P3-TOPAX 17 (CLP)

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Ecolab

Köp det nu

Ladda ner Säkerhetsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tillgänglig från:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Säkerhetsdatablad

                P3-topax 17
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
P3-TOPAX 17
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/
ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен процес с дегазиране
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен процес без
дегазиране
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
115924E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
:
Почистващ препарат
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДИСТРИБУТОР/ ВНОС
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad spanska 28-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad tjeckiska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad danska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad tyska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad estniska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad grekiska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad engelska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad franska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad italienska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad lettiska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad litauiska 26-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ungerska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad nederländska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad polska 26-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad portugisiska 26-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad rumänska 26-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad slovakiska 27-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad slovenska 27-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad finska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad svenska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ryska 27-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ukrainska 28-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad kroatiska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad serbiska 27-11-2017

Sök varningar relaterade till denna produkt