PhotoBarr

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-05-2012

Aktiva substanser:
porfimer natrium
Tillgänglig från:
Pinnacle Biologics B.V. 
ATC-kod:
L01XD01
INN (International namn):
porfimer sodium
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Barretts Matstrupe
Terapeutiska indikationer:
Fotodynamisk terapi (PDT) med PhotoBarr är indicerat för: Behandling av höggradig dysplasi (HGD) hos patienter med Barretts esofagus (Matstrupen (BO).
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000493
Tillstånd datum:
2004-03-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000493

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-05-2012

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

PhotoBarr 15 mg pulver till injektionsvätska, lösning.

Porfimernatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad PhotoBarr är och vad det används för

Innan du använder PhotoBarr

Hur du använder PhotoBarr

Eventuella biverkningar

Hur PhotoBarr ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD PHOTOBARR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

PhotoBarr är ett ljusaktiverat läkemedel som används vid fotodynamisk terapi (PDT) i kombination med

ett rött laserljus som inte är brännande. Fotodynamisk terapi riktas specifikt på och förstör onormala celler.

PhotoBarr används till att avlägsna höggradig dysplasi (celler med avvikande förändringar som ökar

risken att utveckla cancer) hos patienter med Barretts esofagus (matstrupe).

2.

INNAN DU ANVÄNDER PHOTOBARR

Använd inte PhotoBarr

om du är allergisk (överkänslig) mot porfimernatrium eller andra porfyriner eller mot något av

övriga innehållsämnena i PhotoBarr (listade i avsnitt 6,

”Innehållsdeklaration”

om du har porfyri

om du har en öppning (fistel) mellan esofagus och luftvägarna

om du har varicer (åderbråck) i dina esofagusvener eller erosion (sår) i andra större blodkärl

om du har esofagussår av en viss storlek

om du har svåra lever- eller njurproblem

Var särskilt försiktig med PhotoBarr

Berätta för din läkare om något av följande gäller dig:

du tar några andra läkemedel (se nedan)

du har lever- eller njurproblem

d u har grå starr i familjen

d u är 75 år eller äldre

du har eller har haft en hjärt- eller lungsjukdom

PhotoBarr skall inte användas av barn eller ungdomar under 18 års ålder på grund av brist på erfarenhet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria

sådana. Vissa andra läkemedel kan öka risken för ljuskänslighetsreaktioner, till exempel antibiotika eller

läkemedel mot diabetes.

Användning av PhotoBarr med mat och dryck

Laserljusbehandlingen kommer att leda till sväljsvårigheter (smärta, illamående och kräkning). Därför bör

du endast inta flytande föda under några dagar (i vissa fall upp till 4 veckor).

Om det blir omöjligt att äta eller dricka, eller om du fortsätter att kräkas ska kliniken kontaktas för

medicinsk hjälp

Graviditet och amning

Porfimernatrium skall inte användas under graviditet såvida det inte här helt nödvändigt.

Kvinnor i fertil ålder skall använda adekvat preventivmedel under, och upp till 90 dagar efter, behandling

med PhotoBarr.

Du skall sluta amma innan användning av PhotoBarr påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts.

Under ljusbehandlingen kan det hända att du ges lugnande medel. I så fall bör du undvika aktiviteter som

kräver din uppmärksamhet, som till exempel att köra bil eller använda maskiner.

3.

HUR DU ANVÄNDER PHOTOBARR

Hur fungerar fotodynamisk terapi (PDT)?

En behandlingskur med PDT består av en injektion med PhotoBarr plus en eller två laserljusbehandlingar.

För att öka din svarsfrekvens kan upp till tre PDT-kurer behövas med minst 90 dagars mellanrum.

PhotoBarr-injektion:

Du kommer att få en intravenös injektion med PhotoBarr (2 mg per kg kroppsvikt)

40 till 50 timmar innan laserljusbehandlingen.. Den rödbruna lösningen injiceras långsamt, under 3 till 5

minuter, i en ven.

Laserljusbehandling:

Din läkare kommer att tillföra det röda laserljuset (inte brännande laser) till det

berörda området med hjälp av ett endoskop (en anordning som används för att kunna se inuti vissa delar

av kroppen). Du kanske får ytterligare en laserbehandling 96-120 timmar efter den inledande injektionen

med PhotoBarr.

Du kommer att ges ett lugnande medel tillsammans med lokalbedövning, för att minska obehaget.

Om du missar laserljusbehandlingen

Både läkemedlet och laserljuset är nödvändiga för att behandlingen skall fungera. Om du inser att du har

missat ditt laserbehandlingsbesök skall du omedelbart kontakta din läkare. Din läkare kommer att fatta

beslut om hur behandlingen skall fortskrida.

Hur man förhindrar en ljuskänslighetsreaktion

Ljuskänslighetsreaktioner är mycket vanliga biverkningar till PhotoBarr (påverkar mer är 2 av 3

användare). De består huvudsakligen av solbränneliknande reaktioner, mild rodnad på exponerad hud,

vanligtvis ansikte och händer. De följande

90 dagarna

efter din PhotoBarr-injektion måste du vidta

försiktighetsåtgärder för att undvika exponering av hud och ögon för ljus. Om du har leverproblem kan

den här perioden bli längre.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eftersom PhotoBarr aktiveras av den röda delen i ljus kommer solskydd mot UV-ljus (ultraviolett ljus)

inte att skydda dig mot ljuskänslighetsreaktioner.

Direkt solljus:

Kontrollera att du har tillräckligt med rullgardiner och gardiner i ditt hem för att stänga ute starkt solljus

innan du går för att få din PhotoBarr-injektion. Om du går ut när det är dagsljus (även under molniga

dagar och när du befinner dig i ett fordon) måste du vidta följande försiktighetsåtgärder:

täck så mycket som möjligt av huden genom att bära långärmad tröja/skjorta, byxor, sockor, skor,

handskar och vidbrättad hatt.

skydda dina ögon med mörka solglasögon.

kom ihåg att ta med dig skyddande kläder och solglasögon till ditt besök eftersom du kommer att bli

ljuskänslig så snart du har fått injektionen.

Inomhusbelysning:

Undvik direkt exponering för stark inomhusbelysning, inklusive tandläkarlampor, lampor i operationsrum,

direkt ljus från glödlampor eller neonlampor.

Det är dock bra för dig att exponera huden för normal inomhusbelysning då detta påskyndar den naturliga

inaktiveringsprocessen av läkemedlet i din kropp. Du behöver inte vistas i ett mörklagt rum.

Hudtest för ljuskänslighetsreaktion

Ungefär 90 dagar efter PhotoBarr-injektionen bör du testa hudens ljuskänslighet enligt följande:

Klipp ett 5 cm stort hål i en papperspåse och lägg den över din hand eller armbåge (inte ditt ansikte).

Exponera ett litet hudområde för solljus under 10 minuter.

Kontrollera om röda märken, svullnader eller blåsor blir synliga efter en dag.

om ingen av dessa syns på det exponerade området kan du gradvis återuppta dina normala

utomhusaktiviteter men begränsa solexponeringen mitt på dagen.

om något av dessa tecken syns skall du fortsätta att skydda dig mot starkt ljus under ytterligare 2

veckor och sedan göra om hudtestet.

Kom ihåg att upprepa hudtestet om du åker på semester till ett område med starkare solljus, särskilt om

något område av huden inte har exponerats för solljus sedan din PhotoBarr-behandling.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan PhotoBarr orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Alla patienter som får PhotoBarr blir ljuskänsliga och måste se till att undvika direkt solljus och stark

inomhusbelysning (se ovan Hur man förhindrar en ljuskänslighetsreaktion).

Berätta

omedelbart

för din läkare:

om du noterar synförändringar. Du ska besöka en ögonspecialist.

om du inte klarar av att svälja eller kräks upprepade gånger

Biverkningar kan förekomma i olika frekvenser, som definieras enligt följande:

Mycket vanliga:

påverkar fler än 1 av 10 användare

Vanliga:

påverkar 1 till 10 av 100 användare

Mindre vanliga:

påverkar 1 till 10 av 1 000 användare

Sällsynta:

påverkar 1 till 10 av 10 000 användare

Mycket sällsynta:

påverkar färre än 1 till 10 av 10 000 användare

Ingen känd

frekvens:

Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Mycket vanliga biverkningar

feber

ljuskänslighetsreaktioner (se avsnitt 3)

Kräkning, illamående

åtsnörning av matstrupen (esofagus), sväljsvårigheter som kan orsaka smärta

förstoppning, uttorkning

Vanliga biverkningar

Ryggvärk, värk i armar och ben, smärta på grund av behandling

huvudvärk, nervositetskänsla, pirrande känsla, sömnproblem.

stelhet i buken, magsmärta, blodkräkning

rubbningar i matstrupen som sår, irritation eller en känsla av sammandragningar

lös avföring, passage av mörk avföring som liknar tjära, halsont, hicka, rapar

vätska i bröstkorgen, bröstsmärta, snabba hjärtslag, andfåddhet, skakningar på grund av hög feber,

frossbrytningar

viktminskning, minskad aptit, trötthetskänsla, smakförlust

hudsår, utslag, klåda, nässelfeber, förändrad hudfärg, sprickor, ärr, onormal vävnad, bulor i huden,

mycket små cystor i huden, torr och skör hud.

Mindre vanliga biverkningar

andningssvårigheter, minskning av syrenivån, kvävning, svullnad i luftvägarna, vätska i luftvägarna,

andfåddhet vid fysisk aktivitet, pipande andning, upphostning av mer slem, upphostning av blod,

nästäppa

lunginflammation, bihåleinflammation,

bröstsmärtor eller hjärtattack, högt blodtryck eller lågt blodtryck, obehag i bröstet

onormala blodprov, inklusive ökning av vita blodkroppar, låg kaliumnivå,

blödning, blodförlust, ökad tendens till blåmärken

överutveckling av bröst hos män, oförmåga att urinera, temperaturintolerans, kallsvettning, nattliga

svettningar

allmän svullnad, allmän smärta, muskuloskeletal bröstsmärta, stelhet i lederna, hälinflammation

skakningar, rastlöshet, ,yrsel, domningar, blodvallningar, svaghetskänsla, sjukdomskänsla.

hörselnedsättning, öronringning, ögonsvullnad, ögonsmärta

utslag, rodnad vid injektionsstället, nagelsvampsinfektion, hudinfektion, blåsor,, hudklåda,

vävnadsöverväxt på skadad hud, smärtande ärr, sårskorpor, mörka hudfläckar, obnormal hårväxt.

Biverkningar med okända frekvenser

lunginflammation

lägre antal röda blodkroppar i ditt blod

gråstarr

tarmskada, abnorm öppning mellan luftröret och matstrupen

allergisk reaktion

blodproppar i dina blodkärl, tilltäppta artärer, veninflammation

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

infor

mation, kontakta läkare eller apotek.

5.

HUR PHOTOBARR SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg. dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter rekonstituering skall PhotoBarr skyddas mot ljus och användas omedelbart (inom 3 timmar). Kemisk

och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 3 timmar vid 23 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt

bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstid vid

användning och förhållanden innan användning användarens ansvar.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är porfimernatrium. Varje injektionsflaska innehåller 15 mg

porfimernatrium. Efter rekonstituering innehåller varje ml lösning 2,5 mg porfimernatrium

- Andra ämnen som ingår är saltsyra och/eller natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

PhotoBarr är ett rödbrunt pulver till injektionsvätska, lösning.

En injektionsflaska för engångsbruk per förpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Axcan Pharma International B.V., Engelenkampstraat 72, NL

-

6131JJ Sittard, Nederländerna

Tillverkare:

Axcan Pharma SAS, Route de Bû, 78550 Houdan, Frankrike

Denna bipacksedel godkändes senast den

För information om det här läkemedlet, kontakta innehavaren av godkännande för försäljning.

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

hemsida: http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

PhotoBarr 75 mg pulver till injektionsvätska, lösning.

Porfimernatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekpersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad PhotoBarr är och vad det används för

Innan du använder PhotoBarr

Hur du använder PhotoBarr

Eventuella biverkningar

Hur PhotoBarr ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD PHOTOBARR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

PhotoBarr är ett ljusaktiverat läkemedel som används vid fotodynamisk terapi (PDT) i kombination med

ett rött laserljus som inte är brännande. Fotodynamisk terapi riktas specifikt på och förstör onormala celler.

PhotoBarr används till att avlägsna höggradig dysplasi (celler med avvikande förändringar som ökar

risken att utveckla cancer) hos patienter med Barretts esofagus

2.

INNAN DU ANVÄNDER PHOTOBARR

Använd inte PhotoBarr

om du är allergisk (överkänslig) mot porfimernatrium eller andra porfyriner eller mot något av

övriga innehållsämnena i PhotoBarr (listade i avsnitt 6, "

”Innehållsdeklaration "

om du har porfyri

om du har en öppning (fistel) mellan esofagus och luftvägarna

om du har varicer (åderbråck) i dina esofagusvener eller erosion (sår) i andra större blodkärl

om du har esofagussår av en viss storlek

om du har svåra lever- eller njurproblem

Var särskilt försiktig med PhotoBarr

Berätta för din läkare om något av följande gäller dig:

du tar några andra läkemedel (se nedan)

om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

du har grå starr i familjen

du är 75 år eller äldre

du har eller har haft en hjärt- eller lungsjukdom

PhotoBarr skall inte användas av barn eller ungdomar under 18 års ålder på grund av brist på erfarenhet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria

sådana. Vissa andra läkemedel kan öka risken för ljuskänslighetsreaktioner, till exempel antibiotika eller

läkemedel mot diabetes.

Användning av PhotoBarr med mat och dryck

Laserljusbehandlingen kommer att leda till sväljsvårigheter (smärta, illamående och kräkning). Därför bör

du endast inta flytande föda under några dagar (i vissa fall upp till 4 veckor).

Om det blir omöjligt att äta eller dricka, eller om du fortsätter att kräkas ska kliniken kontaktas för

medicinsk hjälp.

Graviditet och amning

PhotoBarr skall inte användas under graviditet såvida det inte här helt nödvändigt.

Kvinnor i fertil ålder skall använda adekvat preventivmedel under, och upp till 90 dagar efter, behandling

med PhotoBarr.

Du skall sluta amma innan användning av PhotoBarr påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts.

Under ljusbehandlingen kan det hända att du ges lugnande medel. I så fall bör du undvika all aktivitet som

kräver din uppmärksamhet, som till exempel att köra bil eller använda maskiner.

3.

HUR DU ANVÄNDER PHOTOBARR

Hur fungerar fotodynamisk terapi (PDT)?

En behandlingskur med PDT består av en injektion med PhotoBarr plus en eller två ljusbehandlingar.

För att öka din svarsfrekvens kan upp till tre PDT-kurer behövas med minst 90 dagars mellanrum

PhotoBarr-injektion:

Du kommer att få en intravenös injektion med PhotoBarr (2mg per kg kroppsvikt) 40

till 50 timmar innan laserljusbehandlingen. Den rödbruna lösningen injiceras långsamt, under 3 till 5

minuter, i en ven.

Laserljusbehandling:

Din läkare kommer att tillföra det röda laserljuset (inte brännande laser) till det

berörda området med hjälp av ett endoskop (en anordning som används för att kunna se inuti vissa delar

av kroppen). Du kanske får ytterligare en laserbehandling 96-120 timmar efter den inledande injektionen

med PhotoBarr. Du kommer att ges ett lugnande medel tillsammans med lokalbedövning, för att minska

obehaget.

Om du missar laserljusbehandlingen

Både läkemedlet och laserljuset är nödvändiga för att behandlingen skall fungera. Om du inser att du har

missat ditt laserbehandlingsbesök skall du omedelbart kontakta din läkare. Din läkare kommer att fatta

beslut om hur behandlingen skall fortskrida.

Hur man förhindrar en ljuskänslighetsreaktion

Ljuskänslighetsreaktioner är mycket vanliga biverkningar till PhotoBarr (påverkar mer är 2 av 3

användare). De består huvudsakligen av solbränneliknande reaktioner, mild rodnad på exponerad hud,

vanligtvis ansikte och händer. De följande

90 dagarna

efter din PhotoBarr-injektion måste du vidta

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

försiktighetsåtgärder för att undvika exponering av hud och ögon för ljus. Om du har leverproblem kan

den här perioden bli längre.

Eftersom PhotoBarr aktiveras av den röda delen i ljus kommer solskydd mot UV-ljus (ultraviolett ljus)

inte att skydda dig mot ljuskänslighetsreaktioner.

Direkt solljus:

Kontrollera att du har tillräckligt med rullgardiner och gardiner i ditt hem för att stänga ute starkt solljus

innan du går för att få din PhotoBarr-injektion. Om du går ut när det är dagsljus (även under molniga

dagar och när du befinner dig i ett fordon) måste du vidta följande försiktighetsåtgärder:

täck så mycket som möjligt av huden genom att bära långärmad tröja/skjorta, byxor, sockor, skor,

handskar och vidbrättad hatt.

skydda dina ögon med mörka solglasögon.

kom ihåg att ta med dig skyddande kläder och solglasögon till ditt besök eftersom du kommer att bli

ljuskänslig så snart du har fått injektionen.

Inomhusbelysning:

Undvik direkt exponering för stark inomhusbelysning, inklusive tandläkarlampor, lampor i operationsrum,

direkt ljus från glödlampor eller neonlampor.

Det är dock bra för dig att exponera huden för normal inomhusbelysning då detta påskyndar den naturliga

inaktiveringsprocessen av läkemedlet i din kropp. Du behöver inte vistas i ett mörklagt rum.

Hudtest för ljuskänslighetsreaktion

Ungefär 90 dagar efter PhotoBarr-injektionen bör du testa hudens ljuskänslighet enligt följande:

Klipp ett 5 cm stort hål i en papperspåse och lägg den över din hand eller armbåge (inte ditt ansikte).

Exponera ett litet hudområde för solljus under 10 minuter.

Kontrollera om röda märken, svullnader eller blåsor blir synliga efter en dag.

om ingen av dessa syns på det exponerade området kan du gradvis återuppta dina normala

utomhusaktiviteter men begränsa solexponeringen mitt på dagen.

om något av dessa tecken syns skall du fortsätta att skydda dig mot starkt ljus under ytterligare 2

veckor och sedan göra om hudtestet.

Kom ihåg att upprepa hudtestet om du åker på semester till ett område med starkare solljus, särskilt om

något område av huden inte har exponerats för solljus sedan din PhotoBarr-behandling.

5.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan PhotoBarr orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Alla patienter som får PhotoBarr blir ljuskänsliga och måste se till att undvika direkt solljus och stark

inomhusbelysning (se ovan Hur man förhindrar en ljuskänslighetsreaktion).

Berätta

omedelbart

för din läkare:

om du noterar synförändringar. Du ska besöka en ögonspecialist.

om du inte klarar av att svälja eller kräks upprepade gånger

Biverkningar kan förekomma i olika frekvenser, som definieras enligt följande:

Mycket vanliga:

påverkar fler än 1 av 10 användare

Vanliga:

påverkar 1 till 10 av 100 användare

Mindre vanliga:

påverkar 1 till 10 av 1 000 användare

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sällsynta:

påverkar 1 till 10 av 10 000 användare

Mycket sällsynta:

påverkar färre än 1 till 10 av 10 000 användare

Ingen känd

frekvens:

Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

Mycket vanliga biverkningar

feber

ljuskänslighetsreaktioner (se avsnitt 3)

Kräkning, illamående

åtsnörning av matstrupen (esofagus), sväljsvårigheter som kan orsaka smärta

förstoppning, uttorkning

Vanliga biverkningar

Ryggvärk, värk i armar och ben, smärta på grund av behandling

huvudvärk, nervositetskänsla, pirrande känsla, sömnproblem.

stelhet i buken, magsmärta, blodkräkning

rubbningar i matstrupen som sår, irritation eller en känsla av sammandragningar

lös avföring, passage av mörk avföring som liknar tjära, halsont, hicka, rapar

vätska i bröstkorgen, bröstsmärta, snabba hjärtslag, andfåddhet, skakningar på grund av hög feber,

frossbrytningar

viktminskning, minskad aptit, trötthetskänsla, smakförlust

hudsår, utslag, klåda, nässelfeber, förändrad hudfärg, sprickor, ärr, onormal vävnad, bulor i huden,

mycket små cystor i huden, torr och skör hud.

Mindre vanliga biverkningar

andningssvårigheter, minskning av syrenivån, kvävning, svullnad i luftvägarna, vätska i luftvägarna,

andfåddhet vid fysisk aktivitet, pipande andning, upphostning av mer slem, upphostning av blod,

nästäppa

lunginflammation, bihåleinflammation,

bröstsmärtor eller hjärtattack, högt blodtryck eller lågt blodtryck, obehag i bröstet

onormala blodprov, inklusive ökning av vita blodkroppar, låg kaliumnivå,

blödning, blodförlust, ökad tendens till blåmärken

överutveckling av bröst hos män, oförmåga att urinera, temperaturintolerans, kallsvettning, nattliga

svettningar

allmän svullnad, allmän smärta, muskuloskeletal bröstsmärta, stelhet i lederna, hälinflammation

skakningar, rastlöshet, ,yrsel, domningar, blodvallningar, svaghetskänsla, sjukdomskänsla.

hörselnedsättning, öronringning, ögonsvullnad, ögonsmärta

utslag, rodnad vid injektionsstället, nagelsvampsinfektion, hudinfektion, blåsor,, hudklåda,

vävnadsöverväxt på skadad hud, smärtande ärr, sårskorpor, mörka hudfläckar, obnormal hårväxt.

Biverkningar med okända frekvenser

lunginflammation

lägre antal röda blodkroppar i ditt blod

gråstarr

tarmskada, abnorm öppning mellan luftröret och matstrupen

allergisk reaktion

blodproppar i dina blodkärl, tilltäppta artärer, veninflammation

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotek.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

HUR PHOTOBARR SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Efter rekonstituering skall PhotoBarr användas skyddas mot ljus och användas omedelbart (inom 3

timmar). Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 3 timmar vid °C. Ur

mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är

förvaringstid vid användning och förhållanden innan användning användarens ansvar.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är porfimernatrium. Varje injektionsflaska innehåller 75 mg porfimernatrium.

Andra ämnen som ingår är saltsyra och/eller natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

PhotoBarr är ett rödbrunt pulver till injektionsvätska, lösning.

En injektionsflaska för engångsbruk per förpackning..

Innehavare av godkännande för försäljning

Axcan Pharma International B.V., Engelenkampstraat 72, NL

-

6131JJ Sittard, Nederländerna

Tillverkare

Axcan Pharma SAS, Route de Bû, 78550 Houdan, Frankrike

Denna bipacksedel godkändes senast den

För information om det här läkemedlet, kontakta innehavaren av godkännande för försäljning.

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

hemsida: http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

PhotoBarr 15 mg pulver till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 15 mg porfimernatrium. Efter rekonstituering innehåller varje ml lösning

2,5 mg porfimernatrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning.

Ett mörk rött till rödbrunt lyofiliserat pulver eller kaka.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Fotodynamisk terapi (PDT) med PhotoBarr är indicerat för ablation av höggradig dysplasi hos patienter

med Barretts esofagus.

4.2

Dosering och administreringssätt

Fotodynamisk terapi med PhotoBarr skall endast utföras av, eller under uppsikt av, läkare med erfarenhet

av endoskopisk laserbehandling. Läkemedlet bör endast ges när material och personal med erfarenhet av

att utvärdera och behandla anafylaxi är omedelbart tillgängliga.

Dosering

Den rekommenderade dosen PhotoBarr är 2 mg/kg kroppsvikt.

Rekonstituerad PhotoBarr lösning (ml) = patientens vikt (kg) x 2 mg/kg = 0,8 x patientens vikt

2,5 mg/ml

Efter rekonstituering är PhotoBarr en mörkt röd till rödbrun, ogenomskinlig lösning.

Endast lösning utan partiklar och utan synliga tecken på försämring skall användas.

Fotodynamisk terapi med PhotoBarr är en process i två steg som kräver administrering av både läkemedel

och ljus. En behandlingskur med PDT består av en injektion plus en eller två ljusbehandlingar.

I fall med ihållande höggradig dysplasi kan ytterligare behandlingskurer ges (upp till max tre kurer med

minst 90 dagars mellanrum) för att öka svarsfrekvensen. Detta måste vägas mot högre frekvens

strikturbildning (se avsnitt 4.8 och avsnitt 5.1).

Progrediering till cancer var relaterad till antal PDT-kurer som gavs. Patienter som fick en kur med PDT

hade större risk för progrediering till cancer än patienter som fick två eller tre PDT-kurer (50% jämfört

med 39% respektive 11%).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Administreringssätt

För instruktioner om rekonstituering före administrering, se avsnitt 6.6.

Läkaren skall vara utbildad i användning av PDT. Det första steget i PDT är en långsam intravenös

injicering med PhotoBarr. Det andra steget i behandlingen är belysning med laserljus 40-50 timmar efter

injektion med PhotoBarr. Patienter kan ges en andra behandling med laserljus 96-120 timmar efter

administrering.

PhotoBarr skall ges som en långsam intravenös engångsinjektion under 3 till 5 minuter. Vid oavsiktlig

extravasal injiciering kan skador på den extravasala vävnaden uppstå. Följaktligen skall försiktighet iakttas

så att extravasering inte uppstår vid injektionsstället. Om extravasering sker skall området skyddas mot

ljus i minst 90 dagar. Det finns inga kända fördelar med att injicera extravaseringsstället med någon annan

substans.

Cirka 40-50 timmar efter administrering med PhotoBarr skall belysning göras med en fiberoptisk diffusor

som förs in genom den centrala kanalen i en centreringsballong. Val av kombination av fiberoptisk

diffusor/ballong beror på hur långt det esofageala området som skall behandlas är (tabell 1).

Tabell 1. Kombination av fiberoptisk diffusor/ballong

a

Längd behandlad

Barrets mukosa (cm)

Storlek på fiberoptisk

diffusor (cm)

Storlek på ballongens

fönster (cm)

Närhelst det är möjligt bör det Barretts esofagussegment som utvalts för

behandling inkludera marginaler med normal vävnad om några millimeter i både

den proximala och distala änden.

Ljusdoser

Fotoaktivering kontrolleras genom den totala mängden ljus som ges. Målsättningen är att exponera och

behandla alla områden med höggradig dysplasi och hela längden av Barretts esofagus. Den ljusdos som

ges kommer att vara 130 Joule/cm (J/cm) diffusorlängd med användning av en centreringsballong. Baserat

på prekliniska studier varierar acceptabel ljusintensitet för ballong/diffusorkombinationen mellan 175-270

mW/cm diffusor.

För att beräkna dosen tillämpas följande specifika ljusdosimetriekvation för alla fiberoptiska diffusorer:

Ljusdos (J/cm)= diffusorns uteffekt (W) x behandlingstid (sekunder)

diffusorlängd (cm)

Tabell 2 ger de inställningar som skall användas för att ge dosen inom kortast möjliga tid (ljusintensitet

270 mW/cm). Ytterligare ett alternativ (ljusintensitet 200 mW/cm) har inkluderats för tillfällen när det är

nödvändigt att anpassa inställningarna för lasrar vars totala kapacitet inte överstiger 2,5 W.

Tabell 2.Krav på fiberoptisk uteffekt och behandlingstider för att ge

130 J/cm diffusorlängd med användning av centreringsballong

Längd på

ballongens

fönster (cm)

Diffusorns

längd (cm)

Ljusintensitet

(mW/cm)

Effektkrav

för diffusorn

a

(W)

Behandlings-

tid (sekunder)

Behandlingstid

(minuter:sekunder)

1,35

8:00

1,90

1,40

8:00

10:50

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

2,44

1,80

8:00

10:50

Mätvärden erhållna genom nedsänkning av diffusorn i kyvetten i wattmetern och med långsam ökning av

lasereffekten. Observera: Mer än 1,5 gånger effektkravet för diffusorn skall inte behövas från lasern. Om

mer än så behövs skall systemet kontrolleras.

Korta fiberoptiska diffusorer (≤ 2,5 cm) skall användas vid förbehandling av noduli med 50 J/cm

diffusorlängd innan reguljär ballongbehandling under den första laserljusbehandlingen eller vid

ombehandling av ”överhoppade” områden efter det första ljusbehandlingstillfället. För denna behandling

skall den fiberoptiska diffusorn användas utan ballong och en ljusintensitet på 400 mW/cm skall användas.

Tabell 3 innehåller en lista med lämplig total fiberoptisk effekt och behandlingstider vid användning av en

ljusintensitet på 400 mW/cm.

Tabell 3. Korta fiberoptiska diffusorer för användning utan centreringsballong för att ge 50 J/cm

diffusorlängd vid en ljusintensitet på 400 mW/cm

Diffusorlängd

(cm)

Effektkrav för

diffusorn

a

(W)

Behandlingstid

(sekunder)

Behandlingstid

(minuter:sekun

der)

2:05

2:05

2:05

2:05

Mätvärden erhållna genom nedsänkning av diffusorn i kyvetten i wattmetern och med

långsam ökning av lasereffekten. Observera: mer än 1,5 gånger effektkravet för diffusorn

skall inte behövas från lasern. Om mer än så behövs skall systemet kontrolleras.

Den första ljusbehandlingen

Maximalt 7 cm av Barretts mukosa behandlas vid det första ljusbehandlingstillfället med användning av

centreringsballong i passande storlek och fiberoptisk diffusor (tabell 1). Närhelst möjligt skall det segment

som utvalts för den första ljusbehandlingen inkludera alla områden med höggradig dysplasi. Dessutom bör

det segment med Barretts esofagus som utvalts för behandling inkludera marginaler med normal vävnad

om några millimeter i både den proximala och distala änden närhelst detta är möjligt. Noduli skall

förbehandlas med en ljusdos på 50 J/cm diffusorlängd med en kort (≤ 2,5 cm) fiberoptisk diffusor placerad

direkt mot noduli, efterföljt av den reguljära ballongbehandlingen enligt beskrivning ovan.

Upprepad ljusbehandling

En andra laserljusbehandling kan ges till ett tidigare behandlat segment som uppvisar ”överhoppade”

områden (dvs. områden som inte visar tillräckligt slemhinnesvar) med användning av en kort (≤2,5 cm)

fiberoptisk diffusor med ljusdosen 50 J/cm diffusorlängd (se tabell 3). Behandlingsregimen sammanfattas i

tabell 4. Patienter med Barretts esofagus > 7 cm skall få det resterande obehandlade området med Barrets

epitel behandlat med en andra PDT-kur minst 90 dagar senare.

Tabell 4. Höggradig dysplasi i Barretts esofagus

7 cm

Åtgärd

Studiedag

Utrustning för

ljusbehandling

Behandlingssyfte

PhotoBarr-injektion

Dag 1

Ej tillämpligt

Upptag av

Fotosensibiliserare

Laserljusbehandling

Dag 3

3, 5 eller 7 cm ballong (130

J/cm)

Fotoaktivering

Laserljusbehandling

Dag 5

Kort (≤ 2.5 cm) fiberoptisk

diffusor (50 J/cm)

Behandling enbart av

”överhoppade” områden

Diskreta noduli kommer att få en inledande ljusdos på 50 J/cm (med användning av kort

diffusor) innan ljusbehandlingen med ballong.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienten kan få en andra PDT-kur tidigast 90 dagar efter den inledande behandlingen; upp till tre PDT-

kurer (med minst 90 dagar mellan varje injektion) skall ges till ett tidigare behandlat segment som

fortfarande uppvisar höggradig dysplasi eller till ett nytt segment om det första Barrettssegmentet var >7

cm långt. Både residualsegment och nya segment kan behandlas under samma ljusbehandlingstillfälle(n)

om den totala längden av segmentet som behandlas med en ballong/diffusorkombination inte överstiger 7

cm. I fall med tidigare behandlade esofagussegment, där det inte är tillräckligt läkt och/eller där

histologisk biopsibedömning är oklar, kan efterföljande PDT-kur fördröjas med ytterligare 1-2 månader.

Särskilda försiktighetsmått för att tillförsäkra korrekt dosering av PhotoBarr och/eller ljus är avgörande,

eftersom felberäkning av antingen läkemedel eller ljusdos kan leda till mindre effektiv behandling eller

orsaka skador hos patienten. Fotodynamisk terapi med PhotoBarr skall ges av läkare som är utbildad i

endoskopisk användning av PDT och endast i lokaler med lämplig utrustning för utförande av åtgärden.

Särskilda patientgrupper

Pediatriska patienter

Användning av PhotoBarr rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt.

Äldre patienter (≥ 65 år)

Dosjustering på grund av ålder är ej nödvändig.

Nedsatt njurfunktion

Inverkan av nedsatt njurfunktion vid exponering för porfimernatrium har inte utvärderats (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Inverkan av nedsatt leverfunktion vid exponering för porfimernatrium har inte utvärderats (se avsnitt 4.3

och 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra porfyriner eller mot något av hjälpämnena.

Porfyri.

Gravt nedsatt njur- och/eller leverfunktion.

Varicer i esofagus eller mage eller patienter med esofagussår >1 cm i diameter.

Trakeoesofageal eller bronkoesofageal fistel.

Misstänkt erosion av större blodkärl på grund av risken för massiv, potentiellt dödlig blödning.

4.4

Varningar och försiktighet

Effekt och i synnerhet säkerhet vid PDT med PhotoBarr har inte fastställts hos patienter med

kontraindikation för/som inte är lämpliga för esofagektomi. Fotodynamisk behandling med PhotoBarr har

endast studerats hos patienter som inte lider av svåra sjukdomar, såsom kronisk hjärtinsufficiens eller

svåra lungsjukdomar som kan göra patienten mindre lämpad för kirurgiska ingrepp.

I kliniska prövningar har PDT med PhotoBarr endast testats hos patienter som varit behandlingsnaiva

beträffande mukosal ablationsbehandling. Säkerhet och effektivitet har inte utvärderats hos patienter med

behandlingssvikt vid annan lokal mukosal ablationsbehandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Åldringar

Patienter som är äldre än 75 år kan lida högre risk för respiratoriska biverkningar, såsom pleurautgjutning

och dyspné.

Lung- eller hjärtrubbningar

Patienter med lung- eller hjärtsjukdom eller anamnes på sådana sjukdomar skall behandlas med

försiktighet. Dessa patienter kan lida högre risk för att utveckla hjärt- eller lungrelaterade biverkningar,

såsom hjärtrytmrubbningar, angina pectoris, dyspné, hosta, pleurautgjutning, faryngit, atelektas, samt

händelser som dehydrering (se även avsnitt 4.8).

Ljuskänslighet

Alla patienter som får PhotoBarr kommer att bli ljuskänsliga och måste vidta försiktighetsåtgärder för att

undvika exponering av hud och ögon för direkt solljus eller stark inomhusbelysning (från

undersökningslampor inklusive tandläkarlampor, lampor i operationsrum, direkt ljus från glödlampor,

neonlampor etc.) under minst 90 dagar efter behandlingen, då en del patienter kan förbli ljuskänsliga i upp

till 90 dagar eller mer. Under den här perioden skall patienterna använda mörka solglasögon (med en

genomsläpplighet för vitt ljus som är <4%) när de vistas utomhus. Ljuskänsligheten beror på rester av

fotoaktiva ämnen som kommer att finnas i hudens alla delar. Exponering av huden för normal

inomhusbelysning är dock fördelaktigt, eftersom läkemedelsresterna gradvis kommer att inaktiveras

genom en fotoblekningsreaktion. Patienterna skall följaktligen inte stanna inomhus i mörklagda rum under

den här perioden och skall uppmuntras att exponera huden för normal inomhusbelysning.

Ljuskänslighetsnivån kommer att variera för olika kroppsdelar beroende på graden av tidigare

ljusexponering. Innan ett område av huden exponeras för direkt solljus eller stark inomhusbelysning skall

patienten testas för kvarvarande ljuskänslighet. Ett litet hudområde skall exponeras för solljus under 10

minuter. Vävnaden runt ögonen kan vara känsligare och det rekommenderas därför inte att ansiktet

används för testning. Om ingen ljuskänslighetsreaktion (erytem, ödem, blåsor) uppstår inom 24 timmar

kan patienten gradvis återuppta normala utomhusaktiviteter, till en början försiktigt och sedan successivt

öka exponeringen. Om ljuskänslighetsreaktion uppstår med det begränsade hudtestet bör patienten

fortsätta att iaktta försiktighetsåtgärder i ytterligare 2 veckor innan omtestning. Om patienter reser till ett

annat geografiskt område med mer solsken bör de göra ett nytt test för sin ljuskänslighetsnivå. Vanliga

solskyddsmedel mot UV (ultraviolett) strålning har ingen verkan som skydd mot ljuskänslighetsreaktioner

eftersom fotoaktivering orsakas av synligt ljus.

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga tillgängliga farmakokinetik- och säkerhetsdata för patienter med nedsatt leverfunktion.

Baserat på bevis för en primärt lever-/gallgångseliminering av fotoaktiva ämnen kan svårighetsgraden av

fototoxiska reaktioner och fotosensitivitetsperiodens varaktighet hos patienter med någon grad av nedsatt

leverfunktion ökas. PhotoBarr är kontraindicerat för patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Patienter

med svagt till måttligt nedsatt leverfunktion bör tydligt instrueras om att perioden som kräver

försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan kan vara längre än 90 dagar.

Ögonkänslighet

Patienter informeras om att rådgöra med sin oftalmolog om de upptäcker några förändringar i synen efter

behandling med PhotoBarr PDT.

Överkänslighet

Akuta överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, har rapporterats. I fall av en allergisk reaktion, bör

lämpliga åtgärder (vårdstandard) vidtas och PDT-behandlingen bör inte upprepas. Läkemedlet bör endast

gest när material och personal med erfarenhet av att utvärdera och behandla anafylaxi är omedelbart

tillgängliga.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-hjärtrelaterad bröstsmärta

Efter PDT-behandling kan patienter klaga på substernala bröstsmärtor på grund av inflammatoriskt svar

inom behandlingsområdet. Sådana smärtor kan vara tillräckligt intensiva för att berättiga kortvarig

förskrivning av opiatanalgetika.

Esofagusstenos

Profylaktisk användning av kortikosteroider i syfte att reducera strikturbildning skall undvikas under PDT

eftersom det har visat sig att minskning inte sker och istället eventuell försämring av strikturbildning.

Patientnutrition

PhotoBarr PDT orsakar regelbundet dysfagi, odynofagi, illamående och kräkning. Patienten skall därför

informeras om att inta flytande föda under de första dagarna (upp till 4 veckor) efter

laserljusbehandlingen. Patienten skall informeras om att återvända till kliniken för utvärdering och för att

vid behov får intravenös vätska om intag av föda och/eller dryck blir omöjligt eller om upprepad kräkning

uppstår .

Användning före och efter strålbehandling

Om PDT skall användas före eller efter strålbehandling skall tillräckligt med tid ges mellan

behandlingstillfällena för att säkerställa att den inflammatoriska reaktion som frambringats under den

första behandlingen har hunnit avta innan den andra behandlingen påbörjas.

Tromboemboli

Risken för tromboembolihändelser kan ökas, särskilt hos patienter med långvarig immobilisering, efter

större kirurigiska ingrep och andra tromboemboliska riskfaktorer.

Uppföljning

Data beträffande långtidseffekten av PhotoBarr (efter två år) finns ännu inte tillgängliga. Dessutom måste

behandlande läkare vara medveten om möjligheten för uppkomst av skvamös överväxt och risken för att

förbise cancer. Därför skall fullgod och rigorös övervakning fortsättas trots möjlig endoskopisk partiell

eller fullständig restitution av den normala skvamösa mukosan. I kliniska prövningar med PhotoBarr

skedde uppföljande övervakning var tredje eller var sjätte månad efter att fyra på varandra följande

biopsiresultat hade visat att det inte fanns någon mer höggradig dysplasi (se avsnitt 5.1).

Tillgängliga riktlinjer för behandling och övervakning skall iakttas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella studier av farmakokinetiska interaktioner mellan PhotoBarr och andra läkemedel har gjorts.

En studie av farmakodynamiska interaktioner har visat att kortikosteroider som ges innan eller

tillsammans med PDT för att minska strikturbildning kan minska behandlingens säkerhet.

Det är möjligt att samtidig användning av andra fotosensibiliserande medel (t.ex. tetracykliner,

sulfonamider, fentiaziner, sulfonureid hypoglykemiska medel, tiaziddiuretika, griseofulvin och

fluorokinoloner) kan öka ljuskänslighetsreaktionen.

PhotoBarr PDT orsakar direkt intracellulär skada genom att initiera radikala kedjereaktioner som skadar

intracellulära membran och mitrokondrier. Vävnadsskador uppstår också genom ischemi sekundär till

vasokonstriktion, trombocytaktivering, aggregation och koagulering. Djur- och cellstrukturstudier tyder på

att många aktiva substanser skulle kunna påverka effekterna av PDT och möjliga exempel på detta

beskrivs nedan. Det finns inga humandata som stöder eller motbevisar dessa möjligheter. Föreningar som

släcker aktiva syrespecies eller rensar ut radikaler, såsom dimetylsulfoxid, betakaroten, etanol, formiat och

mannitol kan förväntas minska aktiviteten av PDT. Prekliniska data tyder också på att vävnadsischemi,

allopurinol, kalciumkanalblockerare och vissa prostaglandinsynteshämmare kan interferera med PhotoBarr

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

PDT. Läkemedel som minskar koagulering, vasokonstriktion eller trombocytaggregation, t.ex. tromboxan

-hämmare, kan minska effekten av PDT.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga kliniska data tillgängliga avseende exponering för porfimernatrium under graviditet.

Djurstudier är otillräckliga med avseende på effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling, nedkomst

och postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Den eventuella risken för människor är okänd. Porfimernatrium

skall inte användas under graviditet såvida det inte här helt nödvändigt. Kvinnor i fertil ålder skall använda

effektivt preventivmedel före, under och minst 90 dagar efter behandling.

Amning

Det är inte känt om porfimernatrium utsöndras i human bröstmjölk. Hos råttor utsöndrades

porfimernatrium i bröstmjölken. Amning bör avslutas innan påbörjande av behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

Behandling med lugnande medel kan komma att behövas inför PDT-åtgärden och försiktighet skall

följaktligen iakttas. Patienter skall inte framföra fordon eller använda maskiner efter ljusbehandlingen om

de har fått lugnande medel för behandlingen.

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Alla patienter som behandlas med PhotoBarr blir ljuskänsliga och måste iaktta försiktighetsåtgärder för att

undvika solljus och stark inomhusbelysning (se avsnitt 4.4). I en farmakokinetisk open label-studie fick

alla 24 friska försökspersoner ljuskänslighetsreaktioner, vilka representerades karaktäristiskt med

erytematösa utslag och ödem, och varierade i intensitet från milda till måttliga.

Ljuskänslighetsreaktionerna uppstod framför allt i ansikte, på händer och hals, vilka är de områden av

huden som är mest känsliga för oavsiktlig exponering för solljus. Andra mindre vanliga

hudmanifestationer rapporterades på områden där ljuskänslighetsreaktioner hade uppstått, såsom ökad

hårväxt, hudmissfärgning, noduli i huden, rynkor och bräcklig hud. Dessa manifestationer kan anses bero

på ett tillstånd av pseudoporfyri (tillfällig läkemedelsinducerad kutan porfyri).

Ljuskänslighetsreaktionernas frekvens och karaktär i denna studie skiljer sig från dokumenterade

incidenser som setts vid tidigare kliniska studier på cancerpatienter (cirka 20%) eller tidigare rapporterad

spontan incidens vid kommersiellt bruk av PhotoBarr (< 20%). Det är möjligt att förlängd ljusexponering

vid den kliniska forskningsenheten eller oavsiktlig exponering efter utskrivning kan vara ansvarig för den

höga frekvensen av ljuskänslighetsreaktioner. Den mer aktiva livsstilen hos friska och relativt yngre

försökspersoner jämfört med cancerpatienter kan ha varit en bidragande faktor till dessa

ljuskänslighetsreaktioner.

En grupp som behandlades med PhotoBarr PDT plus omeprazol jämfördes med en grupp som behandlades

med enbart omeprazol i den kontrollerade kliniska studien för Barretts esofagus med höggradig dysplasi. I

gruppen som fick PDT + omeprazol behandlades 133 patienter. De mest frekvent rapporterade

biverkningarna var ljuskänslighetsreaktioner (69%), esofagusstenos (40%), kräkning (32%), bröstsmärtor

av icke-kardiell genes (20%), pyrexi (20%), dysfagi (19%), förstoppning (13%), dehydrering (12%) och

illamående (11%). Majoriteten av dessa rapporterade biverkningar var av mild till måttlig intensitet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

b. Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Biverkningar som rapporterats är listade nedan i tabell 5 efter organklass och frekvens. Frekvenser

definieras som: mycket vanliga (>1/10); vanliga (>1/100, <1/10); mindre vanliga (>1/1000, <1/100); inte

kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 5. Sammanfattning av biverkningar med porfimernatrium

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga:

Bronkit, nagelsvampsinfektion, sinusit, hudinfektion

Inte kända:

Pneumoni

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mindre vanliga:

Basalcellscarcinom, lentigo

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga:

Leukocytos

Inte kända:

Anemi

Immunsystemssjukdomar

Inte kända:

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga:

Dehydrering*

Vanliga:

Minskad aptit, elektrolytobalans

Mindre vanliga:

Hypokalemi

Psykiska störningar

Vanliga:

Ångest, sömnlöshet

Mindre vanliga:

Nervositet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Huvudvärk, paraestesi, dysgeusi

Mindre vanliga:

Yrsel, hypoestesi, tremor

Ögonsjukdomar

Mindre vanliga:

Ögonirritation, ögonödem

Inte kända:

Gråstarr

Öron och balansorgan

Mindre vanliga:

Dövhet, tinnitus, förvärrad tinnitus

Hjärtat

Vanliga:

Takykardi, bröstsmärtor

Mindre vanliga:

Angina pectoris, förmaksflimmer, förmaksfladder, obehagskänsla i bröstet

Blodkärl

Mindre vanliga:

Hypertoni, blödning, blodvallningar, hypotoni, ortostatisk hypotoni

Inte kända:

Emboli, djup ventrombos, flebit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Pleurautgjutning, faryngit, atelektas, dyspné

Mindre vanliga:

Kvävning, ansträngningsutlöst dyspné, hemoptys, hypoxi, nästäppa,

aspirationspneumoni, produktiv hosta, andningsdepression, täppta luftvägar,

pipande andning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Förvärvad esofagusstenos*, kräkning*, dysfagi, förstoppning, illamående*

Vanliga:

Hicka, odynofagi, diarré, dyspepsi, esofagussår, övre magsmärta*, magsmärta,

hematemes, esofageal smärta, eruktation, melena, esofageala rubbningar,

reflux, abdominell rigiditet, esofagusspasm, esofagit

Mindre vanliga:

Lös avföring, ulcerös esofagit, abdominellt obehag, utspänd mage, nedre

magsmärta, förvärvad pylorisstenos, nariga läppar, kolit, flatulens, gastrit,

gastrointestinal blödning, halitos, esofagusblödning, perforation av esofagus

Inte kända:

Trakeoesofageal fistel, gastrointestinal nekros

Hudvävnad

Mycket vanliga:

Ljuskänslighetsreaktion

Vanliga:

Klåda, utslag, bräcklig hud, hudmissfärgning, hudsår, exfoliativ dermatit, torr

hud, milier, makulopapulöst utslag, papulöst utslag, ärr, hyperpigmentering av

huden, hudlesioner, noduli i huden, urticaria

Mindre vanliga:

Kallsvettning, dermatit, abnormal hårväxt, ökad tendens till blåmärken, keloid

ärrbildning, nattsvettning, ljuskänslighetsutslag, makulösa utslag, fjälliga

utslag, sårskorpor, smärtande ärr, vitiligo

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Ryggsmärta, extremitetssmärta

Mindre vanliga:

Ledkontraktur, minskad rörlighet i lederna, muskeloskeletal bröstsmärta,

plantarfascit

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga:

Urinretention

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga:

Gynekomasti

Medfödda och genetiska störningar

Mindre vanliga:

Pigmenterad naevus

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Pyrexi

Vanliga:

Stelhet, trötthet

Mindre vanliga:

Värmekänslor, erytem vid injektionsstället, letargi, sjukdomskänsla, perifert

ödem, smärta, pittingödem, temperaturintolerans, svaghet

Undersökningar

Vanliga:

Viktminskning, ökad kroppstemperatur

Mindre vanliga:

Minskning av blodalbumin, ökning av B-klorid, ökning av B-urea, minskning

av hematokrit, minskning av hemoglobin, minskad syrgasmättnad, minskning

av totalprotein

Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer

Vanliga:

Smärta efter behandling, abrasion

Mindre vanliga:

Blåsor, blödning efter behandlingen

* se avsnitt c.

c. Beskrivning av vissa biverkningar

Av de allvarliga biverkningarna i gruppen som fick PhotoBarr + omeprazol ansågs 44 (23,1%) vara

relaterade till behandlingen. Den mest frekvent rapporterade behandlingsrelaterade allvarliga biverkningen

var dehydrering (4%), vilken upplevdes av 5 patienter. Majoriteten av de allvarliga biverkningar som

upplevdes var gastrointenstinala rubbningar (8% – 11 patienter), särskilt illamående (3% – 4 patienter),

kräkning (3% – 4 patienter) och övre magsmärtor (2% – 2 patienter).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Majoriteten av de behandlingsassocierade esofagusstenoser (vilket inkluderar esofagusförträngning och

esofagusstrikturer) som rapporterades i gruppen med PhotoBarr PDT + omeprazol var av mild eller

måttlig intensitet (92%). Alla incidenser med strikturer ansågs behandlingsassocierade och 1% av dessa

ansågs allvarlig.

En förekomstfrekvens på 1% för esofagusstrikturer sågs vid den första behandlingskuren.

Förekomstfrekvensen steg till 32% när en andra behandlingskur gavs, särskilt där det första och andra

behandlingsområdet överlappade, och uppgick till 10% för dem som gavs en tredje behandlingskur.

Majoriteten av dessa var av mild till måttlig intensitet och kunde hanteras genom 1-2 dilatationer. Åtta

procent var allvarliga och krävde multipla (6 - >10) dilatationer. Esofageal stenosering kan inte minskas

eller elimineras med användning av steroider.

4.9

Överdosering

PhotoBarr

Inga fall av överdosering med PhotoBarr har rapporterats. Den rekommenderade dosen på 2 mg/kg, istället

för den rekommenderade engångsadministreringen, gavs två gånger med två dagars mellanrum (10

patienter) och tre gånger inom två veckor (1 patient) utan att några märkbara biverkningar rapporterades.

Effekten av en överdos på ljuskänslighetsreaktionens duration är inte känd. Laserbehandling skall inte ges

om en överdos av PhotoBarr har administrerats. Vid överdosering skall patienten skydda ögon och hud

från direkt solljus eller stark inomhusbelysning under 90 dagar. Patienten skall efter denna period testas

för kvarvarande ljuskänslighet (se avsnitt 4.4). Porfimernatrium är inte dialyserbart.

Laserljus

Ljusdoser på två till tre gånger den rekommenderade dosen har getts till ett fåtal patienter med ytliga

endobronkiala tumörer. En patient fick livshotande dyspné och de övriga fick inga märkbara

komplikationer. Ökade symtom och skada på normal vävnad kan förväntas efter överdosering med ljus.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Sensibiliserande ämnen för strålning/fotodynamisk behandling, ATC-kod:

L01X D01

Verkningsmekanism

Porfimernatrium är en blandning av porfyrinenheter som är sammanlänkade i kedjor med två till åtta

enheter. Porfimernatriums cytotoxiska verkan är beroende av ljus och syre. Fotodynamisk terapi med

PhotoBarr är en process i två steg. Det första steget är en intravenös injektion med PhotoBarr. Clearance

från olika vävnader sker under 40-72 timmar men tumörer, hud och organ i det retikuloendoteliala

systemet (inklusive lever och mjälte) retinerar porfimernatrium under en längre period. Belysning av

målområdet med laserljus med en våglängd på 630 nm utgör det andra steget i behandlingen. Selektivitet

av tumörer och dysplastisk vävnad kan ske under behandlingen, delvis genom selektiv retention av

porfimernatrium men huvudsakligen genom selektiv tillförsel av ljus. Cellskada orsakad av

porfimernatrium PDT beror på propagering av fria radikalreaktioner. Initiering av radikaler kan ske när

porfimernatrium har absorberat ljus och bildat ett porfyrinexciterat tillstånd. Elektronöverföring från

porfimernatrium till molekylärt syre kan då generera syreradikaler. Efterföljande fria radikalreaktioner kan

bilda superoxid- och hydroxylradikaler. Tumörcellsdöd inträffar också genom ischemisk nekros sekundär

till vaskulär ocklusion som tycks medieras delvis genom frigörande av tromboxan A

. Laserbehandlingen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

inducerar en fotokemisk (inte en termal) effekt. Den nekrotiska reaktionen och associerat inflammatoriskt

svar utvecklas under flera dagar.

Klinisk effekt

I en kontrollerad klinisk studie jämfördes en patientgrupp (n=183) som fick PhotoBarr PDT + omeprazol

med en grupp patienter som fick enbart omeprazol (n=70). Lämpliga patienter för den här studien hade

biopsibelagd höggradig dysplasi i Barretts esofagus. Patienter exkluderades från studien om de hade

invasiv esofaguscancer, anamnes på annan cancer än icke-melanom hudcancer eller om de redan

behandlats med PDT esofagealt. Andra exklusionskriterier var patienter med kontraindikationer för

omeprazolbehandling.

Patienter randomiserade till behandling med PDT fick PhotoBarr i dosen 2 mg/kg kroppsvikt genom

långsam intravenös injektion under 3 till 5 minuter. En eller 2 laserljusbehandlingar gavs efter injektionen

med PhotoBarr. Den första laserljusbehandlingen skedde 40-50 timmar efter injektion och en andra

behandling, om indicerad, skedde 96-120 timmar efter injektion. Samtidig medicinering med omeprazol

(20 mg, två gånger dagligen) påbörjades minst 2 dagar innan injicering med PhotoBarr. Patienter

randomiserade till gruppen som bara fick omeprazol gavs 20 mg oralt omeprazol, två gånger dagligen,

under hela studieperioden.

Patienter följdes upp var tredje månad tills 4 kvartalsvisa uppföljande endoskopiska biopsiresultat varit

negativa för höggradig dysplasi, och sedan varannan månad tills den sist inkluderade patienten hade

fullföljt ett minimum av 24 månaders uppföljningsbedömningar efter randomisering.

PhotoBarr PDT + omeprazol var effektivt för eliminering av höggradig dysplasi i patienter med Barretts

esofagus. Vid slutlig analys, utförd efter minst 24 månaders uppföljning, uppvisade en statistiskt

signifikant andel patienter (77%) i gruppen som behandlades med PhotoBarr PDT + omeprazol en

komplett ablation av höggradig dysplasi, jämfört med 39% av patienterna i gruppen som enbart fick

omeprazol (p<0,0001). Femtiotvå procent av patienterna i gruppen som behandlades med PDT +

omeprazol uppvisade normalt skvamöst epitel, medan 59% hade avsaknad av dysplasi, jämfört med 7%

respektive 14% i gruppen som enbart fick omeprazol (p<0,0001). Detta resultat bekräftar det som

observerades efter minst 6 månaders uppföljning, vilket visade ablation av höggradig dysplasi hos 72% av

patienterna i gruppen som fick PhotoBarr PDT + omeprazol, jämfört med 31% i gruppen som enbart fick

omeprazol. Fyrtioen procent av patienterna uppvisade normalt skvamöst epitel och 49% hade frånvaro av

dysplasi.

Vid slutet av den minst tvååriga uppföljningsperioden hade 13% i gruppen med PhotoBarr + omeprazol

progredierat till cancer, jämfört med 28% i gruppen med enbart omeprazol i ITT (intent to treat)

populationen. Proportionen av patienter som progredierade till cancer i gruppen som fick PhotoBarr PDT

+ omeprazol var statistiskt lägre än i gruppen som enbart fick omeprazol (p=0,0060). Vid slutet av

uppföljningsperioden indikerade överlevnadskurvorna att patienterna i gruppen som fick PhotoBarr PDT +

omeprazol hade 83% chans att vara cancerfria, jämfört med 53% chans för patienterna i gruppen som

enbart fick omeprazol. Jämförelse mellan överlevnadskurvor mellan de båda behandlingsarmarna med log

rank-test visade en statistiskt signifikant skillnad mellan kurvorna för de båda grupperna i ITT-

populationen (p=0,0014), vilket tyder på en signifikant fördröjning i progredieringen till cancer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för porfimernatrium har studerats hos 12 patienter med endobronkiell cancer och hos 23

friska personer (11 män och 12 kvinnor), vilka gavs 2 mg/kg porfimernatrium genom långsam intravenös

injektion. Plasmaprover togs under 56 dagar (på patienter) eller 36 dagar (på friska frivilliga) efter

injektion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hos patienterna var den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) 79,6 μg/ml

(variationskoefficient 61%, spridning 39-222), och hos de friska frivilliga var C

40 μg/ml och AUC

var 2 400 μg/h/ml.

Distribution

Proteinbindningsgraden

in vitro

i humanserum är cirka 90% för porfimernatrium och oberoende av

koncentration mellan 20 och 100 μg/ml.

Eliminering

Porfimernatrium avlägsnas långsamt ur kroppen, med en genomsnittlig CL

på 0,859 ml/h/kg

(variationskoefficient 53%) hos patienter. Serumsönderfallet var biexponentiellt med långsam

distributionsfas och mycket lång elimineringsfas som började cirka 24 timmar efter injektion. Den

genomsnittliga eliminationshalveringstiden (t

) var 21,5 dagar (variationskoefficient 26%, spridning 264-

672) hos patienter och 17 dagar hos friska frivilliga.

Särskilda patientgrupper

Inverkan av nedsatt njur- och leverfunktion vid exponering för porfimernatrium har inte utvärderats (se

avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4).

Kön hade ingen inverkan på de farmakokinetiska parametrarna med undantag för t

som var cirka 1,5

timmar hos kvinnor och 0,17 timmar hos män. Vid tiden för avsedd fotoaktivering, 40-50 timmar efter

injektion, var de farmakokinetiska profilerna för porfimernatrium mycket lika hos män och kvinnor.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Porfimernatrium var inte mutagent i standardtester för genotoxicitet i frånvaro av ljus. Vid ljusaktivering

var porfimernatrium mutagent i en del

in vitro

-tester.

Reproduktionstoxikologiska studier var otillräckliga för att ge stöd åt säkerheten för användning av

porfimernatrium vid graviditet då ingen ljusaktivering hade använts. I dessa studier sågs fostertoxicitet,

men ingen teratogenicitet, hos råttor och kaniner enbart vid förhöjda intravenösa doser (4 mg/kg eller mer)

administrerade med en ökad frekvens (1 gång om dagen) jämfört med den kliniska användningen.

Prekliniska studier indikerar att utsöndring av porfimernatrium-komponenter sker primärt via faeces.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra (för justering av pH-värdet)

Natriumhydroxid (för justering av pH-värdet)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under 6.6.

6.3

Hållbarhet

Pulver

: 3 år

Efter rekonstituering

: använd omedelbart (inom 3 timmar).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Efter rekonstituering skall PhotoBarr användas omedelbart (inom 3 timmar) och skyddas mot ljus. Kemisk

och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 3 timmar vid 23 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt

bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är lagringstid och

förhållanden innan användning användarens ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för rekonstituerad produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

15 mg pulver i injektionsflaska (glas typ I, 7 ml kapacitet) med grå butylpropp.

Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Instruktioner för rekonstituering

Förpackningen med 15 mg PhotoBarr skall rekonstitueras med 6,6 ml 5% glukoslösning till injektion,

vilket ger en slutlig porfimernatrium-koncentration av 2,5 mg/ml i injektionsvätskan.

Använd inte andra spädningsmedel. Blanda inte PhotoBarr med andra läkemedel i samma lösning.

Tillräckligt många injektionsflaskor med PhotoBarr skall rekonstitueras för att ge patienten en dos på 2

mg/kg. För de flesta patienter (upp till 75 kg) är det tillräckligt med två injektionsflaskor med 75 mg

PhotoBarr. En injektionsflaska med 15 mg PhotoBarr behövs för varje ytterligare 7,5 kg kroppsvikt.

Spill och destruktion

Utspillt PhotoBarr skall torkas upp med en fuktig trasa. Kontakt med hud och ögon skall undvikas på

grund av eventuella ljuskänslighetsreaktioner vid exponering för ljus. Användning av gummihandskar och

skydd för ögonen rekommenderas.

PhotoBarr är avsedd för engångsbruk och oanvänd lösning skall kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Oavsiktlig exponering

PhotoBarr är inte primärt irriterande varken för ögon eller för hud. Eftersom det dock har en potential att

inducera ljuskänslighet kan PhotoBarr vara irriterande för ögon och/eller hud vid starkt ljus. Det är viktigt

att undvika kontakt med ögonen och huden vid beredning och/eller administrering. Liksom vid terapeutisk

överdosering måste en oavsiktligt överexponerad person skyddas från starkt ljus.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

NL-6131JJ Sittard

Nederländerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/272/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 25 mars 2004

Datum för senaste förnyelse: 4 mars 2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Detaljerad information om denna produkt finns på det Europeiska läkemedelsverkets webbsida,

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

PhotoBarr 75 mg pulver till injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 75 mg porfimernatrium. Efter rekonstituering innehåller varje lösning

2,5 mg porfimernatrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning.

Ett mörk rött till rödbrunt lyofiliserat pulver eller kaka.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Fotodynamisk terapi (PDT) med PhotoBarr är indicerat för ablation av höggradig dysplasi hos patienter

med Barretts esofagus.

4.2

Dosering och administreringssätt

Fotodynamisk terapi med PhotoBarr skall endast utföras av, eller under uppsikt av, läkare med erfarenhet

av endoskopisk laserbehandling. Läkemedlet bör endast ges när material och personal med erfarenhet av

att utvärdera och behandla anafylaxi är omedelbart tillgängliga.

Dosering

Den rekommenderade dosen PhotoBarr är 2 mg/kg kroppsvikt.

Rekonstituerad PhotoBarr lösning (ml) = patientens vikt (kg) x 2 mg/kg = 0,8 x patientens vikt

2,5 mg/ml

Efter rekonstituering är PhotoBarr en mörkt röd till rödbrun, ogenomskinlig lösning.

Endast lösning utan partiklar och utan synliga tecken på försämring skall användas.

Fotodynamisk terapi med PhotoBarr är en process i två steg som kräver administrering av både läkemedel

och ljus. En behandlingskur med PDT består av en injektion plus en eller två ljusbehandlingar.

I fall med ihållande höggradig dysplasi kan ytterligare behandlingskurer ges (upp till max tre kurer med

minst 90 dagars mellanrum) för att öka svarsfrekvensen. Detta måste vägas mot högre frekvens

strikturbildning (se avsnitt 4.8 och avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Progrediering till cancer var relaterad till antal PDT-kurer som gavs. Patienter som fick en kur med PDT

hade större risk för progrediering till cancer än patienter som fick två eller tre PDT-kurer (50% jämfört

med 39% respektive 11%).

Administreringssätt

För instruktioner om rekonstituering innan administrering, se avsnitt 6.6.

Läkaren skall vara utbildad i användning av PDT. Det första steget i PDT är en långsam intravenös

injicering av PhotoBarr. Det andra steget i behandlingen är belysning med laserljus 40-50 timmar efter

injektion med PhotoBarr. Patienter kan ges en andra behandling med laserljus 96-120 timmar efter

administrering.

PhotoBarr skall ges som en långsam intravenös engångsinjektion under 3 till 5 minuter i dosen 2 mg/kg

kroppsvikt. Vid oavsiktlig extravasal injiciering kan skador på den extravasala vävnaden uppstå.

Följaktligen skall försiktighet iakttas så att extravasering inte uppstår vid injektionsstället. Om

extravasering sker skall området skyddas mot ljus i minst 90 dagar. Det finns inga kända fördelar med att

injicera extravaseringsstället med någon annan substans.

Cirka 40-50 timmar efter administrering med PhotoBarr skall belysning göras med en fiberoptisk diffusor

som förs in genom den centrala kanalen i en centreringsballong. Val av kombination av fiberoptisk

diffusor/ballong beror på hur långt det esofageala området som skall behandlas är (tabell 1).

Tabell 1. Kombination av fiberoptisk diffusor/ballong

a

Längd behandlad

Barrets mukosa (cm)

Storlek på fiberoptisk

diffusor (cm)

Storlek på ballongens

fönster (cm)

Närhelst det är möjligt bör det Barretts esofagussegment som utvalts för behandling

inkludera marginaler med normal vävnad om några millimeter i både den proximala och

distala änden.

Ljusdoser

Fotoaktivering kontrolleras genom den totala mängden ljus som ges. Målsättningen är att exponera och

behandla alla områden med höggradig dysplasi och hela längden av Barretts esofagus. Den ljusdos som

ges kommer att vara 130 Joule/cm (J/cm) diffusorlängd med användning av en centreringsballong. Baserat

på prekliniska studier varierar acceptabel ljusintensitet för ballong/diffusorkombinationen mellan 175-270

mW/cm diffusor.

För att beräkna dosen tillämpas följande specifika ljusdosimetriekvation för alla fiberoptiska diffusorer:

Ljusdos (J/cm)= diffusorns uteffekt (W) x behandlingstid (sekunder)

diffusorlängd (cm)

Tabell 2 ger de inställningar som skall användas för att ge dosen inom kortast möjliga tid (ljusintensitet

270 mW/cm). Ytterligare ett alternativ (ljusintensitet 200 mW/cm) har inkluderats för tillfällen när det är

nödvändigt att anpassa inställningarna för lasrar vars totala kapacitet inte överstiger 2,5 W.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 2. Krav på fiberoptisk uteffekt och behandlingstider för att ge

130 J/cm diffusorlängd med användning av centreringsballong

Längd på

ballongens

fönster (cm)

Diffusorns

längd (cm)

Ljusintensitet

(mW/cm)

Effektkrav

för diffusorn

a

(W)

Behandlings-

tid (sekunder)

Behandlingstid

(minuter:sekunder)

1,35

8:00

1,90

1,40

8:00

10:50

2,44

1,80

8:00

10:50

Mätvärden erhållna genom nedsänkning av diffusorn i kyvetten i wattmetern och med långsam ökning av

lasereffekten. Observera: Mer än 1,5 gånger effektkravet för diffusorn skall inte behövas från lasern. Om

mer än så behövs skall systemet kontrolleras.

Korta fiberoptiska diffusorer (≤ 2,5 cm) skall användas vid förbehandling av noduli med 50 J/cm

diffusorlängd innan reguljär ballongbehandling under den första laserljusbehandlingen eller vid

ombehandling av ”överhoppade” områden efter det första ljusbehandlingstillfället. För denna behandling

skall den fiberoptiska diffusorn användas utan ballong och en ljusintensitet på 400 mW/cm skall användas.

Tabell 3 innehåller en lista med lämplig total fiberoptisk effekt och behandlingstider vid användning av en

ljusintensitet på 400 mW/cm.

Tabell 3. Korta fiberoptiska diffusorer för användning utan centreringsballong för att ge 50 J/cm

diffusorlängd vid en ljusintensitet på 400 mW/cm

Diffusorlängd

(cm)

Effektkrav för

diffusorn

a

(W)

Behandlingstid

(sekunder)

Behandlingstid

(minuter:sekun

der)

2:05

2:05

2:05

2:05

Mätvärden erhållna genom nedsänkning av diffusorn i kyvetten i wattmetern och med

långsam ökning av lasereffekten. Observera: mer än 1,5 gånger effektkravet för diffusorn

skall inte behövas från lasern. Om mer än så behövs skall systemet kontrolleras.

Den första ljusbehandlingen

Maximalt 7 cm av Barretts mukosa behandlas vid det första ljusbehandlingstillfället med användning av

centreringsballong i passande storlek och fiberoptisk diffusor (tabell 1). Närhelst möjligt skall det segment

som utvalts för den första ljusbehandlingen inkludera alla områden med höggradig dysplasi. Dessutom bör

det segment med Barretts esofagus som utvalts för behandling inkludera marginaler med normal vävnad

om några millimeter i både den proximala och distala änden närhelst detta är möjligt. Noduli skall

förbehandlas med en ljusdos på 50 J/cm diffusorlängd med en kort (≤ 2,5 cm) fiberoptisk diffusor placerad

direkt mot noduli, efterföljt av den reguljära ballongbehandlingen enligt beskrivning ovan.

Upprepad ljusbehandling

En andra laserljusbehandling kan ges till ett tidigare behandlat segment som uppvisar ”överhoppade”

områden (dvs. områden som inte visar tillräckligt slemhinnesvar) med användning av en kort (≤2,5 cm)

fiberoptisk diffusor med ljusdosen 50 J/cm diffusorlängd (se tabell 3). Behandlingsregimen sammanfattas i

tabell 4. Patienter med Barretts esofagus > 7 cm skall få det resterande obehandlade området med Barrets

epitel behandlat med en andra PDT-kur minst 90 dagar senare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 4. Höggradig dysplasi i Barretts esofagus < 7 cm

Åtgärd

Studiedag

Utrustning för

ljusbehandling

Behandlingssyfte

PhotoBarr-injektion

Dag 1

Ej tillämpligt

Upptag av

fotosensibiliserare

Laserljusbehandling

Dag 3

3, 5 eller 7 cm ballong (130

J/cm)

Fotoaktivering

Laserljusbehandling

Dag 5

Kort (≤ 2.5 cm) fiberoptisk

diffusor (50 J/cm)

Behandling enbart av

”överhoppade” områden

Diskreta noduli kommer att få en inledande ljusdos på 50 J/cm (med användning av kort

diffusor) innan ljusbehandlingen med ballong.

Patienten kan få en andra PDT-kur tidigast 90 dagar efter den inledande behandlingen; upp till tre PDT-

kurer (med minst 90 dagar mellan varje injektion) skall ges till ett tidigare behandlat segment som

fortfarande uppvisar höggradig dysplasi eller till ett nytt segment om det första Barrettssegmentet var >7

cm långt. Både residualsegment och nya segment kan behandlas under samma ljusbehandlingstillfälle(n)

om den totala längden av segmentet som behandlas med en ballong/diffusorkombination inte överstiger 7

cm. I fall med tidigare behandlade esofagussegment, där det inte är tillräckligt läkt och/eller där

histologisk biopsibedömning är oklar, kan efterföljande PDT-kur fördröjas med ytterligare 1-2 månader.

Särskilda försiktighetsmått för att tillförsäkra korrekt dosering av PhotoBarr och/eller ljus är avgörande,

eftersom felberäkning av antingen läkemedel eller ljusdos kan leda till mindre effektiv behandling eller

orsaka skador hos patienten. Fotodynamisk terapi med PhotoBarr skall ges av läkare som är utbildad i

endoskopisk användning av PDT och endast i lokaler med lämplig utrustning för utförande av åtgärden.

Särskilda patientgrupper

Pediatriska patienter

Användning av PhotoBarr rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt.

Äldre patienter (≥ 65-års ålder)

Dosjustering på grund av ålder är ej nödvändig.

Nedsatt njurfunktion

Inverkan av nedsatt njurfunktion vid exponering för porfimernatrium har inte utvärderats (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Inverkan av nedsatt leverfunktion vid exponering för PhotoBarr har inte utvärderats (se avsnitt 4.3 och

4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen och andra porfyriner eller mot något av hjälpämnena.

Porfyri.

Gravt nedsatt njur- och/eller leverfunktion.

Varicer i esofagus eller mage eller patienter med esofagussår >1 cm i diameter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Trakeoesofageal eller bronkoesofageal fistel.

Misstänkt erosion av större blodkärl på grund av risken för massiv, potentiellt dödlig blödning.

4.4

Varningar och försiktighet

Effekt och i synnerhet säkerhet vid PDT med PhotoBarr har inte fastställts hos patienter med

kontraindikation för/som inte är lämpliga för esofagektomi. Fotodynamisk behandling med PhotoBarr har

endast studerats hos patienter som inte lider av svåra sjukdomar, såsom kronisk hjärtinsufficiens eller

svåra lungsjukdomar som kan göra patienten mindre lämpad för kirurgiska ingrepp.

I kliniska prövningar har PDT med PhotoBarr endast testats hos patienter som varit behandlingsnaiva

beträffande mukosal ablationsbehandling. Säkerhet och effektivitet har inte utvärderats hos patienter med

behandlingssvikt vid annan lokal mukosal ablationsbehandling.

Åldringar

Patienter som är äldre än 75 år kan lida högre risk för respiratoriska biverkningar, såsom pleurautgjutning

och dyspné.

Lung- eller hjärtrubbningar

Patienter med lung- eller hjärtsjukdom eller anamnes på sådana sjukdomar skall behandlas med

försiktighet. Dessa patienter kan lida högre risk för att utveckla hjärt- eller lungrelaterade biverkningar,

såsom hjärtrytmrubbningar, angina pectoris, dyspné, hosta, pleurautgjutning, faryngit, atelektas, samt

händelser som dehydrering (se även avsnitt 4.8).

Ljuskänslighet

Alla patienter som får PhotoBarr kommer att bli ljuskänsliga och måste vidta försiktighetsåtgärder för att

undvika exponering av hud och ögon för direkt solljus eller stark inomhusbelysning (från

undersökningslampor inklusive tandläkarlampor, lampor i operationsrum, direkt ljus från glödlampor,

neonlampor etc.) under minst 90 dagar efter behandlingen, då en del patienter kan förbli ljuskänsliga i upp

till 90 dagar eller mer. Under den här perioden skall patienterna använda mörka solglasögon (med en

genomsläpplighet för vitt ljus som är <4%) när de vistas utomhus. Ljuskänsligheten beror på rester av

fotoaktiva ämnen som kommer att finnas i hudens alla delar. Exponering av huden för normal

inomhusbelysning är dock fördelaktigt, eftersom läkemedelsresterna gradvis kommer att inaktiveras

genom en fotoblekningsreaktion. Patienterna skall följaktligen inte stanna inomhus i mörklagda rum under

den här perioden och skall uppmuntras att exponera huden för normal inomhusbelysning.

Ljuskänslighetsnivån kommer att variera för olika kroppsdelar beroende på graden av tidigare

ljusexponering. Innan ett område av huden exponeras för direkt solljus eller stark inomhusbelysning skall

patienten testas för kvarvarande ljuskänslighet. Ett litet hudområde skall exponeras för solljus under 10

minuter. Vävnaden runt ögonen kan vara känsligare och det rekommenderas därför inte att ansiktet

används för testning. Om ingen ljuskänslighetsreaktion (erytem, ödem, blåsor) uppstår inom 24 timmar

kan patienten gradvis återuppta normala utomhusaktiviteter, till en början försiktigt och sedan successivt

öka exponeringen. Om ljuskänslighetsreaktion uppstår med det begränsade hudtestet bör patienten

fortsätta att iaktta försiktighetsåtgärder i ytterligare 2 veckor innan omtestning. Om patienter reser till ett

annat geografiskt område med mer solsken bör de göra ett nytt test för sin ljuskänslighetsnivå. Vanliga

solskyddsmedel mot UV (ultraviolett) strålning har ingen verkan som skydd mot ljuskänslighetsreaktioner

eftersom fotoaktivering orsakas av synligt ljus.

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga tillgängliga farmakokinetik- och säkerhetsdata för patienter med nedsatt leverfunktion.

Baserat på bevis för en primärt lever-/gallgångseliminering av fotoaktiva ämnen kan svårighetsgraden av

fototoxiska reaktioner och fotosensitivitetsperiodens varaktighet hos patienter med någon grad av nedsatt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

leverfunktion ökas. PhotoBarr är kontraindicerat för patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Patienter

med svagt till måttligt nedsatt leverfunktion bör tydligt instrueras om att perioden som kräver

försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan kan vara längre än 90 dagar.

Ögonkänslighet

Patienter informeras om att rådgöra med sin oftalmolog om de upptäcker några förändringar i synen efter

behandling med PhotoBarr PDT.

Överkänslighet

Akuta överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, har rapporterats. I fall av en allergisk reaktion, bör

lämpliga åtgärder (vårdstandard) vidtas och PDT-behandlingen bör inte upprepas. Läkemedlet bör endast

gest när material och personal med erfarenhet av att utvärdera och behandla anafylaxi är omedelbart

tillgängliga.

Icke-hjärtrelaterad bröstsmärta

Efter PDT-behandling kan patienter klaga på substernala bröstsmärtor på grund av inflammatoriskt svar

inom behandlingsområdet. Sådana smärtor kan vara tillräckligt intensiva för att berättiga kortvarig

förskrivning av opiatanalgetika.

Esofagusstenos

Profylaktisk användning av kortikosteroider i syfte att reducera strikturbildning skall undvikas under PDT

eftersom det har visat sig att minskning inte sker och istället eventuell försämring av strikturbildning.

Patientnutrition

PhotoBarr PDT orsakar regelbundet dysfagi, odynofagi, illamående och kräkning. Patienten skall därför

informeras om att inta flytande föda under de första dagarna (upp till 4 veckor) efter

laserljusbehandlingen. Patienten skall informeras om att återvända till kliniken för utvärdering och för att

vid behov får intravenös vätska om intag av föda och/eller dryck blir omöjligt eller om upprepad kräkning

uppstår .

Användning före och efter strålbehandling

Om PDT skall användas före eller efter strålbehandling skall tillräckligt med tid ges mellan

behandlingstillfällena för att säkerställa att den inflammatoriska reaktion som frambringats under den

första behandlingen har hunnit avta innan den andra behandlingen påbörjas.

Tromboemboli

Risken för tromboembolihändelser kan ökas, särskilt hos patienter med långvarig immobilisering, efter

större kirurigiska ingrep och andra tromboemboliska riskfaktorer.

Uppföljning

Data beträffande långtidseffekten av PhotoBarr (efter två år) finns ännu inte tillgängliga. Dessutom måste

behandlande läkare vara medveten om möjligheten för uppkomst av skvamös överväxt och risken för att

förbise cancer.

Därför skall fullgod och rigorös övervakning fortsättas trots möjlig endoskopisk partiell eller fullständig

restitution av den normala skvamösa mukosan.

I kliniska prövningar med PhotoBarr skedde uppföljande övervakning var tredje eller var sjätte månad

efter att fyra på varandra följande biopsiresultat hade visat att det inte fanns någon mer höggradig dysplasi

(se avsnitt 5.1).

Tillgängliga riktlinjer för behandling och övervakning skall iakttas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella studier av farmakokinestiska interaktioner mellan PhotoBarr och andra läkemedel har gjorts.

En studie av farmakodynamiska interaktioner har visat att kortikosteroider som ges innan eller

tillsammans med PDT för att minska strikturbildning kan minska behandlingens säkerhet.

Det är möjligt att samtidig användning av andra fotosensibiliserande medel (t.ex. tetracykliner,

sulfonamider, fentiaziner, sulfonureid hypoglykemiska medel, tiaziddiuretika, griseofulvin och

fluorokinoloner) kan öka ljuskänslighetsreaktionen.

PhotoBarr PDT orsakar direkt intracellulär skada genom att initiera radikala kedjereaktioner som skadar

intracellulära membran och mitrokondrier. Vävnadsskador uppstår också genom ischemi sekundär till

vasokonstriktion, trombocytaktivering, aggregation och koagulering. Djur- och cellstrukturstudier tyder på

att många aktiva substanser skulle kunna påverka effekterna av PDT och möjliga exempel på detta

beskrivs nedan. Det finns inga humandata som stöder eller motbevisar dessa möjligheter.

Föreningar som släcker aktiva syrespecies eller rensar ut radikaler, såsom dimetylsulfoxid, betakaroten,

etanol, formiat och mannitol kan förväntas minska aktiviteten av PDT. Prekliniska data tyder också på att

vävnadsischemi, allopurinol, kalciumkanalblockerare och vissa prostaglandinsynteshämmare kan

interferera med PhotoBarr PDT. Läkemedel som minskar koagulering, vasokonstriktion eller

trombocytaggregation, t.ex. tromboxan A

-hämmare, kan minska effekten av PDT.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga kliniska data tillgängliga avseende exponering för porfimernatrium under graviditet.

Djurstudier är otillräckliga med avseende på effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling, nedkomst

och postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Den eventuella risken för människor är okänd. Porfimernatrium

skall inte användas under graviditet såvida det inte här helt nödvändigt.

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektivt preventivmedel före, under och minst 90 dagar efter

behandling.

Amning

Det är inte känt om porfimernatrium utsöndras i human bröstmjölk. Hos råttor utsöndrades

porfimernatrium i bröstmjölken. Amning bör avslutas innan behandling påbörjas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

Behandling med lugnande medel kan komma att behövas inför PDT-åtgärden och försiktighet skall

följaktligen iakttas. Patienter skall inte framföra fordon eller använda maskiner efter ljusbehandlingen om

de har fått lugnande medel för behandlingen.

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Alla patienter som behandlas med PhotoBarr blir ljuskänsliga och måste iaktta försiktighetsåtgärder för att

undvika solljus och stark inomhusbelysning (se avsnitt 4.4). I en farmakokinetisk open label-studie fick

alla 24 friska försökspersoner ljuskänslighetsreaktioner, vilka representerades karaktäristiskt med

erytematösa utslag och ödem, och varierade i intensitet från milda till måttliga.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ljuskänslighetsreaktionerna uppstod framför allt i ansikte, på händer och hals, vilka är de områden av

huden som är mest känsliga för oavsiktlig exponering för solljus. Andra mindre vanliga

hudmanifestationer rapporterades på områden där ljuskänslighetsreaktioner hade uppstått, såsom ökad

hårväxt, hudmissfärgning, noduli i huden, rynkor och bräcklig hud. Dessa manifestationer kan anses bero

på ett tillstånd av pseudoporfyri (tillfällig läkemedelsinducerad kutan porfyri).

Ljuskänslighetsreaktionernas frekvens och karaktär i denna studie skiljer sig från dokumenterade

incidenser som setts vid tidigare kliniska studier på cancerpatienter (cirka 20%) eller tidigare rapporterad

spontan incidens vid kommersiellt bruk av PhotoBarr (< 20%). Det är möjligt att förlängd ljusexponering

vid den kliniska forskningsenheten eller oavsiktlig exponering efter utskrivning kan vara ansvarig för den

höga frekvensen av ljuskänslighetsreaktioner. Den mer aktiva livsstilen hos friska och relativt yngre

försökspersoner jämfört med cancerpatienter kan ha varit en bidragande faktor till dessa

ljuskänslighetsreaktioner.

En grupp som behandlades med PhotoBarr PDT plus omeprazol jämfördes med en grupp som behandlades

med enbart omeprazol i den kontrollerade kliniska studien för Barretts esofagus med höggradig dysplasi. I

gruppen som fick PDT + omeprazol behandlades 133 patienter. De mest frekvent rapporterade

biverkningarna var ljuskänslighetsreaktioner (69%), esofagusstenos (40%), kräkning (32%), bröstsmärtor

av icke-kardiell genes (20%), pyrexi (20%), dysfagi (19%), förstoppning (13%), dehydrering (12%) och

illamående (11%). Majoriteten av dessa rapporterade biverkningar var av mild till måttlig intensitet.

b. Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Biverkningar som rapporterats är listade nedan i tabell 5 efter organklass och frekvens. Frekvenser

definieras som: mycket vanliga (>1/10); vanliga (>1/100, <1/10); mindre vanliga (>1/1000, <1/100); inte

kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 5. Sammanfattning av biverkningar med porfimernatrium

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga:

Bronkit, nagelsvampsinfektion, sinusit, hudinfektion

Inte kända:

Pneumoni

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mindre vanliga:

Basalcellscarcinom, lentigo

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga:

Leukocytos

Inte kända:

Anemi

Immunsystemssjukdomar

Inte kända:

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga:

Dehydrering*

Vanliga:

Minskad aptit, elektrolytobalans

Mindre vanliga:

Hypokalemi

Psykiska störningar

Vanliga:

Ångest, sömnlöshet

Mindre vanliga:

Nervositet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Huvudvärk, paraestesi, dysgeusi

Mindre vanliga:

Yrsel, hypoestesi, tremor

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ögonsjukdomar

Mindre vanliga:

Ögonirritation, ögonödem

Inte kända:

Gråstarr

Öron och balansorgan

Mindre vanliga:

Dövhet, tinnitus, förvärrad tinnitus

Hjärtat

Vanliga:

Takykardi, bröstsmärtor

Mindre vanliga:

Angina pectoris, förmaksflimmer, förmaksfladder, obehagskänsla i bröstet

Blodkärl

Mindre vanliga:

Hypertoni, blödning, blodvallningar, hypotoni, ortostatisk hypotoni

Inte kända:

Emboli, djup ventrombos, flebit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Pleurautgjutning, faryngit, atelektas, dyspné

Mindre vanliga:

Kvävning, ansträngningsutlöst dyspné, hemoptys, hypoxi, nästäppa,

aspirationspneumoni, produktiv hosta, andningsdepression, täppta luftvägar,

pipande andning

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Förvärvad esofagusstenos*, kräkning*, dysfagi, förstoppning, illamående*

Vanliga:

Hicka, odynofagi, diarré, dyspepsi, esofagussår, övre magsmärta*, magsmärta,

hematemes, esofageal smärta, eruktation, melena esofageala rubbningar, reflux,

abdominell rigiditet, esofagusspasm, esofagit

Mindre vanliga:

Lös avföring, ulcerös esofagit, abdominellt obehag, utspänd mage, nedre

magsmärta, förvärvad pylorisstenos, nariga läppar, kolit, flatulens, gastrit,

gastrointestinal blödning, halitos, esofagusblödning, perforation av esofagus

Inte kända:

Trakeoesofageal fistel, gastrointestinal nekros

Hudvävnad

Mycket vanliga:

Ljuskänslighetsreaktion

Vanliga:

Klåda, utslag, bräcklig hud, hudmissfärgning, hudsår, exfoliativ dermatit, torr

hud, milier, makulopapulöst utslag, papulöst utslag, ärr, hyperpigmentering av

huden, hudlesioner, noduli i huden, urticaria

Mindre vanliga:

Kallsvettning, dermatit, abnormal hårväxt, ökad tendens till blåmärken, keloid

ärrbildning, nattsvettning, ljuskänslighetsutslag, makulösa utslag, fjälliga

utslag, sårskorpor, smärtande ärr, vitiligo

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Ryggsmärta, extremitetssmärta

Mindre vanliga:

Ledkontraktur, minskad rörlighet i lederna, muskeloskeletal bröstsmärta,

plantarfascit

Njurar och urinvägar:

Mindre vanliga:

Urinretention

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga:

Gynekomasti

Medfödda och genetiska störningar

Mindre vanliga:

Pigmenterad naevus

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Pyrexi

Vanliga:

Stelhet, trötthet

Mindre vanliga:

Värmekänslor, erytem vid injektionsstället, letargi, sjukdomskänsla, perifert

ödem, smärta, pittingödem, temperaturintolerans, svaghet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Undersökningar

Vanliga:

Viktminskning, ökad kroppstemperatur

Mindre vanliga:

Minskning av blodalbumin, ökning av B-klorid, ökning av B-urea, minskning

av hematokrit, minskning av hemoglobin, minskad syrgasmättnad, minskning

av totalprotein

Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer

Vanliga:

Smärta efter behandling, abrasion

Mindre vanliga:

Blåsor, blödning efter behandlingen

* se avsnitt c.

c. Beskrivning av vissa biverkningar

Av de allvarliga biverkningarna i gruppen som fick PhotoBarr + omeprazol ansågs 44 (23,1%) vara

relaterade till behandlingen. Den mest frekvent rapporterade behandlingsrelaterade allvarliga biverkningen

var dehydrering (4%), vilken upplevdes av 5 patienter. Majoriteten av de allvarliga biverkningar som

upplevdes var gastrointenstinala rubbningar (8% – 11 patienter), särskilt illamående (3% – 4 patienter),

kräkning (3% – 4 patienter) och övre magsmärtor (2% – 2 patienter).

Majoriteten av de behandlingsassocierade esofagusstenoser (vilket inkluderar esofagusförträngning och

esofagusstrikturer) som rapporterades i gruppen med PhotoBarr PDT + omeprazol var av mild eller

måttlig intensitet (92%). Alla incidenser med strikturer ansågs behandlingsassocierade och 1% av dessa

ansågs allvarlig.

En förekomstfrekvens på 12% för esofagusstrikturer sågs vid den första behandlingskuren.

Förekomstfrekvensen steg till 32% när en andra behandlingskur gavs, särskilt där det första och andra

behandlingsområdet överlappade, och uppgick till 10% för dem som gavs en tredje behandlingskur.

Majoriteten av dessa var av mild till måttlig intensitet och kunde hanteras genom 1-2 dilatationer. Åtta

procent var allvarliga och krävde multipla (6 - >10) dilatationer. Esofageal stenosering kan inte minskas

eller elimineras med användning av steroider.

4.9

Överdosering

PhotoBarr

Inga fall av överdosering med PhotoBarr har rapporterats. Den rekommenderade dosen på 2 mg/kg, istället

för den rekommenderade engångsadministreringen, gavs två gånger med två dagars mellanrum (10

patienter) och tre gånger inom två veckor (1 patient) utan att några märkbara biverkningar rapporterades.

Effekten av en överdos på ljuskänslighetsreaktionens duration är inte känd. Laserbehandling skall inte ges

om en överdos av PhotoBarr har administrerats. Vid överdosering skall patienten skydda ögon och hud

från direkt solljus eller stark inomhusbelysning under 90 dagar. Patienten skall efter denna period testas

för kvarvarande ljuskänslighet (se avsnitt 4.4). Porfimernatrium är inte dialyserbart.

Laserljus

Ljusdoser på två till tre gånger den rekommenderade dosen har getts till ett fåtal patienter med ytliga

endobronkiala tumörer. En patient fick livshotande dyspné och de övriga fick inga märkbara

komplikationer. Ökade symtom och skada på normal vävnad kan förväntas efter överdosering med ljus.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Sensibilisera ämnen för strålning/fotodynamisk behandling, ATC-kod: L01X

Verkningsmekanism

Porfimernatrium är en blandning av porfyrinenheter som är sammanlänkade i kedjor med två till åtta

enheter. Porfimernatriums cytotoxiska verkan är beroende av ljus och syre. Fotodynamisk terapi med

PhotoBarr är en process i två steg. Det första steget är en intravenös injektion med PhotoBarr. Clearance

från olika vävnader sker under 40-72 timmar men tumörer, hud och organ i det retikuloendoteliala

systemet (inklusive lever och mjälte) retinerar porfimernatrium under en längre period. Belysning av

målområdet med laserljus med en våglängd på 630 nm utgör det andra steget i behandlingen. Selektivitet

av tumörer och dysplastisk vävnad kan ske under behandlingen, delvis genom selektiv retention av

porfimernatrium men huvudsakligen genom selektiv tillförsel av ljus. Cellskada orsakad av

porfimernatrium PDT beror på propagering av fria radikalreaktioner. Initiering av radikaler kan ske när

porfimernatrium har absorberat ljus och bildat ett porfyrinexciterat tillstånd. Elektronöverföring från

porfimernatrium till molekylärt syre kan då generera syreradikaler. Efterföljande fria radikalreaktioner kan

bilda superoxid- och hydroxylradikaler. Tumörcellsdöd inträffar också genom ischemisk nekros sekundär

till vaskulär ocklusion som tycks medieras delvis genom frigörande av tromboxan A

. Laserbehandlingen

inducerar en fotokemisk (inte en termal) effekt. Den nekrotiska reaktionen och associerat inflammatoriskt

svar utvecklas under flera dagar.

Klinisk effekt

I en kontrollerad klinisk studie jämfördes en patientgrupp (n=183) som fick PhotoBarr PDT + omeprazol

med en grupp patienter som fick enbart omeprazol (n=70). Lämpliga patienter för den här studien hade

biopsibelagd höggradig dysplasi i Barretts esofagus. Patienter exkluderades från studien om de hade

invasiv esofaguscancer, anamnes på annan cancer än icke-melanom hudcancer eller om de redan

behandlats med PDT esofagealt. Andra exklusionskriterier var patienter med kontraindikationer för

omeprazolbehandling,.

Patienter randomiserade till behandling med PDT fick PhotoBarr i dosen 2 mg/kg kroppsvikt genom

långsam intravenös injektion under 3 till 5 minuter. En eller 2 laserljusbehandlingar gavs efter injektionen

med PhotoBarr. Den första laserljusbehandlingen skedde 40-50 timmar efter injektion och en andra

behandling, om indicerad, skedde 96-120 timmar efter injektion. Samtidig medicinering med omeprazol

(20 mg, två gånger dagligen) påbörjades minst 2 dagar innan injicering med PhotoBarr. Patienter

randomiserade till gruppen som bara fick omeprazol gavs 20 mg oralt omeprazol, två gånger dagligen,

under hela studieperioden.

Patienter följdes upp var tredje månad tills 4 kvartalsvisa uppföljande endoskopiska biopsiresultat varit

negativa för höggradig dysplasi, och sedan varannan månad tills den sist inkluderade patienten hade

fullföljt ett minimum av 24 månaders uppföljningsbedömningar efter randomisering.

PhotoBarr PDT + omeprazol var effektivt för eliminering av höggradig dysplasi i patienter med Barretts

esofagus. Vid slutlig analys, utförd efter minst 24 månaders uppföljning, uppvisade en statistiskt

signifikant andel patienter (77%) i gruppen som behandlades med PhotoBarr PDT + omeprazol en

komplett ablation av höggradig dysplasi, jämfört med 39% av patienterna i gruppen som enbart fick

omeprazol (p<0,0001). Femtiotvå procent av patienterna i gruppen som behandlades med PDT +

omeprazol uppvisade normalt skvamöst epitel, medan 59% hade avsaknad av dysplasi, jämfört med 7%

respektive 14% i gruppen som enbart fick omeprazol (p<0,0001). Detta resultat bekräftar det som

observerades efter minst 6 månaders uppföljning, vilket visade ablation av höggradig dysplasi hos 72% av

patienterna i gruppen som fick PhotoBarr PDT + omeprazol, jämfört med 31% i gruppen som enbart fick

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

omeprazol. Fyrtioen procent av patienterna uppvisade normalt skvamöst epitel och 49% hade frånvaro av

dysplasi.

Vid slutet av den minst tvååriga uppföljningsperioden hade 13% i gruppen med PhotoBarr + omeprazol

progredierat till cancer, jämfört med 28 % i gruppen med enbart omeprazol i ITT (intent to treat)

populationen. Proportionen av patienter som progredierade till cancer i gruppen som fick PhotoBarr PDT

+ omeprazol var statistiskt lägre än i gruppen som enbart fick omeprazol (p=0,0060). Vid slutet av

uppföljningsperioden indikerade överlevnadskurvorna att patienterna i gruppen som fick PhotoBarr PDT +

omeprazol hade 83% chans att vara cancerfria, jämfört med 53% chans för patienterna i gruppen som

enbart fick omeprazol. Jämförelse mellan överlevnadskurvor mellan de båda behandlingsarmarna med log

rank-test visade en statistiskt signifikant skillnad mellan kurvorna för de båda grupperna i ITT-

populationen (p=0,0014), vilket tyder på en signifikant fördröjning i progredieringen till cancer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för porfimernatrium har studerats hos 12 patienter med endobronkiell cancer och hos 23

friska personer (11 män och 12 kvinnor), vilka gavs 2 mg/kg porfimernatrium genom långsam intravenös

injektion. Plasmaprover togs under 56 dagar (på patienter) eller 36 dagar (på friska frivilliga) efter

injektion.

Hos patienterna var den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) 79,6 μg/ml

(variationskoefficient 61%, spridning 39-222), och hos de friska frivilliga var C

40 μg/ml och AUC

var 2 400 μg/h/ml.

Distribution

Proteinbindningsgraden

in vitro

i humanserum är cirka 90% för porfimernatrium och oberoende av

koncentration mellan 20 och 100 μg/ml.

Eliminering

Porfimernatrium avlägsnas långsamt ur kroppen, med en genomsnittlig CL

på 0,859 ml/h/kg

(variationskoefficient 53%) hos patienter.

Serumsönderfallet var biexponentiellt med långsam distributionsfas och mycket lång elimineringsfas som

började cirka 24 timmar efter injektion. Den genomsnittliga halveringstiden (t

) var 21,5 dagar

(variationskoefficient 26%, spridning 264-672) hos patienter och 17 dagar hos frivilliga.

Särskilda patientgrupper

Inverkan av nedsatt njur- och leverfunktion vid exponering för porfimernatrium har inte utvärderats (se

avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4).

Kön hade ingen inverkan på de farmakokinetiska parametrarna med undantag för t

som var cirka 1,5

timmar hos kvinnor och 0,17 timmar hos män. Vid tiden för avsedd fotoaktivering, 40-50 timmar efter

injektion, var de farmakokinetiska profilerna för PhotoBarr mycket lika hos män och kvinnor.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Porfimernatrium var inte mutagent i standardtester för genotoxicitet i frånvaro av ljus. Vid ljusaktivering

var porfimernatrium mutagent i en del in vitro-tester.

Reproduktionstoxikologiska studier var otillräckliga för att ge stöd åt säkerheten för användning av

porfimernatrium vid graviditet då ingen ljusaktivering hade använts. I dessa studier sågs fostertoxicitet,

men ingen teratogenicitet, hos råttor och kaniner enbart vid förhöjda intravenösa doser (4 mg/kg eller mer)

administrerade med en ökad frekvens (1 gång om dagen) jämfört med den kliniska användningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Prekliniska studier indikerar att utsöndring av PhotoBarr-komponenter sker primärt via faeces.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra (för justering av pH-värdet)

Natriumhydroxid (för justering av pH-värdet)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under 6.6.

6.3

Hållbarhet

Pulver

: 3 år

Efter rekonstituering

: använd omedelbart (inom 3 timmar).

Efter rekonstituering skall PhotoBarr användas omedelbart (inom 3 timmar) och skyddas mot ljus. Kemisk

och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 3 timmar vid 23 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt

bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är lagringstid och

förhållanden innan användning användarens ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

För förvaringsanvisningar för rekonstituerad produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

75 mg pulver i injektionsflaska (glas typ I, 40 ml kapacitet) med grå butylpropp.

Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Rekonstituering

Förpackningen med 75 mg PhotoBarr skall rekonstitueras med 31,8 ml 5% glukoslösning till injektion,

vilket ger en slutlig koncentration av porfimernatrium-koncentration av 2,5 mg/ml i injektionsvätskan.

Använd inte andra spädningsmedel. Blanda inte PhotoBarr med andra läkemedel i samma lösning.

Tillräckligt många injektionsflaskor med PhotoBarr skall rekonstitueras för att ge patienten en dos på 2

mg/kg. För de flesta patienter (upp till 75 kg) är det tillräckligt med två injektionsflaskor med 75 mg

PhotoBarr. En injektionsflaska med 15 mg PhotoBarr behövs för varje ytterligare 7,5 kg kroppsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Spill och destruktion

Utspillt PhotoBarr skall torkas upp med en fuktig trasa. Kontakt med hud- och ögon skall undvikas på

grund av eventuella ljuskänslighetsreaktioner vid exponering för ljus. Användning av gummihandskar och

skydd för ögonen rekommenderas.

PhotoBarr är avsedd för engångsbruk och oanvänd lösning skall kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Oavsiktlig exponering

PhotoBarr är inte primärt irriterande varken för ögon eller för hud. Eftersom det dock har en potential att

inducera ljuskänslighet kan PhotoBarr vara irriterande för ögon och/eller hud vid starkt ljus. Det är viktigt

att undvika kontakt med ögonen och huden vid beredning och/eller administrering. Liksom vid terapeutisk

överdosering måste en oavsiktligt överexponerad person skyddas från starkt ljus.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

NL-6131JJ Sittard

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/272/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 25 mars 2004

Datum för senaste förnyelse: 4 mars 2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Detaljerad information om denna produkt finns på det Europeiska läkemedelsverkets webbsida,

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 ()20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/84881/2011

EMEA/H/C/00493

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

PhotoBarr

porfimernatrium

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för PhotoBarr.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är PhotoBarr?

PhotoBarr är ett pulver som bereds till en injektionsvätska, lösning. Det innehåller den aktiva

substansen porfimernatrium.

Vad används PhotoBarr för?

PhotoBarr används vid fotodynamisk terapi (ljusbehandling) för ablation (borttagande) av höggradig

dysplasi (onormala celler med hög risk för cancerutveckling) hos patienter med Barretts esofagus. Det

är en sjukdom där insidan av esofagus (matstrupens) nedre del uppvisar förändringar på grund av en

skada som orsakats av syra från magen.

Eftersom antalet patienter som har Barretts esofagus är litet betraktas sjukdomen som sällsynt. Den

6 mars 2002 klassificerades PhotoBarr som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta

sjukdomar).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används PhotoBarr?

Fotodynamisk terapi med PhotoBarr ska endast utföras eller övervakas av läkare som har erfarenhet

av laserbehandling med hjälp av ett endoskop (ett smalt rör med vars hjälp man kan se in i kroppen)

och som fått utbildning i fotodynamisk terapi. Behandling med PhotoBarr ska enbart ges när det finns

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

omedelbar tillgång till erfaren personal och utrustning för att bedöma och behandla anafylaxi (svår

överkänslighetsreaktion).

Behandling med PhotoBarr är en tvåstegsprocess: först ges läkemedlet och sedan aktiveras det med

hjälp av laser. PhotoBarr ges genom en långsam, noggrann injicering i en ven med en dos på 2 mg per

kilo kroppsvikt under tre till fem minuter. Cirka två dagar senare belyses dysplasin, plus små områden

av normal vävnad ovanför och under den, med ljus från en laser som har en viss våglängd, med hjälp

av en fiberoptisk kabel som förs in genom ett endoskop. Vilken typ av apparat som används och hur

länge belysningen ska pågå bestäms av hur stort det sjuka området är. Vid behov kan patienten få en

andra, kortare laserbehandling två till tre dagar senare. Upp till två ytterligare behandlingar (en

injektion och en eller två laserbehandlingar) kan ges med minst tre månaders mellanrum, så länge

risken för en matstrupsförträngning beaktas.

Patienter som får PhotoBarr måste få ett särskilt kort som sammanfattar säkerhetsinformationen om

läkemedlet.

Hur verkar PhotoBarr?

Den aktiva substansen i PhotoBarr, porfimernatrium, är ett fotosensibiliserande medel (ett ämne som

förändras när det exponeras för ljus). När PhotoBarr injiceras absorberas porfimer i kroppens alla

celler. När det belyses med laserljus med en viss våglängd aktiveras det och reagerar med syre i

cellerna och skapar då en kraftigt reaktiv och toxisk typ av syre som kallas ”singlettsyre”. Det dödar

cellerna genom att reagera med och förstöra deras komponenter, till exempel deras proteiner och

DNA. Genom att begränsa belysningen till dysplasiområdet skadas endast celler i detta område och

andra områden i kroppen påverkas inte.

Hur har PhotoBarrs effekt undersökts?

PhotoBarr har undersökts i en huvudstudie med 208 patienter som hade Barretts esofagus med

höggradig dysplasi. Effekterna av den fotodynamiska terapin med PhotoBarr, som användes i

kombination med omeprazol (ett syraneutraliserande läkemedel), jämfördes med effekterna av enbart

omeprazol. Primärt effektmått var antalet patienter som inte längre hade någon höggradig dysplasi

minst sex månader efter den första behandlingskuren. Patienterna följdes upp i minst två år.

Vilken nytta har PhotoBarr visat vid studierna?

Fotodynamisk terapi med PhotoBarr som tilläggsbehandling till omeprazolbehandling ökade antalet

patienter vars dysplasi avlägsnades. Efter sex månader hade 72 procent av de patienter som använde

PhotoBarr i kombination med omeprazol inte längre någon höggradig dysplasi, jämfört med 31 procent

av dem som fick enbart omeprazol. En liknande skillnad kunde ses mellan de två grupperna efter två

år.

Vilka är riskerna med PhotoBarr?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är dehydrering (uttorkning),

esofagusstenos (förträngning av esofagus), kräkningar, dysfagi (sväljsvårigheter), förstoppning,

illamående, ljuskänslighetsreaktioner (solbränneliknande reaktioner) och pyrexi (feber). Eftersom det

orsakar sväljsvårigheter, inklusive smärta, illamående och kräkningar, ska patienterna endast inta

flytande föda under ett par dagar efter laserbehandlingen och upp till fyra veckor i vissa fall.

Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för PhotoBarr finns i bipacksedeln.

PhotoBarr

EMA/84881/2011

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

PhotoBarr

EMA/84881/2011

Sida 3/3

PhotoBarr ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot porfimernatrium och

andra porfyriner eller något annat innehållsämne. PhotoBarr ska inte ges till patienter med porfyri

(oförmåga att bryta ned porfyriner), allvarliga lever- eller njurproblem, varicer (svullna vener) i

esofagus eller i magen, stora esofagussår, fistel (onormal kanal) mellan esofagus och antingen trakea

(luftstrupen) eller bronkerna (luftrör i lungorna) eller misstänkt skada på större blodkärl.

Eftersom alla patienter som får PhotoBarr blir känsligare för ljus ska de vidta försiktighetsåtgärder för

att undvika att exponera hud och ögon för starkt ljus i minst tre månader efter injektionen. Fullständig

information finns i bipacksedeln.

Varför har PhotoBarr godkänts?

CHMP fann att fördelarna med PhotoBarr är större än riskerna och rekommenderade att PhotoBarr

skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker användning av PhotoBarr?

Företaget som tillverkar PhotoBarr utarbetar utbildningsmaterial i överenskommelse med

läkemedelsmyndigheterna i medlemsstaterna. På så sätt kommer man att se till att alla läkare och

apotekare som förskriver eller lämnar ut läkemedlet får informationspaket för vårdpersonal och

patienter. Paketen kommer att innefatta information om PhotoBarr och hur det ska användas säkert.

Mer information om PhotoBarr

Den 25 mars 2004 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av PhotoBarr

som gäller i hela Europeiska unionen.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med PhotoBarr finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller ditt apotek.

Sammanfattningen av yttrandet om PhotoBarr från Kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2011.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen