Palonosetron Hospira

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-01-2019

Aktiva substanser:
palonosetronhydroklorid
Tillgänglig från:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kod:
A04AA05
INN (International namn):
palonosetron
Terapeutisk grupp:
Antiemetika och antinauseants,
Terapiområde:
Nausea; Vomiting; Cancer
Terapeutiska indikationer:
Palonosetron Hospira is indicated in adults for: , the prevention of acute nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy;, the prevention of nausea and vomiting associated with moderately emetogenic cancer chemotherapy. , Palonosetron Hospira is indicated in paediatric patients 1 month of age and older for: , the prevention of acute nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy and prevention of nausea and vomiting associated with moderately emetogenic cancer chemotherapy.
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004069
Tillstånd datum:
2016-04-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004069

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

21-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

21-04-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injektionsvätska, lösning.

palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Palonosetron Hospira är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Palonosetron Hospira

3. Hur du får Palonosetron Hospira

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Palonosetron Hospira ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Palonosetron Hospira är och vad det används för

Palonosetron Hospira tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT

) antagonister.

De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

Palonosetron Hospira används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och

barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

2.

Vad du behöver veta innan du får Palonosetron Hospira

Du ska inte få Palonosetron Hospira:

om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Palonosetron Hospira:

om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen

om du använder Palonosetron Hospira tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa

onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol,

klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon

om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall)

om du har andra hjärtproblem

om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har

behandlats.

Att få Palonosetron Hospira de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny

kemoterapicykel ska påbörjas.

Andra läkemedel och Palonosetron Hospira

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive:

SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin,

fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller

ångest.

SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och

duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med

Palonosetron Hospira, endast då det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om Palonosetron Hospira kan ge upphov till skadliga effekter när det används under

graviditet.

Det är inte känt om Palonosetron Hospira utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Palonosetron Hospira kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller

använda verktyg eller maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Palonosetron Hospira

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du får Palonosetron Hospira

Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Palonosetron Hospira omkring

30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Vuxna

Rekommenderad dos av Palonosetron Hospira är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en

ven.

Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år)

Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram.

Palonosetron Hospira kommer att ges som en långsam infusion i en ven.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vuxna:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk

yrsel

förstoppning

diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

högt eller lågt blodtryck

onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

färgförändringar och/eller förstoring av venerna

onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

låg kalciumhalt i blodet

höga halter av pigmentet bilirubin i blodet

höga halter av vissa leverenzymer

upprymdhet eller ångestkänslor

sömnighet eller sömnlöshet

aptitminskning eller aptitförlust

svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

hudutslag med klåda

nedsatt syn eller ögonirritation

rörelsesjuka

öronsusningar

hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

magsmärta

urineringssvårigheter

ledvärk

EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

allergiska reaktioner mot Palonosetron Hospira: svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg,

andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid

injektionsstället.

Barn och ungdomar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

yrsel

ryckiga kroppsrörelser

onormal hjärtfrekvens

hosta eller andfåddhet

näsblod

kliande hudutslag eller nässelfeber

feber

smärta vid infusionsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5.

Hur Palonosetron Hospira ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid). Varje ml lösning innehåller

50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram

palonosetron.

Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyramonohydrat,

vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid och saltsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Palonosetron Hospira injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en

förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med en propp av klorbutylgummi och

aluminumlock som innehåller 5 ml lösning. Varje injektionsflaska innehåller en dos.

Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska, innehållande 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Tillverkare

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Nederländerna

Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A., Via Fosse Ardeatine, 2, 20060, Liscate (MI), Italien

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denna bipacksedel ändrades senast månad YYYY.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

Varje injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning

Klar, färglös vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Palonosetron Hospira är avsett för vuxna för:

profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid

cancer.

profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi vid

cancer.

Palonosetron Hospira är avsett för pediatriska patienter i åldern 1 månad och äldre för:

profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid

cancer och profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen

kemoterapi vid cancer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Palonosetron Hospira skall endast användas före administrering av kemoterapi. Läkemedlet får endast

administreras av vårdpersonal under lämpligt medicinskt överinseende.

Dosering

Vuxna

250 mikrogram palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan

kemoterapin påbörjas. Injektionen av Palonosetron Hospira skall ta 30 sekunder.

Effekten hos Palonosetron Hospira som profylax mot illamående och kräkningar orsakade av

högemetogen kemoterapi kan förstärkas genom tillägg av en kortikosteroid som ges före kemoterapin.

Äldre

Ingen dosjustering behövs för äldre.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år):

20 mikrogram/kg (den högsta totala dosen ska inte överstiga 1 500 mikrogram) palonosetron ges som

en 15 minuters intravenös engångsinfusion som börjar ca 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Säkerhet och effekt för palonosetron för barn i åldern under 1 månad har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga. Det finns begränsade data från användning av palonosetron som profylax mot

illamående och kräkningar hos barn under 2 års ålder.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Inga data föreligger för patienter med terminal njursjukdom som behandlas med hemodialys.

Administreringssätt

För intravenös användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Då palonosetron kan förlänga passagetiden i tjocktarmen, bör patienter som tidigare haft förstoppning

eller visat tecken på subakut tarmobstruktion övervakas efter administrering. Två fall av förstoppning

med fekal impaktion som krävde sjukhusvård har rapporterats i samband med behandling med

palonosetron 750 mikrogram.

Inte vid någon av de testade dosnivåerna inducerade palonosetron kliniskt relevant förlängning av

QTc-intervallet. En specifik noggrann studie av QT/QTc-intervall har utförts med friska

försökspersoner för att erhålla definitiva data som visar effekten av palonosetron på QT/QTc-

intervallet (se avsnitt 5.1).

Liksom i fråga om andra 5HT

-receptorantagonister skall dock försiktighet iakttas vid användning av

palonosetron till patienter som har eller sannolikt kan utveckla en förlängning av QT-intervallet. Dessa

villkor innefattar patienter med QT-förlängning i anamnesen (den egna eller en familjemedlems),

elektrolytavvikelser, kronisk hjärtsvikt, bradyarytmier och överledningsstörningar samt till patienter

som tar antiarytmika eller andra läkemedel som leder till QT-förlängning eller elektrolytavvikelser.

Hypokalemi och hypomagnesemi skall korrigeras innan en 5HT

-antagonist administreras.

Det har inkommit rapporter om serotoninsyndrom vid användningen av 5HT

-antagonister, antingen

när de använts som monoterapi eller i kombination med andra serotonerga läkemedel (inklusive

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

(SNRI). Lämplig observation av patienter avseende serotoninliknande syndrom rekommenderas.

Palonosetron Hospira skall inte användas för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar

dagarna efter kemoterapi, förutom i samband med en ny omgång kemoterapi.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Palonosetron metaboliseras huvudsakligen av CYP2D6, med ett mindre bidrag av CYP3A4 och

CYP1A2-isoenzymer. Baserat på resultaten av in vitro-studier, ger palonosetron ingen hämning eller

induktion av cytokrom P450-isoenzym vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Kemoterapeutiska medel

I prekliniska studier hämmade palonosetron inte den antitumorala aktiviteten hos de fem testade

kemoterapeutiska medlen (cisplatin, cyklofosfamid, cytarabin, doxorubicin och mitomycin C).

Metoklopramid

I en klinisk studie visades ingen signifikant farmakokinetisk interaktion mellan en intravenös

engångsdos av palonosetron och steady state-koncentrationen av oralt tillförd metoklopramid, vilken

är en CYP2D6-hämmare.

CYP2D6-inducerare och -hämmare

I en populationsbaserad farmakokinetisk analys har visats att det inte blev någon signifikant effekt på

clearance för palonosetron när det tillfördes tillsammans med CYP2D6-inducerare (dexametason och

rifampicin) och -hämmare (inklusive amiodaron, celecoxib, klorpromazin, cimetidin, doxorubicin,

fluoxetin, haloperidol, paroxetin, kinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin eller terbinafin).

Kortikosteroider

Palonosetron har med bibehållen säkerhet administrerats tillsammans med kortikosteroider.

Serotonerga läkemedel (t.ex. SSRI- och SNRI-preparat)

Det har inkommit rapporter om serotoninsyndrom vid samtidig användning av 5HT

-antagonister och

andra serotonerga läkemedel (inklusive SSRI- och SNRI-preparat).

Andra läkemedel

Palonosetron har med bibehållen säkerhet administrerats tillsammans med analgetiska, antiemetiska,

spasmolytiska och antikolinerga läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För palonosetron saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel. Det finns endast begränsat med data från djurstudier avseende placentapassage

(se avsnitt 5.3).

Erfarenhet av palonosetron vid graviditet hos människa saknas, varför palonosetron inte skall

användas till gravida kvinnor annat än om det betraktas som oundgängligt av läkaren.

Amning

Då det saknas data avseende utsöndring av palonosetron i modersmjölk skall amning avbrytas under

behandlingen.

Fertilitet

Data saknas avseende effekten av palonosetron på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier angående effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Eftersom palonosetron kan orsaka yrsel, dåsighet eller trötthet skall patienterna förvarnas om detta i

samband med framförande av fordon eller användning av maskiner.

4.8 Biverkningar

I kliniska studier med vuxna var, vid en dosering av 250 mikrogram (totalt 633 patienter), de mest

frekvent observerade biverkningarna, som var åtminstone möjligtvis relaterade till palonosetron,

huvudvärk (9 %) och förstoppning (5 %).

I kliniska studier observerades nedanstående biverkningar som möjligtvis eller sannolikt relaterade till

palonosetron. De klassificerades som vanliga (≥1/100, <1/10) eller mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100).

Mycket sällsynta (<1/10 000) biverkningar har rapporterats sedan godkännandet.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Systemorganklass

Vanliga

biverkningar

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

biverkningar

(≥1/1 000, <1/100)

Mycket sällsynta

biverkningar°

(<1/10 000)

Immunsystemet

Överkänslighet, anafylaxi,

anafylaktiska/anafylaktoida

reaktioner och chock

Metabolism och nutrition

Hyperkalemi, metabola

rubbningar, hypokalcemi,

hypokalemi, anorexi,

hyperglykemi,

aptitminskning

Psykiska störningar

Ångest, euforisk

sinnesstämning

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Dåsighet, sömnlöshet,

parestesier, hypersomni,

perifer sensorisk neuropati

Ögon

Ögonirritation, amblyopi

Öron och balansorgan

Rörelsesjuka, tinnitus

Hjärtat

Takykardi, bradykardi,

extrasystolier,

myokardischemi,

sinustakykardi, sinusarytmi,

supraventrikulära

extrasystolier

Blodkärl

Hypotension, hypertension,

venös missfärgning, venös

distension

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Hicka

Magtarmkanalen

Förstoppning

Diarré

Dyspepsi, buksmärtor,

smärtor i övre delen av

buken, muntorrhet,

gasbildning

Lever och gallvägar

Hyperbilirubinemi

Hud och subkutan vävnad

Allergisk dermatit, kliande

hudutslag

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Ledvärk

Njurar och urinvägar

Urinretention, glukosuri

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

Asteni, pyrexi, trötthet,

värmekänsla,

Reaktion vid

injektionsstället*

Systemorganklass

Vanliga

biverkningar

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

biverkningar

(≥1/1 000, <1/100)

Mycket sällsynta

biverkningar°

(<1/10 000)

administreringsstället

influensaliknande symtom

Undersökningar

Förhöjda transaminaser,

förlängt QT-intervall på EKG

°Från erfarenhet efter godkännandet för försäljning

*Omfattar sveda, induration, obehagskänsla och smärta.

Pediatrisk population

I pediatriska kliniska prövningar för förebyggande av illamående och kräkningar inducerade av

måttligt emetogen eller högemetogen kemoterapi fick 402 patienter en engångsdos av palonosetron (3,

10 eller 20 mikrogram/kg). Följande vanliga eller mindre vanliga biverkningar rapporterades för

palonosetron. Inga biverkningar rapporterades i en frekvens på >1 %.

Systemorganklass

Vanliga biverkningar

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga biverkningar

(≥1/1 000, <1/100)

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dyskinesi

Hjärtat

Förlängning av QT intervallet

på EKG, retledningsrubbningar,

sinustakykardi

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Hosta, dyspné, epistaxis

Hud och subkutan vävnad

Allergisk dermatit, klåda,

hudbesvär, nässelutslag

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Feber, smärta vid

infusionsstället, reaktion vid

infusionsstället, smärta

Biverkningar

utvärderades

pediatriska

patienter

fick

palonosetron

till

kemoterapicykler.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Doser på upp till 6 mg har använts i kliniska studier med vuxna. Gruppen med den högsta dosen

uppvisade liknande incidens av biverkningar jämfört med de andra dosgrupperna och inga dos–

responseffekter observerades. Om mot förmodan överdosering med Palonosetron Hospira skulle

inträffa, skall understödjande vård ges. Inga dialysstudier har utförts, men beroende på den stora

distributionsvolymen är det osannolikt att dialys skulle kunna utgöra effektiv behandling vid

överdosering av Palonosetron Hospira.

Pediatrisk population

Inga fall av överdosering har rapporterats i pediatriska kliniska studier.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiemetika, serotonin (5HT

) receptorantagonister. ATC-kod: A04AA05

Palonosetron är en selektiv receptorantagonist med hög affinitet för 5HT

-receptorn.

I två randomiserade dubbelblindstudier, med totalt 1 132 patienter som fick måttligt emetogen

kemoterapi, vari ingick cisplatin ≤ 50 mg/m

, karboplatin, cyklofosfamid ≤ 1 500 mg/m

doxorubicin > 25 mg/m

, jämfördes palonosetron 250 mikrogram och 750 mikrogram med

ondansetron 32 mg (halveringstid 4 timmar) eller dolasetron 100 mg (halveringstid 7,3 timmar), som

gavs intravenöst på dag 1, utan dexametason.

I en randomised dubbelblindstudie, med totalt 667 patienter som fick högemetogen kemoterapi, vari

ingick cisplatin ≥ 60 mg/m

, cyklofosfamid > 1 500 mg/m

och dakarbazin, jämfördes palonosetron

250 mikrogram och 750 mikrogram med ondansetron 32 mg, som gavs intravenöst på dag 1.

Dexametason gavs profylaktiskt före kemoterapin hos 67 % av patienterna.

De pivotala studierna var inte utformade för bedömning av effekten av palonosetron vid illamående

och kräkningar med fördröjd debut. Den antiemetiska aktiviteten observerades under 0–24 timmar,

24–120 timmar och 0–120 timmar. Resultaten för studierna av måttligt emetogen kemoterapi och för

studien av högemetogen kemoterapi sammanfattas i nedanstående tabeller.

Palonosetron var minst lika effektivt (”non-inferior”) som jämförelseläkemedlen i det akuta emetiska

skedet, både med den måttligt emetogena och den högemetogena behandlingen.

Jämförbar effekt för palonosetron i multipla behandlingscykler har inte visats i kontrollerade kliniska

studier. Det var dock 875 av patienterna som medverkat i de tre fas III-studierna som fortsatte i en

öppen säkerhetsstudie, där de behandlades med palonosetron 750 mikrogram i upp till 9 ytterligare

behandlingscykler med kemoterapi. Den totala säkerheten bibehölls under alla cyklerna.

Tabell 1: Procentandel patienter

a

som svarade på behandling, uppdelade efter

behandlingsgrupp och fas i studien av måttligt emetogen kemoterapi versus ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n = 189)

Ondansetron

32 milligram

(n = 185)

Delta

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97,5 % CI

0–24 timmar

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24–120 timmar

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0–120 timmar

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0–24 timmar

76,2

65,4

10,8

24–120 timmar

66,7

50,3

16,4

0,001

0–120 timmar

63,0

44,9

18,1

0,001

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0–24 timmar

60,3

56,8

24–120 timmar

51,9

39,5

12,4

0–120 timmar

45,0

36,2

a

Intent-to-treat-kohort.

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority mellan

palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Tabell 2: Procentandel patienter

a

som svarade på behandling, uppdelade efter

behandlingsgrupp och fas i studien av måttligt emetogen kemoterapi versus dolasetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n = 185)

Dolasetron

100 milligram

(n = 191)

Delta

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97,5 % CI

0–24 timmar

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24–120 timmar

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0–120 timmar

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0–24 timmar

57,1

47,6

24–120 timmar

48,1

36,1

12,0

0,018

0–120 timmar

41,8

30,9

10,9

0,027

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0–24 timmar

48,7

41,4

24–120 timmar

41,8

26,2

15,6

0,001

0–120 timmar

33,9

22,5

11,4

0,014

a

Intent-to-treat-kohort.

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority mellan

palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Tabell 3: Procentandel patienter

a

som svarade på behandling, uppdelade efter

behandlingsgrupp och fas i studien av högemetogen kemoterapi versus ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n = 223)

Ondansetron

32 milligram

(n = 221)

Delta

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97,5 % CI

0–24 timmar

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24–120 timmar

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0–120 timmar

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0–24 timmar

56,5

51,6

24–120 timmar

40,8

35,3

0–120 timmar

37,7

29,0

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0–24 timmar

53,8

49,3

24–120 timmar

35,4

32,1

0–120 timmar

33,6

32,1

a

Intent-to-treat cohort.

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority mellan

palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Effekten av palonosetron på blodtryck, hjärtfrekvens och EKG-parametrar inklusive QTc-intervall var

jämförbar med effekten hos ondansetron och dolasetron i kliniska studier med CINV. Icke-kliniska

studier visar att palonosetron kan blockera de jonkanaler som är involverade i ventrikulär de- och

repolarisering och förlänga aktionspotentialens duration.

Effekten av palonosetron på QTc-intervallet har bedömts i en dubbelblind, randomiserad, parallell

prövning kontrollerad mot positivt läkemedel (moxifloxacin) och placebo hos vuxna män och kvinnor.

Ändamålet var att utvärdera EKG-effekterna av intravenöst administrerat palonosetron i engångsdoser

på 0,25, 0,75 eller 2,25 mg hos 221 friska försökspersoner. Studien uppvisade inte någon effekt på

QT/QTc-intervallet eller på något annat EKG-intervall vid doser på upp till 2,25 mg. Inga kliniskt

signifikanta förändringar sågs på hjärtfrekvens, atrioventrikulär (AV) överledning eller hjärtats

repolarisering.

Pediatrisk population

Förebyggande av kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV):

Säkerhet och effekt av intravenöst palonosetron vid engångsdoser på 3 µg/kg och 10 µg/kg

undersöktes i den första kliniska studien med 72 patienter i följande åldersgrupper, > 28 dagar till

23 månader (12 patienter), 2 till 11 år (31 patienter) och 12 till 17 år (29 patienter), som behandlades

med högemetogen eller måttligt emetogen kemoterapi. Inga säkerhetsproblem uppenbarade sig vid

dessa dosnivåer. Den primära effektvariabeln var andelen patienter med fullständig respons (CR,

definierad som ingen emetisk episod och ingen akut insatt medicinering) under de första 24 timmarna

efter kemoterapiadministreringens början. Effekt efter palonosetron 10 µg/kg i jämförelse med

palonosetron 3 µg/kg var 54,1 % respektive 37,1 %.

Effekten av palonosetron vid förebyggande av kemoterapiinducerat illamående och kräkningar hos

pediatriska cancerpatienter visades i en andra pivotal non inferiority prövning som jämförde en

intravenös engångsinfusion av palonosetron med en intravenös ondansetronregim. Totalt 493

pediatriska patienter i åldern 64 dagar till 16,9 år som fick måttligt emetogen (69,2 %) eller

högemetogen (30,8 %) kemoterapi behandlades med palonosetron 10 µg/kg (högst 0,75 mg),

palonosetron 20 µg/kg (högst 1,5 mg) eller ondansetron (3 x 0,15 mg/kg, högsta totala dos 32 mg)

30 minuter före start av emetogen kemoterapicykel 1. De flesta patienter var icke-naiva för kemoterapi

(78,5 %) i alla behandlingsgrupper. De emetogena kemoterapier som administrerades inkluderade

doxorubicin, cyklofosfamid (<1 500 mg/m

), ifosfamid, cisplatin, daktinomycin, karboplatin, och

daunorubicin. Adjuvanta kortikosteroider, däribland dexametason, administrerades tillsammans med

kemoterapi hos 55 % av patienterna. Det primära effektmåttet var fullständig respons i den akuta fasen

av den första kemoterapicykeln och definierades som ingen emetisk episod och ingen akut insatt

medicinering under de första 24 timmarna efter att kemoterapin påbörjats. Effekten baserades på att

visa non inferiority för intravenöst palonosetron jämfört med intravenöst ondansetron. Kriterierna för

non inferiority uppfylldes om den undre gränsen för konfidensintervallet på 97,5 % för skillnaden i

frekvenser av fullständig respons (CR) på intravenöst palonosetron minus intravenöst ondansetron var

större än −15 %. I grupperna med palonosetron 10 µg/kg, 20 µg/kg och ondansetron var andelen

patienter med CR

0-24h

54,2 %, 59,4 % och 58,6%. Eftersom konfidensintervallet på 97,5 %

(stratumjusterat Mantel Haenszels test) för skillnaden i CR

0-24h

mellan palonosetron 20 µg/kg och

ondansetron var [−11,7 %, 12,4 %], visade palonosetrondosen 20 µg/kg non inferiority jämfört med

ondansetron.

Även om denna studie visade att pediatriska patienter kräver en högre palonosetrondos än vuxna för

att förebygga kemoterapiinducerat illamående och kräkningar, överensstämmer säkerhetsprofilen med

den fastställda profilen hos vuxna (se avsnitt 4.8). Farmakokinetisk information ges i avsnitt 5.2.

Förebyggande av postoperativt illamående och kräkningar (PONV):

Två pediatriska prövningar genomfördes. Säkerhet och effekt av intravenöst palonosetron i

engångsdoser på 1 µg/kg och 3 µg/kg jämfördes i den första kliniska studien med 150 patienter i

följande åldersgrupper > 28 dagar till 23 månader (7 patienter), 2 till 11 år (96 patienter) och 12 till

16 år (47 patienter) som genomgick elektiv kirurgi. Inga säkerhetsproblem uppenbarade sig i någon av

grupperna. Andelen patienter utan emes under perioden 0–72 timmar postoperativt var ungefär

densamma efter palonosetron 1 µg/kg och 3 µg/kg (88 % versus 84 %).

Den andra pediatriska prövningen var en dubbelblind, randomiserad, aktivt kontrollerad, non

inferiority-multicenterstudie med engångsdos, dubbel-dummy och parallella grupper som jämförde

intravenöst palonosetron (1 µg/kg, högst 0,075 mg) med intravenöst ondansetron. Totalt 670

pediatriska kirurgiska patienter i åldern 30 dagar till 16,9 år deltog. Det primära effektmåttet

fullständig respons (CR: inga kräkningar, inga kväljningar, och ingen akut insatt antiemetisk

medicinering) under de första 24 timmarna postoperativt uppnåddes hos 78,2 % av patienterna i

palonosetrongruppen och 82,7 % i ondansetrongruppen. Med hänsyn till den förspecificerade non

inferiority-gränsen på −10 % var det stratumjusterade Mantel-Haenszel-testets statistiska non

inferiority-konfidensintervallet för skillnaden hos det primära effektmåttet fullständig respons (CR)

[−10,5; 1,7 %] och därför visades inte non inferiority. Inga nya säkerhetsproblem uppstod i någon av

behandlingsgrupperna.

Se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter intravenös administrering sker först en initial minskning av plasmakoncentrationerna, som följs

av långsam elimination från kroppen med en genomsnittlig terminal eliminationshalveringstid på

ungefär 40 timmar. Genomsnittlig maximal plasmakoncentration (C

) och area under

koncentrations–tidkurvan (AUC

0-∞

) är i allmänhet dosproportionell inom dosområdet 0,3–

90 mikrogram/kg hos friska försökspersoner och hos cancerpatienter.

Efter intravenös administrering av palonosetron 0,25 mg en gång varannan dag i 3 doser till 11

patienter med testikelcancer var medelökningen (± SD) av plasmakoncentrationen från dag 1 till dag 5

42 ± 34 %. Efter intravenös administrering av palonosetron 0,25 mg en gång om dagen i 3 dagar till 12

friska försökspersoner var medelökningen (± SD) av palonosetronkoncentrationen i plasma från dag 1

till dag 3 110 ± 45 %.

Farmakokinetiska simuleringar tyder på att den totala exponeringen (AUC

0-∞

) för 0,25 mg intravenöst

palonosetron administrerat en gång dagligen 3 dagar i sträck liknade exponeringen för en intravenös

engångsdos på 0,75 mg, fastän C

var högre för engångsdosen på 0,75 mg.

Distribution

Palonosetron i rekommenderad dos fördelas i stor omfattning ut i kroppen, med en distributionsvolym

på omkring 6,9 till 7,9 l/kg. Ungefär 62 % av mängden palonosetron är bunden till plasmaproteiner.

Metabolism

Palonosetron har två vägar för elimination: omkring 40 % elimineras via njurarna och ungefär 50 %

metaboliseras till två primära metaboliter, vilka besitter mindre än 1 % av 5HT

receptorantagonistaktiviteten hos palonosetron. Metabolismstudier in vitro har visat att CYP2D6, och i

mindre utsträckning också CYP3A4- och CYP1A2-isoenzymer deltar i palonosetrons metabolism.

Kliniska farmakokinetiska parametrar skiljer sig dock inte signifikant mellan svaga och kraftfulla

metaboliserare av CYP2D6-substrat. Palonosetron varken hämmar eller inducerar cytokrom P450-

isoenzymer i kliniskt relevanta koncentrationer.

Eliminering

Efter en intravenös engångsdos på 10 mikrogram/kg av [14C]-palonosetron, återfanns ungefär 80 % av

dosen inom 144 timmar i urinen, där palonosetron som oförändrad aktiv substans utgjorde ungefär

40 % av den tillförda dosen. Efter intravenös administrering av en engångsbolusdos till friska

försökspersoner var totalclearance för palonosetron 173 ± 73 ml/min och njurclearance 53 ±

29 ml/min. Det låga värdet på totalclearance och den stora distributionsvolymen resulterade i en

terminal eliminationshalveringstid i plasma på ungefär 40 timmar. Det var 10 % av patienterna som

hade en genomsnittlig terminal eliminationshalveringstid på mer än 100 timmar.

Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper:

Äldre

Ålder påverkar inte farmakokinetiken för palonosetron. Ingen dosjustering behövs för äldre patienter.

Kön

Kön påverkar inte farmakokinetiken för palonosetron. Ingen dosjustering behövs med avseende på

kön.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data för en intravenös engångsdos av palonosetron erhölls från en undergrupp av

pediatriska cancerpatienter (n = 280) som fick 10 µg/kg eller 20 µg/kg. När dosen ökades från

10 µg/kg till 20 µg/kg observerades en dosproportionell ökning av genomsnittlig AUC. Efter

intravenös infusion av en engångsdos av palonosetron på 20 µg/kg var de maximala

plasmakoncentrationer (CT) som rapporterades i slutet av 15-minutersinfusionen mycket varierande i

alla åldersgrupper och tenderade att vara lägre hos patienter som var <6 år än hos äldre pediatriska

patienter. Medianhalveringstiden var 29,5 timmar i samtliga åldersgrupper och varierade från ca 20 till

30 timmar genom åldersgrupperna efter administrering av 20 µg/kg.

Total kroppsclearance (l/h/kg) hos patienter i åldern 12 till 17 år liknade den hos friska vuxna. Det

finns inga uppenbara skillnader i distributionsvolym uttryckt i l/kg.

Tabell 4: Farmakokinetiska parametrar hos pediatriska cancerpatienter efter intravenös

infusion av palonosetron 20 µg/kg under 15 min och hos vuxna cancerpatienter som fick

palonosetron 3 och 10 µg/kg som intravenösa bolusdoser.

Pediatriska cancerpatienter

a

Vuxna

cancerpatienter

b

<2 år

2 till

<6 år

6 till

<12 år

12 till

<17 år

3,0 μg/k

g

10 μg/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

0-∞

, h·μg/l

69,0

(49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5

(19,1)

35,8

(20,9)

81,8

(23,9)

, timmar

24,0

23,3

30,5

56,4

(5,81)

49,8

(14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Clearance

, l/h/kg

0,31

(34,7)

0,23

(51,3)

0,19

(46,8)

0,16

(27,8)

0,10

(0,04)

0,13

(0,05)

Distributionsvolym

l/kg

6,08

(36,5)

5,29

(57,8)

6,26

(40,0)

6,20

(29,0)

7,91

(2,53)

9,56

(4,21)

Farmakokinetiska parametrar uttryckta som geometriska medelvärden (CV) utom för T

som är

medianvärden.

Farmakokinetiska parametrar uttryckta som aritmetiska medelvärden (SD).

Clearance och distributionsvolym hos pediatriska patienter beräknades viktjusterade från de båda

dosgrupperna 10 μg/kg och 20 μg/kg i kombination. Hos vuxna anges andra dosnivåer i

kolumnrubriken.

Vss rapporteras för pediatriska cancerpatienter, medan Vz rapporteras för vuxna cancerpatienter.

Nedsatt njurfunktion

Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion påverkar inte signifikant palonosetrons farmakokinetiska

parametrar. Gravt nedsatt njurfunktion minskar njurclearance, men totalclearance hos dessa patienter

ligger nära värdet för friska försökspersoner. Ingen dosjustering behövs för patienter med njursvikt.

Inga farmakokinetiska data föreligger för hemodialyspatienter.

Nedsatt leverfunktion

Nedsatt leverfunktion påverkar inte signifikant totalclearance för palonosetron jämfört med

förhållandena hos friska försökspersoner. Även om den terminala eliminationshalveringstiden och den

genomsnittliga systemiska exponeringen för palonosetron är ökad hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion, motiverar detta inte dosminskning.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter endast vid höga exponeringar/vid exponeringar avsevärt högre än

klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

Icke-kliniska studier visar att palonosetron endast i mycket höga koncentrationer kan blockera de

jonkanaler som är involverade i ventrikulär de- och repolarisering och förlänga aktionspotentialens

duration.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-

/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Det finns endast begränsat med data från

djurstudier avseende placentapassage (se avsnitt 4.6).

Palonosetron är inte mutagent. Höga doser av palonosetron (där varje dos gav upphov till minst 30

gånger den terapeutiska exponeringen hos människa) som gavs dagligen i två år orsakade ökad

frekvens av levertumörer, endokrina neoplasmer (i tyreoidea, hypofys, pankreas och binjuremärg) och

hudtumörer hos råttor men inte hos möss. De bakomliggande mekanismerna är inte till fullo kända,

men på grund av de höga doser som använts och eftersom Palonosetron Hospira är avsett för

användning vid enstaka tillfällen hos människa, anses dessa fynd sakna klinisk relevans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Dinatriumedetat

Natriumcitrat

Citronsyramonohydrat

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektion

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska av typ I-glas, med en propp av klorbutylgummi och aluminiumförsegling.

Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska, innehållande 5 ml lösning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Endast engångsanvändning, eventuell överbliven lösning skall kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1100/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 08 april 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på den europeiska

läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/173510/2016

EMEA/H/C/004069

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Palonosetron Hospira

palonosetron

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Palonosetron

Hospira. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Palonosetron Hospira ska

användas.

Praktisk information om hur Palonosetron Hospira ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Palonosetron Hospira och vad används det för?

Palonosetron Hospira används för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av kemoterapi

(läkemedelsbehandling mot cancer). Det ges till vuxna och barn från en månads ålder vid kemoterapi

med läkemedel som antingen är starka utlösare av illamående och kräkningar (som t.ex. cisplatin)

eller som är måttliga utlösare av illamående och kräkningar (som t.ex. cyklofosfamid, doxorubicin eller

karboplatin).

Palonosetron Hospira är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel

som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Aloxi. Mer information om generiska läkemedel

finns i dokumentet med frågor och svar här.

Palonosetron Hospira innehåller den aktiva substansen palonosetron.

Hur används Palonosetron Hospira?

Palonosetron Hospira ska endast tas inför kemoterapi och är receptbelagt. Läkemedlet är en

injektionsvätska, lösning och ska ges av sjukvårdspersonal cirka 30 minuter innan kemoterapin sätts

in. Den rekommenderade dosen för vuxna är 250 mikrogram, som injiceras i en ven under

30 sekunder. För förstärkt effekt kan Palonosetron Hospira ges tillsammans med en kortikosteroid (en

Palonosetron Hospira

EMA/173510/2016

Sida 2/2

annan typ av läkemedel som kan användas för att förebygga illamående och kräkningar). Till barn ges

lösningen som en infusion (dropp) i en ven under 15 minuter, med en dos på 20 mikrogram per

kilogram kroppsvikt.

Hur verkar Palonosetron Hospira?

Den aktiva substansen i Palonosetron Hospira, palonosetron, är en 5HT3-antagonist. Detta innebär att

den hindrar ett kemiskt ämne i kroppen som kallas 5-hydroxitryptamin (5HT, också känt som

serotonin) från att binda till 5HT3-receptorer i tarmen. I samband med att 5HT binder till dessa

receptorer framkallas vanligtvis illamående och kräkningar. Genom att blockera dessa receptorer

förhindrar Palonosetron Hospira det illamående och de kräkningar som ofta uppträder efter behandling

med kemoterapi.

Hur har Palonosetron Hospiras effekt undersökts?

Företaget har lagt fram data om palonosetron från publicerad litteratur. Inga ytterligare studier behövs

eftersom Palonosetron Hospira är ett generiskt läkemedel som ges genom injektion och innehåller

samma aktiva substans som referensläkemedlet Aloxi.

Vilka är fördelarna och riskerna med Palonosetron Hospira?

Eftersom Palonosetron Hospira är ett generiskt läkemedel anses dess nytta och risker vara desamma

som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Palonosetron Hospira?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Palonosetron Hospira i enlighet med

EU:s krav är likvärdigt med Aloxi. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna,

liksom för Aloxi. Kommittén rekommenderade att Palonosetron Hospira skulle godkännas för

användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Palonosetron

Hospira?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Palonosetron Hospira används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

bipacksedeln för Palonosetron Hospira. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som

vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Palonosetron Hospira

EPAR för Palonosetron Hospira finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med

Palonosetron Hospira finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller

apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen