Paglitaz

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-07-2014

Aktiva substanser:
pioglitazonhydroklorid
Tillgänglig från:
Krka, d.d., Novo mesto
ATC-kod:
A10BG03
INN (International namn):
pioglitazone
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av typ 2-diabetes mellitus som beskrivs nedan:monotherapyin vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter) otillräckligt kontrollerade med diet och motion för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination withmetformin, hos vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererad dos av monoterapi med metformin, ett sulphonylurea, endast hos vuxna patienter som visar intolerans mot metformin eller för vilka metformin är kontraindicerat, med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererad dos av monoterapi med en sulphonylurea;triple muntlig behandling i kombination withmetformin och en sulphonylurea, hos vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots dubbel oral behandling. Pioglitazon är också indicerat för kombination med insulin vid typ 2-diabetes mellitus hos v
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002309
Tillstånd datum:
2012-03-21
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002309

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

26-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Paglitaz 15 mg tabletter

pioglitazon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Paglitaz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Hur du tar Paglitaz

Eventuella biverkningar

Hur Paglitaz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Paglitaz är och vad det används för

Paglitaz innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla typ 2

diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gett tillräcklig effekt. Denna typ av diabetes

benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen ålder.

Paglitaz hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din

läkare kommer att undersöka om Paglitaz fungerar för dig.

Paglitaz kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion inte lyckas hålla blodsockernivån under kontroll. Paglitaz kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

tillräcklig kontroll av blodsockernivån.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Ta inte Paglitaz

om du är allergisk mot pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har leversjukdom.

om du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

viktnedgång, illamående och kräkningar).

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paglitaz::

om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du

är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka

att du samlar på dig vätska och svullnar.

om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

delen av ögat).

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad

möjlighet att du blir gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Paglitaz. Om detta

berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda Paglitaz kommer du att få

lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i

intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år

eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med Paglitaz och insulin. Informera

din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb

viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder Paglitaz tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker

kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor som använde

pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Paglitaz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med Paglitaz. Dock har vissa

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden socker i ditt blod:

Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker

kommer att kontrolleras och din dos av Paglitaz kan komma att behöva justeras.

Paglitaz med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkaren kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du

upplever synstörningar.

Paglitaz innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa

sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Paglitaz.

3.

Hur du tar Paglitaz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

En tablett tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du tycker att effekten av Paglitaz är för svag, ska du kontakta din läkare.

När Paglitaz tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex

insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver

ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Paglitaz. Detta görs för att

kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Paglitaz.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

Användning hos barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Paglitaz

Om du av misstag tar för många Paglitaz tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt

läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under

normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med sig sockerbitar,

godis, kex eller sockrade fruktdrycker.

Om du har glömt att ta Paglitaz

Försök att ta Paglitaz tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt

bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Paglitaz

Paglitaz tabletter skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta Paglitaz

tabletter kan din blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (kan påverka upp till 1 av 10 användare) hos patienter som

tar Paglitaz i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller

lokal svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65

år gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan påverka upp till 1 av 100 användare) som

tagit Paglitaz. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller

urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever

något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit Paglitaz i kombination med insulin upplevt

lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (kan påverka upp till 1 av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Paglitaz

har rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (ingen känd frekvens) har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

rapporterats hos patienter som tar Paglitaz. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever detta

symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn och

symptomet förvärras.

Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som tar Paglitaz. Om du får

en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen

svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta

omedelbart din läkare.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit Paglitaz är:

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

luftvägsinfektion

synstörning

viktökning

känsellöshet

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

bihåleinflammation

sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjda nivåer av leverenzymer

allergiska reaktioner

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt Paglitaz tillsammans med

något annat diabetesläkemedel är:

mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

yrsel

ledsmärta

impotens

ryggont

andnöd

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

väderspänning

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 till 100 användare)

socker i urinen, äggvita i urinen

ökning av enzymer

svindel

svettning

trötthet

ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

Hur Paglitaz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

Den (de) aktiva substansen (substanserna) är pioglitazon. Varje tablett innehåller 15 mg

pioglitazon (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa (E463),

kroskarmellosnatrium oc h magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett med avfasade kanter och med ingraveringen ”15” på ena sidan av tabletten

(diameter 7,0 mm).

Kartonger med 14, 28, 30, 56, 60, 90 eller 98 tabletter i i blister finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

Nederland

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

Krka – farma d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Sverige AB

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)2089562310

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Paglitaz 30 mg tabletter

pioglitazon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Paglitaz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Hur du tar Paglitaz

Eventuella biverkningar

Hur Paglitaz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Paglitaz är och vad det används för

Paglitaz innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla typ 2

diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gett tillräcklig effekt. Denna typ av diabetes

benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen ålder.

Paglitaz hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din

läkare kommer att undersöka om Paglitaz fungerar för dig.

Paglitaz kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion inte lyckas hålla blodsockernivån under kontroll. Paglitaz kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

tillräcklig kontroll av blodsockernivån.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Ta inte Paglitaz

om du är allergisk mot pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har leversjukdom.

om du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

viktnedgång, illamående och kräkningar).

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paglitaz:

om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du

är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka

att du samlar på dig vätska och svullnar.

om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

delen av ögat).

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad

möjlighet att du blir gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Paglitaz. Om detta

berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda Paglitaz kommer du att få

lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i

intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år

eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med Paglitaz och insulin. Informera

din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb

viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder Paglitaz tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker

kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor som använde

pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Paglitaz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med Paglitaz. Dock har vissa

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden socker i ditt blod:

Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker

kommer att kontrolleras och din dos av Paglitaz kan komma att behöva justeras.

Paglitaz med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkaren kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du

upplever synstörningar.

Paglitaz innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa

sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Paglitaz.

3.

Hur du tar Paglitaz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

En tablett tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du tycker att effekten av Paglitaz är för svag, ska du kontakta din läkare.

När Paglitaz tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex

insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver

ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Paglitaz. Detta görs för att

kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Paglitaz.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

Användning hos barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Paglitaz

Om du av misstag tar för många Paglitaz tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt

läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under

normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med sig sockerbitar,

godis, kex eller sockrade fruktdrycker.

Om du har glömt att ta Paglitaz

Försök att ta Paglitaz tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt

bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Paglitaz

Paglitaz tabletter skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta Paglitaz

tabletter kan din blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (kan påverka upp till 1av10 användare) hos patienter som

tar Paglitaz i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller

lokal svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65

år gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan påverka upp till 1 av 100 användare) som

tagit Paglitaz. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller

urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever

något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit Paglitaz i kombination med insulin upplevt

lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (kan påverka upp till 1av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Paglitaz

har rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (ingen känd frekvens) har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

rapporterats hos patienter som tar Paglitaz. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever detta

symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn och

symptomet förvärras.

Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som tar Paglitaz. Om du får

en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen

svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta

omedelbart din läkare.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit Paglitaz är:

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

luftvägsinfektion

synstörning

viktökning

känsellöshet

mindre vanliga ( kan påverka upp till 1 av 100 användare)

bihåleinflammation

sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjda nivåer av leverenzymer

allergiska reaktioner

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt Paglitaz tillsammans med

något annat diabetesläkemedel är:

mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

yrsel

ledsmärta

impotens

ryggont

andnöd

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

väderspänning

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

socker i urinen, äggvita i urinen

ökning av enzymer

svindel

svettning

trötthet

ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

Hur Paglitaz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

Den (de) aktiva substansen (substanserna) är pioglitazon. Varje tablett innehåller 30 mg

pioglitazon (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa (E463),

kroskarmellosnatrium oc h magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett med avfasade kanter (diameter 8,0 mm).

Kartonger med 14, 28, 30, 56, 60, 90 eller 98 tabletter i i blister finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

Krka – farma d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Sverige AB

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)2089562310

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: Bipacksedel: Information till användaren

Paglitaz 45 mg tabletter

pioglitazon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Paglitaz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Hur du tar Paglitaz

Eventuella biverkningar

Hur Paglitaz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Paglitaz är och vad det används för

Paglitaz innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla typ 2

diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gett tillräcklig effekt. Denna typ av diabetes

benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen ålder.

Paglitaz hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din

läkare kommer att undersöka om Paglitaz fungerar för dig.

Paglitaz kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion inte lyckas hålla blodsockernivån under kontroll. Paglitaz kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

tillräcklig kontroll av blodsockernivån.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Ta inte Paglitaz

om du är allergisk mot pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har leversjukdom.

om du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

viktnedgång, illamående och kräkningar).

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paglitaz:

om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du

är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka

att du samlar på dig vätska och svullnar.

om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

delen av ögat).

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad

möjlighet att du blir gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Paglitaz. Om detta

berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda Paglitaz kommer du att få

lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i

intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år

eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med Paglitaz och insulin. Informera

din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb

viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder Paglitaz tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker

kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor som använde

pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Paglitaz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit kan tänkas ta andra läkemedel.

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med Paglitaz. Dock har vissa

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden socker i ditt blod:

Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker

kommer att kontrolleras och din dos av Paglitaz kan komma att behöva justeras.

Paglitaz med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkaren kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du

upplever synstörningar.

Paglitaz innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa

sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Paglitaz.

3.

Hur du tar Paglitaz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

En tablett tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Om du tycker att effekten av Paglitaz är för svag, ska du kontakta din läkare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

När Paglitaz tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex

insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver

ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Paglitaz. Detta görs för att

kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Paglitaz.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

Användning hos barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Paglitaz

Om du av misstag tar för många Paglitaz tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt

läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under

normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med sig sockerbitar,

godis, kex eller sockrade fruktdrycker.

Om du har glömt att ta Paglitaz

Försök att ta Paglitaz tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt

bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Paglitaz

Paglitaz tabletter skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta Paglitaz

tabletter kan din blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (kan påverka upp till 1 av 10 användare) hos patienter som

tar Paglitaz i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller

lokal svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65

år gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan påverka upp till 1 av 100 användare) som

tagit Paglitaz. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller

urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever

något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit Paglitaz i kombination med insulin upplevt

lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (kan påverka upp till 1 av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Paglitaz

har rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (ingen känd frekvens) har

rapporterats hos patienter som tar Paglitaz. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever detta

symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symptomet förvärras.

Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som tar Paglitaz. Om du får

en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen

svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta

omedelbart din läkare.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit Paglitaz är:

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

luftvägsinfektion

synstörning

viktökning

känsellöshet

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

bihåleinflammation

sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjda nivåer av leverenzymer

allergiska reaktioner

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt Paglitaz tillsammans med

något annat diabetesläkemedel är:

mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

yrsel

ledsmärta

impotens

ryggont

andnöd

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

väderspänning

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 till 100 användare)

socker i urinen, äggvita i urinen

ökning av enzymer

svindel

svettning

trötthet

ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Paglitaz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Paglitaz Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den (de) aktiva substansen (substanserna) är pioglitazon. Varje tablett innehåller 45 mg

pioglitazon (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa (E463),

kroskarmellosnatrium oc h magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett med avfasade kanter och med ingraveringen ”45” på ena sidan av tabletten

(diameter 10,0 mm).

Kartonger med 14, 28, 30, 56, 60, 90 eller 98 tabletter i i blister finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Norge

KRKA Sverige AB

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

Krka – farma d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Sverige AB

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)2089562310

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 15 mg

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 15 mg pioglitazon som pioglitazonhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 88,83 mg laktos (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Tabletterna är vita till benvita med avfasade kanter och märkta ”15” på ena sidan av tabletten

(diameter 7,0 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av diabetes mellitus typ 2 enligt

nedanstående beskrivning:

som monoterapi

till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) där kost och motion givit otillräcklig

kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans;

som kombinationsbehandling med

metformin, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med otillräcklig glykemisk

kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi;

en sulfonureid, endast till vuxna patienter med intolerans mot metformin eller för vilka

metformin är kontraindicerat, och med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av en sulfonureid i monoterapi.

som trippelkombinationsbehandling

metformin och en sulfonureid, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med

otillräcklig glykemisk kontroll trots kombination med två perorala diabetesmedel.

Pioglitazon är även indicerat som kombinationsbehandling med insulin till vuxna patienter med

diabetes mellitus typ 2 med otillräcklig glykemisk kontroll av insulinbehandling och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans (se avsnitt 4.4).

Efter behandlingsstart med pioglitazon skall patienten kontrolleras efter 3 till 6 månader för att se att

effekten av behandlingen är tillfredställande (t.ex. reduktion av HbA1c). Hos patienter som inte

responderar tillfredställande skall pioglitazonbehandlingen avslutas. På grund av möjliga risker med

långtidsanvändning skall behandlingen utvärderas av läkare med jämna mellanrum för att säkra att

effekten av behandlingen kvarstår (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pioglitazondoseringen inleds med 15 mg eller 30 mg en gång om dagen. Dosen kan höjas stegvis upp

till 45 mg en gång om dagen.

I kombination med insulin kan den gällande insulindosen bibehållas vid insättandet av pioglitazon.

Om hypoglykemi uppkommer skall insulindosen reduceras.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.2). Behandlingen skall inledas med

lägsta tillgängliga dos och dosen skall sedan ökas gradvis, särskilt när pioglitazon används i

kombination med insulin (se avsnitt 4.4 Vätskeretention och hjärtsvikt).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

› 4 ml/min) (se avsnitt 5.2). Information från dialyserade patienter saknas, och därför skall pioglitazon

inte användas till sådana patienter.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Pioglitazon skall inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Paglitaz hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletter med pioglitazon tas oralt en gång dagligen, i samband med måltid eller på fastande mage.

Tabletterna skall sväljas med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

hjärtsvikt eller tidigare hjärtsvikt (NYHA klass I till IV)

nedsatt leverfunktion

diabetisk ketoacidos

blåscancer eller tidigare blåscancer

outredd makroskopisk hematuri

4.4

Varningar och försiktighet

Vätskeretention och hjärtsvikt

Pioglitazon kan ge upphov till vätskeretention, vilket kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt. Vid

behandling av patienter med minst en riskfaktor för hjärtsvikt (t ex tidigare hjärtinfarkt eller

symtomgivande kranskärlssjukdom eller äldre) skall läkaren påbörja behandlingen med den lägsta

möjliga dosen, som sedan ökas stegvis. Patienterna skall observeras med avseende på tecken och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom på hjärtsvikt, viktökning eller ödem, särskilt de patienter som har reducerad hjärtreserv. Fall

av hjärtsvikt har rapporterats efter det att preparatet börjat marknadsföras, när pioglitazon använts i

kombination med insulin eller av patienter med tidigare hjärtsvikt. Patienterna skall observeras med

avseende på tecken och symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem när pioglitazon används i

kombination med insulin. Eftersom insulin och pioglitazon båda kan ge vätskeretention kan samtidig

tillförsel öka risken för ödem. Efter marknadsintroduktion har fall av perifera ödem och hjärtsvikt

rapporterats hos patienter som samtidigt använt pioglitazon och icke-steroida antiinflammatoriska

medel inklusive selektiva COX-2 hämmare. Behandlingen med pioglitazon skall avbrytas om

hjärtstatus försämras.

En studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter har utförts på patienter yngre än 75 år

med diabetes mellitus typ 2 och med redan befintlig, större makrovaskulär sjukdom. Pioglitazon eller

placebo gavs som tillägg till pågående behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom i upp till

3,5 år. En ökning av antalet hjärtsviktsrapporter sågs, vilket emellertid inte ledde till en ökad mortalitet

i denna studie.

Äldre

Kombinationsbehandling med insulin skall övervägas mycket noga till äldre patienter på grund av

ökad risk för allvarlig hjärtsvikt.

På grund av åldersrelaterade risker (speciellt blåscancer, frakturer och hjärtsvikt), skall fördelar och

risker vägas noga mot varandra både innan uppstart och under behandling av äldre patienter.

Blåscancer

I en metaanalys över kontrollerade kliniska studier rapporterades blåscancer oftare för patienter som

fått pioglitazon (19 fall hos 12506 patienter, 0,15 %) jämfört med kontrollgrupperna (7 fall hos 10212

patienter, 0,07 %) HR=2,64 (95 % CI 1,11–6,31), P=0,029). Efter uteslutande av patienter som

exponerats för studieläkemedel i mindre än ett år vid diagnostidpunkten för blåscancer kvarstod 7 fall

för pioglitazon (0,06 %) och 2 fall (0,02 %) in kontrollgrupperna. Tillgängliga epidemiologiska data

tyder också på en liten ökad risk för blåscancer hos diabetiker som behandlats med pioglitazon,

speciellt för patienter med de längsta behandlingstiderna och med de högsta kumulativa doserna. En

möjlig risk efter korttidsbehandling kan inte uteslutas.

Riskfaktorer för blåscancer skall utvärderas innan uppstart med pioglitazonbehandling (riskfaktorer

inkluderar ålder, rökvanor, yrkesmässig exponering för vissa kemikalier eller behandling med

kemoterapi, t.ex. cyklofosfamid eller tidigare strålning i pelvisregionen). Makroskopisk hematuri skall

undersökas innan behandling med pioglitazon startas.

Patienter skall uppmanas att genast söka kontakt med sin läkare om makroskopisk hematuri, eller

andra symptom som dysuri eller urinträngningar uppkommer under behandling.

Kontroll av leverfunktion

Sällsynta fall av hepatocellulär dysfunktion har rapporterats efter marknadsföring (se avsnitt 4.8). Det

rekommenderas därför att leverenzymer kontrolleras regelbundet hos patienter som behandlas med

pioglitazon. Leverenzymer skall kontrolleras före behandlingsstart med pioglitazon hos alla patienter.

Behandling med pioglitazon skall inte påbörjas hos patienter med förhöjda leverenzymvärden (ALT>

2,5 gånger övre normalgräns) eller med något annat tecken på leversjukdom. Efter påbörjad

behandling med pioglitazon rekommenderas regelbunden kontroll av leverenzymer baserat på kliniskt

behov. Om ALT-värdet ökar till 3 gånger övre normalgräns under pioglitazonbehandlingen, skall

förnyad kontroll göras så snart som möjligt. Om ALT-värdet kvarstår på > 3 gånger övre gräns för

normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om en patient får symtom på leverdysfunktion, t ex

oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi och/eller mörk urin skall

leverenzymerna kontrolleras. Beslut om fortsatt behandling av patienten skall grundas på klinisk

bedömning i avvaktan på utvärdering av laboratorievärden. Om gulsot observeras ska läkemedlet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

sättas ut.

Viktökning

Dosberoende viktökning observerades i de kliniska studierna med pioglitazon, vilket kan bero på

ansamling av fett och i vissa fall vätskeretention. I vissa fall kan viktuppgång vara ett symtom på

hjärtsvikt, och därför bör vikten noggrant följas. Kosten utgör en del i diabetesbehandlingen.

Patienterna skall rådas att strikt hålla sig till en kalorikontrollerad diet.

Hematologi

En liten reduktion av hemoglobin (i genomsnitt 4% relativ reduktion) och hematokrit (4,1% relativ

reduktion), som följd av hemodilution, observerades under behandling med pioglitazon. Liknande

förändringar (hemoglobin 3–4% och hematokrit 3,6–4,1%, relativ reduktion) observerades hos

patienter som behandlats med metformin och i lägre grad även hos patienter som behandlats med

sulfonureid och insulin (hemoglobin 1–2% och hematokrit 1–3,2%, relativ reduktion) i kontrollerade

jämförande prövningar med pioglitazon.

Hypoglykemi

Som en följd av förbättrad insulinkänslighet kan patienter som behandlas med pioglitazon i

kombination med en sulfonureid (dubbel eller trippelbehandling) eller insulin (dubbelbehandling),

löpa risk för dosrelaterad hypoglykemi. En dosreduktion av sulfonureiden eller insulin kan vara

nödvändig.

Ögon

Fall av nyuppkomna eller förvärrade tillstånd av diabetesrelaterat makulaödem, med minskad

synskärpa, har rapporterats efter marknadsföringen med tiazolidindioner, inklusive pioglitazon. Många

av dessa patienter upplevde samtidigt perifert ödem. Det är oklart huruvida det finns ett direkt

samband mellan pioglitazon och makulaödem, men om patienterna rapporterar försämrad synskärpa

bör förskrivarna vara observanta på eventuell förekomst av makulaödem. Remiss till ögonläkare bör i

detta fall övervägas.

Övrigt

I en sammanslagen analys av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade, kontrollerade,

dubbelblinda kliniska prövningar på över 8100 pioglitazonbehandlade patienter och 7400 patienter

behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år, sågs en ökad incidens av benfrakturer hos

kvinnor.

Frakturer observerades hos 2,6% av kvinnorna som tog pioglitazon jämfört med 1,7% av kvinnorna

som behandlades med ett jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos

män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat (1,5%).

Den beräknade frakturincidensen var 1,9 frakturer per 100 patientår hos kvinnor behandlade med

pioglitazon och 1,1 frakturer per 100 patientår hos kvinnor som behandlades med ett

jämförelsepreparat. Den observerade överrisken för frakturer hos pioglitazonbehandlade kvinnor som

observerats i detta underlag är därför 0,8 frakturer per 100 patientår med behandling.

I den 3,5-åriga PROactive-studien angående kardiovaskulär risk, hade 44/870 (5,1%; 1,0 frakturer per

100 patientår) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga patienterna frakturer jämfört med 23/905

frakturer (2,5%; 0,5 frakturer per 100patientår) av de kvinnliga patienter som behandlades med

jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades med

pioglitazon (1,7%) jämfört med jämförelsepreparat (2,1%).

Vissa epidemiologiska studier har visat en liknande ökad risk för frakturer hos både män och kvinnor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Risken för fraktur bör beaktas vid långtidsbehandling av patienter med pioglitazon.

Som en följd av förstärkt insulinaktivitet kan behandling med pioglitazon medföra att ägglossningen

återkommer hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa patienter kan vara i riskzonen för

graviditet. Patienterna bör vara medvetna om risken för graviditet, och om en patient önskar bli gravid

eller om graviditet inträffar skall behandlingen avbrytas (se avsnitt 4.6).

Pioglitazon skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av CYP450 2C8-hämmare (t

ex gemfibrozil) eller -inducerare (t ex rifampicin). Glykemisk kontroll skall monitoreras noggrant.

Ändring av pioglitazondosen inom det rekommenderade dosintervallet eller ändringar i

diabetesbehandling skall övervägas (se avsnitt 4.5).

Paglitaz tabletter innehåller laktosmonohydrat och skall därför inte ges till patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukosgalaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon inte har någon relevant effekt på vare sig farmakokinetiken

eller farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Administrering av

pioglitazon tillsammans med sulfonureider tycks inte påverka farmakokinetiken av sulfonureiden.

Studier på människa tyder inte på någon induktion av det viktigaste inducerbara cytokromet P450, 1A,

2C8/9 och 3A4. In vitro-studier har inte visat hämning av någon subtyp av cytokrom P450.

Interaktioner med substanser som metaboliseras av dessa enzymer, t ex perorala

antikonceptionsmedel, ciklosporin, kalciumblockerare och HMG CoA-reduktashämmare, förväntas

inte.

Samtidig administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) har

rapporterats resultera i en 3-faldig ökning av AUC för pioglitazon. Eftersom det föreligger en ökad

risk för dosrelaterade biverkningar, kan en minskning av pioglitazondosen vara nödvändig, när

gemfibrozil ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall övervägas (se

avsnitt 4.4). Samtidig administrering av pioglitazon och rifampicin (en inducerare av CYP450 2C8)

har rapporterats resultera i en minskning med 54% av AUC för pioglitazon. Pioglitazondosen kan

behöva ökas när rifampicin ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall

övervägas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata humandata för att bedöma säkerheten av pioglitazon under graviditet.

Långsammare fostertillväxt sågs i djurstudier med pioglitazon. Detta ansågs bero på pioglitazons

minskning av maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet,

vilket reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt. Hur relevant en sådan mekanism

är hos människa är oklart. Pioglitazon skall inte användas under graviditet.

Amning

Pioglitazon har påvisats i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt huruvida pioglitazon utsöndras i

modersmjölk hos människa. Därför skall pioglitazon inte ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på djur fann man inga effekter på kopulering, befruktning eller fertilitetsindex.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pioglitazon har inga eller försumbara effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dock

bör patienter som upplever synrubbningar vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.8

Biverkningar

Lista på biverkningar som rapporterats i högre frekvens än placebo (> 0,5 %) och som mer än ett

isolerat fall vid behandling med pioglitazon i dubbelblinda studier följer nedan. De är ordnade efter

organsystem och absolut frekvens enligt MedDRA-terminologin. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (≥ 1/10)

vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

sällsynta (≥ 1/10000, < 1/1000)

mycket sällsynta (< 1/10000)

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensklass anges biverkningarna efter fallande grad av incidens och allvarlighet.

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

Infektioner och

infestationer

övre

luftvägsinfektion

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

bronkit

vanlig

sinuit

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Blodet och

lymfsystemet

anemi

vanlig

Immunsystemet

överkänslighets-

och allergiska

reaktioner

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Metabolism och

nutrition

hypoglykemi

mindre

vanlig

mycket

vanlig

vanlig

ökad aptit

mindre

vanlig

Centrala och

perifera

nervsystemet

hypestesi

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

huvudvärk

vanlig

mindre

vanlig

yrsel

vanlig

sömnlöshet

mindre

mindre

mindre

mindre

mindre

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

Ögon

synrubbningar

vanlig

vanlig

mindre

vanlig

makulaödem

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Öron och

balansorgan

svindel

mindre

vanlig

Hjärtat

hjärtsvikt

vanlig

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

blåscancer

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

vanlig

Magtarm-

kanalen

väderspänning

mindre

vanlig

vanlig

Hud och

subkutan

vävnad

svettning

mindre

vanlig

Muskulosk-

eletala

systemet och

bindväv

benbrott

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

artralgi

vanlig

vanlig

vanlig

ryggvärk

vanlig

Njurar och

urinvägar

hematuri

vanlig

glykosuri

mindre

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

proteinuri

mindre

vanlig

Reproduktions-

organ

och bröstkörtel

erektil

dysfunktion

vanlig

Allmänna sym-

tom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

ödem

mycket

vanlig

trötthet

mindre

vanliga

Undersökningar

viktökning

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

förhöjt

kreatinfosfokinas

i blodet

vanlig

ökning av

laktat-

dehydrogenas

mindre

vanlig

ökning av

alaninaminotransf

eras

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Beskrivning av markerade biverkningar

Efter marknadsintroduktion har överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som har

behandlats med pioglitazon. Dessa reaktioner omfattar anafylaxi, angioödem och urtikaria.

Synrubbningar har framförallt rapporterats under början av behandlingen, och dessa har samband

med förändringar i blodglukosnivåer på grund av temporär förändring av linsens vätskefyllnad och

brytningsindex, som även ses med andra diabetesmedel.

Ödem rapporterades av 6–9% av patienterna som behandlats med pioglitazon under ett år i

kontrollerade kliniska prövningar. Frekvensen av ödem för jämförelsepreparat (sulfonureid,

metformin) var 2–5%. De rapporterade ödemfallen var av mild till måttlig karaktär och krävde ingen

utsättning av behandlingen.

Frekvensen rapporterade fall av hjärtsvikt i kontrollerade kliniska studier med pioglitazon var

densamma som i kontrollgrupperna som fick placebo, metformin respektive sulfonureid, men var

förhöjd vid kombinationsbehandling med insulin. I en studie på patienter med redan befintlig, större

makrovaskulär sjukdom var incidensen allvarlig hjärtsvikt 1,6% högre för pioglitazon jämfört med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

placebo när det gavs som tilläggsbehandling till insulin. Dock ledde detta inte till en ökning av

mortaliteten i studien. I denna studie på patienter som fick pioglitazon och insulin, sågs en större andel

patienter med hjärtsvikt i åldersgruppen ≥65 år jämfört med dem under 65 år (9,7 % jämfört med

4,0 %). Hos patienter som fick insulin utan pioglitazon var incidensen av hjärtsvikt 8,2 % hos patienter

≥65 år jämfört med 4,0 % hos patienter under 65 år. Efter marknadsintroduktion av pioglitazon har fall

av hjärtsvikt rapporterats och det har rapporterats oftare vid kombinationsbehandling med insulin eller

hos patienter med tidigare hjärtsvikt.

En sammanslagen analys gjordes av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade,

kontrollerade, dubbelblinda kliniska prövningar med jämförelsepreparat på över 8100 patienter

behandlade med pioglitazon och 7400 patienter behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år.

En högre frakturincidens observerades hos kvinnor som behandlades med pioglitazon (2,6%) jämfört

med kvinnor som behandlades med jämförelsepreparat (1,7%). Någon ökning i frakturincidens

observerades inte hos män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat

(1,5%). I den 3,5-åriga PROactive-studien hade 44/870 (5,1 %) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga

patienterna frakturer jämfört med 23/905 frakturer (2,5 %) av de kvinnliga patienter som behandlades

med jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades

med pioglitazon (1,7 %) jämfört med jämförelsepreparat (2,1 %).

I kontrollerade försök med aktivt jämförelsepreparat var viktökningen med pioglitazon som

monoterapi i genomsnitt 2–3 kg under ett år. Liknande viktökning erhölls i jämförelsegruppen som

behandlades med sulfonureid. I kombinationsförsök med pioglitazon och metformin erhölls en

genomsnittlig viktökning under ett år på 1,5 kg, och då pioglitazon gavs i kombination med

sulfonureid erhölls en viktökning på 2,8 kg. I kontrollgrupperna gav tillägg av en sulfonureid till

metformin en genomsnittlig viktökning på 1,3 kg och tillägg av metformin till sulfonureid en

genomsnittlig viktminskning på 1,0 kg.

I kliniska studier med pioglitazon var förekomsten av ALAT-förhöjning, tre gånger högre än den

övre gränsen för normalvärdet, lika med placebo men mindre än den som observerades i

kontrollgruppen som fick metformin eller sulfonureid. Medelvärdet på leverenzymerna reducerades

vid behandling med pioglitazon. Sällsynta fall av förhöjda leverenzymvärden och hepatocellulär

dysfunktion har förekommit efter marknadsföring. Även om dödsfall har rapporterats i mycket

sällsynta fall, har något samband inte fastställts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

I kliniska studier har patienter intagit pioglitazon i högre doser än den rekommenderade maximala

dosen på 45 mg dagligen. Den högsta rapporterade dosen som intagits, 120 mg/dag under fyra dagar,

följt av 180 mg/dag under sju dagar, rapporterades inte ha givit upphov till några symtom.

Hypoglykemi kan förekomma i kombination med sulfonureider eller insulin.

Behandling

Symtomatiska och allmänna stödåtgärder skall vidtas i händelse av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diabetesläkemedel, blodglukossänkande läkemedel, exklusive insulin,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ATC-kod: A10BG03

Verkningsmekanism

Pioglitazons effekt utövas sannolikt genom minskad insulinresistens. Pioglitazon förefaller fungera

genom aktivering av specifika nukleärreceptorer (ppar-g), vilket leder till ökad insulinkänslighet i

lever-, fett- och skelettmuskelceller hos djur. Behandling med pioglitazon har visat sig reducera

glukosproduktionen i levern och öka perifert omhändertagande av glukos vid insulinresistens.

Farmakodynamisk effekt

Fastande och postprandial glykemisk kontroll förbättras hos patienter med typ 2 diabetes mellitus. Den

förbättrade glykemiska kontrollen sätts i samband med en minskning av plasmainsulinkoncentrationen

såväl vid fasta som efter måltid.

Klinisk effekt och säkerhet

En klinisk studie där pioglitazon jämfördes med monoterapi av gliclazid förlängdes till två år för att

utvärdera tid till behandlingssvikt (definierad som ett värde på HbA1c ≥ 8% efter de första sex

månadernas behandling). Kaplan-Meier-analys visade att tiden till behandlingssvikt var kortare hos

patienter som behandlats med gliclazid jämfört med dem som erhållit pioglitazon. Efter två år kvarstod

glykemisk kontroll (definierad som HbA1c < 8%) hos 69% av de pioglitazon-behandlade patienterna

jämfört med 50% hos de gliclazid-behandlade patienterna. I en tvåårig studie, som jämförde

pioglitazon och gliclazid i kombination med metformin, var glykemisk kontroll, mätt som

genomsnittlig förändring av HbA1c från utgångsvärdet, densamma mellan behandlingsgrupperna efter

ett år. Försämringen av HbA1c under det andra året var långsammare med pioglitazon än med

gliclazid.

Till en placebokontrollerad studie på patienter med otillräcklig glykemisk kontroll, trots 3-månaders

optimerad insulinbehandling, randomiserades patienterna till 12 månaders behandling med pioglitazon

eller placebo. Patienterna som fick pioglitazon erhöll en genomsnittlig sänkning av HbA1c med 0,45%

i jämförelse med dem som enbart erhöll insulin. I pioglitazongruppen kunde insulindosen sänkas.

HOMA-analys har visat att pioglitazon förbättrar betacellfunktionen och ökar insulinkänsligheten.

Tvååriga studier har visat att denna effekt bibehålls.

I de ettåriga studierna gav pioglitazon en statistiskt signifikant minskning av albumin/kreatinin-kvoten

jämfört med utgångsvärdet.

Pioglitazons effekt (45 mg pioglitazon monoterapi mot placebo) har studerats i en liten studie under 18

veckor på typ 2 diabetiker. Behandling med pioglitazon åtföljdes av en betydande viktökning. Det

viscerala fettet minskade signifikant medan det skedde en ökning av extraabdominalt fett. Dylika

förändringar i fördelning av kroppsfett vid behandling med pioglitazon har åtföljts av en förbättrad

insulinkänslighet. I majoriteten av de kliniska studierna observerades reducerade nivåer av

totalplasmatriglycerider och fria fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåer i jämförelse med placebo.

En liten men inte kliniskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåer kunde påvisas.

I kliniska studier med en längd upp till två år reducerade pioglitazon totalplasmatriglycerider och fria

fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåerna i jämförelse med placebo, metformin eller gliclazid.

Pioglitazon gav inte någon statistiskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåerna jämfört med

placebo. Däremot observerades reducerade värden med metformin och gliclazid. I en studie på 20

veckor reducerade pioglitazon, förutom triglycerider vid fasta, även postprandial hypertriglyceridemi

genom en effekt på både absorberade och i levern syntetiserade triglycerider. Dessa effekter var

oberoende av pioglitazons effekt på glykemi och visade statistiskt signifikant skillnad jämfört med

glibenklamid.

Till PROactive-studien, en studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter,

randomiserades 5238 patienter med diabetes mellitus typ 2 och redan befintlig, större, makrovaskulär

sjukdom till att få behandling upp till 3,5 år med pioglitazon eller placebo, som tillägg till pågående

behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Studiepopulationen hade en genomsnittlig ålder

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

av 62 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i 9,5 år. Cirka en tredjedel av patienterna fick insulin i

kombination med metformin och/eller en sulfonureid. För att kunna inkluderas i studien skulle

patienterna ha haft en eller flera av följande: hjärtinfarkt, stroke, perkutan koronar intervention eller

koronar bypass med artärtransplantat, akuta hjärtsyndrom, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell

obstruktiv sjukdom. Nästan hälften av patienterna hade tidigare haft hjärtinfarkt och cirka 20% hade

haft en stroke. Cirka hälften av studiepopulationen uppfyllde minst två av de kardiovaskulära

inklusionskriterierna. Nästan alla studiepatienter (95%) fick hjärt-kärlpreparat (betablockerare,

ACEhämmare, angiotensin II-antagonister, kalciumkanalblockerare, nitrater, diuretika, aspirin,

statiner, fibrater).

Trots att studien inte uppnådde dess primära endpoint, vilken var en blandning av dödsfall, oavsett

orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, akut kranskärlssyndrom, större benamputation, koronar

revaskularisering och revaskularisering av ben, tyder resultaten på att det inte finns några negativa

kardiovaskulära långtidseffekter av pioglitazon. Förekomsten av ödem, viktuppgång och hjärtsvikt

ökade dock. Ingen ökning av antalet dödsfall på grund av hjärtsvikt observerades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att lägga fram resultat från studier med

Paglitaz i alla undergrupper inom den pediatriska populationen vid diabetes mellitus typ 2. Se avsnitt

4.2 för information om användning i pediatriska populationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas pioglitazon snabbt, och maximala plasmakoncentrationer av

oförändrat pioglitazon uppnås vanligen 2 timmar efter tillförsel. Proportionella ökningar av

plasmakoncentrationen observerades för doser från 2-60 mg. Steady-state uppnås efter 4-7 dagars

dosering. Upprepad dosering leder inte till ackumulering av substansen eller dess metaboliter.

Absorptionen påverkas inte av födointag. Den absoluta biotillgängligheten är större än 80%.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen hos människa är 0,25 l/kg.

Pioglitazon och alla aktiva metaboliter binds i stor utsträckning till plasmaprotein (> 99%).

Metabolism

Pioglitazon metaboliseras i stor utsträckning via levern genom hydroxylering av alifatiska

metylengrupper. Detta sker företrädesvis via cytokrom P450 2C8, dock kan andra isoformer vara

involverade men i mindre grad. Tre av de sex identifierade metaboliterna är aktiva (M-II, M-III och

M-IV). Om hänsyn tas till aktivitet, koncentration och proteinbindning bidrar pioglitazon och

metabolit M-III lika mycket till effekten. M-IV-metaboliten är under samma förutsättningar ungefär 3

gånger så effektiv som pioglitazon medan M-II:s bidrag till effekten är minimal.

In vitro-studier har inte givit något belägg för att pioglitazon hämmar någon subtyp av cytokrom P450.

Induktion av de viktigaste inducerbara P450-isoenzymerna hos människa, 1A, 2C8/9 och 3A4,

förekommer ej.

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon inte har någon relevant effekt vare sig på farmakokinetiken

eller på farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Samtidig

administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) eller rifampicin (en

inducerare av CYP450 2C8) har rapporterats öka respektive minska plasmakoncentrationen av

pioglitazon (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Efter peroral tillförsel av radioaktivt märkt pioglitazon till människa återfanns märkt substans

huvudsakligen i feces (55%) och en mindre mängd i urin (45%). Hos djur kan endast en liten mängd

oförändrat pioglitazon spåras i urin eller feces. Den genomsnittliga halveringstiden för

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

plasmaeliminering av oförändrat pioglitazon hos människa är 5 till 6 timmar och för alla de aktiva

metaboliterna 16 till 23 timmar.

Äldre

Steady-state-farmakokinetiken är likartad hos patienter över 65 år och hos yngre personer.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är plasmakoncentrationerna av pioglitazon och dess

metaboliter lägre än de som observeras hos patienter med normal njurfunktion, men oral clearance av

modersubstansen är likartad. Sålunda är koncentrationen av fri (obunden) pioglitazon oförändrad.

Nedsatt leverfunktion

Total plasmakoncentration av pioglitazon är oförändrad, medan distributionsvolymen ökar. Clearance

reduceras därför och en högre fraktion obunden pioglitazon föreligger.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I de toxikologiska studierna observerades genomgående plasmavolymexpansion med åtföljande

hemodilution, anemi och reversibel, excentrisk hjärthypertrofi efter upprepad dosering till möss, råttor,

hundar och apor. Dessutom sågs ökad deposition och infiltration av fett. Dessa fynd observerades hos

alla djurslag vid koncentrationer ≤ 4 gånger dem som ges kliniskt. Begränsad fostertillväxt var

uppenbar i djurstudierna med pioglitazon. Denna effekt tillskrivs pioglitazon genom minskning av

maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet, vilket

reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt.

Pioglitazon visade ingen genotoxisk potential i en omfattande serie av genotoxicitetstester in vivo och

in vitro. En ökad incidens av hyperplasi (hon- och handjur) och tumörer (handjur) i urinblåsans epitel

var påtaglig hos råttor som behandlats med pioglitazon i upp till 2 år.

Bildning och förekomst av urinvägsstenar med påföljande irritation och hyperplasi har föreslagits vara

mekanismen bakom den observerade tumörogena effekten i råtta (handjur). En 24-månaders

mekanismstudie i hanråttor kunde visa att administrering av pioglitazon resulterade i en ökad incidens

av hyperplastiska förändringar i urinblåsan. Surgörande diet minskade signifikant men upphävde inte

incidensen av tumörer. Förekomsten av mikrokristaller förvärrade den hyperplastiska effekten men

ansågs inte vara den primära orsaken till hyperplastiska förändringar. Relevansen för människor av de

tumörogena fynden i hanråttor är inte känd.

Pioglitazon var inte tumorogen hos möss av något kön. Hyperplasi i urinblåsan observerades inte hos

hundar eller apor som behandlats i upp till 12 månader med pioglitazon.

Behandling med två andra tiazolidindioner gav i en djurmodell av familjär adenomatös polypos (FAP)

ökad tumörmångfald i kolon. Relevansen av detta fynd är oklar.

Miljöriskbedömning

Det föreligger ingen förutsedd risk för miljöpåverkan vid klinisk användning av pioglitazon.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Karmelloskalcium

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Magnesiumstearat (E572)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar (OPA/Al/PVC-Al foil): 14, 28, 30, 56, 60, 90 och 98 tabletter i en ytterkartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 tabletter: EU/1/11/721/001

28 tabletter: EU/1/11/721/002

30 tabletter: EU/1/11/721/003

56 tabletter: EU/1/11/721/004

60 tabletter: EU/1/11/721/005

90 tabletter: EU/1/11/721/006

98 tabletter: EU/1/11/721/007

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 21 mars 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 30 mg

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 30 mg pioglitazon som pioglitazonhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 176,46 mg laktos (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Tabletterna är vita till benvita med avfasade kanter (diameter 8,0 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av diabetes mellitus typ 2 enligt

nedanstående beskrivning:

som monoterapi

till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) där kost och motion givit otillräcklig

kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans;

som kombinationsbehandling med

metformin, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med otillräcklig glykemisk

kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi.

en sulfonureid, endast till vuxna patienter med intolerans mot metformin eller för vilka

metformin är kontraindicerat, och med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av en sulfonureid i monoterapi.

som trippelkombinationsbehandling

metformin och en sulfonureid, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med

otillräcklig glykemisk kontroll trots kombination med två perorala diabetesmedel.

Pioglitazon är även indicerat som kombinationsbehandling med insulin till vuxna patienter med

diabetes mellitus typ 2 med otillräcklig glykemisk kontroll av insulinbehandling och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans (se avsnitt 4.4).

Efter behandlingsstart med pioglitazon skall patienten kontrolleras efter 3 till 6 månader för att se att

effekten av behandlingen är tillfredställande (t.ex. reduktion av HbA1c). Hos patienter som inte

responderar tillfredställande skall pioglitazonbehandlingen avslutas. På grund av möjliga risker med

långtidsanvändning skall behandlingen utvärderas av läkare med jämna mellanrum för att säkra att

effekten av behandlingen kvarstår (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pioglitazondoseringen inleds med 15 mg eller 30 mg en gång om dagen. Dosen kan höjas stegvis upp

till 45 mg en gång om dagen.

I kombination med insulin kan den gällande insulindosen bibehållas vid insättandet av pioglitazon.

Om hypoglykemi uppkommer skall insulindosen reduceras.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.2). Behandlingen skall inledas med

lägsta tillgängliga dos och dosen skall sedan ökas gradvis, särskilt när pioglitazon används i

kombination med insulin (se avsnitt 4.4 Vätskeretention och hjärtsvikt).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

› 4 ml/min) (se avsnitt 5.2). Information från dialyserade patienter saknas, och därför skall pioglitazon

inte användas till sådana patienter.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Pioglitazon skall inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Paglitaz hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletter med pioglitazon tas oralt en gång dagligen, i samband med måltid eller på fastande mage.

Tabletterna skall sväljas med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

hjärtsvikt eller tidigare hjärtsvikt (NYHA klass I till IV)

nedsatt leverfunktion

diabetisk ketoacidos

blåscancer eller tidigare blåscancer

outredd makroskopisk hematuri

4.4

Varningar och försiktighet

Vätskeretention och hjärtsvikt

Pioglitazon kan ge upphov till vätskeretention, vilket kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt. Vid

behandling av patienter med minst en riskfaktor för hjärtsvikt (t ex tidigare hjärtinfarkt eller

symtomgivande kranskärlssjukdom eller äldre) skall läkaren påbörja behandlingen med den lägsta

möjliga dosen, som sedan ökas stegvis. Patienterna skall observeras med avseende på tecken och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom på hjärtsvikt, viktökning eller ödem, särskilt de patienter som har reducerad hjärtreserv. Fall

av hjärtsvikt har rapporterats efter det att preparatet börjat marknadsföras, när pioglitazon använts i

kombination med insulin eller av patienter med tidigare hjärtsvikt. Patienterna skall observeras med

avseende på tecken och symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem när pioglitazon används i

kombination med insulin. Eftersom insulin och pioglitazon båda kan ge vätskeretention kan samtidig

tillförsel öka risken för ödem. Efter marknadsintroduktion har fall av perifera ödem och hjärtsvikt

rapporterats hos patienter som samtidigt använt pioglitazon och icke-steroida antiinflammatoriska

medel inklusive selektiva COX-2 hämmare. Behandlingen med pioglitazon skall avbrytas om

hjärtstatus försämras.

En studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter har utförts på patienter yngre än 75 år

med diabetes mellitus typ 2 och med redan befintlig, större makrovaskulär sjukdom. Pioglitazon eller

placebo gavs som tillägg till pågående behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom i upp till

3,5 år. En ökning av antalet hjärtsviktsrapporter sågs, vilket emellertid inte ledde till en ökad mortalitet

i denna studie.

Äldre

Kombinationsbehandling med insulin skall övervägas mycket noga till äldre patienter på grund av

ökad risk för allvarlig hjärtsvikt.

På grund av åldersrelaterade risker (speciellt blåscancer, frakturer och hjärtsvikt), skall fördelar och

risker vägas noga mot varandra både innan uppstart och under behandling av äldre patienter.

Blåscancer

I en metaanalys över kontrollerade kliniska studier rapporterades blåscancer oftare för patienter som

fått pioglitazon (19 fall hos 12506 patienter, 0,15 %) jämfört med kontrollgrupperna (7 fall hos 10212

patienter, 0,07 %) HR=2,64 (95 % CI 1,11–6,31), P=0,029). Efter uteslutande av patienter som

exponerats för studieläkemedel i mindre än ett år vid diagnostidpunkten för blåscancer kvarstod 7 fall

för pioglitazon (0,06 %) och 2 fall (0,02 %) in kontrollgrupperna. Tillgängliga epidemiologiska data

tyder också på en liten ökad risk för blåscancer hos diabetiker som behandlats med pioglitazon,

speciellt för patienter med de längsta behandlingstiderna och med de högsta kumulativa doserna. En

möjlig risk efter korttidsbehandling kan inte uteslutas.

Riskfaktorer för blåscancer skall utvärderas innan uppstart med pioglitazonbehandling (riskfaktorer

inkluderar ålder, rökvanor, yrkesmässig exponering för vissa kemikalier eller behandling med

kemoterapi, t.ex. cyklofosfamid eller tidigare strålning i pelvisregionen). Makroskopisk hematuri skall

undersökas innan behandling med pioglitazon startas.

Patienter skall uppmanas att genast söka kontakt med sin läkare om makroskopisk hematuri, eller

andra symptom som dysuri eller urinträngningar uppkommer under behandling.

Kontroll av leverfunktion

Sällsynta fall av hepatocellulär dysfunktion har rapporterats efter marknadsföring (se avsnitt 4.8). Det

rekommenderas därför att leverenzymer kontrolleras regelbundet hos patienter som behandlas med

pioglitazon. Leverenzymer skall kontrolleras före behandlingsstart med pioglitazon hos alla patienter.

Behandling med pioglitazon skall inte påbörjas hos patienter med förhöjda leverenzymvärden (ALT>

2,5 gånger övre normalgräns) eller med något annat tecken på leversjukdom. Efter påbörjad

behandling med pioglitazon rekommenderas regelbunden kontroll av leverenzymer baserat på kliniskt

behov. Om ALT-värdet ökar till 3 gånger övre normalgräns under pioglitazonbehandlingen, skall

förnyad kontroll göras så snart som möjligt. Om ALT-värdet kvarstår på > 3 gånger övre gräns för

normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om en patient får symtom på leverdysfunktion, t ex

oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi och/eller mörk urin skall

leverenzymerna kontrolleras. Beslut om fortsatt behandling av patienten skall grundas på klinisk

bedömning i avvaktan på utvärdering av laboratorievärden. Om gulsot observeras ska läkemedlet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

sättas ut.

Viktökning

Dosberoende viktökning observerades i de kliniska studierna med pioglitazon, vilket kan bero på

ansamling av fett och i vissa fall vätskeretention. I vissa fall kan viktuppgång vara ett symtom på

hjärtsvikt, och därför bör vikten noggrant följas. Kosten utgör en del i diabetesbehandlingen.

Patienterna skall rådas att strikt hålla sig till en kalorikontrollerad diet.

Hematologi

En liten reduktion av hemoglobin (i genomsnitt 4% relativ reduktion) och hematokrit (4,1% relativ

reduktion), som följd av hemodilution, observerades under behandling med pioglitazon. Liknande

förändringar (hemoglobin 3–4% och hematokrit 3,6–4,1%, relativ reduktion) observerades hos

patienter som behandlats med metformin och i lägre grad även hos patienter som behandlats med

sulfonureid och insulin (hemoglobin 1–2% och hematokrit 1–3,2%, relativ reduktion) i kontrollerade

jämförande prövningar med pioglitazon.

Hypoglykemi

Som en följd av förbättrad insulinkänslighet kan patienter som behandlas med pioglitazon i

kombination med en sulfonureid (dubbel eller trippelbehandling) eller insulin (dubbelbehandling),

löpa risk för dosrelaterad hypoglykemi. En dosreduktion av sulfonureiden eller insulin kan vara

nödvändig.

Ögon

Fall av nyuppkomna eller förvärrade tillstånd av diabetesrelaterat makulaödem, med minskad

synskärpa, har rapporterats efter marknadsföringen med tiazolidindioner, inklusive pioglitazon. Många

av dessa patienter upplevde samtidigt perifert ödem. Det är oklart huruvida det finns ett direkt

samband mellan pioglitazon och makulaödem, men om patienterna rapporterar försämrad synskärpa

bör förskrivarna vara observanta på eventuell förekomst av makulaödem. Remiss till ögonläkare bör i

detta fall övervägas.

Övrigt

I en sammanslagen analys av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade, kontrollerade,

dubbelblinda kliniska prövningar på över 8100 pioglitazonbehandlade patienter och 7400 patienter

behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år, sågs en ökad incidens av benfrakturer hos

kvinnor.

Frakturer observerades hos 2,6% av kvinnorna som tog pioglitazon jämfört med 1,7% av kvinnorna

som behandlades med ett jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos

män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat (1,5%).

Den beräknade frakturincidensen var 1,9 frakturer per 100 patientår hos kvinnor behandlade med

pioglitazon och 1,1 frakturer per 100 patientår hos kvinnor som behandlades med ett

jämförelsepreparat. Den observerade överrisken för frakturer hos pioglitazonbehandlade kvinnor som

observerats i detta underlag är därför 0,8 frakturer per 100 patientår med behandling.

I den 3,5-åriga PROactive-studien angående kardiovaskulär risk, hade 44/870 (5,1%; 1,0 frakturer per

100 patientår) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga patienterna frakturer jämfört med 23/905

frakturer (2,5%; 0,5 frakturer per 100patientår) av de kvinnliga patienter som behandlades med

jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades med

pioglitazon (1,7%) jämfört med jämförelsepreparat (2,1%).

Vissa epidemiologiska studier har visat en liknande ökad risk för frakturer hos både män och kvinnor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Risken för fraktur bör beaktas vid långtidsbehandling av patienter med pioglitazon.

Som en följd av förstärkt insulinaktivitet kan behandling med pioglitazon medföra att ägglossningen

återkommer hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa patienter kan vara i riskzonen för

graviditet. Patienterna bör vara medvetna om risken för graviditet, och om en patient önskar bli gravid

eller om graviditet inträffar skall behandlingen avbrytas (se avsnitt 4.6).

Pioglitazon skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av CYP450 2C8-hämmare (t

ex gemfibrozil) eller -inducerare (t ex rifampicin). Glykemisk kontroll skall monitoreras noggrant.

Ändring av pioglitazondosen inom det rekommenderade dosintervallet eller ändringar i

diabetesbehandling skall övervägas (se avsnitt 4.5).

Paglitaz tabletter innehåller laktosmonohydrat och skall därför inte ges till patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukosgalaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon inte har någon relevant effekt på vare sig farmakokinetiken

eller farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Administrering av

pioglitazon tillsammans med sulfonureider tycks inte påverka farmakokinetiken av sulfonureiden.

Studier på människa tyder inte på någon induktion av det viktigaste inducerbara cytokromet P450, 1A,

2C8/9 och 3A4. In vitro-studier har inte visat hämning av någon subtyp av cytokrom P450.

Interaktioner med substanser som metaboliseras av dessa enzymer, t ex perorala

antikonceptionsmedel, ciklosporin, kalciumblockerare och HMG CoA-reduktashämmare, förväntas

inte.

Samtidig administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) har

rapporterats resultera i en 3-faldig ökning av AUC för pioglitazon. Eftersom det föreligger en ökad

risk för dosrelaterade biverkningar, kan en minskning av pioglitazondosen vara nödvändig, när

gemfibrozil ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall övervägas (se

avsnitt 4.4). Samtidig administrering av pioglitazon och rifampicin (en inducerare av CYP450 2C8)

har rapporterats resultera i en minskning med 54% av AUC för pioglitazon. Pioglitazondosen kan

behöva ökas när rifampicin ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall

övervägas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata humandata för att bedöma säkerheten av pioglitazon under graviditet.

Långsammare fostertillväxt sågs i djurstudier med pioglitazon. Detta ansågs bero på pioglitazons

minskning av maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet,

vilket reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt. Hur relevant en sådan mekanism

är hos människa är oklart. Pioglitazon skall inte användas under graviditet.

Amning

Pioglitazon har påvisats i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt huruvida pioglitazon utsöndras i

modersmjölk hos människa. Därför skall pioglitazon inte ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på djur fann man inga effekter på kopulering, befruktning eller fertilitetsindex.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pioglitazon har inga eller försumbara effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dock

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

bör patienter som upplever synrubbningar vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Lista på biverkningar som rapporterats i högre frekvens än placebo (> 0,5 %) och som mer än ett

isolerat fall vid behandling med pioglitazon i dubbelblinda studier följer nedan. De är ordnade efter

organsystem och absolut frekvens enligt MedDRA-terminologin. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (≥ 1/10)

vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

sällsynta (≥ 1/10000, < 1/1000)

mycket sällsynta (< 1/10000)

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensklass anges biverkningarna efter fallande grad av incidens och allvarlighet.

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

Infektioner och

infestationer

övre

luftvägsinfektion

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

bronkit

vanlig

sinuit

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Blodet och

lymfsystemet

anemi

vanlig

Immunsystemet

överkänslighets-

och allergiska

reaktioner

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Metabolism och

nutrition

hypoglykemi

mindre

vanlig

mycket

vanlig

vanlig

ökad aptit

mindre

vanlig

Centrala och

perifera

nervsystemet

hypestesi

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

huvudvärk

vanlig

mindre

vanlig

yrsel

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

sömnlöshet

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Ögon

synrubbningar

vanlig

vanlig

mindre

vanlig

makulaödem

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Öron och

balansorgan

svindel

mindre

vanlig

Hjärtat

hjärtsvikt

vanlig

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

blåscancer

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

vanlig

Magtarm-

kanalen

väderspänning

mindre

vanlig

vanlig

Hud och

subkutan

vävnad

svettning

mindre

vanlig

Muskulosk-

eletala

systemet och

bindväv

benbrott

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

artralgi

vanlig

vanlig

vanlig

ryggvärk

vanlig

Njurar och

urinvägar

hematuri

vanlig

glykosuri

mindre

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

vanlig

proteinuri

mindre

vanlig

Reproduktions-

organ

och bröstkörtel

erektil

dysfunktion

vanlig

Allmänna sym-

tom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

ödem

mycket

vanlig

trötthet

mindre

vanliga

Undersökningar

viktökning

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

förhöjt

kreatinfosfokinas

i blodet

vanlig

ökning av

laktat-

dehydrogenas

mindre

vanlig

ökning av

alaninaminotransf

eras

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Beskrivning av markerade biverkningar

Efter marknadsintroduktion har överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som har

behandlats med pioglitazon. Dessa reaktioner omfattar anafylaxi, angioödem och urtikaria.

Synrubbningar har framförallt rapporterats under början av behandlingen, och dessa har samband

med förändringar i blodglukosnivåer på grund av temporär förändring av linsens vätskefyllnad och

brytningsindex, som även ses med andra diabetesmedel.

Ödem rapporterades av 6–9% av patienterna som behandlats med pioglitazon under ett år i

kontrollerade kliniska prövningar. Frekvensen av ödem för jämförelsepreparat (sulfonureid,

metformin) var 2–5%. De rapporterade ödemfallen var av mild till måttlig karaktär och krävde ingen

utsättning av behandlingen.

Frekvensen rapporterade fall av hjärtsvikt i kontrollerade kliniska studier med pioglitazon var

densamma som i kontrollgrupperna som fick placebo, metformin respektive sulfonureid, men var

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

förhöjd vid kombinationsbehandling med insulin. I en studie på patienter med redan befintlig, större

makrovaskulär sjukdom var incidensen allvarlig hjärtsvikt 1,6% högre för pioglitazon jämfört med

placebo när det gavs som tilläggsbehandling till insulin. Dock ledde detta inte till en ökning av

mortaliteten i studien. I denna studie på patienter som fick pioglitazon och insulin, sågs en större andel

patienter med hjärtsvikt i åldersgruppen ≥65 år jämfört med dem under 65 år (9,7 % jämfört med

4,0 %). Hos patienter som fick insulin utan pioglitazon var incidensen av hjärtsvikt 8,2 % hos patienter

≥65 år jämfört med 4,0 % hos patienter under 65 år. Efter marknadsintroduktion av pioglitazon har fall

av hjärtsvikt rapporterats och det har rapporterats oftare vid kombinationsbehandling med insulin eller

hos patienter med tidigare hjärtsvikt.

En sammanslagen analys gjordes av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade,

kontrollerade, dubbelblinda kliniska prövningar med jämförelsepreparat på över 8100 patienter

behandlade med pioglitazon och 7400 patienter behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år.

En högre frakturincidens observerades hos kvinnor som behandlades med pioglitazon (2,6%) jämfört

med kvinnor som behandlades med jämförelsepreparat (1,7%). Någon ökning i frakturincidens

observerades inte hos män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat

(1,5%). I den 3,5-åriga PROactive-studien hade 44/870 (5,1 %) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga

patienterna frakturer jämfört med 23/905 frakturer (2,5 %) av de kvinnliga patienter som behandlades

med jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades

med pioglitazon (1,7 %) jämfört med jämförelsepreparat (2,1 %).

I kontrollerade försök med aktivt jämförelsepreparat var viktökningen med pioglitazon som

monoterapi i genomsnitt 2–3 kg under ett år. Liknande viktökning erhölls i jämförelsegruppen som

behandlades med sulfonureid. I kombinationsförsök med pioglitazon och metformin erhölls en

genomsnittlig viktökning under ett år på 1,5 kg, och då pioglitazon gavs i kombination med

sulfonureid erhölls en viktökning på 2,8 kg. I kontrollgrupperna gav tillägg av en sulfonureid till

metformin en genomsnittlig viktökning på 1,3 kg och tillägg av metformin till sulfonureid en

genomsnittlig viktminskning på 1,0 kg.

I kliniska studier med pioglitazon var förekomsten av ALAT-förhöjning, tre gånger högre än den

övre gränsen för normalvärdet, lika med placebo men mindre än den som observerades i

kontrollgruppen som fick metformin eller sulfonureid. Medelvärdet på leverenzymerna reducerades

vid behandling med pioglitazon. Sällsynta fall av förhöjda leverenzymvärden och hepatocellulär

dysfunktion har förekommit efter marknadsföring. Även om dödsfall har rapporterats i mycket

sällsynta fall, har något samband inte fastställts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

I kliniska studier har patienter intagit pioglitazon i högre doser än den rekommenderade maximala

dosen på 45 mg dagligen. Den högsta rapporterade dosen som intagits, 120 mg/dag under fyra dagar,

följt av 180 mg/dag under sju dagar, rapporterades inte ha givit upphov till några symtom.

Hypoglykemi kan förekomma i kombination med sulfonureider eller insulin.

Behandling

Symtomatiska och allmänna stödåtgärder skall vidtas i händelse av överdosering.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diabetesläkemedel, blodglukossänkande läkemedel, exklusive insulin,

ATC-kod: A10BG03

Verkningsmekanism

Pioglitazons effekt utövas sannolikt genom minskad insulinresistens. Pioglitazon förefaller fungera

genom aktivering av specifika nukleärreceptorer (ppar-g), vilket leder till ökad insulinkänslighet i

lever-, fett- och skelettmuskelceller hos djur. Behandling med pioglitazon har visat sig reducera

glukosproduktionen i levern och öka perifert omhändertagande av glukos vid insulinresistens.

Farmakodynamisk effekt

Fastande och postprandial glykemisk kontroll förbättras hos patienter med typ 2 diabetes mellitus. Den

förbättrade glykemiska kontrollen sätts i samband med en minskning av plasmainsulinkoncentrationen

såväl vid fasta som efter måltid.

Klinisk effekt och säkerhet

En klinisk studie där pioglitazon jämfördes med monoterapi av gliclazid förlängdes till två år för att

utvärdera tid till behandlingssvikt (definierad som ett värde på HbA1c ≥ 8% efter de första sex

månadernas behandling). Kaplan-Meier-analys visade att tiden till behandlingssvikt var kortare hos

patienter som behandlats med gliclazid jämfört med dem som erhållit pioglitazon. Efter två år kvarstod

glykemisk kontroll (definierad som HbA1c < 8%) hos 69% av de pioglitazon-behandlade patienterna

jämfört med 50% hos de gliclazid-behandlade patienterna. I en tvåårig studie, som jämförde

pioglitazon och gliclazid i kombination med metformin, var glykemisk kontroll, mätt som

genomsnittlig förändring av HbA1c från utgångsvärdet, densamma mellan behandlingsgrupperna efter

ett år. Försämringen av HbA1c under det andra året var långsammare med pioglitazon än med

gliclazid.

Till en placebokontrollerad studie på patienter med otillräcklig glykemisk kontroll, trots 3-månaders

optimerad insulinbehandling, randomiserades patienterna till 12 månaders behandling med pioglitazon

eller placebo. Patienterna som fick pioglitazon erhöll en genomsnittlig sänkning av HbA1c med 0,45%

i jämförelse med dem som enbart erhöll insulin. I pioglitazongruppen kunde insulindosen sänkas.

HOMA-analys har visat att pioglitazon förbättrar betacellfunktionen och ökar insulinkänsligheten.

Tvååriga studier har visat att denna effekt bibehålls.

I de ettåriga studierna gav pioglitazon en statistiskt signifikant minskning av albumin/kreatinin-kvoten

jämfört med utgångsvärdet.

Pioglitazons effekt (45 mg pioglitazon monoterapi mot placebo) har studerats i en liten studie under 18

veckor på typ 2 diabetiker. Behandling med pioglitazon åtföljdes av en betydande viktökning. Det

viscerala fettet minskade signifikant medan det skedde en ökning av extraabdominalt fett. Dylika

förändringar i fördelning av kroppsfett vid behandling med pioglitazon har åtföljts av en förbättrad

insulinkänslighet. I majoriteten av de kliniska studierna observerades reducerade nivåer av

totalplasmatriglycerider och fria fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåer i jämförelse med placebo.

En liten men inte kliniskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåer kunde påvisas.

I kliniska studier med en längd upp till två år reducerade pioglitazon totalplasmatriglycerider och fria

fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåerna i jämförelse med placebo, metformin eller gliclazid.

Pioglitazon gav inte någon statistiskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåerna jämfört med

placebo. Däremot observerades reducerade värden med metformin och gliclazid. I en studie på 20

veckor reducerade pioglitazon, förutom triglycerider vid fasta, även postprandial hypertriglyceridemi

genom en effekt på både absorberade och i levern syntetiserade triglycerider. Dessa effekter var

oberoende av pioglitazons effekt på glykemi och visade statistiskt signifikant skillnad jämfört med

glibenklamid.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Till PROactive-studien, en studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter,

randomiserades 5238 patienter med diabetes mellitus typ 2 och redan befintlig, större, makrovaskulär

sjukdom till att få behandling upp till 3,5 år med pioglitazon eller placebo, som tillägg till pågående

behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Studiepopulationen hade en genomsnittlig ålder

av 62 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i 9,5 år. Cirka en tredjedel av patienterna fick insulin i

kombination med metformin och/eller en sulfonureid. För att kunna inkluderas i studien skulle

patienterna ha haft en eller flera av följande: hjärtinfarkt, stroke, perkutan koronar intervention eller

koronar bypass med artärtransplantat, akuta hjärtsyndrom, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell

obstruktiv sjukdom. Nästan hälften av patienterna hade tidigare haft hjärtinfarkt och cirka 20% hade

haft en stroke. Cirka hälften av studiepopulationen uppfyllde minst två av de kardiovaskulära

inklusionskriterierna. Nästan alla studiepatienter (95%) fick hjärt-kärlpreparat (betablockerare,

ACEhämmare, angiotensin II-antagonister, kalciumkanalblockerare, nitrater, diuretika, aspirin,

statiner, fibrater).

Trots att studien inte uppnådde dess primära endpoint, vilken var en blandning av dödsfall, oavsett

orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, akut kranskärlssyndrom, större benamputation, koronar

revaskularisering och revaskularisering av ben, tyder resultaten på att det inte finns några negativa

kardiovaskulära långtidseffekter av pioglitazon. Förekomsten av ödem, viktuppgång och hjärtsvikt

ökade dock. Ingen ökning av antalet dödsfall på grund av hjärtsvikt observerades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att lägga fram resultat från studier med

Paglitaz i alla undergrupper inom den pediatriska populationen vid diabetes mellitus typ 2. Se avsnitt

4.2 för information om användning i pediatriska populationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas pioglitazon snabbt, och maximala plasmakoncentrationer av

oförändrat pioglitazon uppnås vanligen 2 timmar efter tillförsel. Proportionella ökningar av

plasmakoncentrationen observerades för doser från 2-60 mg. Steady-state uppnås efter 4-7 dagars

dosering. Upprepad dosering leder inte till ackumulering av substansen eller dess metaboliter.

Absorptionen påverkas inte av födointag. Den absoluta biotillgängligheten är större än 80%.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen hos människa är 0,25 l/kg.

Pioglitazon och alla aktiva metaboliter binds i stor utsträckning till plasmaprotein (> 99%).

Metabolism

Pioglitazon metaboliseras i stor utsträckning via levern genom hydroxylering av alifatiska

metylengrupper. Detta sker företrädesvis via cytokrom P450 2C8, dock kan andra isoformer vara

involverade men i mindre grad. Tre av de sex identifierade metaboliterna är aktiva (M-II, M-III och

M-IV). Om hänsyn tas till aktivitet, koncentration och proteinbindning bidrar pioglitazon och

metabolit M-III lika mycket till effekten. M-IV-metaboliten är under samma förutsättningar ungefär 3

gånger så effektiv som pioglitazon medan M-II:s bidrag till effekten är minimal.

In vitro-studier har inte givit något belägg för att pioglitazon hämmar någon subtyp av cytokrom P450.

Induktion av de viktigaste inducerbara P450-isoenzymerna hos människa, 1A, 2C8/9 och 3A4,

förekommer ej.

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon inte har någon relevant effekt vare sig på farmakokinetiken

eller på farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Samtidig

administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) eller rifampicin (en

inducerare av CYP450 2C8) har rapporterats öka respektive minska plasmakoncentrationen av

pioglitazon (se avsnitt 4.5).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eliminering

Efter peroral tillförsel av radioaktivt märkt pioglitazon till människa återfanns märkt substans

huvudsakligen i feces (55%) och en mindre mängd i urin (45%). Hos djur kan endast en liten mängd

oförändrat pioglitazon spåras i urin eller feces. Den genomsnittliga halveringstiden för

plasmaeliminering av oförändrat pioglitazon hos människa är 5 till 6 timmar och för alla de aktiva

metaboliterna 16 till 23 timmar.

Äldre

Steady-state-farmakokinetiken är likartad hos patienter över 65 år och hos yngre personer.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är plasmakoncentrationerna av pioglitazon och dess

metaboliter lägre än de som observeras hos patienter med normal njurfunktion, men oral clearance av

modersubstansen är likartad. Sålunda är koncentrationen av fri (obunden) pioglitazon oförändrad.

Nedsatt leverfunktion

Total plasmakoncentration av pioglitazon är oförändrad, medan distributionsvolymen ökar. Clearance

reduceras därför och en högre fraktion obunden pioglitazon föreligger.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I de toxikologiska studierna observerades genomgående plasmavolymexpansion med åtföljande

hemodilution, anemi och reversibel, excentrisk hjärthypertrofi efter upprepad dosering till möss, råttor,

hundar och apor. Dessutom sågs ökad deposition och infiltration av fett. Dessa fynd observerades hos

alla djurslag vid koncentrationer ≤ 4 gånger dem som ges kliniskt. Begränsad fostertillväxt var

uppenbar i djurstudierna med pioglitazon. Denna effekt tillskrivs pioglitazon genom minskning av

maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet, vilket

reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt.

Pioglitazon visade ingen genotoxisk potential i en omfattande serie av genotoxicitetstester in vivo och

in vitro. En ökad incidens av hyperplasi (hon- och handjur) och tumörer (handjur) i urinblåsans epitel

var påtaglig hos råttor som behandlats med pioglitazon i upp till 2 år.

Bildning och förekomst av urinvägsstenar med påföljande irritation och hyperplasi har föreslagits vara

mekanismen bakom den observerade tumörogena effekten i råtta (handjur). En 24-månaders

mekanismstudie i hanråttor kunde visa att administrering av pioglitazon resulterade i en ökad incidens

av hyperplastiska förändringar i urinblåsan. Surgörande diet minskade signifikant men upphävde inte

incidensen av tumörer. Förekomsten av mikrokristaller förvärrade den hyperplastiska effekten men

ansågs inte vara den primära orsaken till hyperplastiska förändringar. Relevansen för människor av de

tumörogena fynden i hanråttor är inte känd.

Pioglitazon var inte tumorogen hos möss av något kön. Hyperplasi i urinblåsan observerades inte hos

hundar eller apor som behandlats i upp till 12 månader med pioglitazon.

Behandling med två andra tiazolidindioner gav i en djurmodell av familjär adenomatös polypos (FAP)

ökad tumörmångfald i kolon. Relevansen av detta fynd är oklar.

Miljöriskbedömning

Det föreligger ingen förutsedd risk för miljöpåverkan vid klinisk användning av pioglitazon.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Karmelloskalcium

Magnesiumstearat (E572)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar (OPA/Al/PVC-Al foil): 14, 28, 30, 56, 60, 90 och 98 tabletter i en ytterkartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 tabletter: EU/1/11/721/008

28 tabletter: EU/1/11/721/009

30 tabletter: EU/1/11/721/010

56 tabletter: EU/1/11/721/011

60 tabletter: EU/1/11/721/012

90 tabletter: EU/1/11/721/013

98 tabletter: EU/1/11/721/014

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 21 mars 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

MM/ÅÅÅÅ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 45 mg

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 45 mg pioglitazon som pioglitazonhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 264,68 mg laktos (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Tabletterna är vita till benvita med avfasade kanter och märkta ”45” på ena sidan av tabletten

(diameter 10,0 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av diabetes mellitus typ 2 enligt

nedanstående beskrivning:

som monoterapi

till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) där kost och motion givit otillräcklig

kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans;

som kombinationsbehandling med

metformin, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med otillräcklig glykemisk

kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi.

en sulfonureid, endast till vuxna patienter med intolerans mot metformin eller för vilka

metformin är kontraindicerat, och med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av en sulfonureid i monoterapi.

som trippelkombinationsbehandling

-

metformin och en sulfonureid, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med

otillräcklig glykemisk kontroll, trots kombination med två perorala diabetesmedel.

Pioglitazon är även indicerat som kombinationsbehandling med insulin till vuxna patienter med

diabetes mellitus typ 2 med otillräcklig glykemisk kontroll av insulinbehandling och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans (se avsnitt 4.4).

Efter behandlingsstart med pioglitazon skall patienten kontrolleras efter 3 till 6 månader för att se att

effekten av behandlingen är tillfredställande (t.ex. reduktion av HbA1c). Hos patienter som inte

responderar tillfredställande skall pioglitazonbehandlingen avslutas. På grund av möjliga risker med

långtidsanvändning skall behandlingen utvärderas av läkare med jämna mellanrum för att säkra att

effekten av behandlingen kvarstår (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pioglitazondoseringen inleds med 15 mg eller 30 mg en gång om dagen. Dosen kan höjas stegvis upp

till 45 mg en gång om dagen.

I kombination med insulin kan den gällande insulindosen bibehållas vid insättandet av pioglitazon.

Om hypoglykemi uppkommer skall insulindosen reduceras.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.2). Behandlingen skall inledas med

lägsta tillgängliga dos och dosen skall sedan ökas gradvis, särskilt när pioglitazon används i

kombination med insulin (se avsnitt 4.4 Vätskeretention och hjärtsvikt).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

› 4 ml/min) (se avsnitt 5.2). Information från dialyserade patienter saknas, och därför skall pioglitazon

inte användas till sådana patienter.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Pioglitazon skall inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Paglitaz hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletter med pioglitazon tas oralt en gång dagligen, i samband med måltid eller på fastande mage.

Tabletterna skall sväljas med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

hjärtsvikt eller tidigare hjärtsvikt (NYHA klass I till IV)

nedsatt leverfunktion

diabetisk ketoacidos

blåscancer eller tidigare blåscancer

outredd makroskopisk hematuri

4.4

Varningar och försiktighet

Vätskeretention och hjärtsvikt

Pioglitazon kan ge upphov till vätskeretention, vilket kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt. Vid

behandling av patienter med minst en riskfaktor för hjärtsvikt (t ex tidigare hjärtinfarkt eller

symtomgivande kranskärlssjukdom eller äldre) skall läkaren påbörja behandlingen med den lägsta

möjliga dosen, som sedan ökas stegvis. Patienterna skall observeras med avseende på tecken och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom på hjärtsvikt, viktökning eller ödem, särskilt de patienter som har reducerad hjärtreserv. Fall

av hjärtsvikt har rapporterats efter det att preparatet börjat marknadsföras, när pioglitazon använts i

kombination med insulin eller av patienter med tidigare hjärtsvikt. Patienterna skall observeras med

avseende på tecken och symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem när pioglitazon används i

kombination med insulin. Eftersom insulin och pioglitazon båda kan ge vätskeretention kan samtidig

tillförsel öka risken för ödem. Efter marknadsintroduktion har fall av perifera ödem och hjärtsvikt

rapporterats hos patienter som samtidigt använt pioglitazon och icke-steroida antiinflammatoriska

medel inklusive selektiva COX-2 hämmare. Behandlingen med pioglitazon skall avbrytas om

hjärtstatus försämras.

En studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter har utförts på patienter yngre än 75 år

med diabetes mellitus typ 2 och med redan befintlig, större makrovaskulär sjukdom. Pioglitazon eller

placebo gavs som tillägg till pågående behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom i upp till

3,5 år. En ökning av antalet hjärtsviktsrapporter sågs, vilket emellertid inte ledde till en ökad mortalitet

i denna studie.

Äldre

Kombinationsbehandling med insulin skall övervägas mycket noga till äldre patienter på grund av

ökad risk för allvarlig hjärtsvikt.

På grund av åldersrelaterade risker (speciellt blåscancer, frakturer och hjärtsvikt), skall fördelar och

risker vägas noga mot varandra både innan uppstart och under behandling av äldre patienter.

Blåscancer

I en metaanalys över kontrollerade kliniska studier rapporterades blåscancer oftare för patienter som

fått pioglitazon (19 fall hos 12506 patienter, 0,15 %) jämfört med kontrollgrupperna (7 fall hos 10212

patienter, 0,07 %) HR=2,64 (95 % CI 1,11–6,31), P=0,029). Efter uteslutande av patienter som

exponerats för studieläkemedel i mindre än ett år vid diagnostidpunkten för blåscancer kvarstod 7 fall

för pioglitazon (0,06 %) och 2 fall (0,02 %) in kontrollgrupperna. Tillgängliga epidemiologiska data

tyder också på en liten ökad risk för blåscancer hos diabetiker som behandlats med pioglitazon,

speciellt för patienter med de längsta behandlingstiderna och med de högsta kumulativa doserna. En

möjlig risk efter korttidsbehandling kan inte uteslutas.

Riskfaktorer för blåscancer skall utvärderas innan uppstart med pioglitazonbehandling (riskfaktorer

inkluderar ålder, rökvanor, yrkesmässig exponering för vissa kemikalier eller behandling med

kemoterapi, t.ex. cyklofosfamid eller tidigare strålning i pelvisregionen). Makroskopisk hematuri skall

undersökas innan behandling med pioglitazon startas.

Patienter skall uppmanas att genast söka kontakt med sin läkare om makroskopisk hematuri, eller

andra symptom som dysuri eller urinträngningar uppkommer under behandling.

Kontroll av leverfunktion

Sällsynta fall av hepatocellulär dysfunktion har rapporterats efter marknadsföring (se avsnitt 4.8). Det

rekommenderas därför att leverenzymer kontrolleras regelbundet hos patienter som behandlas med

pioglitazon. Leverenzymer skall kontrolleras före behandlingsstart med pioglitazon hos alla patienter.

Behandling med pioglitazon skall inte påbörjas hos patienter med förhöjda leverenzymvärden (ALT>

2,5 gånger övre normalgräns) eller med något annat tecken på leversjukdom. Efter påbörjad

behandling med pioglitazon rekommenderas regelbunden kontroll av leverenzymer baserat på kliniskt

behov. Om ALT-värdet ökar till 3 gånger övre normalgräns under pioglitazonbehandlingen, skall

förnyad kontroll göras så snart som möjligt. Om ALT-värdet kvarstår på > 3 gånger övre gräns för

normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om en patient får symtom på leverdysfunktion, t ex

oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi och/eller mörk urin skall

leverenzymerna kontrolleras. Beslut om fortsatt behandling av patienten skall grundas på klinisk

bedömning i avvaktan på utvärdering av laboratorievärden. Om gulsot observeras ska läkemedlet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

sättas ut.

Viktökning

Dosberoende viktökning observerades i de kliniska studierna med pioglitazon, vilket kan bero på

ansamling av fett och i vissa fall vätskeretention. I vissa fall kan viktuppgång vara ett symtom på

hjärtsvikt, och därför bör vikten noggrant följas. Kosten utgör en del i diabetesbehandlingen.

Patienterna skall rådas att strikt hålla sig till en kalorikontrollerad diet.

Hematologi

En liten reduktion av hemoglobin (i genomsnitt 4% relativ reduktion) och hematokrit (4,1% relativ

reduktion), som följd av hemodilution, observerades under behandling med pioglitazon. Liknande

förändringar (hemoglobin 3–4% och hematokrit 3,6–4,1%, relativ reduktion) observerades hos

patienter som behandlats med metformin och i lägre grad även hos patienter som behandlats med

sulfonureid och insulin (hemoglobin 1–2% och hematokrit 1–3,2%, relativ reduktion) i kontrollerade

jämförande prövningar med pioglitazon.

Hypoglykemi

Som en följd av förbättrad insulinkänslighet kan patienter som behandlas med pioglitazon i

kombination med en sulfonureid (dubbel eller trippelbehandling) eller insulin (dubbelbehandling),

löpa risk för dosrelaterad hypoglykemi. En dosreduktion av sulfonureiden eller insulin kan vara

nödvändig.

Ögon

Fall av nyuppkomna eller förvärrade tillstånd av diabetesrelaterat makulaödem, med minskad

synskärpa, har rapporterats efter marknadsföringen med tiazolidindioner, inklusive pioglitazon. Många

av dessa patienter upplevde samtidigt perifert ödem. Det är oklart huruvida det finns ett direkt

samband mellan pioglitazon och makulaödem, men om patienterna rapporterar försämrad synskärpa

bör förskrivarna vara observanta på eventuell förekomst av makulaödem. Remiss till ögonläkare bör i

detta fall övervägas.

Övrigt

I en sammanslagen analys av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade, kontrollerade,

dubbelblinda kliniska prövningar på över 8100 pioglitazonbehandlade patienter och 7400 patienter

behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år, sågs en ökad incidens av benfrakturer hos

kvinnor.

Frakturer observerades hos 2,6% av kvinnorna som tog pioglitazon jämfört med 1,7% av kvinnorna

som behandlades med ett jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos

män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat (1,5%).

Den beräknade frakturincidensen var 1,9 frakturer per 100 patientår hos kvinnor behandlade med

pioglitazon och 1,1 frakturer per 100 patientår hos kvinnor som behandlades med ett

jämförelsepreparat. Den observerade överrisken för frakturer hos pioglitazonbehandlade kvinnor som

observerats i detta underlag är därför 0,8 frakturer per 100 patientår med behandling.

I den 3,5-åriga PROactive-studien angående kardiovaskulär risk, hade 44/870 (5,1%; 1,0 frakturer per

100 patientår) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga patienterna frakturer jämfört med 23/905

frakturer (2,5%; 0,5 frakturer per 100patientår) av de kvinnliga patienter som behandlades med

jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades med

pioglitazon (1,7%) jämfört med jämförelsepreparat (2,1%).

Vissa epidemiologiska studier har visat en liknande ökad risk för frakturer hos både män och kvinnor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Risken för fraktur bör beaktas vid långtidsbehandling av patienter med pioglitazon.

Som en följd av förstärkt insulinaktivitet kan behandling med pioglitazon medföra att ägglossningen

återkommer hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa patienter kan vara i riskzonen för

graviditet. Patienterna bör vara medvetna om risken för graviditet, och om en patient önskar bli gravid

eller om graviditet inträffar skall behandlingen avbrytas (se avsnitt 4.6).

Pioglitazon skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av CYP450 2C8-hämmare (t

ex gemfibrozil) eller -inducerare (t ex rifampicin). Glykemisk kontroll skall monitoreras noggrant.

Ändring av pioglitazondosen inom det rekommenderade dosintervallet eller ändringar i

diabetesbehandling skall övervägas (se avsnitt 4.5).

Paglitaz tabletter innehåller laktosmonohydrat och skall därför inte ges till patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukosgalaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon inte har någon relevant effekt på vare sig farmakokinetiken

eller farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Administrering av

pioglitazon tillsammans med sulfonureider tycks inte påverka farmakokinetiken av sulfonureiden.

Studier på människa tyder inte på någon induktion av det viktigaste inducerbara cytokromet P450, 1A,

2C8/9 och 3A4. In vitro-studier har inte visat hämning av någon subtyp av cytokrom P450.

Interaktioner med substanser som metaboliseras av dessa enzymer, t ex perorala

antikonceptionsmedel, ciklosporin, kalciumblockerare och HMG CoA-reduktashämmare, förväntas

inte.

Samtidig administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) har

rapporterats resultera i en 3-faldig ökning av AUC för pioglitazon. Eftersom det föreligger en ökad

risk för dosrelaterade biverkningar, kan en minskning av pioglitazondosen vara nödvändig, när

gemfibrozil ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall övervägas (se

avsnitt 4.4). Samtidig administrering av pioglitazon och rifampicin (en inducerare av CYP450 2C8)

har rapporterats resultera i en minskning med 54% av AUC för pioglitazon. Pioglitazondosen kan

behöva ökas när rifampicin ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall

övervägas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata humandata för att bedöma säkerheten av pioglitazon under graviditet.

Långsammare fostertillväxt sågs i djurstudier med pioglitazon. Detta ansågs bero på pioglitazons

minskning av maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet,

vilket reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt. Hur relevant en sådan mekanism

är hos människa är oklart. Pioglitazon skall inte användas under graviditet.

Amning

Pioglitazon har påvisats i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt huruvida pioglitazon utsöndras i

modersmjölk hos människa. Därför skall pioglitazon inte ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på djur fann man inga effekter på kopulering, befruktning eller fertilitetsindex.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pioglitazon har inga eller försumbara effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dock

bör patienter som upplever synrubbningar vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.8

Biverkningar

Lista på biverkningar som rapporterats i högre frekvens än placebo (> 0,5 %) och som mer än ett

isolerat fall vid behandling med pioglitazon i dubbelblinda studier följer nedan. De är ordnade efter

organsystem och absolut frekvens enligt MedDRA-terminologin. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (≥ 1/10)

vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

sällsynta (≥ 1/10000, < 1/1000)

mycket sällsynta (< 1/10000)

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensklass anges biverkningarna efter fallande grad av incidens och allvarlighet.

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

Infektioner och

infestationer

övre

luftvägsinfektion

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

bronkit

vanlig

sinuit

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Blodet och

lymfsystemet

anemi

vanlig

Immunsystemet

överkänslighets-

och allergiska

reaktioner

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Metabolism och

nutrition

hypoglykemi

mindre

vanlig

mycket

vanlig

vanlig

ökad aptit

mindre

vanlig

Centrala och

perifera

nervsystemet

hypestesi

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

huvudvärk

vanlig

mindre

vanlig

yrsel

vanlig

sömnlöshet

mindre

mindre

mindre

mindre

mindre

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

Ögon

synrubbningar

vanlig

vanlig

mindre

vanlig

makulaödem

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Öron och

balansorgan

svindel

mindre

vanlig

Hjärtat

hjärtsvikt

vanlig

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

blåscancer

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

vanlig

Magtarm-

kanalen

väderspänning

mindre

vanlig

vanlig

Hud och

subkutan

vävnad

svettning

mindre

vanlig

Muskulosk-

eletala

systemet och

bindväv

benbrott

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

artralgi

vanlig

vanlig

vanlig

ryggvärk

vanlig

Njurar och

urinvägar

hematuri

vanlig

glykosuri

mindre

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

Monoterapi

Kombination

med

metformin

med

sulfony-

lurea

med

metformin

and

sulfony-

lurea

med insulin

proteinuri

mindre

vanlig

Reproduktions-

organ

och bröstkörtel

erektil

dysfunktion

vanlig

Allmänna sym-

tom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

ödem

mycket

vanlig

trötthet

mindre

vanliga

Undersökning

viktökning

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

förhöjt

kreatinfosfokinas

i blodet

vanlig

ökning av

laktat-

dehydrogenas

mindre

vanlig

ökning av

alaninaminotransf

eras

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

ingen känd

frekvens

Beskrivning av markerade biverkningar

Efter marknadsintroduktion har överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som har

behandlats med pioglitazon. Dessa reaktioner omfattar anafylaxi, angioödem och urtikaria.

Synrubbningar har framförallt rapporterats under början av behandlingen, och dessa har samband

med förändringar i blodglukosnivåer på grund av temporär förändring av linsens vätskefyllnad och

brytningsindex, som även ses med andra diabetesmedel.

Ödem rapporterades av 6–9% av patienterna som behandlats med pioglitazon under ett år i

kontrollerade kliniska prövningar. Frekvensen av ödem för jämförelsepreparat (sulfonureid,

metformin) var 2–5%. De rapporterade ödemfallen var av mild till måttlig karaktär och krävde ingen

utsättning av behandlingen.

Frekvensen rapporterade fall av hjärtsvikt i kontrollerade kliniska studier med pioglitazon var

densamma som i kontrollgrupperna som fick placebo, metformin respektive sulfonureid, men var

förhöjd vid kombinationsbehandling med insulin. I en studie på patienter med redan befintlig, större

makrovaskulär sjukdom var incidensen allvarlig hjärtsvikt 1,6% högre för pioglitazon jämfört med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

placebo när det gavs som tilläggsbehandling till insulin. Dock ledde detta inte till en ökning av

mortaliteten i studien. I denna studie på patienter som fick pioglitazon och insulin, sågs en större andel

patienter med hjärtsvikt i åldersgruppen ≥65 år jämfört med dem under 65 år (9,7 % jämfört med

4,0 %). Hos patienter som fick insulin utan pioglitazon var incidensen av hjärtsvikt 8,2 % hos patienter

≥65 år jämfört med 4,0 % hos patienter under 65 år. Efter marknadsintroduktion av pioglitazon har fall

av hjärtsvikt rapporterats och det har rapporterats oftare vid kombinationsbehandling med insulin eller

hos patienter med tidigare hjärtsvikt.

En sammanslagen analys gjordes av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade,

kontrollerade, dubbelblinda kliniska prövningar med jämförelsepreparat på över 8100 patienter

behandlade med pioglitazon och 7400 patienter behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år.

En högre frakturincidens observerades hos kvinnor som behandlades med pioglitazon (2,6%) jämfört

med kvinnor som behandlades med jämförelsepreparat (1,7%). Någon ökning i frakturincidens

observerades inte hos män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat

(1,5%). I den 3,5-åriga PROactive-studien hade 44/870 (5,1 %) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga

patienterna frakturer jämfört med 23/905 frakturer (2,5 %) av de kvinnliga patienter som behandlades

med jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades

med pioglitazon (1,7 %) jämfört med jämförelsepreparat (2,1 %).

I kontrollerade försök med aktivt jämförelsepreparat var viktökningen med pioglitazon som

monoterapi i genomsnitt 2–3 kg under ett år. Liknande viktökning erhölls i jämförelsegruppen som

behandlades med sulfonureid. I kombinationsförsök med pioglitazon och metformin erhölls en

genomsnittlig viktökning under ett år på 1,5 kg, och då pioglitazon gavs i kombination med

sulfonureid erhölls en viktökning på 2,8 kg. I kontrollgrupperna gav tillägg av en sulfonureid till

metformin en genomsnittlig viktökning på 1,3 kg och tillägg av metformin till sulfonureid en

genomsnittlig viktminskning på 1,0 kg.

I kliniska studier med pioglitazon var förekomsten av ALAT-förhöjning, tre gånger högre än den

övre gränsen för normalvärdet, lika med placebo men mindre än den som observerades i

kontrollgruppen som fick metformin eller sulfonureid. Medelvärdet på leverenzymerna reducerades

vid behandling med pioglitazon. Sällsynta fall av förhöjda leverenzymvärden och hepatocellulär

dysfunktion har förekommit efter marknadsföring. Även om dödsfall har rapporterats i mycket

sällsynta fall, har något samband inte fastställts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

I kliniska studier har patienter intagit pioglitazon i högre doser än den rekommenderade maximala

dosen på 45 mg dagligen. Den högsta rapporterade dosen som intagits, 120 mg/dag under fyra dagar,

följt av 180 mg/dag under sju dagar, rapporterades inte ha givit upphov till några symtom.

Hypoglykemi kan förekomma i kombination med sulfonureider eller insulin.

Behandling

Symtomatiska och allmänna stödåtgärder skall vidtas i händelse av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diabetesläkemedel, blodglukossänkande läkemedel, exklusive insulin,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ATC-kod: A10BG03

Verkningsmekanism

Pioglitazons effekt utövas sannolikt genom minskad insulinresistens. Pioglitazon förefaller fungera

genom aktivering av specifika nukleärreceptorer (ppar-g), vilket leder till ökad insulinkänslighet i

lever-, fett- och skelettmuskelceller hos djur. Behandling med pioglitazon har visat sig reducera

glukosproduktionen i levern och öka perifert omhändertagande av glukos vid insulinresistens.

Farmakodynamisk effekt

Fastande och postprandial glykemisk kontroll förbättras hos patienter med typ 2 diabetes mellitus. Den

förbättrade glykemiska kontrollen sätts i samband med en minskning av plasmainsulinkoncentrationen

såväl vid fasta som efter måltid.

Klinisk effekt och säkerhet

En klinisk studie där pioglitazon jämfördes med monoterapi av gliclazid förlängdes till två år för att

utvärdera tid till behandlingssvikt (definierad som ett värde på HbA1c ≥ 8% efter de första sex

månadernas behandling). Kaplan-Meier-analys visade att tiden till behandlingssvikt var kortare hos

patienter som behandlats med gliclazid jämfört med dem som erhållit pioglitazon. Efter två år kvarstod

glykemisk kontroll (definierad som HbA1c < 8%) hos 69% av de pioglitazon-behandlade patienterna

jämfört med 50% hos de gliclazid-behandlade patienterna. I en tvåårig studie, som jämförde

pioglitazon och gliclazid i kombination med metformin, var glykemisk kontroll, mätt som

genomsnittlig förändring av HbA1c från utgångsvärdet, densamma mellan behandlingsgrupperna efter

ett år. Försämringen av HbA1c under det andra året var långsammare med pioglitazon än med

gliclazid.

Till en placebokontrollerad studie på patienter med otillräcklig glykemisk kontroll, trots 3-månaders

optimerad insulinbehandling, randomiserades patienterna till 12 månaders behandling med pioglitazon

eller placebo. Patienterna som fick pioglitazon erhöll en genomsnittlig sänkning av HbA1c med 0,45%

i jämförelse med dem som enbart erhöll insulin. I pioglitazongruppen kunde insulindosen sänkas.

HOMA-analys har visat att pioglitazon förbättrar betacellfunktionen och ökar insulinkänsligheten.

Tvååriga studier har visat att denna effekt bibehålls.

I de ettåriga studierna gav pioglitazon en statistiskt signifikant minskning av albumin/kreatinin-kvoten

jämfört med utgångsvärdet.

Pioglitazons effekt (45 mg pioglitazon monoterapi mot placebo) har studerats i en liten studie under 18

veckor på typ 2 diabetiker. Behandling med pioglitazon åtföljdes av en betydande viktökning. Det

viscerala fettet minskade signifikant medan det skedde en ökning av extraabdominalt fett. Dylika

förändringar i fördelning av kroppsfett vid behandling med pioglitazon har åtföljts av en förbättrad

insulinkänslighet. I majoriteten av de kliniska studierna observerades reducerade nivåer av

totalplasmatriglycerider och fria fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåer i jämförelse med placebo.

En liten men inte kliniskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåer kunde påvisas.

I kliniska studier med en längd upp till två år reducerade pioglitazon totalplasmatriglycerider och fria

fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåerna i jämförelse med placebo, metformin eller gliclazid.

Pioglitazon gav inte någon statistiskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåerna jämfört med

placebo. Däremot observerades reducerade värden med metformin och gliclazid. I en studie på 20

veckor reducerade pioglitazon, förutom triglycerider vid fasta, även postprandial hypertriglyceridemi

genom en effekt på både absorberade och i levern syntetiserade triglycerider. Dessa effekter var

oberoende av pioglitazons effekt på glykemi och visade statistiskt signifikant skillnad jämfört med

glibenklamid.

Till PROactive-studien, en studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter,

randomiserades 5238 patienter med diabetes mellitus typ 2 och redan befintlig, större, makrovaskulär

sjukdom till att få behandling upp till 3,5 år med pioglitazon eller placebo, som tillägg till pågående

behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Studiepopulationen hade en genomsnittlig ålder

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

av 62 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i 9,5 år. Cirka en tredjedel av patienterna fick insulin i

kombination med metformin och/eller en sulfonureid. För att kunna inkluderas i studien skulle

patienterna ha haft en eller flera av följande: hjärtinfarkt, stroke, perkutan koronar intervention eller

koronar bypass med artärtransplantat, akuta hjärtsyndrom, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell

obstruktiv sjukdom. Nästan hälften av patienterna hade tidigare haft hjärtinfarkt och cirka 20% hade

haft en stroke. Cirka hälften av studiepopulationen uppfyllde minst två av de kardiovaskulära

inklusionskriterierna. Nästan alla studiepatienter (95%) fick hjärt-kärlpreparat (betablockerare,

ACEhämmare, angiotensin II-antagonister, kalciumkanalblockerare, nitrater, diuretika, aspirin,

statiner, fibrater).

Trots att studien inte uppnådde dess primära endpoint, vilken var en blandning av dödsfall, oavsett

orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, akut kranskärlssyndrom, större benamputation, koronar

revaskularisering och revaskularisering av ben, tyder resultaten på att det inte finns några negativa

kardiovaskulära långtidseffekter av pioglitazon. Förekomsten av ödem, viktuppgång och hjärtsvikt

ökade dock. Ingen ökning av antalet dödsfall på grund av hjärtsvikt observerades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att lägga fram resultat från studier med

Paglitaz i alla undergrupper inom den pediatriska populationen vid diabetes mellitus typ 2. Se avsnitt

4.2 för information om användning i pediatriska populationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas pioglitazon snabbt, och maximala plasmakoncentrationer av

oförändrat pioglitazon uppnås vanligen 2 timmar efter tillförsel. Proportionella ökningar av

plasmakoncentrationen observerades för doser från 2-60 mg. Steady-state uppnås efter 4-7 dagars

dosering. Upprepad dosering leder inte till ackumulering av substansen eller dess metaboliter.

Absorptionen påverkas inte av födointag. Den absoluta biotillgängligheten är större än 80%.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen hos människa är 0,25 l/kg.

Pioglitazon och alla aktiva metaboliter binds i stor utsträckning till plasmaprotein (> 99%).

Metabolism

Pioglitazon metaboliseras i stor utsträckning via levern genom hydroxylering av alifatiska

metylengrupper. Detta sker företrädesvis via cytokrom P450 2C8, dock kan andra isoformer vara

involverade men i mindre grad. Tre av de sex identifierade metaboliterna är aktiva (M-II, M-III och

M-IV). Om hänsyn tas till aktivitet, koncentration och proteinbindning bidrar pioglitazon och

metabolit M-III lika mycket till effekten. M-IV-metaboliten är under samma förutsättningar ungefär 3

gånger så effektiv som pioglitazon medan M-II:s bidrag till effekten är minimal.

In vitro-studier har inte givit något belägg för att pioglitazon hämmar någon subtyp av cytokrom P450.

Induktion av de viktigaste inducerbara P450-isoenzymerna hos människa, 1A, 2C8/9 och 3A4,

förekommer ej.

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon inte har någon relevant effekt vare sig på farmakokinetiken

eller på farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Samtidig

administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) eller rifampicin (en

inducerare av CYP450 2C8) har rapporterats öka respektive minska plasmakoncentrationen av

pioglitazon (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Efter peroral tillförsel av radioaktivt märkt pioglitazon till människa återfanns märkt substans

huvudsakligen i feces (55%) och en mindre mängd i urin (45%). Hos djur kan endast en liten mängd

oförändrat pioglitazon spåras i urin eller feces. Den genomsnittliga halveringstiden för

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

plasmaeliminering av oförändrat pioglitazon hos människa är 5 till 6 timmar och för alla de aktiva

metaboliterna 16 till 23 timmar.

Äldre

Steady-state-farmakokinetiken är likartad hos patienter över 65 år och hos yngre personer.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är plasmakoncentrationerna av pioglitazon och dess

metaboliter lägre än de som observeras hos patienter med normal njurfunktion, men oral clearance av

modersubstansen är likartad. Sålunda är koncentrationen av fri (obunden) pioglitazon oförändrad.

Nedsatt leverfunktion

Total plasmakoncentration av pioglitazon är oförändrad, medan distributionsvolymen ökar. Clearance

reduceras därför och en högre fraktion obunden pioglitazon föreligger.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I de toxikologiska studierna observerades genomgående plasmavolymexpansion med åtföljande

hemodilution, anemi och reversibel, excentrisk hjärthypertrofi efter upprepad dosering till möss, råttor,

hundar och apor. Dessutom sågs ökad deposition och infiltration av fett. Dessa fynd observerades hos

alla djurslag vid koncentrationer ≤ 4 gånger dem som ges kliniskt. Begränsad fostertillväxt var

uppenbar i djurstudierna med pioglitazon. Denna effekt tillskrivs pioglitazon genom minskning av

maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet, vilket

reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt.

Pioglitazon visade ingen genotoxisk potential i en omfattande serie av genotoxicitetstester in vivo och

in vitro. En ökad incidens av hyperplasi (hon- och handjur) och tumörer (handjur) i urinblåsans epitel

var påtaglig hos råttor som behandlats med pioglitazon i upp till 2 år.

Bildning och förekomst av urinvägsstenar med påföljande irritation och hyperplasi har föreslagits vara

mekanismen bakom den observerade tumörogena effekten i råtta (handjur). En 24-månaders

mekanismstudie i hanråttor kunde visa att administrering av pioglitazon resulterade i en ökad incidens

av hyperplastiska förändringar i urinblåsan. Surgörande diet minskade signifikant men upphävde inte

incidensen av tumörer. Förekomsten av mikrokristaller förvärrade den hyperplastiska effekten men

ansågs inte vara den primära orsaken till hyperplastiska förändringar. Relevansen för människor av de

tumörogena fynden i hanråttor är inte känd.

Pioglitazon var inte tumorogen hos möss av något kön. Hyperplasi i urinblåsan observerades inte hos

hundar eller apor som behandlats i upp till 12 månader med pioglitazon.

Behandling med två andra tiazolidindioner gav i en djurmodell av familjär adenomatös polypos (FAP)

ökad tumörmångfald i kolon. Relevansen av detta fynd är oklar.

Miljöriskbedömning

Det föreligger ingen förutsedd risk för miljöpåverkan vid klinisk användning av pioglitazon.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Karmelloskalcium

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Magnesiumstearat (E572)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar (OPA/Al/PVC-Al foil): 14, 28, 30, 56, 60, 90 och 98 tabletter i en ytterkartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 tabletter: EU/1/11/721/015

28 tabletter: EU/1/11/721/016

30 tabletter: EU/1/11/721/017

56 tabletter: EU/1/11/721/018

60 tabletter: EU/1/11/721/019

90 tabletter: EU/1/11/721/020

98 tabletter: EU/1/11/721/021

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 21 mars 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/684024/2011

EMEA/H/C/002309

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Paglitaz

pioglitazon

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Paglitaz. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Paglitaz?

Paglitaz är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pioglitazon. Det finns som tabletter

(15, 30 och 45 mg).

Paglitaz är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel som redan är

godkänt i EU. Referensläkemedlet är Actos. Mer information om generiska läkemedel finns i

dokumentet med frågor och svar här

Vad används Paglitaz för?

Paglitaz används för att behandla vuxna (18 år eller äldre) med typ 2-diabetes, särskilt överviktiga

patienter. Det ges som tillägg till diet och motion.

Paglitaz ges som enda behandling till patienter när metformin (ett annat diabetesläkemedel) inte är

lämpligt.

Paglitaz kan även ges tillsammans med metformin till patienter som inte uppnår tillfredsställande

kontroll med enbart metformin, eller tillsammans med en sulfonureid (ett annat diabetesläkemedel)

när metformin inte är lämpligt (dubbelbehandling).

Paglitaz kan även ges tillsammans med både metformin och en sulfonureid till patienter som inte

uppnår tillfredsställande kontroll av sjukdomen trots dubbel oral behandling (trippelbehandling).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Paglitaz kan även ges tillsammans med insulin till patienter som inte uppnår tillfredsställande kontroll

med enbart insulin och inte kan ta metformin.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Paglitaz?

Den rekommenderade startdosen av Paglitaz är 15 eller 30 mg en gång dagligen. Denna dos kan

behöva ökas till upp till 45 mg en gång dagligen efter en eller två veckor, om bättre kontroll av

blodglukosnivån (blodsockret) behövs. Paglitaz ska inte ges till patienter som genomgår dialys (en

blodreningsteknik som används på patienter med njursjukdom). Tabletterna ska sväljas tillsammans

med vatten.

Behandlingenmed Paglitaz ska omprövas efter 3-6 månader och avbrytas för patienter som inte har

tillräcklig nytta av den. En påföljande omprövning ska göras av förskrivande läkare för att bekräfta att

nyttan med behandlingen kvarstår.

Hur verkar Paglitaz?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera blodglukosnivån eller när kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt. Den aktiva

substansen i Paglitaz, pioglitazon, gör cellerna (fett-, muskel- och leverceller) känsligare för insulin.

Det innebär att kroppen bättre använder det insulin som den producerar, vilket leder till att

blodglukosnivån sänks. Detta hjälper till att kontrollera typ 2-diabetes.

Hur har Paglitazs effekt undersökts?

Eftersom Paglitaz är ett generiskt läkemedel har studierna begränsats till tester som visar att det är

bioekvivalent med referensläkemedlet Actos. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma

halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Paglitaz?

Eftersom Paglitaz är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet anses dess

fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Paglitaz godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Paglitaz i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet och är

bioekvivalent med Actos. CHMP fann därför att fördelarna är större än de konstaterade riskerna, liksom

för Actos. Kommittén rekommenderade att Paglitaz skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Paglitaz

Den 21 mars 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Paglitaz som

gäller i hela EU.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Paglitaz finns i sin helhet på EMAs webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Paglitaz finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller ditt apotek.

Paglitaz

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Paglitaz

Sida 3/3

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för referensläkemedlet finns också i sin helhet

på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 08-2011.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen