Pamorelin 22,5 mg Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-05-2019

Aktiva substanser:
triptorelinembonat
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
L02AE04
INN (International namn):
triptorelinembonat
Dos:
22,5 mg
Läkemedelsform:
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; triptorelinembonat 28 - 34 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53384
Tillstånd datum:
2016-12-07

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Pamorelin 22,5 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

triptorelin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Pamorelin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pamorelin

Hur du använder Pamorelin

Eventuella biverkningar

Hur Pamorelin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pamorelin är och vad det används för

Pamorelin 22,5 mg innehåller triptorelin som liknar ett hormon som kallas gonadotropinfrisättande

hormon (GnRH-liknande ämne). Det är en långverkande formulering som är konstruerad så att den

långsamt frisätter 22,5 mg triptorelin under en 6-månadersperiod (24 veckor). Hos män sänker

triptorelin nivåerna av könshormonet testosteron. Hos kvinnor sänker det nivåerna av östrogen.

Till vuxna män används Pamorelin för att behandla lokal avancerad hormonberoende prostatacancer

och hormonberoende prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen (metastaserande

cancer). Pamorelin används även för behandling av lokaliserad högrisk- eller lokalt avancerad

hormonberoende prostatacancer i kombination med strålbehandling.

Till barn från 2 års ålder används Pamorelin för att behandla pubertet som uppträder före 8 års ålder

hos flickor och före 10 års ålder hos pojkar så kallad för tidig könsmognad (pubertas praecox). Detta

kallas ”tidig pubertet” i resten av denna information.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pamorelin

Använd inte Pamorelin

Om du är allergisk mot triptorelinembonat, gonadotropinfrisättande hormon (GnRH), andra

GnRH-liknande ämnen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pamorelin.

Om du känner dig nedstämd. Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter

som tar Pamorelin.

Om du använder läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig, eftersom det kan uppstå

blåmärken på injektionsstället.

Läkemedlet ska endast ges som en injektion i en muskel (intramuskulärt).

Män

Om du dricker mycket alkohol, röker, har osteoporos (ett tillstånd som försvagar skelettet) eller

har osteoporos i familjen, har dålig kosthållning, tar antiepileptika (läkemedel mot epilepsi eller

anfall) eller använder kortikosteroider. När Pamorelin används under en längre tid ökar risken

att utveckla osteoporos, särskilt om något av ovanstående gäller.

Om du har hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin

mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder

Pamorelin.

Om du har diabetes eller har hjärt- eller kärlbesvär.

I början av behandlingen kan en övergående ökning av testosteronhalten i din kropp uppstå. Det

kan förvärra symtom av cancersjukdomen. Kontakta din läkare om du tror att detta inträffat.

Läkaren kan ge dig ett läkemedel (antiandrogen) för att förhindra att symtomen förvärras.

Under de första behandlingsveckorna kan Pamorelin, i likhet med andra GnRH-analoger, i

enstaka fall orsaka smärta, domningar eller svaghet i benen (till följd av benmärgshoptryckning)

eller blockering av urinvägarna. Om något av detta inträffar, kontakta omedelbart din läkare

som kommer att bedöma och behandla dina symtom på bästa sätt.

Efter kirurgisk kastration ger triptorelin ingen ytterligare minskning av

testosteronkoncentrationen och Pamorelin bör därför inte användas efter bortoperation av

testiklarna.

Diagnostiska test av hypofysens könskörtelfunktion, utförda under behandlingen eller efter

avslutad behandling med Pamorelin kan vara missvisande.

Om du har förstorad hypofys (godartad tumör) som du inte var medveten om, kan detta

upptäckas under behandlingen med Pamorelin. Symtomen är plötslig huvudvärk, kräkningar,

problem med synen och ögonförlamning.

Barn

Informera behandlande läkare om du har en progressiv hjärntumör. Detta kan påverka på vilket

sätt läkaren beslutar att behandla dig.

Flickor med tidig pubertet kan få menstruationsliknande blödningar under den första

behandlingsmånaden.

Tala med din läkare om du känner oro kring något av det som nämns ovan.

Andra läkemedel och Pamorelin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Pamorelin kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex.

kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det

används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av

drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk

sjukdom).

Fertilitet, graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Pamorelin om du är gravid.

Använd inte Pamorelin om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Även om Pamorelin används enligt ordination kan biverkningar uppkomma i sådan omfattning att

förmågan att framföra fordon eller använda maskiner försämras, särskilt i kombination med alkohol.

Du kan känna dig yr, trött eller få problem med synen t.ex. dimsyn. Dessa är möjliga biverkningar av

behandlingen eller av den underliggande sjukdomen. Om du upplever någon av dessa biverkningar, bör

du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pamorelin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Pamorelin

Injektionerna med Pamorelin ges av sjukvårdspersonal.

Män

Behandling av prostatacancer med Pamorelin kräver behandling under lång tid.

För lokaliserad högrisk- och lokalt avancerad hormonberoende prostatacancer i kombination med

strålbehandling, är den rekommenderade behandlingstiden 2-3 år.

Vanlig dos av Pamorelin 22,5 mg är 1 injektionsflaska, injicerat i en muskel var sjätte månad (24

vecka). Pamorelin 22,5 mg ska endast ges som en injektion i en muskel (intramuskulärt).

Läkaren kan komma att ta blodprov för att kontrollera effekten av behandlingen.

Barn

Du kommer vanligtvis få en injektion var sjätte månad (24 vecka). Pamorelin 22,5 mg ska endast ges

som en injektion i en muskel (intramuskulärt). Läkaren bestämmer när behandlingen ska avslutas

(vanligtvis är det i 12-13 års åldern om du är flicka och i 13-14 års åldern om du är pojke).

Om du upplever att effekten av Pamorelin är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller

apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sök omedelbart vård om du upplever något av följande symtom:

Svårighet att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga, eller nässelutslag. Det kan

vara en signal på en allvarlig allergisk reaktion eller angioödem som har rapporterats som sällsynta

(kan förekomma hos 1 av 1000 individer).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Män

Som observerats vid behandling med andra GnRH-agonister eller efter kirurgisk kastration, hade de

vanligast förekommande biverkningarna vid triptorelinbehandling att göra med förväntade

farmakologiska effekter. Dessa effekter innefattar värmevallningar och minskad sexuell lust.

Ökat antal lymfocyter har rapporterats hos patienter under pågående behandling med GnRH-liknande

ämnen. Med undantag för allergiska reaktioner och reaktioner på injektionsstället är alla biverkningar

relaterade till förändrade testosteronnivåer.

Som med andra GnRH-agonister har överkänslighet och allergiska (anafylaktiska) reaktioner

rapporterats för triptorelin.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Värmevallningar

Kraftlöshet

Ökad svettning

Ryggsmärta

Myrkrypningar i benen

Minskad sexuell lust

Impotens

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående, muntorrhet

Smärta, blåmärke, rodnad och svullnad vid injektionsstället, muskel- och skelettsmärta, smärta i

armar och ben, ödem (vätskeansamling i kroppens vävnader), smärta i nedre delen av magen, högt

blodtryck

Allergisk reaktion

Viktökning

Yrsel, huvudvärk

Förlorad sexuell lust, depression, humörförändringar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökat antal blodplättar

Hjärtklappning

Öronrigningar (tinnitus), känsla av att omgivningen rör sig, dimsyn

Magsmärtor, förstoppning, diarré, kräkningar

Dåsighet, frossa, förknippad med svettningar och feber, sömnighet, smärta

Påverkan på blodbilden (inklusive förhöjda leverfunktionsvärden), förhöjt blodtryck

Viktminskning

Aptitlöshet, ökad aptit, gikt (svår smärta och svullnad i leder, vanligtvis i stortån), diabetes, höga

blodfetter

Ledsmärta, muskelkramper, muskelsvaghet, muskelsmärta, svullnad och ömhet, skelettsmärta

Myrkrypningar, stickningar eller domningar

Sömnlöshet, irritabilitet

Bröstförstoring hos män, smärta i brösten, minskad storlek på testiklarna, smärta i testiklarna

Andningssvårigheter

Akne, håravfall, klåda, hudutslag, hudrodnad, nässelfeber

Att vakna på natten för att tömma urinblåsan, svårighet att tömma urinblåsan

Näsblod

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 00 användare):

Rödalila missfärgningar på huden

Onormal känselförnimmelse i ögat, dimsyn eller synrubbningar

Utspänd buk, gasbesvär, smakförändringar

Bröstsmärta

Svårighet att stå

Influensaliknande symtom, feber

Inflammation i näsan/halsen

Förhöjd kroppstemperatur

Stela leder, ledsvullnad, stelhet i muskler och skelett, ben- och ledinflammation

Försämrat minne

Förvirring, minskad aktivitet, upprymdhet

Andnöd i liggande ställning/vila

Blåsor

Lågt blodtryck

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram),

Allmän obehagskänsla,

Ångest,

Urinläckage.

Barn

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Vaginal blödning, som kan förekomma hos flickor under första månadens behandling

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Magsmärta

Smärta

Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Huvudvärk

Värmevallningar

Viktuppgång

Akne

Allergisk reaktion

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Dimsyn

Kräkningar

Förstoppning

Illamående

Allmän obehagskänsla

Övervikt

Nacksmärta

Humörförändringar

Smärta i brösten

Näsblod

Klåda

Hudutslag eller nässelutslag

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Högt blodtryck

Synrubbningar

Svår allergisk reaktion som orsakar svårighet att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, hals

eller tunga, eller nässelutslag

Förändrade blodvärden inklusive hormonnivåer

Snabb utveckling av nässelutslag på grund av svullnad av hud eller slemhinnor

Muskelsmärta

Känslosvängningar

Depression

Nervositet

Din läkare kommer att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Pamorelin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketterna efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Färdigblandad suspension ska användas omedelbart.

Förvaras vid högst 25

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är triptorelin.

En injektionsflaska innehåller triptorelinembonat motsvarande 22,5 mg triptorelin.

Efter utspädning i 2 ml spädningsvätska innehåller 1 ml färdigblandad suspension 11,25 mg

triptorelin.

Övriga innehållsämnen är:

Pulver: poly (d,l-laktid-koglykolid), mannitol, karmellosnatrium, polysorbat 80.

Spädningsvätska: vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är ett pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension. Pulvret är ett vitt till

benvitt pulver och spädningsvätskan är en klar lösning.

Förpackningen innehåller 1 injektionsflaska, 1 ampull och 1 blister innehållande 1 injektionsspruta och

2 injektionsnålar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista

Sverige

Tillverkare

Ipsen Pharma Biotech

Parc d'Activités du Plateau de Signes

Chemin départemental N° 402

83870 Signes

Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

AT, DE: Pamorelin LA 22.5 mg

BE, LU: Decapeptyl Sustained Release 22.5 mg

CZ, PL, SK: Diphereline SR 22,5 mg

DK, FI, NL, NO, SE: Pamorelin 22,5 mg

EL: Arvekap 22,5 mg

ES: Decapeptyl Semestral 22.5 mg

FR: Decapeptyl LP 22.5 mg

HU: Diphereline SR 22,5 mg

por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz

LV: Diphereline 22,5 mg

SI: Pamorelin 22,5 mg prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje s podaljšanim sproščanjem

Denna bipacksedel ändrades senast: 2018-10-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal, se avsnitt 3:

1.

Förberedelse av patient före beredning

Förbered patienten genom att desinficera sätesmuskeln

vid injektionsstället. Detta behöver förberedas först,

eftersom läkemedlet ska injiceras direkt efter beredning.

2.

Beredning av injektionsvätskan

Två nålar medföljer i förpackningen:

Nål 1

: en 20G nål (38 mm lång) utan stickskydd att

användas vid beredning

Nål 2:

en 20G nål (38 mm lång) med stickskydd att

användas vid injektion

Förekomst av bubblor ovanpå det frystorkade pulvret är

normalt.

2a

Ta fram ampullen med spädningsvätska. Knacka

försiktigt på ampullen så att eventuell vätska i övre delen

av ampullen rinner tillbaka till den nedre delen.

Fäst Nål 1 (utan stickskydd) på injektionssprutan. Ta inte

bort nålskyddet än.

Öppna ampullen, med pricken uppåt.

Avlägsna nålskyddet från Nål 1. Stick in nålen i

ampullen och dra upp all spädningsvätska i sprutan. Lägg

undan sprutan med spädningsvätska.

2b

Ta fram injektionsflaskan med pulver. Knacka på

injektionsflaskan så att eventuellt pulver som samlats

i övre delen av flaskan faller till botten.

Ta bort plastskyddet från injektionsflaskan.

Ta fram sprutan med spädningsvätskan och stick in

nålen vertikalt genom injektionsflaskans

gummipropp. Spruta i spädningsvätskan långsamt, så

att den om möjligt sköljer hela övre delen av flaskan.

Dra upp spetsen på Nål 1 ovanför vätskeytan. Dra inte ut

nålen ur injektionsflaskan. Rekonstituera pulvret genom

att försiktigt skaka flaskan från sida till sida i en

pendlande rörelse (se bild). Vänd inte injektionsflaskan

upp och ner.

Säkerställ att omblandningen pågår tillräckligt länge för

att få en homogen och mjölkliknande suspension.

Viktigt: Kontrollera att det inte finns något

osuspenderat pulver kvar i injektionsflaskan (om det

finns klumpar av pulver kvar, fortsätt att skaka

flaskan försiktigt tills de försvinner)

2d

När suspensionen är homogen, tryck ner nålen och dra

upp all suspension utan att vända på injektionsflaskan.

En liten mängd kommer att finnas kvar i

injektionsflaskan och ska kasseras. En överfyllning ingår

i beräkningen för att kompensera denna förlust.

Ta tag i det färgade området för att ta bort nålen.

Avlägsna Nål 1 som använts vid beredningen från

injektionssprutan. Fäst Nål 2 till sprutan.

Vik upp stickskyddet bort från nålen mot sprutans

cylinder. Stickskyddet stannar i det läge du sätter det i.

Ta bort nålskyddet från nålen.

Tryck ut luften ur sprutan före injicering.

3.

Intramuskulär injektion

För att undvika utfällning, injicera utan dröjsmål i

sätesmuskeln som tidigare desinficerats.

4.

Efter användningen

Aktivering av stickskyddet genom enhandsfattning,

Observera: Håll fingret bakom fliken hela tiden

Det finns två alternativ att aktivera stickskyddet.

Metod A: tryck fliken framåt med fingret

eller

Metod B: tryck fliken mot en plan yta

Tryck i båda fallen ner fliken ordentligt med en snabb

rörelse tills ett tydligt klickljud hörs.

Kontrollera att nålen är helt förankrad under spärren.

Metod A

Använda nålar, oanvänd suspension eller annat avfall ska

kasseras enligt gällande anvisningar.

Metod B

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pamorelin 22,5 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller triptorelinembonat motsvarande 22,5 mg triptorelin.

Efter upplösning i 2 ml spädningsvätska innehåller 1 ml färdigberedd suspension 11,25 mg triptorelin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pamorelin är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserande hormonberoende

prostatacancer.

Pamorelin är indicerat för behandling av lokaliserad högrisk- eller lokalt avancerad hormonberoende

prostatacancer i kombination med strålbehandling. Se avsnitt 5.1.

Pamorelin är indicerat för behandling av central pubertas praecox (CPP) hos barn från 2 års ålder med

en debut av CPP före 8 års ålder hos flickor och före 10 års ålder hos pojkar.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos av Pamorelin 22,5 mg är 22,5 mg triptorelin (1 injektionsflaska) var sjätte

månad (24 veckor) som en engångsdos intramuskulärt.

Vid lokaliserad högrisk- eller lokalt avancerad hormonberoende prostatacancer, under och efter

strålbehandling har kliniska data visat att strålbehandling som efterföljs av en längre androgen

deprivationsbehandling är att föredra framför strålbehandling som efterföljs av en kortare androgen

deprivationsbehandling. Se avsnitt 5.1. Behandlingstiden för androgen deprivation som

rekommenderas i medicinska riktlinjer för patienter med lokaliserad högrisk- eller lokalt avancerad

prostatacancer som får strålbehandling är 2-3 år.

Patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, som inte har genomgått en kirurgisk

kastration och som behandlas med GnRH-agonisten triptorelin samt bedömts lämpliga för behandling

med abirateronacetat (en androgen biosynteshämmare) eller enzalutamid (en

androgenreceptorhämmare) måste ändå fortsätta stå på behandling med triptorelin.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Dosen behöver inte justeras hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Pediatrisk population

Central pubertas praecox (före 8 års ålder hos flickor och före 10 års ålder hos pojkar)

Vid behandling av barn med Pamorelin 22,5 mg bör en övergripande övervakning ske av en

barnendokrinolog, barnläkare eller endokrinolog med kompetens inom behandling av central pubertas

praecox.

Behandlingen ska avslutas i den fysiologiska puberteten hos pojkar och flickor och bör inte fortsätta

hos flickor med benmognad vid en ålder över 12-13 år. Data är begränsad för pojkar avseende den

optimala tidpunkten för avslutande av behandlingen baserat på benmognadsålder, men det

rekommenderas att behandlingen avslutas hos pojkar med benmognad på 13-14 år.

Administreringssätt

Som med andra injektionsläkemedel bör injektionsstället varieras.

Efter rekonstituering ska suspensionen injiceras intramuskulärt relativt snabbt och utan dröjsmål för

att undvika eventuell blockering av nålen.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Pamorelin är endast avsedd för intramuskulär användning.

Eftersom Pamorelin är en suspension av mikrogranulat måste intravaskulär injektion undvikas.

Injektionerna med Pamorelin ges av sjukvårdspersonal.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot GnRH, dess analoger eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se även

avsnitt 4.8).

Triptorelin är kontraindicerat vid graviditet och amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Användning av GnRH-agonister kan leda till minskad benmineraldensitet. Hos män tyder preliminära

data på att användning av bisfosfonat i kombination med en GnRH-agonist kan minska förlusten av

benmineral. Särskild försiktighet är nödvändig hos patienter med ytterligare riskfaktorer för

osteoporos (t.ex. kroniskt alkoholmissbruk, rökning, långtidsbehandling med läkemedel som minskar

benmineraldensiteten, t.ex. antikonvulsiva medel eller kortikosteroider, osteoporos i släkten,

undernäring).

I sällsynta fall kan behandling med GnRH-agonister leda till upptäckt av tidigare okänt gonadotrop

hypofysadenom. Dessa patienter kan uppvisa hypofysapoplexi med plötslig huvudvärk, kräkningar,

synpåverkan och oftalmoplegi.

Det finns en ökad risk för depression (som kan vara allvarlig) för patienter som behandlas med

GnRH-agonister, som triptorelin. Patienterna bör informeras om detta och behandlas på lämpligt sätt

om symtom uppkommer. Patienter med känd depression bör övervakas noggrant under behandlingen.

Försiktighet bör iakttas vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia

på grund av en potentiell risk för hematom vid injektionsstället. Effekt och säkerhet av Pamorelin har

endast visats för intramuskulär administrering. Subkutan administrering rekommenderas inte.

Pamorelin 22,5 mg innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, vilket är i det närmaste

”natriumfritt”.

Prostatacancer

Initialt ger triptorelin, liksom andra GnRH-agonister, en övergående ökning av

serumtestosteronnivåerna. Detta kan i enstaka fall leda till tillfälligt förvärrade sjukdomssymtom

under de första behandlingsveckorna. För att motverka den initiala ökningen av serumtestosteron och

kliniska symtom därav, bör tillägg av administrering av lämplig antiandrogen övervägas i början av

behandlingen.

Ett fåtal patienter kan uppleva en tillfällig försämring av prostatacancersymtomen och en tillfälligt

ökad cancerrelaterad smärta (metastassmärta), vilken kan behandlas symtomatiskt.

Som med andra GnRH-agonister har enstaka fall av medullakompression eller urinvägsobstruktion

observerats. Om medullakompression eller nedsatt njurfunktion utvecklas, bör konventionell

behandling av dessa komplikationer sättas in och i extrema fall en omedelbar orkidektomi (kirurgisk

kastration) övervägas. Noggrann övervakning bör ske under de första behandlingsveckorna, särskilt

hos patienter med metastaser i ryggkotor, risk för medullakompression och urinvägsobstruktion.

Efter kirurgisk kastration ger triptorelin ingen ytterligare minskning av testosteronkoncentrationen i

serum. Kastrationsnivåer av testosteron i serum som har uppnåtts i slutet av den första månaden,

bibehålls så länge patienten får sin injektion var 6:e månad (24 veckor). Behandlingens effektivitet

kan övervakas genom att mäta testosteronnivåerna och prostataspecifikt antigen i serum.

Långvarig androgen deprivation, antingen genom bilateral orkidektomi eller administrering av GnRH-

analoger, är förknippad med en ökad risk för förlust av benmassa och kan leda till benskörhet och en

ökad risk för frakturer.

Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet.

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för

patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt

4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsades de pointes, innan

behandling med Pamorelin påbörjas.

Utöver detta har det, från epidemiologiska data, observerats att patienter kan uppleva metabola

förändringar (t.ex. glukosintolerans) eller en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom under androgen

deprivationsbehandling. Prospektiva data har dock inte bekräftat sambandet mellan behandling med

GnRH-analoger och ökning i kardiovaskulär mortalitet. Patienter med en ökad risk för metabola eller

kardiovaskulära sjukdomar ska utredas noggrant innan behandling påbörjas och följas upp under

androgen deprivationsbehandling.

Administrering av triptorelin i terapeutiska doser resulterar i en hämning av hypofysens

gonadfunktion. Funktionen återställs vanligtvis till den normala efter avslutad behandling.

Diagnostiska test av hypofysens gonadfunktion, utförda under behandlingen och efter avslutad

behandling med GnRH-analoger, kan därför vara vilseledande.

Central pubertas praecox

Vid behandling av barn med progressiv hjärntumör bör en noggrann och individuell bedömning göras

av risker och fördelar.

Pseudo pubertas praecox (gonadal eller adrenal tumör eller hyperplasi) och gonadotropin-oberoende

pubertas praecox (testikeltoxikos, familjär Leydig cell hyperplasi) bör uteslutas.

Hos flickor kan initial stimulering av äggstockarna, följt av den behandlingsinducerade

östrogennedregleringen leda till mild till måttlig vaginal blödning under den första månaden.

Behandlingen är en långtidsbehandling som anpassas individuellt. Pamorelin 22,5 mg bör

administreras så exakt som möjligt var sjätte månad. En enstaka fördröjning av injektionsdatumet på

några få dagar (169 ± 3 dagar) påverkar inte resultatet av behandlingen.

Efter avslutad behandling, utvecklas de pubertala dragen. Information med avseende på framtida

fertilitet är fortfarande begränsad, men framtida reproduktiv funktion och fertilitet verkar inte

påverkas av GnRH-behandling. Hos de flesta flickor startar regelbunden menstruation cirka ett år

efter avslutad behandling.

Benmineraldensiteten kan minska under GnRH-behandling vid central pubertas praecox på grund av

de förväntade effekterna av östrogensuppressionen. Efter avslutad behandling bibehålls dock

efterföljande tillväxt av benmassan och den maximala benmassan i slutet av tonåren verkar inte

påverkas av behandlingen.

Glidning av femurepifys kan förekomma efter avslutad GnRH-behandling. En förklaring till detta kan

vara att de låga koncentrationerna av östrogen under behandlingen med GnRH-agonister försvagar

epifysplattan. Den ökning i tillväxthastighet som sker efter avslutad behandling resulterar i en

efterföljande reduktion av den skjuvkraft som krävs för att förskjuta epifysen.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Försiktighet bör vidtas när triptorelin administreras samtidigt med läkemedel som påverkar

hypofysens gonadotropinsekretion och övervakning av patientens hormonstatus rekommenderas.

Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning

göras av samtidig användning av Pamorelin med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med

läkemedel som kan framkalla torsades de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin,

disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon,

moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Pamorelin 22,5 mg är indicerat för vuxna män och barn. Det finns mycket begränsad mängd data från

användning av triptorelin i gravida kvinnor. Pamorelin 22,5 mg är inte indicerat för användning av

kvinnor.

Det ska säkerställas att patienten inte är gravid innan Pamorelin 22,5 mg förskrivs.

Triptorelin ska inte användas under graviditet eftersom samtidig användning av GnRH-agonister är

förknippad med en teoretisk risk för abort eller fosterskador. Potentiellt fertila kvinnor bör undersökas

noggrant för att utesluta graviditet före behandling. Icke-hormonella preventivmetoder bör användas

under behandlingen tills menstruationen återkommer.

Djurstudier har visat effekter på reproduktionsparametrar (se avsnitt 5.3).

Anming

Pamorelin 22,5 mg är inte indicerat för ammande kvinnor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts avseende effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Men förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan nedsättas om patienten upplever yrsel,

sömnighet och synrubbningar, som är möjliga biverkningar av behandlingen eller en följd av den

underliggande sjukdomen.

4.8

Biverkningar

Allmän tolerans hos män

Eftersom patienter med lokalt avancerad eller metastaserande hormonberoende prostatacancer

vanligen är äldre och har andra för denna åldersgrupp ofta förekommande sjukdomar, har mer än 90%

av patienterna inkluderade i kliniska prövningar rapporterat biverkningar. Det är ofta svårt att bedöma

om det finns ett orsakssamband. De vanligaste rapporterade biverkningarna relaterade till

triptorelinbehandling, liksom för andra GnRH-agonister eller vid kirurgisk kastration, berodde på

förväntade farmakologiska effekter. Dessa effekter innefattar värmevallningar och minskad libido.

Med undantag för allergiska reaktioner (sällsynta) och reaktioner på injektionsstället (<5%) är

samtliga biverkningar förväntade i samband med förändringar av testosteronnivån.

Följande rapporterade biverkningar anses åtminstone som möjligen relaterade till

triptorelinbehandling. De flesta är kända i samband med biokemisk eller kirurgisk kastration.

Frekvensen av biverkningarna är klassificerad enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga

(≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); ); ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ytterligare

biverkningar

efter

marknadsföring

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

nasofaryngit

Blodet och

lymfsystemet

trombocytos

Immunsystemet

hyper-

sensitivitet

anafylaktisk

reaktion

anafylaktisk

chock

Metabolism och

nutrition

anorexi, diabetes

mellitus, gikt,

hyperlipidemi, ökad

aptit

Psykiska störningar

minskad libido

förlust av

libido,

depression*,

humörförändrin

gar*

insomni, irritabilitet

förvirring,

minskad aktivitet,

eufori

ångest

Centrala och perifera

nervsystemet

parestesi i

benen

yrsel,

huvudvärk

parestesi

försämrat minne

Ögon

synnedsättning

onormal

känselförnimmelse

i ögat,

synrubbningar

Öron och

balansorgan

tinnitus, vertigo

Hjärtat

hjärtklappning

QT-förlängning*

(se avsnitt 4.4

och avsnitt 4.5)

Blodkärl

värmevallningar

hypertoni

hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné, epistaxis

ortopné

Magtarmkanalen

muntorrhet,

illamående

magsmärta,

förstoppning, diarré,

utspänd buk,

dysgeusi, flatulens

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ytterligare

biverkningar

efter

marknadsföring

Ingen känd

frekvens

kräkningar

Hud och subkutan

vävnad

hyperhidros

akne, alopeci, erytem,

pruritus, hudutslag,

urtikaria

blåsor, purpura

angioneurotiskt

ödem

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

ryggsmärta

muskuloskeletal

smärta, smärta i

ben och armar

artralgi, skelettsmärta,

muskelkramp,

muskelsvaghet, myalgi

ledstelhet,

ledsvullnad,

muskuloskeletal

stelhet, osteoartrit

Njurar och urinvägar

nokturi, urinretention

urininkontinens

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

erektil

dysfunktion

(inklusive

ejakulations-

svikt,

ejakulationsstör

ning)

bäckensmärta

gynekomasti, smärta i

brösten, testikelatrofi,

testikelsmärta

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-

stället

asteni

reaktion vid

injektionsstället

(inklusive

erytem,

inflammation

och smärta),

ödem

letargi, perifert ödem,

smärta, rigor,

somnolens

bröstsmärta,

dysstasi,

influensalik

sjukdom, pyrexi

sjukdomskänsla

Undersökningar

viktökning

förhöjt

alaninaminotransferas,

förhöjt

aspartataminotransferas,

förhöjt blodkreatinin,

förhöjt blodtryck,

förhöjt blodurea, förhöjt

gammaglutamyltransfer

as, viktminskning

förhöjt alkaliskt

fosfatas

*Frekvensen baseras på klasseffektfrekvenser gemensamma för alla GnRH-agonister.

Triptorelin orsakar en övergående ökning av cirkulerande testosteronnivåer inom den första veckan

efter den initiala injektionen av depotformuleringen. Som en följd av den initiala ökningen av

cirkulerande testosteronnivåer kan ett fåtal av patienterna (≤5%) uppleva tillfälligt förvärrade

sjukdomssymtom från sin prostatacancer, vanligen i form av en ökning av symtom från urinvägarna

(<2%) och metastassmärta (5 %) som kan behandlas symtomatiskt. Dessa symtom är övergående och

försvinner vanligtvis inom en till två veckor. Enstaka fall av förvärrade sjukdomssymtom, antingen

urinvägsobstruktion eller medullakompression genom metastaser, har observerats. Av den

anledningen bör patienter med spinalmetastaser och/eller övre eller nedre urinvägsobstruktion

noggrant övervakas under de första behandlingsveckorna (se avsnitt 4.4).

Behandling med GnRH-agonister vid prostatacancer kan medföra ökad förlust av benmassa och leda

till osteoporos och ökad risk för skelettfrakturer. Det kan också medföra en felaktig diagnos av

skelettmetastaser.

Patienter som behandlas under lång tid med GnRH-analoger i kombination med strålbehandling kan

få fler biverkningar, främst gastrointestinala som kan härledas till strålbehandlingen.

Allmän tolerans hos barn (se avsnitt 4.4)

Frekvensen av biverkningarna är klassificerad enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga

(≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100).

Organsystem

Mycket

vanliga

Behandlings-

relaterade

biverkningar

Vanliga

Behandlings-

relaterade

biverkningar

Mindre vanliga

Behandlings-relaterade

biverkningar

Ytterligare

biverkningar efter

marknadsföring

Ingen känd frekvens

Ögon

synnedsättning

synrubbningar

Magtarmkanalen

magsmärta

kräkningar, förstoppning,

illamående

Allmänna symtom och/eller

symtom på

administreringsstället

reaktion vid

injektionsstället

(inklusive

smärta, erytem

inflammation)

sjukdomskänsla

Immunsystemet

hypersensitivitet

anafylaktisk chock

Undersökningar

viktökning

förhöjt prolaktin,

förhöjt blodtryck

Metabolism och nutrition

fetma

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

nacksmärta

myalgi

Centrala och perifera

nervsystemet

huvudvärk

Psykiska störningar

humörförändringar

affektlabilitet,

depression,

nervositet

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

vaginal

blödning

(inklusive

blödning,

bortfallsblödni

ng, uterin

blödning,

vaginal

flytning,

vaginal

blödning

inklusive

stänkblödning)

smärta i brösten

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

epistaxis

Hud och subkutan vävnad

akne

pruritus, hudutslag,

urtikaria

angioneurotiskt

ödem

Blodkärl

värmevallningar

hypertoni

Generellt

Ökat antal lymfocyter har rapporterats hos patienter med pågående behandling med GnRH-analog.

Antagligen är denna sekundära lymfocytos relaterad till GnRH-inducerad kastration och synes påvisa

att könshormoner är involverade i tillbakabildningen av brässen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Administreringssätt och läkemedelsform gör oavsiktlig eller avsiktlig överdosering osannolik.

Erfarenhet av överdosering hos människa saknas. Djurstudier tyder på att inga andra effekter än

avsedda terapeutiska effekter på könshormonkoncentration och reproduktionsorgan visar sig med

högre doser Pamorelin. Om överdosering skulle inträffa, är symtomatisk behandling indicerad.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Gonadotropinfrisättande hormonanaloger, ATC-kod: L02AE04

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Vid kontinuerlig tillförsel i terapeutiska doser verkar triptorelin, en GnRH-agonist, som en potent

hämmare av gonadotropinsekretionen. Djur- och humanstudier visar initialt en övergående ökning av

nivåerna av cirkulerande luteiniseringshormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH), testosteron

hos handjur respektive manliga patienter och östradiol hos kvinnliga patienter efter administrering av

triptorelin.

Kronisk och kontinuerlig tillförsel av triptorelin resulterar emellertid i minskad sekretion av LH och

FSH och en hämning av testikulär och ovarial steroidgenes.

Hos män med prostatacancer

En minskning av testosteronnivåerna i serum till nivåer som normalt ses efter kirurgisk kastration sker

inom 2 till 4 veckor efter behandlingsstart. Pamorelin 22,5 mg har utformats så att det ska frisättas

22,5 mg triptorelin under en 6-månadersperiod. När kastrationsnivåer av testosteron har uppnåtts i

slutet av första månaden, upprätthålls serumtestosteronnivåerna så länge patienten får sina injektioner

var tjugofjärde vecka.

Detta leder till en åtföljande atrofi av könsorganen. Effekten är i regel reversibel efter avslutad

behandling. Genom att mäta nivåerna av testosteron och prostataspecifikt antigen i serum kan man

avgöra hur effektiv behandlingen är. Som visats i det kliniska prövningsprogrammet sågs en 97 %-ig

relativ minskning av medianvärdet av PSA vid månad 6 för Pamorelin 22,5 mg.

I experimentella modeller resulterade tillförsel av triptorelin i en hämning av tillväxt av vissa

hormonkänsliga prostatatumörer hos djur.

Klinisk effekt och säkerhet vid prostatacancer

Administrering av Pamorelin 22,5 mg till patienter med avancerad prostatacancer som en

intramuskulär injektion om totalt 2 doser (12 månader) resulterade i såväl uppnådda kastrationsnivåer

av testosteron efter 4 veckor hos 97,5% av patienterna, som upprätthållande av kastrationsnivåer av

testosteron hos 93,0% av patienterna från andra månaden till och med tolfte månaden i behandlingen.

Hos patienter med lokalt avancerad prostatacancer visade flera randomiserade långtidsstudier på

fördelar med androgendeprivationsterapi (ADT) i kombination med strålning (RT) jämfört med endast

strålbehandling (RT) (RTOG 85-31, RTOG 86-10, EORTC 22863, D’Amico

et al

., JAMA, 2008).

I en randomiserad klinisk fas III-studie (EORTC22961) som omfattade 970 patienter med lokalt

avancerad prostatacancer (främst T2c-T4 med några T1c-T2b patienter med patologisk regional nodal

sjukdom) varav 483 fick androgen supression under kort tid (6 månader) i kombination med

strålbehandling och 487 fick långtidsbehandling (3 år), jämfördes i en non-inferiority-analys korttids-

med långtidshormonbehandlingen, innefattande LHRH-agonister, huvudsakligen triptorelin (62,2%)

eller goserelin (30,1%).

Den totala mortaliteten vid 5 år var i gruppen ”korttidshormonbehandling” och gruppen

”långtidshormonbehandling” 19,0% respektive 15,2%, med en relativ risk på 1,42 (övre ensidig

95,71% CI = 1,79; eller tvåsidig 95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65 för non-inferiority och p = 0,0082

för post-hoc test av skillnad mellan behandlingsgrupperna). Mortaliteten vid 5 år specifikt relaterad

till prostatacancern i gruppen ”korttidshormonbehandling” och gruppen ”långtidshormonbehandling”

var 4,78 % respektive 3,2 %, med en relativ risk på 1,71 (95 % CI = [1,14 till 2,57], p = 0,002). Total

livskvalitet vid användning av QLQ-C30 skilde sig inte signifikant mellan de två grupperna (P =

0,37).

Grunden för indikationen lokaliserad högriskprostatacancer är baserad på publicerade studier med

strålbehandling i kombination med GnRH-analoger. Analyser av klinisk data från fem publicerade

studier (EORTC 22863, RTOG 85-31, RTOG 92-02, RTOG 8610, och D'Amico

et al

., JAMA, 2008),

visar samtliga på fördel för GnRH-analog i kombination med strålbehandling. Tydlig differentiering

av respektive studiepopulation för indikationerna lokalt avancerad prostatacancer och lokaliserad

högriskprostatacancer var inte möjlig i de publicerade studierna.

Hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, har kliniska studier visat nyttan av

att addera abirateronacetat (en androgen biosynteshämmare) eller enzalutamid (en

androgenreceptorhämmare) till GnRH-analoger, som triptorelin.

Klinisk effekt och säkerhet hos barn med central pubertas praecox

I en icke-jämförande klinisk studie behandlades 44 barn med central pubertas praecox (39 flickor och

5 pojkar) med totalt två intramuskulära injektioner Pamorelin 22,5 mg under 12 månader (48 veckor).

Suppression av stimulerade LH-koncentrationer till prepubertala nivåer uppnåddes i 95,5% av

patienterna vid månad 3 och i 93,2% och 97,7% av patienterna vid månad 6 respektive 12. Följden av

detta är en tillbakagång eller stabilisering av sekundära könskarakteristika och inbromsning av

accelererad benmognad och tillväxt.

Hos flickor kan initial stimulering av äggstockarna, följt av den behandlingsinducerade

östrogenökningen leda till mild till måttlig uterin bortfallsblödning under den första månaden.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter en intramuskulär injektion av Pamorelin 22,5 mg till patienter med prostatacancer var t

3 (2-

12) timmar och C

(0-169 dagar) var 40,0 (22,2-76,8) ng/ml.

Hos barn med central pubertas praecox var t

4 (2-8) timmar och C

(0-169 dagar) var 39,9 (19,1-

107,0) ng/ml.

Under 12 månaders behandling ackumulerades inte triptorelin.

Distribution

Resultat från farmakokinetiska studier utförda på friska män visar att triptorelin uppvisar trifasisk

distribution och elimination med halveringstider på ca 6 minuter, 45 minuter och 3 timmar efter en

intravenös bolusinjektion.

Efter intravenös injektion av 0,5 mg triptorelin är distributionsvolymen för triptorelin vid steady state

ca 30 l hos friska frivilliga män. Eftersom det saknas bevis för att triptorelin, vid kliniskt relevanta

koncentrationer, binds till plasmaproteiner är proteinbindningsinteraktioner osannolika.

Biotransformation

Triptorelins metaboliter har inte fastställts hos människa. I humanstudier tyder emellertid

farmakokinetiska data på att C-terminala fragment producerade genom vävnadsnedbrytning antingen

bryts ned fullständigt i vävnaderna eller snabbt bryts ned ytterligare i plasma, eller utsöndras via

njurarna.

Elimination

Triptorelin elimineras både i lever och njurar. Efter intravenös injektion av 0,5 mg triptorelin till

friska frivilliga män utsöndrades 42 % i urinen som intakt triptorelin, vilket ökade till 62 % hos

personer med nedsatt leverfunktion. Eftersom kreatininclearance (CL

krea

) hos friska frivilliga var 150

ml/min och endast 90 ml/min hos personer med nedsatt leverfunktion, visar detta på att levern är en

betydande eliminationsväg. Hos dessa friska frivilliga var den verkliga halveringstiden för triptorelin

2,8 timmar och totalt clearance av triptorelin 212 ml/min, det senare beroende av en kombination av

lever- och njurelimination.

Andra särskilda patientgrupper

Efter intravenös injektion av 0,5 mg triptorelin till personer med måttlig njurinsufficiens (CL

krea

ml/min), var halveringstiden för triptorelin 6,7 timmar, hos personer med allvarlig njurinsufficiens

krea

8,9 ml/min) 7,81 timmar och hos patienter med nedsatt leverfunktion (CL

krea

89,9 ml/min) 7,65

timmar.

Hur farmakokinetiken för triptorelin påverkas av ålder och ras har inte studerats systematiskt.

Farmakokinetiska data erhållna från unga friska frivilliga män i åldern 20 till 22 år, med ett förhöjt

kreatininclerarance (ca 150 ml/min), visade dock att triptorelin eliminerades dubbelt så fort hos den

yngre populationen. Detta beror på att triptorelinclearance är korrelerat till total kreatininclearance,

som minskar med åldern.

Med anledning av den stora säkerhetsmarginalen för triptorelin och eftersom Pamorelin 22,5 mg är en

depåformulering rekommenderas ingen dosjustering hos patienter med nedsatt njur- eller

leverfunktion.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska samband

Det farmakokinetiska/farmakodynamiska sambandet för triptorelin är komplicerat, eftersom det är

icke-linjärt och tidsberoende. Sålunda inducerar triptorelin en dosberoende ökning av LH- och FSH-

frisättning efter snabb tillförsel hos personer som inte tidigare har behandlats.

Administrerad som en depåformulering stimulerar triptorelin LH- och FSH-sekretionen under de

första dagarna efter given dos och som en följd även testosteronsekretionen. Resultaten från olika

bioekvivalensstudier visar att maximal ökning av testosteron uppnås efter ungefär 4 dagar med en

ekvivalent C

, vilken är oberoende av frisättningshastigheten för triptorelin. Denna initiala effekt

upprätthålls inte trots kontinuerlig tillförsel av triptorelin utan följs av en progressiv och ekvivalent

minskning av testosteronnivåerna. Även i detta fall kan triptorelinexponeringen variera märkbart utan

en generell effekt på testosteronkoncentrationen i serum.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxiciteten av triptorelin mot extragenitala organ är låg.

Observerade effekter var huvudsakligen relaterade till förstärkta farmakologiska effekter av

triptorelin.

I kroniska toxicitetsstudier vid kliniskt relevanta doser inducerade triptorelin makro- och

mikroskopiska förändringar i reproduktionsorganen på råtta, hund och apa av hankön. Detta ansågs

vara en följd av undertryckt gonadfunktion orsakad av substansens farmakologiska aktivitet.

Förändringarna var delvis reversibla vid tillfrisknande. Triptorelin framkallade inte någon

embryotoxicitet, teratogenicitet eller några effekter på avkommans utveckling (F1-generationen) eller

dess reproduktionsförmåga efter subkutan administrering av 10 mikrogram/kg till råtta dagarna 6 till

15 under dräktigheten. Vid 100 mikrogram/kg observerades en minskning av moderns viktökning och

ett ökat antal resorptioner.

Triptorelin är inte mutagen

in

vitro

eller

in

vivo

. Efter 18 månaders behandling har ingen cancerogen

effekt observerats hos möss, vilka har behandlats med triptorelin i doser upp till 6000 mikrogram/kg.

En 23 månaders cancerstudie på råtta har visat en nästan 100 % incidens av benigna hypofystumörer

vid alla dosnivåer, med prematur död som följd. En ökad incidens av hypofystumörer hos råttor är en

vanlig effekt i samband med GnRH-agonistbehandling. Den kliniska relevansen är inte känd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

Poly (d,l-laktid-koglykolid)

Mannitol

Karmellosnatrium

Polysorbat 80

Spädningsvätska:

Vatten för injektionsvätskor.

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Färdigblandad injektionsvätska ska användas omedelbart.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdigberedda suspensionen användas omedelbart. Om den inte

används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser innan användning användarens ansvar

och ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2

C -8

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

6 ml injektionsflaska (typ I glas) med bromobutylgummipropp och flip-off-kapsyl i aluminium.

Ampull (typ I glas) innehållande 2 ml steril spädningsvätska för suspension.

Förpackning innehållande:

1 injektionsflaska, 1 ampull och 1 blister innehållande 1 injektionsspruta och 2 injektionsnålar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Pulvret ska rekonstitueras med aseptisk teknik och endast genom att använda medföljande ampull

med spädningsvätska. Instruktionerna för spädning som följer här och som anges i bipacksedeln måste

följas strikt. Spädningsvätskan dras upp i medföljande spruta genom att använda nålen utan

stickskydd (20 G) och överförs till injektionsflaskan med pulver. Pulvret rekonstitueras genom att

försiktigt skaka injektionsflaskan från sida till sida i en pendlande rörelse tillräckligt länge för att få en

homogen, mjölkliknande suspension. Vänd inte injektionsflaskan upp och ner. Det är viktigt att

kontrollera att det inte finns kvar osuspenderat pulver i flaskan.

Den erhållna suspensionen dras tillbaka i sprutan, utan att vända på injektionsflaskan. Nålen ska sedan

bytas ut till injektionsnålen med stickskydd (20 G) som sedan används vid administrering.

Eftersom produkten är en suspension ska den injiceras direkt efter beredning för att undvika

utfällning.

Endast avsett för engångsbruk.

Använda nålar, oanvänd suspension eller annat avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

44590

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2010-12-03 / 2019-10-09

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-05-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen