtabletter är vita, runda, konvexa och präglade med Novo Nordisk logo (Apis-tjur).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Repaglinid används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus, vars hyperglykemi ej längre

kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas

i kombination med metformin till vuxna med typ 2-diabetes mellitus, när enbart metformin inte givit

tillfredsställande kontroll.

Behandlingen ska påbörjas som ett tillägg till diet och motion för att sänka blodglukosnivån i

samband med måltider.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Repaglinid ges preprandialt och dostitreras individuellt för att optimera den glykemiska kontrollen.

Förutom patientens egna kontroller av glukos i blod och/eller urin ska blodglukos regelbundet

kontrolleras av läkare som underlag för bestämning av minsta effektiva dos. Nivån av glykosylerat

hemoglobin kan också vara av värde vid bedömning av behandlingseffekten. Regelbunden kontroll är

nödvändig för att upptäcka otillräcklig sänkning av blodglukosnivån vid högsta rekommenderade dos

(dvs. primär terapisvikt) och utebliven adekvat blodglukossänkande effekt efter en initial period av

tillräcklig effekt (dvs. sekundär terapisvikt).

Korttidsbehandling med repaglinid kan vara tillräcklig under perioder med tillfällig försämring av den

glykemiska kontrollen hos patienter med typ 2-diabetes, vilka normalt är välkontrollerade med

kostbehandling.

Startdos

Dosering ska bestämmas av läkare med hänsyn till patientens behov.

Rekommenderad startdos är 0,5 mg. Vid dostitrering kan ändring av dos (med ledning av effekten på

blodglukosnivån) ske med 1–2 veckors mellanrum.

Om patienter går över från ett annat peroralt antidiabetikum är rekommenderad startdos 1 mg.

Underhållsdos

Högsta rekommenderade singeldos är 4 mg taget till huvudmåltider.

Högsta totala dagsdos ska inte överskrida 16 mg.

Speciella populationer

Äldre

Inga kliniska studier har utförts på patienter >75 år.

Nedsatt njurfunktion

Repaglinid påverkas inte av njursjukdom (se avsnitt 5.2).

Av en dos repaglinid utsöndras 8% via njurarna. Total plasmaclearance är sänkt hos patienter med

nedsatt njurfunktion. Eftersom känsligheten för insulin är förhöjd hos patienter med nedsatt

njurfunktion, tillråds försiktighet vid dostitrering av dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska prövningar har utförts på patienter med leverinsufficiens.

Svaga eller undernärda patienter

Till svaga eller undernärda patienter ska initial- och underhållsdos vara försiktig och noggrann

dostitrering är nödvändig för att undvika hypoglykemi.

Patienter som behandlas med andra perorala antidiabetika

Patienter som behandlas med andra perorala antidiabetika kan sättas över på repaglinid direkt. Något

exakt dosförhållande finns emellertid inte mellan repaglinid och andra perorala antidiabetika. Högsta

rekommenderade startdos för patienter som går över till repaglinid är 1 mg före huvudmåltider.

Repaglinid kan ges i kombination med metformin när kontrollen av blodglukos inte är

tillfredsställande med enbart metformin. I sådana fall bör doseringen av metformin bibehållas och

repaglinid läggas till. Startdosen för repaglinid är 0,5 mg före huvudmåltider; dostitreringen görs med

ledning av blodglukossvaret som vid monoterapi.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för repaglinid för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Repaglinid ska intas före huvudmåltider (d v s preprandialt).

Vanligen tas doser inom 15 minuter före måltid, men tidpunkten kan variera från omedelbart före

måltid till så länge som 30 minuter före måltid (d v s preprandialt 2, 3 eller 4 måltider per dag).

Patienter som hoppar över en måltid (eller lägger till en extra måltid) bör instrueras om att hoppa över

(eller lägga till) en dos för den måltiden.

Vid samtidig användning av andra aktiva substanser, se avsnitt 4.4 och 4.5 för fastställande av

dosering.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot repaglinid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Diabetes mellitus typ 1, C-peptidnegativ.

Diabetesketoacidos med eller utan koma.

Svår störning av leverfunktionen.

Samtidig användning av gemfibrozil (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Repaglinid ska endast ordineras om dålig kontroll av blodglukos och diabetessymtom kvarstår trots

adekvata försök med diet, motion och viktreduktion.

När en patient som behandlas med ett peroralt diabetesmedel utsätts för stress såsom feber, trauma,

infektion eller kirurgi, kan den glykemiska kontrollen försämras. Vid sådana tillfällen kan det bli

nödvändigt att sätta ut repaglinid och temporärt ge insulin.

Hypoglykemi

Repaglinid kan i likhet med andra insulinfrisättare orsaka hypoglykemi.

Kombinationsbehandling med perorala insulinfrisättande antidiabetika

Den blodglukossänkande effekten av perorala antidiabetika minskar med tiden hos många patienter.

Detta kan bero på att diabetessjukdomen tilltar i svårighetsgrad eller på en minskad behandlingseffekt

av läkemedlet. Fenomenet benämns sekundär terapisvikt, till skillnad från primär terapisvikt, då

läkemedlet är ineffektivt från början hos en patient. Innan en patient bedöms ha sekundär terapisvikt

ska effekten av dosjustering och följsamhet till diet och motionsrekommendationer utvärderas.

Repaglinid verkar via ett speciellt bindningsställe med en kortvarig verkan på β-cellerna. Användning

av repaglinid vid fall av sekundär terapisvikt med insulinfrisättande antidiabetika har ej studerats i

kliniska prövningar.

Kombinationsbehandling med andra perorala insulinfrisättande antidiabetika har ej studerats.

Kombinationsbehandling med NPH-insulin eller tiazolidindioner

Kombinationsbehandling med NPH-insulin eller tiazolidindioner har studerats. Nytta risk profilen är

dock inte fastställd i jämförelse med andra kombinationsbehandlingar.

Kombinationsbehandling med metformin

Kombinationsbehandling med metformin är förenat med en ökad risk för hypoglykemi.

Akut koronarsyndrom

Användning av repaglinid kan vara förenad med en ökad risk för akut koronarsyndrom (t ex

hjärtinfarkt), se avsnitt 4.8 och 5.1.

Samtidig användning

Repaglinid ska användas med försiktighet eller undvikas hos patienter som använder läkemedel som

påverkar repaglinidmetabolismen (se avsnitt 4.5). Om samtidig användning är nödvändig krävs

noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ett antal läkemedel är kända för att påverka repaglinidmetabolismen. Läkaren bör därför ta hänsyn till

eventuella interaktioner:

In vitro

data tyder på att repaglinid främst metaboliseras via CYP2C8, men även via CYP3A4.

Kliniska data på friska frivilliga försökspersoner ger stöd för att CYP2C8 är det viktigaste enzymet,

medan CYP3A4 har mindre betydelse. Hämmas CYP2C8 kan emellertid den relativa betydelsen av

CYP3A4 öka. Substanser som hämmar eller inducerar dessa cytokrom P-450 enzymer kan därför

ändra metabolismen och därmed clearance av repaglinid. Speciell försiktighet ska iakttas när hämmare

av både CYP2C8 och CYP3A4 ges samtidigt med repaglinid.

Baserat på

in vitro

-data förefaller repaglinid vara ett substrat för aktivt upptag i levern (organiskt

anjoniskt transportprotein OATP1B1). Substanser som hämmar OATP1B1 kan potentiellt öka

plasmakoncentrationen av repaglinid, vilket har visats för ciklosporin (se nedan).

Följande substanser kan förstärka och/eller förlänga den hypoglykemiska effekten av repaglinid:

gemfibrozil, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, ciklosporin, deferasirox,

klopidogrel, andra antidiabetika, MAO-hämmare, icke selektiva betareceptorblockerare, ACE-

hämmare, salicylater, NSAID, oktreotid, alkohol och anabola steroider.

Vid samtidigt intag av gemfibrozil (600 mg 2 gånger dagligen), som hämmar CYP2C8, och repaglinid

(0,25 mg singeldos) ökade AUC för repaglinid 8,1-faldigt och C

2,4-faldigt hos friska frivilliga

försökspersoner. Halveringstiden ökade från 1,3 till 3,7 timmar, vilket kan innebära en förhöjd och

förlängd blodglukossänkande effekt av repaglinid. Repaglinid-koncentrationen i plasma hade ökat

28,6-faldigt av gemfibrozil efter 7 timmar. Samtidigt intag av gemfibrozil och repaglinid är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Samtidigt intag av trimetoprim (160 mg 2 gånger dagligen), en medelstark hämmare av CYP2C8, och

repaglinid (0,25 mg singeldos) gav en ökning av AUC, C

och t

(1,6-faldig, 1,4-faldig resp. 1,2-

faldig) för repaglinid utan statistisk signifikant effekt på blodglukosnivån. Den uteblivna

farmakodynamiska effekten sågs med en subterapeutisk dos av repaglinid. Då säkerhetsprofilen för

denna kombination inte fastställts för doser av repaglinid över 0,25 mg och trimetoprim över 320 mg

ska samtidig användning av trimetoprim och repaglinid undvikas. Om samtidig användning är

nödvändig krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt 4.4).

Rifampicin, en potent inducerare av CYP3A4, men även av CYP2C8, både hämmar och inducerar

metabolismen av repaglinid. Sju dagars förbehandling med rifampicin (600 mg), följt av samtidig

administrering av repaglinid (singeldos 4 mg) under dag sju gav en 50% lägre AUC (kombinerad

inducering/hämning). När repaglinid gavs 24 timmar efter sista rifampicindosen observerades en 80%

minskning av AUC för repaglinid (enbart inducerande effekt). Samtidigt intag av rifampicin och

repaglinid kan därför kräva justering av repagliniddosen baserad på noggrann uppföljning av

blodglukosvärden vid insättning av rifampicin (akut hämning), påföljande dosering (kombinerad

inducering/hämning), utsättning (enbart inducering) och upp till cirka 2 veckor efter utsättning av

rifampicin, då den inducerande effekten av rifampicin upphört. Det kan inte uteslutas att andra

inducerare, t ex fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och johannesört kan ha en liknande effekt.

Effekten av ketokonazol, en prototyp för potenta och kompetitiva hämmare av CYP3A4, på

farmakokinetiken för repaglinid har studerats på friska försökspersoner. Samtidigt intag av 200 mg

ketokonazol och 4 mg repaglinid (singeldos) gav en 1,2-faldig ökning av AUC och C

för repaglinid

med en förändring av blodglukosprofilen på under 8%. Samtidigt intag av 100 mg itrakonazol, en

CYP3A4-hämmare också undersökt på friska frivilliga försökspersoner, ökade AUC 1,4-faldigt, men

ingen signifikant effekt på glukosnivån påvisades. I en interaktionsstudie på friska frivilliga

försökspersoner gav samtidigt intag av 250 mg klaritromycin, en potent mekanismbaserad hämmare

av CYP3A4, en mindre ökning av AUC för repaglinid (1,4-faldig) och en 1,7-faldig ökning av C

Den genomsnittliga förhöjningen av AUC för insulin i serum ökade 1,5-faldigt och den maximala

koncentrationen 1,6-faldigt. Den exakta mekanismen för denna interaktion är inte klarlagd.

Vid samtidig administrering av repaglinid (engångsdos 0,25 mg) och ciklosporin (upprepad dosering

av 100 mg) ökade AUC och C

för repaglinid 2,5-faldigt resp. 1,8-faldigt i en studie på friska

frivilliga försökspersoner. Eftersom interaktionen inte fastställts för doser över 0,25 mg repaglinid ska

samtidig behandling med repaglinid och ciklosporin undvikas. Om samtidig användning är nödvändig

krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt 4.4).

I en interaktionsstudie med friska frivilliga försökspersoner gav samtidig administrering av repaglinid

(singeldos, 0,5 mg) och deferasirox (30 mg/kg/dag i 4 dagar), som är en måttlig hämmare av CYP2C8

och CYP3A4, en 2,3-faldig (90% CI [2,03-2,63]) ökning av systemisk exponering (AUC) av

repaglinid jämfört med kontrollgrupp, en 1,6-faldig (90% CI [1,42-1,84]) ökning av C

och en liten,

signifikant minskning i blodglukosvärdena. Eftersom interaktionen inte fastställts för doser över

0,5 mg repaglinid ska samtidig behandling med deferasirox och repaglinid undvikas. Om samtidig

användning är nödvändig krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt

4.4).

I en interaktionsstudie med friska frivilliga försökspersoner gav samtidig administrering av

clopidogrel

(300 mg uppladdningsdos), som är en CYP2C8-hämmare, en 5,1-faldig ökning av

exponeringen (AUC0-∞) av repaglinid och fortsatt administrering (75 mg daglig dos) en 3,9-faldig

ökning av exponeringen (AUC0-∞) av repaglinid. En liten, signifikant minskning i blodglukosvärdena

observerades. Eftersom säkerhetsprofilen vid samtidigt behandling inte fastställts hos dessa patienter,

ska samtidig behandling med klopidogrel och repaglinid undvikas. Om samtidig användning är

nödvändig, krävs noggrann kontroll av blodglukos och tät klinisk uppföljning (se avsnitt 4.4).

Beta-receptorblockerare kan maskera symptom på hypoglykemi.

Samtidigt intag av cimetidin, nifedipin, östrogen eller simvastatin med repaglinid, alla CYP3A4-

substrat, påverkade ej signifikant farmakokinetiken för repaglinid.

Repaglinid hade ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken vid steady state hos digoxin,

teofyllin eller warfarin vid administrering till friska frivilliga försökspersoner. Dosjustering av dessa

läkemedel är därför ej nödvändig vid samtidig behandling med repaglinid.

Följande substanser kan minska den hypoglykemiska effekten av repaglinid:

perorala antikonceptionsmedel, rifampicin, barbiturater, karbamazepin, tiazider, kortikosteroider,

danazol, tyreoideahormoner och adrenerga medel.

När dessa läkemedel sätts in eller sätts ut till en patient som behandlas med repaglinid bör patienten

följas noggrant med avseende på förändringar av den glykemiska kontrollen.

När repaglinid används tillsammans med andra läkemedel, som huvudsakligen utsöndras via gallan i

likhet med repaglinid, bör hänsyn tas till eventuella interaktioner.

Pediatrisk population

Inga interaktionsstudier har utförts på barn och ungdomar.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga studier av repaglinid på gravida kvinnor. Repaglinid ska undvikas under graviditet.

Amning

Det finns inga studier av repaglinid på ammande kvinnor. Repaglinid ska ej användas under amning.

Fertilitet

Resultat från djurstudier av embryofetala effekter och utveckling av avkomman samt utsöndring i

modersmjölk anges i avsnitt 5.3.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Prandin har ingen direkt inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men kan

orsaka hypoglykemi.

Patienter ska rådas att vidta åtgärder för att undvika hypoglykemi under bilkörning. Detta är särskilt

viktigt för dem som har minskade varningssignaler för hypoglykemi eller saknar dessa och för dem

som ofta har episoder med hypoglykemi. Lämpligheten i att köra bil bör då övervägas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligast rapporterade biverkningarna är ändringar i blodsockernivåerna, d v s hypoglykemi.

Förekomsten av sådana reaktioner beror på individuella faktorer, såsom kostvanor, dosering, motion

och stress.

Biverkningslista i tabellform

Baserat på erfarenhet av repaglinid och andra perorala antidiabetika har följande biverkningar

förekommit. Definition av frekvenserna: vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100);

sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000) och okänd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Immunsystemet

Allergiska reaktioner*

Mycket sällsynt

Metabolism och nutrition

Hypoglyemi

Vanlig

Hypoglykemisk koma och

hypoglykemisk

medvetslöshet

Okänd frekvens

Ögon

Refraktionsrubbningar*

Mycket sällsynt

Hjärtat

Kardiovaskulär sjukdom

Sällsynt

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré

Vanlig

Kräkning, förstoppning

Mycket sällsynt

Illamående

Okänd frekvens

Lever och gallvägar

Onormal leverfunktion,

leverenzymstegring*

Mycket sällsynt

Hud och subkutan vävnad

Överkänslighet*

Okänd frekvens

*se avsnitt Beskrivning av valda biverkningar nedan

Beskrivning av valda biverkningar

Allergiska reaktioner

Allmänna överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaktisk reaktion), eller immunologiska reaktioner

såsom vaskuliter.

Refraktionsrubbningar

Det är känt att ändringar av blodglukosnivån kan ge övergående synstörningar, särskilt i inledningen

av behandlingen. Sådana störningar har endast rapporterats i mycket få fall vid insättandet av

repaglinid. Inga sådana fall har orsakat avbrott i behandlingen med repaglinid i kliniska prövningar.

Onormal leverfunktion, leverenzymstegring

Leverenzymstegring har rapporterats i enstaka fall vid behandling med repaglinid. I de flesta fall var

ökningen lindrig och övergående och mycket få patienter avbröt behandlingen på grund av denna

stegring. I mycket sällsynta fall har svår nedsättning av leverfunktionen rapporterats.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner i huden såsom erytem, klåda, utslag, och urticaria kan uppträda. På grund

av skillnad i kemisk struktur finns ej skäl att misstänka korsreaktion med sulfonylureider.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Repaglinid har under en 6-veckorsperiod administrerats i veckovis stigande doser på 4–20 mg

4 gånger dagligen. Inga säkerhetsproblem kunde noteras. Eftersom hypoglykemi undveks under

försöket genom ett ökat kaloriintag, kan en relativ överdos orsaka en förstärkt blodglukossänkande

effekt med utveckling av symtom på hypoglykemi (yrsel, svettning, tremor, huvudvärk etc). Om dessa

symtom uppstår ska adekvata åtgärder vidtagas för att korrigera det låga blodglukosvärdet (peroralt

intag av kolhydrat). Svårare hypoglykemi med krampanfall, medvetslöshet eller koma ska behandlas

med glukos intravenöst.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande medel, exkl. insuliner, ATC-

kod: A10BX02

Verkningsmekanism

Repaglinid är ett kortverkande peroralt insulinfrisättande antidiabetikum. Repaglinid sänker

blodglukosnivån genom att stimulera frisättningen av insulin från pankreas. Denna effekt är beroende

av fungerande β-celler i pankreasöarna.

Repaglinid stänger ATP-beroende kaliumkanaler i β-cellsmembranet via ett målprotein som skiljer sig

ifrån andra perorala insulinfrisättande antidiabetika. Detta depolariserar β-cellen och medför en

öppning av kalciumkanalerna. Det därmed ökade kalciuminflödet inducerar insulinsekretion från β-

cellen.

Farmakodynamisk effekt

Hos patienter med typ 2-diabetes erhölls det insulinotropa svaret på en måltid inom 30 minuter efter

en oral dos repaglinid. Detta gav en blodglukossänkande effekt under hela tiden fram till nästa måltid.

Den förhöjda insulinnivån kvarstod ej efter att måltiden avslutats. Plasmakoncentrationen av

repaglinid sjönk snabbt och låga koncentrationer observerades 4 timmar efter administrering till

patienter med typ 2-diabetes.

Klinisk effekt och säkerhet

En dosberoende sänkning av blodglukos visades hos patienter med typ 2-diabetes som fick 0,5–4 mg

repaglinid.

Resultat från kliniska prövningar visar att optimal administrering av repaglinid är i samband med

huvudmåltider (preprandial dosering).

Dosen bör normalt tas inom en 15 minuters-period före måltiden, men tidpunkten kan variera från

omedelbart före måltiden till upp till 30 minuter före måltiden.

En epidemiologisk studie antydde en ökad risk för akut koronarsyndrom hos patienter behandlade

med repaglinid jämfört med patienter behandlade med sulfonylurea (se avsnitt 4.4 och 4.8).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Repaglinid absorberas snabbt från magtarmkanalen, vilket leder till en snabb ökning av

plasmakoncentrationen av den aktiva substansen. Maximal plasmakoncentration uppnås inom en

timme efter intag. Därefter minskar plasmakoncentrationen snabbt.

Farmakokinetiken för repaglinid karakteriseras av en absolut biotillgänglighet på i genomsnitt 63%

(CV 11%).

Inga relevanta kliniska skillnader noterades i farmakokinetiken för repaglinid när det gavs 0, 15 eller

30 minuter före måltid eller vid fasta.

Hög interindividuell variation (60%) i plasmakoncentrationen för repaglinid har uppmätts i kliniska

prövningar. Den intraindividuella variationen är låg till måttlig (35%). Eftersom repaglinid bör

dostitreras i enlighet med det kliniska svaret, påverkas ej effekten av sådan variation.

Distribution

Farmakokinetiken för repaglinid karakteriseras av låg distributionsvolym, 30 liter (överensstämmer

med fördelning till intracellulär vätska) och hög bindningsgrad till plasmaproteiner hos människa (mer

än 98%).

Eliminering

Repaglinid elimineras snabbt inom 4–6 timmar från blodet. Halveringstiden i plasma är cirka 1 timme.

Repaglinid metaboliseras nästan fullständigt och inga metaboliter med någon kliniskt relevant

hypoglykemisk effekt har identifierats.

Repaglinids metaboliter utsöndras till övervägande del via gallan. En mycket liten fraktion (mindre än

8%) utsöndras i urinen, huvudsakligen i form av metaboliter. Mindre än 1% av repaglinid återfinns i

feces.

Speciella patientgrupper

Exponeringen av repaglinid är ökad hos patienter med leverinsufficiens och hos äldre patienter med

typ 2-diabetes. AUC (SD) efter en engångsdos på 2 mg (4 mg för patienter med leverinsufficiens) var

31,4 ng/ml x tim (28,3) för friska frivilliga försökspersoner, 304,9 ng/ml x tim (228,0) för patienter

med leverinsufficiens och 117,9 ng/ml x tim (83,8) för äldre med typ 2-diabetes.

Behandling av patienter med allvarlig njurinsufficiens (creatinin clearance: 20–39 ml/min) i fem

dagar med repaglinid (2 mg x 3 per dag) gav en tvåfaldig ökning av exponering (AUC) och

halveringstid (t

) jämfört med patienter med normal njurfunktion.

Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

Repaglinid är inte teratogent enligt djurstudier. Embryotoxicitet, onormal utveckling av extremiteter

hos råttfoster och nyfödda ungar, observerades hos honråttor som exponerats för höga doser i den

sista dräktighetsfasen och under laktationsperioden. Repaglinid har spårats i mjölken hos djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Majsstärkelse

Kaliumpolakrilin

Povidon (polyvidon)

Glycerol 85%

Magnesiumstearat

Meglumin

Poloxamer

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningen (aluminium/aluminium) innehåller 30, 90, 120 resp. 270 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/162/003-005, EU/1/00/162/021

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 29 januari 2001

Datum för förnyat godkännande: 23 juli 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Prandin 1 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 1 mg repaglinid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Repaglinidtabletter är gula, runda, konvexa och präglade med Novo Nordisk logo (Apis-tjur).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Repaglinid används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus, vars hyperglykemi ej längre

kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas

i kombination med metformin till vuxna med typ 2-diabetes mellitus, när enbart metformin inte givit

tillfredsställande kontroll.

Behandlingen ska påbörjas som ett tillägg till diet och motion för att sänka blodglukosnivån i

samband med måltider.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Repaglinid ges preprandialt och dostitreras individuellt för att optimera den glykemiska kontrollen.

Förutom patientens egna kontroller av glukos i blod och/eller urin ska blodglukos regelbundet

kontrolleras av läkare som underlag för bestämning av minsta effektiva dos. Nivån av glykosylerat

hemoglobin kan också vara av värde vid bedömning av behandlingseffekten. Regelbunden kontroll är

nödvändig för att upptäcka otillräcklig sänkning av blodglukosnivån vid högsta rekommenderade dos

(dvs. primär terapisvikt) och utebliven adekvat blodglukossänkande effekt efter en initial period av

tillräcklig effekt (dvs. sekundär terapisvikt).

Korttidsbehandling med repaglinid kan vara tillräcklig under perioder med tillfällig försämring av den

glykemiska kontrollen hos patienter med typ 2-diabetes, vilka normalt är välkontrollerade med

kostbehandling.

Startdos

Dosering ska bestämmas av läkare med hänsyn till patientens behov.

Rekommenderad startdos är 0,5 mg. Vid dostitrering kan ändring av dos (med ledning av effekten på

blodglukosnivån) ske med 1–2 veckors mellanrum.

Om patienter går över från ett annat peroralt antidiabetikum är rekommenderad startdos 1 mg.

Underhållsdos

Högsta rekommenderade singeldos är 4 mg taget till huvudmåltider.

Högsta totala dagsdos ska inte överskrida 16 mg.

Speciella populationer

Äldre

Inga kliniska studier har utförts på patienter >75 år.

Nedsatt njurfunktion

Repaglinid påverkas inte av njursjukdom (se avsnitt 5.2).

Av en dos repaglinid utsöndras 8% via njurarna. Total plasmaclearance är sänkt hos patienter med

nedsatt njurfunktion. Eftersom känsligheten för insulin är förhöjd hos patienter med nedsatt

njurfunktion, tillråds försiktighet vid dostitrering av dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska prövningar har utförts på patienter med leverinsufficiens.

Svaga eller undernärda patienter

Till svaga eller undernärda patienter ska initial- och underhållsdos vara försiktig och noggrann

dostitrering är nödvändig för att undvika hypoglykemi.

Patienter som behandlas med andra perorala antidiabetika

Patienter som behandlas med andra perorala antidiabetika kan sättas över på repaglinid direkt. Något

exakt dosförhållande finns emellertid inte mellan repaglinid och andra perorala antidiabetika. Högsta

rekommenderade startdos för patienter som går över till repaglinid är 1 mg före huvudmåltider.

Repaglinid kan ges i kombination med metformin när kontrollen av blodglukos inte är

tillfredsställande med enbart metformin. I sådana fall bör doseringen av metformin bibehållas och

repaglinid läggas till. Startdosen för repaglinid är 0,5 mg före huvudmåltider; dostitreringen görs med

ledning av blodglukossvaret som vid monoterapi.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för repaglinid för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Repaglinid ska intas före huvudmåltider (d v s preprandialt).

Vanligen tas doser inom 15 minuter före måltid, men tidpunkten kan variera från omedelbart före

måltid till så länge som 30 minuter före måltid (d v s preprandialt 2, 3 eller 4 måltider per dag).

Patienter som hoppar över en måltid (eller lägger till en extra måltid) bör instrueras om att hoppa över

(eller lägga till) en dos för den måltiden.

Vid samtidig användning av andra aktiva substanser, se avsnitt 4.4 och 4.5 för fastställande av

dosering.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot repaglinid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Diabetes mellitus typ 1, C-peptidnegativ.

Diabetesketoacidos med eller utan koma.

Svår störning av leverfunktionen.

Samtidig användning av gemfibrozil (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Repaglinid ska endast ordineras om dålig kontroll av blodglukos och diabetessymtom kvarstår trots

adekvata försök med diet, motion och viktreduktion.

När en patient som behandlas med ett peroralt diabetesmedel utsätts för stress såsom feber, trauma,

infektion eller kirurgi, kan den glykemiska kontrollen försämras. Vid sådana tillfällen kan det bli

nödvändigt att sätta ut repaglinid och temporärt ge insulin.

Hypoglykemi

Repaglinid kan i likhet med andra insulinfrisättare orsaka hypoglykemi.

Kombinationsbehandling med perorala insulinfrisättande antidiabetika

Den blodglukossänkande effekten av perorala antidiabetika minskar med tiden hos många patienter.

Detta kan bero på att diabetessjukdomen tilltar i svårighetsgrad eller på en minskad behandlingseffekt

av läkemedlet. Fenomenet benämns sekundär terapisvikt, till skillnad från primär terapisvikt, då

läkemedlet är ineffektivt från början hos en patient. Innan en patient bedöms ha sekundär terapisvikt

ska effekten av dosjustering och följsamhet till diet och motionsrekommendationer utvärderas.

Repaglinid verkar via ett speciellt bindningsställe med en kortvarig verkan på β-cellerna. Användning

av repaglinid vid fall av sekundär terapisvikt med insulinfrisättande antidiabetika har ej studerats i

kliniska prövningar.

Kombinationsbehandling med andra perorala insulinfrisättande antidiabetika har ej studerats.

Kombinationsbehandling med NPH-insulin eller tiazolidindioner

Kombinationsbehandling med NPH-insulin eller tiazolidindioner har studerats. Nytta risk profilen är

dock inte fastställd i jämförelse med andra kombinationsbehandlingar.

Kombinationsbehandling med metformin

Kombinationsbehandling med metformin är förenat med en ökad risk för hypoglykemi.

Akut koronarsyndrom

Användning av repaglinid kan vara förenad med en ökad risk för akut koronarsyndrom (t ex

hjärtinfarkt), se avsnitt 4.8 och 5.1.

Samtidig användning

Repaglinid ska användas med försiktighet eller undvikas hos patienter som använder läkemedel som

påverkar repaglinidmetabolismen (se avsnitt 4.5). Om samtidig användning är nödvändig krävs

noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ett antal läkemedel är kända för att påverka repaglinidmetabolismen. Läkaren bör därför ta hänsyn till

eventuella interaktioner:

In vitro

data tyder på att repaglinid främst metaboliseras via CYP2C8, men även via CYP3A4.

Kliniska data på friska frivilliga försökspersoner ger stöd för att CYP2C8 är det viktigaste enzymet,

medan CYP3A4 har mindre betydelse. Hämmas CYP2C8 kan emellertid den relativa betydelsen av

CYP3A4 öka. Substanser som hämmar eller inducerar dessa cytokrom P-450 enzymer kan därför

ändra metabolismen och därmed clearance av repaglinid. Speciell försiktighet ska iakttas när hämmare

av både CYP2C8 och CYP3A4 ges samtidigt med repaglinid.

Baserat på

in vitro

-data

förefaller repaglinid vara ett substrat för aktivt upptag i levern (organiskt

anjoniskt transportprotein OATP1B1). Substanser som hämmar OATP1B1 kan potentiellt öka

plasmakoncentrationen av repaglinid, vilket har visats för ciklosporin (se nedan).

Följande substanser kan förstärka och/eller förlänga den hypoglykemiska effekten av repaglinid:

gemfibrozil, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, ciklosporin, deferasirox,

klopidogrel, andra antidiabetika, MAO-hämmare, icke selektiva betareceptorblockerare, ACE-

hämmare, salicylater, NSAID, oktreotid, alkohol och anabola steroider.

Vid samtidigt intag av gemfibrozil (600 mg 2 gånger dagligen), som hämmar CYP2C8, och repaglinid

(0,25 mg singeldos) ökade AUC för repaglinid 8,1-faldigt och C

2,4-faldigt hos friska frivilliga

försökspersoner. Halveringstiden ökade från 1,3 till 3,7 timmar, vilket kan innebära en förhöjd och

förlängd blodglukossänkande effekt av repaglinid. Repaglinid-koncentrationen i plasma hade ökat

28,6-faldigt av gemfibrozil efter 7 timmar. Samtidigt intag av gemfibrozil och repaglinid är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Samtidigt intag av trimetoprim (160 mg 2 gånger dagligen), en medelstark hämmare av CYP2C8, och

repaglinid (0,25 mg singeldos) gav en ökning av AUC, C

och t

(1,6-faldig, 1,4-faldig resp. 1,2-

faldig) för repaglinid utan statistisk signifikant effekt på blodglukosnivån. Den uteblivna

farmakodynamiska effekten sågs med en subterapeutisk dos av repaglinid. Då säkerhetsprofilen för

denna kombination inte fastställts för doser av repaglinid över 0,25 mg och trimetoprim över 320 mg

ska samtidig användning av trimetoprim och repaglinid undvikas. Om samtidig användning är

nödvändig krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt 4.4).

Rifampicin, en potent inducerare av CYP3A4, men även av CYP2C8, både hämmar och inducerar

metabolismen av repaglinid. Sju dagars förbehandling med rifampicin (600 mg), följt av samtidig

administrering av repaglinid (singeldos 4 mg) under dag sju gav en 50% lägre AUC (kombinerad

inducering/hämning). När repaglinid gavs 24 timmar efter sista rifampicindosen observerades en 80%

minskning av AUC för repaglinid (enbart inducerande effekt). Samtidigt intag av rifampicin och

repaglinid kan därför kräva justering av repagliniddosen baserad på noggrann uppföljning av

blodglukosvärden vid insättning av rifampicin (akut hämning), påföljande dosering (kombinerad

inducering/hämning), utsättning (enbart inducering) och upp till cirka 2 veckor efter utsättning av

rifampicin, då den inducerande effekten av rifampicin upphört. Det kan inte uteslutas att andra

inducerare, t ex fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och johannesört kan ha en liknande effekt.

Effekten av ketokonazol, en prototyp för potenta och kompetitiva hämmare av CYP3A4, på

farmakokinetiken för repaglinid har studerats på friska försökspersoner. Samtidigt intag av 200 mg

ketokonazol och 4 mg repaglinid (singeldos) gav en 1,2-faldig ökning av AUC och C

för repaglinid

med en förändring av blodglukosprofilen på under 8%. Samtidigt intag av 100 mg itrakonazol, en

CYP3A4-hämmare också undersökt på friska frivilliga försökspersoner, ökade AUC 1,4-faldigt, men

ingen signifikant effekt på glukosnivån påvisades. I en interaktionsstudie på friska frivilliga

försökspersoner gav samtidigt intag av 250 mg klaritromycin, en potent mekanismbaserad hämmare

av CYP3A4, en mindre ökning av AUC för repaglinid (1,4-faldig) och en 1,7-faldig ökning av C

Den genomsnittliga förhöjningen av AUC för insulin i serum ökade 1,5-faldigt och den maximala

koncentrationen 1,6-faldigt. Den exakta mekanismen för denna interaktion är inte klarlagd.

Vid samtidig administrering av repaglinid (engångsdos 0,25 mg) och ciklosporin (upprepad dosering

av 100 mg) ökade AUC och C

för repaglinid 2,5-faldigt resp. 1,8-faldigt i en studie på friska

frivilliga försökspersoner. Eftersom interaktionen inte fastställts för doser över 0,25 mg repaglinid ska

samtidig behandling med repaglinid och ciklosporin undvikas. Om samtidig användning är nödvändig

krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt 4.4).

I en interaktionsstudie med friska frivilliga försökspersoner gav samtidig administrering av repaglinid

(singeldos, 0,5 mg) och deferasirox (30 mg/kg/dag i 4 dagar), som är en måttlig hämmare av CYP2C8

och CYP3A4, en 2,3-faldig (90% CI [2,03-2,63]) ökning av systemisk exponering (AUC) av

repaglinid jämfört med kontrollgrupp, en 1,6-faldig (90% CI [1,42-1,84]) ökning av C

och en liten,

signifikant minskning i blodglukosvärdena. Eftersom interaktionen inte fastställts för doser över

0,5 mg repaglinid ska samtidig behandling med deferasirox och repaglinid undvikas. Om samtidig

användning är nödvändig krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt

4.4).

I en interaktionsstudie med friska frivilliga försökspersoner gav samtidig administrering av

clopidogrel

(300 mg uppladdningsdos), som är en CYP2C8-hämmare, en 5,1-faldig ökning av

exponeringen (AUC0-∞) av repaglinid och fortsatt administrering (75 mg daglig dos) en 3,9-faldig

ökning av exponeringen (AUC0-∞) av repaglinid. En liten, signifikant minskning i blodglukosvärdena

observerades. Eftersom säkerhetsprofilen vid samtidigt behandling inte fastställts hos dessa patienter,

ska samtidig behandling med klopidogrel och repaglinid undvikas. Om samtidig användning är

nödvändig, krävs noggrann kontroll av blodglukos och tät klinisk uppföljning (se avsnitt 4.4).

Beta-receptorblockerare kan maskera symptom på hypoglykemi.

Samtidigt intag av cimetidin, nifedipin, östrogen eller simvastatin med repaglinid, alla CYP3A4-

substrat, påverkade ej signifikant farmakokinetiken för repaglinid.

Repaglinid hade ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken vid steady state hos digoxin,

teofyllin eller warfarin vid administrering till friska frivilliga försökspersoner. Dosjustering av dessa

läkemedel är därför ej nödvändig vid samtidig behandling med repaglinid.

Följande substanser kan minska den hypoglykemiska effekten av repaglinid:

perorala antikonceptionsmedel, rifampicin, barbiturater, karbamazepin, tiazider, kortikosteroider,

danazol, tyreoideahormoner och adrenerga medel.

När dessa läkemedel sätts in eller sätts ut till en patient som behandlas med repaglinid bör patienten

följas noggrant med avseende på förändringar av den glykemiska kontrollen.

När repaglinid används tillsammans med andra läkemedel, som huvudsakligen utsöndras via gallan i

likhet med repaglinid, bör hänsyn tas till eventuella interaktioner.

Pediatrisk population

Inga interaktionsstudier har utförts på barn och ungdomar.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga studier av repaglinid på gravida kvinnor. Repaglinid ska undvikas under graviditet.

Amning

Det finns inga studier av repaglinid på ammande kvinnor. Repaglinid ska ej användas under amning.

Fertilitet

Resultat från djurstudier av embryofetala effekter och utveckling av avkomman samt utsöndring i

modersmjölk anges i avsnitt 5.3.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Prandin har ingen direkt inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men kan

orsaka hypoglykemi.

Patienter ska rådas att vidta åtgärder för att undvika hypoglykemi under bilkörning. Detta är särskilt

viktigt för dem som har minskade varningssignaler för hypoglykemi eller saknar dessa och för dem

som ofta har episoder med hypoglykemi. Lämpligheten i att köra bil bör då övervägas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligast rapporterade biverkningarna är ändringar i blodsockernivåerna, d v s hypoglykemi.

Förekomsten av sådana reaktioner beror på individuella faktorer, såsom kostvanor, dosering, motion

och stress.

Biverkningslista i tabellform

Baserat på erfarenhet av repaglinid och andra perorala antidiabetika har följande biverkningar

förekommit. Definition av frekvenserna: vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100);

sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000) och okänd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Immunsystemet

Allergiska reaktioner*

Mycket sällsynt

Metabolism och nutrition

Hypoglyemi

Vanlig

Hypoglykemisk koma och

hypoglykemisk

medvetslöshet

Okänd frekvens

Ögon

Refraktionsrubbningar*

Mycket sällsynt

Hjärtat

Kardiovaskulär sjukdom

Sällsynt

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré

Vanlig

Kräkning, förstoppning

Mycket sällsynt

Illamående

Okänd frekvens

Lever och gallvägar

Onormal leverfunktion,

leverenzymstegring*

Mycket sällsynt

Hud och subkutan vävnad

Överkänslighet*

Okänd frekvens

*se avsnitt Beskrivning av valda biverkningar nedan

Beskrivning av valda biverkningar

Allergiska reaktioner

Allmänna överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaktisk reaktion), eller immunologiska reaktioner

såsom vaskuliter.

Refraktionsrubbningar

Det är känt att ändringar av blodglukosnivån kan ge övergående synstörningar, särskilt i inledningen

av behandlingen. Sådana störningar har endast rapporterats i mycket få fall vid insättandet av

repaglinid. Inga sådana fall har orsakat avbrott i behandlingen med repaglinid i kliniska prövningar.

Onormal leverfunktion, leverenzymstegring

Leverenzymstegring har rapporterats i enstaka fall vid behandling med repaglinid. I de flesta fall var

ökningen lindrig och övergående och mycket få patienter avbröt behandlingen på grund av denna

stegring. I mycket sällsynta fall har svår nedsättning av leverfunktionen rapporterats.

Överkänslighetsreaktioner i huden såsom erytem, klåda, utslag, och urticaria kan uppträda. På grund

av skillnad i kemisk struktur finns ej skäl att misstänka korsreaktion med sulfonylureider.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Repaglinid har under en 6-veckorsperiod administrerats i veckovis stigande doser på 4–20 mg

4 gånger dagligen. Inga säkerhetsproblem kunde noteras. Eftersom hypoglykemi undveks under

försöket genom ett ökat kaloriintag, kan en relativ överdos orsaka en förstärkt blodglukossänkande

effekt med utveckling av symtom på hypoglykemi (yrsel, svettning, tremor, huvudvärk etc). Om dessa

symtom uppstår ska adekvata åtgärder vidtagas för att korrigera det låga blodglukosvärdet (peroralt

intag av kolhydrat). Svårare hypoglykemi med krampanfall, medvetslöshet eller koma ska behandlas

med glukos intravenöst.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande medel, exkl. insuliner, ATC-

kod: A10BX02

Verkningsmekanism

Repaglinid är ett kortverkande peroralt insulinfrisättande antidiabetikum. Repaglinid sänker

blodglukosnivån genom att stimulera frisättningen av insulin från pankreas. Denna effekt är beroende

av fungerande β-celler i pankreasöarna.

Repaglinid stänger ATP-beroende kaliumkanaler i β-cellsmembranet via ett målprotein som skiljer sig

ifrån andra perorala insulinfrisättande antidiabetika. Detta depolariserar β-cellen och medför en

öppning av kalciumkanalerna. Det därmed ökade kalciuminflödet inducerar insulinsekretion från β-

cellen.

Farmakodynamisk effekt

Hos patienter med typ 2-diabetes erhölls det insulinotropa svaret på en måltid inom 30 minuter efter

en oral dos repaglinid. Detta gav en blodglukossänkande effekt under hela tiden fram till nästa måltid.

Den förhöjda insulinnivån kvarstod ej efter att måltiden avslutats. Plasmakoncentrationen av

repaglinid sjönk snabbt och låga koncentrationer observerades 4 timmar efter administrering till

patienter med typ 2-diabetes.

Klinisk effekt och säkerhet

En dosberoende sänkning av blodglukos visades hos patienter med typ 2-diabetes som fick 0,5–4 mg

repaglinid.

Resultat från kliniska prövningar visar att optimal administrering av repaglinid är i samband med

huvudmåltider (preprandial dosering).

Dosen bör normalt tas inom en 15 minuters-period före måltiden, men tidpunkten kan variera från

omedelbart före måltiden till upp till 30 minuter före måltiden.

En epidemiologisk studie antydde en ökad risk för akut koronarsyndrom hos patienter behandlade

med repaglinid jämfört med patienter behandlade med sulfonylurea (se avsnitt 4.4 och 4.8).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Repaglinid absorberas snabbt från magtarmkanalen, vilket leder till en snabb ökning av

plasmakoncentrationen av den aktiva substansen. Maximal plasmakoncentration uppnås inom en

timme efter intag. Därefter minskar plasmakoncentrationen snabbt.

Farmakokinetiken för repaglinid karakteriseras av en absolut biotillgänglighet på i genomsnitt 63%

(CV 11%).

Inga relevanta kliniska skillnader noterades i farmakokinetiken för repaglinid när det gavs 0, 15 eller

30 minuter före måltid eller vid fasta.

Hög interindividuell variation (60%) i plasmakoncentrationen för repaglinid har uppmätts i kliniska

prövningar. Den intraindividuella variationen är låg till måttlig (35%). Eftersom repaglinid bör

dostitreras i enlighet med det kliniska svaret, påverkas ej effekten av sådan variation.

Distribution

Farmakokinetiken för repaglinid karakteriseras av låg distributionsvolym, 30 liter (överensstämmer

med fördelning till intracellulär vätska) och hög bindningsgrad till plasmaproteiner hos människa (mer

än 98%).

Eliminering

Repaglinid elimineras snabbt inom 4–6 timmar från blodet. Halveringstiden i plasma är cirka 1 timme.

Repaglinid metaboliseras nästan fullständigt och inga metaboliter med någon kliniskt relevant

hypoglykemisk effekt har identifierats.

Repaglinids metaboliter utsöndras till övervägande del via gallan. En mycket liten fraktion (mindre än

8%) utsöndras i urinen, huvudsakligen i form av metaboliter. Mindre än 1% av repaglinid återfinns i

feces.

Speciella patientgrupper

Exponeringen av repaglinid är ökad hos patienter med leverinsufficiens och hos äldre patienter med

typ 2-diabetes. AUC (SD) efter en engångsdos på 2 mg (4 mg för patienter med leverinsufficiens) var

31,4 ng/ml x tim (28,3) för friska frivilliga försökspersoner, 304,9 ng/ml x tim (228,0) för patienter

med leverinsufficiens och 117,9 ng/ml x tim (83,8) för äldre med typ 2-diabetes.

Behandling av patienter med allvarlig njurinsufficiens (creatinin clearance: 20–39 ml/min) i fem

dagar med repaglinid (2 mg x 3 per dag) gav en tvåfaldig ökning av exponering (AUC) och

halveringstid (t

) jämfört med patienter med normal njurfunktion.

Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

Repaglinid är inte teratogent enligt djurstudier. Embryotoxicitet, onormal utveckling av extremiteter

hos råttfoster och nyfödda ungar, observerades hos honråttor som exponerats för höga doser i den

sista dräktighetsfasen och under laktationsperioden. Repaglinid har spårats i mjölken hos djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Majsstärkelse

Kaliumpolakrilin

Povidon (polyvidon)

Glycerol 85%

Magnesiumstearat

Meglumin

Poloxamer

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningen (aluminium/aluminium) innehåller 30, 90, 120 resp. 270 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/162/009-11, EU/1/00/162/020

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 29 januari 2001

Datum för förnyat godkännande: 23 juli 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Prandin 2 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 2 mg repaglinid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Repaglinidtabletter är persikofärgade, runda, konvexa och präglade med Novo Nordisk logo (Apis-

tjur).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Repaglinid används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus, vars hyperglykemi ej längre

kan kontrolleras tillfredsställande med diet, viktreduktion och motion. Repaglinid kan också användas

i kombination med metformin till vuxna med typ 2-diabetes mellitus, när enbart metformin inte givit

tillfredsställande kontroll.

Behandlingen ska påbörjas som ett tillägg till diet och motion för att sänka blodglukosnivån i

samband med måltider.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Repaglinid ges preprandialt och dostitreras individuellt för att optimera den glykemiska kontrollen.

Förutom patientens egna kontroller av glukos i blod och/eller urin ska blodglukos regelbundet

kontrolleras av läkare som underlag för bestämning av minsta effektiva dos. Nivån av glykosylerat

hemoglobin kan också vara av värde vid bedömning av behandlingseffekten. Regelbunden kontroll är

nödvändig för att upptäcka otillräcklig sänkning av blodglukosnivån vid högsta rekommenderade dos

(dvs. primär terapisvikt) och utebliven adekvat blodglukossänkande effekt efter en initial period av

tillräcklig effekt (dvs. sekundär terapisvikt).

Korttidsbehandling med repaglinid kan vara tillräcklig under perioder med tillfällig försämring av den

glykemiska kontrollen hos patienter med typ 2-diabetes, vilka normalt är välkontrollerade med

kostbehandling.

Startdos

Dosering ska bestämmas av läkare med hänsyn till patientens behov.

Rekommenderad startdos är 0,5 mg. Vid dostitrering kan ändring av dos (med ledning av effekten på

blodglukosnivån) ske med 1–2 veckors mellanrum.

Om patienter går över från ett annat peroralt antidiabetikum är rekommenderad startdos 1 mg.

Underhållsdos

Högsta rekommenderade singeldos är 4 mg taget till huvudmåltider.

Högsta totala dagsdos ska inte överskrida 16 mg.

Speciella populationer

Äldre

Inga kliniska studier har utförts på patienter >75 år.

Nedsatt njurfunktion

Repaglinid påverkas inte av njursjukdom (se avsnitt 5.2).

Av en dos repaglinid utsöndras 8% via njurarna. Total plasmaclearance är sänkt hos patienter med

nedsatt njurfunktion. Eftersom känsligheten för insulin är förhöjd hos patienter med nedsatt

njurfunktion, tillråds försiktighet vid dostitrering av dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska prövningar har utförts på patienter med leverinsufficiens.

Svaga eller undernärda patienter

Till svaga eller undernärda patienter ska initial- och underhållsdos vara försiktig och noggrann

dostitrering är nödvändig för att undvika hypoglykemi.

Patienter som behandlas med andra perorala antidiabetika

Patienter som behandlas med andra perorala antidiabetika kan sättas över på repaglinid direkt. Något

exakt dosförhållande finns emellertid inte mellan repaglinid och andra perorala antidiabetika. Högsta

rekommenderade startdos för patienter som går över till repaglinid är 1 mg före huvudmåltider.

Repaglinid kan ges i kombination med metformin när kontrollen av blodglukos inte är

tillfredsställande med enbart metformin. I sådana fall bör doseringen av metformin bibehållas och

repaglinid läggas till. Startdosen för repaglinid är 0,5 mg före huvudmåltider; dostitreringen görs med

ledning av blodglukossvaret som vid monoterapi.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för repaglinid för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Repaglinid ska intas före huvudmåltider (d v s preprandialt).

Vanligen tas doser inom 15 minuter före måltid, men tidpunkten kan variera från omedelbart före

måltid till så länge som 30 minuter före måltid (d v s preprandialt 2, 3 eller 4 måltider per dag).

Patienter som hoppar över en måltid (eller lägger till en extra måltid) bör instrueras om att hoppa över

(eller lägga till) en dos för den måltiden.

Vid samtidig användning av andra aktiva substanser, se avsnitt 4.4 och 4.5 för fastställande av

dosering.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot repaglinid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Diabetes mellitus typ 1, C-peptidnegativ.

Diabetesketoacidos med eller utan koma.

Svår störning av leverfunktionen.

Samtidig användning av gemfibrozil (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Repaglinid ska endast ordineras om dålig kontroll av blodglukos och diabetessymtom kvarstår trots

adekvata försök med diet, motion och viktreduktion.

När en patient som behandlas med ett peroralt diabetesmedel utsätts för stress såsom feber, trauma,

infektion eller kirurgi, kan den glykemiska kontrollen försämras. Vid sådana tillfällen kan det bli

nödvändigt att sätta ut repaglinid och temporärt ge insulin.

Hypoglykemi

Repaglinid kan i likhet med andra insulinfrisättare orsaka hypoglykemi.

Kombinationsbehandling med perorala insulinfrisättande antidiabetika

Den blodglukossänkande effekten av perorala antidiabetika minskar med tiden hos många patienter.

Detta kan bero på att diabetessjukdomen tilltar i svårighetsgrad eller på en minskad behandlingseffekt

av läkemedlet. Fenomenet benämns sekundär terapisvikt, till skillnad från primär terapisvikt, då

läkemedlet är ineffektivt från början hos en patient. Innan en patient bedöms ha sekundär terapisvikt

ska effekten av dosjustering och följsamhet till diet och motionsrekommendationer utvärderas.

Repaglinid verkar via ett speciellt bindningsställe med en kortvarig verkan på β-cellerna. Användning

av repaglinid vid fall av sekundär terapisvikt med insulinfrisättande antidiabetika har ej studerats i

kliniska prövningar.

Kombinationsbehandling med andra perorala insulinfrisättande antidiabetika har ej studerats.

Kombinationsbehandling med NPH-insulin eller tiazolidindioner

Kombinationsbehandling medNPH-insulin eller tiazolidindioner har studerats. Nytta risk profilen är

dock inte fastställd i jämförelse med andra kombinationsbehandlingar.

Kombinationsbehandling med metformin

Kombinationsbehandling med metformin är förenat med en ökad risk för hypoglykemi.

Akut koronarsyndrom

Användning av repaglinid kan vara förenad med en ökad risk för akut koronarsyndrom (t ex

hjärtinfarkt), se avsnitt 4.8 och 5.1.

Samtidig användning

Repaglinid ska användas med försiktighet eller undvikas hos patienter som använder läkemedel som

påverkar repaglinidmetabolismen (se avsnitt 4.5). Om samtidig användning är nödvändig krävs

noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ett antal läkemedel är kända för att påverka repaglinidmetabolismen. Läkaren bör därför ta hänsyn till

eventuella interaktioner:

In vitro

data tyder på att repaglinid främst metaboliseras via CYP2C8, men även via CYP3A4.

Kliniska data på friska frivilliga försökspersoner ger stöd för att CYP2C8 är det viktigaste enzymet,

medan CYP3A4 har mindre betydelse. Hämmas CYP2C8 kan emellertid den relativa betydelsen av

CYP3A4 öka. Substanser som hämmar eller inducerar dessa cytokrom P-450 enzymer kan därför

ändra metabolismen och därmed clearance av repaglinid. Speciell försiktighet ska iakttas när hämmare

av både CYP2C8 och CYP3A4 ges samtidigt med repaglinid.

Baserat på

in vitro

-data

förefaller repaglinid vara ett substrat för aktivt upptag i levern (organiskt

anjoniskt transportprotein OATP1B1). Substanser som hämmar OATP1B1 kan potentiellt öka

plasmakoncentrationen av repaglinid, vilket har visats för ciklosporin (se nedan).

Följande substanser kan förstärka och/eller förlänga den hypoglykemiska effekten av repaglinid:

gemfibrozil, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, ciklosporin, deferasirox,

klopidogrel, andra antidiabetika, MAO-hämmare, icke selektiva betareceptorblockerare, ACE-

hämmare, salicylater, NSAID, oktreotid, alkohol och anabola steroider.

Vid samtidigt intag av gemfibrozil (600 mg 2 gånger dagligen), som hämmar CYP2C8, och repaglinid

(0,25 mg singeldos) ökade AUC för repaglinid 8,1-faldigt och C

2,4-faldigt hos friska frivilliga

försökspersoner. Halveringstiden ökade från 1,3 till 3,7 timmar, vilket kan innebära en förhöjd och

förlängd blodglukossänkande effekt av repaglinid. Repaglinid-koncentrationen i plasma hade ökat

28,6-faldigt av gemfibrozil efter 7 timmar. Samtidigt intag av gemfibrozil och repaglinid är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Samtidigt intag av trimetoprim (160 mg 2 gånger dagligen), en medelstark hämmare av CYP2C8, och

repaglinid (0,25 mg singeldos) gav en ökning av AUC, C

och t

(1,6-faldig, 1,4-faldig resp. 1,2-

faldig) för repaglinid utan statistisk signifikant effekt på blodglukosnivån. Den uteblivna

farmakodynamiska effekten sågs med en subterapeutisk dos av repaglinid. Då säkerhetsprofilen för

denna kombination inte fastställts för doser av repaglinid över 0,25 mg och trimetoprim över 320 mg

ska samtidig användning av trimetoprim och repaglinid undvikas. Om samtidig användning är

nödvändig krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt 4.4).

Rifampicin, en potent inducerare av CYP3A4, men även av CYP2C8, både hämmar och inducerar

metabolismen av repaglinid. Sju dagars förbehandling med rifampicin (600 mg), följt av samtidig

administrering av repaglinid (singeldos 4 mg) under dag sju gav en 50% lägre AUC (kombinerad

inducering/hämning). När repaglinid gavs 24 timmar efter sista rifampicindosen observerades en 80%

minskning av AUC för repaglinid (enbart inducerande effekt). Samtidigt intag av rifampicin och

repaglinid kan därför kräva justering av repagliniddosen baserad på noggrann uppföljning av

blodglukosvärden vid insättning av rifampicin (akut hämning), påföljande dosering (kombinerad

inducering/hämning), utsättning (enbart inducering) och upp till cirka 2 veckor efter utsättning av

rifampicin, då den inducerande effekten av rifampicin upphört. Det kan inte uteslutas att andra

inducerare, t ex fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och johannesört kan ha en liknande effekt.

Effekten av ketokonazol, en prototyp för potenta och kompetitiva hämmare av CYP3A4, på

farmakokinetiken för repaglinid har studerats på friska försökspersoner. Samtidigt intag av 200 mg

ketokonazol och 4 mg repaglinid (singeldos) gav en 1,2-faldig ökning av AUC och C

för repaglinid

med en förändring av blodglukosprofilen på under 8%. Samtidigt intag av 100 mg itrakonazol, en

CYP3A4-hämmare också undersökt på friska frivilliga försökspersoner, ökade AUC 1,4-faldigt, men

ingen signifikant effekt på glukosnivån påvisades. I en interaktionsstudie på friska frivilliga

försökspersoner gav samtidigt intag av 250 mg klaritromycin, en potent mekanismbaserad hämmare

av CYP3A4, en mindre ökning av AUC för repaglinid (1,4-faldig) och en 1,7-faldig ökning av C

Den genomsnittliga förhöjningen av AUC för insulin i serum ökade 1,5-faldigt och den maximala

koncentrationen 1,6-faldigt. Den exakta mekanismen för denna interaktion är inte klarlagd.

Vid samtidig administrering av repaglinid (engångsdos 0,25 mg) och ciklosporin (upprepad dosering

av 100 mg) ökade AUC och C

för repaglinid 2,5-faldigt resp. 1,8-faldigt i en studie på friska

frivilliga försökspersoner. Eftersom interaktionen inte fastställts för doser över 0,25 mg repaglinid ska

samtidig behandling med repaglinid och ciklosporin undvikas. Om samtidig användning är nödvändig

krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt 4.4).

I en interaktionsstudie med friska frivilliga försökspersoner gav samtidig administrering av repaglinid

(singeldos, 0,5 mg) och deferasirox (30 mg/kg/dag i 4 dagar), som är en måttlig hämmare av CYP2C8

och CYP3A4, en 2,3-faldig (90% CI [2,03-2,63]) ökning av systemisk exponering (AUC) av

repaglinid jämfört med kontrollgrupp, en 1,6-faldig (90% CI [1,42-1,84]) ökning av C

och en liten,

signifikant minskning i blodglukosvärdena. Eftersom interaktionen inte fastställts för doser över

0,5 mg repaglinid ska samtidig behandling med deferasirox och repaglinid undvikas. Om samtidig

användning är nödvändig krävs noggrann klinisk uppföljning och kontroll av blodglukos (se avsnitt

4.4).

I en interaktionsstudie med friska frivilliga försökspersoner gav samtidig administrering av

clopidogrel

(300 mg uppladdningsdos), som är en CYP2C8-hämmare, en 5,1-faldig ökning av

exponeringen (AUC0-∞) av repaglinid och fortsatt administrering (75 mg daglig dos) en 3,9-faldig

ökning av exponeringen (AUC0-∞) av repaglinid. En liten, signifikant minskning i blodglukosvärdena

observerades. Eftersom säkerhetsprofilen vid samtidigt behandling inte fastställts hos dessa patienter,

ska samtidig behandling med klopidogrel och repaglinid undvikas. Om samtidig användning är

nödvändig, krävs noggrann kontroll av blodglukos och tät klinisk uppföljning (se avsnitt 4.4).

Beta-receptorblockerare kan maskera symptom på hypoglykemi.

Samtidigt intag av cimetidin, nifedipin, östrogen eller simvastatin med repaglinid, alla CYP3A4-

substrat, påverkade ej signifikant farmakokinetiken för repaglinid.

Repaglinid hade ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken vid steady state hos digoxin,

teofyllin eller warfarin vid administrering till friska frivilliga försökspersoner. Dosjustering av dessa

läkemedel är därför ej nödvändig vid samtidig behandling med repaglinid.

Följande substanser kan minska den hypoglykemiska effekten av repaglinid:

perorala antikonceptionsmedel, rifampicin, barbiturater, karbamazepin, tiazider, kortikosteroider,

danazol, tyreoideahormoner och adrenerga medel.

När dessa läkemedel sätts in eller sätts ut till en patient som behandlas med repaglinid bör patienten

följas noggrant med avseende på förändringar av den glykemiska kontrollen.

När repaglinid används tillsammans med andra läkemedel, som huvudsakligen utsöndras via gallan i

likhet med repaglinid, bör hänsyn tas till eventuella interaktioner.

Pediatrisk population

Inga interaktionsstudier har utförts på barn och ungdomar.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga studier av repaglinid på gravida kvinnor. Repaglinid ska undvikas under graviditet.

Amning

Det finns inga studier av repaglinid på ammande kvinnor. Repaglinid ska ej användas under amning.

Fertilitet

Resultat från djurstudier av embryofetala effekter och utveckling av avkomman samt utsöndring i

modersmjölk anges i avsnitt 5.3.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Prandin har ingen direkt inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men kan

orsaka hypoglykemi.

Patienter ska rådas att vidta åtgärder för att undvika hypoglykemi under bilkörning. Detta är särskilt

viktigt för dem som har minskade varningssignaler för hypoglykemi eller saknar dessa och för dem

som ofta har episoder med hypoglykemi. Lämpligheten i att köra bil bör då övervägas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligast rapporterade biverkningarna är ändringar i blodsockernivåerna, d v s hypoglykemi.

Förekomsten av sådana reaktioner beror på individuella faktorer, såsom kostvanor, dosering, motion

och stress.

Biverkningslista i tabellform

Baserat på erfarenhet av repaglinid och andra perorala antidiabetika har följande biverkningar

förekommit. Definition av frekvenserna: vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100);

sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000) och okänd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Immunsystemet

Allergiska reaktioner*

Mycket sällsynt

Metabolism och nutrition

Hypoglyemi

Vanlig

Hypoglykemisk koma och

hypoglykemisk

medvetslöshet

Okänd frekvens

Ögon

Refraktionsrubbningar*

Mycket sällsynt

Hjärtat

Kardiovaskulär sjukdom

Sällsynt

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré

Vanlig

Kräkning, förstoppning

Mycket sällsynt

Illamående

Okänd frekvens

Lever och gallvägar

Onormal leverfunktion,

leverenzymstegring*

Mycket sällsynt

Hud och subkutan vävnad

Överkänslighet*

Okänd frekvens

*se avsnitt Beskrivning av valda biverkningar nedan

Beskrivning av valda biverkningar

Allergiska reaktioner

Allmänna överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaktisk reaktion), eller immunologiska reaktioner

såsom vaskuliter.

Refraktionsrubbningar

Det är känt att ändringar av blodglukosnivån kan ge övergående synstörningar, särskilt i inledningen

av behandlingen. Sådana störningar har endast rapporterats i mycket få fall vid insättandet av

repaglinid. Inga sådana fall har orsakat avbrott i behandlingen med repaglinid i kliniska prövningar.

Onormal leverfunktion, leverenzymstegring

Leverenzymstegring har rapporterats i enstaka fall vid behandling med repaglinid. I de flesta fall var

ökningen lindrig och övergående och mycket få patienter avbröt behandlingen på grund av denna

stegring. I mycket sällsynta fall har svår nedsättning av leverfunktionen rapporterats.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner i huden såsom erytem, klåda, utslag, och urticaria kan uppträda. På grund

av skillnad i kemisk struktur finns ej skäl att misstänka korsreaktion med sulfonylureider.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Repaglinid har under en 6-veckorsperiod administrerats i veckovis stigande doser på 4–20 mg

4 gånger dagligen. Inga säkerhetsproblem kunde noteras. Eftersom hypoglykemi undveks under

försöket genom ett ökat kaloriintag, kan en relativ överdos orsaka en förstärkt blodglukossänkande

effekt med utveckling av symtom på hypoglykemi (yrsel, svettning, tremor, huvudvärk etc). Om dessa

symtom uppstår ska adekvata åtgärder vidtagas för att korrigera det låga blodglukosvärdet (peroralt

intag av kolhydrat). Svårare hypoglykemi med krampanfall, medvetslöshet eller koma ska behandlas

med glukos intravenöst.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande medel, exkl. insuliner, ATC-

kod: A10BX02

Verkningsmekanism

Repaglinid är ett kortverkande peroralt insulinfrisättande antidiabetikum. Repaglinid sänker

blodglukosnivån genom att stimulera frisättningen av insulin från pankreas. Denna effekt är beroende

av fungerande β-celler i pankreasöarna.

Repaglinid stänger ATP-beroende kaliumkanaler i β-cellsmembranet via ett målprotein som skiljer sig

ifrån andra perorala insulinfrisättande antidiabetika. Detta depolariserar β-cellen och medför en

öppning av kalciumkanalerna. Det därmed ökade kalciuminflödet inducerar insulinsekretion från β-

cellen.

Farmakodynamisk effekt

Hos patienter med typ 2-diabetes erhölls det insulinotropa svaret på en måltid inom 30 minuter efter

en oral dos repaglinid. Detta gav en blodglukossänkande effekt under hela tiden fram till nästa måltid.

Den förhöjda insulinnivån kvarstod ej efter att måltiden avslutats. Plasmakoncentrationen av

repaglinid sjönk snabbt och låga koncentrationer observerades 4 timmar efter administrering till

patienter med typ 2-diabetes.

Klinisk effekt och säkerhet

En dosberoende sänkning av blodglukos visades hos patienter med typ 2-diabetes som fick 0,5–4 mg

repaglinid.

Resultat från kliniska prövningar visar att optimal administrering av repaglinid är i samband med

huvudmåltider (preprandial dosering).

Dosen bör normalt tas inom en 15 minuters-period före måltiden, men tidpunkten kan variera från

omedelbart före måltiden till upp till 30 minuter före måltiden.

En epidemiologisk studie antydde en ökad risk för akut koronarsyndrom hos patienter behandlade

med repaglinid jämfört med patienter behandlade med sulfonylurea (se avsnitt 4.4 och 4.8).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Repaglinid absorberas snabbt från magtarmkanalen, vilket leder till en snabb ökning av

plasmakoncentrationen av den aktiva substansen. Maximal plasmakoncentration uppnås inom en

timme efter intag. Därefter minskar plasmakoncentrationen snabbt.

Farmakokinetiken för repaglinid karakteriseras av en absolut biotillgänglighet på i genomsnitt 63%

(CV 11%).

Inga relevanta kliniska skillnader noterades i farmakokinetiken för repaglinid när det gavs 0, 15 eller

30 minuter före måltid eller vid fasta.

Hög interindividuell variation (60%) i plasmakoncentrationen för repaglinid har uppmätts i kliniska

prövningar. Den intraindividuella variationen är låg till måttlig (35%). Eftersom repaglinid bör

dostitreras i enlighet med det kliniska svaret, påverkas ej effekten av sådan variation.

Distribution

Farmakokinetiken för repaglinid karakteriseras av låg distributionsvolym, 30 liter (överensstämmer

med fördelning till intracellulär vätska) och hög bindningsgrad till plasmaproteiner hos människa

(mer än 98%).

Eliminering

Repaglinid elimineras snabbt inom 4–6 timmar från blodet. Halveringstiden i plasma är cirka 1 timme.

Repaglinid metaboliseras nästan fullständigt och inga metaboliter med någon kliniskt relevant

hypoglykemisk effekt har identifierats.

Repaglinids metaboliter utsöndras till övervägande del via gallan. En mycket liten fraktion (mindre än

8%) utsöndras i urinen, huvudsakligen i form av metaboliter. Mindre än 1% av repaglinid återfinns i

feces.

Speciella patientgrupper

Exponeringen av repaglinid är ökad hos patienter med leverinsufficiens och hos äldre patienter med

typ 2-diabetes. AUC (SD) efter en engångsdos på 2 mg (4 mg för patienter med leverinsufficiens) var

31,4 ng/ml x tim (28,3) för friska frivilliga försökspersoner, 304,9 ng/ml x tim (228,0) för patienter

med leverinsufficiens och 117,9 ng/ml x tim (83,8) för äldre med typ 2-diabetes.

Behandling av patienter med allvarlig njurinsufficiens (creatinin clearance: 20–39 ml/min) i fem

dagar med repaglinid (2 mg x 3 per dag) gav en tvåfaldig ökning av exponering (AUC) och

halveringstid (t

) jämfört med patienter med normal njurfunktion.

Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

Repaglinid är inte teratogent enligt djurstudier. Embryotoxicitet, onormal utveckling av extremiteter

hos råttfoster och nyfödda ungar, observerades hos honråttor som exponerats för höga doser i den

sista dräktighetsfasen och under laktationsperioden. Repaglinid har spårats i mjölken hos djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Majsstärkelse

Kaliumpolakrilin

Povidon (polyvidon)

Glycerol 85%

Magnesiumstearat

Meglumin

Poloxamer

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningen (aluminium/aluminium) innehåller 30, 90, 120 resp. 270 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/162/015-17, EU/1/00/162/019

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 29 januari 2001

Datum för förnyat godkännande: 23 juli 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/362

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

PRANDIN

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Prandin?

Prandin är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen repaglinid. Det finns som runda

tabletter (vita: 0,5 mg; gula: 1 mg; persikofärgade: 2 mg).

Vad används Prandin för?

Prandin används för behandling av patienter med typ 2-diabetes (icke insulinberoende diabetes). Det

används tillsammans med diet och motion för att sänka blodglukosnivån (blodsockret) hos patienter

vars hyperglykemi (höga blodglukosnivå) inte kan kontrolleras med diet, viktminskning och motion.

Prandin kan också ges med metformin (ett annat läkemedel mot diabetes) till patienter med typ 2-

diabetes vars blodglukosnivå inte kontrolleras tillräckligt med enbart metformin.

Hur används Prandin?

Prandin ska tas före måltid, normalt upp till 15 minuter före varje huvudmåltid. Dosen justeras för att

ge bästa kontroll. En läkare ska regelbundet testa patientens blodglukos för att hitta lägsta effektiva

dos. Prandin kan också ges till patienter med typ 2-diabetes vars blodglukosnivå vanligen kontrolleras

bra med diet men som tillfälligt förlorat blodglukoskontrollen.

Den rekommenderade startdosen är 0,5 mg. Denna dos kan behöva ökas efter en eller två veckor. Om

patienter går över från ett annat läkemedel mot diabetes är den rekommenderade startdosen 1 mg.

Prandin rekommenderas inte för patienter under 18 års ålder, eftersom det saknas uppgifter om

säkerhet och effekt för denna grupp.

Hur verkar Prandin?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera glukosnivån i blodet eller när kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt. Prandin

hjälper bukspottkörteln att producera mer insulin vid måltider och används för att kontrollera typ 2-

diabetes.

Hur har Prandins effekt undersökts?

Prandin har studerats i 45 kliniska farmakologiska studier (där man undersökte hur läkemedlet verkar i

kroppen) och 16 kliniska prövningar (där man undersökte dess effekt vid behandling av patienter med

typ 2-diabetes). Sammanlagt fick 2 156 patienter Prandin i dessa undersökningar.

I huvudstudierna jämfördes Prandin med andra läkemedel som används för behandling av typ 2-

diabetes (glibenklamid, glipizid eller gliklazid). I en annan studie studerades effekterna av att lägga till

Prandin till metformin. Vid studierna mättes nivån i blodet av en substans som kallas glykosylerat

hemoglobin (HbA1c), vilket ger en indikation på hur bra blodglukosnivån kontrolleras.

Vilken nytta har Prandin visat vid studierna?

I samtliga studier ledde Prandin till en minskning av HbA1c-nivån, vilket visar att blodglukosnivån

kontrollerats till en liknande nivå som observerats för jämförelseläkemedlen. I studien där Prandin

gavs som tillägg till metformin var effekten av de två läkemedlen åtminstone additiv (motsvarande

summan av effekterna av de båda läkemedlen).

Prandin gav ett bra insulinsvar för en måltid inom 30 minuter efter att en dos tagits hos patienter med

typ 2-diabetes. Detta gav en blodglukossänkande effekt under hela måltiden. De ökade insulinnivåerna

återgick till normala värden efter måltiden.

Vilka är riskerna med Prandin?

vanligaste

biverkningarna

(uppträder

1–10

patienter

100)

hypoglykemi

(låga

blodsockernivåer), buksmärtor och diarré. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats

för Prandin finns i bipacksedeln.

Prandin ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot repaglinid eller något

annat innehållsämne. Det ska inte heller ges till patienter som har typ 1-diabetes (insulinberoende

diabetes) och saknar ”C-peptid” i blodet (ett tecken på typ 1-diabetes). Det ska inte heller ges till

patienter som har diabetesketoacidos (höga nivåer av ketoner [syror] i blodet), patienter med allvarliga

leverproblem eller patienter som även tar gemfibrozil (ett läkemedel som används för att sänka

blodfetthalterna). Doserna av Prandin kan också behöva justeras när det ges tillsammans med vissa

läkemedel som används vid hjärtproblem och för behandling av smärta, astma och andra tillstånd.

Förteckningen över samtliga restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Prandin godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Prandin är större än riskerna vid

behandling

2-diabetes.

Kommittén

rekommenderade

Prandin

skulle

godkännas

för

försäljning.

Mer information om Prandin:

Den 29 januari 2001 beviljade Europeiska kommissionen Novo Nordisk A/S ett godkännande för

försäljning av Prandin som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning förlängdes

den 18 augusti 2003 och den 18 augusti 2008.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2008.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen