Pemetrexed Teva 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-04-2021

Aktiva substanser:
pemetrexed
Tillgänglig från:
Teva Sweden AB
ATC-kod:
L01BA04
INN (International namn):
pemetrexed
Dos:
25 mg/ml
Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
pemetrexed 25 mg Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 4 ml; Injektionsflaska, 20 ml; Injektionsflaska, 40 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54255
Tillstånd datum:
2017-06-05

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

pemetrexed

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Pemetrexed Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Pemetrexed Teva

Hur du får Pemetrexed Teva

Eventuella biverkningar

Hur Pemetrexed Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pemetrexed Teva är och vad det används för

Pemetrexed Teva är ett läkemedel som används för behandling av cancer.

Pemetrexed Teva ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, för behandling av

malignt pleuramesoteliom, en form av lungsäckscancer, till patienter som inte tidigare har fått

läkemedelsbehandling mot cancer.

Pemetrexed Teva används även tillsammans med cisplatin vid den inledande behandlingen av långt

framskriden lungcancer.

Pemetrexed Teva kan ordineras till dig om du har långt framskriden lungcancer och din sjukdom har

svarat på behandling eller om den är i stort sett oförändrad efter inledande läkemedelsbehandling.

Pemetrexed Teva används dessutom till behandling av långt framskriden lungcancer vars sjukdom har

framskridit, efter det att annan tidigare läkemedelsbehandling har använts.

Pemetrexed som finns i Pemetrexed Teva kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Pemetrexed Teva

Du ska INTE få Pemetrexed Teva

om du är allergisk mot pemetrexed eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du ammar. Du MÅSTE avbryta amningen under behandling med Pemetrexed Teva (se

Graviditet, amning och fertilitet

om du nyligen vaccinerats eller just tänker vaccinera dig mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Pemetrexed Teva.

Tala med din läkare eller apotekspersonal, om du har eller har haft

problem med njurarna

, eftersom

du kanske inte kan få Pemetrexed Teva.

Före varje infusion kommer blodprov att tas för att ta reda på om funktionen hos njurar och lever är

tillräcklig och för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla Pemetrexed Teva.

Din läkare kan välja att förändra dosen eller skjuta upp din behandling beroende på ditt

allmäntillstånd och om blodvärdena är alltför låga. Om du också får cisplatin kommer din läkare att

försäkra sig om att du har fått tillräckligt mycket vätska och att du får lämplig behandling före och

efter cisplatinbehandlingen för att förhindra kräkning.

Om du har fått

strålbehandling

eller om sådan behandling planeras ska du tala om det för din läkare,

eftersom strålbehandling och Pemetrexed Teva kan ge omedelbara eller sena biverkningar.

Om du nyligen

vaccinerats

bör du tala om det för din läkare, eftersom Pemetrexed Teva i anslutning

till vaccination eventuellt kan ge upphov till icke önskvärda reaktioner.

Berätta för din läkare om du har, eller tidigare haft,

hjärtsjukdom

Om du har

vätskeansamling kring lungan

kan läkaren bestämma att ta bort vätskan före behandling

med Pemetrexed Teva.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar då det inte finns någon erfarenhet av

läkemedlet hos barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Pemetrexed Teva

Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot smärta eller inflammation (svullnad), som t ex

så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), även receptfria sådana (som

ibuprofen). Det finns många olika typer av dessa läkemedel med varierande verkningstid. Baserat på

datum för den planerade infusionen av Pemetrexed Teva och/eller njurfunktionsstatus ska din läkare

ge dig råd angående vilka läkemedel du kan ta och när du kan ta dem. Om du är osäker, fråga din

läkare eller farmaceut om något av dina läkemedel är ett NSAID.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

tala om det för din läkare

Behandling med Pemetrexed Teva ska undvikas under graviditet. Din läkare kommer att diskutera

eventuell risk som föreligger då Pemetrexed Teva ges under graviditet. Kvinnor MÅSTE använda

effektiv preventivmetod under behandling med Pemetrexed Teva.

Amning

Tala om för din läkare

om du ammar.

Amning MÅSTE avbrytas under behandling med Pemetrexed Teva.

Fertilitet

Män uppmanas att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter Pemetrexed Teva-behandling

och bör därför använda en effektiv preventivmetod under Pemetrexed Teva-behandling och upp till 6

månader efter att behandlingen har avslutats. Om du under behandlingen eller de följande 6

månaderna efter behandlingen planerar att skaffa barn ska du rådfråga din läkare eller farmaceut. Du

kanske vill söka råd angående nedfrysning av sperma före behandlingens början.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Pemetrexed Teva kan göra att du känner dig trött. Var försiktig då du kör bil eller

använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du får Pemetrexed Teva

Pemetrexed Teva kommer alltid att ges till dig av sjukvårdspersonal. Ditt tillstånd kommer att

övervakas noggrant under behandlingen. Detta innebär rutinmässiga blodprov, inklusive kontroller av

din lever- och njurfunktion. Din dos kan komma att ändras eller behandlingen kan senareläggas

beroende på resultaten från dessa prover.

Dosen av Pemetrexed Teva är 500 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för att

räkna ut kroppsytan. Din läkare använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna

dos kan justeras eller behandlingen kan skjutas upp beroende på dina blodvärden och ditt

allmäntillstånd. En sjukhusfarmaceut, sköterska eller läkare kommer att ha blandat Pemetrexed Teva

koncentrat med 5% glukoslösning till injektion innan det ges till dig.

Pemetrexed Teva ges alltid som infusion i en ven. Infusionen pågår i cirka 10 minuter.

Då Pemetrexed Teva ges i kombination med cisplatin:

Läkaren eller sjukhusfarmaceuten kommer att ha beräknat den dos som krävs med hjälp av din längd

och vikt. Cisplatin ges också som infusion i en ven och det ges cirka 30 minuter efter att infusionen

med Pemetrexed Teva avslutats. Infusionen av cisplatin pågår under cirka 2 timmar.

Vanligtvis får du infusionen en gång var tredje vecka.

Andra läkemedel:

Kortikosteroider:

Din läkare kommer att förskriva steroidtabletter (motsvarande 4 milligram

dexametason två gånger dagligen). Dessa tabletter ska du ta dagen före, på själva behandlingsdagen

och dagen efter behandlingen med Pemetrexed Teva. Tabletterna ges för att minska frekvens och

svårighetsgrad på de hudreaktioner som kan uppkomma under behandlingen mot cancer.

Vitamintillskott

Din läkare kommer att förskriva folsyra (vitamin) i en beredningsform att tas genom

munnen eller en multivitaminberedning innehållande folsyra (350 till 1000 mikrogram) som du ska ta

en gång om dagen under behandlingen med Pemetrexed Teva. Du ska ta minst 5 doser under de sju

dagar som föregår den första dosen av Pemetrexed Teva. Du ska fortsätta att ta folsyra i 21 dagar efter

den sista Pemetrexed Teva-dosen. Du kommer också att få en vitamin B12-injektion (1000

mikrogram) veckan före Pemetrexed Teva-infusionen och sedan ungefär var 9:e vecka (motsvarande 3

behandlingskurer med Pemetrexed Teva). Vitamin B12 och folsyra ges för att reducera de eventuella

skadliga effekterna av behandlingen mot cancer.

Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du ska

omedelbart

kontakta din läkare om du observerar någon av följande biverkningar:

Feber eller infektion (vanlig): om du har en temperatur på 38˚ C eller mer, svettningar eller

andra tecken på en infektion (eftersom du kanske kan ha lägre antal vita blodkroppar än

normalt, vilket är mycket vanligt). Infektionen (blodförgiftning) kan vara allvarlig och leda till

döden.

Om du börjar känna bröstsmärta (vanlig) eller har snabb hjärtfrekvens (mindre vanlig).

Om du känner smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen (mycket vanlig).

Allergisk reaktion: om du får hudutslag (mycket vanlig) /brännande eller stickande känsla

(vanlig) eller feber (vanlig). Hudreaktioner kan vara allvarliga och leda till döden (sällsynt).

Kontakta din läkare om du får mycket hudutslag, klåda eller blåsor (Stevens-Johnson syndrom

eller toxisk epidermal nekrolys).

Om du blir trött, känner dig svag, lätt blir andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du kan ha

mindre hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt).

Om det blöder från tandköttet, näsan eller munnen eller du får någon blödning som inte vill

avstanna, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha färre

trombocyter än normalt, vilket är mycket vanligt).

Om du får plötslig andnöd, intensiv bröstsmärta eller hosta med blodiga upphostningar

(mindre vanligt) (kan tyda på en propp i lungans blodkärl).

Andra biverkningar med Pemetrexed Teva kan inkludera:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Infektion

Halsont

Lågt antal neutrofiler (typ av vita blodkroppar)

Lågt antal vita blodkroppar

Lågt hemoglobinvärde (blodbrist)

Smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen

Aptitnedsättning

Kräkningar

Diarré

Illamående

Hudutslag

Flagnande hud

Onormala blodvärden som visar reducerad njurfunktion

Utmattning (trötthet)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Blodinfektion

Feber med lågt antal neutrofiler (typ av vita blodkroppar)

Minskat antal blodplättar

Allergisk reaktion

Uttorkning

Smakförändringar

Muskelsvaghet till följd av skada på motornerver i framförallt armar och ben

Förlust av känsla, brännande smärta och ostadig gång till följd av skador på sensoriska nerver

Yrsel

Inflammation eller svullnad i bindhinnan (membranet ytterst mot ögonlocken och täcker

ögon-vitan

Torra ögon

Tårfyllda ögon

Uttorkad bindhinna (membranet ytterst mot ögonlocken och täcker ögonvitan och hornhinnan

(det klara lagret som skyddar iris och pupill))

Svullna ögonlock

Ögonproblem, såsom, torrhet, tårande, irritation, och/eller smärta.

Hjärtsvikt (tillstånd som påverkar pumpkraften i dina hjärtmuskler)

Oregelbunden hjärtrytm

Matsmältningsbesvär

Förstoppning

Smärta i buken

Lever: ökning av de ämnen i blodet som produceras av levern

Ökad hudpigmentering

Klåda

Utslag på kroppen där med röda märken

Håravfall

Nässelfeber

Njursvikt

Minskad njurfunktion

Feber

Smärta

Överskott av vätska i kroppsvävnad, vilket orsakar svullnad

Bröstsmärta

Inflammation och sårbildning i slemhinnorna som kantar matsmältningskanalen

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Minskning av antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar

Stroke

Typ av stroke när en artär till hjärnan blockeras

Blödning inuti skallen

Angina (bröstsmärta orsakad av minskat blodflöde till hjärtat)

Hjärtinfarkt

Förträngning eller blockering av kranskärlen

Onormal hjärtrytm

Minskad blodfördelning till armarna och benen

Blodproppar i lungans blodkärl (lungemboli)

Inflammation och ärrbildning i lungans foder med andningsproblem

Passage av ljust rött blod från anus

Blödning i mag-tarmkanalen

Brusten tarm

Inflammation i matstrupens slemhinna (esofagus)

Kolit (inflammation i tjocktarmens vägg, som kan åtföljas av blödning från tarmarna eller

rektum (ses endast i kombination med cisplatin)

Inflammation, ödem, erytem och erosion av slemhinnans yta i matstrupen orsakad av

strålbehandling

Inflammation i lungan orsakad av strålbehandling

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Förstörelse av röda blodkroppar

Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion)

Inflammatoriska tillstånd i levern

Rödhet i huden

Hudutslag som kan inträffa på hud som tidigare har utsatts för strålbehandling.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Infektioner av hud och mjukdelsvävnader

Stevens- Johnsons syndrom (en typ av allvarlig reaktion på hud och slemhinnor som kan vara

livshotande)

Toxisk epidermal nekrolys (en typ av allvarlig hudreaktion som kan vara livshotande)

Autoimmunt tillstånd som resulterar i hudutslag och blåsor på ben, armar och buk

Inflammation i huden som kännetecknas av närvaron av bullösa tillstånd med vätskefyllda

blåsbildning)

Skör hud, blåsor och erosioner samt ärrbildning i huden

Rodnad, smärta och svullnad huvudsakligen i underben

Inflammation i huden och fettet under huden (pseudocellulit)

Inflammation i huden (dermatit)

Hud som blir inflammerad, kliande, röd, sprucken och grov

Intensivt kliande fläckar

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

En form av diabetes som primärt grundar sig i njurens patologi

Störning i njurarna som involverar tubulära epitelcellers (vilka bildar njurtubuli) död.

Du kan få något av dessa symtom och/eller åkommor. Om du börja känna av någon av dessa

biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.

Om du känner oro över någon biverkning bör du tala med din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Pemetrexed Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnad injektionsflaska

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Infusionslösning

Produkten ska användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk hållbarhet i 24 timmar i kylskåp (2°C-

8°C) har visats för pemetrexed, om beredning skett enligt anvisningarna.

Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pemetrexed.

En ml koncentrat innehåller 25 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

En injektionsflaska med 20 ml koncentrat innehåller 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

En injektionsflaska med 40 ml koncentrat innehåller 1000 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), citronsyra, trometamol och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pemetrexed Teva är ett koncentrat till infusionsvätska (sterilt koncentrat) i en injektionsflaska. Det är

en färglös till gul eller gulgrön lösning.

Varje förpackning med Pemetrexed Teva innehåller antingen:

En 4 ml (100 mg) färglös injektionsflaska av typ I-glas med gummipropp (bromobutyl) med

fluorpolymerbeläggning och aluminiumförsegling som är innesluten i ett plasthölje. Injektionsflaskan

är innesluten i en skyddande transparent hylsa.

eller

En 20 ml (500 mg) färglös injektionsflaska av typ I-glas med gummipropp (bromobutyl) med

fluorpolymerbeläggning och aluminiumförsegling som är innesluten i ett plasthölje. Injektionsflaskan

är innesluten i en skyddande transparent hylsa.

eller

En 40 ml (1000 mg) färglös injektionsflaska av typ I-glas med gummipropp (bromobutyl) med

fluorpolymerbeläggning och aluminiumförsegling som är innesluten i ett plasthölje. Injektionsflaskan

är innesluten i en skyddande transparent hylsa.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-04-09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Använd aseptisk teknik under spädning av pemetrexed för administrering som intravenös

infusion.

Beräkna den dos och den volym av Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska,

lösning som krävs.

Pemetrexed Teva får endast spädas med 5 % glukoslösning, utan konserveringsmedel. Den valda

volymen av pemetrexedkoncentrat måste spädas till 100 ml med 5 % glukoslösning och

administreras som en intravenös infusion under 10 minuter.

Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, är kompatibla med administreringsset

och infusionspåsar invändigt belagda med polyolefin. Pemetrexed är inkompatibelt med

spädningsvätskor innehållande kalcium, inkluderande infusionsvätskorna Ringer-laktat och

Ringers lösning.

Pemetrexed Teva innehåller trometamol som hjälpämne. Trometamol är inkompatibelt med

cisplatin vilket resulterar i nedbrytning av cisplatin. Detta läkemedel får inte blandas med andra

läkemedel. Infusionsslangen ska sköljas efter administrering av Pemetrexed Teva.

Läkemedel som ges parenteralt ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och

missfärgning före administrering. Om partiklar observeras ska lösningen ej administreras.

Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras

enligt gällande anvisningar för cytostatika.

Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering:

Liksom för andra potentiellt toxiska läkemedel mot cancer ska försiktighet iakttas vid hantering och

beredning av infusionslösningar innehållande pemetrexed. Användning av handskar rekommenderas.

Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med huden, tvätta huden omedelbart och grundligt med tvål

och vatten. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor, spola grundligt med vatten.

Pemetrexed ger inte upphov till blåsor. Det finns ingen specifik antidot att använda vid extravasering

av pemetrexed. Några enstaka fall av pemetrexedextravasering har rapporterats men de bedömdes inte

som allvarliga av prövaren. Extravasering bör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-

blåsbildande medel.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat innehåller 25 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Varje injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Varje injektionsflaska med 20 ml koncentrat innehåller 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Varje injektionsflaska med 40 ml koncentrat innehåller 1000 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hjälpämne(n) med känd effekt

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Färglös till gul eller gulgrön lösning.

Fri från synliga partiklar.

pH för koncentrat: 6,6-7,8

Osmolalitet: 260-320 mOsmol/kg

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed Teva används i kombination med cisplatin för behandling av kemoterapinaiva patienter

med icke-resektabelt, malignt pleuramesoteliom.

Icke-småcellig lungcancer

Pemetrexed Teva används i kombination med cisplatin som initial behandling av kemoterapinaiva

patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än den

dominerande skivepitelcellstypen (se avsnitt 5.1).

Pemetrexed Teva används som monoterapi vid underhållsbehandling av lokalt avancerad eller

metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp hos

patienter vars sjukdom inte progredierat. Behandlingen ska påbörjas omedelbart efter platinabaserad

kemoterapi (se avsnitt 5.1).

Pemetrexed Teva används som monoterapi efter tidigare kemoterapi för behandling av patienter med

lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än den dominerande

skivepitelcellstypen (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Administrering av Pemetrexed Teva får endast ske under överinseende av läkare med erfarenhet av

cytostatikabehandling.

Pemetrexed Teva i kombination med cisplatin

Den rekommenderade dosen av Pemetrexed Teva är 500 mg/m

kroppsyta administrerad som en

intravenös infusion under 10 minuter den första dagen i varje 21-dagarscykel. Den rekommenderade

dosen av cisplatin är 75 mg/m

kroppsyta, som infunderas under två timmar cirka 30 minuter efter

pemetrexedinfusionens slut den första dagen i varje 21-dagarscykel. Patienterna ska behandlas med

antiemetika och ges adekvat hydrering före och/eller efter cisplatin-infusionen. (För specifika

doseringsrekommendationer, se även cisplatins produktresumé).

Pemetrexed Teva som monoterapi

För patienter som behandlas för icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi är den

rekommenderade dosen 500 mg/m

kroppsyta administrerad som en intravenös infusion under 10

minuter den första dagen i varje 21-dagarscykel.

Premedicinering

För att minska incidensen och allvarlighetsgraden av hudreaktioner ska en kortikosteroid ges dagen

före, samma dag och dagen efter pemetrexedadministreringen. Kortikosteroiden bör motsvara 4 mg

dexametason givet oralt två gånger dagligen (se avsnitt 4.4).

För att minska toxiciteten ska patienter som behandlas med pemetrexed även erhålla tillägg av

vitaminer (se avsnitt 4.4). Patienterna ska inta folsyra oralt eller någon multivitaminberedning

innehållande folsyra (350 till 1000 mikrogram) varje dag. Minst fem doser folsyra ska intas under de

sju dagar som föregår den första pemetrexeddosen och intaget av folsyra ska sedan fortsätta under

hela behandlingsperioden och i 21 dagar efter den sista pemetrexeddosen. Patienterna ska också

erhålla en intramuskulär injektion av vitamin B12 (1000 mikrogram) under den vecka som föregår den

första pemetrexeddosen och därefter en gång var tredje cykel. Efterföljande vitamin B12-injektioner

kan ges på samma dag som pemetrexed.

Behandlingskontroll

Komplett blodkroppsräkning, inkluderande differential- och trombocyträkning, ska utföras före varje

dos på patienter som får pemetrexed. Före varje kemoterapibehandling ska blodkemiprov tas för att

utvärdera lever- och njurfunktionen. Vid initiering av en kemoterapicykel krävs att totalantalet

neutrofila granulocyter är ≥1 500/mm

och trombocyter ≥100 000/mm

. Kreatininclearance ska vara

≥45 ml/min.

Totalbilirubin ska vara ≤1,5 gånger övre normalgräns. Alkaliskt fosfatas, aspartataminotransferas

(ASAT) och alaninaminotransferas (ALAT) ska vara ≤3 gånger övre normalgräns. Värden på alkaliskt

fosfatas, ASAT och ALAT som är ≤5 gånger övre normalgräns är acceptabla vid tumörengagemang i

levern.

Dosanpassning

Dosanpassningen ska vid start av efterföljande cykel, grunda sig på de lägsta blodvärdena och

maximivärdet för icke-hematologisk toxicitet från föregående behandlingscykel. Behandlingen kan

uppskjutas för att ge tillräcklig tid för återhämtning. Efter återhämtningen ska behandlingen

återupptas enligt de riktlinjer som ges i tabell 1, 2 och 3. Tabellerna är tillämpbara både för

monoterapi av Pemetrexed Teva och för kombinationsbehandling med cisplatin.

Tabell 1 – Dosanpassning för Pemetrexed Teva (som monoterapi eller

kombinationsbehandling) och cisplatin – Hematologisk toxicitet

Lägsta värde på totalantalet neutrofila granulocyter

<500/mm

och lägsta värde på trombocyter ≥50 000/mm

75 % av tidigare dos (både

Pemetrexed Teva och cisplatin)

Lägsta värde för trombocyter <50 000/mm

oavsett minsta

värde på totalantalet neutrofila granulocyter

75 % av tidigare dos (både

Pemetrexed Teva och cisplatin)

Lägsta värde för trombocyter <50 000/mm

med blödning

oavsett minsta värde på totalantalet neutrofila granulocyter

50 % av tidigare dos (både

Pemetrexed Teva och cisplatin)

I överensstämmelse med definitionen på ≥CTC grad 2 med blödning enligt National Cancer Institute

Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998).

Om patienten utvecklar icke-hematologisk toxicitet ≥ grad 3 (undantaget neurotoxicitet) ska

Pemetrexed Teva inte ges förrän värdet blivit mindre eller lika med patientens värde före behandling.

Behandlingen ska återupptas enligt de riktlinjer som ges i tabell 2.

Tabell 2 – Dosanpassning för Pemetrexed Teva (som monoterapi eller

kombinationsbehandling) och cisplatin – Icke-hematologisk toxicitet

a, b

Pemetrexed Teva-dos (mg/m

2

)

Cisplatin-dos (mg/m

2

)

Någon toxicitet av grad 3 eller 4

förutom mukosit

75 % av tidigare dos

75 % av tidigare dos

Diarré som kräver sjukhusvård

(oavsett grad) eller grad 3 eller 4

75 % av tidigare dos

75 % av tidigare dos

Mukosit, grad 3 eller 4

50 % av tidigare dos

100 % av tidigare dos

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC; v2.0; NCI 1998)

Exklusive neurotoxicitet

Vid neurotoxicitet rekommenderas att dosen för Pemetrexed Teva och cisplatin anpassas enligt tabell

3. Om neurotoxicitet av grad 3 eller 4 observeras ska patienten avbryta behandlingen.

Tabell 3 – Dosanpassning för Pemetrexed Teva(monoterapi eller kombinationsbehandling) och

cisplatin– Neurotoxicitet

CTC

a

-grad

Pemetrexed Teva-dos (mg/m

2

)

Cisplatin-dos (mg/m

2

)

100 % av tidigare dos

100 % av tidigare dos

100 % av tidigare dos

50 % av tidigare dos

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC; v2.0; NCI 1998)

Behandling med Pemetrexed Teva ska avbrytas om hematologisk eller icke-hematologisk toxicitet

grad 3 eller 4 uppkommit efter 2 dosreduceringar. Behandlingen ska avbrytas omedelbart om

neurotoxicitet grad 3 eller 4 observeras.

Särskilda patientgrupper

Äldre

I de kliniska studierna finns inget som tyder på att patienter som är 65 år eller äldre löper större risk

att få biverkningar jämfört med patienter som är yngre än 65 år. Ingen dosreduktion, annat än den som

rekommenderas för övriga patienter, är nödvändig.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Pemetrexed Teva för en pediatrisk population för

indikationerna malignt pleuramesoteliom och icke-småcellig lungcancer.

Nedsatt njurfunktion (standard cockcroft and gault formula eller glomerulär filtrationshastighet mätt

med Tc99m-DPTA serumclearance-metod)

Pemetrexed utsöndras huvudsakligen oförändrad via njurarna. Patienter med kreatininclearance ≥45

ml/min behövde i de kliniska studierna ingen dosjustering, annat än den som rekommenderas för alla

patienter. Data för användning av pemetrexed till patienter med kreatininclearance under 45 ml/min är

otillräckliga. Därför ska dessa patienter inte erhålla pemetrexed (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Något samband mellan ASAT, ALAT eller totalbilirubin och farmakokinetiken av pemetrexed har

inte fastställts. Patienter med försämrad leverfunktion, t ex bilirubinvärde >1,5 gånger övre

normalvärdet och/eller aminotransferasvärde >3,0 gånger övre normalvärdet (i frånvaro av

levermetastaser) eller >5,0 gånger övre normalvärdet (vid levermetastaser), har dock inte specifikt

studerats.

Administreringssätt

Pemetrexed Teva bör administreras som en intravenös infusion under 10 minuter den första dagen i

varje 21-dagarscykel.

För försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet och för anvisningar om

beredning och spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Amning (se avsnitt 4.6).

Samtidig vaccination mot gula febern (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Pemetrexed kan hämma benmärgens funktion, vilket visar sig i neutropeni, trombocytopeni och anemi

(eller pancytopeni) (se avsnitt 4.8). Den dosbegränsande toxiciteten utgörs vanligtvis av

myelosuppression. Patienterna ska kontrolleras med avseende på myelosuppression under

behandlingen, och pemetrexed ska inte ges till patienter förrän totalantalet neutrofila granulocyter

återgår till ≥1 500/mm

och antalet trombocyter återgår till ≥100 000/mm

. Dosreduktion för

efterföljande cykler baseras på lägsta värdet för totalantalet neutrofila leukocyter, trombocytvärdet

och maximal icke-hematologisk toxicitet som observerats vid föregående cykels slut (se avsnitt 4.2).

Lägre toxicitet och en reducerad hematologisk och icke-hematologisk toxicitet grad 3/4, som

neutropeni, neutropeni med feber och infektion med neutropeni grad 3/4 rapporterades då

förbehandling med folsyra och vitamin B12 hade skett. Därför måste alla patienter som behandlas

med pemetrexed informeras om att ta folsyra och vitamin B12 profylaktiskt för att reducera

behandlingsrelaterad toxicitet (se avsnitt 4.2).

Hudreaktioner har rapporterats hos patienter som inte förbehandlats med en kortikosteroid.

Förbehandling med dexametason (eller motsvarande) kan reducera incidensen och svårighetsgraden

av hudreaktioner (se avsnitt 4.2).

Ett otillräckligt antal patienter med kreatininclearance under 45 ml/min har studerats. Därför

rekommenderas inte användning av pemetrexed till patienter med kreatininclearance <45 ml/min (se

avsnitt 4.2).

Patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens (kreatininclearance från 45 till 79 ml/min) ska undvika

att ta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs), såsom ibuprofen och acetylsalicylsyra

(>1,3 g per dag), från 2 dagar före till 2 dagar efter pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.5).

Patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens, för vilka behandling med pemetrexed planeras, bör

avbryta behandling med NSAIDs med lång halveringstid för eliminationen, från åtminstone 5 dagar

före till åtminstone 2 dagar efter pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.5).

Allvarliga njurbiverkningar, inkluderande akut njursvikt, har rapporterats för pemetrexed enbart eller i

kombination med andra kemoterapeutika. Många av de patienter hos vilka dessa biverkningar

rapporterades hade bakomliggande riskfaktorer för utveckling av renala effekter som t ex uttorkning

eller redan befintlig hypertoni eller diabetes. Nefrogen diabetes insipidus och renal tubulär nekros

rapporterades också efter försäljningsgodkännandet för pemetrexed, i monoterapi eller tillsammans

med andra kemoterapeutika. De flesta av dessa biverkningar försvann efter att pemetrexed satts ut.

Patienter bör regelbundet övervakas för akut tubulär nekros, nedsatt njurfunktion samt tecken och

symtom på nefrogen diabetes insipidus (t.ex. hypernatremi).

Effekten på pemetrexed av vätskeansamling som pleurautgjutning eller ascites är inte helt utredd. En

fas 2-studie med pemetrexed på 31 patienter med solida tumörer och stabil vätskeansamling visade

ingen skillnad i normaliserade plasmakoncentrationer för pemetrexeddosen eller clearance jämfört

med patienter utan vätskeansamlingar. Dränering av vätskeansamling bör övervägas före

pemetrexedbehandlingen, men är inte nödvändig.

På grund av gastrointestinal toxicitet av pemetrexed i kombination med cisplatin har allvarlig

dehydrering observerats. Därför ska patienterna ges adekvat behandling med antiemetika och

hydrering före och/eller efter behandlingen.

Allvarliga kardiovaskulära händelser, inkluderande hjärtinfarkt och cerebrovaskulära händelser har

rapporterats som mindre vanligt i kliniska studier med pemetrexed, vanligtvis då det administrerats i

kombination med andra cytotoxiska läkemedel. De flesta patienter, hos vilka dessa händelser

observerats, hade sedan tidigare riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom (se avsnitt 4.8).

Det är vanligt att cancerpatienter är immunsupprimerade. Följaktligen rekommenderas inte

användning av levande, försvagade vacciner (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Pemetrexed kan ge genetiska skador. Män i fertil ålder avråds från att skaffa barn under behandlingen

och upp till 6 månader efter behandlingen. Preventiva åtgärder eller avhållsamhet rekommenderas. På

grund av risken för irreversibel sterilitet av pemetrexedbehandlingen rekommenderas män att söka råd

angående nedfrysning av sperma före behandlingen.

Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed (se

avsnitt 4.6).

Fall av strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som behandlats med strålning före, under

eller efter pemetrexedbehandlingen. Dessa patienter bör ges särskild uppmärksamhet och användning

av andra strålningssensibiliserande läkemedel bör ske med försiktighet.

Fall av strålningsinducerad hudreaktion (radiation recall) har rapporterats hos patienter som fått

strålbehandling flera veckor eller år tidigare.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Pemetrexed elimineras huvudsakligen oförändrad via njurarna genom tubulär sekretion och i mindre

grad genom glomerulär filtration. Samtidig administrering av nefrotoxiska aktiva substanser (t ex

aminoglykosider, loop-diuretika, platinaföreningar, ciklosporin) kan potentiellt leda till fördröjd

clearance av pemetrexed. Sådana kombinationer ska användas med försiktighet. Om nödvändigt ska

kreatininclearance följas noggrant.

Samtidig administrering av substanser som också utsöndras tubulärt (t ex probenecid, penicillin) kan

potentiellt leda till fördröjd clearance av pemetrexed. Kombination av pemetrexed och dessa

substanser ska ske med försiktighet. Om nödvändigt ska kreatininclearance följas noggrant.

Hos patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance ≥80 ml/min) kan höga doser av icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs, som ibuprofen >1600 mg per dag) och

acetylsalicylsyra (≥1,3 g per dag) reducera eliminationen av pemetrexed och som följd därav öka

förekomsten av biverkningar av pemetrexed. Därför ska försiktighet iakttas då högre doser av

NSAIDs eller acetylsalicylsyra ges samtidigt med pemetrexed till patienter med normal njurfunktion

(kreatininclearance ≥80 ml/min).

Hos patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens (kreatininclearance från 45 till 79 ml/min) ska

samtidig administrering av pemetrexed och NSAIDs (t ex ibuprofen) eller acetylsalicylsyra i högre

doser undvikas, från 2 dagar före till 2 dagar efter pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.4).

Då data saknas avseende potentiell interaktion med NSAIDs med längre halveringstider, såsom

piroxikam eller rofecoxib, ska samtidig administrering med pemetrexed till patienter med lätt till

måttlig njurinsufficiens avbrytas från minst 5 dagar före till minst 2 dagar efter

pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.4). Om samtidig administrering av NSAIDs bedöms vara

nödvändig, bör patienten noga övervakas med avseende på toxicitet, särskilt myelosuppression och

gastrointestinal toxicitet.

Pemetrexed metaboliseras i begränsad omfattning i levern. Resultat som erhållits i

in vitro

-studier

med humana levermikrosomer visar att pemetrexed inte kan förväntas ge en kliniskt betydelsefull

hämning av metabolisk clearance av aktiva substanser som metaboliseras via CYP3A, CYP2D6,

CYP2C9 och CYP1A2.

Interaktioner som är gemensamma för alla cytostatika

På grund av den ökade trombosrisken hos patienter med cancer är behandling med antikoagulantia

vanlig. Den höga intraindividuella variabiliteten av koagulationsstatus under sjukdom och en

eventuell interaktion mellan orala antikoagulantia och kemoterapeutika kräver frekventare bestämning

av INR (International Normalised Ratio), om beslut fattats att behandla patienten med orala

antikoagulantia.

Samtidig användning kontraindicerad: Vaccin mot gula febern: risk för fatal, generaliserad, vaccinal

sjukdom (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning rekommenderas ej: Levande, försvagade vacciner (utom mot gula febern, där

samtidig användning är kontraindicerad): risk för systemisk, potentiellt livshotande sjukdom. Risken

ökar hos personer som redan är immunsupprimerade av den bakomliggande sjukdomen. Användning

av inaktiverat vaccin rekommenderas då sådant finns (polio) (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder / Födelsekontroll hos män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed.

Pemetrexed kan ge genetiska skador. Män i fertil ålder avråds från att skaffa barn under behandlingen

och upp till 6 månader efter behandlingen. Preventiva åtgärder eller avhållsamhet rekommenderas.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med pemetrexed saknas, men liksom andra antimetaboliter

misstänks pemetrexed orsaka allvarliga missbildningar om det ges under graviditet. Djurstudier har

visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Pemetrexed ska användas under graviditet

endast då det är absolut nödvändigt, efter ett noggrant övervägande av moderns behov i förhållande

till riskerna för fostret (se avsnitt 4.4).

Amning

Det är inte känt om pemetrexed utsöndras i modersmjölk, och biverkningar hos det ammade barnet

kan inte uteslutas. Amning måste avbrytas under behandling med pemetrexed (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

På grund av risken för irreversibel sterilitet av pemetrexedbehandlingen rekommenderas män att söka

råd angående nedfrysning av sperma före behandlingen.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte studerats. Det har dock

rapporterats att pemetrexed kan orsaka trötthet. Patienterna ska därför varnas för att köra bil eller

använda maskiner om detta inträffar.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De mycket vanliga biverkningar som rapporterats med pemetrexed, oavsett om det använts som

monoterapi eller i kombination, är benmärgssuppression manifesterad som anemi, neutropeni,

leukopeni, trombocytopeni; och gastrointestinala toxiciteter, manifesterade som anorexi, illamående,

kräkningar, diarré, förstoppning, faryngit, mukosit och stomatit. Andra biverkningar är njurtoxiciteter,

förhöjda aminotransferaser, alopeci, trötthet, dehydrering, hudutslag, infektion/sepsis och neuropati.

Sällsynta biverkningar är Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

Lista över biverkningar i tabellformat

Tabell 4 listar biverkningar oavsett kausalitet med pemetrexed när det använts antingen som

monoterapi, eller i kombination med cisplatin från pivotala registreringsstudier (JMCH, JMEI, JMBD,

JMEN och PARAMOUNT), och ifrån klinisk användning.

Biverkningar listas grupperat efter MedDRA organsystem. Följande frekvensangivelser används:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta

(≥1/10 000 till<1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) och

har rapporterats (förekommer hos ett

okänt antal användare)

Tabell 4. Frekvens av samtlig biverkningar oavsett kausalitet med pemetrexed från pivotala

registreringsstudier JMEI (pemetrexed vs docetaxel), JMDB (pemetrexed och cisplatin jämfört

med gemcitabin och cisplatin), JMCH (pemetrexed plus cisplatin jämfört med cisplatin), JMEN

och PARAMOUNT (pemetrexed plus bästa understödjande vård (BSC) jämfört med placebo

plus bästa understödjande vård), och ifrån klinisk användning.

Organklassifi

cering

(MedDRA)

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Har

rapporter

ats

Infektioner

och

infestationer

Infektion

Faryngit

Sepsis

Dermo-

hypodermit

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni

Leukopeni

Minskning av

hemoglobin

Febril

neutropeni

Minskning av

antalet

trombocyter

Pancytopeni

Immun-

medierad

hemolytisk

anemi

Immunsysteme

t

Hypersensitivi

Anafylaktis

k chock

Metabolism

och nutrition

Dehydrering

Centrala och

perifera

nervsystemet

Smakförändrin

Perifer motor

neuropati

Perifer

sensorisk

neuropati

Yrsel

Cerebrovaskulär

händelse

Ischemisk stroke

Intrakranial

blödning

Ögon

Konjunktivit

Torra ögon

Ökat tårflöde

Keratokonjunk

tivit sicca

Ögonlocksöde

Corneal

dystrofi

Hjärtat

Hjärtsvikt

Arytmi

Angina

Hjärtinfarkt

Kranskärlssjukd

Supraventrikulär

arrytmi

Blodkärl

Perifer ischemi

Andningsväga

r, bröstkorg

och

mediastinum

Lungemboli

Interstitial

lunginflammatio

Magtarmkana

len

Stomatit

Anorexi

Kräkningar

Diarré

Illamående

Dyspepsi

Förstoppning

Buksmärta

Rektal blödning

Gastrointestinal

blödning

Intestinal

perforation

Esofagit

Kolit

Lever

Ökning av

alanin

aminotransfera

s och

aspartat

aminotransfera

Hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Hudutslag

Fjällande hud

Hyperpigment

ering

Pruritus

Erytem

multiforme

Alopeci

Urtikaria

Erytem

Stevens-

Johnson

syndrom

Toxisk

epidermal

nekrolys

Pemphigus

Bullös

dermatit

Epidermolysi

s bullosa

acquisita

Erytematöst

ödem

Pseudocellu-

litis

Dermatit

Eksem

Prurigo

Njurar och

urinvägar

Minskat

kreatinin

clearance

Kreatinin

förhöjning

Njursvikt

Minskad

glomerular

filtration

Nefrogen

diabetes

insipidus

Renal

tubulär

nekros

Allmänna

symptom

och/eller

symtom vid

administrerin

gsstället

Trötthet

Feber

Smärta

Ödem

Bröstsmärtor

Inflammerad

mukosa

Undersökning

ar

Förhöjd

gammaglutam

yltransferas

(Gamma-GT /

GGT)

Kirurgiska

Strålnings-

Lokala

och

medicinska

åtgärder

esofagit

Strålnings-

pneumonit

reaktioner i

strålningso

mrådet

(recall-

fenomen)

med eller utan neutropeni

i vissa fall fatal

som i vissa fall lett till nekros i extremiteter

med andningsinsufficiens

endast setts i kombination med cisplatin

primärt i nedre kroppsdelar

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom som rapporteras efter överdosering inkluderar neutropeni, anemi, trombocytopeni, mukosit,

sensorisk polyneuropati och hudutslag. De förväntade komplikationerna av överdosering innefattar

benmärgssuppression, yttrande sig som neutropeni, trombocytopeni och anemi. Dessutom kan

infektion med eller utan feber, diarré och/eller mukosit förekomma. I händelse av misstänkt överdos

ska patienten följas med blodkroppsräkning och vid behov erhålla understödjande behandling.

Användning av kalciumfolinat/folinsyra för behandling av överdosering med pemetrexed bör

övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antineoplastiska medel, folsyraanaloger, ATC-kod: L01BA04

Pemetrexed Teva (pemetrexed) är en folsyreantagonist med flera angreppspunkter, som används mot

cancer. Effekten utövas genom att kritiska, folatberoende, metaboliska processer, nödvändiga för

cellreplikationen, avbryts.

In vitro

-studier har visat att pemetrexed fungerar som en folsyreantagonist med flera angreppspunkter.

Det hämmar tymidylatsyntas (TS), dihydrofolatreduktas (DHFR) och

glycinamidribonukleotidformyltransferas (GARFT), som är kritiska folatberoende enzymer

involverade i

de novo

biosyntes av tymidin och purinnukleotider. Pemetrexed transporteras in i

cellerna av både bäraren av reducerat folat och cellmembranets proteinbindningssystem för folat. I

cellen omvandlas pemetrexed snabbt och effektivt till polyglutamatformer av enzymet

folylglutamatsyntetas. Polyglutamatformerna kvarhålls i cellerna och är till och med mera potenta

hämmare av TS och GARFT.

Polyglutamation är en tids- och koncentrationsberoende process som försiggår i tumörceller och i

mindre grad i normal vävnad. Polyglutamaterade metaboliter har en ökad intracellulär halveringstid

vilket ger en förlängd läkemedelseffekt i maligna celler.

Klinisk effekt

Mesoteliom

EMPHACIS, en enkelblind, randomiserad, fas 3-multicenterstudie i vilken pemetrexed plus cisplatin

jämfördes med cisplatin, på kemoterapinaiva patienter med malignt pleuramesoteliom, har visat att

patienter som behandlats med pemetrexed och cisplatin hade en kliniskt betydelsefull

överlevnadsfördel på 2,8 månader (median) jämfört med patienter som fick enbart cisplatin.

Tillägg av folsyra i låg dos och vitamin B12 infördes under studien för att reducera de toxiska

effekterna av behandlingen. Den primära analysen av denna studie utfördes på en population som

omfattade alla patienter som randomiserats till en behandlingsarm som erhöll studieläkemedel

(randomiserade och behandlade). Analys av en undergrupp av patienter som fick tillägg av folsyra och

vitamin B12 under hela behandlingstiden för studien (komplett vitaminsubstitution) utfördes även.

Resultatet av dessa analyser sammanfattas i tabellen nedan:

Tabell 5. Effekt av pemetrexed plus cisplatin jämfört med cisplatin

för malignt pleuramesoteliom

Randomiserade och behandlade

patienter

Patienter med komplett

vitaminsubstitution

Effektparameter

Pemetrexed/

cisplatin

(n=226)

Cisplatin

(n=222)

Pemetrexed/

cisplatin

(n=168)

Cisplatin

(n=163)

Total överlevnad i

månader (median)

(95 % KI)

12,1

(10,0-14,4)

(7,8-10,7)

13,3

(11,4-14,9)

10,0

(8,4-11,9)

Log Rank p-värde*

0,020

0,051

Tid till tumörprogression

i månader (median)

(95 % KI)

(4,9-6,5)

(2,8-4,4)

(5,3-7,0)

(2,8-4,5)

Log Rank p-värde*

0,001

0,008

Tid till behandlingssvikt i

månader

(95 % KI)

(3,9-4,9)

(2,1-2,9)

(4,3-5,6)

(2,2-3,1)

Log Rank p-värde*

0,001

0,001

Total respons-frekvens**

(95 % KI)

41,3 %

(34,8-48,1)

16,7 %

(12,0-22,2)

45,5 %

(37,8-53,4)

19,6 %

(13,8-26,6)

Fishers exakta p-värde*

<0,001

<0,001

Förkortning: KI = Konfidensintervall

*p-värde hänför sig till jämförelse mellan behandlingsarmar

**I pemetrexed/cisplatin-armen, randomiserade och behandlade (n=225) och patienter med komplett

tillägg (n=167)

Statistiskt signifikant förbättring av de kliniskt relevanta symtomen (smärta och dyspné) som sätts i

samband med malignt pleuramesoteliom visades för pemetrexed/cisplatin-armen (212 patienter) i

jämförelse med cisplatin-armen (218 patienter) mätt med Lung Cancer Symptom Scale. Statistiskt

signifikanta skillnader i lungfunktionsprov observerades även. Separationen mellan

behandlingsarmarna uppnåddes genom förbättring av lungfunktionen i pemetrexed/cisplatin-armen

och försämring av lungfunktionen med tiden i kontrollarmen.

Data för behandling av malignt pleuramesoteliom med enbart pemetrexed är begränsade. Pemetrexed

givet som monoterapi i en dos av 500 mg/m

har studerats på 64 kemoterapinaiva patienter med

malignt pleuramesoteliom. Total responsfrekvens var 14,1 %.

Icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi

En randomiserad, öppen fas 3-multicenterstudie där pemetrexed jämfördes med docetaxel på patienter

med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi har visat

en överlevnadstid på 8,3 månader (median) för patienter som behandlats med pemetrexed (Intent To

Treat population n=283) och 7,9 månader för patienter som behandlats med docetaxel (ITT n=288).

Tidigare kemoterapi inkluderade inte pemetrexed. En analys av den inverkan histologin av icke-

småcellig lungcancer har på behandlingseffekten med avseende på total överlevnad visade att

pemetrexed var att föredra framför docetaxel vad beträffar annan histologi än den dominerande av

skivepitelcellstypen (n=399, 9,3 mot 8,0 månader, justerat HR (Hazard Ratio; riskförhållande)=0,78;

95 % KI=0,61-1,00; p=0,047) och docetaxel var att föredra då histologin var av skivepitelcellstyp

(n=172, 6,2 mot 7,4 månader, justerat HR=1,56; 95 % KI=1,08-2,26, p=0,018). Inga kliniskt relevanta

skillnader beträffande säkerhetsprofilen för pemetrexed observerades inom de histologiska

undergrupperna.

Begränsade kliniska data från en enskild, randomiserad, kontrollerad fas 3-studie tyder på att

effektdata total överlevnadstid, progressionsfri överlevnadstid för pemetrexed är lika för patienter som

tidigare förbehandlats med docetaxel (n=41) och patienter som inte förbehandlats med docetaxel

(n=540).

Tabell 6. Effekt av pemetrexed jämfört med docetaxel för icke-småcellig lungcancer – ITT

population

Pemetrexed

Docetaxel

Överlevnadstid (månader)

(n=283)

(n=288)

Median (m)

95 % KI för median

(7,0-9,4)

(6,3-9,2)

0,99

95 % KI för HR

(0,82-1,20)

Non-inferiority p-värde (HR)

0,226

Progressionsfri överlevnadstid (månader)

(n=283)

(n=288)

Median (m)

HR (95 % KI)

0,97 (0,82-1,16)

Tid till behandlingssvikt (TTTF – månader)

(n=283)

(n=288)

Median (m)

HR (95 % KI)

0,84 (0,71-0,997)

Respons (n: kvalificerad för respons)

(n=264)

(n=274)

Responsfrekvens (%) (95 % KI)

9,1 (5,9-13,2)

8,8 (5,7-12,8)

Stabil sjukdom (%)

45,8

46,4

Förkortningar: KI = konfidensintervall; HR = riskförhållande; ITT = intent to treat; n = total

populationsstorlek

Icke-småcellig lungcancer, initial behandling

En multicenter, randomiserad, öppen, fas 3-studie som jämförde pemetrexed plus cisplatin med

gemcitabin plus cisplatin på kemoterapinaiva patienter med lokalt avancerad eller metastaserad (Stage

IIIb eller IV) icke-småcellig lungcancer visade att ITT-populationen (Intent-To-Treat n=862) som fick

pemetrexed plus cisplatin uppnådde primär endpoint och visade liknande klinisk effekt som

gemcitabin plus cisplatin (ITT n=863) med avseende på total överlevnad (justerat riskförhållande

0,94; 95 % KI 0,84-1,05). Alla patienter som inkluderats i denna studie hade ECOG performance

status 0 eller 1.

Den primära effektanalysen baserades på ITT-populationen. Känslighetsanalyser av de viktigaste

effektparametrarna utfördes även på Protocol Qualified (PQ)-populationen. Effektanalyserna baserade

på PQ-populationen överensstämmer med analyserna av ITT-populationen och ger stöd för att

pemetrexed plus cisplatin (AC) inte är sämre än gemcitabin plus cisplatin (GC).

Progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total responsfrekvens var lika mellan behandlingsarmarna:

median PFS var 4,8 månader för pemetrexed plus cisplatin mot 5,1 månader för gemcitabin plus

cisplatin (justerat riskförhållande 1,04; 95 % KI 0,94-1,15) och total responsfrekvens var 30,6% (95

% KI 27,3-33,9) för pemetrexed plus cisplatin mot 28,2 % (95 % KI 25,0-31,4) för gemcitabin plus

cisplatin. PFS-data bekräftades delvis av en oberoende granskning (400/1725 patienter utvaldes

slumpvis till granskning).

Analysen av den inverkan histologin av icke-småcellig lungcancer har på total överlevnad visade

kliniskt relevanta skillnader beträffande överlevnad beroende på histologi, se tabellen nedan.

Tabell 7. Jämförelse av effekt mellan pemetrexed + cisplatin och gemcitabin + cisplatin som

initial behandling vid icke-småcellig lungcancer – ITT-population och histologisk undergrupp

Total överlevnadstid i månader

Median

(95 % KI)

ITT-

population

och histologisk

undergrupp

Pemetrexed+

cisplatin

gemcitabin+

cisplatin

Justerat

riskförhållande

(HR)

(95 % KI)

p-värde

(överlägsen-

het)

ITT-population

(n = 1725)

10,3

(9,8–11,2)

n=862

10,3

(9,6–10,9)

n=863

0,94

(0,84–1,05)

0,259

Adenokarcinom

(n=847)

12,6

(10,7–13,6)

n=436

10,9

(10,2–11,9)

n=411

0,84

(0,71–0,99)

0,033

Storcellig

cancer (n=153)

10,4

(8,6–14,1)

n=76

(5,5–9,0)

n=77

0,67

(0,48–0,96)

0,027

Annan

(n=252)

(6,8–10,2)

n=106

(8,1–10,6)

n=146

1,08

(0,81–1,45)

0,586

Skivepitelcells-

cancer(n=473)

(8,4–10,2)

n=244

10,8

(9,5–12,1)

n=229

1,23

(1,00–1,51)

0,050

Förkortningar: KI = konfidensintervall; ITT = intent-to-treat; n = total populationsstorlek

Statistiskt signifikant för non-inferiority, med hela konfidensintervallet för HR långt under 1,17645

non-inferiority marginal (p <0,001).

Kaplan Meier diagram av total överlevnadstid i förhållande till histologi

AC: Pemetrexed + Cisplatin

GC: Gemcitabin + Cisplatin

Det observerades inga kliniskt relevanta skillnader med avseende på säkerhetsprofilen för pemetrexed

plus cisplatin inom de histologiska undergrupperna.

Patienter som behandlades med pemetrexed och cisplatin behövde färre transfusioner (16,4 % mot

28,9 %, p<0,001), transfusioner av röda blodkroppar (16,1 % mot 27,3 %, p<0,001 och

trombocyttransfusioner (1,8 % mot 4,5 %, p=0,002). Patienterna krävde även mindre

erytropoietin/darbopoietin (10,4 % mot 18,1 %, p<0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1 % mot 6,1 %,

p=0,004) och järnpreparat (4,3 % mot 7,0 %, p=0,021).

Icke-småcellig lungcancer, underhållsbehandling

JMEN

I en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie (JMEN) jämfördes

effekt och säkerhet av underhållsbehandling med pemetrexed i tillägg till bästa understödjande vård

(BSC) (n=441) med placebo plus BSC (n=222) hos patienter med lokalt avancerad (Stage IIIb) eller

metastaserad (Stage IV) icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte progredierat efter 4 cykler

initialt med en kombinationsbehandling av cisplatin eller karboplatin och endera gemcitabin,

paklitaxel eller docetaxel. Pemetrexed fanns inte som alternativ vid den initiala

kombinationsbehandlingen. Alla patienter som inkluderats i denna studie hade ECOG performance

status 0 eller 1. Patienterna erhöll underhållsbehandling tills sjukdomen progredierade. Effekt och

säkerhet mättes från randomiseringstidpunkten efter den initiala behandlingens

(induktionsbehandlingen) slut. Medianvärdet på antal cykler underhållsbehandling som patienterna

erhöll var 5 för pemetrexed och 3,5 för placebo. Totalt fullföljde 213 patienter (48,3 %) 6 eller fler

cykler och totalt 103 patienter (23,4 %) fullföljde 10 eller fler cykler med pemetrexed.

Studien uppfyllde primärt effektmått och visade en statistiskt signifikant förbättring i progressionsfri

överlevnadstid (PFS) i pemetrexed-armen jämfört med placebo-armen (n=581, oberoende granskning

av populationen, medianvärde 4 respektive 2 månader) (riskförhållande=0,60, 95 % KI: 0,49-0,73, p

<0,00001). Den oberoende undersökningen av patientbilderna bekräftade resultatet av prövarens

bedömning av PFS. Medianvärdet för total överlevnadstid i hela populationen (n=663) var 13,4

månader med pemetrexed och 10,6 månader med placebo, riskförhållande = 0,79 (95 % KI: 0,65-0,95,

p=0,01192).

I överensstämmelse med andra pemetrexed-studier observerades i JMEN en skillnad i effekt beroende

på histologin av den icke-småcelliga cancern. För patienter med icke-småcellig lungcancer av annan

histologi än dominerande skivepitelcellstyp (n=430, oberoende granskning av populationen) var

medianvärdet av PFS 4,4 månader i pemetrexed-armen och 1,8 månader i placebo-armen,

riskförhållande = 0,47 (95 % KI: 0,37-0,60, p=0,00001). Medianvärdet i total överlevnad för patienter

med icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp (n=481) var 15,5

månader i pemetrexed -armen och 10,3 månader i placebo-armen, riskförhållande = 0,70 (95 % KI:

0,56-0,88, p=0,002). Inkluderat induktionsfasen var medianvärdet för total överlevnad för patienter

med icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp 18,6 månader i

pemetrexed-armen och 13,6 månader i placebo-armen, riskförhållande = 0,71 (95 % KI: 0,56-0,88,

p=0,002).

Resultaten med avseende på progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total överlevnadstid (OS) hos

patienter med skivepitelcellshistologi visade ingen fördel för pemetrexed i jämförelse med placebo.

Inga kliniskt relevanta skillnader observerades i säkerhetsprofilen för pemetrexed inom de

histologiska undergrupperna.

JMEN: Kaplan Meier diagram av progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total överlevnadstid

(OS) av pemetrexed i jämförelse med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer av

annan histologi än dominerande skivepitelstyp:

PARAMOUNT

I en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie (PARAMOUNT),

jämfördes effekt och säkerhet av fortsatt underhållsbehandling med pemetrexed i tillägg till BSC

(n=359) med placebo plus BSC (n=180) hos patienter med lokalt avancerad (Stage IIIb) eller

metastaserad (Stage IV) NSCLC av annan histologi än den dominerande skivepitelcellstypen, som

inte progredierat efter 4 cykler initialt med en kombinationsbehandling av pemetrexed och cisplatin.

Av de 939 patienter som fick pemetrexed och cisplatin som induktionsbehandling randomiserades 539

patienter till underhållsbehandling med pemetrexed eller placebo. Av de randomiserade patienterna

svarade 44,9% helt eller delvis på pemetrexed och cisplatin som induktionsbehandling och för 51,9%

stabiliserades sjukdomen. De patienter som randomiserades till underhållsbehandling måste ha ECOG

performance status 0 eller 1. Mediantiden från start av pemetrexed och cisplatin induktionsbehandling

till start av underhållsbehandling var 2,96 månader för både pemetrexed-armen och placebo-armen.

Randomiserade patienter erhöll underhållsbehandling tills sjukdomen progredierade. Effekt och

säkerhet mättes från randomiseringstidpunkten efter den initiala behandlingens

(induktionsbehandlingen) slut. Medianvärdet på antal cykler underhållsbehandling som patienterna

erhöll var 4 för pemetrexed och 4 för placebo. Totalt fullföljde 169 patienter (47,1%) 6 eller fler

cykler av underhållsbehandling med pemetrexed, vilket motsvarar åtminstone 10 cykler totalt med

pemetrexed.

Studien uppfyllde primärt effektmått och visade en statistiskt signifikant förbättring i progressionsfri

överlevnadstid (PFS) i pemetrexed-armen jämfört med placebo-armen (n=472, oberoende granskning

av populationen, medianvärde 3,9 respektive 2,6 månader) (riskförhållande=0,64, 95 % KI: 0,51-0,81,

p = 0,0002). Den oberoende undersökningen av patientbilderna bekräftade resultatet av prövarens

bedömning av PFS. För randomiserade patienter, var medianvärdet av prövarens bedömning av PFS,

mätt från starten av pemetrexed och cisplatin induktionsbehandling, 6,9 månader i pemetrexed-armen

och 5,6 månader i placebo-armen, riskförhållande = 0,59 (95 % KI: 0,47-0,74).

Efter induktion med pemetrexed och cisplatin (4 cykler), var behandling med pemetrexed statistiskt

överlägsen placebo när det gäller total överlevnadstid (median 13,9 månader mot 11,0 månader,

riskförhållande = 0,78, 95 % KI = 0,64-0,96, p=0,0195). När denna finala överlevnadsanalys gjordes

var 28,7% av patienterna i pemetrexed-armen fortfarande i livet eller otillgängliga för uppföljning mot

21,7% av patienterna i placeboarmen. Den relativa behandlingseffekten av pemetrexed var konsekvent

tvärs över subgrupperna (inkluderande sjukdomsstadium, induktionssvar, ECOG performance status,

rökning, kön, histologi och ålder) och liknade den som setts i de ojusterade analyserna av total

överlevnadstid och progressionsfri överlevnadstid. Ett- och tvåårs överlevnadstid för patienter med

pemetrexed var 58 % respektive 32 %, jämfört med 45 % och 21 % för patienter som fick placebo.

Medianen för total överlevnad från start av pemetrexed och cisplatin initial induktionsbehandling var

16,9 månader för pemetrexed-armen och 14,0 månader för placeboarmen (riskförhållande = 0,78,

95 % KI = 0,64-0,96). Andelen patienter som fick poststudiebehandling var 64,3% för pemetrexed

och 71,7 % för placebo.

PARAMOUNT: Kaplan Meier diagram av progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total

överlevnadstid (OS) för fortsatt pemetrexed underhållsbehandling i jämförelse med placebo hos

patienter med icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelstyp

(mätt från randomisering)

Säkerhetsprofilen för pemetrexed underhållsbehandling för de två studierna JMEN och

PARAMOUNT var lika.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Pemetrexeds farmakokinetiska egenskaper efter infusion som enda läkemedel, i doser från 0,2 till 838

mg/m

under 10 minuter, har utretts på 426 cancerpatienter med olika solida tumörer. Pemetrexed har

en distributionsvolym vid steady-state på 9 l/m

. Studier

in vitro

visar att pemetrexed binds till cirka

81 % av plasmaproteiner. Bindningsgraden påverkades inte märkbart av nedsatt njurfunktion av olika

grad. Pemetrexed metaboliseras i begränsad grad i levern. Pemetrexed elimineras huvudsakligen

genom urinen där 70-90 % av den givna dosen återfinns oförändrad inom de första 24 timmarna efter

administrering.

In vitro

-studier indikerar att pemetrexed utsöndras aktivt av OAT3 (organic anion

transporter 3). Pemetrexeds totala systemiska clearance är 91,8 ml/min, och halveringstiden för

eliminationen från plasma är 3,5 timmar hos patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance på

90 ml/min). Variabiliteten på clearance mellan patienter är måttlig, 19,3 %. Pemetrexeds totala

systemiska exponering (AUC) och maximal plasmakoncentration ökar proportionellt med dosen.

Pemetrexeds farmakokinetik är densamma även efter flera behandlingscykler. Pemetrexeds

farmakokinetiska egenskaper påverkas ej av samtidigt administrerat cisplatin. Tillägg av oralt

administrerad folsyra och intramuskulärt administrerat vitamin B12 påverkar inte pemetrexeds

farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Administrering av pemetrexed till dräktiga möss resulterade i nedsatt fetal livsduglighet, minskad

fostervikt, ofullständig förbening av vissa skelettdelar och kluven gom.

Administrering av pemetrexed till hanmöss resulterade i reproduktionstoxiska effekter som reducerat

fertilitetstal och testikelatrofi. I en studie på beaglehund observerades efter intravenös bolusinjektion i

9 månader effekter på testiklarna (degeneration/nekros av sädesepitelet). Detta tyder på att

pemetrexed kan försämra fertiliteten hos män. Fertiliteten hos honor har inte undersökts.

Pemetrexed var inte mutagent, varken i

in vitro

kromosomavvikelsetest på ovarieceller från kinesisk

hamster eller i Ames test. Pemetrexed har visat sig vara klastogent i

in vivo

mikrokärntest på mus.

Studier för att bedöma den karcinogena potentialen av pemetrexed har inte utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol (E421)

Citronsyra

Trometamol

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Pemetrexed är fysikaliskt inkompatibelt med spädningsvätskor innehållande kalcium, inkluderande

infusionsvätskorna Ringer-laktat och Ringers lösning. Då andra blandbarhetsstudier saknas får detta

läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Pemetrexed Teva innehåller trometamol som hjälpämne. Trometamol är inkompatibelt med cisplatin

vilket resulterar i nedbrytning av cisplatin. Infusionsslangen ska sköljas efter administrering av

Pemetrexed Teva.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

4 ml injektionsflaska à 100 mg (25 mg/ml): 1 år

20 ml injektionsflaska à 500 mg (25 mg/ml) och 1000 mg/40 ml (25 mg/ml): 18 månader.

Infusionslösning

Kemisk och fysikalisk hållbarhet av utspädd Pemetrexed Teva har visats för 24 timmar vid 2 ºC–8 ºC.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, ska produkten användas direkt. Om den inte används omedelbart

ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring före användning hos användaren. Denna förvaring

ska inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC–8 ºC.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnad injektionsflaska

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

4 ml injektionsflaska à 100 mg: Färglös injektionsflaska av typ I-glas med gummipropp (bromobutyl)

med fluorpolymerbeläggning och aluminiumförsegling som är innesluten i ett plasthölje.

Injektionsflaskan innehåller 4 ml lösning, varje ml lösning innehåller 25 mg pemetrexed.

20 ml injektionsflaska à 500 mg: Färglös injektionsflaska av typ I-glas med gummipropp

(bromobutyl) med fluorpolymerbeläggning och aluminiumförsegling som är innesluten i ett plasthölje.

Injektionsflaskan innehåller 20 ml lösning, varje ml lösning innehåller 25 mg pemetrexed.

40 ml injektionsflaska à 1000 mg: Färglös injektionsflaska av typ I-glas med gummipropp

(bromobutyl) med fluorpolymerbeläggning och aluminiumförsegling som är innesluten i ett plasthölje.

Injektionsflaskan innehåller 40 ml lösning, varje ml lösning innehåller 25 mg pemetrexed.

Injektionsflaskorna är inneslutna i en skyddande transparent hylsa och förpackade i kartonger.

Förpackning med 1 injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Använd aseptisk teknik under spädning av pemetrexed för administrering som intravenös

infusion.

Beräkna den dos och den volym av Pemetrexed Teva 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska,

lösning som krävs.

Pemetrexed får endast spädas med 5 % glukoslösning, utan konserveringsmedel. Den tagna

volymen av pemetrexedkoncentrat måste spädas till 100 ml med 5 % glukoslösning och

administreras som en intravenös infusion under 10 minuter.

Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, är kompatibla med administreringsset

och infusionspåsar invändigt belagda med polyolefin.

Läkemedel som ges parenteralt ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och

missfärgning före administrering. Om partiklar observeras ska lösningen ej administreras.

Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras

enligt gällande anvisningar för cytostatika.

Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering:

Liksom för andra potentiellt toxiska läkemedel mot cancer ska försiktighet iakttas vid hantering och

beredning av infusionslösningar innehållande pemetrexed. Användning av handskar rekommenderas.

Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med huden, tvätta huden omedelbart och grundligt med tvål

och vatten. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor, spola grundligt med vatten.

Pemetrexed ger inte upphov till blåsor. Det finns ingen specifik antidot att använda vid extravasering

av pemetrexed. Några enstaka fall av pemetrexedextravasering har rapporterats men de bedömdes inte

som allvarliga av prövaren. Extravasering bör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-

blåsbildande medel.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54255

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-06-05

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-09

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen