Oxycodone/Naloxone Krka 40 mg/20 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-06-2021

Aktiva substanser:
naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid
Tillgänglig från:
Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod:
N02AA55
INN (International namn):
naloxone hydrochloride dihydrate; oxycodone hydrochloride
Dos:
40 mg/20 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 21,8 mg Aktiv substans; oxikodonhydroklorid 40 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 112 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 10 x 1 tabletter (endos); Blister, 112 x 1 tabletter (endos); Blister, 100 x 1 tabletter (endos); Blister, 98 x 1 tabletter (endos); Blister, 90 x 1 tabletter (endos); Blister, 60 x 1 tabletter (endos); Blister, 56 x 1 tabletter (endos); Blister, 50 x 1 tabletter (endos); Blister, 28 x 1 tabletter (endos); Blister, 30 x 1 tabletter (endos); Blister, 20 x 1 tabletter (endos)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54895
Tillstånd datum:
2017-05-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Oxycodone/Naloxone Krka 10 mg/5 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone Krka 20 mg/10 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone Krka 40 mg/20 mg depottabletter

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Oxycodone/Naloxone Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone/Naloxone Krka

Hur du tar Oxycodone/Naloxone Krka

Eventuella biverkningar

Hur Oxycodone/Naloxone Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Oxycodone/Naloxone Krka är och vad det används för

Oxycodone/Naloxone Krka är en depottablett, vilket innebär att dess aktiva substanser frisätts under

en längre tid. Dess verkan varar i 12 timmar.

Dessa tabletter är endast avsedda för vuxna.

Smärtlindring

Du har ordinerats Oxycodone/Naloxone Krka tabletter för behandling av svår smärta som endast kan

lindras av starka smärtstillande läkemedel (opioider). Naloxon är tillsatt för att motverka förstoppning.

Hur Oxycodone/Naloxone Krka fungerar vid smärtlindring

Oxycodone/Naloxone Krka innehåller oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som aktiva

substanser. Oxikodonhydroklorid ansvarar för den smärtstillande effekten hos Oxycodone/Naloxone

Krka och är ett potent analgetikum (”smärtstillande medel”) i opioidgruppen. Den andra aktiva

substansen i Oxycodone/Naloxone Krka, naloxonhydroklorid, är avsedd att ge lindring mot och

motverka förstoppning. Tarmstörningar (t.ex. förstoppning) är en typisk biverkning vid behandling

med opioida smärtstillande medel.

Oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som finns i Oxycodone/Naloxone Krka

kan också vara

godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,

apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone/Naloxone Krka

Ta inte Oxycodone/Naloxone Krka:

om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid, naloxonhydroklorid eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om din andning inte kan tillföra tillräckligt med syre till blodet och avlägsna den koldioxid som

produceras i kroppen (andningsdepression)

om du lider av svår lungsjukdom som hör samman med sammandragning av luftvägarna

(kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL)

om du lider av en sjukdom som kallas för cor pulmonale. Vid denna sjukdom blir den högra

sidan av hjärtat förstorad på grund av ett ökat tryck inuti blodkärlen i t.ex. lungorna (t.ex. som

ett resultat av KOL – se ovan)

om du lider av svår bronkialastma

om du har paralytisk ileus (en typ av tarmhinder) som inte har orsakats av opioider

om du har måttligt till allvarligt nedsatt leverfunktion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycodone/Naloxone Krka

vid behandling av äldre patienter eller försvagade (kraftlösa) patienter

om du har paralytisk ileus (en typ av tarmhinder) som har orsakats av opioider

om du har nedsatt njurfunktion

om du har lindrigt nedsatt leverfunktion

om du har allvarligt nedsatt lungfunktion (dvs. minskad andningsförmåga)

om du har myxödem (en sköldkörtelsjukdom med torr, kall och svullen hud som påverkar

ansiktet och benen)

om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med hormoner (underaktiv sköldkörtel eller

hypotyreoidism)

om dina binjurar inte producerar tillräckligt med hormoner (binjurebarkinsufficiens eller

Addisons sjukdom)

om du har en psykisk sjukdom som åtföljs av en (partiell) förlust av verklighetsuppfattningen

(psykos), på grund av alkohol eller berusning med andra substanser (substansinducerad psykos)

om du lider av gallstensproblem

om din prostatakörtel är onormalt förstorad (prostatahypertrofi)

om du lider av alkoholism eller delirium tremens

om din bukspottkörtel är inflammerad (pankreatit)

om du har lågt blodtryck (hypotension)

om du har högt blodtryck (hypertension)

om du har en redan existerande hjärtkärlsjukdom (kardiovaskulär sjukdom)

om du har en skallskada (på grund av risken för ökat tryck i hjärnan)

om du lider av epilepsi eller har benägenhet för kramper

om du även tar MAO-hämmare (används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom);

t.ex. läkemedel som innehåller tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och

linezolid

om sömnighet eller episoder av plötsligt insomnande inträffar

Du bör berätta för din läkare om du tidigare har varit drabbad av något av de ovanstående. Tala även

om för din läkare om någon av ovanstående sjukdomar uppstår under tiden som du tar

Oxycodone/Naloxone Krka.

Den allvarligaste risken vid överdos av opioida medel är andningsdepression (långsam och ytlig

andning). Detta kan också leda till att syrehalterna i blodet faller, vilket i sin tur kan leda till svimning,

etc.

Du måste svälja tabletterna hela för att inte påverka den långsamma frisättningen av

oxikodonhydroklorid från tabletten. Du får inte dela, bryta, tugga eller krossa tabletterna. Om

tabletterna delas, bryts, tuggas eller krossas kan detta leda till upptag av en eventuellt dödlig dos

oxikodonhydroklorid (se avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone Krka”).

Om du drabbas av kraftig diarré i början av behandlingen kan detta bero på effekten av naloxon. Det

kan vara ett tecken på att tarmfunktionen återgår till det normala. Sådan diarré kan inträffa under de

första 3–5 dagarna av behandlingen. Kontakta din läkare om diarrén fortsätter efter 3–5 dagar, eller är

oroande.

Om du har använt en annan opioid kan abstinenssymtom uppträda i början när du byter till behandling

med Oxycodone/Naloxone Krka, t.ex. rastlöshet, svettningsanfall och muskelsmärta. Om du upplever

sådana symtom kan du behöva specialövervakas av din läkare.

Vid användning under lång tid kan du utveckla tolerans mot Oxycodone/Naloxone Krka. Detta innebär

att du kan behöva en högre dos för att uppnå den önskade effekten. Långvarig användning av dessa

tabletter kan också leda till fysiskt beroende. Abstinenssymtom kan uppträda om behandlingen avbryts

alltför snabbt (rastlöshet, svettningsanfall, muskelsmärta). Om du inte längre behöver behandling ska

du minska den dagliga dosen gradvis, i samråd med din läkare.

Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid har samma missbruksprofil som andra starka opioider

(starka smärtstillande läkemedel). Det finns risk för utveckling av psykiskt beroende. Läkemedel som

innehåller oxikodonhydroklorid bör undvikas hos patienter som tidigare missbrukat alkohol, droger

eller läkemedel.

Berätta för din läkare om du har cancer med peritoneala metastaser eller begynnande tarmvred i

avancerade stadier av cancer i mag-tarmkanalen eller bäckenet.

Om du måste opereras ska du berätta för dina läkare att du tar Oxycodone/Naloxone Krka.

I likhet med andra opioider kan oxikodon påverka den normala produktionen av hormoner i kroppen,

såsom kortisol eller könshormoner, framförallt om du har tagit höga doser under längre tid. Om du

upplever kvarstående symtom i form av sjukdomskänsla (inklusive kräkningar), aptitlöshet, trötthet,

svaghet, yrsel, förändringar i menstruationscykeln, impotens, infertilitet eller minskad sexlust, tala

med din läkare då denne kan vilja övervaka dina hormonnivåer.

Du kan upptäcka rester av depottabletterna i din avföring. Bli inte orolig över detta. De aktiva

substanserna (oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid) har redan frisatts i mage och tarm och

absorberats i kroppen.

Felaktig användning av Oxycodone/Naloxone Krka tabletter

Oxycodone/Naloxone Krka är inte lämpliga för behandling av abstinens.

Oxycodone/Naloxone Krka bör aldrig missbrukas. Detta gäller särskilt om du är narkotikaberoende.

Om du är beroende av substanser såsom heroin, morfin eller metadon, är det troligt att du drabbas av

svåra abstinenssymtom om du missbrukar Oxycodone/Naloxone Krka eftersom de innehåller

beståndsdelen naloxon. Redan existerande abstinenssymtom kan förvärras.

Du får aldrig missbruka Oxycodone/Naloxone Krka genom att lösa upp depottabletterna och injicera

dem (t.ex. i ett blodkärl). Tabletterna innehåller talk som kan leda till lokal vävnadsförstöring (nekros)

och förändringar av lungvävnaden (lunggranulom). Sådant missbruk kan även ha andra allvarliga

konsekvenser och kan till och med vara dödligt.

Användningen av Oxycodone/Naloxone Krka kan leda till positiva resultat vid dopingkontroller.

Användning av Oxycodone/Naloxone Krka som dopningsmedel kan utgöra en hälsorisk.

Andra läkemedel och Oxycodone/Naloxone Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin,

escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka

eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska

muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga

svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur

över 38 °C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Samtidig användning av opioider, inklusive oxikodonhydroklorid, och lugnande läkemedel mot

sömnbesvär, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel, ökar risken för dåsighet,

andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska

samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren skriver ut Oxycodone/Naloxone Krka tillsammans med lugnande läkemedel bör dosen och

behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för din läkare om du tar något lugnande läkemedel och följ noggrant läkarens

dosrekommendation. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma

på de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkare när du upplever sådana symtom. Exempel

på dessa lugnande eller liknande läkemedel är:

andra potenta smärtstillande medel (opioider)

läkemedel mot epilepsi, smärta och ångest t.ex. gabapentin och pregabalin

sömnmedel och lugnande medel (sedativa inklusive bensodiazepiner, hypnotika, anxiolytika)

läkemedel för att behandla depression

läkemedel som används för att behandla allergi, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller

antiemetika)

läkemedel för att behandla psykiska eller mentala sjukdomar (antipsykotika som inkluderar

fentiaziner och neuroleptika)

Om du tar dessa tabletter samtidigt som du tar något av de läkemedel som anges nedan, kan effekten

påverkas. Tala om för din läkare om du tar:

läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera (kumarinderivat); koaguleringstiden

kan ökas eller minskas

makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin eller telitromycin).

läkemedel av azol-typ mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller

posakonazol)

en specifik typ av läkemedel som kallas proteashämmare som används för att behandla HIV

(t.ex. ritonavir, indinavir, nelfinavir eller saquinavir)

cimetidin (ett läkemedel mot magsår, dålig matsmältning eller halsbränna)

rifampicin (används för att behandla tuberkulos)

karbamazepin (används för att behandla kramper eller konvulsioner och vissa smärttillstånd)

fenytoin (används för att behandla kramper eller konvulsioner)

ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som kallas johannesört (även känd som

Hypericum

perforatum

kinidin (ett läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtrytm).

Inga interaktioner förväntas mellan Oxycodone/Naloxone Krka och paracetamol, acetylsalicylsyra

eller naltrexon.

Oxycodone/Naloxone Krka med mat, dryck och alkohol

Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxycodone/Naloxone Krka kan det göra att du känner dig

mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning, med risk för

andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Oxycodone/Naloxone

Krka. Du ska undvika att dricka grapefrukt juice när du tar dessa tabletter.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av Oxycodone/Naloxone Krka ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt under

graviditet. Vid användning under längre tid vid graviditet kan oxikodonhydroklorid leda till

abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Om oxikodonhydroklorid ges under förlossningen kan det

nyfödda barnet drabbas av andningsdepression (långsam och ytlig andning).

Amning

Sluta amma under behandlingen med Oxycodone/Naloxone Krka. Oxikodonhydroklorid passerar över

i bröstmjölken. Det är inte känt om naloxonhydroklorid också passerar över i bröstmjölken. Risk för

det ammade barnet kan inte uteslutas framför allt efter intag av upprepade doser Oxycodone/Naloxone

Krka hos den ammande modern.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxycodone/Naloxone Krka kan påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Detta gäller

särskilt i början av behandlingen med Oxycodone/Naloxone Krka, efter en ökning av dosen eller efter

ett byte från ett annat läkemedel. Dessa biverkningar försvinner dock så snart du står på en stabil dos

av Oxycodone/Naloxone Krka.

Detta läkemedel har förknippats med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande. Om du

upplever dessa biverkningar får du inte köra bil eller använda maskiner. Du ska berätta för din läkare

om detta inträffar.

Fråga din läkare om du kan köra eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxycodone/Naloxone Krka innehåller laktos

Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta

läkemedel.

3.

Hur du tar Oxycodone/Naloxone Krka

Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Oxycodone/Naloxone Krka är en depottablett, vilket innebär att dess aktiva substanser frisätts under

en längre tid. Dess verkan varar i 12 timmar.

Du måste svälja dessa depottabletter hela för att inte påverka den långsamma frisättningen av

oxikodon från tabletterna. Du får inte dela, bryta, tugga eller krossa tabletterna. Om tabletterna

delas, brytas, tuggas eller krossas kan detta leda till att din kropp tar upp en eventuellt dödlig

dos oxikodon (se avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone Krka”).

Vanlig dos, om din läkare inte har föreskrivit något annat:

För behandling av smärta

Vuxna

Den vanliga startdosen är 10 mg oxikodonhydroklorid/5 mg naloxonhydroklorid som depottablett(er)

var 12:e timme.

Din läkare avgör hur mycket Oxycodone/Naloxone Krka du ska ta varje dag och hur du ska dela upp

den totala dagliga dosen i morgon- och kvällsdoser. Läkaren avgör också om någon dosjustering

behöver göras under behandlingen. Din dos kommer att justeras beroende på graden av smärta och

individuell känslighet. Du bör ges den lägsta dosen som behövs för smärtlindring. Om du redan

behandlas med opioider kan behandlingen med Oxycodone/Naloxone Krka starta på en högre dos.

Den högsta dagliga dosen är 160 mg oxikodonhydroklorid och 80 mg naloxonhydroklorid. Om du

behöver en högre dos kan din läkare ge ytterligare oxikodonhydroklorid utan naloxonhydroklorid. Den

högsta dagliga dosen oxikodonhydroklorid får inte överstiga 400 mg. Naloxonhydroklorids

fördelaktiga effekt på tarmaktiviteten kan påverkas om ytterligare oxikodonhydroklorid ges utan

ytterligare naloxonhydroklorid.

Om du får byta från Oxycodone/Naloxone Krka till en annan opioid mot smärta kommer troligtvis din

tarmfunktion att försämras.

Om du upplever smärta mellan två doser av Oxycodone/Naloxone Krka kan du behöva ta ett

snabbverkande smärtstillande medel. Oxycodone/Naloxone Krka är inte lämpligt för detta. Tala med

din läkare i ett sådant fall.

Tala med din läkare eller apotekspersonalen om du upplever att effekten av Oxycodone/Naloxone

Krka är alltför stark eller alltför svag.

Äldre patienter

I allmänhet krävs ingen dosjustering för äldre patienter med normal njur- och/eller leverfunktion.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Om du lider av nedsatt njurfunktion eller lindrigt nedsatt leverfunktion kommer din behandlande

läkare att ordinera dessa tabletter med särskild försiktighet. Om du har måttligt eller allvarligt nedsatt

leverfunktion ska Oxycodone/Naloxone Krka inte användas (se även avsnitt 2 ”Ta inte

Oxycodone/Naloxone Krka” och ”Varningar och försiktighet”).

Barn och ungdomar under 18 år

Några studier av Oxycodone/Naloxone Krka på barn och ungdomar under 18 år har ännu inte

genomförts. Dess säkerhet och effekt har ännu inte bevisats hos barn och ungdomar. Av detta skäl

rekommenderas inte användning av Oxycodone/Naloxone Krka för barn och ungdomar under 18 år.

Administreringssätt

Oxycodone/Naloxone Krka ska sväljas.

Svälj dina tabletter hela med ett glas vatten. Du kan ta dessa tabletter med eller utan mat. Ta

tabletterna var 12:e timme, t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen. Du får inte dela,

bryta, tugga eller krossa tabletterna (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Endast för barnskyddande perforerade avdragbara endosblister:

Oxycodone/Naloxone Krka tillhandahålls i barnskyddande perforerade avdragbara endosblister. Ta ut

en depottablett från förpackningen på följande sätt:

Håll blistret i kanterna och dra bort en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt dra

längs med perforeringen kring blistercellen.

Böj upp kanten på folien och dra av folien helt.

Tippa ut depottabletten i handen.

Svälj depottabletten hel med tillräcklig mängd vätska, med eller utan mat.

Behandlingstid

I allmänhet ska du inte ta Oxycodone/Naloxone Krka under längre tid än du behöver. Om du står på

långtidsbehandling med Oxycodone/Naloxone Krka, bör din läkare regelbundet kontrollera om du

fortfarande behöver Oxycodone/Naloxone Krka.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone Krka

Om du har tagit mer än den ordinerade dosen måste du omedelbart informera din läkare.

En överdos kan leda till:

pupillförminskning

långsam och ytlig andning (andningsdepression)

sömnighet ända till medvetslöshet

låg muskeltonus (hypotoni)

minskad puls

blodtrycksfall.

I allvarliga fall kan medvetslöshet (koma), vätska i lungorna och cirkulationskollaps uppträda, som i

vissa fall kan vara dödligt.

Du bör undvika situationer som kräver en hög grad av vakenhet, t.ex. bilkörning.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone Krka

Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone Krka eller om du tar en dos som är lägre än den

ordinerade kan det tänkas att du inte upplever någon smärtlindrande effekt.

Om du har glömt att ta din dos, följ anvisningarna nedan:

Om det är 8 timmar eller mer till nästa vanliga dos: Ta den glömda dosen omedelbart och

fortsätt med ditt normala doseringsschema.

Om nästa normala dos ska tas inom mindre än 8 timmar: Ta den glömda dosen. Vänta därefter

ytterligare 8 timmar innan du tar nästa dos. Försök att komma tillbaka till ditt ursprungliga

doseringsschema (t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen).

Ta inte mer än en dos inom en 8-timmarsperiod.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Oxycodone/Naloxone Krka

Avbryt inte behandlingen utan att rådfråga din läkare. Om du inte behöver någon fortsatt behandling

måste du minska den dagliga dosen gradvis efter att du har talat med din läkare. På detta sätt kan du

undvika abstinenssymtom, såsom rastlöshet, svettningsattacker och muskelsmärta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar som du bör se upp med och vad du ska göra om du är drabbad:

Om du är drabbad av någon av följande viktiga biverkningar ska du omedelbart ta kontakt med

närmaste läkare. Långsam och ytlig andning (andningsdepression) är den allvarligaste faran med en

överdos av opioider. Detta drabbar i huvudsak äldre och försvagade (kraftlösa) patienter. Opioider kan

även leda till allvarligt blodtrycksfall hos känsliga patienter.

Följande biverkningar har setts hos patienter som behandlas för smärta

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

buksmärtor

förstoppning

diarré

muntorrhet

matsmältningsbesvär

kräkning

illamående

gasbildning

minskad aptit ner till aptitförlust

en känsla av yrsel eller att det “snurrar”

huvudvärk

värmevallningar

ovanlig svaghetskänsla

trötthet eller utmattning

hudklåda

hudreaktioner/utslag

svettning

yrsel

sömnsvårigheter

dåsighet

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

uppblåst mage

onormala tankar

förvirring

depression

nervositet

trångt över bröstet, särskilt om du redan lider av kranskärlssjukdom

blodtrycksfall

abstinenssymtom, såsom upprördhet

svimning

brist på energi

törst

smakförändringar

hjärtklappning

gallkolik

bröstsmärta

allmän sjukdomskänsla

smärta

svullna händer, anklar eller fötter

koncentrationssvårigheter

nedsatt talförmåga

skakningar

andningssvårigheter

rastlöshet

frossa

förhöjda levervärden

blodtrycksökning

minskad sexualdrift

rinnsnuva

hosta

överkänslighet/allergiska reaktioner

viktförlust

skador på grund av olyckor

ökat behov av att kissa

muskelkramper

muskelryckningar

muskelsmärta

synförsämring

epileptiska anfall (särskilt hos personer med epilepsisjukdom eller anlag för anfall)

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

ökad puls

läkemedelsberoende

tandförändringar

viktökning

gäspningar

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

aggression

eufori

allvarlig dåsighet

erektionsstörningar

mardrömmar

hallucinationer

ytlig andning

svårighet att kissa

stickningar i huden

rapning

Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid är känd för att ha följande avvikande biverkningar

när den inte kombineras med naloxonhydroklorid:

Oxikodonhydroklorid kan ge andningsproblem (andningsdepression), pupillförminskningar, kramper i

bronkialmusklerna och kramper i den glatta muskulaturen, samt hämmad hostreflex.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

humör- och personlighetsförändringar (t.ex. depression, känsla av extrem glädje)

minskad aktivitet

ökad aktivitet

svårighet att kissa

hicka

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

koncentrationsstörning

migrän

ökad muskelspänning

ofrivilliga muskelsammandragningar

tarmhinder (ileus)

torr hud

läkemedelstolerans

minskad känslighet för smärta eller beröring

onormal koordination (svårt att samordna rörelser)

röstförändringar (dysfoni)

vattenretention (mer vätska stannar i kroppen än normalt)

hörselnedsättning

munsår

svårigheter att svälja

ont i tandköttet

perceptionsstörningar (t.ex. hallucinationer, overklighetskänsla)

hudrodnad

uttorkning

upprördhet

en minskning av könshormonnivåer vilket kan påverka spermieproduktionen hos män eller

menstruationscykeln hos kvinnor

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

nässelfeber (urtikaria)

infektioner, såsom munsår eller herpes (som kan orsaka blåsor runt munnen eller genitala

områden)

ökad aptit

svart (tjärartad) avföring

blödande tandkött

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

akuta generaliserade allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner)

ökad smärtkänslighet

avsaknad av menstruationsperioder

abstinenssymtom hos nyfödda

problem med gallflöde

karies

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Oxycodone/Naloxone Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna oxikodonhydroklorid and naloxonhydroklorid.

10 mg/5 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 9 mg oxikodon samt 5

mg naloxonhydroklorid som 5,45 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 4,5 mg naloxon.

20 mg/10 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 18 mg oxikodon samt 10

mg naloxonhydroklorid som 10,9 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 9 mg naloxon.

40 mg/20 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 36 mg oxikodon samt 20

mg naloxonhydroklorid som 21,8 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 18 mg naloxon.

Övriga innehållsämnen är:

10 mg/5 mg depottabletter

Hydroxipropylcellulosa, etylcellulosa, glyceroldistearat, laktosmonohydrat, talk (E553b) och

magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan, samt poly(vinylalkohol), titandioxid (E171),

makrogol 3350 och talk (E553b) i filmdrageringen. Se avsnitt 2 ”Oxycodone/Naloxone Krka

innehåller laktos”.

20 mg/10 mg depottabletter

Hydroxipropylcellulosa, etylcellulosa, glyceroldistearat, laktosmonohydrat, talk (E553b) och

magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan, samt poly(vinylalkohol), titandioxid (E171),

makrogol 3350, talk (E553b) och röd järnoxid (E172) i filmdrageringen. Se avsnitt 2

”Oxycodone/Naloxone Krka innehåller laktos”.

40 mg/20 mg depottabletter

Hydroxipropylcellulosa, etylcellulosa, glyceroldistearat, laktosmonohydrat, talk (E553b) och

magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan, samt poly(vinylalkohol), titandioxid (E171),

makrogol 3350, talk (E553b) och gul järnoxid (E172) i filmdrageringen. Se avsnitt 2

”Oxycodone/Naloxone Krka innehåller laktos”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg/5 mg depottabletter:

Vita, ovala, aningen bikonvexa, filmdragerade depottabletter märkta med “10” på ena sidan av

tabletten (dimensioner: 9,5 mm x 4,5 mm).

20 mg/10 mg depottabletter:

Ljusrosa, ovala, aningen bikonvexa, filmdragerade depottabletter märkta med “20” på ena sidan av

tabletten (dimensioner: 9,5 mm x 4,5 mm).

40 mg/20 mg depottabletter:

Brungula, kapselformade, aningen bikonvexa, filmdragerade depottabletter märkta med “40” på ena

sidan av tabletten (dimensioner: 14,0 mm x 6,0 mm).

Oxycodone/Naloxone Krka 10 mg/5 mg depottabletter finns tillgängliga i förpackningar med 10, 14,

20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 eller 112 depottabletter, i barnskyddande blister.

Oxycodone/Naloxone Krka 20 mg/10 mg depottabletter finns tillgängliga i förpackningar med 10, 20,

28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 eller 112 depottabletter, i barnskyddande blister.

Oxycodone/Naloxone Krka 40 mg/20 mg depottabletter finns tillgängliga i förpackningar med 10, 20,

28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 eller 112 depottabletter, i barnskyddande blister.

Endast för barnskyddande perforerade avdragbara endosblister:

Oxycodone/Naloxone Krka 10 mg/5 mg depottabletter finns tillgängliga i förpackningar med 10x1,

14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 eller 112x1 depottablett i

barnskyddande perforerat avdragbart endosblister.

Oxycodone/Naloxone Krka 20 mg/10 mg depottabletter finns tillgängliga i förpackningar med 10x1,

20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 eller 112x1 depottablett i barnskyddande

perforerat avdragbart endosblister.

Oxycodone/Naloxone Krka 40 mg/20 mg depottabletter finns tillgängliga i förpackningar med 10x1,

20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 eller 112x1 depottablett i barnskyddande

perforerat avdragbart endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-05-23

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Oxycodone/Naloxone Krka 10 mg/5 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone Krka 20 mg/10 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone Krka 40 mg/20 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Oxycodone/Naloxone Krka 10 mg/5 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 9 mg oxikodon samt 5 mg

naloxonhydroklorid som 5,45 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 4,5 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone Krka 20 mg/10 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 18 mg oxikodon samt 10 mg

naloxonhydroklorid som 10,9 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 9 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone Krka 40 mg/20 mg depottabletter

Varje depottablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 36 mg oxikodon samt 20 mg

naloxonhydroklorid som 21,8 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 18 mg naloxon.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat

Varje 10 mg/5 mg depottablett innehåller 66,45 mg laktos (som monohydrat).

Varje 20 mg/10 mg depottablett innehåller 51,78 mg laktos (som monohydrat).

Varje 40 mg/20 mg depottablett innehåller 103,55 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett

10 mg/5 mg depottabletter:

Vita, ovala, aningen bikonvexa, filmdragerade depottabletter märkta med “10” på ena sidan av

tabletten (dimensioner: 9,5 mm x 4,5 mm).

20 mg/10 mg depottabletter:

Ljusrosa, ovala, aningen bikonvexa, filmdragerade depottabletter märkta med “20” på ena sidan av

tabletten (dimensioner: 9,5 mm x 4,5 mm).

40 mg/20 mg depottabletter:

Brungula, kapselformade, aningen bikonvexa, filmdragerade depottabletter märkta med “40” på ena

sidan av tabletten (dimensioner: 14,0 mm x 6,0 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Svår smärta där endast opioider erbjuder tillräcklig analgetisk effekt.

Med opioidantagonisten naloxon motverkas opioidinducerad förstoppning genom att oxikodons lokala

effekt i tarmen blockeras.

Oxycodone/Naloxone Krka är avsett för vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Smärtlindring

Den analgetiska effekten av Oxycodone/Naloxone Krka är likvärdig med depotformuleringar av

oxikodonhydroklorid.

Doseringen ska anpassas till smärtintensiteten och känsligheten hos varje enskild patient. Om inget

annat föreskrivs ska Oxycodone/Naloxone Krka administreras enligt följande:

Vuxna

Den vanliga startdosen för en patient som inte tidigare har behandlats med opioider är 10 mg/5 mg

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid var 12:e timme.

Lägre doser oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid finns tillgängliga för att förenkla dostitrering

när man initierar opioidbehandling och vid individuell dosjustering.

Patienter som redan får opioider kan starta med högre doser beroende på deras tidigare erfarenhet av

opioider.

Den högsta dagliga dosen är 160 mg oxikodonhydroklorid och 80 mg naloxonhydroklorid. Den högsta

dagliga dosen rekommenderas endast till patienter som tidigare fått en stabil daglig dos och som har

behov av en ökad dos. Detta är särskilt viktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion och patienter

med lätt nedsatt leverfunktion. Patienter som behöver högre doser bör få extra oxikodonhydroklorid i

depotform med samma tidsintervall, med hänsyn tagen till att den högsta dagliga dosen är 400 mg

oxikodonhydroklorid i depotform. Vid dosering med extra oxikodonhydroklorid kan den fördelaktiga

effekten som naloxonhydroklorid har på tarmfunktion försämras.

Vid avslut av behandling med Oxycodone/Naloxone Krka på grund av byte till annan opioid kan man

förvänta sig en försämring i tarmfunktionen.

Vissa patienter som tar Oxycodone/Naloxone Krka enligt ett regelbundet tidsschema kan behöva

analgetika med omedelbar frisättning som akutmedicin vid smärtgenombrott. Oxycodone/Naloxone

Krka är en depottablett och därför inte avsedd för behandling av smärtgenombrott. Vid behandling av

smärtgenombrott ska en enskild dos akutmedicin ges, motsvarande ungefär en sjättedel av den dagliga

dosen av oxikodonhydroklorid. Om det behövs mer än två ”akutinsatser” per dag är detta normalt en

indikation på att doseringen behöver justeras uppåt. Denna justering bör göras varje eller varannan

dag. Syftet är att hitta en patientspecifik dos för administrering två gånger dagligen som ger tillräcklig

smärtlindring och minimerar användningen av akutmedicin under den tid som smärtbehandlingen

behövs.

Oxycodone/Naloxone Krka tas vid den fastställda doseringen två gånger dagligen enligt ett bestämt

tidsschema. Även om symmetrisk administrering (samma dos morgon och kväll) enligt ett bestämt

tidsschema (var 12:e timme) passar merparten av patienterna, kan vissa patienter, beroende på den

individuella smärtsituationen, ha nytta av asymmetrisk dosering som är skräddarsydd efter deras

smärtmönster. I allmänhet ska den lägsta effektiva smärtlindrande dosen väljas.

Vid behandling av icke-malign smärta är dagliga doser på upp till 40 mg/20 mg

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid normalt tillräckliga, men högre doser kan behövas.

För doser som inte är möjliga/genomförbara med denna styrka, finns andra styrkor

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid tillgängliga.

Behandlingslängd

Oxycodone/Naloxone Krka bör inte administreras längre än vad som är absolut nödvändigt. Om

långvarig behandling behövs med hänsyn till sjukdomens natur och allvarlighetsgrad krävs noggrann

och regelbunden övervakning för att fastställa om och i vilken utsträckning ytterligare behandling

behövs.

När patienten inte längre behöver opioidbehandling är det lämpligt att trappa ned dosen successivt (se

avsnitt 4.4).

Äldre patienter

Precis som för yngre vuxna ska doseringen anpassas till smärtintensiteten och känsligheten hos varje

enskild patient.

Patienter med nedsatt leverfunktion

En klinisk studie har visat att plasmakoncentrationerna av både oxikodon och naloxon är förhöjda hos

patienter med nedsatt leverfunktion. Naloxonkoncentrationerna påverkades i högre grad än oxikodon

(se avsnitt 5.2). Den kliniska relevansen för en relativt hög exponering för naloxon hos patienter med

nedsatt leverfunktion är ännu inte känd. Försiktighet måste iakttas vid administrering av

Oxycodone/Naloxone Krka till patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4).

Oxycodone/Naloxone Krka är kontraindicerat för patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Patienter med nedsatt njurfunktion

En klinisk studie har visat att plasmakoncentrationerna av både oxikodon och naloxon är förhöjda hos

patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2). Naloxonkoncentrationerna påverkades i högre grad

än oxikodon. Den kliniska relevansen för en relativt hög exponering för naloxon hos patienter med

nedsatt njurfunktion är ännu inte känd. Försiktighet bör iakttas vid administrering av

Oxycodone/Naloxone Krka till patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Oxycodone/Naloxone Krka för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning

Oxycodone/Naloxone Krka ges i bestämd dos två gånger dagligen vid regelbundna tider.

Depottabletterna kan tas med eller utan mat tillsammans med tillräcklig vätska. Oxycodone/Naloxone

Krka måste sväljas hela och får inte delas, brytas, tuggas eller krossas (se avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Allvarlig andningsdepression med hypoxi och/eller hyperkapni

Allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom

Cor pulmonale

Allvarlig bronkialastma

Icke-opioidinducerad paralytisk ileus

Måttligt till allvarligt nedsatt leverfunktion

4.4

Varningar och försiktighet

Den största risken med opioider i för stora mängder är andningsdepression.

Försiktighet måste iakttas vid administrering av Oxycodone/Naloxone Krka till äldre eller svaga

patienter, patienter med opioidinducerad paralytisk ileus, patienter som uppvisar allvarligt nedsatt

lungfunktion, patienter med sömnapné, myxödem, hypotyreoidism, Addisons sjukdom

(binjurebarkinsufficiens), toxisk psykos, kolelitiasis, prostatahypertrofi, alkoholism, delirium tremens,

pankreatit, hypotension, hypertension, redan existerande kardiovaskulära sjukdomar, skallskada (på

grund av risken för ökat intrakraniellt tryck), epilepsisjukdom eller predisposition för krampanfall.

Försiktighet rekommenderas hos patienter som tar MAO-hämmare eller CNS-depressiva medel

Risk vid samtidig användning av sedativa läkemedel, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel:

Samtidig användning av opioider, inklusive Oxycodone/Naloxone Krka, och sedativa läkemedel

såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och

död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel till

patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva

Oxycodone/Naloxone Krka samtidigt med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och

behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta

avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare om att vara

uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt 4.5).

Försiktighet måste också iakttas när Oxycodone/Naloxone Krka administreras till patienter med

lindrigt nedsatt lever- eller njurfunktion. Noggrann medicinsk övervakning är särskilt nödvändig för

patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion.

Diarré kan betraktas som en möjlig effekt av naloxon.

Hos patienter som står på långtidsbehandling kan bytet till Oxycodone/Naloxone Krka utlösa

abstinenssymtom i början av behandlingen. Sådana patienter kan kräva särskild uppmärksamhet.

Oxycodone/Naloxone Krka är inte lämpligt för behandling av abstinenssymtom.

Under långvarig administrering kan patienten utveckla tolerans mot läkemedlet och kräva högre doser

för att upprätthålla den önskade effekten. Kronisk administrering av Oxycodone/Naloxone Krka kan

leda till fysiskt beroende. Abstinenssymtom kan uppträda vid ett abrupt avbrott av behandlingen. Om

behandling inte längre behövs rekommenderas att den dagliga dosen minskas successivt för att

undvika abstinenssymtom (se avsnitt 4.2).

Det finns en potentiell risk att utveckla beroende av opioida analgetika, inkluderat

Oxycodone/Naloxone Krka. Oxycodone/Naloxone Krka bör användas med särskild försiktighet hos

patienter med tidigare alkohol- eller drogberoende. Oxikodon enbart har samma missbruksprofil som

andra starka opioider.

För att inte försämra depottabletternas depotegenskaper måste depottabletterna tas hela och får inte

delas, brytas, tuggas eller krossas. Om depottabletterna delas, bryts, tuggas eller krossas för förtäring

leder detta till en snabbare frisättning av de aktiva substanserna och absorption av en eventuellt dödlig

dos oxikodon (se avsnitt 4.9).

Patienter som har upplevt somnolens och/eller episoder av plötsligt insomnande ska avstå från

bilkörning och hantering av maskiner. Dessutom bör en minskning av dosen eller avbrytande av

behandlingen övervägas. På grund av möjliga additiva effekter bör försiktighet iakttas när patienter tar

andra sederande läkemedel i kombination med Oxycodone/Naloxone Krka (se avsnitt 4.5 och 4.7).

Samtidig användning av alkohol och Oxycodone/Naloxone Krka kan ge ökad risk för biverkningar av

Oxycodone/Naloxone Krka; samtidig användning skall undvikas.

Inga studier avseende säkerhet och effekt av Oxycodone/Naloxone Krka hos barn och ungdomar under

18 år har utförts. Därför rekommenderas inte Oxycodone/Naloxone Krka till barn och ungdomar under

18 år.

Klinisk erfarenhet saknas hos cancerpatienter med peritoneal karcinomatos eller med sub-occlusivt

syndrom vid avancerad cancer i mag-tarm kanalen eller pelvis. På grund av detta rekommenderas ej

Oxycodone/Naloxone Krka till denna patientgrupp.

Oxycodone/Naloxone Krka är inte rekommenderade för preoperativ användning eller postoperativt

inom de första 12–24 timmarna. Beroende på typen av operation och dess omfattning, vilken

anestesimetod som har valts, annan samtidig medicinering och den enskilda patientens tillstånd, beror

den exakta tidpunkten för när den postoperativa behandlingen med Oxycodone/Naloxone Krka kan

påbörjas på en noggrann risk/nytta-bedömning för varje enskild patient.

Drogmissbrukare avråds bestämt från att missbruka Oxycodone/Naloxone Krka. Om det missbrukas

parenteralt, intranasalt eller oralt av individer som är beroende av opioidagonister, såsom heroin,

morfin eller metadon, förväntas Oxycodone/Naloxone Krka ge upphov till märkbara abstinensbesvär –

på grund av naloxons antagonistegenskaper på opioidreceptorer – eller intensifiera de

abstinenssymtom som redan förekommer (se avsnitt 4.9).

Oxycodone/Naloxone Krka består av en tvåpolymermatris, endast avsedd för oral användning.

Missbruk i form av parenterala injektioner av depottablettbeståndsdelarna (särskilt talk) kan förväntas

leda till lokal vävnadsnekros och lunggranulom eller kan leda till andra allvarliga, potentiellt dödliga

oönskade effekter.

Den tomma depottablettmatrisen kan ses i avföringen.

Opioider som oxikodon kan påverka hypotalamus-hypofys-binjure- eller gonad-axeln. Några

förändringar som kan ses är en ökning av serumprolaktin och minskningar av plasmakortisol och

testosteron. Kliniska symtom kan uppstå från dessa hormonella förändringar.

Användningen av Oxycodone/Naloxone Krka kan leda till positiva resultat vid dopningskontroller.

Användning av Oxycodone/Naloxone Krka som dopningsmedel kan utgöra en hälsorisk.

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med de sällsynta ärftliga tillstånden galaktosintolerans,

total laktas-brist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS-

depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som har en CNS-depressiv effekt inkluderar, men begränsas inte till: andra opioider,

gabapentinoider såsom pregabalin, anxiolytika, hypnotika och sedativa (inklusive bensodiazepiner),

antidepressiva medel, antipsykotika, antihistaminer och antiemetika.

Samtidig administrering av oxikodon och serotonerga medel, såsom selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI),

kan orsaka serotonintoxicitet. Symtom på serotonintoxicitet kan innefatta förändrat mentalt tillstånd

(t.ex. agitation, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, labilt blodtryck,

hypertermi), neuromuskulära rubbningar (t.ex. hyperreflexi, inkoordination, stelhet) och/eller

gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Oxikodon ska användas med

försiktighet och dossänkning kan behövas hos patienter som använder dessa läkemedel.

Alkohol kan förstärka de farmakodynamiska effekterna hos Oxycodone/Naloxone Krka; samtidig

användning skall undvikas.

Kliniskt relevanta förändringar av INR-värdet (International Normalized Ratio eller Quick-värdet) i

båda riktningarna har observerats hos enskilda individer om oxikodon och kumarinantikoagulantia

används samtidigt.

Oxikodon metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4 med bidrag av CYP2D6 (se avsnitt 5.2).

Aktiviteterna av dessa enzym kan hämmas eller induceras av olika läkemedel eller kosttillskott som

administreras samtidigt. Oxycodone/Naloxone Krka-doserna kan därför behöva justeras.

CYP3A4 hämmare, såsom makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin, och telitromycin), azol-

antisvampmedel (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, och posakonazol) proteashämmare (t.ex.

ritonavir, indinavir, nelfinavir och saquinavir), cimetidin och grapefruktjuice kan orsaka ett minskat

clearance av oxikodon vilket skulle kunna leda till en ökning av plasmakoncentrationen av oxikodon.

Därför kan en dosminskning av Oxycodone/Naloxone Krka vara lämplig och retitrering nödvändigt.

CYP3A4 inducerare, såsom rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört kan inducera

metabolismen av oxikodon och orsaka ett ökat clearance av läkemedlet vilket leder till en minskning av

oxikodons plasmakoncentration. Därför bör försiktighet iakttas och ytterligare titrering kan behövas för

att uppnå smärtkontroll.

Teoretiskt kan läkemedel som hämmar CYP2D6 aktivitet, såsom paroxetin, fluoxetin och kinidin, orsaka

minskat clearence av oxikodon vilket kan leda till en ökad plasmakoncentration av oxikodon. Samtidig

administrering med hämmare av CYP2D6 har emellertid resulterat i endast obetydlig inverkan på

oxikodons elimination och inget inflytande på de farmakodynamiska effekterna av oxikodon.

In vitro

-metabolismstudier tyder på att inga kliniskt relevanta interaktioner kan förväntas mellan

oxikodon och naloxon.

Sannolikheten för kliniskt relevanta interaktioner mellan paracetamol, acetylsalicylsyra eller naltrexon

och kombinationen av oxikodon och naloxon i terapeutiska koncentrationer är minimal.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata data från behandling med Oxycodone/Naloxone Krka av gravida kvinnor och

under förlossning. Begränsade data om användning av oxikodon under graviditet hos människor visar

ingen ökad risk för medfödda missbildningar. För naloxon finns otillräckliga kliniska data om

exponerade graviditeter. Kvinnors systemiska exponering för naloxon efter användning av

Oxycodone/Naloxone Krka är relativt låg (se avsnitt 5.2). Både oxikodon och naloxon passerar över i

placenta. Inga djurstudier har utförts med kombinationen av oxikodon och naloxon (se avsnitt 5.3).

Djurstudier med oxikodon eller naloxon som administreras som enda läkemedel har inte visat sig ha

teratogena eller embryotoxiska effekter.

Långvarig administrering av oxikodon under graviditet kan leda till abstinenssymtom hos det nyfödda

barnet. Vid administrering under förlossning kan oxikodon framkalla andningsdepression hos det

nyfödda barnet. Oxycodone/Naloxone Krka bör endast användas under graviditet om nyttan uppväger

de eventuella riskerna för det ofödda eller nyfödda barnet.

Amning

Oxikodon passerar över i bröstmjölk. Ett förhållande för mjölk-/plasmakoncentrationen på 3,4:1 har

uppmätts, och det är därför möjligt att oxikodon påverkar barnet som ammas. Det är inte känt om även

naloxon passerar över i bröstmjölk. De systemiska nivåerna av naloxon efter användning av

Oxycodone/Naloxone Krka är emellertid mycket låga (se avsnitt 5.2). Risk för det ammande barnet

kan inte uteslutas framför allt efter intag av upprepade doser av Oxycodone/Naloxone Krka hos den

ammande modern. Amningen bör avbrytas under behandling med Oxycodone/Naloxone Krka.

Fertilitet

Det finns inga data vad gäller fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Oxycodone/Naloxone Krka har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Detta gäller särskilt i början av behandlingen, efter en dosökning eller vid byte från annan

opioidbehandling och om Oxycodone/Naloxone Krka kombineras med andra CNS-depressiva medel.

Patienter som är stabila på en särskild dosering behöver inte nödvändigtvis begränsas. Patienten bör

därför rådfråga sin läkare om huruvida det är tillåtet att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter som behandlas med Oxycodone/Naloxone Krka och uppvisar somnolens och/eller plötsliga

sömnattacker måste informeras om att avstå från bilkörning eller aktiviteter vid vilka sänkt

medvetandegrad kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (t.ex.

användning av maskiner) tills sådana upprepade episoder och somnolens har upphört (se även avsnitt

4.4 och 4.5).

4.8

Biverkningar

Följande frekvenser utgör grunden för bedömningen av biverkningar:

Mycket vanliga (

1/10)

Vanliga (

1/100 till < 1/10)

Mindre vanliga (

1/1 000 till < 1/100)

Sällsynta (

1/10 000 till < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10,000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningar vid smärtlindring

MedDRA

systemorganklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

till aptitförlust

MedDRA

systemorganklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Psykiska störningar

Insomni

Onormalt tänkande

Förvirring

Depression

Minskad libido

Nervositet

Rastlöshet

Läkemedels-

beroende

Eufori

Hallucination

Mardrömmar

Aggressivitet

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Somnolens

Krampanfall

Uppmärksamhets-

störning

Dysgeusia

Talstörningar

Synkope

Tremor

Letargi

Parestesier

Slöhet

Ögon

Synnedsättning

Öron och balansorgan

Vertigo

Hjärtat

Angina pectoris

palpitationer

Takykardi

Blodkärl

Blodvallning

Blodtrycksfall

Blodtrycksökning

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Rinorré

Hosta

Gäspningar

Andnings-

depression

Magtarmkanalen

Buksmärtor

Förstoppning

Diarré

Muntorrhet

Dyspepsi

Kräkning

Illamående

Flatulens

Abdominell

distension

Tandproblem

Eruktation

Lever och gallvägar

Förhöjda

leverenzymer

Gallkolik

Hud och subkutan

vävnad

Pruritus

Hudreaktioner

Hyperhidros

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskelspasmer

Muskelryckningar

Myalgi

Njur- och

urinvägsstörningar

Urinträngningar

Urinretention

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Erektil

dysfunktion

MedDRA

systemorganklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

trötthet

Bröstsmärta

Frossa

Abstinenssyndrom

Sjukdomskänsla

Smärta

Perifert ödem

Törst

Undersökningar

Viktminskning

Viktökning

Skador, förgiftningar

och behandlings-

komplikationer

Olycksrelaterade

skador

särskilt hos personer med epilepsisjukdom eller predisposition för krampanfall

särskilt hos patienter som tidigare har lidit av kranskärlssjukdom

För den aktiva substansen oxikodonhydroklorid är följande tillkommande biverkningar kända:

På grund av dess farmakologiska egenskaper kan oxikodonhydroklorid orsaka andningsdepression,

mios, bronkial spasm och spasmer i den glatta muskulaturen liksom undertrycka hostreflexen.

MedDRA

systemorganklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Herpes

simplex

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Metabolism och nutrition

Dehydrering

Ökad aptit

Psykiska störningar

Humör- och

personlighets-

förändringar

Minskad

aktivitet

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Upprördhet

perceptionsstörningar

(t.ex.

overklighetskänsla)

Centrala och perifera

nervsystemet

Nedsatt

koncentrations-

förmåga

Migrän

Hypertoni

Ofrivilliga muskel-

sammandragningar

Hypestesi

Onormal

koordination

Hyperalgesi

Öron och balansorgan

Hörselnedsättning

Blodkärl

Vasodilatation

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dysfoni

MedDRA

systemorganklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Magtarmkanalen

Hicka

Dysfagi

Ileus

Munsår

Stomatit

Melena

Blödande

tandkött

Karies

Lever och gallvägar

Kolestas

Hud och subkutan vävnad

Torr hud

Urtikaria

Njur- och

urinvägsstörningar

Dysuri

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Hypogonadism

Amenorré

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Ödem

Läkemedelstolerans

Neonatalt

abstinenssyndrom

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom vid intoxikation

Beroende på patientens historik kan en överdos av Oxycodone/Naloxone Krka yttra sig genom

symtom som antingen utlöses av oxikodon (opioidreceptoragonist) eller naloxon

(opioidreceptorantagonist).

Symtom vid överdosering med oxikodon omfattar mios, andningsdepression, nedsatt vakenhet som

fördjupas till medvetslöshet, muskelhypotoni, bradykardi samt hypotension. Koma, icke-kardiogent

lungödem och cirkulationssvikt kan inträffa i allvarligare fall och kan ha dödlig utgång.

Symtom på enbart en överdosering med naloxon är osannolik.

Behandling vid intoxikation

Abstinenssymtom på grund av en överdosering med naloxon ska behandlas symtomatiskt i en miljö

med noggrann övervakning.

Kliniska symtom som tyder på en överdosering med oxikodon kan behandlas genom administrering av

opioidantagonister (t.ex. 0,4–2 mg naloxonhydroklorid intravenöst). Administreringen ska upprepas

med 2–3 minuter intervall, i den mån det finns ett kliniskt behov för detta. Det är också möjligt att ge

en infusion med 2 mg naloxonhydroklorid i 500 ml 0,9 % natriumklorid eller 5 % dextros

(0,004 mg/ml naloxon). Infusionen ska ske vid en hastighet som är anpassad till de tidigare

administrerade bolusdoserna och patientens respons.

Ventrikelsköljning kan övervägas.

Understödjande åtgärder (konstgjord andning, syretillförsel, vasopressorer och vätskeinfusioner) bör

vid behov vidtas för att behandla den cirkulationschock som hör samman med en överdosering.

Hjärtstillestånd eller arytmier kan kräva hjärtmassage eller defibrillering. Konstgjord andning ska ges

om det behövs. Vätske- och elektrolytmetabolismen ska upprätthållas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: analgetika; opioider; naturliga opiumalkaloider

ATC-kod: N02AA55

Verkningsmekanism

Oxikodon och naloxon har en affinitet för kappa-, my- och delta-opioidreceptorer i hjärnan,

ryggmärgen och perifera organ (t.ex. tarmarna). Oxikodon agerar som en opioidreceptoragonist vid

dessa receptorer och påverkar smärtlindring genom bindning till de endogena opioidreceptorerna i det

centrala nervsystemet. Naloxon är å andra sidan en ren antagonist som verkar på alla typer av

opioidreceptorer.

Farmakodynamiska effekter

Till följd av den uttalade första-passage-metabolismen, är naloxons biotillgänglighet vid oral

administrering < 3 %. Av detta skäl är en kliniskt relevant systemisk effekt osannolik. På grund av

naloxons lokalt konkurrerande antagonism mot den opioidreceptormedierade oxikodoneffekten i

tarmen, minskar naloxon de störningar på tarmfunktionen som är typiska för opioidbehandling.

Klinisk effekt och säkerhet

För opioideffekter på det endokrina systemet, se avsnitt 4.4.

Prekliniska studier visar olika effekter av naturliga opioider på immunsystemets beståndsdelar. Den

kliniska signifikansen för dessa resultat är inte känd. Det är inte känt om oxikodon, en halvsyntetisk

opioid, har liknande effekter på immunsystemet som naturliga opiater.

Analgesi

I en 12 veckors dubbelblind parallellgruppsstudie med 322 patienter med opioidinducerad

förstoppning hade patienterna som behandlades med oxikodonhydroklorid-naloxonhydroklorid i

genomsnitt en extra fullständigt spontan (utan laxermedel) avföring under den sista veckan av

behandlingen jämfört med de patienter som fortsatte ta liknande doser av depottabletter med

oxikodonhydroklorid (p<0,0001). Användningen av laxermedel under de första fyra veckorna var

signifikant lägre i gruppen med oxikodon och naloxon jämfört med gruppen som behandlades med

enbart oxikodon (31 % jämfört med 55 %, p<0,0001). Liknande resultat visades i en studie med 265

icke-cancer patienter där dagliga doser oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid på 60 mg/30 mg upp

till 80 mg/40 mg jämfördes med motsvarande doser oxikodonhydroklorid i monoterapi.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Oxikodonhydroklorid

Absorption

Oxikodon har hög absolut biologisk tillgänglighet på upp till 87 % efter oral administrering.

Distribution

Oxikodon sprids efter absorption i hela kroppen. Cirka 45 % binds till plasmaprotein. Oxikodon

passerar placenta och kan upptäckas i bröstmjölk.

Metabolism

Oxikodon metaboliseras i tarmen och levern till noroxikodon, oximorfon och olika

glukuronidkonjugat. Noroxikodon, oximorfon och noroximorfon produceras av cytokrom P450

systemet. Kinidin reducerar produktionen av oximorfon hos människa utan att signifikant påverka

farmakodynamiken av oxikodon. Metaboliternas bidrag till farmakodynamikens helhet är ej

signifikant.

Elimination

Oxikodon och dess metaboliter utsöndras både i urin och i faeces.

Naloxonhydroklorid

Absorption

Vid oral administrering har naloxon en mycket låg systemisk tillgänglighet, < 3 %.

Distribution

Naloxon passerar placenta. Det är inte känt om naloxon även passerar över i bröstmjölk.

Metabolism och elimination

Efter parenteral administrering är plasmahalveringstiden cirka en timme. Verkningstiden beror på

dosen och administreringsvägen, varvid intramuskulär injektion ger en mer långvarig effekt än

intravenösa doser. Naloxon metaboliseras i levern och utsöndras i urinen. De viktigaste metaboliterna

är naloxonglukuronid, 6-beta-naloxol och dess glukuronid.

Kombinationen oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid (Oxycodone/Naloxone Krka)

Farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållanden

De farmakokinetiska egenskaperna för oxikodon från Oxycodone/Naloxone Krka är jämförbara med

dem från oxikodonhydrokloriddepottabletter som administreras tillsammans med

naloxonhydrokloriddepottabletter.

Alla styrkorna har dosproportionalitet.

Efter oral administrering av Oxycodone/Naloxone Krka i maximal dos till friska frivilliga är

plasmakoncentrationerna av naloxon så låga att det inte är möjligt att utföra någon farmakokinetisk

analys. För att utföra en farmakokinetisk analys används naloxon-3-glukuronid som surrogatmarkör,

eftersom dess plasmakoncentration är tillräckligt hög för att mätas.

Efter intag av fettrik frukost ökade biotillgängligheten och C

för oxikodon med i genomsnitt 16 %

och 30 % jämfört med administrering vid fasta. Detta bedömdes vara kliniskt irrelevant. Därför kan

Oxycodone/Naloxone Krka tas med eller utan mat (se avsnitt 4.2).

In vitro

-studier av läkemedelsmetabolismen har visat att förekomsten av kliniskt relevanta

interaktioner som omfattar Oxycodone/Naloxone Krka är osannolika.

Äldre patienter

Oxikodon:

för oxikodon ökade i genomsnitt till 118 % (90 % konfidensintervall (KI): 103, 135) hos äldre i

jämförelse med yngre frivilliga. C

för oxikodon ökade i genomsnitt till 114 % (90 % KI: 102, 127).

för oxikodon ökade i genomsnitt till 128 % (90 % KI: 107, 152).

Naloxon:

för naloxon ökade i genomsnitt till 182 % (90 % KI: 123, 270) hos äldre i jämförelse med yngre

frivilliga. C

för naloxon ökade i genomsnitt till 173 % (90 % KI: 107, 280). C

för naloxon ökade i

genomsnitt till 317 % (90 % KI: 142, 708).

Naloxon-3-glukuronid:

för naloxon-3-glukuronid ökade i genomsnitt till 128 % (90 % KI: 113, 147), hos äldre i

jämförelse med yngre frivilliga. C

för naloxon-3-glukuronid ökade i genomsnitt till 127 % (90 %

KI: 112, 144). C

för naloxon-3-glukuronid ökade i genomsnitt till 125 % (90 % KI: 105, 148).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Oxikodon:

För oxikodon ökade AUC

i genomsnitt till 143 % (90 % KI: 111, 184), 319 % (90 % KI: 248, 411)

och 310 % (90 % KI: 241, 398) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt

leverfunktion jämfört med friska försökspersoner. För oxikodon ökade C

i genomsnitt till 120 %

(90 % KI: 99, 144), 201 % (90 % KI: 166, 242) och 191 % (90 % KI: 158, 231) för patienter med

lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt leverfunktion jämfört med friska försökspersoner. För

oxikodon ökade t

1/2Z

i genomsnitt till 108 % (90 % KI: 70, 146), 176 % (90 % KI: 138, 215) och

183 % (90 % KI: 145, 221) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt

leverfunktion jämfört med friska försökspersoner.

Naloxon:

För naloxon ökade AUC

i genomsnitt till 411 % (90 % KI: 152, 1 112), 11 518 % (90 % KI: 4 259,

31 149) och 10 666 % (90 % KI: 3 944, 28 847) för patienter med lindrigt, måttligt respektive

allvarligt nedsatt leverfunktion jämfört med friska försökspersoner. För naloxon ökade C

genomsnitt till 193 % (90 % KI: 115, 324), 5 292 % (90 % KI: 3 148, 8 896) och 5 252 % (90 % KI:

3 124, 8 830) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt leverfunktion jämfört

med friska försökspersoner. På grund av att det inte fanns tillräckligt med data tillgängliga har t

1/2Z

motsvarande AUC

inte beräknats för naloxon. Jämförelserna av biotillgängligheten för naloxon är

därför baserade på AUC

-värdena.

Naloxon-3-glukuronid:

För naloxon-3-glukuronid ökade AUC

i genomsnitt till 157 % (90 % KI: 89, 279), 128 % (90 % KI:

72, 227) och 125 % (90 % KI: 71, 222) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt

leverfunktion jämfört med friska försökspersoner. För naloxon-3-glukuronid ökade C

i genomsnitt

till 141 % (90 % KI: 100, 197), 118 % (90 % KI: 84, 166) och minskade till 98 % (90 % KI: 70, 137)

för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt leverfunktion jämfört med friska

försökspersoner. För naloxon-3-glukuronid ökade t

1/2Z

i genomsnitt till 117 % (90 % KI: 72, 161),

minskade till 77 % (90 % KI: 32, 121) och minskade till 94 % (90 % KI: 49, 139) för patienter med

lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt leverfunktion jämfört med friska försökspersoner.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Oxikodon:

För oxikodon ökade AUC

i genomsnitt till 153 % (90 % KI: 130, 182), 166 % (90 % KI: 140, 196)

och 224 % (90 % KI: 190, 266) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt

njurfunktion jämfört med friska försökspersoner. För oxikodon ökade C

i genomsnitt till 110 %

(90 % KI: 94, 129), 135 % (90 % KI: 115, 159) och 167 % (90 % KI: 142, 196) för patienter med

lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner. För

oxikodon ökade t

1/2Z

i genomsnitt till 149 %, 123 % och 142 % för patienter med lindrigt, måttligt

respektive allvarligt nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner.

Naloxon:

För naloxon ökade AUC

i genomsnitt till 2 850 % (90 % KI: 369, 22 042), 3 910 % (90 % KI: 506,

30 243) och 7 612 % (90 % KI: 984, 58 871) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt

nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner. För naloxon ökade C

i genomsnitt till

1 076 % (90 % KI: 154, 7 502), 858 % (90 % KI: 123, 5 981) och 1 675 % (90 % KI: 240, 11 676) för

patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt njurfunktion jämfört med friska

försökspersoner. På grund av att det inte fanns tillräckligt med data tillgängliga har t

1/2Z

motsvarande AUC

inte beräknats för naloxon. Jämförelserna av biotillgängligheten för naloxon är

därför baserade på AUC

-värdena. Kvoterna kan ha påverkats av att det inte gick att fullständigt

karakterisera naloxonplasmaprofilerna för de friska försökspersonerna.

Naloxon-3-glukuronid:

För naloxon-3-glukuronid ökade AUC

i genomsnitt till 220 % (90 % KI: 148, 327), 370 % (90 %

KI: 249, 550) och 525 % (90 % KI: 354, 781) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt

nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner. För naloxon-3-glukuronid ökade C

genomsnitt till 148 % (90 % KI: 110, 197), 202 % (90 % KI: 151, 271) och 239 % (90 % KI: 179,

320) för patienter med lindrigt, måttligt respektive allvarligt nedsatt njurfunktion jämfört med friska

försökspersoner. För naloxon-3-glukuronid fanns det i genomsnitt inte någon signifikant skillnad för

1/2Z

mellan patienter med nedsatt njurfunktion och friska försökspersoner.

Missbruk

För att inte skada depottabletternas förmåga till förlängd frisättning får Oxycodone/Naloxone Krka

inte delas, brytas, krossas eller tuggas, eftersom detta kan leda till en snabbare frisättning av de aktiva

substanserna. Naloxon har därutöver en långsammare elimineringshastighet då det administreras

intranasalt. Bägge egenskaper innebär att missbruk av Oxycodone/Naloxone Krka inte kommer att ha

den avsedda effekten. Hos oxikodonberoende råttor ledde intravenös administrering av

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid i förhållandet 2:1 till abstinenssymtom.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga data från studier av reproduktionstoxicitet för kombinationen av oxikodon och naloxon.

Studier med de enskilda komponenterna visade att oxikodon inte påverkade fertiliteten och den tidiga

embryologiska utvecklingen hos råttor av han- och honkön i doser på upp till 8 mg/kg kroppsvikt och

att det inte framkallade missbildningar hos råttor i doser på upp till 8 mg/kg och hos kaniner i doser på

125 mg/kg kroppsvikt. När enskilda foster hos kaniner användes i statistisk utvärdering observerades

emellertid en dosrelaterad ökning av avvikelser i utvecklingen (en ökad frekvens av 27 presakrala

kotor, extra revbenspar). När dessa parametrar utvärderades statistiskt med användning av kullar

ökades bara frekvensen av 27 presakrala kotor och bara i gruppen med 125 mg/kg, en dosnivå som

ledde till allvarliga farmakotoxiska effekter hos de dräktiga djuren. I en studie av pre- och postnatal

utveckling hos råttor var kroppsvikten hos F1-avkomman lägre vid 6 mg/kg/dag jämfört med

kroppsvikten i kontrollgruppen vid doser som minskade moderns vikt och födointag (NOAEL 2 mg/kg

kroppsvikt). Några effekter observerades varken på parametrar för fysiologisk, reflexologisk eller

sensorisk utveckling eller på beteende- och reproduktionsindex. Standardstudierna av oral

reproduktionstoxicitet med naloxon visar att naloxon inte var teratogent och/eller embryo-/fetotoxiskt

vid höga orala doser och inte påverkar den perinatala/postnatala utvecklingen. Vid mycket höga doser

(800 mg/kg/dag) gav naloxon ett ökat antal dödsfall bland hundvalpar under tiden omedelbart efter

födseln vid doser som vållade signifikant toxicitet hos råttmödrar (t.ex. viktminskning och kramper),

Hos överlevade hundvalpar observerades emellertid inga effekter på utvecklingen eller beteendet.

Långtidsstudier av karcinogeniciteten hos en kombination av oxikodon/naloxon eller hos oxikodon

som en enskild enhet har inte utförts. För naloxon har en 24-månaders oral karcinogenicitetsstudie

utförts på råttor med naloxondoser upp till 100 mg/kg/dag. Resultaten visar att naloxon inte är

karcinogent under dessa betingelser.

Oxikodon och naloxon uppvisar som enskilda enheter en klastogen potential i

in vitro

-analyser. Inga

liknande effekter har emellertid observerats under

in vivo

-betingelser, inte ens vid toxiska doser.

Resultaten visar att den mutagena risken hos Oxycodone/Naloxone Krka för människor vid

terapeutiska koncentrationer kan uteslutas med adekvat säkerhet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Hydroxipropylcellulosa

Etylcellulosa

Glyceroldistearat

Laktosmonohydrat

Talk (E553b)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmdragering

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350

Talk (E553b)

Röd järnoxid (E172) – endast i 20 mg/10 mg tabletterna

Gul järnoxid (E172) – endast i 40 mg/20 mg tabletterna

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

10 mg/5 mg depottabletter:

Barnskyddande blister (PVC/PVDC vitt – papper/Alu-folie): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100

eller 112 depottabletter, i en kartong.

Barnskyddande perforerat avdragbart endosblister (PVC/PVDC vitt -PET/Alu-folie): 10x1, 14x1,

20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 eller 112x1 depottablett, i en kartong.

20 mg/10 mg depottabletter:

Barnskyddande blister (PVC/PVDC vitt – papper/Alu-folie): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100

eller 112 depottabletter, i en kartong.

Barnskyddande perforerat avdragbart endosblister (PVC/PVDC vitt -PET/Alu-folie): 10x1, 20x1,

28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 eller 112x1 depottablett, i en kartong.

40 mg/20 mg depottabletter:

Barnskyddande blister (PVC/PVDC vitt – paper/Alu-folie): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 eller

112 depottabletter, i en kartong.

Barnskyddande perforerat avdragbart endosblister (PVC/PVDC vitt -PET/Alu-folie): 10x1, 20x1,

28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 eller 112x1 depottablett, i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10 mg/5 mg: 54893

20 mg/10 mg: 54894

40 mg/20 mg: 54895

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-05-16

Datum för den senaste förnyelsen: 2022-03-24

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-09

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen