OZONIT BNL

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

18-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
112087E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - bulgariska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - spanska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tjeckiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - estniska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - lettiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - litauiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - portugisiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - rumänska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovakiska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ryska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ukrainska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - serbiska

27-11-2017

Läs hela dokumentet

OZONIT BNL

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

OZONIT BNL

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Produktbeteckning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktkod

:

Icke rekommenderade användningssätt

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Förgiftningscentral

Tvätthjälpmedel (oxiderande) Automatisk användning

Inte känd.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Tillverkare/ Distributör/

Importör

112087E

:

Telefonnummer

09 471 977 (Giftinformationscentral)/ 112 (Nödcentralsverket)

Användningsområde

:

Textildesinfektionsmedel

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

Tillverkare/ Distributör/ Importör

:

Telefonnummer

020 7561 400 (vardagar 8.00 – 16.00)

Version

: 2

Klassificering

O; R7

Xn; R22

C; R35

Klassificeringen av denna produkt grundas enbart på extremt pH-värde (i enlighet

med nuvarande Europeiska lagstiftning)

:

Fysikaliska/kemiska faror

:

Kan orsaka brand.

:

Hälsofara

Farligt vid förtäring. Starkt frätande.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

:

Blandning

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse för R-fraserna som anges ovan

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

2.2 Märkningsuppgifter

Ox. Liq. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1, H314

STOT SE 3, H335

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

1/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

:

Andra faror som inte

orsakar klassificering

Faropiktogram

:

Signalord

:

Faroangivelser

:

Förebyggande

:

Skyddsangivelser

Åtgärder

:

Fara

P210 - Håll borta från värme, gnistor, öppen eld och heta ytor. - Rökning förbjuden.

P220 - Håll avskilt från klädsel och andra brännbara material.

P221 - Undvik att blanda med reducerande ämnen.

P280 - Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta genast av alla

nedsmutsade kläder. Skölj huden med vatten eller dusch.

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i

flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

2.3 Andra faror

Innehåller

:

Ej tillämpligt

Väteperoxid

Perättiksyra

H272

Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Identifierare

67/548/EEG

Produktens/

beståndsdelens namn

%

Typ

Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Klassificering

Väteperoxid

REACH #:

01-2119485845-22

EC: 231-765-0

CAS: 7722-84-1

Index: 008-003-00-9

8 - <35

O; R8

Xn; R20/22

C; R35

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

STOT SE 3, H335

[1] [2]

Ättiksyra

REACH #:

01-2119475328-30

EC: 200-580-7

CAS: 64-19-7

Index: 607-002-00-6

<10

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Perättiksyra

EC: 201-186-8

CAS: 79-21-0

Index: 607-094-00-8

1 - <5

O; R7

Xn; R20/21/22

C; R35

N; R50

Flam. Liq. 3, H226

Org. Perox. D, H242

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

Blandningar

3.2

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

2/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger lika stora betänkligheter

Se avsnitt 16 för

fullständig

ordalydelse till R-

fraserna som anges

ovan.

Se avsnitt 16 för

ovannämnda

faroangivelser i

fulltext.

Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Om materialet har

svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att

dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara

farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal.

Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte

kommer ned i lungorna. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av läkare.

Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet

placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna

luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och byxlinning.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen

eller en läkare.

Hudkontakt

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär. Kontrollera

och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.

Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av läkare. Kontakta omedelbart

läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare.

Skölj omedelbart nedsmutsade kläder och huden med mycket vatten. Tvätta

förorenad hud med tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Fortsätt

att skölja i åtminstone 10 minuter. Kemiska frätskador måste omedelbart

behandlas av läkare. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen.

Rengör skorna noggrant innan de används igen. Kontakta omedelbart läkare. Ring

giftinformationscentralen eller en läkare.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall

räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel.

Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd

inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Vid

medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips,

livrem och byxlinning. Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen

eller en läkare.

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal

bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Använd handskar

eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

3/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Meddelande till läkare

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mängder har svalts eller inandats.

:

Speciella behandlingar

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skadligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Starkt frätande.

Orsakar allvarliga ögonskador.

:

Kontakt med ögonen

Tecken/symtom på överexponering

Hudkontakt

Förtäring

Inandning

Skadliga symptom kan inkludera följande:

irritation i andningsorganen

hosta

Skadliga symptom kan inkludera följande:

magsmärtor

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

rodnad

blåsor kan bildas

:

:

:

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta

tårretning

rodnad

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen specifik behandling.

:

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av

olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller

för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om

det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare

exponerade för brand kalla.

Farliga

förbränningsprodukter

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

koldioxid

koloxid

Oxiderande ämne. Kan förstärka branden. Vid brand eller upphettning inträffar en

tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck

(SCBA) och heltäckande ansiktsmask.

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, släckpulver eller

koldioxid (CO

5.1 Släckmedel

:

:

:

Inte känd.

Lämpliga släckmedel

:

Olämpliga släckmedel

:

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella

försiktighetsåtgärder för

brandmän

:

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

4/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall

närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning

till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en

reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med

icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla

upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter. Utsläppet kan

neutraliseras med natriumkarbonat, natriumbikarbonat eller natriumhydroxid. Får

inte absorberas i sågspån eller annat antändbart material. Den kan orsaka

brandfara när den torkar. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker

utrustning. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den

utsläppta produkten.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat

miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Stort utsläpp

:

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut

med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är

vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig

avfallsbehållare. Får inte absorberas i sågspån eller annat antändbart material.

Den kan orsaka brandfara när den torkar. Använd gnistskyddade verktyg och

explosionssäker utrustning.

Litet utsläpp:

:

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personal som inte

arbetar inom räddning

:

För räddningspersonal

:

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Sektion 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Undvik

kontakt med eller att gå i utspillt material. Stäng av alla antändningskällor. Inga

flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Andas inte in ånga eller dimma. Sörj för

god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd

lämplig personlig skyddsutrustning.

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan

personal än räddningspersonal".

:

:

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

:

Råd om allmän

yrkeshygien

:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med ögon,

hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Svälj inte produkten. Använd

enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är

otillräcklig. Förvara produkten i originalbehållaren eller eller i en alternativ godkänd

behållare i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används.

Håll avskilt från kläder, oförenliga material och brännbara material. Undvik kontakt

med alkalier. Får inte utsättas för värme.

Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker.

Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

5/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Lagra mellan följande temperaturer: -20 till 30°C (-4 till 86°F). Lagras enligt

gällande bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på

en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10)

samt mat och dryck. Håll åtskild från alkalier. Håll åtskilt från reduktionsmedel och

brännbara ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills

produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i

upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare.

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

:

Rekommendationer

:

Branschspecifika lösningar

:

Ej tillämplig innan expositionsscenarier för ämnen finns tillgängliga.

Ej tillämplig innan expositionsscenarier för ämnen finns tillgängliga.

Lämpliga tekniska

kontrollåtgärder

:

Använd enbart där det är fullgod ventilation. Om det vid hanteringen bildas damm,

gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk

utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering av luftburna föroreningar under

rekommenderade eller fastställda gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Inga DNEL-värden finns tillgängliga för blandningen.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PNEC-värden finns tillgängliga för blandningen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Härledda effektnivåer

Produktens/beståndsdelens namn

Gränsvärden för exponering

Hygieniska gränsvärden

Väteperoxid

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

12/2011).

HTP-värden 15 min: 4.2 mg/m³ 15 minuter. Form: lösning

HTP-värden 15 min: 3 ppm 15 minuter. Form: lösning

HTP-värden 8 h: 1.4 mg/m³ 8 timmar. Form: lösning

HTP-värden 8 h: 1 ppm 8 timmar. Form: lösning

HTP-värden 15 min: 4.2 mg/m³ 15 minuter.

HTP-värden 15 min: 3 ppm 15 minuter.

HTP-värden 8 h: 1.4 mg/m³ 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 1 ppm 8 timmar.

Ättiksyra

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

12/2011).

HTP-värden 15 min: 25 mg/m³ 15 minuter.

HTP-värden 15 min: 10 ppm 15 minuter.

HTP-värden 8 h: 13 mg/m³ 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 5 ppm 8 timmar.

Perättiksyra

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

12/2011).

HTP-värden 15 min: 1.5 mg/m³ 15 minuter.

HTP-värden 15 min: 0.5 ppm 15 minuter.

HTP-värden 8 h: 0.6 mg/m³ 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 0.2 ppm 8 timmar.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

6/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

(EN 374)

Använd korrekt avpassad andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i

överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är

nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade

exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda

andningsskyddet.

Rekommenderas starkt : Handskar - butylgummi , nitrilgummi ( Genombrottstid: 1-4

timmar ) .

Rekommenderas starkt : Skyddsglasögon, ansiktsskärm eller annat heltäckande

ansiktsskydd.

Ögonskydd/ansiktsskydd

(EN 166)

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

:

:

Hudskydd

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som

skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan

denna produkt hanteras.

:

Begränsning av

miljöexponeringen

:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att

säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att

använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen

för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta av potentiellt förorenade

kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att

stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Hygieniska åtgärder

:

Personliga skyddsåtgärder

Kroppsskydd

(EN 14605)

:

Annat hudskydd

Termisk fara

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den

uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av

en specialist före hantering av denna produkt.

Ej tillämpligt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt/fryspunkt

Inledande kokpunkt och

kokintervall

Ångtryck

Relativ densitet

Ångdensitet

Vätska.

1.12

Ättiksyra.

Lukt

pH-värde

Klar.

Färg

Avdunstningshastighet

Flampunkt

> 100°C

1 [Konc. (% vikt / vikt): 100%]

Luktgräns

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Bränntid

Brännhastighet

:

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Övre/nedre antändbarhet eller

explosionsgränser

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brandfarlighet (fast form, gas)

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

7/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Löslighet

Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten och varmt vatten.

Självantändningstemperatur

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Explosiva egenskaper

:

:

:

:

Oxiderande egenskaper

:

9.2 Annan information

Sönderdelningstemperatur

:

Ingen ytterligare information.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Viskositet

:

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

Intorkning på kläder eller andra brännbara material kan orsaka brand.

Inga farliga nedbrytningsprodukter uppstår vid normala förhållanden under lagring

och användning.

Produkten är stabil.

10.2 Kemisk stabilitet

:

:

:

10.5 Oförenliga material

:

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Farliga reaktioner kan förekomma under vissa lagrings- och

användningsförhållanden.

Förhållandena kan vara bl.a. följande:

kontakt med brännbara ämnen

Reaktionerna kan vara bl.a. följande:

risk för orsakande eller intensifiering av brand

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

Extremt reaktivt eller oförenligt med följande ämnen: metaller och alkalier.

Mycket reaktivt eller oförenligt med följande ämnen: organiska ämnen.

Ej reaktiv eller förenligt med följande ämnen: syror och fukt.

Akut toxicitet

Väteperoxid

LD50 Dermal

Kanin

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

486 mg/kg

Ättiksyra

LC50 Inandning Ånga

Råtta

>40 mg/l

4 timmar

LD50 Dermal

Kanin

1060 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

3310 mg/kg

Perättiksyra

LC50 Inandning Damm och

dimma

Råtta

5.175 mg/l

4 timmar

LD50 Dermal

Råtta

1012 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

1634 mg/kg

Produktens/

beståndsdelens namn

Resultat

Arter

Dos

Exponering

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

8/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skadligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Starkt frätande.

Orsakar allvarliga ögonskador.

:

Kontakt med ögonen

Cancerogenitet

Mutagenicitet

Fosterskador

Reproduktionstoxicitet

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Förtäring

Inandning

Skadliga symptom kan inkludera följande:

irritation i andningsorganen

hosta

Skadliga symptom kan inkludera följande:

magsmärtor

:

:

Irritation/Korrosion

Perättiksyra

Ögon - Mycket irriterande

Kanin

1 milligrams

Hud - Mycket irriterande

Kanin

milligrams

Produktens/

beståndsdelens namn

Resultat

Poäng

Exponering

Observation

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Arter

Uppskattning av akut toxicitet

Oral

1740.9 mg/kg

Dermal

9379.6 mg/kg

Inandning (ångor)

35.39 mg/l

Exponeringsväg

ATE-värde

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Produktens/beståndsdelens namn

Kategori

Fara vid aspiration

Exponeringsväg

Målorgan

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Väteperoxid

Kategori 3

Ej tillämpligt

Luftvägsirritation

Perättiksyra

Kategori 3

Ej tillämpligt

Luftvägsirritation

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Information om sannolika

exponeringsvägar

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

9/14

22 mars 2013

OZONIT BNL

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Allmänt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador

:

Effekter på embryo/foster

eller avkomma

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

rodnad

blåsor kan bildas

:

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta

tårretning

rodnad

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Potentiella fördröjda

effekter

:

Potentiella omedelbara

effekter

:

Potentiella fördröjda

effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.1 Toxicitet

Väteperoxid

Akut EC50 1.38 mg/l

Vattenlevande växter

72 timmar

Ättiksyra

Akut LC50 75 mg/l

Fisk

96 timmar

Perättiksyra

Akut EC50 0.73 mg/l

Daphnia

48 timmar

Kronisk NOEC 0.2 ppm Sötvatten

Fisk - Cyprinus carpio - Yngel

30 dagar

Produktens/

beståndsdelens namn

Arter

Resultat

Exponering

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning

:

Summan av de organiska komponenterna i produkten uppnår i försök rörande lätt

nedbrytbarhet värden under 60% BSB/CSB, alt. under 70% DOC-minskning.

Gränsvärdena för 'lätt nedbrytbar/readily degradable' (t.ex. enligt OECD-metoden

301) uppnås inte.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

10/14

22 mars 2013

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen