Palonosetron Macure 250 mikrogram Injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-11-2020

Aktiva substanser:
palonosetronhydroklorid
Tillgänglig från:
MACURE PHARMA ApS
ATC-kod:
A04AA05
INN (International namn):
palonosetronhydroklorid
Dos:
250 mikrogram
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; palonosetronhydroklorid 281 mikrog Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Ampull, 1 st (1 x 5 ml); Ampull, 5 st (5 x 5 ml; Ampull, 10 st (10 x 5 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52850
Tillstånd datum:
2016-08-11

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-09-2016

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Palonosetron Macure 250 mikrogram injektionsvätska, lösning

palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Palonosetron Macure är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron Macure

3. Hur du använder Palonosetron Macure

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Palonosetron Macure ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Palonosetron Macure är och vad det används för

Palonosetron Macure tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5-HT

) antagonister.

De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

Palonosetron Macure används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och

barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

Palonosetron som finns i Palonosetron Macure kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron Macure

Använd inte Palonosetron Macure:

- om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Palonosetron Macure:

om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen.

om du använder Palonosetron Macure tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa

onormal

hjärtrytm

amiodaron,

nikardipin,

kinidin,

moxifloxacin,

erytromycin,

haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon.

eller

någon

familjen

eller

haft

förändringar

hjärtrytmen

(förlängt

QT-intervall).

om du har andra hjärtproblem.

om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har

behandlats.

Användning av Palonosetron Macure de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast

om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

Andra läkemedel och Palonosetron Macure

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive:

SSRI-läkemedel

(selektiva

serotoninåterupptagshämmare)

inklusive

fluoxetin,

paroxetin,

sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression

och/eller ångest.

SNRI-läkemedel (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och

duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, kommer din läkare att sätta in behandling med

Palonosetron Macure endast då det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om Palonosetron Macure kan ge upphov till skadliga effekter när det används under

graviditet.

Amning

Det är inte känt om Palonosetron Macure passerar över i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Palonosetron Macure kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller

använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Palonosetron Macure innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 0,20 mmol (4,65 mg) natrium per dos (upp till 1,2 mmol eller 27.9 mg för

den högsta dosen). Detta ska tas i beaktande av patienter som ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du använder Palonosetron Macure

Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Palonosetron Macure omkring

30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Vuxna

Rekommenderad dos av Palonosetron Macure är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en

ven.

Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år):

Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram.

Palonosetron Macure kommer att ges som en långsam infusion i en ven.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar rapporterades hos

vuxna

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk, yrsel, förstoppning och diarré.

Mindre vanliga

biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

högt eller lågt blodtryck

onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

färgförändringar och/eller förstoring av venerna

onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

låg kalciumhalt i blodet

höga halter av pigmentet bilirubin i blodet

höga halter av vissa leverenzymer

upprymdhet eller ångestkänslor

sömnighet eller sömnlöshet

aptitminskning eller aptitförlust

svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

hudutslag med klåda

nedsatt syn eller ögonirritation

rörelsesjuka

öronsusningar

hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

magsmärta

urineringssvårigheter

ledvärk

EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall)

Mycket sällsynta

biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

Allergiska reaktioner mot palonosetron (eventuella tecken är svullnad av läppar, ansikte,

tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)).

Sveda eller smärta vid injektionsstället.

Följande biverkningar rapporterades hos

barn

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

yrsel

ryckiga kroppsrörelser

onormal hjärtfrekvens

hosta eller andfåddhet

näsblod

kliande hudutslag eller nässelutslag

feber

smärta vid infusionsstället

Rapportering av biverkningar

får

biverkningar,

tala

läkare

eller

apotekspersonal.

Detta

gäller

även

eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Palonosetron Macure ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ampull och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Endast engångsanvändning, eventuell överbliven lösning skall kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid).

1 ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. 1 ampull med 5 ml lösning innehåller

250 mikrogram palonosetron.

Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyramonohydrat,

natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Palonosetron Macure injektionsvätska, lösning, är en klar, färglös lösning och levereras i klara

ampuller av glas med kapacitet på 5 ml.

Finns i kartonger med 1, 5 och 10 ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

MACURE PHARMA ApS

Hejrevej 39

2400 Köpenhamn NV

Danmark

Tillverkare

Medochemie Ltd, 48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios,

4101 Limassol, Cyprus

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-08

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Palonosetron Macure 250 mikrogram injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

Varje ampull med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Varje ampull med 5 ml lösning innehåller 0,20 mmol (4,65 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning med pH 4,5 till 6,5.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Palonosetron Macure är avsett för vuxna för:

profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid

cancer,

profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi vid

cancer.

Palonosetron Macure är avsett för pediatriska patienter i åldern 1 månad och äldre för:

profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid

cancer

profylax

illamående

kräkningar

samband

måttligt

emetogen

kemoterapi vid cancer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Palonosetron Macure skall endast användas före administrering av kemoterapi. Läkemedlet får endast

administreras av vårdpersonal under lämpligt medicinskt överinseende.

Dosering

Vuxna

250 mikrogram palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan

kemoterapin påbörjas. Injektionen av palonosetron skall ta 30 sekunder.

Effekten

Palonosetron

Macure

profylax

illamående

kräkningar

orsakade

högemetogen kemoterapi kan förstärkas genom tillägg av en kortikosteroid som ges före kemoterapin.

Äldre

Ingen dosjustering behövs för äldre.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år):

20 mikrogram/kg (den högsta totala dosen ska inte överstiga 1 500 mikrogram) palonosetron ges som

en 15 minuters intravenös engångsinfusion som börjar ca 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Säkerhet och effekt för palonosetron för barn i åldern under 1 månad har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga. Det finns begränsade data från användning av palonosetron som profylax mot

illamående och kräkningar hos barn under 2 års ålder.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Inga data föreligger för patienter med terminal njursjukdom som behandlas med hemodialys.

Administreringssätt

För intravenös användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Då palonosetron kan förlänga passagetiden i tjocktarmen, bör patienter som tidigare haft förstoppning

eller visat tecken på subakut tarmobstruktion övervakas efter administrering. Två fall av förstoppning

med fekal impaktion som krävde sjukhusvård har rapporterats i samband med behandling med

palonosetron 750 mikrogram.

Inte vid någon av de testade dosnivåerna inducerade palonosetron kliniskt relevant förlängning av

QTc-intervallet.

specifik

noggrann

studie

QT/QTc-intervall

utförts

friska

försökspersoner för att erhålla definitiva data som visar effekten av palonosetron på QT/QTc-

intervallet

avsnitt 5.1).

Liksom

fråga

andra

5-HT

-receptorantagonister

skall

dock

försiktighet iakttas vid användning av palonosetron till patienter som har eller sannolikt kan utveckla

en förlängning av QT-intervallet. Dessa villkor innefattar patienter med QT-förlängning i anamnesen

(den

egna

eller

familjemedlems),

elektrolytavvikelser,

kronisk

hjärtsvikt,

bradyarytmier

överledningsstörningar samt till patienter som tar antiarytmika eller andra läkemedel som leder till

QT-förlängning eller elektrolytavvikelser.

Hypokalemi och hypomagnesemi skall korrigeras innan en 5-HT

-antagonist administreras.

Det har inkommit rapporter om serotoninsyndrom vid användningen av 5-HT

-antagonister, antingen

när de använts som monoterapi eller i kombination med andra serotonerga läkemedel (inklusive

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

(SNRI)). Lämplig observation av patienter avseende serotoninliknande syndrom rekommenderas.

Palonosetron Macure skall inte användas för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar

dagarna efter kemoterapi, förutom i samband med en ny omgång kemoterapi.

Detta läkemedel innehåller 0,20 mmol natrium per ampull (upp till 1,2 mmol för den högsta dosen).

Detta ska tas i beaktande av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Palonosetron metaboliseras huvudsakligen av CYP2D6, med ett mindre bidrag av CYP3A4 och

CYP1A2-isoenzymer. Baserat på resultaten av

in vitro

-studier, ger palonosetron ingen hämning eller

induktion av cytokrom P450-isoenzym vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Kemoterapeutiska medel

I prekliniska studier hämmade palonosetron inte den antitumorala aktiviteten hos de fem testade

kemoterapeutiska medlen (cisplatin, cyklofosfamid, cytarabin, doxorubicin och mitomycin C).

Metoklopramid

klinisk

studie

visades

ingen

signifikant

farmakokinetisk

interaktion

mellan

intravenös

engångsdos av palonosetron och steady state-koncentrationen av oralt tillförd metoklopramid, vilken

är en CYP2D6-hämmare.

CYP2D6-inducerare och -hämmare

I en populationsbaserad farmakokinetisk analys har visats att det inte blev någon signifikant effekt på

clearance för palonosetron när det tillfördes tillsammans med CYP2D6-inducerare (dexametason och

rifampicin) och -hämmare (inklusive amiodaron, celecoxib, klorpromazin, cimetidin, doxorubicin,

fluoxetin, haloperidol, paroxetin, kinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin eller terbinafin).

Kortikosteroider

Palonosetron har med bibehållen säkerhet administrerats tillsammans med kortikosteroider.

Serotonerga läkemedel (t.ex. SSRI- och SNRI-preparat)

Det har inkommit rapporter om serotoninsyndrom vid samtidig användning av 5-HT

-antagonister och

andra serotonerga läkemedel (inklusive SSRI- och SNRI-preparat).

Andra läkemedel

Palonosetron har med bibehållen säkerhet administrerats tillsammans med analgetiska, antiemetiska,

spasmolytiska och antikolinerga läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För palonosetron saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel. Det finns endast begränsat med data från djurstudier avseende placentapassage

(se avsnitt 5.3).

Erfarenhet

palonosetron

graviditet

människa

saknas,

varför

palonosetron

inte

skall

användas till gravida kvinnor annat än om det betraktas som oundgängligt av läkaren.

Amning

Då det saknas data avseende utsöndring av palonosetron i modersmjölk skall amning avbrytas under

behandlingen.

Fertilitet

Data saknas avseende effekten av palonosetron på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier om förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Eftersom palonosetron kan orsaka yrsel, dåsighet eller trötthet skall patienterna förvarnas om detta i

samband med framförande av fordon eller användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

I kliniska studier med vuxna var, vid en dosering av 250 mikrogram (totalt 633 patienter), de mest

frekvent observerade biverkningarna, som var åtminstone möjligtvis relaterade till palonosetron,

huvudvärk (9 %) och förstoppning (5 %).

kliniska

studierna

observerades

nedanstående

biverkningar

möjligtvis

eller

sannolikt

relaterade till palonosetron. De klassificerades som vanliga (≥1/100, <1/10) eller mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100). Mycket sällsynta (<1/10 000) biverkningar har rapporterats sedan godkännandet.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Vanliga

biverkningar

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

biverkningar

(≥1/1 000, <1/100)

Mycket

sällsynta

biverkningar

(<1/10 000)

Immunsystemet

Överkänslighet,

anafylaxi,

anafylaktiska/

anafylaktoida

reaktioner

och chock

Metabolism och

nutrition

Hyperkalemi, metabola

rubbningar,

hypokalcemi,

hypokalemi,

anorexi,

hyperglykemi,

aptitminskning

Psykiska störningar

Ångest,

euforisk

sinnesstämning

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Dåsighet,

sömnlöshet,

parestesier,

hypersomni,

perifer

sensorisk neuropati

Ögon

Ögonirritation,

amblyopi

Öron och balansorgan

Rörelsesjuka, tinnitus

Hjärtat

Takykardi,

bradykardi,

extrasystolier,

myokardischemi,

sinustakykardi,

sinusarytmi,

supraventrikulära

extrasystolier

Blodkärl

Hypotension,

hypertension,

venös

missfärgning,

venös distension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hicka

Magtarmkanalen

Förstoppning, diarré

Dyspepsi,

buksmärtor,

smärtor i övre delen av

buken,

muntorrhet,

gasbildning

Lever och gallvägar

Hyperbilirubinemi

Organsystem

Vanliga

biverkningar

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

biverkningar

(≥1/1 000, <1/100)

Mycket

sällsynta

biverkningar

(<1/10 000)

subkutan

vävnad

Allergisk

dermatit,

kliande hudutslag

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Ledvärk

Njurar och urinvägar

Urinretention,

glukosuri

Allmänna

symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni, pyrexi, trötthet,

värmekänsla,

influensaliknande

symtom

Reaktioner

injektionsstället*

Undersökningar

Förhöjda

transaminaser, förlängt

QT-intervall på EKG

° Från erfarenhet efter godkännandet för försäljning

* Omfattar sveda, induration, obehagskänsla och smärta

Pediatrisk population

I pediatriska kliniska prövningar för förebyggande av illamående och kräkningar inducerade av

måttligt emetogen eller högemetogen kemoterapi fick 402 patienter en engångsdos av palonosetron (3,

10 eller 20 mikrogram/kg). Följande vanliga eller mindre vanliga biverkningar rapporterades för

palonosetron. Inga biverkningar rapporterades i en frekvens på >1 %.

Klassificering av organsystem

Vanliga

biverkningar

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga biverkningar

(≥1/1 000, <1/100)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dyskinesi

Hjärtat

Förlängning

QT-intervallet

EKG,

retledningsrubbningar, sinustakykardi

Andningsvägar,

bröstkorg

mediastinum

Hosta, dyspné, epistaxis

Hud och subkutan vävnad

Allergisk

dermatit,

klåda,

hudbesvär,

nässelutslag

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Feber, smärta vid infusionsstället, reaktion

vid infusionsstället, smärta

Biverkningar

utvärderades

pediatriska

patienter

fick

palonosetron

till

4 kemoterapicykler.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Doser på upp till 6 mg har använts i kliniska studier. Gruppen med den högsta dosen uppvisade

liknande incidens av biverkningar jämfört med de andra dosgrupperna och inga dos–responseffekter

observerades.

Behandling

Om mot förmodan överdosering med Palonosetron Macure skulle inträffa, skall understödjande vård

ges. Inga dialysstudier har utförts, men beroende på den stora distributionsvolymen är det osannolikt

att dialys skulle kunna utgöra effektiv behandling vid överdosering av Palonosetron Macure.

Pediatrisk population

Inga fall av överdosering har rapporterats i pediatriska kliniska studier.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiemetika, serotonin (5-HT

) antagonister. ATC-kod: A04AA05.

Palonosetron är en selektiv receptorantagonist med hög affinitet för 5-HT

-receptorn.

två

randomiserade

dubbelblindstudier,

totalt

1 132 patienter

fick

måttligt

emetogen

kemoterapi,

vari

ingick

cisplatin

≤50 mg/m

karboplatin,

cyklofosfamid

≤1 500 mg/m

doxorubicin

>25 mg/m

jämfördes

palonosetron

250 mikrogram

750 mikrogram

ondansetron 32 mg (halveringstid 4 timmar) eller dolasetron 100 mg (halveringstid 7,3 timmar), som

gavs intravenöst på dag 1, utan dexametason.

I en randomised dubbelblindstudie, med totalt 667 patienter som fick högemetogen kemoterapi, som

omfattade cisplatin ≥60 mg/m

, cyklofosfamid >1 500 mg/m

och dakarbazin, jämfördes palonosetron

250 mikrogram

750 mikrogram

ondansetron

32 mg,

gavs

intravenöst

Dexametason gavs profylaktiskt före kemoterapin hos 67 % av patienterna.

De pivotala studierna var inte utformade för bedömning av effekten av palonosetron vid illamående

och kräkningar med fördröjd debut. Den antiemetiska aktiviteten observerades under 0–24 timmar,

24–120 timmar och 0–120 timmar. Resultaten för studierna av måttligt emetogen kemoterapi och för

studien av högemetogen kemoterapi sammanfattas i nedanstående tabeller.

Palonosetron var minst lika effektivt (”non-inferior”) som jämförelseläkemedlen i det akuta emetiska

skedet, både med den måttligt emetogena och den högemetogena behandlingen.

Jämförbar effekt för palonosetron i multipla behandlingscykler har inte visats i kontrollerade kliniska

studier. Det var dock 875 av patienterna som medverkat i de tre fas III-studierna som fortsatte i en

öppen säkerhetsstudie, där de behandlades med palonosetron 750 mikrogram i upp till 9 ytterligare

behandlingscykler med kemoterapi. Den totala säkerheten bibehölls under alla cyklerna.

Tabell

1:

Procentandel

patienter

a

som

svarade

behandling,

uppdelade

efter

behandlingsgrupp och fas i studien av måttligt emetogen kemoterapi versus ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 189)

Ondansetron

32 milligram

(n= 185)

Delta

%

%

%

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97,5 % CI

0–24 timmar

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24–120 timmar

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0–120 timmar

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0–24 timmar

76,2

65,4

10,8

24–120 timmar

66,7

50,3

16,4

0,001

0–120 timmar

63,0

44,9

18,1

0,001

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0–24 timmar

60,3

56,8

24–120 timmar

51,9

39,5

12,4

0–120 timmar

45,0

36,2

a

Intent-to-treat-kohort

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority mellan

palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Tabell

2:

Procentandel

patienter

a

som

svarade

behandling,

uppdelade

efter

behandlingsgrupp och fas i studien av måttligt emetogen kemoterapi versus dolasetron.

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 189)

Dolasetron

100 milligram

(n= 191)

Delta

%

%

%

Fullständig

respons

(Inga

kräkningar

och

ingen

akut

insatt

medicinering)

97,5 % CI

0–24 timmar

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24–120 timmar

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1%]

0–120 timmar

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Fullständig

kontroll

(Fullständig

respons

och

som

mest

lätt

illamående)

p-värde

0–24 timmar

57,1

47,6

24–120 timmar

48,1

36,1

12,0

0,018

0–120 timmar

41,8

30,9

10,9

0,027

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0–24 timmar

48,7

41,4

24–120 timmar

41,8

26,2

15,6

0,001

0–120 timmar

33,9

22,5

11,4

0,014

a

Intent-to-treat-kohort

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority mellan

palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Tabell

3:

Procentandel

patienter

a

som

svarade

behandling,

uppdelade

efter

behandlingsgrupp och fas i studien av högemetogen kemoterapi versus ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 223)

Ondansetron

32 milligram

(n= 221)

Delta

%

%

%

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97,5 % CI

0–24 timmar

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24–120 timmar

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0–120 timmar

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0–24 timmar

56,5

51,6

24–120 timmar

40,8

35,3

0–120 timmar

37,7

29,0

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0–24 timmar

53,8

49,3

24–120 timmar

35,4

32,1

0–120 timmar

33,6

32,1

a

Intent-to-treat-kohort

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority mellan

palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Effekten av palonosetron på blodtryck, hjärtfrekvens och EKG-parametrar inklusive QTc-intervall var

jämförbar med effekten hos ondansetron och dolasetron i kliniska studier med CINV. Icke-kliniska

studier visar att palonosetron kan blockera de jonkanaler som är involverade i ventrikulär de- och

repolarisering och förlänga aktionspotentialens duration.

Effekten av palonosetron på QTc-intervallet har bedömts i en dubbelblind, randomiserad, parallell

prövning kontrollerad mot positivt läkemedel (moxifloxacin) och placebo hos vuxna män och

kvinnor. Ändamålet var att utvärdera EKG-effekterna av intravenöst administrerat palonosetron i

engångsdoser på 0,25, 0,75 eller 2,25 mg hos 221 friska försökspersoner. Studien uppvisade inte

någon effekt på QT/QTc-intervallet eller på något annat EKG-intervall vid doser på upp till 2,25 mg.

Inga kliniskt signifikanta förändringar sågs på hjärtfrekvens, atrioventrikulär (AV) överledning eller

hjärtats repolarisering.

Pediatrisk population

Förebyggande av kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV):

Säkerhet och effekt av intravenöst palonosetron vid engångsdoser på 3 mikrog/kg och 10 mikrog/kg

undersöktes i den första kliniska studien med 72 patienter i följande åldersgrupper, > 28 dagar till

23 månader (12 patienter), 2 till 11 år (31 patienter) och 12 till 17 år (29 patienter), som behandlades

med högemetogen eller måttligt emetogen kemoterapi. Inga säkerhetsproblem uppenbarade sig vid

dessa dosnivåer. Den primära effektvariabeln var andelen patienter med fullständig respons (CR,

definierad som ingen emetisk episod och ingen akut insatt medicinering) under de första 24 timmarna

efter kemoterapiadministreringens början. Effekt efter palonosetron 10 mikrog/kg i jämförelse med

palonosetron 3 mikrog/kg var 54,1 % respektive 37,1 %.

Effekten av palonosetron vid förebyggande av kemoterapiinducerat illamående och kräkningar hos

pediatriska cancerpatienter visades i en andra pivotal non-inferiority-prövning som jämförde en

intravenös

engångsinfusion

palonosetron

intravenös

ondansetronregim.

Totalt

493 pediatriska patienter i åldern 64 dagar till 16,9 år som fick måttligt emetogen (69,2 %) eller

högemetogen (30,8 %) kemoterapi behandlades med palonosetron 10 mikrog/kg (högst 0,75 mg),

palonosetron 20 mikrog/kg (högst 1,5 mg) eller ondansetron (3 x 0,15 mg/kg, högsta totala dos

32 mg) 30 minuter före start av emetogen kemoterapicykel 1. De flesta patienter var icke-naiva för

kemoterapi (78,5 %) i alla behandlingsgrupper. De emetogena kemoterapier som administrerades

inkluderade

doxorubicin,

cyklofosfamid

(<1 500 mg/m

ifosfamid,

cisplatin,

daktinomycin,

karboplatin och daunorubicin. Adjuvanta kortikosteroider, däribland dexametason, administrerades

tillsammans med kemoterapi hos 55 % av patienterna. Det primära effektmåttet var fullständig

respons i den akuta fasen av den första kemoterapicykeln och definierades som ingen emetisk episod

och ingen akut insatt medicinering under de första 24 timmarna efter att kemoterapin påbörjats.

Effekten baserades på att visa non-inferiority för intravenöst palonosetron jämfört med intravenöst

ondansetron. Kriterierna för non-inferiority uppfylldes om den undre gränsen för konfidensintervallet

på 97,5 % för skillnaden i frekvenser av fullständig respons (CR) på intravenöst palonosetron minus

intravenöst

ondansetron

större

-15 %.

grupperna

palonosetron

10 mikrog/kg,

20 mikrog/kg

ondansetron

andelen

patienter

0-24h

54,2 %,

59,4 %

58,6 %.

Eftersom konfidensintervallet på 97,5 % (stratumjusterat Mantel-Haenszels test) för skillnaden i CR

mellan

palonosetron

20 mikrog/kg

ondansetron

[-11,7 %,

12,4 %],

visade

palonosetrondosen 20 mikrog/kg non-inferiority jämfört med ondansetron.

Även om denna studie visade att pediatriska patienter kräver en högre palonosetrondos än vuxna för

att förebygga kemoterapiinducerat illamående och kräkningar, överensstämmer säkerhetsprofilen med

den fastställda profilen hos vuxna (se avsnitt 4.8). Farmakokinetisk information ges i avsnitt 5.2.

Förebyggande av postoperativt illamående och kräkningar (PONV):

Två

pediatriska

prövningar

genomfördes.

Säkerhet

effekt

intravenöst

palonosetron

engångsdoser

1 mikrog/kg

3 mikrog/kg

jämfördes

första

kliniska

studien

150 patienter

följande

åldersgrupper

>28 dagar

till

23 månader

(7 patienter),

till

11 år

(96 patienter) och 12 till 16 år (47 patienter) som genomgick elektiv kirurgi. Inga säkerhetsproblem

uppenbarade sig i någon av grupperna. Andelen patienter utan emes under perioden 0–72 timmar

postoperativt var ungefär den samma efter palonosetron 1 mikrog/kg och 3 mikrog/kg (88 % versus

84 %).

andra

pediatriska

prövningen

dubbelblind,

randomiserad,

aktivt

kontrollerad,

non-

inferiority-multicenterstudie med engångsdos, dubbel-dummy och parallella grupper som jämförde

intravenöst palonosetron (1 mikrog/kg, högst 0,075 mg) med intravenöst ondansetron. Totalt 670

pediatriska

kirurgiska

patienter

åldern

30 dagar

till

16,9 år

deltog.

primära

effektmåttet

fullständig respons (CR: ingen emetisk episod och ingen akut insatt antiemetisk medicinering) under

de första 24 timmarna postoperativt uppnåddes hos 78,2 % av patienterna i palonosetrongruppen och

82,7 % i ondansetrongruppen. Med hänsyn till den förspecificerade non-inferiority-gränsen på -10 %

stratumjusterade

Mantel-Haenszel-testets

statistiska

non-inferiority-konfidensintervall

för

skillnaden hos det primära effektmåttet fullständig respons (CR) [-10,5 %; 1,7 %] och därför visades

inte non-inferiority. Inga nya säkerhetsproblem uppstod i någon av behandlingsgrupperna.

Se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter intravenös administrering sker först en initial minskning av plasmakoncentrationerna, som följs

av långsam elimination från kroppen med en genomsnittlig terminal eliminationshalveringstid på

ungefär

40 timmar.

Genomsnittlig

maximal

plasmakoncentration

(Cmax)

area

under

koncentrations–tidkurvan

(AUC0-∞)

allmänhet

dosproportionell

inom

dosområdet

0,3-90 mikrogram/kg hos friska försökspersoner och hos cancerpatienter.

Efter

intravenös

administrering

palonosetron

0,25 mg

gång

varannan

3 doser

till

11 patienter med testikelcancer var medelökningen (± SD) av plasmakoncentrationen från dag 1 till

dag 5 42 ± 34 %. Efter intravenös administrering av palonosetron 0,25 mg en gång om dagen i 3 dagar

till 12 friska försökspersoner var medelökningen (± SD) av palonosetronkoncentrationen i plasma från

dag 1 till dag 3 110 ± 45 %.

Farmakokinetiska

simuleringar

tyder

totala

exponeringen

(AUC0-∞)

för

0,25 mg

intravenöst palonosetron administrerat en gång dagligen 3 dagar i sträck liknade exponeringen för en

intravenös engångsdos på 0,75 mg, fastän Cmax var högre för engångsdosen på 0,75 mg.

Distribution

Palonosetron i rekommenderad dos fördelas i stor omfattning ut i kroppen, med en distributionsvolym

på omkring 6,9 till 7,9 l/kg. Ungefär 62 % av mängden palonosetron är bunden till plasmaproteiner.

Metabolism

Palonosetron har två vägar för elimination: omkring 40 % elimineras via njurarna och ungefär 50 %

metaboliseras

till

två

primära

metaboliter,

vilka

besitter

mindre

5-HT

receptorantagonistaktiviteten hos palonosetron. Metabolismstudier

in vitro

har visat att CYP2D6, och

i mindre utsträckning också CYP3A4- och CYP1A2-isoenzymer, deltar i palonosetrons metabolism.

Kliniska farmakokinetiska parametrar skiljer sig dock inte signifikant mellan svaga och kraftfulla

metaboliserare

CYP2D6-substrat.

Palonosetron

varken

hämmar

eller

inducerar

cytokrom

P450-isoenzymer i kliniskt relevanta koncentrationer.

Eliminering

Efter en intravenös engångsdos på 10 mikrogram/kg av [14C]-palonosetron, återfanns ungefär 80 %

av dosen inom 144 timmar i urinen, där palonosetron som oförändrad aktiv substans utgjorde ungefär

40 % av den tillförda dosen. Efter intravenös administrering av en engångsbolusdos till friska

försökspersoner

totalclearance

för

palonosetron

173 ± 73 ml/min

njurclearance

53 ± 29

ml/min. Det låga värdet på totalclearance och den stora distributionsvolymen resulterade i en terminal

eliminationshalveringstid i plasma på ungefär 40 timmar. Det var 10 % av patienterna som hade en

genomsnittlig terminal eliminationshalveringstid på mer än 100 timmar.

Farmakokinetik i särskilda populationer

Äldre

Ålder påverkar inte farmakokinetiken för palonosetron. Ingen dosjustering behövs för äldre patienter.

Kön

Kön påverkar inte farmakokinetiken för palonosetron. Ingen dosjustering behövs med avseende på

kön.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data för en intravenös engångsdos av palonosentron erhölls från en undergrupp av

pediatriska cancerpatienter (n=280) som fick 10 mikrog/kg eller 20 mikrog/kg. När dosen ökades från

10 mikrog/kg till 20 mikrog/kg observerades en dosproportionell ökning av genomsnittlig AUC. Efter

intravenös

infusion

engångsdos

palonosentron

20 mikrog/kg

maximala

plasmakoncentrationer (C

) som rapporterades i slutet av 15-minutersinfusionen mycket varierande i

alla åldersgrupper och tenderade att vara lägre hos patienter som var <6 år än hos äldre pediatriska

patienter. Medianhalveringstiden var 29,5 timmar i samtliga åldersgrupper och varierade från ca 20

till 30 timmar genom åldersgrupperna efter administrering av 20 mikrog/kg.

Total kroppsclearance (l/h/kg) hos patienter i åldern 12 till 17 år liknade den hos friska vuxna. Det

finns inga uppenbara skillnader i distributionsvolym uttryckt i l/kg.

Tabell

4:

Farmakokinetiska

parametrar

hos

pediatriska

cancerpatienter

efter

intravenös

infusion av palonosentron 20 mikrog/kg under 15 min och hos vuxna cancerpatienter som fick

palonosetron 3 och 10 mikrog/kg som intravenösa bolusdoser.

Pediatriska cancerpatienter

a

Vuxna cancerpatienter

b

<2 år

2 till

<6 år

6 till

<12 år

12 till

<17 år

3,0 mikrog/kg 10 mikrog/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

0-∞

, h·µg/l

69,0

(49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5

(19,1)

35,8 (20,9)

81,8 (23,9)

, timmar

24,0

23,3

30,5

56,4 (5,81)

49,8 (14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Clearance

, l/h/kg

0,31

(34,7)

0,23

(51,3)

0,19

(46,8)

0,16 (27,8) 0,10 (0,04)

0,13 (0,05)

Distributionsvolym

l/kg

6,08

(36,5)

5,29

(57,8)

6,26

(40,0)

6,20 (29,0) 7,91 (2,53)

9,56 (4,21)

Farmakokinetiska parametrar uttryckta som geometriska medelvärden (CV) utom för T

som är medianvärden.

Farmakokinetiska parametrar uttryckta som aritmetiska medelvärden (SD)

Clearance och distributionsvolym hos pediatriska patienter beräknades viktjusterade från de båda dosgrupperna

10 mikrog/kg och 20 mikrog/kg i kombination. Hos vuxna anges andra dosnivåer i kolumnrubriken.

Vss rapporteras för pediatriska cancerpatienter, medan Vz rapporteras för vuxna cancerpatienter.

Nedsatt njurfunktion

Lätt

till

måttligt

nedsatt

njurfunktion

påverkar

inte

signifikant

palonosetrons

farmakokinetiska

parametrar. Gravt nedsatt njurfunktion minskar njurclearance, men totalclearance hos dessa patienter

ligger nära värdet för friska försökspersoner. Ingen dosjustering behövs för patienter med njursvikt.

Inga farmakokinetiska data föreligger för hemodialyspatienter.

Nedsatt leverfunktion

Nedsatt

leverfunktion

påverkar

inte

signifikant

totalclearance

för

palonosetron

jämfört

förhållandena hos friska försökspersoner. Även om den terminala eliminationshalveringstiden och den

genomsnittliga systemiska exponeringen för palonosetron är ökad hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion, motiverar detta inte dosminskning.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter endast vid höga exponeringar/vid exponeringar avsevärt högre än

klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

Icke-kliniska studier visar att palonosetron endast i mycket höga koncentrationer kan blockera de

jonkanaler som är involverade i ventrikulär de- och repolarisering och förlänga aktionspotentialens

duration.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-

/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Det finns endast begränsat med data från

djurstudier avseende placentapassage (se avsnitt 4.6).

Palonosetron är inte mutagent. Höga doser av palonosetron (där varje dos gav upphov till minst

30 gånger den terapeutiska exponeringen hos människa) som gavs dagligen i två år orsakade ökad

frekvens av levertumörer, endokrina neoplasmer (i tyreoidea, hypofys, pankreas och binjuremärg) och

hudtumörer hos råttor men inte hos möss. De bakomliggande mekanismerna är inte till fullo kända,

men på grund av de höga doser som använts och eftersom palonosetron är avsett för användning vid

enstaka tillfällen hos människa, anses dessa fynd sakna klinisk relevans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Dinatriumedetat

Natriumcitrat

Citronsyramonohydrat

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

Efter att ampullen öppnats, använd innehållet omedelbart och kassera eventuell överbliven lösning.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Klar ampull av glas med kapacitet på 5 ml.

Finns i kartonger med 1, 5 och 10 ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Endast engångsanvändning, eventuell överbliven lösning skall kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MACURE PHARMA ApS

Hejrevej 39

2400 Köpenhamn NV

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

52850

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-08-11/2021-04-20

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen