Pixuvri

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-03-2020

Aktiva substanser:
pixantron dimaleat
Tillgänglig från:
Les Laboratoires Servier
ATC-kod:
L01DB11
INN (International namn):
pixantrone dimaleate
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Lymfom, icke-hodgkin
Terapeutiska indikationer:
Pixuvri är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med multipla återfallande eller eldfasta aggressiva icke-Hodgkin B-celllymfomer (NHL). Fördelen med behandling med pixantron har inte fastställts hos patienter när de används som femstegs eller högre kemoterapi hos patienter som är eldfasta mot den senaste behandlingen.
Produktsammanfattning:
Revision: 22
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002055
Tillstånd datum:
2012-05-10
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002055

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

02-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

02-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

02-03-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

pixantron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pixuvri är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pixuvri

Hur du använder Pixuvri

Eventuella biverkningar

Hur Pixuvri ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pixuvri är och vad det används för

Pixuvri tillhör en farmakoterapeutisk grupp av läkemedel som kallas ”antineoplastiska medel”. Dessa

används som behandling av cancer.

Pixuvri används för att behandla vuxna patienter som har fått multipla återfall i eller har refraktärt

aggressiva non-Hodgkin-lymfom. Pixuvri dödar cancerceller genom att binda till DNA, vilket leder till

celldöd. Det används för patienter i de fall då deras cancer inte svarar på andra

kemoterapibehandlingar eller har återkommit efter dessa.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pixuvri

Använd inte Pixuvri

om du är allergisk mot pixantrondimaleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6),

om du nyligen har vaccinerats,

om du har fått veta att du har ett kvarstående, varaktigt lågt antal röda blodkroppar, vita

blodkroppar och trombocyter,

om du har mycket allvarliga leverproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Pixuvri

om du har fått veta att du har ett mycket lågt antal vita blodkroppar,

om du lider av hjärtsjukdom eller okontrollerat högt blodtryck, särskilt om du någon gång har

fått veta att du har haft hjärtsvikt eller om du har haft en hjärtinfarkt de senaste sex månaderna,

om du har en infektion,

om du någonsin har behandlats för cancer,

om du står på en särskild natriumfattig kost,

om du tar andra läkemedel som skulle kunna samverka med Pixuvri (se ”Andra läkemedel och

Pixuvri” nedanför).

Hudens känslighet för solljus

Under din behandling med pixantron ska du utsätta dig så lite som möjligt eller helt undvika naturligt

och artificiellt solljus (solarier eller UVA/B-behandling). Om du utsätts för solljus ska du bära

solskyddande kläder och använda solskyddsmedel som är kraftigt UV-A-absorberande.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel får inte ges till barn under 18 års ålder eftersom det inte finns någon information om

behandling av barn och ungdomar med Pixuvri.

Andra läkemedel och Pixuvri

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är extremt

viktigt eftersom samtidig användning av fler än ett läkemedel kan förstärka eller försvaga deras effekt.

Pixuvri får inte användas med andra läkemedel om inte din läkare sagt att det är säkert att göra detta.

Var särskilt noga med att tala om för din läkare om du just nu använder, eller nyligen har använt,

något av följande läkemedel:

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

Warfarin för att förhindra bildning av blodproppar

Teofyllin för behandling av lungsjukdomar som emfysem eller astma

Amitriptylin för behandling av depression

Olanzapin, klozapin för behandling av schizofreni eller manisk depression

Haloperidol för behandling av ångest och sömnlöshet

Ondansetron för att förebygga illamående och kräkningar under kemoterapi

Propranolol för behandling av högt blodtryck

Pixuvri med mat och dryck

Du behöver inte ändra din kost efter behandling med Pixuvri om inte din läkare instruerat dig om

detta.

Graviditet, amning och fertilitet

Pixuvri får inte ges till gravida kvinnor eftersom det kan skada det ofödda barnet. Om du är gravid

eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du

använder detta läkemedel.

Lämpliga förebyggande preventivmedel måste användas vid behandling med Pixuvri och som längst

6 månader efter behandling. Detta gäller kvinnor som kan bli gravida och män som får Pixuvri och

förmår avla barn.

Amma inte medan du behandlas med Pixuvri.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt om Pixuvri påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Pixuvri innehåller natrium

Efter beredning och spädning innehåller detta läkemedel cirka 1 g (43 mmol) natrium

(huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos. Detta motsvarar 50 % av högsta rekommenderat

dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du använder Pixuvri

Hur mycket Pixuvri som kommer att ges

Den mängd (dos) Pixuvri du kommer att få beror på din kroppsyta i kvadratmeter (m

). Denna avgörs

av din längd och vikt. Hänsyn kommer också att tas till dina blodprovsresultat och ditt hälsotillstånd.

Rekommenderad dos är 50 mg/m

. Om så behövs kommer din läkare att justera dosen under

behandlingen.

Din läkare kommer att utföra en del tester innan du får Pixuvri.

Hur ofta Pixuvri kommer att ges

Pixuvri ges på dag 1, 8 och 15 av varje 28-dagarscykel i upp till 6 cykler.

Innan infusionen administreras kan du få läkemedel för att förhindra eller minska eventuella reaktioner

mot Pixuvri, såsom läkemedel mot illamående.

Hur Pixuvri kommer att ges

Pixuvri kommer att ges som dropp i en ven (genom intravenös infusion). Detta kommer att utföras av

en sjuksköterska eller läkare.

Hur länge infusionen kommer att ta

Den kommer att ta omkring en timme om inte annat anges.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Infusionsreaktioner

Smärta/rodnad på injektionsstället kan i sällsynta fall uppstå under infusion av Pixuvri. Tala genast om

för den person som ger dig infusionen om det gör ont eller om injektionsstället blir rött. Infusionen kan

behöva saktas ner eller avbrytas. När dessa symtom försvinner eller förbättras kan infusionen

återupptas.

Pixuvri har en djupblå färg och i flera dagar efter att du fått Pixuvri kan din hud och dina ögon få en

blåaktig missfärgning, på samma sätt som din urin kan missfärgas i blått. Missfärgningen av huden

försvinner vanligtvis efter några dagar eller veckor i takt med att läkemedlet elimineras.

Infektioner

Tala om för din läkare om du får några infektionssymtom (exempelvis feber, frossa, svårt att andas,

hosta, sår i munnen, svårt att svälja eller kraftig diarré) efter att du behandlats med Pixuvri. Du kan

komma att få infektioner lättare efter att du fått Pixuvri.

Hjärta

Det finns en risk för att hjärtats pumpfunktion kan nedsättas till följd av behandlingen eller att du kan

utveckla ett allvarligt tillstånd som kallas hjärtsvikt, i synnerhet om du redan hade nedsatt

hjärtfunktion vid början av behandlingen med Pixuvri. Din läkare kommer att följa din hjärtfunktion

för att se om det finns några tecken eller symtom på att hjärtat kan påverkas.

Tala om för läkaren om du tror att du har någon av följande reaktioner

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

illamående, kräkningar

hudmissfärgning

förtunning eller förlust av hår

onormal färgning av urinen

fysisk svaghet

lågt antal vita blodkroppar, lågt antal röda blodkroppar (anemi) och lågt antal trombocyter i

blodet (kan kräva transfusion).

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

infektion såsom lunginfektion, hudinfektioner, infektioner med lågt antal vita blodkroppar,

muntorsk

feber

blodförgiftning (sepsis)

förändrad smakupplevelse

onormala hudförnimmelser såsom domningar, myrkrypningar eller stickningar (parestesi)

huvudvärk

sömnighet

trötthet

inflammation i ögonen (konjunktivit)

diarré

buksmärta

inflammation och/eller sårbildning i halsen och munnen

torr mun, förstoppning, dålig matsmältning, förlorad aptit

hudförändringar såsom rodnad och klåda i huden, nagelförändringar

hjärtskador, nedsättning av hjärtats förmåga att pumpa blod, blockering av elektriska signaler i

hjärtat, ojämn eller snabb hjärtfrekvens

lågt blodtryck

kärlmissfärgning, blek hud

andfåddhet, hosta

blod i urinen

överskott av proteiner i urinen

svullna ben eller vader eller andra delar av kroppen

värk i skelettet

bröstsmärta

låga halter fosfat i blodet

onormalt blodtest av lever- eller njurfunktionen.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

svåra infektioner såsom septisk chock, inflammation i lungornas luftvägar, lunginflammation,

svampinfektion, inflammation i huden (cellulit), hjärnhinneinflammation, infektion i mag-

tarmkanalen

virusinfektioner såsom bältros eller återaktivering av annat virus såsom oral herpes

nervositet, sömnlöshet

minskad energi

yrsel, svindel

torra ögon

domningar i munnen

infektion i hornhinnan

allergi mot läkemedlet

sänkta kalcium- och natriumhalter i blodet, ökade urinsyrahalter i blodet

inflammation eller ansamling av vätska runt lungorna

snuva

blödning såsom blödning i tarmen, purpurfärgade fläckar på kroppen till följd av trasiga

blodkärl

kärlirritation

nattliga svettningar

oregelbundna hjärtslag

spontan erektion

hudutslag och/eller sårbildning

smärta, svullnad, svaghet, stelhet i leder eller muskler

sänkt urinproduktion

viktnedgång

förhöjt bilirubin i blodet eller urinen

inflammation i matstrupen

smärta i nacke, rygg, extremiteter

nagelinfektion

utveckling av neoplasma (tumör)

ny cancer i benmärg eller blod, såsom akut myeloisk leukemi (AML) eller myelodysplatiskt

syndrom (MDS)

leverskada

benmärgssvikt

ökade eosinofiler i blodet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Pixuvri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartongen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C).

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Pixuvri innehåller inget som förhindrar tillväxten av bakterier och bör därför användas omedelbart

efter beredningen. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider vid

användning och förhållanden före användning som normalt inte får överstiga 24 timmar vid 2 °C till

8 °C.

Färdigberedd lösning av pixantron är stabil i upp till 24 timmar vid rumstemperatur (15 °C till 25 °C) i

standardinfusionspåsar.

Pixuvri är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall, däribland material som

använts till beredning, spädning och administrering ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pixantron. Varje injektionsflaska innehåller 50 mg pixantrondimaleat

(motsvarande 29 mg pixantron). Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumhydroxid,

saltsyra och natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pixuvri är ett pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Det är ett mörkblått pulver som

levereras i injektionsflaskor innehållande 29 mg pixantron. Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrike

Tillverkare

Les Laboratoires Servier Industrie

905 Route de Saran

45520 Gidy

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: + 34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tél: + 33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel: + 351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel: + 385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: + 4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: + 353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o.

Tel: + 386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel: + 421 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: + 39 (06) 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

CA Papaellinas Ltd.

Τηλ: + 357 22 741 741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel : +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: + 371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Utförlig bruksanvisning

LÄS HELA BEREDNINGSINSTRUKTIONEN INNAN BEREDNINGEN PÅBÖRJAS

Särskilda försiktighetsmått

Pixuvri är ett läkemedel mot cancer som är skadligt för celler och bör hanteras med stor försiktighet.

Undvik kontakt med hud eller ögon. Använd handskar, masker och skyddsglasögon vid hantering och

under dekontaminering. Om Pixuvri (frystorkat pulver eller färdigberedd vätskelösning) kommer i

kontakt med huden ska huden omedelbart tvättas och membranen grundligt spolas med vatten.

Beredning för intravenös administrering

Varje injektionsflaska Pixuvri för engångsbruk innehåller pixantrondimaleat motsvarande 29 mg

pixantron. Efter beredning med 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion innehåller

varje ml koncentrat pixantrondimaleat motsvarande 5,8 mg pixantron.

Använd sterilt förfarande och bered varje injektionsflaska på 29 mg med 5 ml natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) lösning för injektion. Pulvret bör vara fullständigt löst inom 60 sekunder efter skakning. Detta

ger en mörkblå lösning med en pixantronkoncentration på 5,8 mg/ml.

Använd sterilt förfarande och dra upp den volym som krävs för den aktuella dosen (baserat på

5,8 mg/ml koncentration) och späd vidare med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion till

en slutlig volym om 250 ml. Kompatibilitet med andra spädningsvätskor är inte fastställd. Efter

överföringen ska innehållet i infusionspåsen blandas ordentligt. Blandningen ska vara en klar och

mörkblå lösning.

In-line-filter av polyetersulfon med 0,2 µm porstorlek ska användas under administrering av Pixuvri-

lösningen efter spädning.

Förvaringsanvisningar under användning

Pixuvri innehåller inget som förhindrar tillväxten av bakterier och bör därför användas omedelbart

efter beredningen. Om det inte används omedelbart är förvaringstider vid användning och förhållanden

före användning användarens eget ansvar och får normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 °C till 8 °C.

Den färdigberedda och utspädda lösningen är stabil i upp till 24 timmar vid rumstemperatur (15 °C till

25 °C) när den utsätts för dagsljus i standardinfusionspåsar av polyetylen (PE).

Särskilda anvisningar för destruktion och hantering

Pixuvri är ett cytotoxiskt medel. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande

anvisningar.

Instrument och ytor som råkat kontamineras med Pixuvri måste behandlas med en lösning av

natriumhypoklorit (100 µl vatten och 20 µl natriumhypoklorit [7 ± 2 % av tillgängligt klorin] för

0,58 mg Pixuvri).

Utrustning såsom injektionsflaskor, nålar och sprutor som använts för att administrera Pixuvri ska

hanteras som toxiskt avfall.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller pixantrondimaleat motsvarande 29 mg pixantron.

Efter beredning innehåller varje ml koncentrat pixantrondimaleat motsvarande 5,8 mg pixantron.

Hjälpämne med känd effekt:

En injektionsflaska innehåller 39 mg natrium.

Efter beredning och spädning innehåller detta läkemedel cirka 1 g (43 mmol) natrium per dos,

motsvarande 50 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Mörkblått frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pixuvri är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har fått multipla återfall i

eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom (NHL). Nyttan med pixantron- behandling

har inte fastställts hos patienter efter användning som minst femte linjens kemoterapi hos patienter

som är refraktära mot den senaste behandlingen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Pixuvri får bara administreras av läkare som är väl insatta i användningen av antineoplastiska medel

och som har den utrustning som krävs för att regelbundet övervaka kliniska, hematologiska och

biokemiska parametrar under och efter behandling (se avsnitt 6.6).

Dosering

Den rekommenderade dosen är 50 mg/m

pixantron på dag 1, 8 och 15 av varje 28-dagarscykel i upp

till 6 cykler.

Observera:

Inom EU avser den rekommenderade dosen det aktiva ämnets bas (pixantron). Beräkning av den

individuella dos som ska administreras till en patient måste baseras på den rekonstituerade lösningens

styrka som innehåller 5,8 mg/ml pixantron och dosrekommendationen på 50 mg/m

. I vissa prövningar

och publikationer baseras den rekommenderade dosen på saltformen (pixantrondimaleat).

Dosen måste dock justeras inför varje cykel baserat på nadirpunkten för hematologiska beräkningar

eller maximal toxicitet från föregående behandlingscykel. Mängden Pixuvri i milligram som ska

administreras till en patient ska bestämmas utifrån patientens kroppsyta (BSA). BSA bestäms med

hjälp av institutionsstandarden för BSA-beräkning med hjälp av en vikt som mäts den första dagen av

varje cykel.

Viss försiktighet bör iakttas vid överviktiga patienter då det bara finns ytterst begränsade uppgifter om

BSA-baserad dosering för denna grupp.

Riktlinjer för dosmodifiering

Dosmodifiering och fastställning av tidpunkten för efterföljande doser ska avgöras genom klinisk

bedömning beroende på myelosuppressionens grad och tidslängd. För efterföljande behandling kan

föregående dos vanligtvis upprepas förutsatt att antalet vita blodkroppar och trombocyter har återgått

till acceptabla nivåer.

Om antalet neutrofila granulocyter är < 1,0 x 10

/l eller antalet trombocyter är < 75 x 10

/l på dag 1 av

valfri cykel, så rekommenderas det att behandlingen fördröjs tills antalet neutrofila granulocyter

återgår till ≥ 1,0 x 10

/l och antalet trombocyter till ≥ 75 x 10

Tabell 1 och tabell 2 rekommenderas som riktlinjer för dosjustering för dag 8 och 15 av

28-dagarscyklerna.

Tabell 1

Dosmodifieringar för hematologisk toxicitet på 8:e och 15:e dagen av valfri cykel

Grad

Trombocytantal

Antal neutrofila

granulocyter

Dosmodifiering

LLN* – 50 x 10

LLN – 1,0 x 10

Ingen förändring av dos eller schema.

< 50 – 25 x 10

< 1,0 – 0,5 x 10

Skjut upp behandlingen tills trombocytantalet

återgår till ≥ 50 x 10

/l och ANC** ≥ 1,0 x 10

< 25 x 10

< 0,5 x 10

Skjut upp behandlingen tills trombocytantalet

återgår till ≥ 50 x 10

/l och ANC** ≥ 1,0 x 10

Reducera dosen med 20 %.

LLN: nedre gränsen för normalvärdet (Lower Limit of Normal)

ANC: Antal neutrofila granulocyter (Absolute Neutrophil Count)

Tabell 2

Behandlingsmodifieringar för icke-hematologiska toxiciteter

Toxicitet

Modifiering

All läkemedelsrelaterad icke-kardiell toxicitet av

grad 3 eller 4 utöver illamående eller kräkningar

Skjut upp behandlingen fram till återhämtning till

grad 1.

Reducera dosen med 20 %.

All NYHA* kardiovaskulär toxicitet av grad 3

eller 4 eller kvarstående LVEF**-nedgång

Skjut upp behandlingen och övervaka fram till

återhämtning. Överväg utsättande för kvarstående

nedgång av LVEF** på ≥ 15 % av utgångsvärdet.

* NYHA: New York Heart Association

** LVEF: Vänsterkammar-ejektionsfraktion (Left Ventricular Ejection Fraction)

Särskilda populationer

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Pixuvri för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Äldre

Ingen specifik dosjustering krävs för äldre patienter (≥ 65 års ålder).

Nedsatt njurfunktion

Pixuvris säkerhet och effekt har inte fastställts hos patienter med nedsatt njurfunktion. Patienter med

serumkreatinin > 2 x den övre gränsen för normalvärdet uteslöts från de randomiserade studierna.

Pixuvri ska därför användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Pixuvris säkerhet och effekt har inte fastställts hos patienter med nedsatt leverfunktion. Pixuvri ska

användas med försiktighet hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Pixuvri

rekommenderas inte för patienter med kraftigt nedsatt exkretorisk leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Patienter med dåligt allmäntillstånd

Det finns för närvarande ingen information om säkerhet och effekt för patienter med dåligt

allmäntillstånd (ECOG > 2). Försiktighet ska iakttas vid behandling av dessa patienter.

Administreringssätt

Pixuvri får endast användas intravenöst. Säkerheten vid intratekal användning har inte fastställts.

Pixuvri är avsett att administreras som långsam intravenös infusion med hjälp av ett in-line-filter

(under minst 60 minuter) endast efter beredning med 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för

injektion och efter ytterligare spädning med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion till en

slutgiltig volym på 250 ml.

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot pixantrondimaleat, eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

- Immunisering med levande virusvacciner

- Kraftig benmärgshämning

- Allvarlig leverfunktionsrubbning.

4.4

Varningar och försiktighet

All inledande behandling med Pixuvri ska föregås av en noggrann utgångsbedömning av antalet

blodkroppar, totalt bilirubin i serum, totalt kreatinin i serum och hjärtfunktion uppmätt genom

vänsterkammar-ejektionsfraktion (LVEF).

Myelosuppression

Kraftig myelosuppression kan ske. Patienter som behandlas med Pixuvri kan komma att genomgå

myelosuppression (neutropeni, leukopeni, anemi, trombocytopeni och lymfopeni) med neutropeni som

dominerande yttring. Vid rekommenderad dos och behandlingsschema är neutropenin vanligtvis

övergående och når sin topp inom 15-22 dagar efter administrering på dag 1, 8 och 15 med

återhämtning vanligtvis vid dag 28.

Antalet blodkroppar behöver noga övervakas, däribland leukocyter, röda blodkroppar, trombocyter,

och antalet neutrofila granulocyter. Rekombinanta hematopoetiska tillväxtfaktorer kan användas enligt

institutionsriktlinjer eller riktlinjer från European Society for Medical Oncology (ESMO). Hänsyn bör

tas till dosmodifieringarna (se avsnitt 4.2).

Kardiotoxicitet

Förändringar av hjärtfunktionen med minskad LVEF eller dödlig kronisk hjärtinsufficiens (CHF) kan

uppstå under eller efter behandling med Pixuvri.

Aktiv eller latent kardiovaskulär sjukdom, tidigare behandling med antracykliner eller

antracenedioner, tidigare eller samtidig strålbehandling av det mediastinala området, eller samtidig

användning av andra kardiotoxiska läkemedel kan öka risken för kardiotoxicitet. Kardiotoxicitet kan

uppstå med Pixuvri oavsett om det finns kardiella riskfaktorer eller inte.

Patienter med hjärtsjukdom eller riskfaktorer såsom ett LVEF-utgångsvärde på < 45 % efter

isotopscintografi (MUGA), kliniskt signifikanta kardiovaskulära avvikelser (motsvarande grad 3 eller

4 vid New York Heart Association [NYHA]), myokardinfarkt inom de senaste 6 månaderna, svår

arytmi, okontrollerad hypertoni, okontrollerad angina, eller tidigare kumulativa doser av doxorubicin

eller liknande som överstiger 450 mg/m

ska genomgå noggrann bedömning av nytta-riskförhållandet

innan de behandlas med Pixuvri.

Hjärtfunktionen ska övervakas innan behandling med Pixuvri inleds och under behandlingen med

Pixuvri. Om kardiotoxicitet påträffas under behandling måste nytta-riskförhållandet för fortsatt

behandling med Pixuvri utvärderas.

Sekundär malignitet

Utvecklingen av hematologiska maligniteter, såsom sekundär akut myeloisk leukemi (AML) eller

myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en erkänd risk förknippad med antracyklinbehandling och andra

topoisomeras II-hämmare. Förekomsten av sekundär cancer, inklusive AML och MDS, kan uppträda

under eller efter behandling med Pixuvri.

Infektion

Infektioner, såsom pneumoni, cellulit, bronkit och sepsis har rapporterats under kliniska prövningar

(se avsnitt 4.8). Infektioner har varit förknippade med sjukhusinläggning, septisk chock och dödsfall.

Patienter med neutropeni har högre mottaglighet för infektioner, även om de kliniska studierna inte har

visat någon ökad incidens av atypiska svårbehandlade infektioner, såsom systemiska mykotiska

infektioner eller infektioner med opportunistiska organismer såsom

Pneumocystis jiroveci

Pixuvri ska inte administreras till patienter som har en aktiv, svår infektion eller till patienter med

tidigare återkommande eller kroniska infektioner eller med bakomliggande tillstånd som kan

ytterligare predisponera dem för allvarlig infektion.

Tumörlyssyndrom

Pixantron kan inducera hyperurikemi till följd av den omfattande purin-katabolism som åtföljer

läkemedelsinducerad snabb lys av neoplastiska celler (tumörlyssyndrom) och kan leda till

elektrolytobalanser, vilket kan leda till njurskada. Nivåerna av urinsyra, kalium, kalciumfosfat och

kreatinin i blodet ska utvärderas efter behandling av patienter som löper hög risk för tumörlys (förhöjt

LDH, stor tumörvolym, höga utgångshalter av urinsyra eller serumfosfat). Hydratisering,

urinalkalisering och profylax med allopurinol eller andra medel för att förebygga hyperurikemi kan

minimera potentiella komplikationer till följd av tumörlyssyndrom.

Immunisering

Immunisering kan vara overksamt om det ges under behandling med Pixuvri. Immunisering med

levande virusvacciner är kontraindicerat till följd av den immunsuppression som är förknippad med

Pixuvri-behandling (se avsnitt 4.3).

Extravasation

Om extravasation inträffar ska administreringen omedelbart avbrytas och startas om i en annan ven.

Pixuvri ger inte upphov till blåsor, vilket minimerar risken för lokala reaktioner efter extravasation.

Förebyggande av ljuskänslighetsreaktioner

Ljuskänslighet är en potentiell risk baserat på prekliniska

in vitro

- och

in vivo

-data. Ett fall av

ljuskänslighetsreaktion har rapporterats i det kliniska prövningsprogrammet. Fallet ansågs inte

allvarligt och patienten återhämtade sig. Som förebyggande åtgärd bör patienter få rådet att undvika

solljus, bland annat genom att bära solskyddande kläder och använda solskyddsmedel. Eftersom de

flesta läkemedelsinducerade ljuskänslighetsreaktioner förorsakas av våglängder inom UV-A-området

rekommenderas solskyddsmedel som är kraftigt UV-A-absorberande.

Patienter som står på natriumfattig kost

Detta läkemedel innehåller cirka 1 000 mg (43 mmol) natrium per dos efter spädning. Detta bör

beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns inga rapporter om läkemedelsinteraktioner i människa och inga studier har utförts av

interaktionen mellan läkemedel i människa.

Inhibitionsstudier

in vitro

In vitro

-studier med de vanligaste humana cytokrom P450-isoformerna (bland annat CYP1A2, 2B6,

2C8, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4) har visat på en möjlig inhibition av blandad typ av CYP1A2 och

CYP2C8 som kan vara av klinisk relevans. Inga andra signifikanta kliniskt relevanta interaktioner med

CYPP450-isoformer påträffades.

Teofyllin:

vid samtidig administrering av läkemedlet teofyllin med sitt smala terapeutiska index, som

främst metaboliseras av CYP1A2, finns en teoretisk risk för att detta substrat kan öka i koncentration

med teofyllin-toxicitet som följd. Halterna av teofyllin ska noggrant övervakas veckorna direkt efter

inledandet av samtidig behandling med Pixuvri.

Warfarin

metaboliseras delvis av CYP1A2, och vid samtidig administrering av detta läkemedel finns

det därför en teoretisk risk avseende den effekt som hämningen av dess metabolism kan få på dess

avsedda verkan. Koagulationsparametrar, i synnerhet internationellt normaliserat ratio (INR), ska

noggrant övervakas dagarna direkt efter inledandet av samtidig behandling med Pixuvri.

Amitriptylin, haloperidol, klozapin, ondansetron och propranolol

metaboliseras av CYP1A2, och det

finns därför en teoretisk risk för att samtidig administrering av Pixuvri kan öka halterna i blodet av

detta läkemedel.

Även om det inte gick att bekräfta en risk för pixantrons hämning av CYP2C8, bör försiktighet iakttas

vid samtidig administrering av substanser som främst metaboliseras via CYP2C8, såsom

repaglinid,

rosiglitazon eller paklitaxel

t.ex. genom noggrann kontroll av eventuella biverkningar.

Baserat på

in vitro

-studier befanns pixantron vara ett substrat för membrantransportproteinerna

P-gp/BRCP och OCT1, och medel som hämmar dessa transportörer har potentialen att minska leverns

förmåga att ta upp och utsöndra pixantron. Antalet blodkroppar ska noga övervakas vid samtidig

administrering med medel som hämmar sådana transportörer som cyklosporin A eller takrolimus,

vilka ofta används för att kontrollera kronisk transplantat-kontra-värdreaktion (graft-versus-host

disease), och hivläkemedlen ritonavir, saquinavir eller nelfinavir.

Försiktighet ska dessutom iakttas när pixantron kontinuerligt samadministreras med

utflödestransportinducerare som rifampicin, karbamazepin och glukokortikoider, då utsöndringen av

pixantron skulle kunna öka med minskad systemisk exponering som följd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnorr

Fertila kvinnor och deras partners måste rådas att undvika graviditet.

Kvinnor och män skall använda effektiv preventivmetod under och upp till 6 månader efter avslutad

behandling.

Graviditet

Det finns inga data från användningen av pixantron i gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Pixuvri rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel.

Amning

Det är okänt om Pixuvri/metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Amning ska avbrytas under behandling med Pixuvri.

Fertilitet

Efter upprepade administreringar av Pixuvri vid så låga doser som 0,1 mg/kg/dag upptäcktes

dosberoende testikulär atrofi hos hundar. Denna effekt har inte utvärderats hos människor. Liksom

andra medel inom den allmänna klassen av medel som är skadliga för deoxiribonukleinsyra (DNA)

kan Pixuvri vara förknippat med nedsatt fertilitet. Även om effekten på fertiliteten är obekräftad

kommer de manliga patienterna att rekommenderas att använda preventivmedel som förebyggande

åtgärd (helst barriärmetoder) under behandlingen och under en period av 6 månader efter

behandlingen för att ge tid åt nya spermier att mogna. För att undvika risken för långvarig infertilitet

bör förvaring på spermabank övervägas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det är inte känt om Pixuvri påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste toxiciteten är benmärgshämning, i synnerhet av den neutrofila linjen. Även om

incidensen för kraftig benmärgshämning med kliniska följder är relativt låg har patienter som

behandlats med Pixuvri genomgått noggrann övervakning genom täta blodkroppsräkningar, särskilt

avseende neutropeni. Incidensen för svåra infektioner var låg och opportunistiska infektioner

förknippade med ett försvagat immunsystem kunde inte ses. Även om förekomsten av kardiotoxicitet i

form av kronisk hjärtinsufficiens verkar vara lägre än vad som skulle förväntas med relaterade

läkemedel såsom antracykliner rekommenderas övervakning av LVEF antingen genom MUGA-

scintografi eller genom ECHO för att bedöma subklinisk kardiotoxicitet. Erfarenheten med pixantron

är begränsad till patienter med LVEF ≥ 45 % där de flesta patienter har värden ≥ 50 %. Erfarenheten

är begränsad av administrering av Pixuvri till mer signifikant kardiellt komprometterade patienter och

får endast utföras i samband med klinisk prövning. Andra toxiciteter såsom illamående, kräkningar

och diarré var i allmänhet mindre vanliga, lindriga, reversibla, hanterbara, och var något som

förväntades hos patienter som behandlas med cytotoxiska medel. Effekter på lever- eller njurfunktion

var minimala.

Tabellista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats med Pixuvri har tagits från slutgiltiga data från alla slutförda

monoterapistudier (n=197). Biverkningar listas i tabell 3 nedan ordnade efter MedDRA-

klassificeringen av organsystem och frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras

biverkningarna i ordningsföljd efter minskande svårighetsgrad.

Tabell 3

Rapporterade biverkningar i samband med

Pixuvri i slutförda Pixuvri-monoterapistudier ordnade efter frekvens

Klassificering av

organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Neutropen infektion, luftvägsinfektion, infektion,

sepsis

Mindre vanliga

Bronkit, candidainfektion, cellulit, herpes zoster,

meningit, nagelinfektion, oral svampinfektion, oral

herpes, pneumoni, salmonella-gastroenterit, septisk

chock

Neoplasier; benigna,

maligna och ospecificerade

(samt cystor och polyper)

Mindre vanliga

Neoplasmautveckling

Sekundär malignitet (inklusive rapporter om AML

och MDS)

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Neutropeni, leukopeni, lymfopeni, anemi,

trombocytopeni

Tabell 3

Rapporterade biverkningar i samband med

Pixuvri i slutförda Pixuvri-monoterapistudier ordnade efter frekvens

Klassificering av

organsystem

Frekvens

Biverkning

Vanliga

Febril neutropeni, blodpåverkan

Mindre vanliga

Benmärgssvikt, eosinofili

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet mot läkemedlet

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi, hypofosfatemi

Mindre vanliga

Hyperurikemi, hypokalcemi, hyponatremi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Ångest, sömnlöshet, sömnstörningar

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Förändrad smakupplevelse, parestesier,

huvudvärk, somnolens

Mindre vanliga

Yrsel, letargi

Ögon

Vanliga

Konjunktivit

Mindre vanliga

Torra ögon, keratit

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Svindel

Hjärtat*

Vanliga

Vänsterkammardysfunktion, hjärtpåverkan,

kronisk hjärtinsufficiens, vänstergrenblock,

takykardi

Mindre vanliga

Arytmi

Blodkärl

Vanliga

Blekhet, kärlmissfärgning, hypotoni

Mindre vanliga

Kärlproblem

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Vanliga

Dyspné, hosta

Mindre vanliga

Pleural effusion, pneumonit, rinorré

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar

Vanliga

Stomatit, diarré, förstoppning, buksmärta,

muntorrhet,dyspepsi,

Mindre vanliga

Esofagit, orala parestesier, rektalblödning

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Hyperbilirubinemi, levertoxicitet

Hud och subkutan vävnad*

Mycket vanliga

Hudmissfärgning, alopeci

Vanliga

Erytem, nagelpåverkan, pruritus

Mindre vanliga

Nattliga svettningar, petekier, fläckiga hudutslag

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Vanliga

Värk i skelettet

Mindre vanliga

Artralgi, artrit, ryggont, muskelsvaghet,

muskuloskeletal bröstsmärta, muskuloskeletal

stelhet, nacksmärta, smärta i extremiteter

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga

Urinmissfärgning

Vanliga

Proteinuri, hematuri

Mindre vanliga

Oliguri

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga

Spontan penil erektion

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni

Vanliga

Trötthet, slemhinneinflammation, pyrexi,

bröstsmärta, ödem

Tabell 3

Rapporterade biverkningar i samband med

Pixuvri i slutförda Pixuvri-monoterapistudier ordnade efter frekvens

Klassificering av

organsystem

Frekvens

Biverkning

Mindre vanliga

Frossa, köldkänsla vid injektionsstället, lokal

reaktion

Undersökningar

Vanliga

Förhöjda nivåer av alaninaminotransferas,

förhöjda nivåer av aspartataminotransferas,

förhöjda nivåer av alkalisk fosfatas i blodet, ökat

kreatinin i blodet

Mindre vanliga

Bilirubin i urinen, förhöjda nivåer av fosfat i

blodet, förhöjda nivåer av urea i blodet, förhöjda

nivåer av gamma-glutamyltransferas, ökat antal

neutrofiler, viktminskning

* Biverkningar diskuteras nedan

Beskrivning av valda biverkningar

Hematologiska toxiciteter och komplikationer av neutropeni

Hematologiska toxiciteter har varit den oftast iakttagna toxiciteten, men har i allmänhet varit lätta att

hantera med granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) och transfusionsstöd vid behov. Även om

neutropeni av grad 3-4 uppträdde oftare bland dem som fick Pixuvri i de randomiserade prövningarna

var de oftast okomplicerade, icke-kumulativa och förknippade med låg incidens av febril neutropeni

eller infektioner. Inga fall hade dödlig utgång. Viktigt nog gjordes ingen rutinmässig begäran av

tillväxtfaktorstöd och befanns transfusioner med röda blodkroppar och trombocyter vara mindre

vanliga. (Se avsnitt 4.4)

Kardiotoxicitet

I studien PIX 301 fick 13 patienter (19,1 %) i Pixuvri-gruppen minskad ejektionsfraktion. Hos

11 Pixuvri-behandlade patienter var dessa händelser av grad 1–2 och hos 2 patienter var de av grad 3.

Dessa var övergående och inte relaterade till Pixuvri-dosen. Hjärtinsufficiens (MedDRA-termerna

hjärtinsufficiens, akut hjärtinsufficiens och kronisk hjärtinsufficiens) inträffade hos 6 patienter (8,8 %)

som behandlades med Pixuvri (2 patienter med grad 1–2, 1 patient med grad 3, och 3 patienter, av

vilka 2 inte ansågs relaterade, med grad 5). Tre Pixuvri-patienter (4,4 %) hade takykardi, arytmi,

sinustakykardi, supraventrikulär takykardi eller bradykardi. De flesta patienter hade tidigare fått

doxorubicin eller motsvarande i doser upp till 450 mg/m

En initial hjärtundersökning med en MUGA-scintografi eller ECHO rekommenderas, i synnerhet hos

patienter med riskfaktorer för ökad kardiotoxicitet. Upprepad MUGA-scintografi eller ECHO- kontroll

av LVEF ska övervägas hos patienter med riskfaktorer såsom hög ackumulerad exponering för

tidigare antracykliner eller signifikant befintlig hjärtsjukdom. (Se avsnitt 4.4)

Andra vanliga toxiciteter

Hud- och urinmissfärgning är kända relaterade effekter av administrering av Pixuvri till följd av den

kemiska föreningens färg (blå). Missfärgningen av huden försvinner oftast efter några dagar eller

veckor i takt med att läkemedlet elimineras.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I det kliniska prövningsprogrammet har ett fall av överdos med Pixuvri utan samtidiga biverkningar

rapporterats.

Enskilda doser av pixantron har getts upp till 158 mg/m

i kliniska prövningar med dosupptrappning

utan att dosrelaterad toxicitet har påträffats.

Vid eventuell överdosering rekommenderas stödåtgärder.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, antracykliner och relaterade substanser.

ATC-kod: L01DB11

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen i Pixuvri är pixantron, en cytotoxisk aza-antracenedion.

Till skillnad från godkända antracykliner (bland annat doxorubicin) och antracenedioner (mitoxantron)

är pixantron bara en svag hämmare av topoisomeras II. Dessutom alkylerar pixantron DNA direkt, till

skillnad från antracykliner eller antracenedioner, och bildar stabila DNA-addukter och

dubbelsträngsbrott. Genom att det införlivar en kväve som heteroatom i ringstrukturen och inte har

några ketongrupper så har pixantron mindre potential för att generera reaktiva syrevarianter, binda järn

och bilda alkoholmetaboliter som anses vara orsak till antracyklinernas kardiotoxicitet. Till följd av

denna unika struktur gav pixantron upphov till minimal kardiotoxicitet i djurmodeller jämfört med

doxorubicin eller mitoxantron.

En jämförande retrospektiv PK/PD-analys på populationsnivå av fas 1-prövningar och

kombinationskurer (fas 1/2) visade att progressionsfri överlevnad och grad 2-3 neutropeni var

relaterade till Pixuvri-exponering.

Klinisk effekt och säkerhet

Pixuvris säkerhet och effekt som monoterapi utvärderades i en randomiserad, aktivt kontrollerad

multicenterprövning med patienter med återfall i eller refraktärt aggressivt NHL efter att de fått minst

två tidigare behandlingar (PIX301). Vid denna studie randomiserades 140 patienter (1:1) till

behandling med antingen Pixuvri eller till en prövarvald kemoterapi som monoterapi i

komparatordelen. Patientdemografi och initiala sjukdomsegenskaper var välbalanserade mellan

behandlingsgrupperna, och inga statistiskt signifikanta skillnader noterades. För hela studien var

patienternas medianålder 59 år, 61 % var män, 64 % var kaukasiska, 76 % hade initialt Ann Arbor-

stadium III/IV, 74 % hade initialt International Prognostic Index (IPI) poäng ≥ 2, och 60 % hade

fått ≥ 3 tidigare kemoterapier. Patienter med mantelcellslymfom ingick inte i den avgörande studien.

Patienter i PIX 301 måste ha varit mottagliga för tidigare antracyklin-behandling (bekräftad eller

obekräftad CR eller PR).

Uppgifter om patienter som tidigare behandlats med rituximab är begränsade (38 patienter i Pixuvri-

delen och 39 patienter i komparatordelen).

Tumörsvar bedömdes genom en blindad oberoende central granskningspanel i enlighet med den

internationella konferensen för standardisering av svarskriterier för NHL. Patienter som behandlats

med Pixuvri uppvisade en signifikant högre frekvens av fullständiga svar och obekräftade fullständiga

svar (CR/CRu), och en högre objektiv svarsfrekvens (ORR), jämfört med komparatorgruppen (se

tabell 4).

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.eropa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/351485/2012

EMEA/H/C/002055

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Pixuvri

pixantron

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Pixuvri. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Pixuvri?

Pixuvri är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pixantron. Det finns som ett pulver som

bereds till en infusionsvätska, lösning (som dropp i en ven).

Vad används Pixuvri för?

Pixuvri används för behandling av vuxna patienter med non-Hodgkins B-cellslymfom. Detta är en

cancer i lymfvävnaden (ingår i immunsystemet) som påverkar en typ av vita blodkroppar som kallas B-

lymfocyter, eller B-celler. Pixuvri används när lymfomet är aggressivt och har kommit tillbaka eller inte

har svarat på andra kemoterapibehandlingar (läkemedel för behandling av cancer).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Pixuvri?

Pixuvri måste ges av en läkare med erfarenhet av användningen av cancerläkemedel och som har

tillgång till utrustning för övervakning av patienten.

Dosen av Pixuvri baseras på patientens kroppsyta (beräknas med hjälp av patientens längd och vikt).

Den rekommenderade dosen är 50 mg/m

som ges som en infusion i en ven under minst 60 minuter

på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagarscykel. Pixuvri kan ges i upp till 6 cykler. Hos patienter som har fått

biverkningar eller som har mycket låga halter av neutrofiler (en typ av vita blodkroppar som motverkar

infektioner) och trombocyter (komponenter som hjälper blodet att koagulera) kan det bli nödvändigt

att minska dosen eller fördröja behandlingen.

Hur verkar Pixuvri?

Den aktiva substansen i Pixuvri, pixantron, är ett cellgift (ett läkemedel som dödar celler som delar sig,

såsom cancerceller) som tillhör gruppen ”antracykliner”. Det utövar sin effekt genom att störa

cellernas DNA så att de hindras att tillverka fler kopior av DNA och tillverka proteiner. Detta gör att

cancercellerna vid non-Hodgkins B-cellslymfom inte kan dela sig och att de så småningom dör.

Hur har Pixuvris effekt undersökts?

Effekterna av Pixuvri prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Pixuvri jämfördes med andra kemoterapibehandlingar i en huvudstudie med 140 vuxna med aggressivt

non-Hodgkins B-cellslymfom som tidigare hade fått minst två andra behandlingar och vars cancer hade

kommit tillbaka eller inte svarat på behandling. Patienterna fick antingen sex cykler av Pixuvri eller ett

annat godkänt cancerläkemedel som valdes ut av deras läkare.

Huvudmåttet på effekt var antalet patienter som hade ett fullständigt svar på behandlingen.

Vilken nytta har Pixuvri visat vid studierna?

Pixuvri visade sig vara gynnsamt hos patienter med aggressivt non-Hodgkins B-cellslymfom:

20 procent av patienterna svarade fullständigt på Pixuvri (14 av 70 patienter) jämfört med 5,7 procent

av patienterna som fick andra medel (4 av 70 patienter).

Vilka är riskerna med Pixuvri?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Pixuvri (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

neutropeni, leukopeni och lymfopeni (låga halter av olika typer av vita blodkroppar), trombocytopeni

(låga halter av trombocyter i blodet), anemi (låga halter av röda blodkroppar), illamående, kräkningar,

missfärgning av huden, hårförlust, kromaturi (urinmissfärgning) och asteni (svaghet). En fullständig

förteckning över biverkningar som rapporterats för Pixuvri finns i bipacksedeln.

Pixuvri får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot pixantron eller mot något annat

innehållsämne. Det får inte ges till patienter med allvarliga leverproblem eller till patienter vars

benmärg tillverkar onormalt låga halter av blodkroppar. Patienter som får Pixuvri ska inte ges vacciner

som innehåller försvagade (levande) virus.

Varför har Pixuvri godkänts?

CHMP fann att patienter med aggressivt non-Hodgkins B-cellslymfom hade ett bättre svar på

behandling med Pixuvri än på andra cancerbehandlingar. Dessutom levde patienter som behandlades

med Pixuvri längre utan att sjukdomen förvärrades. CHMP beaktade även sjukdomens svårighetsgrad

och bristen på lämpliga alternativa behandlingar för patienter vars non-Hodgkins B-cellslymfom hade

kommit tillbaka eller inte svarat på andra kemoterapibehandlingar. Läkemedlets biverkningar ansågs

vara kortvariga och hanterbara. Kommittén konstaterade dock att mer data krävdes om nyttan med

Pixuvri hos patienter som har fått tidigare behandling med rituximab (ett annat vanligt läkemedel för

behandling av lymfom). CHMP drog därför slutsatsen att nyttan med Pixuvri är större än riskerna och

rekommenderade att Pixuvri skulle godkännas för försäljning.

Pixuvri har godkänts i enlighet med reglerna om ”villkorat godkännande”. Detta innebär att ytterligare

erfarenhet av detta läkemedel förväntas, särskilt dess nytta hos patienter som tidigare har behandlats

Pixuvri

Sida 2/3

Pixuvri

Sida 3/3

med rituximab. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om produkten

varje år och uppdatera denna sammanfattning när så behövs.

Vilken information om Pixuvri saknas för närvarande?

Företaget som tillverkar Pixuvri kommer att utföra en studie för att närmare undersöka effekterna av

användning av Pixuvri till patienter som tidigare har behandlats med rituximab.

Mer information om Pixuvri

Den 10 maj 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett villkorligt godkännande för försäljning av

Pixuvri som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Pixuvri finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen