Ozanex 10 mg/g Kräm

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-08-2018

Aktiva substanser:
ozenoxacin
Tillgänglig från:
Ferrer Internacional, SA.
ATC-kod:
D06AX14
INN (International namn):
ozenoxacin
Dos:
10 mg/g
Läkemedelsform:
Kräm
Sammansättning:
ozenoxacin 10 mg Aktiv substans; stearylalkohol Hjälpämne; bensoesyra Hjälpämne; propylenglykol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Tub, 10 g
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54608
Tillstånd datum:
2017-06-22

Läs hela dokumentet

Bipacksdel: Information till användaren

Ozanex 10 mg/g kräm

ozenoxacin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ozanex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ozanex

Hur du använder Ozanex

Eventuella biverkningar

Hur Ozanex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ozanex är och vad det används för

Ozanex innehåller den aktiva substansen ozenoxacin som tillhör gruppen av antibiotika för användning på

huden.

Ozanex används för att behandla en bakterieinfektion som drabbar små hudområden hos vuxna, ungdomar,

barn och spädbarn i åldern sex månader och äldre. Infektionen är en variant av svinkoppor som kallas icke-

bullös impetigo och börjar med små blåsor och gradvis kommer en skorpa att täcka det infekterade området.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ozanex

Använd inte Ozanex:

om du är allergisk mot ozenoxacin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Behandling med Ozanex rekommenderas inte i följande fall:

Om blåsorna är större och uppkommer på ett större område utan att en skorpa bildas (en annan

variant av svinkoppor som kallas bullös impetigo).

För vuxna och ungdomar: om ytan av det infekterade området är större än 100 cm2.

För barn under 12 år: om ytan av det infekterade området är större än 2 % av hela kroppsytan eller är

större än 100 cm

Om du märker att infektionen försämras eller får ökad rodnad, irritation eller andra symtom i det behandlade

området ska du sluta använda Ozanex och kontakta läkare. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Var särskilt försiktig om du redan har någon hudsjukdom, t.ex. rosacea eller seborré, eftersom försämring av

dessa hudbesvär kan förekomma.

Kontakt med ögon och slemhinnor med Ozanex måste undvikas.

Förtäring ska undvikas. Särskild försiktighet bör iakttas med barn som har blåsor eller skorpbildning runt

munnen.

Tala med läkare om det inte skett någon förbättring av infektionen efter 3 dagars behandling

Barn och ungdomar

Ozanex ska inte användas på barn som är yngre än sex månader.

Andra läkemedel och Ozanex

Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte andra salvor, krämer eller lösningar på det område som behandlas med Ozanex om inte läkaren

specifikt ger sådana instruktioner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kliniska studier med gravida kvinnor har inte utförts, men det förväntas inga effekter under graviditet,

eftersom upptaget av ozenoxacin i blodet är försumbart. Ozanex kan användas under graviditet.

Under amning förväntas inga effekter på barnet eftersom upptaget av ozenoxacin i blodet är försumbart hos

den ammande kvinnan. Ozanex kan användas under amning men kvinnan bör, som en försiktighetsåtgärd,

inte använda ozenoxacinkräm på bröstområdet för att skydda barnet från att oavsiktligt få in läkemedlet i

munnen.

Körförmåga och användning av maskiner

Ozanex förväntas inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Ozanex innehåller:

Propylenglykol,

som kan orsaka hudirritation

Stearylalkohol,

som kan orsaka lokala reaktioner i huden (t.ex. kontakteksem)

bensoesyra

som kan irritera hud, ögon och slemhinnor, och förvärra gulsot hos prematura och fullgångna

nyfödda eftersom det tas upp genom huden. Mängden bensoesyra per gram kräm är 1 mg.

3.

Hur du använder Ozanex

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Stryk ett tunt lager kräm på den infekterade huden två gånger dagligen i fem dagar. Det behandlade området

kan täckas med ett sterilt bandage eller en steril gasväv.

Tvätta händerna innan och efter att krämen stryks på.

Ozanex är endast avsedd för utvärtes bruk.

Krämen får inte användas i ögon, på mun eller läppar, inuti näsan eller i genitalområdet hos kvinnor eller

flickor. Om krämen oavsiktligt kommer i kontakt med ovanstående områden ska de tvättas med vatten och

läkare ska kontaktas om obehag uppstår.

Om du använt för stor mängd av Ozanex

Torka omsorgsfullt bort överflödig kräm.

Om du använt för stor mängd eller oavsiktligt råka svälja läkemedlet, eller om t.ex. ett barn fått i sig

läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ozanex

Stryk på krämen så fort du kommer ihåg det och gör nästa behandling vid den vanliga tiden.

Om du slutar att använda Ozanex

Om du slutar att använda Ozanex för tidigt kan bakterierna börja växa till igen och infektionen kan

återkomma. Sluta inte att använda det här läkemedlet utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du utvecklar en allvarlig hudreaktion eller en allergi:

Sluta att använda Ozanex.

Torka omsorgsfullt bort krämen

Kontakta genast läkare eller apotekspersonal.

Följande biverkningar har inträffat på huden när Ozanex har använts.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 person av 100):

klåda eller irritation på det behandlade området.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket,

Box 26,

751 03 Uppsala;

www.lakemedelsverket.sehttp://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/201

3/03/WC500139752.doc.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ozanex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte det här läkemedlet efter det utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter “EXP”.

Utgångsdatumet hänvisar till den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Krämen kan användas i upp till 45 dagar efter att tuben öppnats. Tuben kan användas på nytt för en andra

behandling inom 45 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ozenoxacin: 1 gram Ozanex innehåller 10 mg ozenoxacin.

Övriga innehållsämnen är makrogolstearat, etylenglykol-monopalmitostearat, oleoyl-

makrogolglycerider, oktyldodekanol, stearylalkohol, propylenglykol, bensoesyra (E-210), renat vatten.

Några av ingredienserna kan orsaka hudreaktioner (se avsnitt 2 i denna bipacksedel).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ozanex är en blekt gul kräm i en aluminiumtub med vitt skruvlock

Förpackningsstorlek:

tub med 10 g kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028 Barcelona

Spanien

Tillverkare

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscallà 1-9

08173 Sant Cugat del Vallès,

Barcelona

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien:

Ozadub 10 mg/g crème

Finland:

Dubine 10 mg/g emulsiovoide

Tyskland:

Dubine 10 mg/g Creme

Grekland:

Dubine 10 mg/g kρέμα

Irland:

Dubine 10 mg/g cream

Italien:

Dubine

Polen:

Dubine

Portugal:

Ozanex 10 mg/g creme

Nederländerna:

Ozanex 10 mg/g crème

Spanien:

Ozanex 10 mg/g crema

Sverige:

Ozanex 10 mg/g kräm

Storbritannien

Ozadub 10 mg/g cream

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-08-02

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt

biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ozanex 10 mg/g kräm

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 gram kräm innehåller 10 mg ozenoxacin

Hjälpämne(n) med känd effekt:

1 gram kräm innehåller 1 mg bensoesyra (E 210), 150 mg propylenglykol och 40 mg stearylalkohol

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kräm.

Blekt gul, homogen kräm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ozanex är avsett för korttidsbehandling av icke-bullös impetigo hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn i

åldern 6 månader och äldre (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Officiella riktlinjer bör beaktas beträffande lämplig användning av antibakteriella läkemedel.

4.2

Dosering och administreringssätt

Vuxna, ungdomar, barn och spädbarn i åldern 6 månader och äldre

Ett tunt lager kräm stryks ut på det drabbade området två gånger dagligen i fem dagar. Det behandlade

området kan täckas med ett sterilt bandage eller steril gasväv om så önskas.

Patienter som inte svarar på behandlingen inom tre dagar ska utvärderas igen och alternativ behandling

övervägas.

Speciella populationer

Äldre

Ingen dosjustering behövs.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs. Se avsnitt 5,2.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs. Se avsnitt 5,2.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ozenoxacin 10 mg/g kräm för barn under 6 månader har inte fastställts. Aktuella

tillgänglig data beskrivs i avsnitt 5.1 och 5.2, men inga dosrekommendationer kan ges.

Administreringssätt

Ozenoxacin är endast avsedd för kutan användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling av bullös impetigo med ozenoxacin rekommenderas inte (se avsnitt 5.1).

Säkerhet och effekt har inte fastställts för följande:

Svinkoppor med blåsbildning

Lesioner från svinkoppor som täcker en total yta större än 100 cm

hos vuxna och ungdomar.

Lesioner från svinkoppor som täcker en total yta större än 100 cm

eller som överstiger 2 % av

kroppsytan hos barn under 12 år.

Effekten av ozenoxacin vid behandling av svinkoppor hos patienter med tidigare hudåkommor har inte

utvärderats i kliniska studier.

Sensibilisering eller allvarlig lokal irritation

Om sensibilisering eller allvarlig lokal irritation uppstår vid användning av ozenoxacinkräm ska

behandlingen avbrytas, krämen torkas bort noggrant och lämplig alternativ behandling av infektionen

påbörjas.

Försiktighet ska iakttas när krämen används på patienter med ökad hudkänslighet, t.ex. rosacea eller seborré,

eftersom försämring av redan pågående hudåkommor har observerats.

Ögon och slemhinnor

Ozenoxacinkräm får inte komma i kontakt med ögon och slemhinnor.

Förtäring

Det är viktigt att vara försiktig och undvika att svälja läkemedlet, i synnerhet barn som har lesioner runt

munnen.

Ozanex innehåller propylenglykol som kan orsaka hudirritation.

Ozanex innehåller stearylalkohol som kan orsaka lokala reaktioner i huden (t.ex. kontaktdermatit).

Ozanex innehåller bensoesyra som kan irritera hud, ögon och slemhinnor, och kan förvärra gulsot hos

prematura och fullgångna nyfödda då det absorberas genom huden.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekten av samtidig användning av ozenoxacin och andra läkemedel för utvärtes bruk på samma hudområde

har inte studerats och rekommenderas inte.

I mänskliga levermikrosomer har ozenoxacin visats orsaka en mild direkt kompetitiv inhibition av CYP3A4

vid höga koncentrationer (100 µM) och möjligen orsaka mycket mild tidsberoende inhibition av CYP2C9

vid höga koncentrationer (200 µM). Eftersom systemisk exponering för ozenoxacin inte observerats vid

topikal applicering av 10 mg/g kräm hos vuxna patienter och barn i åldrarna 6 månader

och äldre (se avsnitt

5.2) förväntas samtidig systemisk administrering av CYP3A4- eller CYP2C9-substrat dock inte leda till

kliniskt betydelsefull inhibition av dess metabolism genom ozenoxacin.

Ozenoxacin inducerar inte cytokrom P450-enzymer

in vitro

In vitro-data indikerar att användning av ozenoxacin i kombination med vanligt använda antimikrobiella

medel inte bör utgöra någon risk för det kliniska resultatet.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av ozenoxacin av gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter efter oralt intag (se avsnitt 5.3).

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemiskt upptag av ozenoxacin är försumbart.

Ozanex kan användas under graviditet.

Amning

Det är okänt om ozenoxacin utsöndras i bröstmjölk. Utsöndring av ozenoxacin i mjölk har inte studerats på

djur. Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemiskt upptag av ozenoxacin hos

kvinnan är försumbart.

Ozanex-kräm kan användas under amning. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att undvika

användning av Ozanex-kräm i bröstområdet för att skydda det ammade barnet från oavsiktligt oralt

läkemedelsupptag.

Fertilitet

Data över effekterna av ozenoxacin på fertilitet hos människa saknas. Inga behandlingsrelaterade effekter på

maskulin eller feminin fertilitet har visats i djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ozanex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier där 559 patienter med ytliga hudinfektioner använde ozenoxacinkräm var den vanligast

rapporterade biverkningen irritation på behandlingsområdet, vilket berörde mindre än 1 % av patienterna.

Inga signifikanta säkerhetsproblem rapporterades under de kliniska studierna.

Tabell över biverkningar

Följande konvention har använts för att klassificera frekvens: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100 till

<1/10), mindre vanliga (>1/1 000, till <1/100), sällsynta (>1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensklass presenteras biverkningarna i fallande svårighetsgrad.

Organsystem

Mindre vanliga

Irritation på applikationsområdet

Allmänna symtom och symtom vid

administreringsstället

Klåda på applikationsområdet

Pediatrisk population

Under det kliniska utvecklingsprogrammet rapporterades inga läkemedelsbiverkningar i den pediatriska

populationen.

Biverkningarnas frekvens, typ och allvarlighetsgrad i den pediatriska populationen förväntas vara de samma

som hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket,

Box 26,

751 03 Uppsala;

www.lakemedelsverket.sehttp://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/201

3/03/WC500139752.doc.

4.9

Överdosering

Alla symtom på överdosering, genom utvärtes bruk eller oavsiktlig förtäring, ska behandlas symtomatiskt.

Ingen specifik antidot är känd.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antibiotika och kemoterapeutika för dermatologisk användning, antbiotika för

utvärtes bruk. ATC- kod: D06AX14.

Verkningsmekanism

Ozenoxacin är en icke-flourerad kinolon med dubbel hämmande effekt mot bakteriella DNA-

replikeringsenzym, DNA-gyras A och DNA-topoisomeras IV. Effekten medieras av kinoloners förmåga att

stabilisera komplex av DNA och både DNA-gyras och topoisomeras IV och därmed att blockera

replikationsgaffelns progression.

Den bakteriedödande effekten hos ozenoxacin har visats i experiment med dödlighetskurvor.

Resistensmekanism

Utveckling av kinolonresistens orsakas av punktmutationer i diskreta regioner i gener kallade Quinolone

Resistance-Determining Regions (QRDR) i DNA-gyras (

gyrA

) och topoisomeras IV (

grlA

Ozenoxacin har två måleffekter, att inhibera DNA-gyras och topoisomeras IV, och visar kapacitet att

inhibera båda enzymerna. Den inhiberande aktiviteten och den bakteriedödande förmågan leder till att

ozenoxacin uppvisar en låg selektionsfrekvens för spontana resistenta mutanter.

Ozenoxacin har inte visat någon korsresistens med andra familjer av kommersiella antibakteriella medel när

det används mot gram-positiva organismer, och det håller aktiviteterna under brytpunkterna för mutanter

som är resistenta mot andra kinoloner på marknaden.

Det är värt att notera att ozenoxacin uppvisar samma aktivitet mot meticillinkänsliga och meticillinresistenta

stammar av alla studerade bakteriearter.

Farmakodynamisk effekt

Antibakteriellt spektrum

Ozenoxacin karaktäriseras av sin styrka och bakteriedödande effekt mot kliniska bakterieisolat involverade i

hudinfektioner, inklusive

S. aureus

S. pyogenes

. De föreslagna värdena för den epidemiologiska

brytpunkten (ECOFF) för

S. aureus

S. pyogenes

är 0,008 respektive 0,06 ag/ml. Skillnaderna i känslighet

mot produkten mellan populationer är dock inte alltid kopplad till den kliniska brytpunkten och produktens

terapeutiska egenskaper. Av den anledningen antar EUCAST att användning av ECOFF-värden kan

undervärdera verkan hos vissa medel i lokala preparat.

Vanligtvis känsliga arter

Staphylococcus aureus

1

Streptococcus pyogenes

1

Staphylococcus capitis*

Staphylococcus epidermidis*

Staphylococcus haemolyticus*

Staphylococcus lundunensis*

Staphylococcus warneii*

Streptococcus agalactiae*

Staphylococcus aureus

(MRSA)*

Staphylococcus epidermidis*

MR-koagulansnegativa stafylokocker (MR-CNS)*

Streptococcus pyogenes*

Streptococcus agalactiae

Aktiviteten har tillfredsställande demonstrerats i kliniska studier.

In vitro

var ozenoxacin lika aktivt mot meticillinkänsliga och meticillinresistenta stammar av S. aureus. I kliniska studier har alla

patienter i alla fall uppnått klinisk förbättring/bot.

In vitro

har ozenoxacin visats ha ett brett spektrum av bakteriedödande effekter, särskilt mot grampositiva bakterier.

Ozenoxacinaktiviteten sträcker sig till bakteriestammar som är resistenta mot andra antibiotika, bland dem mupirocin, kinoloner och

meticillin.

Klinisk effekt och säkerhet

Två multicenter, randomiserade och blindade kliniska prövningar har genomförts för att jämföra effekten av

ozenoxacin 10 mg/g kräm med placebo för behandling av svinkoppor hos en vuxen och pediatrisk population

(en inkluderade retapamulin som intern kontroll).

Sammanlagt

Ozenoxacin

Placebo

0–6 månader

4 (0,5 %)

1 (0,3 %)

3 (0,8 %)

6 månader –

<2 år

24 (3,3 %)

11 (3,0 %)

13 (3,6 %)

2 år – <12 år

387 (53,5 %)

196 (54,3 %)

191 (52,8 %)

12 år – <18 år

83 (11,5 %)

42 (11,6 %)

41 (11,3 %)

≥18 år

225 (31,1 %)

111 (30,7 %)

114 (31,5 %)

Kliniskt svar

Ozenoxacin

Placebo

Studie 1

(N=155)

n (%)

Studie 2

(N=206)

n (%)

Studie 1

(N=156)

n (%)

Studie 2

(N=206)

n (%)

Primärt effektmått

Positivt kliniskt svar vid besök 3 (dag 6-7)

Positivt kliniskt svar

54 (34,8)

112 (54,4)

30 (19,2)

78 (37,9)

Uteblivet kliniskt svar

98 (63,2)

91 (44,2)

120 (76,9)

121 (58,7)

Kunde inte fastställas

Skillnaden i positiva svarsfrekvenser var mycket lika i båda kliniska prövningarna (ungefär 0,16) och statistiskt signifikant i båda

fallen, vilket bekräftar mer positiva kliniska svar i ozenoxacingruppen än i placebogruppen vid behandlingens slut.

Behandlingsjämförelsen gjordes med hjälp av endast resultaten för positivt kliniskt svar och uteblivet kliniskt svar. Klinisk

förbättring utan fullständigt positivt svar betraktades som uteblivet kliniskt svar.

Ytterligare analyser gjordes för att utvärdera känsligheten där saknade svar betraktades som uteblivna kliniska svar. Skillnaden i

positiva svarsfrekvenser var statistiskt signifikant (skillnad på 0,165; 95 % CI 0,070–0,260; p<0,001).

De vanligast funna patogenerna var

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Den positiva mikrobiologiska svarsfrekvensen var också statistiskt signifikant högre för ozenoxacin jämfört

med placebo.

Antalet patienter med svinkoppor med blåsbildning som ingick i kliniska prövningar med ozenoxacin var

mycket begränsat. När data från de två pivotala studierna poolades ingick totalt 56 försökspersoner med

svinkoppor med blåsbildning i ozenoxacingrupperna. Den poolade kliniska svarsfrekvensen för svinkoppor

med blåsbildning var 30 % (17/56 patienter) i ozenoxacingruppen och 32 % (20/61) i placebogruppen.

Andelen försökspersoner i gruppen som behandlades med ozenoxacin 1 % kräm och som nådde ett positivt

kliniskt svar i undergruppen med blåsbildning skilde sig mycket åt mellan de två studierna, 15,6 % (5/32)

(Studie 1) respektive 50 % (12/24) (Studie 2).

Mikrobiologiskt svar

Ozenoxacin

Placebo

Studie 1

(N=154)

n (%)

Studie 2

(N=125)

n (%)

Studie 1

(N=152)

n (%)

Studie 2

(N=119)

n (%)

Positivt bakteriologiskt svar (%) vid besök 2 (dag 3-4)

Positivt mikrobiologiskt

svar

109 (70,8)

109 (87,2)

58 (38,2)

76 (63,9)

Uteblivet

mikrobiologiskt svar

37 (24)

16 (12,8)

90 (59,2)

32 (26,9)

Kunde inte fastställas

Positivt bakteriologiskt svar (%) vid besök 3 (behandlingens slut, dag 6-7)

Positivt mikrobiologiskt

svar

122 (79,2)

115 (92)

86 (56,6)

87 (73,1)

Uteblivet

mikrobiologiskt svar

16 (10,4)

8 (6,4)

55 (36,2)

20 (16,8)

Kunde inte fastställas

Få S. aureus-infektioner var resistenta mot meticillin, ciprofloxacin, mupirocin, fusidinsyra eller retapamulin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Inga detekterbara systemiska exponeringsnivåer observerades hos vuxna friska volontärer och hos vuxna

patienter med svinkoppor efter upprepad lokal applicering av ozenoxacin 10 mg/g kräm i upp till 7 dagar på

hel och skadad hud.

Distribution

Plasmaproteinbindningen av [14C]-ozenoxacin var måttlig (~80 till 85 %) i mänsklig och hundplasma och

föreföll inte vara koncentrationsberoende.

Metabolism

Ozenoxacin utsöndrades i huvudsak oförändrat i djurstudier (minigrisar och råttor).

Eliminering

Eftersom inga mätbara systemiska exponeringsnivåer observerades i kliniska studier har eliminering inte

undersökts hos människa.

Speciella populationer

Det finns inga tillgängliga farmakokinetiska data för patienter med nedsatt funktion av njurar eller lever. På

grund av de omätbara systemiska plasmanivåer som har observerats förväntas dock inga säkerhetsproblem.

Pediatrisk population

Inga mätbara systemiska exponeringsnivåer observerades hos någon pediatrisk patient med svinkoppor (över

6 månaders ålder) efter topikal administrering av ozenoxacin 10 mg/g kräm två gånger dagligen i 5 dagar,

med undantag av en patient med blodprov som låg mycket nära kvantifieringsgränsen (0,5 ng/ml).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier med upprepade doser

Topikalt administrerad tolererades ozenoxacin väl. Plasmanivåerna av ozenoxacin låg efter en enskild

administrering på huden under kvantifieringsgränsen medan endast låg systemisk exponering detekterades

efter administrering på huden under 28 dagar.

Ozenoxacin tolererades väl på både hel och skadad hud hos minigrisar efter administrering på huden under

28 dagar i följd.

I toxikologiska studier med upprepade orala doser under 28 dagar hos råttor och hundar, där tillräcklig

systemisk exponering uppnåtts, låg NOAEL på 125 mg/kg/dag respektive 50 mg/kg/dag för varje studie.

Eftersom den systemiska exponeringen är försumbar förväntas inga biverkningar.

Gentoxicitet

Utvärdering med de obligatoriska standardtesterna för gentoxicitet för bedömning av gentoxisk potential

(Ames test, muslymfomtest och mikronukleustetest på råtta in vivo), gav ingen evidens för

mutagenicitet/gentoxicitet.

Reproduktionstoxicitet

Systemisk exponering för ozenoxacin vid oral dosering upp till 500 mg/kg/dag hos råttor gav inte skadliga

effekter på hanars eller honors fertilitet, födande, laktation eller moderns beteende i F0-generationen och

påverkade inte reproduktiva parametrar och tillväxtmönster i F1-generationen där kvantifierbara nivåer av

ozenoxacin påvisades i plasma hos ungarna (F1-generationen) dag 14 efter födseln. Hos kanin observerades

en ökning av post-implantationsförluster och motsvarande minskning av levande foster per kull vid 40

mg/kg/dag. Dessutom observerades en minskning av fostrens kroppsvikt under dräktighetstiden hos råtta och

kanin vid doser upp till 500 mg/kg/dag respektive 40 mg/kg/dag, vilket i sin tur orsakade förseningar i

skelettutvecklingen men produkten orsakade inte stora invärtes eller skelettanomalier.

Unga djur

I en toxicitetsstudie med upprepade orala doser under 2 veckor hos råttor och hundar, där en tillräcklig

systemisk exponering uppnåtts, var NOAEL 100 mg/kg/dag.

Det fanns inga evidens för artikulär toxicitet.

Lokal tolerans

De biverkningar som vanligtvis förknippas med kinoloner, såsom fototoxicitet, fotoallergi och

sensibiliseringspotential har inte observerats med ozenoxacin i de icke-kliniska studier som genomförts.

Miljöriskbedömning

Studier för miljöriskbedömning har visat att ozenoxacin kan utgöra en risk för den akvatiska miljön.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Makrogolstearat

Etylenglykol-monopalmitostearat

Oleoyl-makrogolglycerider

Oktyldodekanol

Stearylalkohol

Propylenglykol

Bensoesyra (E-210)

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad tub: 3 år

Hållbarhet under användning efter första öppnandet: 45 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminiumtub med vitt skruvlock

Tuben har en inre lackering av epoxyfenol och ett förseglande skikt i

tubens ände.

Ozanex finns i tub med 10 g kräm.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Öppnad tub kan återanvändas för en andra behandling inom 45 dagar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar

Detta läkemedel kan utgöra en risk för miljön (se avsnitt 5.3).

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028 Barcelona

Spanien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54608

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2017-06-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-08-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen