Orkambi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-12-2020

Aktiva substanser:
Lumacaftor, ivacaftor
Tillgänglig från:
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
ATC-kod:
R07AX30
INN (International namn):
lumacaftor, ivacaftor
Terapeutisk grupp:
Andra andningsorganprodukter
Terapiområde:
Cystisk fibros
Terapeutiska indikationer:
Orkambi tabletter är indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter i åldern 6 år och äldre och som är homozygot för den F508del mutation i CFTR-genen. Orkambi granulat är indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos barn i åldern 2 år och äldre som är homozygot för den F508del mutation i CFTR-genen.
Produktsammanfattning:
Revision: 25
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003954
Tillstånd datum:
2015-11-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003954

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-01-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-12-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-12-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-01-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Orkambi 100

mg/125

mg filmdragerade tabletter

Orkambi 200

mg/125

mg filmdragerade tabletter

lumakaftor/ivakaftor

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Orkambi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Orkambi

Hur du tar Orkambi

Eventuella biverkningar

Hur Orkambi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Orkambi är och vad det används för

Orkambi innehåller två aktiva substanser, lumakaftor och ivakaftor. Det är ett läkemedel som används

för långtidsbehandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 6 år och äldre med en specifik

förändring (som kallas

F508del

-mutation) i genen för ett protein som kallas CFTR (vilket står för

Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) och är viktigt för regleringen av slem i

lungorna. Hos personer som har mutationen är det CFTR-protein som bildas onormalt. Cellerna

innehåller två kopior av

CFTR

-genen. Orkambi används hos patienter hos vilka båda kopiorna har

F508del

-mutationen (homozygoter).

Lumakaftor och ivakaftor samverkar för att det onormala CFTR-proteinet ska fungera bättre.

Lumakaftor ökar mängden CFTR och ivakaftor hjälper det onormala proteinet att fungera mer

normalt.

Orkambi kan göra det lättare att andas genom att förbättra din lungfunktion. Det kan också hända att

det är lättare att gå upp i vikt.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Orkambi

Ta inte Orkambi

om du är allergisk mot lumakaftor, ivakaftor eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Orkambi.

Orkambi ska inte användas av andra patienter än de

som har två kopior av F508del-mutationen

i sin

CFTR

-gen.

Tala med läkare innan du tar Orkambi om du har fått veta att du har en

lever- eller njursjukdom

eftersom läkaren då kan behöva justera dosen Orkambi.

Man har ofta sett onormala resultat på levertester hos vissa som får Orkambi. Tala omedelbart om för

läkaren om du har något av dessa symtom, som kan vara tecken på leverproblem:

Smärta eller obehag i övre högra delen av magen

Gulfärgning av huden eller ögonvitorna

Dålig aptit

Illamående eller kräkningar

Mörkfärgad urin

Förvirring

Läkaren ska ta en del blodprover för att kontrollera din lever innan och medan du tar Orkambi, särskilt

under det första året.

Man har sett andningsproblem såsom

andfåddhet eller tryck över bröstet eller att luftvägarna blir

trängre

hos en del patienter när de har börjat ta Orkambi, särskilt hos patienter med dålig

lungfunktion. Om du har dålig lungfunktion kan läkare övervaka dig mer noggrant när du börjar ta

Orkambi.

ökning av blodtrycket

har setts hos vissa patienter som behandlas med Orkambi. Läkaren kan

behöva kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Orkambi.

Förändringar av linsen i ögat

(grå starr) som inte påverkar synen har noterats hos en del barn och

ungdomar som behandlas med Orkambi och ivakaftor enbart (en av komponenterna i Orkambi).

Det kan hända att läkaren gör en ögonundersökning före och under behandling med Orkambi.

Orkambi rekommenderas inte till patienter som har genomgått en

organtransplantation

Barn under 6 år

Orkambi tabletter ska inte användas till barn som är under 6 år. Det finns andra läkemedelsformer

(granulat i dospåse) som är mer lämpliga för barn under 6 år. Fråga läkare eller apotekspersonal.

Andra läkemedel och Orkambi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande:

Antibiotika (används för att behandla bakterieinfektioner), till exempel:

telitromycin, klaritromycin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, erytromycin

Antikonvulsiva läkemedel (används för att behandla epileptiska anfall), till exempel:

fenobarbital, karbamazepin, fenytoin

Bensodiazepiner (används för att behandla ångest eller sömnlöshet [svårt att somna], oro m.m.),

till exempel:

midazolam, triazolam

Antimykotika (används för att behandla svampinfektioner), till exempel:

flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

Immunsuppressiva läkemedel (används efter en organtransplantation), till exempel:

ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

Traditionella växtbaserade läkemedel, till exempel:

johannesört (

Hypericum perforatum

Antiallergiska läkemedel (används för behandling av allergier eller astma), till exempel:

montelukast, fexofenadin

Antidepressiva (används för behandling av depression), till exempel:

citalopram, escitalopram, sertralin, bupropion

Antiinflammatoriska läkemedel (används för behandling av inflammation), till exempel:

ibuprofen

H2-antagonister (används för att minska magsyran), till exempel:

ranitidin

Hjärtglykosider (används för att behandla lindrig till måttlig hjärtsvikt och en typ av onormal

hjärtrytm som kallas förmaksflimmer), till exempel:

digoxin

Antikoagulantia (används för att förhindra att blodproppar bildas eller ökar i storlek i blod och

blodkärl), till exempel:

warfarin, dabigatran

Preventivmedel (används för att förhindra graviditet), till exempel:

preventivmedel som tas via munnen, som sprutor eller i form av implantat samt p-plåster. Detta

kan inkludera etinylestradiol, noretindron och andra progestogener. Dessa ska inte användas

som tillförlitliga preventivmetoder under behandling med Orkambi

Kortikosteroidläkemedel (används för behandling av inflammation):

metylprednisolon, prednison

Protonpumpshämmare (används för att behandla refluxsjukdom och magsår):

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol

Orala hypoglykemika (används för behandling av typ 2-diabetes):

repaglinid

Det har förekommit rapporter om falskt positiva urinprovsresultat avseende THC

(tetrahydrokannabinol – en aktiv beståndsdel i cannabis) hos patienter som får Orkambi. Läkaren kan

beställa ett annat test för att bekräfta resultatet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Om det går kan det vara bäst att inte använda Orkambi under

graviditet, och läkaren hjälper dig att avgöra vad som är bäst för dig och barnet.

Det är okänt om lumakaftor eller ivakaftor utsöndras i bröstmjölk. Om du planerar att amma ska du

rådgöra med läkaren innan du tar Orkambi. Läkaren bestämmer om du ska rekommenderas att sluta

amma eller avbryta behandlingen med lumakaftor/ivakaftor. Läkaren tar hänsyn till nyttan med

amning för barnet och nyttan med behandlingen för dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats hos patienter som får ivakaftor

, en beståndsdel i Orkambi, vilket kan

påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du får yrsel ska du inte köra eller

använda maskiner förrän yrseln har försvunnit.

Om ett barn upplever yrsel medan han/hon tar Orkambi

rekommenderas det att barnet inte cyklar

eller gör något som kräver full uppmärksamhet tills symtomen försvinner.

Orkambi innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Orkambi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Rekommenderad dos

Rekommenderad dos för patienter från 6 år och äldre är två tabletter på morgonen och två tabletter på

kvällen (med 12 timmars mellanrum). Det innebär sammanlagt fyra tabletter per dag som ska tas med

mat som innehåller fett.

Det finns olika styrkor av Orkambitabletterna för olika åldersgrupper. Kontrollera att du har fått rätt

tablett (nedan).

Ålder

Tabletter

Dos

6 till 11 år

Orkambi 100 mg/125 mg

2 tabletter på morgonen

2 tabletter på kvällen

12 år och äldre

Orkambi 200 mg/125 mg

2 tabletter på morgonen

2 tabletter på kvällen

Du kan börja ta Orkambi på vilken veckodag som helst.

Om du har måttliga eller svåra problem med leverfunktionen

kan läkaren behöva minska dosen

Orkambi, eftersom din lever inte tar hand om läkemedlet lika snabbt som hos dem som har normal

leverfunktion.

Måttliga leverproblem:

dosen kan sänkas till två tabletter på morgonen och en tablett på

kvällen

Svåra leverproblem:

dosen kan sänkas till en tablett på morgonen och en tablett på kvällen

Administreringssätt

Orkambi ska tas via munnen. Svälj tabletterna hela. Tugga inte, dela inte och lös inte upp tabletterna.

Det är viktigt att

ta Orkambi med mat som innehåller fett

för att du ska få rätt halt av läkemedlet i

kroppen. En måltid eller ett mellanmål som innehåller fett ska ätas strax före eller efter intaget av

Orkambi. Måltider och mellanmål enligt CF-riktlinjerna eller de måltider som rekommenderas i

vanliga riktlinjer för näringsintag innehåller tillräckligt med fett. Exempel på måltider och mellanmål

som innehåller fett är sådana som tillagas med smör eller olja eller som innehåller ägg. Exempel på

andra fettinnehållande livsmedel är:

ost, helmjölk, helfeta mejeriprodukter

kött, fet fisk

avokado, hummus, sojabaserade produkter (tofu)

näringsbarer eller näringsdrycker

Om du har tagit för stor mängd av Orkambi

Kontakta läkare eller apotekspersonal för råd. Ta om möjligt med dig ditt läkemedel och denna

bipacksedel. Du kan få biverkningar, bland annat de som nämns i avsnitt 4 nedan.

Om du har glömt att ta Orkambi

Ta den missade dosen tillsammans med fettinnehållande mat om det har gått mindre än 6 timmar

sedan du skulle ha tagit dosen. I annat fall ska du vänta till nästa schemalagda dos och ta den som

vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Orkambi

Du ska fortsätta att ta läkemedlet enligt läkarens anvisningar även om du mår bra.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De biverkningar som rapporteras för Orkambi och ivakaftor enbart (en av de aktiva substanserna

i Orkambi) listas nedan och kan förekomma vid användning av Orkambi.

Allvarliga biverkningar

av Orkambi inkluderar förhöjda halter av leverenzymer i blodet, leverskada

och försämring av befintlig allvarlig leversjukdom. Försämringen av leverfunktionen kan vara dödlig.

Dessa allvarliga biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Tala omedelbart om för läkaren

om du får något av följande symtom:

smärta eller obehag i övre högra delen av magen (buken)

gulfärgning av huden eller ögonvitorna

dålig aptit

illamående eller kräkningar

förvirring

mörkfärgad urin

Övriga biverkningar

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

slemhosta

nästäppa

andnöd

huvudvärk

magsmärtor

diarré

ökad slembildning

illamående

förkylning*

yrsel*

förändringar av typen av bakterier i upphostningar*

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

tryck över bröstet

trängre luftvägar

bihålebesvär*

täppt eller rinnande näsa

övre luftvägsinfektion

halsont

rodnad i halsen*

hudutslag

gasbildning

kräkningar

förhöjning av ett enzym i blodet (kreatinfosfokinas)

höga nivåer av leverenzymer, som syns på blodprov

oregelbunden menstruation eller smärta i samband med menstruation

ont i öronen, obehag från öronen*

öronsus*

rodnad inne i örat*

sjukdom i innerörat (yrsel)*

knöl i bröstet*

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

onormala menstruationer, inklusive utebliven eller oregelbunden mens, eller tätare och rikligare

menstruationer

förhöjt blodtryck

lock för örat*

inflammation i brösten*

förstoring av brösten hos män*

förändringar av eller smärta i bröstvårtorna*

*Biverkningar som endast har setts med ivakaftor.

Biverkningar hos barn

Biverkningar som ses hos barn är liknande de som ses hos vuxna och ungdomar. Förhöjda nivåer av

leverenzymer i blodet förekommer dock oftare hos små barn än hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Orkambi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är lumakaftor och ivakaftor.

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg lumakaftor och 125 mg ivakaftor.

Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg lumakaftor och 125 mg ivakaftor.

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter och Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade

tabletter:

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hypromellosacetatsuccinat,

povidon (K30), natriumlaurylsulfat och magnesiumstearat (se avsnitt 2 ”Orkambi innehåller

natrium”).

Tabletthölje: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk, karmin (E120),

briljantblått FCF aluminiumlack (E133) och indigokarmin aluminiumlack (E132).

Tryckfärg: shellack, järnoxid svart (E172), propenglykol och ammoniumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter (mått 14 × 7,6 × 4,9 mm) är rosa, ovala tabletter

präglade med ”1V125” i svart bläck på ena sidan.

Orkambi 100 mg/125 mg finns i förpackningar innehållande 112 filmdragerade tabletter

(4 förpackningar med 28 filmdragerade tabletter).

Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade tabletter (mått 14 × 8,4 × 6,8 mm) är rosa, ovala tabletter

präglade med ”2V125” i svart bläck på ena sidan.

Orkambi 200 mg/125 mg finns i förpackningar innehållande 28 filmdragerade tabletter och i

multiförpackningar innehållande 112 filmdragerade tabletter (4 förpackningar med 28 filmdragerade

tabletter).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

28-32 Pembroke Street Upper

Dublin 2, D02 EK84

Irland

Tel: +353 (0)1 761 7299

Tillverkare

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irland

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

BT63 5UA

Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Bipacksedel: Information till patienten

Orkambi 100

mg/125

mg granulat i dospåse

Orkambi 150

mg/188

mg granulat i dospåse

lumakaftor/ivakaftor

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar ditt barn

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till ditt barns läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Orkambi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan ditt barn tar Orkambi

Hur ditt barn tar Orkambi

Eventuella biverkningar

Hur Orkambi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Orkambi är och vad det används för

Orkambi innehåller två aktiva substanser, lumakaftor och ivakaftor. Det är ett läkemedel som används

för långtidsbehandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 2 år och äldre med en specifik

förändring (som kallas

F508del

-mutation) i genen för ett protein som kallas CFTR (vilket står för

Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) och är viktigt för regleringen av slem i

lungorna. Hos personer som har mutationen är det CFTR-protein som bildas onormalt. Cellerna

innehåller två kopior av

CFTR

-genen. Orkambi används hos patienter hos vilka båda kopiorna har

F508del

-mutationen (homozygoter).

Lumakaftor och ivakaftor samverkar för att det onormala CFTR-proteinet ska fungera bättre.

Lumakaftor ökar mängden CFTR och ivakaftor hjälper det onormala proteinet att fungera mer

normalt.

2.

Vad du behöver veta innan ditt barn tar Orkambi

Använd inte Orkambi

om barnet är allergiskt mot lumakaftor, ivakaftor eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal innan ditt barn tar Orkambi.

Orkambi ska inte användas av andra patienter än de

som har två kopior av F508del-mutationen

i sin

CFTR

-gen.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg lumakaftor och 125 mg ivakaftor.

Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg lumakaftor och 125 mg ivakaftor.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett)

Orkambi 100 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Rosa, ovala tabletter (mått 14 × 7,6 × 4,9 mm) präglade med ”1V125” i svart bläck på ena sidan.

Orkambi 200 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Rosa, ovala tabletter (mått 14 × 8,4 × 6,8 mm) präglade med ”2V125” i svart bläck på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Orkambi tabletter är indicerade för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 6 år och äldre

som är homozygota för

F508del

-mutationen i

CFTR

-genen (cystic fibrosis transmembrane

conductance regulator; se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Orkambi bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Om patientens

genotyp är okänd ska en noggrann och validerad genotypningsmetod användas för att bekräfta

förekomsten av

F508del

-mutationen i båda allelerna av

CFTR

-genen.

Dosering

Tabell 1: Rekommenderad dos hos patienter från 6 år och äldre

Ålder

Dos

Total daglig dos

6 till 11 år

2 tabletter lumakaftor

100 mg/ivakaftor 125 mg var 12:e

timme

lumakaftor 400 mg/

ivakaftor 500 mg

12 år och äldre

2 tabletter lumakaftor

200 mg/ivakaftor 125 mg var 12:e

timme

lumakaftor 800 mg/

ivakaftor 500 mg

Patienterna kan påbörja behandling på vilken veckodag som helst.

Läkemedlet ska tas i samband med mat som innehåller fett. En måltid eller ett mellanmål som

innehåller fett ska intas strax före eller efter doseringen (se avsnitt 5.2).

Glömd dos

Om det har gått mindre än 6 timmar sedan den glömda dosen ska den schemalagda dosen tas i

samband med mat som innehåller fett. Om det har gått mer än 6 timmar ska patienten anvisas att vänta

till nästa schemalagda dos. Patienten ska inte ta en dubbel dos för att kompensera för den glömda

dosen.

Samtidig användning av CYP3A-hämmare

Ingen dosjustering behövs när CYP3A-hämmare sätts in hos patienter som tar Orkambi. När

behandling sätts in hos patienter som tar starka CYP3A-hämmare, minska dosen till en tablett dagligen

(lumakaftor 100 mg/ivakaftor 125 mg för patienter 6 till 11 år; lumakaftor 200 mg/ivakaftor 125 mg

för patienter 12 år och äldre) under första veckan i behandlingen för att möjliggöra induktionseffekten

vid steady state för lumakaftor. Efter denna period ska man fortsätta med den rekommenderade

dagliga dosen.

Om behandlingen avbryts under mer än en vecka och därefter återinsätts medan starka

CYP3A-hämmare tas, minska dosen till en tablett dagligen (lumakaftor 100 mg/ivakaftor 125 mg för

patienter 6 till 11 år; lumakaftor 200 mg/ivakaftor 125 mg för patienter 12 år och äldre) under första

behandlingsveckan vid återinsättande. Efter denna period ska man fortsätta med den rekommenderade

dagliga dosen (se avsnitt 4.5).

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Försiktighet

rekommenderas till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än eller lika

med 30 ml/min.) eller njursjukdom i slutstadiet (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A). För

patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B) rekommenderas en reducerad dos.

Det finns ingen erfarenhet av att använda läkemedlet till patienter med svårt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass C), men exponeringen förväntas vara högre än hos patienter med måttligt nedsatt

leverfunktion. Därför bör Orkambi användas med försiktighet till patienter med svårt nedsatt

leverfunktion med en reducerad dos efter det att man vägt riskerna mot fördelarna (se avsnitt 4.4, 4.8

och 5.2).

För dosjusteringar för patienter med nedsatt leverfunktion, se tabell 2.

Tabell 2: Rekommendationer om dosjusteringar för patienter med nedsatt leverfunktion

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering

Total daglig dos

Lindrigt nedsatt

leverfunktion

(Child-Pugh klass A)

Ingen dosjustering

För patienter 6 till 11 år

400 mg lumakaftor + 500 mg ivakaftor

För patienter 12 år och äldre

800 mg lumakaftor +

500 mg ivakaftor

Måttligt nedsatt

leverfunktion

(Child-Pugh klass B)

För patienter 6 till 11 år

2 tabletter à 100 mg/125 mg

på morgonen + 1 tablett à

100 mg/125 mg på kvällen

(12 timmar senare)

För patienter 12 år och äldre

2 tabletter à 200 mg/125 mg

på morgonen +

1 tablett à 200 mg/125 mg på

kvällen (12 timmar senare)

För patienter 6 till 11 år

300 mg lumakaftor +

375 mg ivakaftor

För patienter 12 år och äldre

600 mg lumakaftor +

375 mg ivakaftor

Svårt nedsatt

leverfunktion

(Child-Pugh klass C)

För patienter 6 till 11 år

1 tablett à 100 mg/125 mg på

morgonen +

1 tablett à 100 mg/125 mg på

kvällen (12 timmar senare)

eller

en lägre daglig dos

För patienter 12 år och äldre

1 tablett à 200 mg/125 mg på

morgonen +

1 tablett à 200 mg/125 mg på

kvällen (12 timmar senare)

eller

en lägre daglig dos

För patienter 6 till 11 år

200 mg lumakaftor +

250 mg ivakaftor

eller

en lägre daglig dos

För patienter 12 år och äldre

400 mg lumakaftor +

250 mg ivakaftor

eller

en lägre daglig dos

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Orkambi för barn under 2 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

För oral användning.

Patienterna ska instrueras att svälja tabletterna hela. Patienterna ska inte tugga, dela eller lösa upp

tabletterna.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter med CF som är heterozygota för

F508del

-mutationen i

CFTR

-genen

Lumakaftor/ivakaftor har inte effekt för patienter med CF som har

F508del

-mutationen i en allel plus

en andra allel med en mutation som förutspås leda till utebliven CFTR-produktion eller som inte

svarar på ivakaftor

in vitro

(se avsnitt 5.1).

Patienter med CF som har en klass III-defekt (block in gating) i

CFTR-genen

Lumakaftor/ivakaftor har inte studerats på patienter med CF som har en klass III-defekt (block in

gating) i en allel i

CFTR

-genen, med eller utan

F508del

-mutationen i den andra allelen. Eftersom

exponeringen för ivakaftor reduceras mycket kraftigt vid dosering i kombination med lumakaftor ska

lumakaftor/ivakaftor inte användas till dessa patienter.

Respiratoriska biverkningar

Respiratoriska biverkningar (t.ex. obehag i bröstet, dyspné, bronkospasm och onormal andning) var

vanligare under inledningen av behandling med lumakaftor/ivakaftor. Allvarliga respiratoriska

händelser sågs oftare hos patienter med procentuellt förväntad forcerad utandningsvolym under en

sekund (ppFEV

) <40 och kan leda till behandlingsavbrott. Den kliniska erfarenheten av patienter med

ppFEV

<40 är begränsad och ytterligare övervakning av dessa patienter rekommenderas under

behandlingens inledningsskede (se avsnitt 4.8). En kortvarig minskning i FEV

har även observerats

hos vissa patienter efter insättande av lumakaftor/ivakaftor. Det finns ingen erfarenhet av att inleda

behandling med lumakaftor/ivakaftor hos patienter med lungexacerbation och att sätta in behandling

hos patienter med en lungexacerbation är inte tillrådligt.

Effekt på blodtryck

Förhöjt blodtryck har observerats hos vissa patienter som behandlats med lumakaftor/ivakaftor.

Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet hos alla patienter under behandlingen (se avsnitt 4.8).

Patienter med avancerad leversjukdom

Onormal leverfunktion, inklusive avancerad leversjukdom, kan föreligga hos patienter med CF.

Försämring av leverfunktionen hos patienter med avancerad leversjukdom har rapporterats.

Dekompenserad leverfunktion, inklusive leversvikt med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter

med CF med befintlig cirros med portal hypertoni

som får lumakaftor/ivakaftor. Lumakaftor/ivakaftor

bör användas med försiktighet till patienter med avancerad leversjukdom och endast om nyttan

förväntas uppväga riskerna. Om lumakaftor/ivakaftor används till dessa patienter bör de övervakas

noga efter att behandlingen inletts och dosen bör reduceras (se avsnitt 4.2

,

4.8 och 5.2).

Hepatobiliära biverkningar

Förhöjda transaminaser har rapporterats som vanliga hos patienter med CF som får

lumakaftor/ivakaftor. I vissa fall har dessa förhöjningar varit förknippade med samtidiga förhöjningar

av totalt serumbilirubin. Transaminasförhöjningar observerades oftare hos pediatriska patienter än hos

vuxna patienter (se avsnitt 4.8).

Eftersom ett samband med leverskada inte går att utesluta rekommenderas leverfunktionstester

(ALAT, ASAT och bilirubin) innan behandling inleds med lumakaftor/ivakaftor, var tredje månad

under det första behandlingsåret och därefter årligen. För patienter med anamnes på förhöjning av

ALAT, ASAT eller bilirubin bör tätare övervakning övervägas.

Vid betydande förhöjningar av ALAT eller ASAT, med eller utan förhöjt bilirubin (antingen ALAT

eller ASAT >5 x övre normalgränsen [ULN] eller ALAT eller ASAT >3 x ULN med bilirubin

>2 x ULN och/eller klinisk gulsot) bör behandlingen med lumakaftor/ivakaftor avbrytas och värdena

följas noga med laboratorietester tills de har återgått till det normala. En fullständig utredning av

möjliga orsaker ska genomföras och patienterna följas upp noggrant avseende det kliniska förloppet.

När transaminasvärdena är normala igen ska nyttan och riskerna med att återuppta doseringen

övervägas (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

Interaktioner med läkemedel

CYP3A-substrat

Lumakaftor är en stark inducerare av CYP3A. Samadministrering med känsliga CYP3A-substrat eller

CYP3A-substrat med ett snävt terapeutiskt index rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Hormonella preventivmedel, inklusive orala, injicerbara, transdermala och implanterbara, är inte

tillförlitliga vid samadministrering med Orkambi (se

avsnitt 4.5).

Starka CYP3A-inducerare

Ivakaftor är ett substrat för CYP3A4 och CYP3A5. Därför rekommenderas inte samadministrering

med starka CYP3A-inducerare (t.ex. rifampicin och johannesört [

Hypericum perforatum

]) (se

avsnitt 4.5).

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas vid användning av lumakaftor/ivakaftor till patienter med svårt nedsatt

njurfunktion eller njursjukdom i slutstadiet (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Grå starr

Fall av icke-medfödd grumling i ögats lins utan synpåverkan har rapporterats hos pediatriska patienter

som behandlats med lumakaftor/ivakaftor och ivakaftor som monoterapi. Även om andra riskfaktorer

förelåg i vissa fall (såsom användning av kortikosteroider och exponering för strålning) går det inte att

utesluta att ivakaftor kan tillskrivas en viss risk (se avsnitt 5.3). Oftalmologisk undersökning

rekommenderas för pediatriska patienter vid behandlingsstart med lumakaftor/ivakaftor och som

uppföljningskontroll.

Patienter efter organtransplantation

Lumakaftor/ivakaftor har inte undersökts hos patienter med CF som har genomgått

organtransplantation. Därför rekommenderas inte användning till transplanterade patienter. Se

avsnitt 4.5 för interaktioner med immunsuppressiva medel.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Baserat på exponering och indicerade doser anses interaktionsprofilen vara densamma för alla styrkor

och läkemedelsformer.

Lumakaftor är en stark CYP3A-inducerare och ivakaftor är en svag CYP3A-hämmare när de ges som

monoterapi. Det finns potential för att andra läkemedel påverkar lumakaftor/ivakaftor när de

administreras samtidigt, och även för att lumakaftor/ivakaftor påverkar andra läkemedel.

Andra läkemedels potential att påverka lumakaftor/ivakaftor

CYP3A-hämmare

Samadministrering av lumakaftor/ivakaftor med itrakonazol, en stark CYP3A-hämmare, påverkade

inte exponeringen för lumakaftor men ökade exponeringen för ivakaftor 4,3 gånger. På grund av

lumakaftors inducerande verkan på CYP3A vid steady state förväntas nettoexponeringen för ivakaftor

vid samadministrering med en CYP3A-hämmare inte överstiga den vid frånvaro av lumakaftor vid en

dos på 150 mg var tolfte timme, den godkända dosen vid monoterapi med ivakaftor.

Ingen dosjustering krävs när behandling med CYP3A-hämmare inleds på patienter som tar

lumakaftor/ivakaftor. När behandling med lumakaftor/ivakaftor inleds på patienter som tar starka

CYP3A-hämmare ska dosen dock justeras (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Ingen dosjustering rekommenderas vid användning tillsammans med medelstarka eller svaga

CYP3A-hämmare.

CYP3A-inducerare

Samadministrering av lumakaftor/ivakaftor med rifampicin, en stark CYP3A-inducerare, hade

minimal inverkan på exponeringen för lumakaftor men minskade exponeringen för ivakaftor (AUC)

med 57 %. Därför rekommenderas inte samadministrering av lumakaftor/ivakaftor med starka

CYP3A-inducerare (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Ingen dosjustering rekommenderas vid användning tillsammans med medelstarka eller svaga

CYP3A-hämmare.

Lumakaftors/ivakaftors potential att påverka andra läkemedel

CYP3A-substrat

Lumakaftor är en stark CYP3A-inducerare. Ivakaftor som ges som monoterapi är en svag

CYP3A-hämmare. Nettoeffekten av behandling med lumakaftor/ivakaftor förväntas vara en kraftig

CYP3A-inducering. Därför kan samtidig användning av lumakaftor/ivakaftor och CYP3A-substrat

minska exponeringen för dessa substrat (se avsnitt 4.4).

P

gp-substrat

In vitro

-studier tyder på att lumakaftor har potential att både hämma och inducera P-gp. Dessutom

visade en klinisk studie med ivakaftor som monoterapi att ivakaftor är en svag P-gp-hämmare. Därför

kan samtidig användning av lumakaftor/ivakaftor och P-gp-substrat (t.ex. digoxin) förändra

exponeringen för dessa substrat.

CYP2B6- och CYP2C-substrat

Interaktion med CYP2B6- och CYP2C-substrat har inte undersökts

in vivo

In vitro

-studier tyder på att

lumakaftor har potential att inducera CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 och CYP2C19, men även hämning

av CYP2C8 och CYP2C9 har observerats

in vitro

. Dessutom tyder

in vitro

-studier på att ivakaftor kan

hämma CYP2C9. Därför kan samtidig användning av lumakaftor/ivakaftor förändra (dvs. antingen

öka eller minska) exponeringen för CYP2C8- och CYP2C9-substrat, minska exponeringen för

CYP2C19-substrat och väsentligt minska exponeringen för CYP2B6-substrat.

Lumakaftors/ivakaftors potential att interagera med transportörer

Experiment

in vitro

visar att lumakaftor är ett substrat för BCRP (Breast Cancer Resistance Protein).

Samtidig administrering av Orkambi och läkemedel som hämmar BCRP kan öka koncentrationen av

lumakaftor i plasma. Lumakaftor hämmar de organiska anjoniska transportörerna (OAT) 1 och 3.

Lumakaftor och ivakaftor är BCRP-hämmare. Samtidig administrering av Orkambi och läkemedel

som är substrat för OAT1/3 och BCRP-transport kan öka plasmakoncentrationerna av sådana

läkemedel. Lumakaftor och ivakaftor är inte hämmare av OATP1B1, OATP1B3 och organiska

katjontransportörer (OCT) 1 och 2. Ivakaftor är inte en hämmare av OAT1 och OAT3.

Fastställda och andra potentiellt betydelsefulla interaktioner

Tabell 3 visar den fastställda eller predicerade effekten av lumakaftor/ivakaftor på andra läkemedel

och effekten av andra läkemedel på lumakaftor/ivakaftor. Den information som rapporteras i tabell 3

kommer huvudsakligen från

in vitro

-studier. De rekommendationer som ges under ”Klinisk

kommentar” i tabell 3 bygger på interaktionsstudier, klinisk relevans eller interaktioner som prediceras

på grund av elimineringsvägarna. De interaktioner som har störst klinisk relevans listas först.

Tabell 3: Fastställda och andra potentiellt betydelsefulla interaktioner – dosrekommendationer

för användning av lumakaftor/ivakaftor tillsammans med andra läkemedel

Läkemedelsklass för

samtidig användning:

den aktiva substansens

namn

Effekt

Klinisk kommentar

Läkemedel med störst klinisk relevans för samtidig användning

Antiallergika:

montelukast

↔ LUM, IVA

↓ montelukast

På grund av

induktion av

CYP3A/2C8/2C9

av LUM

Ingen dosjustering av montelukast

rekommenderas. Lämplig och rimlig klinisk

övervakning ska tillämpas vid

samadministrering med lumakaftor/ivakaftor.

Lumakaftor/ivakaftor kan minska

exponeringen för montelukast, vilket kan

reducera dess effekt.

fexofenadin

↔ LUM, IVA

↑ eller ↓

fexofenadin

På grund av

induktion eller

inhibition av P-gp

Dosjustering av fexofenadin kan krävas för att

önskad klinisk effekt ska uppnås.

Lumakaftor/ivakaftor kan förändra

exponeringen för fexofenadin.

Antibiotika:

klaritromycin,

telitromycin

↔ LUM

↑ IVA

På grund av

hämning av

CYP3A av

klaritromycin,

telitromycin

↓ klaritromycin,

telitromycin

På grund av

induktion av

CYP3A av LUM

Ingen dosjustering av lumakaftor/ivakaftor

rekommenderas när behandling med

klaritromycin eller telitromycin inleds till

patienter som tar lumakaftor/ivakaftor.

Dosen lumakaftor/ivakaftor bör reduceras till

en tablett dagligen under den första

behandlingsveckan när behandling med

lumakaftor/

ivakaftor inleds till patienter som tar

klaritromycin eller telitromycin.

Ett alternativ till dessa antibiotika, såsom

azitromycin, bör övervägas.

Lumakaftor/ivakaftor kan minska

exponeringen för klaritromycin och

telitromycin, vilket kan reducera deras effekt.

Läkemedelsklass för

samtidig användning:

den aktiva substansens

namn

Effekt

Klinisk kommentar

erytromycin

↔ LUM

↑ IVA

På grund av

hämning av

CYP3A av

erytromycin

↓ erytromycin

På grund av

induktion av

CYP3A av LUM

Ingen dosjustering av lumakaftor/ivakaftor

rekommenderas vid samadministrering med

erytromycin.

Ett alternativ till erytromycin, såsom

azitromycin, bör övervägas.

Lumakaftor/ivakaftor kan minska

exponeringen för erytromycin, vilket kan

reducera dess effekt.

Antikonvulsiva:

karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin

↔ LUM

↓ IVA

På grund av

induktion av

CYP3A av dessa

antikonvulsiva

↓ karbamazepin,

fenobarbital,

fenytoin

På grund av

induktion av

CYP3A av LUM

Samtidig användning av lumakaftor/ivakaftor

med dessa antikonvulsiva rekommenderas inte.

Exponeringen för ivakaftor och antikonvulsiva

kan minska signifikant, vilket kan reducera

effekten av de båda aktiva substanserna.

Antimykotika:

itrakonazol*,

ketokonazol,

posakonazol,

vorikonazol

↔ LUM

↑ IVA

På grund av

hämning av

CYP3A av dessa

antimykotika

↓ itrakonazol,

ketokonazol,

vorikonazol

På grund av

induktion av

CYP3A av LUM

↓ posakonazol

På grund av

induktion av UGT

av LUM

Ingen dosjustering av lumakaftor/ivakaftor

rekommenderas när behandling med dessa

antimykotika inleds till patienter som tar

lumakaftor/ivakaftor.

Dosen lumakaftor/ivakaftor bör reduceras till

en tablett dagligen under den första

behandlingsveckan när behandling med

lumakaftor/

ivakaftor inleds till patienter som tar dessa

antimykotika.

Samtidig användning av lumakaftor/ivakaftor

med dessa antimykotika rekommenderas inte.

Patienter ska övervakas noga för genombrott

av svampinfektioner om sådana läkemedel

behövs. Lumakaftor/ivakaftor kan minska

exponeringen för dessa antimykotika, vilket

kan reducera deras effekt.

Läkemedelsklass för

samtidig användning:

den aktiva substansens

namn

Effekt

Klinisk kommentar

flukonazol

↔ LUM

↑ IVA

På grund av

hämning av

CYP3A av

flukonazol

↓ flukonazol

På grund av

induktion av LUM;

flukonazol

elimineras primärt

genom utsöndring

via njurarna som

oförändrat

läkemedel. En

blygsam

minskning av

exponeringen för

flukonazol har

dock observerats

med starka

inducerare

Ingen dosjustering av lumakaftor/ivakaftor

rekommenderas vid samadministrering med

flukonazol.

En högre dos flukonazol kan krävas för att få

önskad klinisk effekt. Lumakaftor/ivakaftor

kan minska exponeringen för flukonazol,

vilket kan reducera dess effekt.

Antiinflammatoriska:

ibuprofen

↔ LUM, IVA

↓ ibuprofen

På grund av

induktion av

CYP3A/2C8/2C9

av LUM

En högre dos ibuprofen kan krävas för att få

önskad klinisk effekt. Lumakaftor/ivakaftor

kan minska exponeringen för ibuprofen, vilket

kan reducera dess effekt.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/843782/2018

EMEA/H/C/003954

Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

Sammanfattning av Orkambi och varför det är godkänt inom EU

Vad är Orkambi och vad används det för?

Orkambi är ett läkemedel som används för att behandla cystisk fibros hos patienter i åldern 2 år och

uppåt. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som har allvarliga effekter på lungorna och

matsmältningssystemet. Sjukdomen drabbar cellerna som producerar slem och magsafter. Vid cystisk

fibros blir utsöndringarna tjocka och orsakar blockering. Ansamling av tjocka och klibbiga utsöndringar i

lungorna orsakar inflammation och långvariga infektioner. Blockeringen av bukspottkörtelns rörsystem

saktar ner nedbrytningen av mat i tarmen och leder till dålig tillväxt.

Orkambi ges till patienter som har en genetisk mutation (förändring) som kallas F508del-mutationen.

Denna mutation påverkar genen för ett protein som kallas CFTR (”Cystic Fibrosis Transmembrane

Conductance Regulator”), som deltar i regleringen av produktionen av slem och magsafter. Orkambi ges

till patienter som har ärvt mutationen från båda föräldrarna.

Orkambi innehåller de aktiva substanserna lumakaftor och ivakaftor.

Hur används Orkambi?

Orkambi ska endast förskrivas av en läkare med erfarenhet av behandlingen av cystisk fibros. Det ska

endast förskrivas till patienter som bekräftats ha F508del-mutationen i båda kopiorna av CFTR-genen.

Orkambi finns som tabletter och granulat. Den rekommenderade dosen beror på patientens ålder och

vikt. Tabletterna eller granulaten tas var tolfte timme med fetthaltiga livsmedel.

För mer information om hur du använder Orkambi, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Orkambi?

Cystisk fibros orsakas av mutationer i CFTR-genen. Denna gen framställer CFTR-proteinet, som deltar i

regleringen av produktionen av slem och magsafter. Mutationerna minskar mängden CFTR-protein på

cellytan eller påverkar proteinets sätt att verka.

Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

EMA/843782/2018

Sida 2/3

En av de aktiva substanserna i Orkambi, lumakaftor, ökar mängden CFTR-protein på cellen och den

andra, ivakaftor, ökar aktiviteten hos det defekta CFTR-proteinet. Dessa verkningar gör slem och

magsafter mindre tjocka.

Vilken nytta med Orkambi har visats i studierna?

Orkambi förbättrade lungfunktionen i två huvudstudier med 1 108 patienter med cystisk fibros i åldern

12 år och uppåt, och i en studie med 204 barn i åldern 6–11 år. Alla patienterna hade F508del-

mutationen i CFTR-genen. I studierna jämfördes Orkambi med placebo (overksam behandling), och båda

lades till patienternas vanliga behandling.

I de två studierna med patienter från 12 års ålder var huvudeffektmåttet baserat på förbättringen av

patienternas förväntad FEV

, som är ett mått på hur väl lungorna arbetar. Resultaten från den första

studien visade att patienterna som tog Orkambi efter 24 veckors behandling hade en genomsnittlig

förbättring av FEV

som var 2,41 procentenheter högre än för dem som tog placebo. Denna siffra var

2,65 i den andra studien. Behandling med Orkambi minskade också antalet exacerbationer (attacker)

som krävde sjukhusintagning eller antibiotikabehandling. Totalt sett sänktes antalet exacerbationer med

39 procent jämfört med placebo.

I studien med barn i åldern 6–11 år var huvudeffektmåttet en sänkning av lungclearanceindex (LCI

vilket visar på en förbättring av lungventilationen. Efter 24 veckors behandling minskade LCI

med 1,01

hos patienter som behandlades med Orkambi jämfört med en ökning på 0,08 hos patienter som

behandlades med placebo.

Ytterligare en studie omfattade 60 barn i åldern 2–5 år med cystisk fibros som hade F508del-mutationen

i CFTR-genen. Samtliga barn behandlades med Orkambi. Efter 24 veckors behandling förbättrades CFTR-

proteinets aktivitet, vilket mättes genom en minskning av mängden klorid i svett. Patienter med cystisk

fibros har höga halter klorid i svett på grund av att CFTR inte fungerar som det ska. Avbrott i

behandlingen med Orkambi orsakade att kloridhalterna ökade igen. Barnens tillväxt (mätt i

kroppsmasseindex, BMI, vikt och längd) förbättrades också.

Vilka är riskerna med Orkambi?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Orkambi (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

dyspné (andnöd), diarré och illamående. Allvarliga biverkningar är bland annat leverproblem såsom

förhöjda leverenzymer, kolestatisk hepatit (uppbyggnad av galla som leder till inflammation i levern) och

leverencefalopati (en hjärnsjukdom som orsakas av leverproblem). Sammantaget uppträdde dessa

allvarliga biverkningar hos fler än 1 av 200 personer under de kliniska studierna.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Orkambi finns i bipacksedeln.

Varför är Orkambi godkänt i EU?

Orkambi har visat sig förbättra lungfunktionen och lungventilationen hos patienter med cystisk fibros från

6 års ålder. Effekterna av Orkambi på barn i åldern 2–5 år ansågs vara ungefär desamma som hos äldre

barn, och en långtidsstudie kommer att genomföras för att bekräfta detta.

De gynnsamma effekterna av Orkambi var mindre än väntat för ett läkemedel som behandlar

sjukdomens mekanism snarare än dess symtom. Eftersom cystisk fibros orsakad av F508del-mutationen

är särskilt allvarlig ansågs dock de observerade effekterna vara kliniskt relevanta för patienter som

saknar andra alternativ. Orkambis biverkningar drabbade främst tarmen och andningen och ansågs i

allmänhet vara lindriga till måttliga samt hanterbara.

Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

EMA/843782/2018

Sida 3/3

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att nyttan med Orkambi är större än riskerna och

rekommenderade att Orkambi skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Orkambi?

Företaget som marknadsför Orkambi måste utföra en 5-årsstudie på patienter med cystisk fibros för

att utvärdera de långsiktiga effekterna av läkemedlet. Ytterligare en långtidsstudie på barn med cystisk

fibros i åldern 2–5 år krävs för att jämföra de barn som har F508del-mutationen i CFTR-genen och som

behandlats med Orkambi med dem som inte behandlats med Orkambi. Studien syftar till att utvärdera

hur sjukdomen fortskrider i de två grupperna av barn.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Orkambi har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Orkambi kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Orkambi utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Orkambi

Den 19 november 2015 beviljades Orkambi ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Orkambi finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Orkambi

Denna sammanfattning uppdaterades senast 12-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen