Posaconazole STADA 40 mg/ml Oral suspension

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-03-2020

Aktiva substanser:
posakonazol
Tillgänglig från:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kod:
J02AC04
INN (International namn):
posaconazole
Dos:
40 mg/ml
Läkemedelsform:
Oral suspension
Sammansättning:
glukos, flytande Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; posakonazol 40 mg Aktiv substans; natriumbensoat Hjälpämne; glycerol Hjälpämne; sorbinsyra Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Flaska, 105 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55779
Tillstånd datum:
2018-02-13

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Posaconazole STADA 40 mg/ml oral suspension

posakonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Posaconazole Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Posaconazole Stada

Hur du tar Posaconazole Stada

Eventuella biverkningar

Hur Posaconazole Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Posaconazole Stada är och vad det används för

Posaconazole Stada innehåller en läkemedelssubstans som heter posakonazol. Det tillhör en grupp

läkemedel som kallas för ”antisvampläkemedel”. Det används för att förebygga eller behandla många

olika svampinfektioner.

Det här läkemedlet verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av vissa typer av svampar som kan

orsaka infektioner.

Posaconazole Stada kan användas hos vuxna för att behandla följande typer av svampinfektioner när

andra antisvampläkemedel inte har fungerat eller du har fått sluta ta dem:

infektioner, orsakade av svamp ur familjen Aspergillus, som inte har förbättrats vid behandling

med antisvampläkemedlen amfotericin B eller itrakonazol eller när det varit nödvändigt att

avbryta behandlingen med dessa läkemedel

infektioner, orsakade av svamp ur familjen Fusarium, som inte har förbättrats vid behandling med

amfotericin B eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med amfotericin B

infektioner, orsakade av svamp som orsakar tillstånden kromoblastomykos och mycetom, vilka

inte har förbättrats vid behandling med itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta

behandlingen med itrakonazol

infektioner, orsakade av svamp som kallas Coccidioides, som inte har förbättrats vid behandling

med ett eller flera av läkemedlen amfotericin B, itrakonazol eller flukonazol eller när det varit

nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel

infektioner i munnen eller halsregionen (känt som “torsk”) förorsakade av svampar som heter

andida,

vilka inte behandlats tidigare.

Det här läkemedlet kan också användas för att förebygga svampinfektioner hos vuxna som löper stor

risk att få en svampinfektion så som:

patienter som har ett svagt immunsystem på grund av kemoterapi mot ”akut myeloisk leukemi”

(AML) eller ”myelodysplastiska syndrom” (MDS)

patienter som använder höga doser av en behandling som hämmar immunförsvaret efter

”hematopoetisk stamcellstransplantation” (HSCT).

Posakonazol som finns i Posaconazole Stada kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Posaconazole Stada

Ta inte Posaconazole Stada:

om du är allergisk mot posakonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du tar: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, kinidin, läkemedel som innehåller

”ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin, eller en ”statin” så som simvastatin,

atorvastatin eller lovastatin.

Ta inte Posaconazole Stada om något av det ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar Posaconazole Stada.

Se avsnittet ”Andra läkemedel och Posaconazole Stada” nedan för mer information inklusive

information om andra läkemedel som kan påverka Posaconazole Stada.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Posaconazole Stada, om du:

har haft en allergisk reaktion mot något annat antisvampläkemedel så som ketokonazol,

flukonazol, itrakonazol och vorikonazol

har eller någonsin har haft leverbesvär. Du kan behöva ta blodprover medan du tar detta läkemedel

utvecklar allvarlig diarré eller kräkningar, eftersom dessa tillstånd kan begränsa effekten av detta

läkemedel

har en onormal hjärtrytm, vid undersökning (EKG), som visar på ett besvär som kallas långt QTc-

intervall

har en svaghet i hjärtmuskeln eller hjärtsvikt

har mycket långsamma hjärtslag

har någon form av störning av hjärtrytmen

har någon form av problem med blodnivåerna av kalium, magnesium eller kalcium

tar vinkristin, vinblastin eller andra ”vincaalkaloider” (läkemedel som används för att behandla

cancer).

Om något av det ovan gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska innan du tar Posaconazole Stada.

Om du utvecklar allvarlig diarré eller kräkningar (mår illa) när du tar Posaconazole Stada, tala med

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska genast eftersom detta kan hindra det från att fungera på rätt

sätt. Se avsnitt 4 för mer information.

Barn

Posaconazole Stada ska inte gest till barn (17 år och yngre).

Andra läkemedel och Posaconazole Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Posaconazole Stada om du tar något av följande:

terfenadin (används för att behandla allergier)

astemizol (används för att behandla allergier)

cisaprid (används för att behandla magbesvär)

pimozid (används för att behandla symtom vid Tourettes syndrom)

halofantrin (används för att behandla malaria)

kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm).

Posaconazole Stada kan öka mängden i blodet av dessa läkemedel vilket kan orsaka väldigt allvarliga

störningar av din hjärtrytm:

läkemedel som innehåller ”ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin vilka används

för att behandla migrän. Posaconazole Stada kan öka mängden av dessa läkemedel i blodet vilket

kan leda till kraftigt minskat blodflöde till dina fingrar eller tår och orsaka skador

en ”statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin som används för behandling av högt

kolesterol.

Ta inte Posaconazole Stada om något av det ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel

Se listan ovan på läkemedel som inte får användas medan du tar Posaconazole Stada. Förutom de

läkemedel som nämns ovan finns det andra läkemedel som medför en risk för rytmproblem som kan

bli större när de tas med Posaconazole Stada. Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar

(receptbelagda eller receptfria).

Vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar av Posaconazole Stada genom att öka mängden

posakonzol i blodet.

Följande läkemedel kan minska effekten av Posaconazole Stada genom att minska mängden av

posakonzol i blodet:

rifabutin och rifampicin (används för att behandla vissa infektioner). Om du redan behandlas med

rifabutin måste dina blodvärden testas och vissa sannolika biverkningar av rifabutin övervakas

vissa läkemedel som används för att behandla eller förebygga epileptiska anfall, inkluderande

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller primidon

efavirenz och fosamprenavir som används för att behandla hiv-infektion

läkemedel som används för att minska magsyra såsom cimetidin och ranitidin eller omeprazol och

liknande läkemedel som kallas protonpumpshämmare.

Posaconazole Stada kan möjligen öka risken för biverkningar av vissa andra läkemedel genom att öka

mängden av dessa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel inkluderar:

vinkristin, vinblastin och andra ”vincaalkaloider” (används för att behandla cancer)

ciklosporin (används under eller efter transplantationskirurgi)

takrolimus och sirolimus (används under eller efter transplantationskirurgi)

rifabutin (används för att behandla vissa infektioner)

läkemedel mot hiv som kallas proteashämmare (däribland lopinavir och atazanavir som ges med

ritonavir)

midazolam, triazolam, alprazolam eller andra ”bensodiazepiner” (används som lugnande medel

eller muskelavslappnande medel)

diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin eller andra ”kalciumantagonister” (används för att

behandla högt blodtryck)

digoxin (används för att behandla hjärtsvikt)

glipizid eller andra ”sulfonylurea” (används för att behandla högt blodsocker).

Om något av det ovan gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan

du tar Posaconazole Stada.

Posaconazole Stada med mat och dryck

För att förbättra upptaget av posakonazol ska det tas med eller omedelbart efter en måltid eller en

näringsdryck när det är möjligt (se avsnitt 3 ”Hur du tar Posaconazole Stada”). Det finns ingen

information om effekten av alkohol på posakonazol.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du börjar ta

Posaconazole Stada.

Ta inte Posaconazole Stada under graviditeten om inte din läkare säger till dig att göra det.

Du ska använda effektiva preventivmedel medan du tar detta läkemedel om du är kvinna och kan bli

gravid. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under behandlingen med Posaconazole

Stada.

Amma inte medan du behandlas med Posaconazole Stada, eftersom små mängder kan passera över i

bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, dåsig eller få dimsyn när du tar Posaconazole Stada, vilket kan påverka din

förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om detta händer, kör inte bil eller använd inte maskiner

och kontakta din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Posaconazole Stada innehåller glukos och natrium

Posaconazole Stada innehåller ca 2,1 g glukos per 5 ml suspension.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Kan vara

skadligt för tänderna.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 5 ml suspension, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Posaconazole Stada

Posakonazol är tillgängligt i andra former och styrkor, men inte under detta handelsnamn. Byt inte

mellan att ta posakonazol tabletter och posakonazol oral suspension utan att tala med läkare eller

apotekspersonal, eftersom det kan leda till bristande effekt eller ökad risk för biverkningar.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare kommer att följa effekten och ditt tillstånd och avgöra

hur länge Posaconazole Stada måste ges och om några ändringar av din dagliga dos krävs.

Tabellen nedan visar den rekommenderade dosen och behandlingslängden, dessa beror på vilken typ

av infektion du har och kan bli individuellt anpassade för dig av din läkare. Ändra inte dosen eller

behandlingsschemat själv innan du har rådfrågat din läkare.

När det är möjligt ska du ta Posaconazole Stada under eller omedelbart efter mat eller en näringsdryck.

Den orala suspensionen måste skakas väl före användning (5 - 10 sekunder).

Indikation

Rekommenderad dos och behandlingslängd

Behandling av motståndskraftiga

svampinfektioner

(invasiv

aspergillusinfektion, fusariusinfektion,

kromoblastomykosinfektion/mycetom,

coccidioidomykosinfektion)

Den rekommenderade dosen är 200 mg (en 5 ml sked) som

tas fyra gånger dagligen.

Alternativt, om din läkare rekommenderar det, kan du ta

400 mg (två 5 ml skedar) två gånger dagligen under

förutsättning att du kan ta båda doserna under eller efter en

måltid eller en näringsdryck.

Förstagångsbehandling av torsk

Första behandlingsdagen ska du ta 200 mg (en 5 ml sked)

en gång. Efter första dagen ska du ta 100 mg (2,5 ml) en

gång dagligen.

Förebyggande av allvarliga

svampinfektioner

Ta 200 mg (en 5 ml sked) tre gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Posaconazole Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Posaconazole Stada

Om du har missat en dos, ta den så fort du kommer ihåg och fortsätt därefter som tidigare. Om det

däremot nästan är tid för nästa dos, ska du ta din dos när det är dags. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Tala genast med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande

allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk vård:

illamående eller kräkning (känsla av eller uttalade symtom), diarré

tecken på leverproblem – kännetecknas av gulfärgning av hud eller ögonvita, mörkfärgad urin

eller blek avföring, sjukdomskänsla utan anledning, magproblem, minskad aptit eller onormal

trötthet eller kraftlöshet, ökning av leverenzymer påvisade med blodprov

allergisk reaktion.

Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande

biverkningar:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

en förändring av saltnivåerna i blodet påvisade med blodprov – kännetecknas av att man kan

känna sig förvirrad eller svag

en onormal känsla i huden, såsom domning, pirrande, kliande, krypande, stickande eller brännande

känsla

huvudvärk

låga kaliumnivåer – påvisade med blodprov

låga magnesiumnivåer – påvisade med blodprov

högt blodtryck

aptitlöshet, buksmärta eller orolig mage, väderspänning, muntorrhet, smakförändringar

halsbränna (en brännande känsla i bröstet som stiger upp i halsen)

lägre nivåer av ”neutrofiler”, en typ av vita blodkroppar (neutropeni) – vilket kan öka risken för

infektioner och kan påvisas i blodprov

feber

svaghet, yrsel, trötthet eller sömnighet

utslag

klåda

förstoppning

ändtarmsbesvär.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

anemi – kännetecknas av huvudvärk, trötthet eller yrsel, andfåddhet eller blekhet och en låg nivå

av hemoglobin påvisat i blodprov

låg nivå av blodplättar (trombocytopeni) påvisade i blodprov – vilket kan leda till blödning

låg nivå av ”leukocyter”, en typ av vita blodkroppar (leukopeni) påvisade med blodprov – vilket

kan öka risken för infektioner

hög nivå av ”eosinofiler”, en typ av vita blodkroppar (eosinofili) – vilket kan inträffa vid

inflammation

inflammation av blodkärlen

problem med hjärtrytmen

anfall (kramper)

nervskada (neuropati)

oregelbundna hjärtslag, påvisade med EKG, hjärtklappning, långsamma eller snabba hjärtslag,

högt eller lågt blodtryck

lågt blodtryck

bukspottkörtelinflammation (pankreatit) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta avbruten

syretillförsel till mjälten (mjältinfarkt) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta

allvarliga problem med njurarna – kännetecknas av ökad eller minskad urinmängd, missfärgad

urin

höga blodnivåer av kreatinin – påvisade med blodprov

hosta, hicka

näsblod

svår skarp bröstsmärta vid inandning (pleuritisk smärta)

förstorade lymfkörtlar (lymfadenopati)

minskad känsel särskilt i huden

tremor

höga eller låga blodsockernivåer

dimsyn, ljuskänslighet

håravfall (alopeci)

munsår

skakningar, allmän sjukdomskänsla

smärta, ryggsmärta eller nacksmärta, smärta i armar eller ben

ansamling av vatten i kroppen (ödem)

menstruationsrubbningar (onormal blödning från vagina)

oförmåga att sova (sömnlöshet)

helt eller delvis oförmögen att tala

svullnad i munnen

onormala drömmar eller svårighet att sova

problem med koordination eller balans

inflammation i slemhinnorna

nästäppa

andningssvårigheter

obehagskänsla i bröstet

känsla av uppsväldhet

milt till svårt illamående, kräkningar, kramper och diarré, vanligtvis orsakade av ett virus,

buksmärta

rapningar

nervositetskänsla.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

lunginflammation – kännetecknas av känsla av andfåddhet och missfärgade slemmiga

upphostningar

högt blodtryck i kärlen i lungorna (lunghypertoni) som kan skada lungor och hjärta allvarligt

problem med blodet såsom ovanlig blodlevring eller förlängd blödning

svåra allergiska reaktioner inklusive utspridda blåsutslag och hudfjällning

psykiska problem såsom att höra röster eller se saker som inte finns där

svimning

problem att tänka eller tala, ofrivilliga muskelryckningar, speciellt i händerna

slaganfall – kännetecknas av smärta, svaghet, domningar eller stickningar i extremiteter

en blind eller mörk fläck i synfältet

hjärtsvikt eller hjärtattack vilket kan leda till att hjärtat slutar att slå och död, rubbad hjärtrytm med

plötsligt dödsfall

blodproppar i benen (djup ventrombos) – kännetecknas av intensiv smärta eller svullnad av benet

blodproppar i lungorna (lungemboli) – kännetecknas av andfåddhet eller smärta när man andas

blödning i magen eller tarmen – kännetecknas av blodiga kräkningar eller blod i avföringen

blockering av tarmen (tarmobstruktion) särskilt i ”ileum”, den nedersta delen av tunntarmen.

Blockaden förhindrar innehållet i tarmen från att passera till tjocktarmen, vilket resulterar i

uppblåst buk, kräkningar, svår förstoppning, aptitlöshet och kramper

”hemolytiskt uremiskt syndrom” med upplösning av röda blodkroppar (hemolys) – vilket kan

hända med eller utan njursvikt

”pancytopeni” onormal brist av alla blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och

blodplättar) påvisade med blodprov

stora purpurfärgade missfärgningar av huden (trombotisk trombocytopen purpura)

svullnad av ansikte eller tunga

depression

dubbelseende

bröstsmärta

nedsatt binjurefunktion – detta kan orsaka svaghet, trötthet, aptitlöshet, missfärgning av huden

nedsatt funktion av hypofysen – detta kan leda till minskade blodnivåer av hormoner som

påverkar funktionen av de manliga eller kvinnliga könskörtlarna

problem med hörseln.

Vissa patienter har också rapporterat att de känt sig förvirrade efter att de tagit posakonazol,

frekvensen är okänd.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av biverkningarna listade ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Posaconazole Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Om du har läkemedel kvar i flaskan mer än 30 dagar efter att den först öppnades ska du inte använda

detta läkemedel. Lämna tillbaka flaskan med eventuellt kvarvarande suspension till apoteket.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Posaconazole Stada är posakonazol. Varje milliliter oral suspension

innehåller 40 milligram posakonazol.

Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat, vattenfri mononatriumcitrat, natriumbensoat

(E211), natriumlaurilsulfat, simetikonemulsion 30 % (innehållande: simetikon, metylcellulosa,

sorbinsyra och vatten), glycerol, xantangummi, glukos, titandioxid (E171), körsbärssmak och

renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Posaconazole Stada är en vit, oral suspension med körsbärssmak förpackad i en bärnstensfärgad (typ

III) glasflaska stängd med ett barnskyddande skruvlock. En doseringssked med två måttangivelser: 2,5

ml och 5 ml doser är med i varje flaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

15351 Pallini Attikis

Grekland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wien

Österrike

JSC "Grindeks"

53 Krustpils Street

Riga, LV-1057

Lettland

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-03-04

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Posaconazole STADA 40 mg/ml oral suspension.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml oral suspension innehåller 40 mg posakonazol.

Hjälpämne med känd effekt

Detta läkemedel innehåller cirka 2,11 g glukos och 10 mg natriumbensoat per 5 ml suspension.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension

Vit, oral suspension med körsbärssmak.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Posaconazole Stada oral suspension är avsett för behandling av följande svampinfektioner hos vuxna

(se avsnitt 5.1):

Invasiv aspergillusinfektion hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot amfotericin B

eller itrakonazol eller med intolerans mot dessa läkemedel.

Fusariusinfektion hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot amfotericin B eller med

intolerans mot detta läkemedel.

Kromoblastomykosinfektion och mycetom hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot

itrakonazol eller med intolerans mot detta läkemedel.

Coccidioidomykosinfektion hos patienter med behandlingsresistent sjukdom mot amfotericin B,

itrakonazol eller flukonazol eller med intolerans mot dessa läkemedel.

Orofaryngeal candidiasis: Som förstahandsval till allvarligt sjuka eller immunokomprometterade

patienter hos vilka topikal behandling förväntas ha otillräcklig effekt.

Behandlingsresistens definieras som infektionsprogression eller utebliven förbättring efter minst 7

dagars tidigare behandling med terapeutiska doser av effektiv antimykotisk terapi.

Posaconazole Stada oral suspension är också indicerat som profylaktisk behandling av invasiva

svampinfektioner hos följande patienter:

Patienter som erhåller kemoterapi för induktion av remission vid akut myeloisk leukemi (AML)

eller myelodysplastiska syndrom (MDS) som förväntas ge utdragen neutropeni och som riskerar

att utveckla invasiva svampinfektioner.

Mottagare av hematopoetiskt stamcellstransplantat (HSCT) som genomgår högdos

immunosuppressiv behandling för "graft versus host disease" och som har hög risk för att utveckla

invasiva svampinfektioner.

4.2

Dosering och administreringssätt

Ingen utbytbarhet mellan olika formuleringar av posakonazol

Posakonazol är tillgängligt i andra former och styrkor, men inte under detta handelsnamn. Tabletten

och den orala suspensionen är inte utbytbara på grund av skillnader mellan de två läkemedelsformerna

gällande doseringsfrekvens, intag med föda och uppnådd plasmakoncentration av läkemedlet. Följ

därför den specifika dosrekommendationen för respektive läkemedelsform.

Behandlingen ska initieras av en läkare med erfarenhet av att behandla svampinfektioner eller vid

behandlande avdelning för de högriskpatienter för vilka posakonazol är indicerat som profylax.

Dosering

Posakonazol är också tillgänglig som 100 mg enterotablett och 300 mg koncentrat till infusionsvätska,

lösning. Posakonazol tabletter är den föredragna läkemedelsformen för att optimera

plasmakoncentrationen och ger i allmänhet högre läkemedelsexponering i plasma än posakonazol oral

suspension.

Rekommenderad dos visas i tabell 1.

Tabell 1. Rekommenderad dos beroende på indikation

Indikation

Dos och behandlingslängd

(Se avsnitt 5.2)

Refraktära invasiva

svampinfektioner (IFI)/patienter

med IFI och intolerans mot

förstahandsterapi

200 mg (5 ml) fyra gånger dagligen. Alternativt kan patienter som

tolererar föda eller ett näringstillskott ta 400 mg (10 ml) två

gånger dagligen under eller omedelbart efter en måltid eller ett

näringstillskott.

Behandlingens längd ska grundas på den underliggande

sjukdomens allvarlighetsgrad, återhämtning från

immunosuppression och kliniskt svar.

Orofaryngeal candidiasis

En startdos på 200 mg (5 ml) en gång dagligen den första dagen,

därefter 100 mg (2,5 ml) en gång dagligen i 13 dagar.

Varje dos Posaconazole Stada ska ges under eller omedelbart

efter en måltid eller ett näringstillskott hos patienter som inte

tolererar föda för att öka det orala upptaget och säkerställa

adekvat exponering.

Profylax vid invasiva

svampinfektioner

200 mg (5 ml) tre gånger dagligen. Varje dos Posaconazole Stada

ska ges under eller omedelbart efter en måltid eller ett

näringstillskott hos patienter som inte tolererar föda för att öka

det orala upptaget och säkerställa adekvat exponering.

Behandlingstidens längd grundas på återhämtning från neutropeni

eller immunosuppression. För patienter med akut myeloisk

leukemi eller myelodysplastiska syndrom ska profylax med

Posaconazole Stada påbörjas flera dagar innan neutropeni

förväntas och fortsätta i 7 dagar efter att antalet neutrofiler

överstiger 500 celler per mm

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Effekt av nedsatt njurfunktion på farmakokinetiken av posakonazol förväntas inte och dosjustering

rekommenderas inte (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Begränsade data avseende effekten av nedsatt leverfunktion (inklusive Child-Pugh C-klassificering av

kronisk leversjukdom) på farmakokinetiken för posakonazol visar att exponeringen i plasma ökar

jämfört med individer med normal leverfunktion, men tyder inte på att en dosjustering är nödvändig

(se avsnitt 4.4 och 5.2). Försiktighet rekommenderas på grund av risk för högre exponering i plasma.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för posakonazol för barn under 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information

finns i avsnitt 5.1 och 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

För oral användning.

Den orala suspensionen måste skakas kraftigt före användning (5–10 sekunder).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med ergotalkaloider (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med CYP3A4-substraten terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin

eller kinidin eftersom detta kan resultera i ökade plasmakoncentrationer av dessa läkemedel, vilket kan

leda till QTc-förlängning och sällsynta fall av torsades de pointes (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Samtidig behandling med HMG-CoA reduktashämmarna simvastatin, lovastatin och atorvastatin (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Information saknas avseende korssensitivitet mellan posakonazol och andra azolsvampmedel.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Posaconazole Stada till patienter med överkänslighet mot

andra azoler.

Levertoxicitet

Leverreaktioner (t.ex. milda till måttliga förhöjningar av ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas, total

bilirubin och/eller klinisk hepatit) har rapporterats under behandling med posakonazol. Förhöjda

leverfunktionstester var i allmänhet reversibla vid utsättande av behandlingen och i vissa fall

normaliserades värdena utan att behandlingen avbröts. Allvarligare leverreaktioner med dödlig utgång

rapporterades sällan.

Posakonazol bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion på grund av

begränsad klinisk erfarenhet och möjligheten att plasmanivåerna av posakonazol kan vara högre hos

dessa patienter (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Monitorering av leverfunktionen

Leverfunktionstester ska utvärderas vid start och under Posaconazole Stada behandlingens gång.

Patienter som utvecklar onormala leverfunktionstester under behandlingen med Posaconazole Stada

ska följas rutinmässigt avseende utveckling av mer allvarlig leverskada. Omhändertagandet av

patienten ska omfatta laboratorieutvärdering av leverfunktionen (främst leverfunktionstester och

bilirubin).

Utsättande av Posaconazole Stada ska övervägas om kliniska tecken och symtom överensstämmer

med utvecklande av leversjukdom.

QTc-förlängning

Vissa azoler har förknippats med en förlängning av QTc-intervallet. Posaconazole Stada får inte ges

tillsammans med läkemedel som är substrat för CYP3A4 och är kända för att förlänga QTc-intervallet

(se avsnitt 4.3 och 4.5). Posaconazole Stada ska ges med försiktighet till patienter med proarytmiska

tillstånd såsom:

Medfödd eller förvärvad QTc-förlängning

Kardiomyopati, speciellt vid samtidig hjärtsvikt

Sinusbradykardi

Existerande symtomatisk arytmi

Samtidig användning av läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet (andra än de som

nämns i avsnitt 4.3).

Elektrolytstörningar, speciellt de som involverar kalium-, magnesium- eller kalciumnivåerna, ska

följas och korrigeras vid behov före och under posakonazolbehandlingen.

Läkemedelsinteraktioner

Posakonazol hämmar CYP3A4 och bör endast användas vid specifika omständigheter vid behandling

med andra läkemedel som metaboliseras via CYP3A4 (se avsnitt 4.5).

Vinkristintoxicitet

Samtidig administrering av azolsvampmedel, inklusive posakonazol, med vinkristin har förknippats

med neurotoxicitet och andra allvarliga biverkningar, inklusive krampanfall, perifer neuropati,

inadekvat sekretion av antidiuretiskt hormon och paralytisk ileus. Patienter som får en vincaalkaloid,

inklusive vinkristin, ska endast ges azolsvampmedel, inklusive posakonazol, om det inte finns några

alternativa antimykotikabehandlingar (se avsnitt 4.5).

Gastrointestinal dysfunktion

Det finns begränsade farmakokinetiska data hos patienter med allvarlig gastrointestinal dysfunktion

(såsom allvarlig diarré). Patienter som har allvarlig diarré eller kräkningar ska följas noggrant

avseende utveckling av svampinfektioner.

Rifamycinantibiotika (rifampicin, rifabutin), vissa antikonvulsiva medel (fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital, primidon), efavirenz och cimetidin

Posakonazolkoncentrationen kan sänkas signifikant vid samtidig behandling, därför ska samtidig

behandling med Posaconazole Stada undvikas om inte nyttan för patienten överväger risken (se avsnitt

4.5).

Midazolam och andra bensodiazepiner som metaboliseras via CYP3A4

På grund av risken för förlängd sedering och eventuell andningsdepression, bör samtidig

administrering av posakonazol med alla bensodiazepiner som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex.

midazolam, triazolam, alprazolam) endast övervägas om det är absolut nödvändigt. Dosjustering av

bensodiazepiner som metaboliseras av CYP3A4 bör övervägas (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller cirka 2,11 g glukos per 5 ml suspension. Patienter med följande sällsynta

tillstånd bör inte ta detta läkemedel: glukosgalaktosmalabsorption. Kan vara skadligt för tänderna.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 5 ml suspension, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på posakonazol

Posakonazol metaboliseras via UDP-glukuronidering (fas 2 enzymer) och är ett substrat för p-

glykoprotein (P-gp) efflux

in vitro

. Därför kan hämmare (t.ex .verapamil, ciklosporin, kinidin,

klaritromycin, erytromycin etc.) eller inducerare (t.ex .rifampicin, rifabutin, vissa antikonvulsiva

medel etc.) av dessa metaboliseringsvägar öka respektive minska plasmakoncentrationerna av

posakonazol.

Rifabutin

Rifabutin (300 mg en gång dagligen) minskade C

(maximal plasmakoncentration) och AUC (ytan

under plasmakoncentrationskurvan) för posakonazol till 57 % respektive 51 %.

Samtidig behandling med posakonazol och rifabutin och liknande inducerare (t.ex .rifampicin) bör

undvikas om inte nyttan för patienten överväger risken. Se även nedan angående effekten av

posakonazol på plasmanivåerna av rifabutin.

Efavirenz

Efavirenz (400 mg en gång dagligen) minskade C

och AUC för posakonazol med 45 % respektive

50 %. Samtidig behandling med posakonazol och efavirenz bör undvikas om inte nyttan för patienten

överväger risken.

Fosamprenavir

Kombination av fosamprenavir och posakonazol kan orsaka minskad plasmakoncentration av

posakonazol. Om samtidig administrering är nödvändig rekommenderas noggrann övervakning

avseende eventuell utveckling av svampinfektioner. Upprepad administrering av fosamprenavir (700

mg två gånger dagligen i 10 dagar) minskade C

och AUC för posakonazol oral suspension (200 mg

en gång dagligen, dag 1, 200 mg två gånger dagligen, dag 2, därefter 400 mg två gånger dagligen i 8

dagar) med 21 % respektive 23 %. Effekten av posakonazol på nivåerna av fosamprenavir är okänd

när fosamprenavir ges tillsammans med ritonavir.

Fenytoin

Fenytoin (200 mg en gång dagligen) minskade C

och AUC för posakonazol med 41 % respektive

50 %. Samtidig behandling med posakonazol och fenytoin och liknande inducerare (t.ex.

karbamazepin, fenobarbital, primidon) bör undvikas om inte nyttan för patienten överväger risken.

H

2

- receptorantagonister och protonpumpshämmare

Plasmakoncentrationerna av posakonazol (C

och AUC) minskades med 39 % när posakonazol gavs

samtidigt med cimetidin (400 mg två gånger dagligen) beroende på minskad absorption möjligen

sekundärt till en minskning av magsyreproduktionen. Samtidig administrering av posakonazol med

- receptorantagonister ska undvikas om möjligt.

På samma sätt sänkte samtidig administrering av 400 mg posakonazol med esomeprazol (40 mg

dagligen) genomsnittligt C

och AUC med 46 % respektive 32 %, jämfört med 400 mg posakonazol

ensamt.

Samtidig administrering av posakonazol med protonpumpshämmare ska undvikas om möjligt.

Föda

Absorptionen av posakonazol ökas signifikant med föda (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Effekter av posakonazol på andra läkemedel

Posakonazol är en kraftfull hämmare av CYP3A4. Samtidig administrering av posakonazol med

CYP3A4-substrat kan resultera i kraftigt ökad exponering för CYP3A4-substrat vilket exemplifieras

av effekterna av takrolimus, sirolimus, atazanavir och midazolam här nedan. Försiktighet bör iakttas

vid samtidig behandling med posakonazol och CYP3A4-substrat som administreras intravenöst och

dosen av CYP3A4-substratet kan behöva minskas. Om posakonazol används samtidigt med CYP3A4-

substrat som ges oralt och för vilka ökade plasmakoncentrationer kan förknippas med oacceptabla

biverkningar ska plasmakoncentrationerna av CYP3A4-substratet och/eller biverkningarna övervakas

noggrant och dosen justeras efter behov. Flera av interaktionsstudierna genomfördes hos friska

frivilliga vilka utsätts för en högre exponering för posakonazol jämfört med patienter som ges samma

dos. Effekten av posakonazol på CYP3A4-substrat hos patienter kan vara något lägre än den som ses

hos friska frivilliga och förväntas variera mellan patienter på grund av den varierande exponeringen

för posakonazol hos patienter. Effekten av samtidig administrering med posakonazol på

plasmanivåerna av CYP3A4-substrat kan också variera hos samma patient, såvida posakonazol inte

ges på ett strängt standardiserat sätt tillsammans med föda, eftersom föda har stor inverkan på

exponeringen för posakonazol (se avsnitt 5.2).

Terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin och kinidin (CYP3A4-substrat)

Samtidig behandling med posakonazol och terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin eller

kinidin är kontraindicerat. Samtidig behandling kan resultera i ökad plasmakoncentration av dessa

läkemedel, vilket kan leda till QTc-förlängning och sällsynta fall av torsades de pointes (se avsnitt

4.3).

Ergotalkaloider

Posakonazol kan öka plasmakoncentrationen av ergotalkaloider (ergotamin och dihydroergotamin),

vilket kan leda till ergotism. Samtidig behandling med posakonazol och ergotalkaloider är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

HMG-CoA reduktashämmare som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. simvastatin, lovastatin och

atorvastatin)

Posakonazol kan avsevärt öka plasmakoncentrationerna av HMG-CoA reduktashämmare som

metaboliseras via CYP3A4. Behandling med dessa HMG-CoA reduktashämmare ska avbrytas under

behandling med posakonazol, eftersom ökade nivåer har förknippats med rabdomyolys (se avsnitt

4.3).

Vincaalkaloider

De flesta vincaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) är CYP3A4-substrat. Samtidig administrering

av azolsvampmedel, inklusive posakonazol, med vinkristin har förknippats med allvarliga

biverkningar (se avsnitt 4.4). Posakonazol kan öka plasmakoncentrationen av vincaalkaloider, vilket

kan leda till neurotoxicitet och andra allvarliga biverkningar. Därför ska patienter som får en

vincaalkaloid, inklusive vinkristin, endast ges azolsvampmedel, inklusive posakonazol, om det inte

finns några alternativa antimykotikabehandlingar.

Rifabutin

Posakonazol ökade C

och AUC för rifabutin med 31 % respektive 72 %. Samtidig behandling med

posakonazol och rifabutin bör undvikas om inte nyttan för patienten överväger risken (se även ovan

angående effekten av rifabutin på plasmanivåerna av posakonazol). Om dessa läkemedel ges samtidigt

rekommenderas att blodstatus och biverkningar relaterade till ökade rifabutinnivåer (t.ex. uveit)

monitoreras noggrant.

Sirolimus

Upprepad administrering av posakonazol oral suspension (400 mg två gånger dagligen i 16 dagar)

ökade C

och AUC för sirolimus (2 mg singeldos) i genomsnitt 6,7 gånger respektive 8,9 gånger

(variationsbredd 3,1 till 17,5 gånger) hos friska individer. Effekten av posakonazol på sirolimus hos

patienter är okänd, men förväntas variera beroende på den varierande mängd posakonazol patienterna

utsätts för. Samtidig administrering av posakonazol med sirolimus rekommenderas inte och ska

undvikas när det är möjligt. Om det anses att samtidig administrering är oundviklig rekommenderas

det att dosen sirolimus sänks kraftigt när posakonazolbehandlingen påbörjas och att

dalkoncentrationerna av sirolimus i helblod mäts frekvent.

Sirolimuskoncentrationerna ska mätas vid insättande, vid samtidig administrering och vid avbrytande

av posakonazolbehandling, och sirolimusdosen justeras i enlighet med detta. Det bör uppmärksammas

att förhållandet mellan dalkoncentrationen och AUC för sirolimus förändras vid samtidig

administrering med posakonazol. Som ett resultat av detta kan dalkoncentrationer av sirolimus som

ligger inom det vanliga terapeutiska intervallet resultera i subterapeutiska nivåer. Därför ska

dalkoncentrationer som ligger i den övre delen av det vanliga terapeutiska intervallet eftersträvas och

kliniska tecken och symtom, laboratorieparametrar och vävnadsbiopsier noga följas.

Ciklosporin

För hjärttransplanterade patienter på stabila doser av ciklosporin, ökade posakonazol oral suspension

200 mg en gång dagligen ciklosporinkoncentrationen så att dosjusteringar krävdes. Fall av förhöjda

ciklosporinkoncentrationer som resulterade i allvarliga biverkningar inklusive nefrotoxicitet och ett

dödsfall i leukoencefalopati rapporterades i kliniska effektstudier. När behandling med posakonazol

påbörjas hos patienter som redan får ciklosporin ska dosen ciklosporin minskas (t.ex. till omkring tre

fjärdedelar av den nuvarande dosen). Därefter ska blodnivåerna av ciklosporin monitoreras noggrant

under den samtidiga behandlingen och när behandlingen med posakonazol avslutas och

ciklosporindosen ska justeras om så krävs.

Takrolimus

Posakonazol ökade C

och AUC för takrolimus (0,05 mg/kg kroppsvikt singeldos) med 121 %

respektive 358 %. Kliniskt signifikanta interaktioner som resulterade i sjukhusinläggning och/eller

utsättande av posakonazol rapporterades i kliniska effektstudier. När posakonazolbehandling påbörjas

hos patienter som redan får takrolimus, ska takrolimusdosen reduceras (t.ex. till ungefär en tredjedel

av den nuvarande dosen). Därefter ska blodnivåerna av takrolimus monitoreras noggrant under

samtidig behandling samt vid utsättande av behandling med posakonazol och takrolimusdosen ska

justeras om så krävs.

Hiv-proteashämmare

Eftersom hiv-proteashämmare är CYP3A4-substrat förväntas det att posakonazol ska ge ökade

plasmanivåer av dessa antiretrovirala medel. Efter samtidig administrering av posakonazol oral

suspension (400 mg två gånger dagligen) med atazanavir (300 mg en gång dagligen) i 7 dagar hos

friska personer ökade C

och AUC för atazanavir i genomsnitt 2,6 gånger respektive 3,7 gånger

(variationsbredd 1,2 till 26 gånger). Efter samtidig administrering av posakonazol oral suspension (400

mg två gånger dagligen) med atazanavir och ritonavir (300/100 mg en gång dagligen) i 7 dagar hos

friska personer ökade C

och AUC för atazanavir i genomsnitt 1,5 gånger respektive 2,5 gånger

(variationsbredd 0,9 till 4,1 gånger). Tillägg av posakonazol till behandling med atazanavir eller

atazanavir plus ritonavir var förenat med ökade bilirubinnivåer i plasma. Frekvent monitorering av

biverkningar och toxicitet som är relaterade till antiretrovirala medel som är CYP3A4-substrat

rekommenderas vid samtidig administrering med posakonazol.

Midazolam och andra bensodiazepiner som metaboliseras via CYP3A4

I en studie hos friska frivilliga ökade posakonazol oral suspension (200 mg en gång dagligen i 10

dagar) exponeringen (AUC) för intravenöst midazolam (0,05 mg/kg) med 83 %. I en annan studie hos

friska frivilliga ökade upprepad dosering av posakonazol oral suspension (200 mg två gånger

dagligen i 7 dagar) C

och AUC för intravenöst midazolam (0,4 mg singeldos) med i genomsnitt 1,3

respektive 4,6 gånger (variationsbredd 1,7 till 6,4 gånger). Posakonazol oral suspension 400 mg två

gånger dagligen i 7 dagar ökade C

och AUC för intravenöst midazolam 1,6 respektive 6,2 gånger

(variationsbredd 1,6 till 7,6 gånger). Båda posakonazoldoserna ökade C

och AUC för oralt

midazolam (2 mg singeldos oralt) med 2,2 respektive 4,5 gånger. Dessutom förlängde posakonazol

oral suspension (200 mg eller 400 mg) den genomsnittliga terminala halveringstiden för midazolam

från cirka 3‒4 timmar till 8‒10 timmar vid samtidig administrering.

På grund av risken för förlängd sedation rekommenderas att dosjusteringar övervägs när posakonazol

ges samtidigt med en bensodiazepin som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. midazolam, triazolam,

alprazolam) (se avsnitt 4.4).

Kalciumkanalblockerare som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. diltiazem, verapamil, nifedipin,

nisoldipin)

Tät monitorering av biverkningar och toxicitet relaterade till kalciumkanalblockerare rekommenderas

vid samtidig administrering av posakonazol. Dosjustering av kalciumkanalblockerarna kan krävas.

Digoxin

Administrering av andra azoler har förknippats med ökningar av digoxinnivåerna. Därför kan

posakonazol öka plasmakoncentrationen av digoxin och digoxinnivåerna måste monitoreras när

behandling med posakonazol inleds eller avslutas.

Sulfonylurea

Glukoskoncentrationerna minskade hos vissa friska frivilliga när glipizid gavs samtidigt med

posakonazol. Monitorering av glukoskoncentrationerna rekommenderas för diabetespatienter.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns otillräckligt med information från behandling av gravida kvinnor med posakonazol.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd.

Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under behandling. Posakonazol får inte

användas under graviditet om inte nyttan för modern klart överväger riskerna för fostret.

Amning

Posakonazol utsöndras i mjölken hos digivande råttor (se avsnitt 5.3). Utsöndringen av posakonazol i

human bröstmjölk har inte undersökts. Amning måste upphöra när behandlingen med posakonazol

påbörjas.

Fertilitet

Posakonazol hade ingen effekt på fertiliteten hos hanråttor vid doser upp till 180 mg/kg (1,7 gånger

regimen med 400 mg två gånger dagligen, baserad på jämviktskoncentrationen hos friska frivilliga)

eller honråttor vid en dos upp till 45 mg/kg (2,2 gånger regimen med 400 mg två gånger dagligen).

Det finns ingen klinisk erfarenhet för värdering av posakonazols inverkan på fertiliteten hos människa.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Försiktighet bör iakttas, eftersom vissa biverkningar (t.ex. yrsel, somnolens, etc.) har rapporterats vid

användning av posakonazol, vilka potentiellt kan påverka förmågan att framföra fordon/använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten med posakonazol oral suspension har utvärderats hos >2 400 patienter och friska frivilliga

som deltagit i kliniska prövningar och genom erfarenhet efter marknadsföring. De vanligaste

rapporterade relaterade allvarliga biverkningarna omfattade illamående, kräkningar, diarré, pyrexi och

förhöjt bilirubin.

Säkerheten med posakonazol tabletter har utvärderats hos 336 patienter och friska frivilliga som

deltagit i kliniska prövningar. Säkerhetsprofilen var likvärdig med den för orala suspensionen.

Tabell över biverkningar

Inom organsystemen redovisas biverkningarna under frekvensrubriker uppdelade i följande kategorier:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100); sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens.

Tabell 2.

Biverkningar per organsystem och frekvens*

Organsystem

Frekvens

Föredragen term

Vanliga:

neutropeni

Mindre vanliga:

trombocytopeni, leukopeni, anemi, eosinofili,

lymfadenopati,

mjältinfarkt

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta:

hemolytiskt uremiskt syndrom, trombotisk

trombocytopenipurpura, pancytopeni, koagulopati,

blödning

Mindre vanliga:

allergisk reaktion

Immunsystemet

Sällsynta:

överkänslighetsreaktion

Endokrina systemet

Sällsynta:

binjureinsufficiens, minskade nivåer av gonadotropin

i blodet

Vanliga:

elektrolytrubbningar, anorexi, minskad aptit,

hypokalemi, hypomagnesemi

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga:

hyperglykemi, hypoglykemi

Mindre vanliga:

onormala drömmar, förvirringstillstånd,

sömnstörningar

Psykiska störningar

Sällsynta:

psykotiska tillstånd, depression

Vanliga:

parestesi, yrsel, somnolens, huvudvärk, dysgeusi

Mindre vanliga:

konvulsioner, neuropati, hypoestesi, tremor, afasi,

sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynta:

cerebrovaskulär händelse, encefalopati, perifer

neuropati, synkope

Mindre vanliga:

dimsyn, ljusskygghet, nedsatt synskärpa

Ögon

Sällsynta:

diplopi, skotom

Öron och balansorgan

Sällsynta:

hörselnedsättning

Mindre vanliga:

långt QT-syndrom

, onormalt EKG

, palpitationer,

bradykardi, supraventrikulära extrasystolier,

takykardi

Hjärtat

Sällsynta:

torsade de pointes, plötslig död, ventrikulär

takykardi, hjärtstillestånd, hjärtsvikt, hjärtinfarkt

Vanliga:

hypertension

Mindre vanliga:

hypotension, vaskulit

Blodkärl

Sällsynta:

lungemboli, djup ventrombos

Mindre vanliga:

hosta, näsblod, hicka, nästäppa, pleuritisk smärta,

takypné

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Sällsynta:

pulmonär hypertension, interstitiell pneumoni,

pneumonit

Mycket vanliga:

illamående

Vanliga:

kräkningar, buksmärta, diarré, dyspepsi, muntorrhet,

flatulens, förstoppning, anorektalt obehag

Mindre vanliga:

pankreatit, bukspänning, enterit, epigastriskt obehag,

rapning, gastroesofagal refluxsjukdom, munödem

Magtarmkanalen

Sällsynta:

gastrointestinal blödning, ileus

Vanliga:

förhöjda leverfunktionstester (ökat ALAT, ökat

ASAT, ökat bilirubin, ökat alkaliskt fosfatas, ökat

GGT)

Mindre vanliga:

hepatocellulär skada, hepatit, gulsot, leverförstoring,

kolestas, levertoxicitet, onormal leverfunktion

Lever och gallvägar

Sällsynta:

leversvikt, kolestatisk hepatit, hepatosplenomegali,

ömhet i levern, asterixis

Vanliga:

utslag, klåda

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

munsår, alopeci, dermatit, erytem, petekier

Organsystem

Frekvens

Föredragen term

Sällsynta:

Stevens-Johnsons syndrom, vesikulära utslag

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Mindre vanliga:

ryggsmärta, nacksmärta, muskuloskeletal smärta,

smärta i extremiteterna

Mindre vanliga:

akut njursvikt, njursvikt, ökad nivå av kreatinin i

blodet

Njurar och urinvägar

Sällsynta:

acidos i njurtubuli, interstitiell nefrit

Mindre vanliga:

menstruationsrubbningar

Reproduktionsorgan

bröstkörtel

Sällsynta:

smärta i brösten

Vanliga:

pyrexi (feber), asteni, trötthet

Mindre vanliga:

ödem, smärta, frossa, olustkänsla, obehag i bröstet,

läkemedelsintolerans, nervositet,

slemhinneinflammation

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrationsstället

Sällsynta:

tungödem, ansiktsödem

Undersökningar

Mindre vanliga:

ändrade nivåer av läkemedel i blodet, minskat fosfor i

blodet, onormal lungröntgen

* Baserat på biverkningar som observerats med den orala suspensionen, enterotabletter och koncentrat

till infusionsvätska, lösning

Se avsnitt 4.4

Beskrivning av utvalda biverkningar

Lever och gallvägar

Vid säkerhetsuppföljning efter marknadsföringen av posakonazol oral suspension har allvarlig

leverskada med dödlig utgång rapporterats (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I kliniska prövningar upplevde patienter, som fick posakonazol oral suspension i doser upp till 1 600

mg/dag, inga biverkningar som skiljer sig från de som rapporterades hos patienter vid lägre doser.

Oavsiktlig överdosering noterades hos en patient som tog posakonazol oral suspension 1 200 mg två

gånger dagligen i 3 dagar. Inga biverkningar noterades av prövaren.

Posakonazol kan inte avlägsnas med hjälp av hemodialys. Det finns ingen speciell behandling

tillgänglig vid överdosering med posakonazol. Stödjande behandling bör övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antimykotika för systemiskt bruk, triazolderivat, ATC-kod: J02AC04.

Verkningsmekanism

Posakonazol hämmar enzymet lanosterol 14α-demetylas (CYP51), som katalyserar ett väsentligt steg i

ergosterolbiosyntesen.

Mikrobiologi

Posakonazol har visat sig vara aktivt

in vitro

mot följande mikroorganismer:

Aspergillus

spp.

Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. nidulans, A. niger, A. ustus

Candida

spp. (

Candida

albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. famata, C.

inconspicua, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pseudotropicalis

Coccidioides immitis, Fonsecaea

pedrosoi

och spp. av

Fusarium, Rhizomucor

Mucor

Rhizopus

. Mikrobiologiska data tyder på att

posakonazol är aktivt mot

Rhizomucor

Mucor

Rhizopus

. Kliniska data är emellertid för

närvarande för begränsade för att man ska kunna fastställa posakonazols aktivitet mot dessa

sjukdomsalstrande agens.

Resistens

Kliniska isolat med nedsatt känslighet för posakonazol har identifierats. Den huvudsakliga

resistensmekanismen är utveckling av substitutioner i målproteinet, CYP51.

Epidemiologiska cut-off (ECOFF) värden för

Aspergillus

spp.

ECOFF värdena för posakonazol, vilka särskiljer vildtyp populationen från isolat med förvärvad

resistens har bestämts med hjälp av EUCAST-metoden.

EUCAST ECOFF värden:

Aspergillus flavus

: 0,5 mg/l

Aspergillus fumigatus

: 0,25 mg/l

Aspergillus nidulans

: 0,5 mg/l

Aspergillus niger

: 0,5 mg/l

Aspergillus terreus

: 0,25 mg/l

Det finns för närvarande otillräckliga data för att fastställa kliniska brytpunkter för

Aspergillus

spp.

ECOFF värden är inte likställt med kliniska brytpunkter.

Brytpunkter

EUCAST MIC brytpunkter för posakonazol [känslighet (S); resistens (R)]:

Candida albicans:

S ≤0,06 mg/l, R >0,06 mg/l

Candida tropicalis:

S ≤0,06 mg/l, R >0,06 mg/l

Candida parapsilosis:

S ≤0,06 mg/l, R >0,06 mg/l

Det finns för närvarande otillräckliga data för att fastställa kliniska brytpunkter för andra

Candida

spp.

Kombinationer med andra antimykotika

Användningen av antimykotisk behandling i kombination bör inte minska effekten av vare sig

posakonazol eller de andra behandlingarna. Det finns emellertid för närvarande inga kliniska bevis på

att kombinationsbehandling ger en additiv nytta.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållanden

Ett samband mellan total läkemedelsexponering dividerad med MIC (AUC/MIC) och kliniskt utfall

observerades. Den kritiska kvoten för personer med

Aspergillus

infektioner var ~200. Det är särskilt

viktigt att försäkra sig om att maximala plasmanivåer uppnås hos patienter som är infekterade med

Aspergillus

(se avsnitt 4.2 och 5.2 avseende rekommenderad dosering och effekten av föda på

absorptionen).

Klinisk erfarenhet

Sammanfattning av studier med posakonazol oral suspension

Invasiv aspergillos

Posakonazol oral suspension i dosen 800 mg/dag givet i delade doser utvärderades avseende invasiv

aspergillos i en öppen icke-jämförande studie (Studie 0041) hos patienter med behandlingsresistent

sjukdom mot amfotericin B (inklusive liposomala beredningar) eller itrakonazol eller hos patienter

med intolerans mot dessa läkemedel. De kliniska resultaten jämfördes med de hos en extern

kontrollgrupp, som erhölls genom en retrospektiv genomgång av journalanteckningar. I den externa

kontrollgruppen ingick 86 patienter behandlade med tillgänglig behandling (såsom ovan)

huvudsakligen samtidigt och vid samma studiekliniker som de posakonazolbehandlade patienterna. De

flesta fallen av aspergillos ansågs vara behandlingsresistenta mot tidigare behandling i både

posakonazolgruppen (88 %) och den externa kontrollgruppen (79 %).

Som framgår av tabell 3 sågs ett lyckat svar (fullständig eller partiell resolution) vid slutet av

behandlingen hos 42 % av de posakonazolbehandlade patienterna jämfört med 26 % i den externa

gruppen. Detta var emellertid inte en prospektiv, randomiserad kontrollerad studie och alla jämförelser

med den externa kontrollgruppen ska därför betraktas med försiktighet.

Tabell 3.

Totaleffekt av posakonazol oral suspension vid slutet av behandlingen för invasiv

aspergillos i jämförelse med en extern kontrollgrupp

Posaconazol oral suspension

Extern kontrollgrupp

Totaleffekt

45/107 (42 %)

22/86 (26 %)

Resultat per species

Alla mykologiskt bekräftade

Aspergillus

spp.

34/76 (45 %)

19/74 (26 %)

A. fumigatus

12/29 (41 %)

12/34 (35 %)

A. flavus

10/19 (53 %)

3/16 (19 %)

A. terreus

4/14 (29 %)

2/13 (15 %)

A. niger

3/5 (60 %)

2/7 (29 %)

Inkluderar andra mindre vanliga species eller okända species

Fusarium

spp.

11 av 24 patienter med konstaterad eller trolig fusarios behandlades med gott resultat med

posakonazol oral suspension 800 mg/dag i delade doser under en mediantid av 124 dagar och upp till

212 dagar. Av arton patienter som var intoleranta mot eller hade infektioner som var

behandlingsresistenta mot amfotericin B eller itrakonazol, bedömdes sju patienter svara på

behandlingen.

Kromoblastomykos/Mycetom

9 av 11 patienter behandlades med gott resultat med posakonazol oral suspension 800 mg/dag i delade

doser under en mediantid av 268 dagar och upp till 377 dagar. Fem av dessa patienter hade

kromoblastomykos orsakad av

Fonsecaea pedrosoi

och 4 hade mycetom, huvudsakligen orsakad av

Madurella

spp.

Coccidioidomykos

11 av 16 patienter behandlades med gott resultat (komplett eller partiell frånvaro av tecken och

symtom i slutet av behandlingen, vilka fanns i utgångsläget) med posakonazol oral suspension 800

mg/dag i delade doser under en mediantid av 296 dagar och upp till 460 dagar.

Behandling av azol-känslig orofaryngeal candidiasis

En randomiserad, utvärderingsblind och kontrollerad studie fullföljdes hos hiv-infekterade patienter

med azol-känslig orofaryngeal candidiasis (de flesta patienterna som studerades hade C. albicans

isolerad vid utgångsläget). Den primära effektvariabeln var den kliniska svarsfrekvensen (definierad

som utläkning eller förbättring) efter 14 dagars behandling. Patienterna behandlades med posakonazol

eller flukonazol oral suspension (både posakonazol och flukonazol gavs enligt följande: 100 mg två

gånger dagligen i 1 dag följt av 100 mg en gång dagligen i 13 dagar).

De kliniska svarsfrekvenserna i ovan nämnda studie visas i tabell 4 nedan.

Posakonazol visade sig inte vara sämre än flukonazol avseende den kliniska svarsfrekvensen dag 14

liksom 4 veckor efter avslutad behandling.

Tabell 4. Kliniska svarsfrekvenser vid orofaryngeal candidiasis

Endpoint

Posakonazole

Fluconazol

Klinisk svarsfrekvens dag 14

91,7 % (155/169)

92,5 % (148/160)

Klinisk svarsfrekvens 4 veckor efter avslutad behandling

68,5 % (98/143)

61,8 % (84/136)

Klinisk svarsfrekvens definierades som det antal fall som svarade kliniskt (utläkning eller förbättring) delat med

det totala antalet fall som uppfyllde kraven för analys.

Profylax mot invasiva svampinfektioner (IFIs) (Studierna 316 och 1899)

Två randomiserade, kontrollerade profylaxstudier genomfördes hos patienter med hög risk att utveckla

invasiva svampinfektioner.

Studie 316 var en randomiserad och dubbel-blind prövning med posakonazol oral suspension (200 mg

tre gånger dagligen) jämfört med flukonazol kapslar (400 mg en gång dagligen) hos allogena

mottagare av hematopoetiskt stamcellstransplantat (HSCT) med "graft versus host disease" (GVHD).

Det primära effektmåttet var förekomst av påvisade/sannolika IFI 16 veckor efter randomisering

fastställt av en oberoende, blindad extern expertgrupp. En viktig sekundär endpoint var förekomst av

påvisade/sannolika IFI under pågående behandling (första dos till sista dos studieläkemedel +7 dagar).

Majoriteten (377/600, [63 %]) av de inkluderade patienterna hade akutstadium 2 eller 3 eller kronisk

omfattande (195/600, [32,5 %]) GVHD vid studiens början. Behandlingen varade i genomsnitt 80

dagar för posakonazol och 77 dagar för flukonazol.

Studie 1899 var en randomiserad och prövar-blindad studie med posakonazol oral suspension (200 mg

tre gånger dagligen) jämfört med flukonazol suspension (400 mg en gång dagligen) eller itrakonazol

oral lösning (200 mg två gånger dagligen) hos neutropena patienter som erhöll cytostatikabehandling

för akut myeloisk leukemi eller myelodysplastiska syndrom. Det primära effektmåttet var förekomst

av påvisade/sannolika IFI såsom fastställts av en oberoende, blindad extern expertgrupp under

behandlingsperioden. En viktig sekundär endpoint var förekomsten av påvisade/sannolika IFI 100

dagar efter randomisering. Ny diagnos av AML var den vanligaste underliggande sjukdomen

(435/602, [72 %]). Den genomsnittliga behandlingslängden var 29 dagar för posakonazol och 25 dagar

för flukonazol/itrakonazol.

I båda profylaxstudierna var aspergillos den vanligaste infektionen som bröt ut. Se tabell 5 och 6 för

resultat från båda studierna. Det var färre utbrott av

Aspergillus

-infektioner hos patienter som fick

posakonazol profylaktiskt jämfört med kontrollpatienter.

Tabell 5. Resultat från kliniska studier avseende profylax av invasiva svampinfektioner.

Studie

Posaconazol oral

suspension

Kontroll

a

P-värde

Andel (%) av patienter med påvisade/sannolika IFI

Aktiv behandlingsperiod

b

1899

7/304 (2)

25/298 (8)

0,0009

7/291 (2)

22/288 (8)

0,0038

Fast behandlingsperiod

c

1899

14/304 (5)

33/298 (11)

0,0031

16/301 (5)

27/299 (9)

0,0740

FLU = flukonazol; ITZ = itrakonazol; POS = posakonazol.

FLU/ITZ (1899); FLU (316).

I 1899 var det perioden från randomisering till sista dosen av studieläkemedlet plus 7 dagar; i 316

var det perioden från första till sista dos av studieläkemedlet plus 7 dagar.

I 1899 var det perioden från randomisering till 100 dagar efter randomisering; i 316 var det

perioden från första studiedagen till 111 dagar efter denna.

Samtliga randomiserade

Samtliga behandlade

Tabell 6. Resultat från kliniska studier avseende profylax av invasiva svampinfektioner.

Studie

Posakonazole oral

suspension

Kontroll

a

Andel (%) av patienter med påvisad/ sannolikt aspergillos

Aktiv behandlingsperiod

b

1899

2/304 (1)

20/298 (7)

3/291 (1)

17/288 (6)

Fast behandlingsperiod

c

1899

4/304 (1)

26/298 (9)

7/301 (2)

21/299 (7)

FLU = flukonazol; ITZ = itrakonazol; POS = posakonazol.

FLU/ITZ (1899); FLU (316).

I 1899 var det perioden från randomisering till sista dosen av studieläkemedlet plus 7 dagar; i 316

var det perioden från första till sista dos av studieläkemedlet plus 7 dagar.

I 1899 var det perioden från randomisering till 100 dagar efter randomisering; i 316 var det

perioden från första studiedagen till 111 dagar efter denna.

Samtliga randomiserade

Samtliga behandlade

I studie 1899 sågs en signifikant minskning av samtliga mortalitetsorsaker till förmån för posakonazol

[POS 49/304 (16 %) jämfört med FLU/ITZ 67/298 (22 %) p= 0,048]. Baserat på Kaplan-Meier estimat

var sannolikheten för överlevnad till dag 100 efter randomisering signifikant högre för dem som fick

posakonazol; denna bättre överlevnad påvisades när analysen omfattade alla dödsorsaker (p= 0,0354)

så väl som IFI-relaterad död (p = 0,0209).

I studie 316 var den sammanlagda mortaliteten jämförbar (POS, 25 %; FLU, 28 %); Andelen

IFIrelaterad död var emellertid signifikant lägre i POS-gruppen (4/301) jämfört med FLUgruppen

(12/299; p= 0,0413).

Pediatrisk population

Sexton barn i åldern 8‒17 år behandlades med posakonazol oral suspension 800 mg/dag i en studie

avseende invasiva svampinfektioner (Studie 0041). Baserat på tillgängliga data för dessa 16 barn

verkar säkerhetsprofilen vara jämförbar med den hos patienter ≥18 år.

Därutöver erhöll tolv barn i åldern 13‒17 år posakonazol oral suspension 600 mg/dag som profylax

mot invasiva svampinfektioner (Studierna 316 och 1899). Säkerhetsprofilen hos dessa barn <18 år

tycks jämförbar med säkerhetsprofilen hos vuxna. Baserat på farmakokinetiska data hos 10 av dessa

barn tycks den farmakokinetiska profilen vara jämförbar med den hos patienter ≥18 år. I en studie

(Studie 03579) behandlades 136 neutropena barn i åldern 11 månader-17 år med posakonazol oral

suspension i doser upp till 18 mg/kg/dag uppdelat på tre dostillfällen. Cirka 50 % nådde den

förspecificerade, eftersträvade koncentrationen (Dag 7 Cav mellan 500 ng/ml-2 500 ng/ml) (se avsnitt

5.2).

Säkerhet och effekt hos barn under 18 års ålder har inte fastställts.

Utvärdering av elektrokardiogram

Multipla, tidsmatchade EKGn tagna över en 12 timmars period före och under administrering av

posakonazol oral suspension (400 mg två gånger dagligen i samband med en fettrik måltid) erhölls

från 173 friska manliga och kvinnliga frivilliga i åldern 18 till 85 år. Inga kliniskt relevanta

förändringar sågs jämfört med utgångsläget i det genomsnittliga QTc (Fridericia)-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Posakonazol absorberas med ett medianvärde av t

på 3 timmar (patienterna hade intagit föda).

Posakonazols farmakokinetik är linjär efter enkel och flerdosadministrering av upp till 800 mg taget i

samband med en fettrik måltid. Inga andra ökningar i exponering sågs när doser över 800 mg dagligen

gavs till patienter eller friska frivilliga. I fastande tillstånd ökade AUC proportionellt mindre vid doser

över 200 mg. Hos friska frivilliga i fastande tillstånd, då den totala dagliga dosen (800 mg) delades till

200 mg fyra gånger dagligen jämfört med 400 mg två gånger dagligen, ökade

posakonazolexponeringen 2,6 gånger.

Effekt av föda på oral absorption hos friska frivilliga

Absorptionen av posakonazol ökade signifikant när posakonazol 400 mg (en gång dagligen) gavs

under och omedelbart efter intag av en fettrik måltid (~ 50 gram fett) jämfört med om det gavs före

måltid, C

och AUC steg med omkring 330 % respektive 360 %. AUC för posakonazol är 4 gånger

högre när det ges tillsammans med en fettrik måltid (~ 50 gram fett) och omkring 2,6 gånger högre när

det ges under en fettfattig måltid eller med ett näringstillskott (14 gram fett) jämfört med fastande

tillstånd (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Distribution

Posakonazol absorberas och utsöndras långsamt med en stor skenbar distributionsvolym (1774 liter)

och är proteinbundet i hög grad (>98 %), främst till serumalbumin.

Metabolism

Posakonazol har inga cirkulerande huvudmetaboliter och dess koncentration påverkas sannolikt inte av

hämmare av CYP450 enzymer. Av de cirkulerande metaboliterna är majoriteten glukuronidkonjugat

av posakonazol med bara mindre mängder observerade oxidativa (CYP450- medierade) metaboliter.

De i urin och feces utsöndrade metaboliterna svarar för cirka 17 % av den givna radioaktivt märkta

dosen.

Eliminering

Posakonazol utsöndras långsamt med en genomsnittlig halveringstid (t

) på 35 timmar (variationsvidd

20 till 66 timmar). Efter administrering av

C-posakonazol, återfanns radioaktiviteten huvudsakligen i

feces (77 % av den radioaktivt märkta dosen) med modersubstans som den huvudsakliga delen (66 %

av den radioaktivt märkta dosen). Renalt clearance är en mindre utsöndringsväg med 14 % av den

radioaktivt märkta dosen utsöndrad i urin (<0,2 % av den radioaktivt märkta dosen är

modersubstansen). Steady-state uppnås efter 7 till 10 dagar vid upprepad dosering.

Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper

Barn (<18 år)

Efter administrering av 800 mg posakonazol per dag i delade doser för behandling av invasiva

svampinfektioner, var den genomsnittliga dalkoncentrationen i plasma hos 12 barn i åldern 8–17 år

(776 ng/ml) jämförbar med koncentrationerna hos 194 patienter i åldern 18–64 år (817 ng/ml). Likaså

var den genomsnittliga koncentrationen steady-state av posakonazol (Cav) i profylaxstudier jämförbar

hos tio barn (13–17 år) med Cav hos vuxna (≥18 år). I en studie behandlades 136 neutropena barn i

åldern 11 månader-17 år med posakonazol oral suspension i doser upp till 18 mg/kg/dag uppdelat på

tre dostillfällen. Cirka 50 % nådde den förspecificerade, eftersträvade koncentrationen (Dag 7 Cav

mellan 500 ng/ml-2 500 ng/ml). Generellt tenderade exponeringar att vara högre hos de äldre

patienterna (7 till <18 år) än hos de yngre patienterna (2 till <7 år).

Kön

Posakonazols farmakokinetik är jämförbar hos män och kvinnor.

Äldre (

65 år)

En ökning av C

(26 %) och AUC (29 %) sågs hos äldre personer (24 personer >65 år) jämfört med

yngre personer (24 personer 18–45 år). Säkerhetsprofilen för posakonazol i kliniska effektstudier var

emellertid jämförbar för unga och gamla patienter.

Etnicitet

Det sågs en lätt minskning (16 %) av AUC och C

för posakonazol oral suspension hos svarta

personer jämfört med kaukasier. Säkerhetsprofilen för posakonazol var emellertid jämförbar mellan

svarta och kaukasiska personer.

Vikt

Farmakokinetisk modellering med en oral tablettberedning tyder på att patienter som väger mer än 120

kg kan ha lägre exponering av posakonazol. Det är därför rekommenderat med noggrann uppföljning

med avseende på utveckling av svampinfektioner hos patienter som väger mer än 120 kg.

Patienter med låg kroppsvikt (<60 kg) är mer benägna att uppnå högre plasmakoncentrationer av

posakonazol och bör övervakas noggrant med avseende på biverkningar.

Nedsatt njurfunktion

Efter singeldosadministrering av posakonazol oral suspension sågs vid mild till måttlig nedsättning av

njurfunktionen (n=18 Cl

≥20 ml/min/1,73 m2) ingen effekt på farmakokinetiken för posakonazol.

Därför krävs ingen dosjustering. Hos personer med svårt nedsatt njurfunktion (n=6, Cl

<20

ml/min/1,73 m

) varierade AUC för posakonazol högst avsevärt [>96 % CV (variationskoefficient)]

jämfört med andra grupper med nedsatt njurfunktion [<40 % CV]. Eftersom posakonazol inte

elimineras via njurarna i någon betydande omfattning, förväntas inte att svår nedsättning av

njurfunktionen påverkar farmakokinetiken för posakonazol och någon dosjustering rekommenderas

inte. Posakonazol kan inte avlägsnas via hemodialys.

Nedsatt leverfunktion

Efter en singeldos oralt av 400 mg posakonazol oral suspension till patienter med mild (Child-Pugh

klass A), måttlig (Child-Pugh klass B) eller gravt (Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion (sex per

grupp) var det genomsnittliga AUC 1,3 till 1,6 gånger högre jämfört med hos matchade

kontrollindivider med normal leverfunktion. Obundna koncentrationer mättes inte och det kan inte

uteslutas att exponeringen för obundet posakonazol ökar mer än den observerade 60 %-iga ökningen

av totala AUC. Halveringstiden för elimination (t

) var förlängd från omkring 27 timmar till ~43

timmar i respektive grupp. Dosjustering rekommenderas inte hos patienter med mild till gravt nedsatt

leverfunktion, men försiktighet rekommenderas på grund av risken för högre exponering i plasma.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Såsom observerats för andra azolsvampmedel sågs effekter relaterade till hämning av

steroidhormonsyntesen i toxikologiska studier med upprepad dosering av posakonazol.

Binjurehämmande effekter observerades i toxikologiska studier på råtta och hund vid exponeringar

som motsvarade eller var högre än de som uppnås vid terapeutiska doser hos människa.

Neuronal fosfolipidos inträffade hos hund som doserats i ≥3 månader vid lägre systemiska

exponeringar än de som uppnås vid terapeutiska doser hos människa. Detta fynd sågs ej hos apa som

doserats i ett år. I tolvmånaders neurotoxikologiska studier på hund och apa observerades inga

funktionella effekter på centrala eller perifera nervsystemet vid systemiska exponeringar högre än de

som uppnås terapeutiskt.

Pulmonell fosfolipidos som resulterade i dilatation och obstruktion av alveolerna observerades i den 2-

åriga studien på råtta. Dessa fynd tyder nödvändigtvis inte på en risk för funktionella förändringar hos

människa.

Inga effekter på elektrokardiogram, inklusive QT- och QTc-intervaller, sågs i en farmakologisk

säkerhetsstudie med upprepad dosering till apa vid systemiska koncentrationer 4,6-faldigt högre än de

som uppnås vid terapeutiska doser hos människa. Ekokardiografi avslöjade inga tecken på

hjärtdekompensation i en farmakologisk säkerhetsstudie med upprepad dosering till råtta vid

systemisk exponering 1,4-faldigt högre än den som uppnås terapeutiskt. Ökat systoliskt och arteriellt

blodtryck (upp till 29 mm Hg) sågs hos råtta och apa vid systemiska exponeringar 1,4-faldigt

respektive 4,6-faldigt högre än de som uppnås vid humana terapeutiska doser.

Reproduktionsstudier och peri- och postnatala utvecklingsstudier utfördes på råtta. Vid exponeringar

lägre än de som uppnås vid terapeutiska doser hos människa orsakade posakonazol förändringar och

missbildningar i skelettet, dystoki, ökad dräktighetstid, minskad medelkullstorlek och postnatal

livsduglighet. Posakonazol var embryotoxiskt hos kanin vid exponeringar högre än de som uppnås vid

terapeutiska doser. Såsom observerats med andra azolsvampmedel ansågs dessa effekter på

reproduktionen bero på en behandlingsrelaterad effekt på steroidgenesen.

Posakonazol var inte genotoxiskt i

in vivo

in vitro

studier. Karcinogenicitetsstudier visade inte

några speciella risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Citronsyramonohydrat

Vattenfri mononatriumcitrat

Natriumbensoat (E211)

Natriumlaurilsulfat

Simetikonemulsion 30 %, innehållande:

Simetikon

Metylcellulosa

Sorbinsyra

Vatten

Glycerol

Polysorbat 80

Xantangummi

Glukos

Titandioxid (E171)

Körsbärssmak

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad förpackning: 3 år.

Efter första öppnandet av förpackningen: 30 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgat glas (typ III) flaska med barnskyddande lock (plast, skruvförslutning) innehållande

105 ml oral suspension. En doseringssked med två måttangivelser: 2,5 ml och 5 ml doser är med i

varje flaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55779

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-02-13

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-03-04

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen