Pemetrexed Mylan 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-06-2021

Aktiva substanser:
pemetrexed
Tillgänglig från:
Mylan AB
ATC-kod:
L01BA04
INN (International namn):
pemetrexed
Dos:
25 mg/ml
Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
propylenglykol Hjälpämne; pemetrexed 25 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 4 ml (100 mg); Injektionsflaska, 20 ml (500 mg); Injektionsflaska, 40 ml (1000 mg)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55730
Tillstånd datum:
2018-01-30

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Pemetrexed Mylan 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

pemetrexed

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är

viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Pemetrexed Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Mylan

3. Hur du använder Pemetrexed Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pemetrexed Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pemetrexed Mylan är och vad det används för

Pemetrexed Mylan är ett läkemedel som används för behandling av cancer.

Pemetrexed Mylan ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, för behandling av malignt

pleuramesoteliom, en form av lungsäckscancer, till patienter som inte tidigare har fått läkemedelsbehandling mot

cancer.

Pemetrexed Mylan används även tillsammans med cisplatin vid den inledande behandlingen av långt

framskriden lungcancer.

Pemetrexed Mylan kan ordineras till dig om du har långt framskriden lungcancer och din sjukdom har svarat på

behandling eller om den är i stort sett oförändrad efter inledande läkemedelsbehandling.

Dessutom används Pemetrexed Mylan till behandling av långt framskriden lungcancer vars sjukdom har

framskridit, efter det att annan tidigare läkemedelsbehandling har använts.

Pemetrexed som finns i Pemetrexed Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks – eller annan hälso – och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Mylan

Använd inte Pemetrexed Mylan

om du är allergisk mot pemetrexed eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du ammar. Du ska avbryta amningen under behandling med Pemetrexed Mylan.

om du nyligen vaccinerats eller just tänker vaccinera dig mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Pemetrexed Mylan:

Tala med din läkare eller apotekspersonal, om du har eller har haft problem med njurarna, eftersom du kanske

inte kan få Pemetrexed Mylan. Före varje infusion kommer blodprov att tas för att ta reda på om funktionen hos

njurar och lever är tillräcklig och för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla

Pemetrexed Mylan. Din läkare kan välja att förändra dosen eller skjuta upp din behandling beroende på ditt

allmäntillstånd och om blodvärdena är alltför låga. Om du också får cisplatin kommer din läkare att försäkra sig

om att du har fått tillräckligt mycket vätska och att du får lämplig behandling före och efter

cisplatinbehandlingen för att förhindra kräkning.

Om du har fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras ska du tala om det för din läkare, eftersom

strålbehandling och Pemetrexed Mylan kan ge omedelbara eller sena biverkningar.

Om du nyligen vaccinerats bör du tala om det för din läkare, eftersom Pemetrexed Mylan i anslutning till

vaccination eventuellt kan ge upphov till icke önskvärda reaktioner.

Om du har, eller tidigare haft, hjärtsjukdom tala om det för din läkare.

Om du har vätskeansamling kring lungan kan läkaren bestämma att ta bort vätskan före behandling med

Pemetrexed Mylan.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar då det inte finns någon erfarenhet av läkemedlet hos

barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Pemetrexed Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot smärta eller inflammation (svullnad), som t ex så kallade

icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID), även receptfria sådana (som ibuprofen). Det finns många

olika typer av dessa läkemedel med varierande verkningstid. Med kännedom om datum för den planerade

infusionen av Pemetrexed Mylan och/eller njurfunktionsstatus måste din läkare ge dig råd angående vilka

läkemedel du kan ta och när du kan ta dem. Om du är osäker, fråga din läkare eller farmaceut om något av dina

läkemedel är ett NSAID.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, tala om det för din läkare. Behandling

med Pemetrexed Mylan ska undvikas under graviditet. Din läkare kommer att diskutera eventuell risk som

föreligger då Pemetrexed Mylan ges under graviditet. Kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under

behandling med Pemetrexed Mylan.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar.

Amning ska avbrytas under behandling med Pemetrexed Mylan.

Fertilitet

Män uppmanas att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter Pemetrexed Mylan-behandling och bör

därför använda en effektiv preventivmetod under Pemetrexed Mylan-behandling och upp till 6 månader efter att

behandlingen har avslutats. Om du under behandlingen eller de följande 6 månaderna efter behandlingen

planerar att skaffa barn ska du rådfråga din läkare eller farmaceut. Du kanske vill söka råd angående

konservering av sperma före behandlingens början.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Pemetrexed Mylan kan göra att du känner dig trött. Var försiktig då du kör bil eller använder

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning

av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Pemetrexed Mylan innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 140 mg propylenglykol per 4 ml injektionsflaska motsvarande 35 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 700 mg propylenglykol per 20 ml injektionsflaska motsvarande 35 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 1400 mg propylenglykol per 40 ml injektionsflaska motsvarande 35 mg/ml.

3. Hur du använder Pemetrexed Mylan

Pemetrexed Mylan ges i en dos av 500 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för att räkna

ut kroppsytan. Din läkare använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna dos kan justeras

eller behandlingen kan uppskjutas beroende på blodvärden och ditt allmäntillstånd. En sjukhusfarmaceut,

sköterska eller läkare kommer att ha blandat Pemetrexed Mylan lösningen med 5% dextros eller 0,9%

natriumkloridlösning innan det ges till dig.

Pemetrexed Mylan ges alltid som infusion i en ven. Infusionen pågår i cirka 10 minuter.

Då Pemetrexed Mylan ges i kombination med cisplatin

Läkaren eller sjukhusfarmaceuten kommer att ha beräknat den dos som krävs med hjälp av din längd och vikt.

Cisplatin ges också som infusion i en ven och det ges cirka 30 minuter efter Pemetrexed Mylan-infusionens slut.

Infusionen av cisplatin pågår under cirka 2 timmar. Vanligtvis får du infusionen en gång var tredje vecka.

Andra läkemedel

Kortikosteroider:

Din läkare kommer att förskriva steroidtabletter (motsvarande 4 milligram dexametason två gånger dagligen).

Dessa tabletter ska du ta dagen före, på själva behandlingsdagen och dagen efter behandlingen med Pemetrexed

Mylan. Tabletterna ges för att minska frekvens och svårighetsgrad på de hudreaktioner som kan uppkomma

under behandlingen mot cancer.

Vitamintillägg:

Din läkare kommer att förskriva en beredning av folsyra (vitamin) att tas genom munnen eller en

multivitaminberedning innehållande folsyra (350 till 1000 mikrogram) som du ska ta en gång om dagen under

behandlingen med Pemetrexed Mylan. Du ska ta minst 5 doser under de sju dagar som föregår den första dosen

av Pemetrexed Mylan. Du ska fortsätta att ta folsyra i 21 dagar efter den sista Pemetrexed Mylan-dosen. Du

kommer också att få en vitamin B12-injektion (1000 mikrogram) veckan före Pemetrexed Mylan-infusionen och

sedan ungefär var 9:e vecka (motsvarande 3 behandlingskurer med Pemetrexed Mylan). Vitamin B12 och

folsyra ges för att reducera de eventuella skadliga effekterna av behandlingen mot cancer.

Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du ska omedelbart kontakta din läkare om du observerar någon av följande biverkningar:

feber eller infektion (vanligt respektive mycket vanligt): om du har en temperatur på 38˚ C eller mer,

svettningar eller andra tecken på en infektion (eftersom du kanske kan ha lägre antal vita blodkroppar än

normalt, vilket är mycket vanligt). Infektionen (blodförgiftning) kan vara allvarlig och leda till döden.

om du börjar känna bröstsmärta (vanlig) eller har snabb hjärtfrekvens (mindre vanlig).

om du känner smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen (mycket vanlig).

allergisk reaktion: om du får hudutslag (mycket vanlig)/brännande eller stickande känsla (vanlig) eller

feber (vanlig). Hudreaktioner kan vara allvarliga och leda till döden (sällsynt).

Kontakta din läkare om du får mycket hudutslag, klåda eller blåsor (Stevens-Johnson syndrom eller

toxisk epidermal nekrolys).

om du blir trött, känner dig svag, lätt blir andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du kan ha mindre

hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt).

om det blöder från tandköttet, näsan eller munnen eller du får någon blödning som inte vill avstanna,

rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha färre trombocyter än normalt,

vilket är vanligt).

om du får plötslig andnöd, intensiv bröstsmärta eller hosta med blodiga upphostningar (mindre vanligt)

(kan tyda på en propp i lungans blodkärl)

Andra biverkningar av Pemetrexed Mylan som kan uppkomma:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Infektion

Halsont

Lågt antal neutrofiler (typ av vita blodkroppar)

Lågt antal vita blodkroppar

Lågt hemoglobinvärde (blodbrist)

Smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen

Aptitnedsättning

Kräkningar

Diarré

Illamående

Hudutslag

Flagnande hud

Onormala blodvärden som visar reducerad njurfunktion

Utmattning (trötthet)

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Blodinfektion

Feber med lågt antal neutrofiler (typ av vita blodkroppar)

Minskat antal blodplättar

Allergisk reaktion

Uttorkning

Smakförändringar

Muskelsvaghet till följd av skada på motoriska nerver i framförallt armar och ben

Förlust av känsla, brännande smärta och ostadig gång till följd av skador på sensoriska nerver

Yrsel

Inflammation eller svullnad i bindhinnan (membranet ytterst mot ögonlocken och täcker ögon vitan

Torra ögon

Tårfyllda ögon

Uttorkad bindhinna (membranet ytterst mot ögonlocken och täcker ögon vitan och cornea (det klara lagret som

skyddar iris och pupill)

Svullna ögonlock

Ögonproblem, såsom, torrhet, tårande, irritation, och/eller smärta.

Hjärtsvikt (tillstånd som påverkar pumpkraften i dina hjärtmuskler)

Oregelbunden hjärtrytm

Matsmältningsbesvär

Förstoppning

Smärta i buken

Lever: ökning av de ämnen i blodet som produceras av levern

Ökad hudpigmentering

Klåda

Utslag på kroppen där med röda märken

Håravfall

Nässelfeber

Njursvikt

Minskad njurfunktion

Feber

Smärta

Överskott av vätska i kroppsvävnad, vilket orsakar svullnad

Bröstsmärta

Inflammation och sårbildning i slemhinnorna som kantar matsmältningskanalen

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Minskning av antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar

Stroke

Typ av stroke när en artär till hjärnan blockeras

Blödning inuti skallen

Angina (Bröstsmärta orsakad av minskat blodflöde till hjärtat)

Hjärtinfarkt

Förträngning eller blockering av kranskärlen

Förhöjd hjärtrytm

Minskad blodfördelning till armar och ben

Blodproppar i lungans blodkärl (lungemboli)

Inflammation och ärrbildning i lungans foder med andningsproblem

Passage av ljust rött blod från anus

Blödning i mag-tarmkanalen

Brusten tarm

Inflammation i matstrupens slemhinna (esofagus)

Inflammation i tjocktarmens vägg, som kan åtföljas av blödning från tarmarna eller rektum (ses endast i

kombination med cisplatin)

Inflammation, ödem, erytem och erosion av slemhinnans yta i matstrupen orsakad av strålbehandling

Inflammation i lungan orsakad av strålbehandling

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Förstörelse av röda blodkroppar

Anafylaktisk shock (allvarlig allergisk reaktion)

Inflammatoriska tillstånd i levern

Rödhet i huden

Hudutslag som kan inträffa på hud som tidigare har utsatts för strålbehandling

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Infektioner av hud och mjukdelsvävnader

Stevens- Johnsons syndrom (en typ av allvarlig reaktion på hud och slemhinnor som kan vara livshotande)

Toxisk epidermal nekrolys (en typ av allvarlig hudreaktion som kan vara livshotande)

Autoimmunt tillstånd som resulterar i hudutslag och blåsor på ben, armar och buk

Inflammation i huden som kännetecknas av närvaron av bullösa tillstånd med vätskefylld blåsbildning

Skör hud, blåsor och erosioner samt ärrbildning i huden

Rodnad, smärta och svullnad huvudsakligen i underben

Inflammation i huden och fettet under huden (pseudocellulit)

Inflammation i huden (dermatit)

Hud som blir inflammerad, kliande, röd, sprucken och grov

Intensivt kliande fläckar

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

En form av diabetes som primärt grundar sig i njurens patologi

Störning i njurarna som involverar tubulära epitelcellers (vilka bildar njurtubuli) död.

Du kan få något av dessa symtom och/eller åkommor. Om du börja känna av någon av dessa biverkningar ska du

kontakta din läkare så snart som möjligt.

Om du känner oro över någon biverkning bör du tala med din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Pemetrexed Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Får ej frysas.

Utspädd lösning: Läkemedlet ska användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk hållbarhet i 24 timmar i kylskåp

har visats för den utspädda lösningen av pemetrexed, om beredning skett enligt anvisningarna. Skyddas för ljus.

Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pemetrexed.

En 4 ml flaska koncentrat innehåller 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddiarginin).

En 20 ml flaska koncentrat innehåller 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddiarginin).

En 40 ml flaska koncentrat innehåller 1000 mg pemetrexed (som pemetrexeddiarginin).

Lösningen innehåller 25 mg/ml pemetrexed. Ytterligare spädning av vårdpersonal krävs före injektion. Övriga

innehållsämnen är L-arginin, L-cystein, propylenglykol, citronsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pemetrexed Mylan är en klar, färglös till ljusgul, brun, brungul eller gröngul lösning. Den tillhandahålls i

injektionsflaska av glas.

Förpackningsstorlekar

1 x 4 ml injektionsflaska (100 mg/4 ml)

1 x 20 ml injektionsflaska (500 mg/20 ml)

1 x 40 ml injektionsflaska (1000 mg/40 ml)

Injektionsflaskorna är förslutna med en gummipropp (brombutyl) och en rivkork.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederländerna

Synthon Hispania S.L.

Castello, 1

Poligono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Spanien

Synthon s.r.o.

Brnĕnská 32 /čp. 597

678 01 Blansko

Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-17

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Använd aseptisk teknik under spädning av pemetrexed för intravenös infusion.

Beräkna den dos och det antal injektionsflaskor av Pemetrexed Mylan som krävs. Varje injektionsflaska

innehåller ett överskott av pemetrexed för att underlätta uttag av den mängd som angetts på etiketten. En

flaska innehåller en lösning med 25 mg/ml pemetrexed.

Den valda volymen lösning skall spädas ytterligare till 100 ml med 5% dextros dextros eller 0,9%

natriumkloridlösning (utan konserveringsmedel) och administreras som en intravenös infusion under 10

minuter.

Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, är kompatibla med administreringsset och

infusionspåsar invändigt belagda med polyvinylklorid och polyolefin. Pemetrexed är inte kompatibelt

med lösningar som innehåller kalcium, inklusive Ringer-laktat och Ringer lösning.

Pemetrexed Mylan innehåller L-arginin som tillsatsämne. L-arginin är inte förenligt med cisplatin vilket

leder till sönderfall av cisplatin. Infusionsslangarna måste sköljas efter administrering av Pemetrexed

Mylan.

Läkemedel som ges parenteralt skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning

före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen ej administreras.

Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar för cytostatika.

Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering:

Liksom för andra potentiellt toxiska läkemedel mot

cancer skall försiktighet iakttas vid hantering och beredning av infusionslösningar innehållande pemetrexed.

Användning av handskar rekommenderas. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med huden, tvätta huden

omedelbart och grundligt med tvål och vatten. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor, spola

grundligt med vatten. Pemetrexed ger inte upphov till blåsor. Det finns ingen specifik antidot att använda vid

extravasation av pemetrexed. Några enstaka fall av pemetrexed extravasation har rapporterats men de bedömdes

inte som allvarliga av prövaren. Extravasation bör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-blåsbildande

medel.

Läs hela dokumentet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pemetrexed Mylan 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat innehåller 25 mg pemetrexed (som pemetrexed diarginin)

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 100 mg pemetrexed (som pemetrexed diarginin).

En injektionsflaska med 20 ml koncentrat innehåller 500 mg pemetrexed (som pemetrexed diarginin).

En injektionsflaska med 40 ml koncentrat innehåller 1000 mg pemetrexed (som pemetrexed diarginin).

Hjälpämnen med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller 140 mg propylenglykol per 4 ml injektionsflaska motsvarande 35 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 700 mg propylenglykol per 20 ml injektionsflaska motsvarande 35 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 1400 mg propylenglykol per 40 ml injektionsflaska motsvarande 35 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös till gul, brungul eller gröngul lösning.

Koncentratets pH är mellan 8,3 och 9,0.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed Mylan används i kombination med cisplatin för behandling av kemoterapinaiva patienter

med icke-resektabelt, malignt pleuramesoteliom.

Icke-småcellig lungcancer

Pemetrexed Mylan används i kombination med cisplatin som initial behandling av kemoterapinaiva

patienter

med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än den

dominerande skivepitelcellstypen (se avsnitt 5.1).

Pemetrexed Mylan används som monoterapi vid underhållsbehandling av lokalt avancerad eller

metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp hos

patienter vars sjukdom inte progredierat. Behandlingen ska påbörjas omedelbart efter platinabaserad

kemoterapi (se avsnitt 5.1).

Pemetrexed Mylan används som monoterapi efter tidigare kemoterapi för behandling av patienter med

lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än den dominerande

skivepitelcellstypen (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Administrering av Pemetrexed Mylan får endast ske under överinseende av läkare med erfarenhet av

cytostatikabehandling.

Pemetrexed Mylan i kombination med cisplatin

Den rekommenderade dosen av Pemetrexed Mylan är 500 mg/m

2

kroppsyta administrerad som en

intravenös infusion (IV) under 10 minuter den första dagen i varje 21-dagarscykel. Den

rekommenderade dosen av cisplatin är 75 mg/m

kroppsyta, som infunderas under två timmar cirka

30 minuter efter pemetrexedinfusionens slut den första dagen i varje 21-dagarscykel. Patienterna skall

behandlas med antiemetika och ges adekvat hydrering före och/eller efter cisplatin-infusionen. (För

specifika doseringsrekommendationer, se även cisplatins produktresumé).

Pemetrexed Mylan som monoterapi

För patienter som behandlas för icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi är den

rekommenderade dosen 500 mg/m

kroppsyta administrerad som en intravenös infusion under

10 minuter den första dagen i varje 21-dagarscykel.

Premedicinering

För att minska incidensen och allvarlighetsgraden av hudreaktioner skall en kortikosteroid ges dagen

före, samma dag och dagen efter pemetrexedadministreringen. Kortikosteroiden bör motsvara 4 mg

dexametason givet oralt två gånger dagligen (se avsnitt 4.4).

För att minska toxiciteten skall patienter som behandlas med pemetrexed även erhålla tillägg av

vitaminer (se avsnitt 4.4). Patienterna skall inta folsyra oralt eller någon multivitaminberedning

innehållande folsyra (350 till 1000 mikrogram) varje dag. Minst fem doser folsyra skall intas under de

sju dagar som föregår den första pemetrexeddosen och intaget av folsyra skall sedan fortsätta under

hela behandlingsperioden och i 21 dagar efter den sista pemetrexeddosen. Patienterna skall också

erhålla en intramuskulär injektion av vitamin B

(1000 mikrogram) under den vecka som föregår den

första pemetrexeddosen och därefter en gång var tredje cykel. Efterföljande vitamin B

-injektioner

kan ges på samma dag som pemetrexed.

Behandlingskontroll

Komplett blodkroppsräkning, inkluderande differential- och trombocyträkning, skall utföras före varje

dos på patienter som får pemetrexed. Före varje kemoterapibehandling skall blodkemiprov tas för att

utvärdera lever- och njurfunktionen. Vid initiering av en kemoterapicykel krävs att totalantalet

neutrofila granulocyter är ≥ 1 500/mm

och trombocyter ≥ 100 000/mm

Kreatininclearance skall vara ≥ 45 ml/min.

Totalbilirubin skall vara ≤ 1,5 gånger övre normalgräns. Alkalisk fosfatas, aspartataminotransferas

(ASAT) och alaninaminotransferas (ALAT) skall vara ≤ 3 gånger övre normalgräns. Värden på

alkalisk fosfatas, ASAT och ALAT som är ≤ 5 gånger övre normalgräns är acceptabla vid

tumörengagemang i levern.

Dosanpassning

Dosanpassningen skall vid start av efterföljande cykel, grunda sig på de lägsta blodvärdena och

maximivärdet för icke-hematologisk toxicitet från föregående behandlingscykel. Behandlingen kan

uppskjutas för att ge tillräcklig tid för återhämtning. Efter återhämtningen skall behandlingen

återupptas enligt de riktlinjer som ges i tabell 1, 2 och 3. Tabellerna är tillämpbara både för monoterapi

av Pemetrexed Mylan och för kombinationsbehandling med cisplatin.

Tabell 1 – Dosanpassning för pemetrexed (som monoterapi eller kombinationsbehandling) och

cisplatin – Hematologisk toxicitet

Lägsta värde på totalantalet neutrofila

granulocyter < 500/mm

och lägsta värde på

trombocyter ≥ 50 000/mm

75 % av tidigare dos (både pemetrexed

och cisplatin)

Lägsta värde för trombocyter < 50 000/mm

oavsett minsta värde på totalantalet neutrofila

granulocyter

75 % av tidigare dos (både pemetrexed

och cisplatin)

Lägsta värde för trombocyter < 50 000/mm

blödning

, oavsett minsta värde på totalantalet

neutrofila granulocyter

50 % av tidigare dos (både pemetrexed

och cisplatin)

I överensstämmelse med definitionen på ≥CTC grad 2 med blödning enligt National Cancer Institute

Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998).

Om patienten utvecklar icke-hematologisk toxicitet ≥ grad 3 (undantaget neurotoxicitet) skall

Pemetrexed Mylan inte ges förrän värdet blivit mindre eller lika med patientens värde före

behandling. Behandlingen skall återupptas enligt de riktlinjer som ges i tabell 2.

Tabell 2 – Dosanpassning för pemetrexed (som monoterapi eller kombinationsbehandling) och

cisplatin – Icke-hematologisk toxicitet

a,b

pemetrexed -dos

(mg/m

2

)

Cisplatin-dos (mg/m

2

)

Någon toxicitet av grad 3 eller 4

förutom mukosit

75 % av tidigare dos

75 % av tidigare dos

Diarré som kräver sjukhusvård

(oavsett grad) eller grad 3 eller 4

75 % av tidigare dos

75 % av tidigare dos

Mukosit, grad 3 eller 4

50 % av tidigare dos

100 % av tidigare dos

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC; v2.0; NCI 1998)

Exklusive neurotoxicitet

Vid neurotoxicitet rekommenderas att dosen för Pemetrexed Mylan och cisplatin anpassas enligt tabell

3. Om neurotoxicitet av grad 3 eller 4 observeras skall patienten avbryta behandlingen.

Tabell 3 – Dosanpassning för pemetrexed (monoterapi eller kombinationsbehandling) och cisplatin

– Neurotoxicitet

CTC

a

grad

Pemetrexed -dos

(mg/m

2

)

Cisplatin-dos (mg/m

2

)

0 – 1

100 % av tidigare dos

100 % av tidigare dos

100 % av tidigare dos

50 % av tidigare dos

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC; v2.0; NCI 1998)

Behandling med Pemetrexed Mylan skall avbrytas om hematologisk eller icke-hematologisk toxicitet

grad 3

eller 4 uppkommit efter 2 dosreduceringar. Behandlingen skall avbrytas omedelbart om

neurotoxicitet grad 3 eller 4 observeras.

Särskilda patientgrupper

Äldre

I de kliniska studierna finns inget som tyder på att patienter som är 65 år eller äldre löper större risk

få biverkningar jämfört med patienter som är yngre än 65 år. Ingen dosreduktion, annat än den

som rekommenderas för övriga patienter, är nödvändig.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Pemetrexed Mylan för en pediatrisk population för

indikationerna malignt

pleuramesoteliom och icke-småcellig lungcancer.

Patienter med försämrad njurfunktion

(standard cockcroft and gault formula eller glomerulär filtrationshastighet mätt med Tc99m-DPTA

serumclearance-metod)

Pemetrexed utsöndras huvudsakligen oförändrad via njurarna. Patienter med kreatininclearance

≥ 45 ml/min behövde i de kliniska studierna ingen dosjustering, annat än den som rekommenderas för

alla patienter. Data för användning av pemetrexed till patienter med kreatininclearance under 45 ml/min

är otillräckliga. Därför skall dessa patienter inte erhålla pemetrexed (se avsnitt 4.4).

Patienter med försämrad leverfunktion

Något samband mellan ASAT, ALAT eller totalbilirubin och farmakokinetiken av pemetrexed har inte

fastställts. Patienter med försämrad leverfunktion, t ex bilirubinvärde > 1,5 gånger övre normalvärdet

och/eller aminotransferasvärde > 3,0 gånger övre normalvärdet (i frånvaro av levermetastaser) eller >

5,0 gånger övre normalvärdet (vid levermetastaser), har dock inte specifikt studerats.

Administreringssätt

För försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av Pemetrexed Mylan, se avsnitt 6.6.

Pemetrexed Mylan är för intravenöst bruk. Pemetrexed Mylan bör administreras som en intravenös

infusion under 10 minuter den första dagen i varje 21-dagarscykel. För anvisningar om spädning av

Pemetrexed Mylan före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Amning (se avsnitt 4.6).

Samtidig vaccination mot gula febern (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Pemetrexed kan hämma benmärgens funktion, vilket visar sig i neutropeni, trombocytopeni och anemi

(eller pancytopeni) (se avsnitt 4.8). Den dosbegränsande toxiciteten utgörs vanligtvis av

myelosuppression. Patienterna skall kontrolleras med avseende på myelosuppression under

behandlingen, och pemetrexed skall inte ges till patienter förrän totalantalet neutrofila granulocyter

återgår till ≥ 1 500/mm

och antalet trombocyter återgår till ≥ 100 000/mm

. Dosreduktion för

efterföljande cykler baseras på lägsta värdet för totalantalet neutrofila leukocyter, trombocytvärdet och

maximal icke-hematologisk toxicitet som observerats vid föregående cykels slut (se avsnitt 4.2).

Lägre toxicitet och en reducerad hematologisk och icke-hematologisk toxicitet grad 3/4, som

neutropeni, neutropeni med feber och infektion med neutropeni grad 3/4 rapporterades då

förbehandling med folsyra och vitamin B

hade skett. Därför måste alla patienter som behandlas med

pemetrexed informeras om att ta folsyra och vitamin B

profylaktiskt för att reducera

behandlingsrelaterad toxicitet (se avsnitt 4.2).

Hudreaktioner har rapporterats hos patienter som inte förbehandlats med en kortikosteroid.

Förbehandling med dexametason (eller motsvarande) kan reducera incidensen och svårighetsgraden av

hudreaktioner (se avsnitt 4.2).

Tillräckligt antal patienter med kreatininclearance under 45 ml/min har inte studerats. Därför

rekommenderas inte användning av pemetrexed till patienter med kreatininclearance < 45 ml/min (se

avsnitt 4.2).

Patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens (kreatininclearance från 45 till 79 ml/min) skall undvika

att ta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs), såsom ibuprofen och acetylsalicylsyra

(> 1,3 g per dag), från 2 dagar före till 2 dagar efter pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.5).

Patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens, för vilka behandling med pemetrexed planeras, bör

avbryta behandling med NSAIDs med lång halveringstid för eliminationen, från minst 5 dagar före till

minst 2 dagar efter pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.5).

Allvarliga njurbiverkningar, inkluderande akut njursvikt, har rapporterats för pemetrexed enbart eller i

kombination med andra kemoterapeutika. Många av de patienter hos vilka dessa biverkningar

rapporterades hade bakomliggande riskfaktorer för utveckling av renala effekter som t ex uttorkning

eller redan befintlig hypertoni eller diabetes. Nefrogen diabetes insipidus och renal tubulär

nekros

rapporterades också efter försäljningsgodkännandet för pemetrexed, i monoterapi eller

tillsammans

med andra kemoterapeutika. De flesta av dessa biverkningar försvann efter att

pemetrexed satts ut.

Patienter bör regelbundet övervakas för akut tubulär nekros, nedsatt njurfunktion

samt tecken och

symtom på nefrogen diabetes insipidus (t.ex. hypernatremi).

Effekten på pemetrexed av vätskeansamling som pleurautgjutning eller ascites är inte helt utredd. En

fas 2-studie med pemetrexed på 31 patienter med solida tumörer och stabil vätskeansamling visade

ingen skillnad i normaliserade plasmakoncentrationer för pemetrexeddosen eller clearance jämfört

med patienter utan vätskeansamlingar. Dränering av vätskeansamling bör övervägas före

pemetrexedbehandlingen, men är inte nödvändig.

På grund av gastrointestinal toxicitet av pemetrexed i kombination med cisplatin har allvarlig

dehydrering observerats. Därför skall patienterna ges adekvat behandling med antiemetika och

hydrering före och/eller efter behandlingen.

Allvarliga kardiovaskulära händelser, inkluderande hjärtinfarkt, och cerebrovaskulära händelser har

rapporterats mindre vanligt i kliniska studier med pemetrexed, vanligtvis då det administrerats i

kombination med andra cytotoxiska läkemedel. De flesta patienter, hos vilka dessa händelser

observerats, hade sedan tidigare riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom (se avsnitt 4.8).

Det är vanligt att cancerpatienter är immunsupprimerade. Följaktligen rekommenderas inte

användning av levande, försvagade vacciner (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Pemetrexed kan ge genetiska skador. Könsmogna män avråds från att avla barn under behandlingen och

upp till 6 månader efter behandlingen. Preventiva åtgärder eller avhållsamhet rekommenderas. På grund

av risken för irreversibel sterilitet av pemetrexedbehandlingen rekommenderas män att söka råd

angående konservering av sperma före behandlingen.

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed (se

avsnitt 4.6).

Fall av strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som behandlats med strålning före, under

eller efter pemetrexedbehandlingen. Dessa patienter bör ges särskild uppmärksamhet och användning

av andra strålningssensibiliserande läkemedel bör ske med försiktighet.

Fall av strålningsinducerad hudreaktion (radiation recall) har rapporterats hos patienter som fått

strålbehandling flera veckor eller år tillbaka.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Pemetrexed elimineras huvudsakligen oförändrad via njurarna genom tubulär sekretion och i mindre

grad genom glomerulär filtration. Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t ex

aminoglykosider, loop-diuretika, platinaföreningar, ciklosporin) kan potentiellt leda till fördröjd

clearance av pemetrexed. Sådana kombinationer skall användas med försiktighet. Om nödvändigt skall

kreatininclearance följas noggrant.

Samtidig administrering av substanser som också utsöndras tubulärt (t ex probenecid, penicillin) kan

potentiellt leda till fördröjd clearance av pemetrexed. Kombination av pemetrexed och dessa

läkemedel skall ske med försiktighet. Om nödvändigt skall kreatininclearance följas noggrant.

Hos patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance ≥ 80 ml/min) kan höga doser av icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs, som ibuprofen > 1600 mg per dag) och

acetylsalicylsyra (≥ 1,3 g per dag) reducera eliminationen av pemetrexed och som följd därav öka

förekomsten av biverkningar av pemetrexed. Därför skall försiktighet iakttas då högre doser av

NSAIDs eller acetylsalicylsyra ges samtidigt med pemetrexed till patienter med normal njurfunktion

(kreatininclearance ≥ 80 ml/min).

Hos patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens (kreatininclearance från 45 till 79 ml/min) skall

samtidig administrering av pemetrexed och NSAIDs (t ex ibuprofen) eller acetylsalicylsyra i högre

doser undvikas, från 2 dagar före till 2 dagar efter pemetrexedadministreringen (se avsnitt 4.4).

Då data saknas avseende potentiell interaktion med NSAIDs med längre halveringstider, såsom

piroxikam eller rofecoxib, skall samtidig administrering med pemetrexed till patienter med lätt till

måttlig njurinsufficiens avbrytas från minst 5 dagar före till minst 2 dagar efter pemetrexed-

administreringen (se avsnitt 4.4). Om samtidig administrering av NSAIDs bedöms vara nödvändig, bör

patienten noga övervakas med avseende på toxicitet, särskilt myelosuppression och gastrointestinal

toxicitet.

Pemetrexed metaboliseras i begränsad omfattning i levern. Resultat som erhållits i

in vitro

studier med

humana levermikrosomer visar att pemetrexed inte kan förväntas ge en kliniskt betydelsefull hämning

av metabolisk clearance av läkemedel som metaboliseras via CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 och

CYP1A2.

Interaktioner som är gemensamma för alla cytostatika

På grund av den ökade trombosrisken hos patienter med cancer är behandling med antikoagulantia

vanlig. Den höga intraindividuella variabiliteten av koagulationsstatus under sjukdom och en eventuell

interaktion mellan orala antikoagulantia och kemoterapeutika kräver frekventare bestämning av INR

(International Normalised Ratio), om beslut fattats att behandla patienten med orala antikoagulantia.

Samtidig användning kontraindicerad: Vaccin mot gula febern: risk för fatal, generaliserad, vaccinal

sjukdom (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning rekommenderas ej: Levande, försvagade vacciner (utom mot gula febern, där

samtidig användning är kontraindicerad): risk för systemisk, potentiellt livshotande sjukdom. Risken

ökar hos personer som redan är immunsupprimerade av den bakomliggande sjukdomen. Användning

av inaktiverat vaccin (polio) rekommenderas då sådant finns (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder / Födelsekontroll hos män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed.

Pemetrexed kan ge genetiska skador. Könsmogna män avråds från att avla barn under behandlingen

och upp till 6 månader efter behandlingen. Preventiva åtgärder eller avhållsamhet rekommenderas.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med pemetrexed saknas, men liksom andra antimetaboliter

misstänks pemetrexed orsaka allvarliga missbildningar om det ges under graviditet. Djurstudier har

visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Pemetrexed skall användas under graviditet

endast då det är absolut nödvändigt, efter ett noggrant övervägande av moderns behov i förhållande till

riskerna för fostret (se avsnitt 4.4).

Amning

Det är inte känt om pemetrexed utsöndras i modersmjölk, och biverkningar hos det ammade barnet kan

inte uteslutas. Amning skall avbrytas under behandling med pemetrexed (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

På grund av risken för irreversibel sterilitet av pemetrexedbehandlingen rekommenderas män att söka

råd angående konservering av sperma före behandlingen.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte studerats. Det har dock

rapporterats att pemetrexed kan orsaka trötthet. Patienterna skall därför varnas för att köra bil eller

använda maskiner om detta inträffar.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De mycket vanliga biverkningar som rapporterats med pemetrexed, oavsett om det använts som

monoterapi eller i kombination, är benmärgssuppression manifesterad som anemi, neutropeni,

leukopeni, trombocytopeni; och gastrointestinala toxiciteter, manifesterade som anorexi, illamående,

kräkningar, diarré, förstoppning, faryngit, mukosit och stomatit. Andra biverkningar är njurtoxiciteter,

förhöjda aminotransferaser, alopeci, trötthet, dehydrering, hudutslag, infektion/sepsis och neuropati.

Sällsynta biverkningar är Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

Lista över biverkningar i tabellformat

Tabell 4 listar biverkningar oavsett kausalitet med pemetrexed när det använts antingen som monoterapi,

eller i kombination med cisplatin från pivotala registreringsstudier (JMCH, JMEI, JMBD, JMEN och

PARAMOUNT), och ifrån klinisk användning.

Biverkningar listas grupperat efter MedDRA organsystem. Följande frekvensangivelser används:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta

(≥1/10 000 till<1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) och har rapporterats (förekommer hos ett okänt

antal användare).

Tabell 4. Frekvens av samtliga biverkningar oavsett kausalitet med pemetrexed från pivotala

registreringsstudier JMEI (pemetrexed vs docetaxel), JMDB (pemetrexed och cisplatin jämfört med

Gemzar och cisplatin), JMCH (pemetrexed plus cisplatin jämfört med cisplatin), JMEN och

PARAMOUNT (pemetrexed plus bästa understödjande vård (BSC) jämfört med placebo plus bästa

understödjande vård), och ifrån klinisk användning.

Organklassifi

cering

(MedDRA)

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre

vanlig

Sällsynt

Mycket

sällsynt

Har

rapporterats

Infektioner och

infestationer

Infektion

Faryngit

Sepsis

Dermo-

hypodermit

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni

Leukopeni

Minskning av

hemoglobin

Febril

neutropeni

Minskning av

antalet

trombocyter

Pancytopeni

Immun-

medierad

hemolytisk

anemi

Immunsysteme

Hypersensitivi

Anafylaktisk

chock

Metabolism

och nutrition

Dehydrering

Centrala och

perifera

nervsystemet

Smakförändrin

Perifer motor

neuropati

Perifer

sensorisk

Cerebrovask

ulär händelse

Ischemisk

stroke

Intrakranial

blödning

neuropati

Yrsel

Ögon

Konjunktivit

Torra ögon

Ökat tårflöde

Keratokonjunk

tivit sicca

Ögonlocksöde

Corneal

dystrofi

Hjärtat

Hjärtsvikt

Arytmi

Angina

Hjärtinfarkt

Kranskärlssju

kdom

Supraventrik

ulär arrytmi

Blodkärl

Perifer

ischemi

Andningsvägar

, bröstkorg och

mediastinum

Lungemboli

Interstitial

lunginflamm

ation

Magtarmkanal

Stomatit

Anorexi

Kräkningar

Diarré

Illamående

Dyspepsi

Förstoppning

Buksmärta

Rektal

blödning

Gastrointesti

nal blödning

Intestinal

perforation

Esofagit

Kolit

Lever

Ökning av

alanin

aminotransfera

s och aspartat

aminotransfera

Hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Hudutslag

Fjällande hud

Hyperpigment

ering

Pruritus

Erytem

multiforme

Erytem

Stevens-

Johnson

syndrom

Toxisk

epidermal

Alopeci

Urtikaria

nekrolys

Pemphigus

Bullös

dermatit

Epidermolysi

s bullosa

acquisita

Erytematöst

ödem

Pseudocellu-

litis

Dermatit

Eksem

Prurigo

Njurar och

urinvägar

Minskat

kreatinin

clearance

Kreatinin

förhöjning

Njursvikt

Minskad

glomerular

filtration

Nefrogen

diabetes

insipidus

Renal tubulär

nekros

Allmänna

symptom

och/eller

symtom vid

administrering

sstället

Trötthet

Feber

Smärta

Ödem

Bröstsmärtor

Inflammerad

mukosa

Undersökninga

Förhöjd

gammaglutam

yltransferas

(Gamma-GT /

GGT)

Kirurgiska och

medicinska

åtgärder

Strålnings-

esofagit

Strålnings-

pneumonit

Lokala

reaktioner i

strålningsomr

ådet (recall-

fenomen)

med eller utan neutropeni

i vissa fall fatal

som i vissa fall lett till nekros i extremiteter

med andningsinsufficiens

endast setts i kombination med cisplatin

primärt i nedre kroppsdelar

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom som rapporteras efter överdosering inkluderar neutropeni, anemi, trombocytopeni, mukosit,

sensorisk polyneuropati och hudutslag. De förväntade komplikationerna av överdosering innefattar

benmärgssuppression, yttrande sig som neutropeni, trombocytopeni och anemi. Dessutom kan infektion

med eller utan feber, diarré och/eller mukosit förekomma. I händelse av misstänkt överdos skall

patienten följas med blodkroppsräkning och vid behov erhålla understödjande behandling.

Användning av kalciumfolinat/folinsyra för behandling av överdosering med pemetrexed bör

övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Folsyraanaloger, ATC-kod L01BA04

Pemetrexed är en folsyreantagonist med flera angreppspunkter, som används mot cancer. Effekten

utövas genom att kritiska, folatberoende, metaboliska processer, nödvändiga för cellreplikationen,

avbryts.

In vitro

studier har visat att pemetrexed fungerar som en folsyreantagonist med flera angreppspunkter.

Det hämmar tymidylatsyntas (TS), dihydrofolatreduktas (DHFR) och

glycinamidribonukleotidformyltransferas (GARFT), som är kritiska folatberoende enzymer involverade

i de novo

biosyntes av tymidin och purinnukleotider. Pemetrexed transporteras in i

cellerna av både

bäraren av reducerat folat och cellmembranets proteinbindningssystem för folat. I cellen omvandlas

pemetrexed snabbt och effektivt till polyglutamatformer av enzymet folylglutamatsyntetas.

Polyglutamatformerna kvarhålls i cellerna och är till och med mera potenta hämmare av TS och

GARFT. Polyglutamation är en tids- och koncentrationsberoende process som försiggår i tumörceller

och i mindre grad i normal vävnad. Polyglutamaterade metaboliter har en ökad intracellulär

halveringstid vilket ger en förlängd läkemedelseffekt i maligna celler.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att skicka in studieresultat för pemetrexed för

alla grupper av den pediatriska populationen för godkända indikationer (se avsnitt 4.2).

Klinisk effekt

Mesoteliom

EMPHACIS, en enkelblind, randomiserad, fas 3-multicenterstudie i vilken pemetrexed plus cisplatin

jämfördes med cisplatin, på kemoterapinaiva patienter med malignt pleuramesoteliom, har visat att

patienter som behandlats med Pemetrexed Mylan och cisplatin hade en kliniskt betydelsefull

överlevnadsfördel på 2,8 månader (median) jämfört med patienter som fick enbart cisplatin.

Tillägg av folsyra i låg dos och vitamin B

infördes under studien för att reducera de toxiska

effekterna av behandlingen. Den primära analysen av denna studie utfördes på en population som

omfattade alla patienter som randomiserats till en behandlingsarm som erhöll studieläkemedel

(randomiserade och behandlade). Analys av en undergrupp av patienter som fick tillägg av folsyra

och vitamin B

under hela behandlingstiden för studien (komplett vitaminsubstitution) utfördes

även.

Resultatet av dessa analyser sammanfattas i tabellen nedan:

Tabell 5. Effekt av pemetrexed plus cisplatin jämfört med cisplatin för malignt pleuramesoteliom

Randomiserade och

behandlade patienter

Patienter med komplett

vitaminsubstitution

Effektparameter

Pemetrexed

/cisplatin

(N=226)

Cisplatin

(N=222)

Pemetrexed

/cisplatin

(N=168)

Cisplatin

(N=163)

Total överlevnad i månader (median)

12,1

13,3

10,0

(95 % KI)

(10,0-14,4)

(7,8-10,7)

(11,4-14,9)

(8,4-11,9)

Log Rank p-värde

0,020

0,051

Tid till tumörprogression i månader

(median)

(95 % KI)

(4,9-6,5)

(2,8-4,4)

(5,3-7,0)

(2,8-4,5)

Log Rank p-värde

0,001

0,008

Tid till behandlingssvikt i månader

(95 % KI)

(3,9-4,9)

(2,1-2,9)

(4,3-5,6)

(2,2-3,1)

Log Rank p-värde

0,001

0,001

Total responsfrekvens

41,3 %

16,7 %

45,5 %

19,6 %

(95 % KI)

(34,8-48,1)

(12,0-22,2)

(37,8-53,4)

(13,8-26,6)

Fishers exakta p-värde

< 0,001

< 0,001

Förkortning: KI = Konfidensintervall

p-värde hänför sig till jämförelse mellan behandlingsarmar

I pemetrexed /cisplatin-armen, randomiserade och behandlade (n=225) och patienter med komplett

tillägg (n=167)

Statistiskt signifikant förbättring av de kliniskt relevanta symtomen (smärta och dyspné) som sätts i

samband med malignt pleuramesoteliom visades för pemetrexed /cisplatin-armen (212 patienter) i

jämförelse med cisplatin-armen (218 patienter) mätt med Lung Cancer Symptom Scale. Statistiskt

signifikanta skillnader i lungfunktionsprov observerades även. Separationen mellan

behandlingsarmarna uppnåddes genom förbättring av lungfunktionen i pemetrexed /cisplatin-armen

och försämring av lungfunktionen med tiden i kontrollarmen.

Data för behandling av malignt pleuramesoteliom med enbart pemetrexed är begränsade. Pemetrexed

givet som monoterapi i en dos av 500 mg/m

har studerats på 64 kemoterapinaiva patienter med

malignt pleuramesoteliom. Total responsfrekvens var 14,1 %.

Icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi

En randomiserad, öppen fas 3-multicenterstudie där Pemetrexed Mylan jämfördes med docetaxel på

patienter

med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi

har visat

en överlevnadstid på 8,3 månader (median) för patienter som behandlats med Pemetrexed

Mylan (Intent To Treat population n=283) och 7,9 månader för patienter som behandlats med

docetaxel (ITT n=288). Tidigare kemoterapi inkluderade inte Pemetrexed Mylan.

En analys av den inverkan histologin av icke-småcellig lungcancer har på behandlingseffekten med

avseende på total överlevnad visade att Pemetrexed Mylan var att föredra framför docetaxel vad

beträffar annan histologi än den dominerande av skivepitelcellstypen (n=399, 9,3 mot 8,0 månader,

justerat HR

(Hazard Ratio; riskförhållande)=0,78; 95 % KI=0,61-1,00, p=0,047) och docetaxel var att

föredra då histologin var av skivepitelcellstyp (n=172, 6,2 mot 7,4 månader, justerat HR=1,56; 95 %

KI=1,08-2,26, p=0,018). Inga kliniskt relevanta skillnader beträffande säkerhetsprofilen av pemetrexed

observerades inom de histologiska undergrupperna.

Begränsade kliniska data från en enskild, randomiserad, kontrollerad fas 3-studie tyder på att

effektdata total överlevnadstid, progressionsfri överlevnadstid för pemetrexed är lika för patienter som

tidigare förbehandlats med docetaxel (n=41) och patienter som inte förbehandlats med docetaxel

(n=540).

Tabell 6 Effekt av pemetrexed jämfört med docetaxel för icke-småcellig lungcancer – ITT

population

Pemetrexed

Mylan

Docetaxel

Överlevnadstid (månader)

(n=283)

(n=288)

Median (m)

95 % KI för median

(7,0-9,4)

(6,3-9,2)

0,99

95 % KI för HR

(0,82-1,20)

Non-inferiority p-värde (HR)

0,226

Progressionsfri överlevnadstid (månader)

(n=283)

(n=288)

Median

HR (95 % KI)

0,97 (0,82-1,16)

Tid till behandlingssvikt (TTTF – månader)

(n=283)

(n=288)

Median

HR (95 % KI)

0,84 (0,71-0,997)

Respons

(n: kvalificerad för respons)

(n=264)

(n=274)

Responsfrekvens (%) (95 % KI)

9,1 (5,9-13,2)

8,8 (5,7-12,8)

Stabil sjukdom (%)

45,8

46,4

Förkortningar: KI = konfidensintervall; HR = riskförhållande; ITT = intent to treat; n = total

populationsstorlek

Icke-småcellig lungcancer, initial behandling

En multicenter, randomiserad, öppen, fas 3-studie som jämförde pemetrexed plus cisplatin med

gemcitabin plus cisplatin på kemoterapinaiva patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

(Stage IIIb eller IV) icke-småcellig lungcancer visade att ITT-populationen (Intent-To-Treat n=862)

som fick pemetrexed plus cisplatin uppnådde primär endpoint och visade liknande klinisk effekt

som gemcitabin plus cisplatin (ITT n=863) med avseende på total överlevnad (justerat

riskförhållande

0,94; 95 % KI 0,84-1,05). Alla patienter som inkluderats i denna studie hade

ECOG performance status 0 eller 1.

Den primära effektanalysen baserades på ITT-populationen. Känslighetsanalyser av de viktigaste

effektparametrarna utfördes även på Protocol Qualified (PQ)-populationen. Effektanalyserna

baserade på PQ-populationen överensstämmer med analyserna av ITT-populationen och ger stöd för

Pemetrexed Mylan plus cisplatin (PC) inte är sämre än gemcitabin plus cisplatin (GC).

Progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total responsfrekvens var lika mellan behandlingsarmarna:

median PFS var 4,8 månader för Pemetrexed Mylan plus cisplatin mot 5,1 månader för gemcitabin

plus cisplatin (justerat riskförhållande 1,04; 95 % KI 0,94-1,15) och total responsfrekvens var

30,6 % (95 % KI 27,3-33,9) för pemetrexed plus cisplatin mot 28,2 % (95 % KI 25,0-31,4) för

gemcitabin plus cisplatin. PFS-data bekräftades delvis av en oberoende granskning

(400/1725 patienter utvaldes

slumpvis till granskning).

Analysen av den inverkan histologin av icke-småcellig lungcancer har på total överlevnad visade

kliniskt relevanta skillnader beträffande överlevnad beroende på histologi, se tabellen nedan.

Tabell 7 Jämförelse av effekt mellan pemetrexed + cisplatin och gemcitabin + cisplatin som initial

behandling vid icke-småcellig lungcancer – ITT-population och histologisk undergrupp

Total överlevnadstid i

månader Median

(95 % KI)

ITT-

population

och

histologisk

undergrupp

Pemetrexed + cisplatin

Gemcitabin + cisplatin

Justerat

risk-

förhållande

(HR)

(95 % KI)

p-värde

(överlägsenhet

)

ITT-population

10,3

10,3

0,94

(n = 1725)

(9,8 – 11,2)

N=862

(9,6 – 10,9)

N=863

(0,84 – 1,05)

0,259

Adenokarcinom

12,6

10,9

0,84

(10,7 –

(10,2 –

(n=847)

13,6)

N=436

11,9)

N=411

(0,71–0,99)

0,033

Storcellig

10,4

0,67

cancer

(n=153)

(8,6 – 14,1)

N=76

(5,5 – 9,0)

N=77

(0,48–0,96)

0,027

Annan

1,08

(n=252)

(6,8 – 10,2)

N=106

(8,1 – 10,6)

N=146

(0,81–1,45)

0,586

Skivepitelcells-

10,8

1,23

cancer

(n=473)

(8,4 – 10,2)

N=244

(9,5 – 12,1)

N=229

(1,00–1,51)

0,050

Förkortningar: KI = konfidensintervall; ITT = intent-to-treat; n = total populationsstorlek

Statistiskt signifikant för non-inferiority, med hela konfidensintervallet för HR långt under 1.17645

non-inferiority marginal (p <0,001).

Kaplan Meier diagram av total överlevnadstid i förhållande till histologi

PC: Pemetrexed + Cisplatin

GC: Gemcitabin + Cisplatin

Det observerades inga kliniskt relevanta skillnader med avseende på säkerhetsprofilen för pemetrexed

plus cisplatin inom de histologiska undergrupperna.

Patienter som behandlades med pemetrexed och cisplatin behövde färre transfusioner (16,4 % mot

28,9 %, p<0,001), transfusioner av röda blodkroppar (16,1 % mot 27,3 %, p<0,001 och

trombocyttransfusioner (1,8 % mot 4,5 %, p=0,002). Patienterna krävde även mindre

erytropoietin/darbopoietin (10,4 % mot 18,1 %, p<0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1 % mot 6,1 %, p=0,004)

och järnpreparat (4,3 % mot 7,0 %, p=0,021).

Icke-småcellig lungcancer, underhållsbehandling

JMEN

I en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie (JMEN) jämfördes effekt

och säkerhet av underhållsbehandling med pemetrexed i tillägg till bästa understödjande vård (BSC)

(n=441) med placebo plus BSC (n=222) hos patienter med lokalt avancerad (Stage IIIb) eller

metastaserad (Stage IV) icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte progredierat efter 4 cykler initialt

med en kombinationsbehandling av cisplatin eller karboplatin och endera gemcitabin,

paklitaxel eller

docetaxel. Pemetrexed fanns inte som alternativ vid den initiala kombinationsbehandlingen. Alla

patienter som inkluderats i denna studie hade ECOG performance status 0 eller 1. Patienterna erhöll

underhållsbehandling tills sjukdomen progredierade. Effekt och säkerhet mättes från

randomiseringstidpunkten efter den initiala behandlingens (induktionsbehandlingen) slut. Medianvärdet

på antal cykler underhållsbehandling som patienterna erhöll var 5 för pemetrexed och 3,5 för placebo.

Totalt fullföljde 213 patienter (48,3 %) 6 eller fler cykler och totalt 103 patienter (23,4 %) fullföljde 10

eller fler cykler med pemetrexed.

Studien uppfyllde primärt effektmått och visade en statistiskt signifikant förbättring i progressionsfri

överlevnadstid (PFS) i pemetrexed -armen jämfört med placebo-armen (n=581, oberoende

granskning av populationen, medianvärde 4 respektive 2 månader) (riskförhållande=0,60, 95 % KI:

0,49-0,73, p < 0,00001). Den oberoende undersökningen av patientbilderna bekräftade resultatet av

prövarens bedömning av PFS. Medianvärdet för total överlevnadstid i hela populationen (n=663)

var 13,4 månader med pemetrexed och 10,6 månader med placebo, riskförhållande = 0,79 (95 % KI:

0,65-0,95, p=0,01192).

I överensstämmelse med andra pemetrexed -studier observerades i JMEN en skillnad i effekt beroende

på histologin av den icke-småcelliga cancern. För patienter med icke-småcellig lungcancer av annan

histologi än dominerande skivepitelcellstyp (n=430, oberoende granskning av populationen) var

medianvärdet av PFS 4,4 månader i pemetrexed -armen och 1,8 månader i placebo-armen,

riskförhållande = 0,47 (95 % KI: 0,37-0,60, p=0,00001). Medianvärdet i total överlevnad för patienter

med icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp (n=481) var

15,5 månader i pemetrexed -armen och 10,3 månader i placebo-armen, riskförhållande = 0,70 (95 % KI:

0,56-0,88, p=0,002). Inkluderat induktionsfasen var medianvärdet för total överlevnad för patienter

med icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp 18,6 månader i

Pemetrexed Mylan-armen och 13,6 månader i placebo-armen, riskförhållande = 0,71 (95 % KI: 0,56-

0,88, p=0,002).

Resultaten med avseende på progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total överlevnadstid (OS) hos

patienter med skivepitelcellshistologi visade ingen fördel för pemetrexed i jämförelse med placebo.

Inga kliniskt relevanta skillnader observerades i säkerhetsprofilen för pemetrexed inom de histologiska

undergrupperna.

JMEN: Kaplan Meier diagram av progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total överlevnadstid

(OS) av pemetrexed i jämförelse med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer av

annan histologi än dominerande skivepitelstyp:

PARAMOUNT

I en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie (PARAMOUNT),

jämfördes effekt och säkerhet av fortsatt underhållsbehandling med pemetrexed i tillägg till BSC

(n=359)

med placebo plus BSC (n=180) hos patienter med lokalt avancerad (Stage IIIb) eller

metastaserad (Stage IV) NSCLC av annan histologi än den dominerande skivepitelcellstypen, som inte

progredierat efter 4 cykler initialt med en kombinationsbehandling av pemetrexed och cisplatin. Av de

939 patienter som fick pemetrexed och cisplatin som induktionsbehandling randomiserades 539

patienter

till underhållsbehandling med pemetrexed eller placebo. Av de randomiserade patienterna

svarade

44,9% helt eller delvis på pemetrexed och cisplatin som induktionsbehandling och för 51,9%

stabiliserades sjukdomen. De patienter som randomiserades till underhållsbehandling måste ha ECOG

performance status 0 eller 1. Mediantiden från start av Pemetrexed Mylan och cisplatin

induktionsbehandling till start av underhållsbehandling var 2,96 månader för både pemetrexed-armen

och placebo-armen. Randomiserade patienter erhöll underhållsbehandling tills sjukdomen

progredierade. Effekt och säkerhet mättes från randomiseringstidpunkten efter den initiala

behandlingens (induktionsbehandlingen) slut. Medianvärdet på antal cykler underhållsbehandling som

patienterna

erhöll var 4 för Pemetrexed Mylan och 4 för placebo. Totalt fullföljde 169 patienter

(47,1%) 6 eller fler cykler

av underhållsbehandling med pemetrexed, vilket motsvarar åtminstone

10 cykler totalt med pemetrexed.

Studien uppfyllde primärt effektmått och visade en statistiskt signifikant förbättring i

progressionsfri

överlevnadstid (PFS) i pemetrexed -armen jämfört med placebo-armen (n=472,

oberoende granskning av

populationen, medianvärde 3,9 respektive 2,6 månader)

(riskförhållande=0,64, 95 % KI: 0,51-0,81, p = 0,0002). Den oberoende undersökningen av

patientbilderna bekräftade resultatet av prövarens

bedömning av PFS. För randomiserade

patienter, var medianvärdet av prövarens bedömning av PFS,

mätt från starten av pemetrexed och

cisplatin induktionsbehandling, 6,9 månader i pemetrexed -armen och

5,6 månader i placebo-

armen, riskförhållande = 0,59 (95 % KI: 0,47-0,74).

Efter induktion med pemetrexed och cisplatin (4 cykler), var behandling med pemetrexed statistiskt

överlägsen placebo när det gäller total överlevnadstid (median 13,9 månader mot 11,0 månader,

riskförhållande = 0,78, 95% KI = 0,64-0,96, p=0,0195). När denna finala överlevnadsanalys

gjordes

var 28,7% av patienterna i pemetrexed-armen fortfarande i livet eller otillgängliga för

uppföljning mot

21,7% av patienterna i placeboarmen. Den relativa behandlingseffekten av

pemetrexed var konsekvent

tvärs över subgrupperna (inkluderande sjukdomsstadium,

induktionssvar, ECOG performance status,

rökning, kön, histologi och ålder) och liknade den

som setts i de ojusterade analyserna av total

överlevnadstid och progressionsfri överlevnadstid.

Ett- och tvåårs överlevnadstid för patienter med

emetrexed var 58% respektive 32%, jämfört

med 45% och 21% för patienter som fick placebo.

Medianen för total överlevnad från start av pemetrexed och cisplatin initial induktionsbehandling

16,9 månader för pemetrexed-armen och 14,0 månader för placeboarmen (riskförhållande =

0,78, 95%

KI = 0,64-0,96). Andelen patienter som fick poststudiebehandling var 64,3% för

pemetrexed och 71,7%

för placebo.

PARAMOUNT: Kaplan Meier diagram av progressionsfri överlevnadstid (PFS) och total

överlevnadstid (OS) för fortsatt pemetrexed underhållsbehandling i jämförelse med placebo

hos

patienter med icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande

skivepitelstyp (mätt

från randomisering)

Säkerhetsprofilen för pemetrexed underhållsbehandling för de två studierna JMEN och

PARAMOUNT

var lika.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Pemetrexeds farmakokinetiska egenskaper efter infusion som enda läkemedel, i doser från 0,2 till

838 mg/m

under 10 minuter, har utretts på 426 cancerpatienter med olika solida tumörer. Pemetrexed har

en distributionsvolym vid steady-state på 9 l/m

. Studier in vitro visar att pemetrexed binds till cirka 81 %

av plasmaproteiner. Bindningsgraden påverkades inte märkbart av nedsatt njurfunktion av olika grad.

Pemetrexed metaboliseras i begränsad grad i levern. Pemetrexed elimineras huvudsakligen genom urinen

där 70-90 % av den givna dosen återfinns oförändrad inom de första 24 timmarna efter administrering

In

vitro

-studier indikerar att pemetrexed utsöndras aktivt av OAT3 (organic anion transporter 3).

Pemetrexeds totala systemiska clearance är 91,8 ml/min, och halveringstiden för eliminationen från

plasma är 3,5 timmar hos patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance på 90 ml/min).

Variabiliteten på clearance mellan patienter är måttlig, 19,3 %. Pemetrexeds totala systemiska

exponering (AUC) och maximal plasmakoncentration ökar proportionellt med dosen. Pemetrexeds

farmakokinetik är densamma även efter flera behandlingscykler

Pemetrexeds farmakokinetiska egenskaper påverkas ej av samtidigt administrerat cisplatin. Tillägg av

oralt administrerad folsyra och intramuskulärt administrerat vitamin B

påverkar inte pemetrexeds

farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Administrering av pemetrexed till dräktiga möss resulterade i nedsatt fetal livsduglighet, minskad

fostervikt, ofullständig förbening av vissa skelettdelar och kluven gom.

Administrering av pemetrexed till hanmöss resulterade i reproduktionstoxiska effekter som reducerat

fertilitetstal och testikelatrofi. I en studie på beaglehund observerades efter intravenös bolusinjektion i

9 månader effekter på testiklarna (degeneration/nekros av sädesepitelet). Detta tyder på att pemetrexed

kan försämra fertiliteten hos män. Fertiliteten hos honor har inte undersökts.

Pemetrexed var inte mutagent, varken i

in vitro

kromosomavvikelsetest på ovarieceller från kinesisk

hamster eller i Ames test. Pemetrexed har visat sig vara klastogent i

in vivo

mikrokärntest på mus.

Studier för att bedöma den karcinogena potentialen av pemetrexed har inte utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

L-arginin

L-cystein

Propylenglykol

Citronsyra

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Pemetrexed är fysikaliskt inkompatibelt med spädningsvätskor innehållande kalcium, inkluderande

infusionsvätskorna Ringer-laktat och Ringers lösning. Då andra blandbarhetsstudier saknas får detta

läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Pemetrexed Mylan innehåller L-Arginin som hjälpämne. L-arginin är inkompatibel med cisplatin vilket

resulterar i nedbrytning av cisplatin. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

Infusionsslangen ska spolas efter administrering av Pemetrex Mylan.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

2 år (100 mg/4ml)

3 år (500 mg/20ml)

3 år (1000 mg/40 ml)

Utspädd lösning

Kemisk och fysikalisk hållbarhet i 24 timmar (2 ºC till 8 ºC) i kylskåp har visats för upplöst

koncentrat och färdiga infusionslösningar av pemetrexed. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, skall

produkten användas direkt efter öppnandet. Om den inte används omedelbart ligger ansvaret för

hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring skall inte

vara längre än 24 timmar vid 2 ºC – 8 ºC.

Förvara skyddad mot ljus.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnad injektionsflaska

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Får ej frysas.

För förvaringsförhållanden efter spädning av läkemedlet, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Pemetrexed Mylan tillhandahålls i typ 1-glas, innehållande 4 ml, 20 ml eller 40 ml koncentrat. Flaskorna

är stängda med en gummipropp (brombutyl), ett lock och en flip-top.

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat (elfenbensvit kork) innehåller 100 mg pemetrexed (som

pemetrexed diarginin).

En injektionsflaska med 20 ml koncentrat (blå kork) innehåller 500 mg pemetrexed (som pemetrexed

diarginin).

En injektionsflaska med 40 ml koncentrat (grön kork) innehåller 1000 mg pemetrexed (som pemetrexed

diarginin).

Förpackning med 1 injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Använd aseptisk teknik under utspädning av pemetrexed för intravenös infusion.

Beräkna den dos och det antal injektionsflaskor av Pemetrexed som krävs. Varje

injektionsflaska innehåller ett överskott av pemetrexed för att underlätta uttag av den mängd

som angetts på etiketten.

Den valda volymen pemetrexedkoncentrat skall spädas ytterligare till 100 ml med 5 %

dextroslösning eller med 0,9% natriumkloridlösning för injektion, utan konserveringsmedel och

administreras som en intravenös infusion under 10 minuter.

Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, är kompatibla med

administreringsset och infusionspåsar invändigt belagda med polyvinylklorid och polyolefin.

Läkemedel som ges parenteralt skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och

missfärgning före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen ej administreras.

Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras

enligt gällande anvisningar

för cytotoxiska medel.

Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering:

Liksom för andra potentiellt toxiska

läkemedel mot cancer skall försiktighet iakttas vid hantering och beredning av infusionslösningar

innehållande pemetrexed. Användning av handskar rekommenderas. Om pemetrexedlösning kommer i

kontakt med huden, tvätta huden omedelbart och grundligt med tvål och vatten. Om

pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor, spola grundligt med vatten. Pemetrexed ger inte

upphov till blåsor. Det finns ingen specifik antidot att använda vid extravasation av pemetrexed.

Några

enstaka fall av pemetrexedextravasation har rapporterats men de bedömdes inte som allvarliga av

prövaren. Extravasation bör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-blåsbildande medel.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55730

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 2018-01-30

Datum för senaste förnyade godkännande:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen