Pramipexole Orion 2,1 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-05-2021

Aktiva substanser:
pramipexoldihydrokloridmonohydrat
Tillgänglig från:
Orion Corporation
ATC-kod:
N04BC05
INN (International namn):
dihydrochloride monohydrate
Dos:
2,1 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
pramipexoldihydrokloridmonohydrat 3 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 30 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56335
Tillstånd datum:
2018-02-20

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-02-2018

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Pramipexole Orion 0,26 mg depottabletter

Pramipexole Orion 0,52 mg depottabletter

Pramipexole Orion 1,05 mg depottabletter

Pramipexole Orion 2,1 mg depottabletter

Pramipexole Orion 2,62 mg depottabletter

Pramipexole Orion 3,15 mg depottabletter

pramipexol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Pramipexole Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pramipexole Orion

Hur du tar Pramipexole Orion

Eventuella biverkningar

Hur Pramipexole Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pramipexole Orion är och vad det används för

Pramipexole Orion innehåller den aktiva substansen pramipexol och hör till en grupp läkemedel som

kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av

dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.

Pramipexole Orion används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan

användas enbart eller i kombination med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).

Pramipexol som finns i Pramipexole Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Pramipexole Orion

Ta inte Pramipexole Orion:

om du är allergisk mot pramipexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Pramipexole Orion. Tala om för din läkare om du har (har haft) eller fått

några symtom, speciellt något av följande:

Njursjukdom.

Hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). De flesta hallucinationer är

synhallucinationer.

Dyskinesi (t ex onormala, okontrollerade rörelser i armar och ben). Om du har avancerad

Parkinsons sjukdom och även tar levodopa, kan du utveckla dyskinesi under

dosökningsperioden med Pramipexole Orion.

Dystoni (oförmåga att hålla kroppen och nacken rak och upprätt (axial dystoni)). Du kan i

synnerhet uppleva en framåtböjning av huvudet och nacken (kallas även antecollis),

framåtböjning av ländryggen (kallas även kamptokormi) eller ryggböjning i sidled (kallas även

pleurototonus eller Pisa-syndrom).

Sömnighet och episoder av plötsligt insomnande

Psykos (t ex jämförbart med symtom på schizofreni)

Synstörning. Dina ögon ska undersökas regelbundet under behandlingen med Pramipexole

Orion.

Svår hjärt- eller blodkärlssjukdom. Du kommer att behöva kontrollera blodtrycket regelbundet,

särskilt i början av behandlingen. Skälet är att man vill undvika blodtrycksfall när man ställer

sig upp.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller

begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller

lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll

och kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög

sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan

behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar mani (känner

upprördhet, upprymdhet eller blir överexalterad) eller delirium (sänkt medvetenhet, förvirring eller

verklighetsförlust). Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

Tala om för läkare om du får symtom som depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta

efter att slutat ta eller minskat dosen Pramipexole Orion. Om problemen kvarstår i mer än några

veckor kan läkaren behöva justera din behandling.

Tala om för läkare om du utvecklar en oförmåga att hålla kroppen och nacken rak och upprätt (axial

dystoni). Om detta inträffar kan läkaren vilja ändra din medicinering.

Pramipexole Orion depottablett är en specialutformad tablett från vilken den aktiva substansen frisätts

gradvis när tabletten har svalts ned. Delar av tabletterna kan ibland passera och ses i avföringen

(feces) och kan se ut som hela tabletter. Informera din läkare om du hittar delar av tabletter i din

avföring.

Barn och ungdomar

Pramipexole Orion rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Pramipexole Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller även läkemedel, naturläkemedel, hälsokost eller kosttillskott som du fått utan

recept.

Undvik att ta detta läkemedel tillsammans med antipsykotiska läkemedel.

Var försiktig om du tar något av följande läkemedel:

cimetidin (för behandling av överskott av magsyra och magsår).

amantadin (som kan användas för att behandla Parkinsons sjukdom).

mexiletin (för behandling av oregelbundna hjärtslag, ett tillstånd som kallas ventrikelarytmi).

zidovudin (som kan användas för att behandla hiv, en immunbristsjukdom).

cisplatin (för behandling av olika sorters cancer).

kinin (som kan användas för att förebygga smärtsamma nattliga vadkramper och för behandling

av en typ av malaria känd som falciparummalaria).

prokainamid (för behandling av oregelbundna hjärtslag).

Om du tar levodopa, bör dosen av levodopa reduceras när du påbörjar behandling med Pramipexole

Orion.

Var försiktig med användning av läkemedel som har lugnande effekt eller vid intag av alkoholdrycker.

I dessa fall kan Pramipexole Orion påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Pramipexole Orion med mat, dryck och alkohol

Var försiktig med alkoholdrycker under behandling med Pramipexole Orion.

Tabletterna kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att diskutera med dig huruvida du ska

fortsätta använda detta läkemedel.

Effekten av detta läkemedel på det ofödda barnet är okänd. Därför ska du inte ta detta läkemedel om

du är gravid, om inte din läkare råder dig att göra det.

Detta läkemedel ska inte användas under amning. Detta läkemedel kan minska produktionen av

bröstmjölk. Det kan också passera till bröstmjölken och nå ditt barn. Om användning av detta

läkemedel är nödvändig, ska amningen avslutas.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pramipexole Orion kan orsaka hallucinationer (att man ser, hör eller förnimmer saker som inte finns).

Om du råkar ut för detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Detta läkemedel har samband med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos

patienter med Parkinsons sjukdom. Om du råkar ut för dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller

använda verktyg eller maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta händer.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Pramipexole Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Läkaren

kommer att informera dig om den rätta doseringen.

Ta Pramipexole Orion depottabletter endast en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Du kan ta Pramipexole Orion med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas hela med vatten.

Depottabletten får inte tuggas, delas eller krossas. Om detta ändå skulle inträffa så finns risk för

överdosering eftersom läkemedlet kan frisättas för snabbt i din kropp.

Under första veckan är normal dygnsdos 0,26 mg pramipexol. Din läkare ökar dosen var femte till

sjunde dag tills dina symtom är under kontroll (underhållsdos).

Dosökningsschema för Pramipexole Orion depottabletter

Vecka

Dygnsdos (mg)

Antal tabletter

0,26

En 0,26 mg depottablett.

0,52

En 0,52 mg depottablett

ELLER

två 0,26 mg depottabletter.

1,05

En 1,05 mg depottablett

ELLER

två 0,52 mg depottabletter

ELLER

fyra 0,26 mg depottabletter.

Den normala underhållsdosen är 1,05 mg dagligen. Dosen kan dock behöva ökas ytterligare. Din

läkare kan öka dosen upp till maximalt 3,15 mg pramipexol per dag, om det är nödvändigt. En lägre

underhållsdos på en 0,26 mg depottablett per dag är också möjlig.

Patienter med njursjukdom

Om du har någon njursjukdom kan din läkare rekommendera dig att ta den normala startdosen

0,26 mg depottablett, endast varannan dag den första veckan. Efter det kan din läkare öka

doseringsfrekvensen till en 0,26 mg depottablett varje dag. Om ytterligare dosökning behövs, kan din

läkare justera dosen stegvis med 0,26 mg pramipexol vid varje ökning.

Vid svår njursjukdom kan din läkare behöva byta till ett annat läkemedel med pramipexol. Om dina

njurproblem förvärras under behandlingen bör du kontakta läkare så snabbt som möjligt.

Om du byter från tabletter (med omedelbar frisättning)

Din läkare baserar din dos av Pramipexole Orion depottabletter på den dos pramipexol du tog av

tabletter (med omedelbar frisättning).

Ta dina pramipexol tabletter (med omedelbar frisättning) som vanligt dagen innan du byter. Sedan tar

du dina Pramipexole Orion depottabletter nästa morgon men inga fler Pramipexole Orion tabletter

(med omedelbar frisättning).

Om du har tagit för stor mängd av Pramipexole Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du av misstag tar för många tabletter kan du uppleva kräkningar, oförmåga att vara stilla, eller

någon av de biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

Om du har glömt att ta Pramipexole Orion

Om du har glömt att ta en dos Pramipexole Orion, men kommer ihåg inom 12 timmar, ta din tablett på

en gång och ta sedan nästa vid den vanliga tidpunkten.

Om du glömmer bort dosen i mer än 12 timmar, ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Pramipexole Orion

Sluta inte ta detta läkemedel utan att först tala med din läkare. Om du måste avsluta behandlingen,

kommer din läkare att minska dosen gradvis. Detta minskar risken för försämring av symtomen.

Om du har Parkinsons sjukdom ska du inte avbryta behandlingen med Pramipexole Orion abrupt. Ett

plötsligt avbrott kan göra att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som kallas malignt

neuroleptikasyndrom, vilket kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen omfattar:akinesi (bortfall av

muskelrörlighet), stel muskulatur, feber, varierande blodtryck, takykardi (ökad hjärtklappning),

förvirring, sänkt medvetandenivå (t ex koma).

Om du slutar att ta Pramipexol Orion eller minskar dosen, kan du också utveckla ett medicinskt

tillstånd som kallas utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist. Symtomen omfattar

depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta. Om du får dessa symtom ska du kontakta

läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan uppleva följande biverkningar:

Mycket vanliga

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Sömnighet, yrsel, dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

Illamående

Vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Sömnlöshet (insomni), hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser), onormala

drömmar, förvirring, starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt

Trötthet, överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

Huvudvärk

Lågt blodtryck (hypotension)

Förstoppning, kräkningar

Synförsämring

Viktförlust inklusive minskad aptit

Mindre vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Onormal verklighetsuppfattning, paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa), rastlöshet,

delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)

Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande, minnesförlust (amnesi),

hyperkinesi (oförmåga att vara stilla), svimning

Viktökning

Allergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet)

Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

Dyspné (andningssvårigheter), hicka

Pneumoni (lunginflammation)

Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig

för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller

konsekvenser för familjen.

Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller

andra, till exempel ökad sexualdrift.

Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.

Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande

(ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla

hungern).*

Sällsynta

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad).

Har rapporterats (

förekommer hos ett okänt antal användare

Efter att behandling med Pramipexole Orion satts ut eller trappats ner: depression, apati, ångest,

trötthet, svettningar eller smärta kan förekomma (utsättningssyndrom efter behandling med

dopaminagonist).

Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han/hon kommer

diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning inte möjlig eftersom dessa

biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol.

Frekvensen är sannolikt inte högre än ”mindre vanliga”.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Pramipexole Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pramipexol.

Varje tablett innehåller 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg pramipexol i form

av 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg, 3,75 mg respektive 4,5 mg

pramipexoldihydrokloridmonohydrat.

Övriga innehållsämnen är hypromellos, kalciumvätefosfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal

kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pramipexole Orion 0,26 mg och 3,15 mg depottabletter är vita till benvita, runda tabletter med slät yta

och fasade kanter.

Pramipexole Orion 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg och 2,62 mg depottabletter är vita till benvita, runda och

bikonvexa tabletter.

Tabletterna är märkta med 026, 052, 105, 210, 262 eller 315 på ena sidan, vilket motsvarar tablettens

styrka 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,10 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg.

Förpackningsstorlekar:10, 30 och 100 depottabletter i blister. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Laboratorios Normon, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

Tres Cantos

28760 Madrid

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Sverige: Pramipexole Orion

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-25

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pramipexole Orion 0,26 mg depottabletter

Pramipexole Orion 0,52 mg depottabletter

Pramipexole Orion 1,05 mg depottabletter

Pramipexole Orion 2,1 mg depottabletter

Pramipexole Orion 2,62 mg depottabletter

Pramipexole Orion 3,15 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Pramipexole Orion 0,26 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 0,375 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 0,26 mg

pramipexol.

Pramipexole Orion 0,52 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 0,75 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 0,52 mg

pramipexol.

Pramipexole Orion 1,05 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 1,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 1,05 mg

pramipexol.

Pramipexole Orion 2,1 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 3 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 2,1 mg

pramipexol.

Pramipexole Orion 2,62 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 3,75 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 2,62 mg

pramipexol.

Pramipexole Orion 3,15 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 4,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 3,15 mg

pramipexol.

Observera:

Pramipexoldoser i publicerad litteratur hänför sig till saltet.

Doseringen anges därför både som pramipexolbas och som pramipexolsalt (inom parentes).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett

Pramipexole Orion 0,26 mg depottabletter

Tabletterna är vita till benvita, runda med med slät yta och fasade kanter, märkta med 026 på ena

sidan. Tablettens diameter är 9 mm.

Pramipexole Orion 0,52 mg depottabletter

Tabletterna är vita till benvita, runda och bikonvexa, märkta med 052 på ena sidan. Tablettens

diameter är 10 mm.

Pramipexole Orion 1,05 mg depottabletter

Tabletterna är vita till benvita, runda och bikonvexa, märkta med 105 på ena sidan. Tablettens

diameter är 10 mm.

Pramipexole Orion 2,1 mg depottabletter

Tabletterna är vita till benvita, runda och bikonvexa, märkta med 210 på ena sidan. Tablettens

diameter är 10 mm.

Pramipexole Orion 2,62 mg depottabletter

Tabletterna är vita till benvita, runda och bikonvexa, märkta med 262 på ena sidan. Tablettens

diameter är 10 mm.

Pramipexole Orion 3,15 mg depottabletter

Tabletterna är vita till benvita, runda med med slät yta och fasade kanter, märkta med 315 på ena

sidan. Tablettens diameter är 11 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pramipexole Orion är avsett för vuxna som symtomatisk behandling av idiopatisk Parkinsons

sjukdom, enbart (utan levodopa) eller i kombination med levodopa, dvs. under hela

sjukdomsförloppet fram till sena stadier när effekten av levodopa avtar eller blir ojämn och

fluktuationer i den terapeutiska effekten uppträder (dosglapp eller "on off"-fenomen).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pramipexole Orion depottabletter är en oral beredning av pramipexol som tas en gång dagligen.

Initial behandling

Dosen ökas gradvis från en initialdos på 0,26 mg bas (0,375 mg salt) per dag, med dosökning var

femte till var sjunde dag. Förutsatt att patienten inte får intolerabla biverkningar, bör dosen titreras

för att uppnå maximal terapeutisk effekt.

Schema för dosökning med Pramipexole Orion

depottabletter

Vecka

Dygnsdos (mg bas)

Dygnsdos (mg salt)

0,26

0,375

0,52

0,75

1,05

Om ytterligare dosökning är nödvändig ska dygnsdosen ökas med 0,52 mg bas (0,75 mg salt) en gång

i veckan upp till den maximala dosen 3,15 mg bas (4,5 mg salt) per dag. Det bör dock noteras att

incidensen av somnolens ökar vid doser högre än 1,05 mg bas (1,5 mg salt) per dag (se avsnitt 4.8).

Patienter som redan behandlas med pramipexol tabletter kan byta till Pramipexole Orion

depottabletter från ena dagen till nästa, vid samma dygnsdos. Efter byte till Pramipexole Orion

depottabletter kan dosen anpassas efter hur patienten svarar på behandlingen (se avsnitt 5.1).

Underhållsbehandling

Den individuella dosen för pramipexol bör vara mellan 0,26 mg bas (0,375 mg salt) och maximalt

3,15 mg bas (4,5 mg salt) per dag. Under dosökningsfasen i pivotala studier, observerades effekt med

den initiala dosen på 1,05 mg bas (1,5 mg salt) dagligen. Ytterligare dosjusteringar skall baseras på

klinisk effekt och förekomst av biverkningar. I kliniska studier behandlades ungefär 5% av patienterna

med doser lägre än 1,05 mg bas (1,5 mg salt). Vid sena stadier av Parkinsons sjukdom kan doser av

pramipexol som är högre än 1,05 mg bas (1,5 mg salt) per dag vara av värde när en reduktion av

levodopadosen eftersträvas. Doseringen av levodopa bör reduceras vid behandling med Pramipexole

Orion, både under dosökningsfasen och vid underhållsbehandling, baserat på den enskilda patientens

reaktion (se avsnitt 4.5).

Glömd dos

När intag av en dos Pramipexole Orion depottabletter glöms bort, ska dosen tas inom 12 timmar efter

ordinarie tidpunkt. Efter 12 timmar, ska den missade dosen utelämnas, och nästa dos tas nästa dag vid

den ordinarie tidpunkten.

Utsättning av behandling

Abrupt utsättning av dopaminerg behandling kan leda till utveckling av neuroleptiskt malignt syndrom

eller utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist. Pramipexoldosen reduceras stegvis

med 0,52 mg bas (0,75 mg salt) per dag tills dagsdosen sänkts till 0,52 mg bas (0,75 mg salt). Därefter

ska dosen reduceras med 0,26 mg bas (0,375 mg salt) per dag (se avsnitt 4.4). Utsättningssyndrom

efter behandling med dopaminagonist kan fortfarande uppstå under nedtrappning och en tillfällig

ökning av dosen kan bli nödvändig innan nedtrappningen återupptas (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Eliminationen av pramipexol är beroende av njurfunktionen. Följande dosschema föreslås:

Vid behandling av patienter med kreatininclearance över 50 ml/min behöver varken dygnsdosen eller

doseringsfrekvensen minskas.

Hos patienter med kreatininclearance mellan 30 och 50 ml/min bör behandlingen initieras med

0,26 mg Pramipexole Orion depottabletter varannan dag. Försiktighet bör iakttas och noggrann

bedömning av behandlingseffekt och tolerabilitet bör göras innan ökning till daglig dosering sker efter

en vecka. Om ytterligare dosökning är nödvändig, bör dosen ökas med 0,26 mg pramipexolbas per

vecka upp till maximala dosen 1,57 mg pramipexolbas (2,25 mg salt) per dag.

Behandling av patienter med kreatininclearance under 30 ml/min med Pramipexole Orion

depottabletter rekommenderas inte eftersom data saknas för denna patientpopulation. Användning av

pramipexol tabletter bör övervägas.

Om njurfunktionen försämras under underhållsbehandling, bör rekommendationerna ovan följas.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med nedsatt leverfunktion behöver dosen troligen inte minskas, eftersom 90% av den

absorberade aktiva substansen utsöndras via njurarna. Inverkan av nedsatt leverfunktion på

farmakokinetiken av Pramipexole Orion har dock inte undersökts.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Pramipexole Orion för barn under 18 år har inte fastställts. Det finns ingen

relevant användning av Pramipexole Orion för en pediatrisk population för indikationen Parkinsons

sjukdom.

Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas hela med vatten och får inte tuggas, delas eller krossas. Tabletterna kan tas

med eller utan samtidigt födointag och bör tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Hos patienter med Parkinsons sjukdom som har nedsatt njurfunktion bör dosen reduceras enligt

avsnitt 4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer förekommer som biverkan vid behandling med dopaminagonister och levodopa.

Patienterna bör informeras om att hallucinationer (främst visuella) kan förekomma.

Dyskinesi

Vid sena stadier av Parkinsons sjukdom kan dyskinesi förekomma vid den initiala titreringen av

Pramipexole Orion vid kombinationsbehandling med levodopa. Om dyskinesier uppträder bör dosen

levodopa minskas.

Dystoni

Axial dystoni som innefattar antecollis, kamptokormi och pleurototonus (Pisa-syndrom) har ibland

rapporterats för patienter med Parkinsons sjukdom efter behandlingsstart eller stegvis dosökning av

pramipexol. Även om dystoni kan vara ett symtom på Parkinsons sjukdom har symtomen hos dessa

patienter förbättrats efter dossänkning eller utsättande av pramipexol. Om dystoni inträffar bör den

dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.

Plötsligt insomnande och somnolens

Pramipexol har associerats med somnolens och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos

patienter med Parkinsons sjukdom. Plötsligt insomnande under vardagsaktiviteter, i vissa fall utan att

patienten är medveten om det eller förvarnats, har rapporterats i mindre vanliga fall. Patienterna bör

informeras om detta och rådas att vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner vid

behandling med Pramipexole Orion. Patienter som har upplevt somnolens och/eller episoder av

plötsligt insomnande ska avstå från bilkörning och användning av maskinerunder behandling med

Pramipexole Orion. Dessutom bör en minskning av dosen eller utsättande av behandlingen övervägas.

På grund av möjliga additiva effekter bör patienter rådas till försiktighet vid användning av andra

sederande läkemedel eller alkohol i kombination med pramipexol (se avsnitt 4.5, 4.7 och 4.8).

Störd impulskontroll

Patienter ska regelbundet följas upp avseende utvecklandet av störd impulskontroll. Patienter och

vårdgivare ska uppmärksammas på att symtom på störd impulskontroll inklusive patologiskt

spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt

ätbeteende kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister, inklusive

Pramipexole Orion. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om sådana symtom utvecklas.

Mani och delirium

Patienter ska regelbundet följas upp avseende tecken på mani och delirium. Patienter och vårdgivare

ska uppmärksammas på att mani och delirium kan förekomma hos patienter som behandlas med

pramipexol. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om sådana symtom utvecklas.

Patienter med psykotiska tillstånd

Patienter med psykotiska tillstånd bör endast behandlas med dopaminagonister om den potentiella

nyttan överväger risken. Samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel och pramipexol skall

undvikas (se avsnitt 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Oftalmologisk monitorering bör genomföras regelbundet, eller om synstörningar uppträder.

Svår kardiovaskulär sjukdom

Försiktighet ska iakttagas vid svår kardiovaskulär sjukdom. På grund av risken för ortostatisk

hypotension vid dopaminerg behandling, bör blodtrycket följas, särskilt i början av behandlingen.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symtom som antyder malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats vid abrupt utsättning av

dopaminerg behandling (se avsnitt 4.2).

Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist (dopamine agonist withdrawal syndrome,

DAWS)

DAWS har rapporterats med dopaminagonister, däribland pramipexol (se avsnitt 4.8). För att avsluta

behandling av patienter med Parkinsons sjukdom ska pramipexol sättas ut gradvis (se avsnitt 4.2).

Begränsade data tyder på att patienter med störd impulskontroll och de som får hög dygnsdos

och/eller höga kumulativa doser av dopaminagonister kan löpa högre risk att utveckla DAWS.

Utsättningssymtom kan omfatta apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta och svarar

inte på levodopa. Innan pramipexol trappas ned och sätts ut ska patienterna informeras om eventuella

utsättningssymtom. Patienterna ska övervakas noga under nedtrappning och utsättning. Vid svåra

och/eller ihållande utsättningssymtom kan tillfällig återinsättning av pramipexol vid den lägsta

effektiva dosen övervägas.

Rester i avföring

Vissa patienter har rapporterat förekomst av rester i feces som kan likna intakta pramipexol

depottabletter. Om patienter rapporterar en sådan observation ska läkaren bedöma patientens

behandlingssvar på nytt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Plasmaproteinbindning

Pramipexol binds till plasmaproteiner i liten utsträckning (<20%) och graden av metabolism är låg

hos människa. Interaktion med andra läkemedel som påverkar proteinbindningen eller elimineras via

metabolism är därför inte trolig. Antikolinergika elimineras huvudsakligen genom metabolism, vilket

gör att möjligheten till interaktioner är begränsad, interaktioner med antikolinergika har dock inte

studerats. Det finns inga farmakokinetiska interaktioner med selegilin och levodopa.

Substanser som hämmar aktiv renal elimination

Cimetidin reducerade renalt clearance av pramipexol med ca 34%, troligen genom hämning av

njurtubulis aktiva sekretion av katjoner. Läkemedel som hämmar denna eliminationsväg eller

elimineras via denna väg, såsom cimetidin, amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, kinin och

prokainamid, kan interagera med pramipexol med minskad clearance för pramipexol som

resultat. Minskning av pramipexoldosen bör övervägas vid samtidig användning av dessa

läkemedel och Pramipexole Orion.

Kombination med levodopa

När Pramipexole Orion ges tillsammans med levodopa rekommenderas minskning av dosen

levodopa och att dosen av övriga Parkinsonläkemedel ska hållas oförändrad när dosen

Pramipexole Orion ökas.

På grund av möjliga additiva effekter bör patienter rådas till försiktighet vid användning av

andra sederande läkemedel eller alkohol i kombination med pramipexol (se avsnitt 4.4, 4.7 och

4.8).

Antipsykotiska läkemedel

Samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel och pramipexol skall undvikas (se

avsnitt 4.4), t ex. om antagonistisk effekt kan förväntas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Effekten på graviditet och amning har inte undersökts hos människa. Pramipexol hade inga teratogena

effekter hos råtta och kanin, men hos råtta förekom embryotoxiska effekter vid doser som var toxiska

för honorna (se avsnitt 5.3). Pramipexole Orion ska användas under graviditet endast om det är

absolut nödvändigt, dvs. om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.

Amning

Eftersom pramipexolbehandling hämmar sekretionen av prolaktin hos människa kan en hämning av

mjölksekretionen förväntas. Utsöndringen av pramipexol i bröstmjölk har inte studerats hos kvinnor.

Hos råtta var koncentrationen av aktiv substans högre i bröstmjölk än i plasma.

I avsaknad av humandata ska Pramipexole Orion inte användas under amning. Om behandlingen anses

nödvändig, ska amningen avbrytas.

Fertilitet

Inga studier avseende effekten på fertilitet hos människa har utförts. I djurstudier påverkade

pramipexol östrogencykeln och reducerade fertiliteten hos honor, vilket kan förväntas av

dopaminagonister. Dock indikerade dessa studier inte någon direkt eller indirekt skadlig effekt på

manlig fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pramipexole Orion kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Hallucinationer och somnolens kan förekomma.

Patienter som behandlas med Pramipexole Orion och råkar ut för somnolens och/eller plötsliga

episoder av insomnande ska instrueras att avstå från bilkörning eller aktiviteter vid vilka sänkt

medvetandegrad kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död, (t ex

användning av maskiner) till dess sådana upprepade episoder och somnolens har upphört (se även

avsnitt 4.4, 4.5 och 4.8).

4.8

Biverkningar

Baserat på en analys av poolade placebo-kontrollerade studier, som omfattade totalt 1 778 patienter

med Parkinsons sjukdom behandlade med pramipexol och 1 297 patienter behandlade med placebo,

rapporterades biverkningar ofta i båda grupperna. 67% av patienterna i pramipexol-gruppen och 54% i

placebo-gruppen rapporterade minst en biverkan.

De flesta biverkningar uppträder vanligtvis kort efter att behandlingen påbörjats och tenderar att

upphöra vid fortsatt behandling.

Inom varje organsystem listas biverkningarna efter frekvensrubriker (antal patienter som förväntas få

biverkningen), följande kategorier används: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre

vanliga (≥1/1 000 <1/100); sällsynta (≥1/10 000 <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

De vanligaste biverkningar (≥5%) som rapporterades hos patienter med Parkinsons sjukdom och

förekom oftare vid behandling med pramipexol än med placebo var illamående, dyskinesi,

hypotension, yrsel, somnolens, sömnsvårigheter, förstoppning, hallucinationer, huvudvärk och

trötthet. Incidensen av somnolens ökade vid doser högre än 1,5 mg pramipexolsalt per dag (se

avsnitt 4.2). En biverkan som förekom oftare vid kombination med levodopa var dyskinesi.

Hypotension kan förekomma i början av behandlingen, särskilt om pramipexol-dosen titreras upp

alltför snabbt.

Organsystem

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Pneumoni

Endokrina

systemet

Inadekvat

sekretion av

antidiuretiskt

hormon

Psykiska

störningar

Insomni

Halluci-

nationer

Onormala

drömmar

Förvirring

Beteende-

mässiga

symtom på

störd

impulskontroll

tvångsmässigt

beteende

Tvångsmässigt

köpbeteende

Patologiskt

spelberoende

Rastlöshet

Hypersexualitet

Vanföre-

ställningar

Störningar av

libido

Paranoia

Delirium

Hetsätning

Hyperfagi

Mani

Centrala och

perifera

nervsystemet

Somnolens

Yrsel

Dyskinesi

Huvudvärk

Plötsligt

insomnande

Amnesi

Hyperkinesi

Synkope

Ögon

Synförsämring

inklusive

diplopi,

dimsyn och

nedsatt

synskärpa

Hjärtat

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotension

Organsystem

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd

frekvens

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Hicka

Magtarm-

kanalen

Illamående

Förstoppning

Kräkningar

Hud och

subkutan

vävnad

Överkänslighet

Pruritus

Hudutslag

Allmänna

symtom

och/eller

symtom

administrerings-

stället

Trötthet

Perifert ödem

Utsättnings-

syndrom

efter

behandling

dopamin-

agonist

omfattande

apati, ångest,

depression,

trötthet,

svettningar

och smärta

Undersökningar

Viktminskning

inklusive

minskad aptit

Viktökning

En biverkan som observerats efter att produkten kommit ut på marknaden. Med 95% säkerhet är

frekvensen inte högre än mindre vanliga, men den kan vara lägre. En exakt beräkning av frekvensen är

inte möjlig eftersom biverkan inte förekom i den kliniska databasen i vilken 2 762 patienter med

Parkinsons sjukdom som behandlades med pramipexol ingick.

Beskrivning av valda biverkningar

Somnolens

Pramipexol är vanligen associerat med somnolens och har även i mindre vanliga fall förknippats med

överdriven somnolens under dagtid och episoder av plötsligt insomnande(se även avsnitt 4.4).

Störningar av libido

Pramipexol kan i mindre vanliga fall ha samband med störningar av libido (ökning eller minskning).

Störd impulskontroll

Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och

tvångsmässigt ätbeteende kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister,

inklusive pramipexole (se avsnitt 4.4).

I en retrospektiv tvärsnittsundersökning (cross sectional) och fall-kontrollstudie med 3 090 patienter

med Parkinsons sjukdom, hade 13,6% av alla patienter som fick dopaminerg eller icke-dopaminerg

behandling symtom på en störd impulskontroll under de senaste sex månaderna. Symtomen som

observerats inkluderar spelberoende, tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning, och tvångsmässigt

sexuellt beteende (hypersexualitet). Tänkbara oberoende riskfaktorer för störningar i impulskontrollen

omfattade dopaminerg behandling och högre doser av dopaminerg behandling, ålder (≤65 år),

ensamstående och enligt egen uppgift spelberoende i släkten.

Utsättningssymtom efter behandling med dopaminagonist

Icke-motoriska biverkningar kan förekomma vid nedtrappning eller utsättning av dopaminagonister

inklusive pramipexol. Symtom omfattar apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta (se

avsnitt 4.4).

Hjärtsvikt

I kliniska studier och från observationer efter produktens inträde på marknaden, har hjärtsvikt

rapporterats hos patienter med pramipexol. I en farmakoepidemiologisk studie associerades

pramipexol med en ökad risk för hjärtsvikt jämfört med icke-användning av pramipexol (observerat

risk ratio 1,86; 95% konfidensintervall, 1,21-2,85).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen klinisk erfarenhet av kraftig överdosering. De förväntade biverkningarna borde vara

relaterade till den farmakodynamiska profilen av en dopaminagonist; illamående, kräkningar,

hyperkinesi, hallucinationer, agitation och hypotension. Det finns ingen etablerad antidot vid

överdosering av en dopamin-agonist. Om det finns tecken på CNS-stimulering bör ett neuroleptikum

användas. Behandling av överdosering kan kräva allmänna stödåtgärder samt ventrikeltömning,

intravenös vätsketillförsel, administrering av aktivt kol och EKG-övervakning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid parkinsonism, dopaminagonister, ATC-kod N04BC05

Verkningsmekanism

Pramipexol är en dopamin-agonist och binds med hög selektivitet och hög specificitet till dopamin-

D2-subfamiljens receptorer och har framförallt affinitet till D3-receptorer; substansen är en

fullständig agonist.

Pramipexol förbättrar motoriken hos Parkinson-patienter genom stimulering av dopaminreceptorer i

striatum. Djurstudier har visat att pramipexol hämmar syntes, frisättning och omsättning av dopamin.

Farmakodynamisk effekt

Hos frivilliga försökspersoner fann man en dosberoende minskning av prolaktin. I en klinisk studie

med friska frivilliga försökspersoner där Pramipexole Orion depottabletter titrerades snabbare (var

tredje dag) än rekommenderat upp till 3,15 mg pramipexolbas (4,5 mg salt) per dag, observerades en

ökning av blodtryck och hjärtfrekvens. Sådana effekter observerades inte i studier med patienter.

Klinisk effekt och säkerhet vid Parkinsons sjukdom

Hos patienter leder behandling med pramipexol till symtomförbättring vid idiopatisk Parkinsons

sjukdom. Placebo-kontrollerade kliniska studier inkluderade ca 1 800 patienter i Hoehn och Yahr

stadium I-V som behandlades med pramipexol. Ungefär 1 000 av dessa patienter hade framskriden

sjukdom med motoriska störningar och behandlades även med levodopa.

I kontrollerade kliniska studier kvarstod den kliniska effekten av pramipexol under ca 6 månader vid

tidig och sen Parkinsons sjukdom. I öppna fortsättningsstudier under mer än 3 år fann man inga tecken

på avtagande effekt. I en kontrollerad dubbelblind klinisk studie som pågick i 2 år, ledde initial

behandling med pramipexol till signifikant fördröjning av rörelsekomplikationer och deras frekvens

minskade jämfört med initial behandling med levodopa. Denna försening av rörelsekomplikationer

med pramipexol ska vägas mot en större förbättring av rörelseförmågan med levodopa (mätt som

genomsnittlig förändring av UPDRS-värdet). Den totala incidensen av hallucinationer och somnolens

under upptitreringsfasen var generellt sett högre i pramipexolgruppen. Vid underhållsbehandling sågs

dock inte någon signifikant skillnad. Dessa uppgifter bör beaktas vid påbörjande av

pramipexolbehandling hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Säkerheten och effekten hos pramipexol depottabletter vid behandling av Parkinsons sjukdom

undersöktes i ett multinationellt program för läkemedelsutveckling som bestod av tre randomiserade

kontrollerade studier. Två studier utfördes på patienter med Parkinsons sjukdom i tidigt stadium och

en studie utfördes på patienter med Parkinsons sjukdom i sent stadium.

Pramipexol depottabletter visade sig vara överlägset placebo efter 18 veckors behandling både vad

gäller primära (UPDRS del II+III-värde) och huvudsakliga sekundära effektmått (svarsfrekvens CGI-I

och PGI-I) i en dubbelblind placebo-kontrollerad studie som innefattade totalt 539 patienter i ett tidigt

stadium av Parkinsons sjukdom. Hos patienter som behandlades i 33 veckor kvarstod effekten.

Pramipexol depottabletter var inte sämre än pramipexol tabletter med omedelbar frisättning, enligt

bedömning av UPDRS del II+III-värdet vid vecka 33.

I en dubbelblind placebo-kontrollerad studie som omfattade totalt 517 patienter med Parkinsons

sjukdom i sent stadium och samtidig behandling med levodopa, visades pramipexol depottabletter

vara överlägset placebo på primära (UPDRS del II+III-värde) och huvudsakliga sekundära (”off-

time”) effektmått avseende effekt vid 18 veckors behandling.

Effekten och tolerabiliteten av ett byte från en dag till nästa från pramipexol tabletter till pramipexol

depottabletter vid samma dygnsdos, utvärderades i en dubbelblind klinisk studie med patienter som

hade Parkinsons sjukdom i tidigt stadium. Effekten kvarstod hos 87 av 103 patienter som bytte till

pramipexol depottabletter. Av dessa 87 patienter bytte 82,8% inte dos, 13,8% ökade och 3,4%

minskade sin dos.

Hos hälften av de 16 patienter som inte uppfyllde kriterierna på bibehållen effekt i UPDRS del II+III-

värde, ansågs förändringen från baseline inte vara kliniskt relevant.

Endast en patient som bytte till pramipexol depottabletter upplevde en läkemedelsrelaterad biverkning

som ledde till att behandlingen avbröts.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

referensläkemedlet som innehåller pramipexol för alla grupper av den pediatriska populationen för

Parkinsons sjukdom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Pramipexol absorberas fullständigt efter oral tillförsel. Den absoluta biotillgängligheten är större än

90%.

I en fas I-studie, där pramipexol tabletter med omedelbar frisättning och depottabletter utvärderades

vid fasta, var lägsta och högsta plasmakoncentration (Cmin, C max) och exponering (AUC)

ekvivalenta för samma dygnsdos av pramipexol depottabletter som gavs en gång dagligen och

pramipexol tabletter som gavs tre gånger dagligen.

Administrering en gång dagligen av pramipexol depottabletter orsakar färre fluktuationer i

plasmakoncentration för pramipexol under 24 timmar jämfört med administrering tre gånger dagligen

av pramipexol tabletter med omedelbar frisättning.

Maximal plasmakoncentration uppträder ungefär 6 timmar efter administrering av pramipexol

depottabletter en gång dagligen. Steady-state för exponering nås senast efter 5 dagars kontinuerlig

dosering.

Samtidig administering med mat påverkar generellt sett inte biotillgängligheten hos pramipexol.

Intag av ett fettrikt mål ledde till en ökning av maximal plasmakoncentration (Cmax) med ca 24%

efter administrering av en engångsdos och med ungefär 20% efter administrering av upprepade doser

till friska frivilliga försökspersoner, samt en fördröjning på cirka 2 timmar för att nå maximal

koncentration. Total exponering (AUC) påverkades inte av samtidigt födointag. Ökningen i Cmax

anses inte vara kliniskt relevant. I fas III-studier för att fastställa säkerhet och effekt hos pramipexol

depottabletter fick patienterna instruktionen att ta studieläkemedlet utan hänsyn till matintag.

Medan kroppsvikt inte påverkar AUC, fann man att den påverkar distributionsvolymen och därmed

också maximala koncentrationen Cmax. En minskning av kroppsvikten med 30 kg resulterar i en

ökning av Cmax med 45%. I Fas III-studier med patienter som har Parkinsons sjukdom observerades

dock ingen kliniskt relevant påverkan av kroppsvikten på behandlingseffekten och tolerabiliteten av

pramipexol depottabletter.

Pramipexol uppvisar linjär kinetik och liten interindividuell variation i plasmakoncentrationen.

Distribution

Hos människa är proteinbindningen av pramipexol mycket låg (<20%) och distributionsvolymen stor

(400 l). Hos råtta fann man hög koncentration i hjärnvävnad (ungefär 8 gånger högre än i plasma).

Metabolism

Pramipexol metaboliseras endast i liten utsträckning hos människa.

Eliminering

Renal utsöndring av oförändrat pramipexol är den viktigaste utsöndringsvägen. Ungefär 90% av en

14C-märkt dos utsöndras genom njurarna, medan mindre än 2% återfinns i faeces. Totalt clearance av

pramipexol är ca 500 ml/min, renalt clearance ca 400 ml/min. Eliminationshalveringstiden (t½)

varierar från 8 timmar hos yngre till 12 timmar hos äldre.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetstudier med upprepad dosering visar att pramipexol har effekt huvudsakligen på CNS och

kvinnliga reproduktionsorgan, troligen på grund av överdriven farmakodynamisk effekt hos

pramipexol.

Minskat diastoliskt och systoliskt blodtryck samt hjärtfrekvens noterades hos minigris och en tendens

till hypotensiv effekt förekom hos apa.

Den potentiella effekten av pramipexol på reproduktionen har undersökts hos råtta och kanin.

Pramipexol hade inga teratogena effekter vid studier på råtta och kanin, men var embryotoxisk hos

råtta vid doser som var toxiska för honorna. På grund av urvalet av djurslag och de begränsade

parametrar som studerats, har inverkan på graviditet och manlig fertilitet inte utretts fullständigt.

En försening i sexuell utveckling (dvs. preputial separation och vaginal öppning) observerades hos

råttor. Relevansen för människa är okänd.

Pramipexol har ingen genotoxisk effekt. I en karcinogenicitetstudie utvecklade hanråttor hyperplasi av

Leydigceller och adenom, vilket förklaras av den prolaktinhämmande effekten av pramipexol. Detta

fynd är inte kliniskt relevant för människa. I samma studie var pramipexol i doser på 2 mg/kg (salt)

eller mer associerat med degeneration av retina hos albinoråttor. Detta förekom inte hos pigmenterade

råttor, och inte heller i en karcinogenicitetstudie under 2 år på albinomöss eller vid studier på andra

djurslag.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Hypromellos

Kalciumvätefosfat

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminium/OPA-PVC-aluminium blister.

Förpackningsstorlekar:10, 30 och 100 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

0,26 mg: 56331

0,52 mg: 56332

1,05 mg: 56333

2,1 mg: 56335

2,62 mg: 56336

3,15 mg: 56337

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-02-20

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen