P3-MANOSOFT AL

Tjeckien - tjeckiska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)
17-09-2021
Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
113421E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
bulgariska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
spanska 20-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
tyska 16-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
estniska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
grekiska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
engelska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
franska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
italienska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
lettiska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
litauiska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
ungerska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
nederländska 24-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
polska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
portugisiska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
rumänska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
slovakiska 20-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
slovenska 20-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
ryska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
ukrainska 20-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
kroatiska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
serbiska 20-09-2021

Läs hela dokumentet

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-manosoft AL

113421E

1 / 10

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-manosoft AL

Kód výrobku

113421E

Použití látky nebo směsi

Péče o pleť

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Kosmetický přípravek

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

05.07.2019

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

V souladu s platnou legislativou není sestavení bezpečnostního listu povinné pro léčivé nebo

kosmetické přípravky.

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-manosoft AL

113421E

2 / 10

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Dodatečné označení:

Zvláštní značení u

speciálních směsí

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Kosmetická směs

Neklasifikované;

>= 50 - <= 100

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Opláchněte vodou.

Při styku s kůží

Opláchněte vodou.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-manosoft AL

113421E

3 / 10

Nebezpečné produkty

spalování

V závislosti na charakteru spalování mohou produkty rozkladu

obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy síry

Oxidy kovů

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního

prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné

...

Läs hela dokumentet

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen