Optruma

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-07-2021

Aktiva substanser:
raloxifenhydroklorid
Tillgänglig från:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod:
G03XC01
INN (International namn):
raloxifene
Terapeutisk grupp:
Könshormoner och modulatorer av könsorganen,
Terapiområde:
Osteoporos, postmenopausala
Terapeutiska indikationer:
Optruma är indicerat för behandling och förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor. En signifikant minskning av förekomsten av vertebrala, men inte höftfrakturer har visats. Vid val av Optruma eller andra terapier inklusive östrogener, för en enskild postmenopausal kvinna, övervägande bör ges till menopausala symtom, effekter på uterus och breast vävnader, och kardiovaskulära risker och fördelar (se avsnitt 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 24
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000185
Tillstånd datum:
1998-08-05
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000185

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

03-09-2008

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-07-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Optruma 60 mg filmdragerade tabletter

(raloxifenhydroklorid)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar tecken på sjukdom som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Optruma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Optruma

Hur du tar Optruma

Eventuella biverkningar

Hur Optruma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

5.

Vad Optruma är och vad det används för

Optruma innehåller den aktiva substansen raloxifenhydroklorid.

Optruma används för att behandla och förebygga benskörhet hos kvinnor efter menopaus. Optruma

minskar risken för frakturer i ryggkotorna hos kvinnor som efter menopaus lider av benskörhet. Någon

minskad risk för höftfrakturer har inte visats.

Hur Optruma fungerar

Optruma tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas selektiva

östrogenreceptormodulatorer (SERM). När en kvinna når menopaus, sjunker nivåerna av det kvinnliga

könshormonet, östrogen. Optruma härmar några av de goda effekterna av östrogen efter menopausen.

Benskörhet är en sjukdom som gör att ditt skelett blir tunt och bräckligt – denna sjukdom är speciellt

vanlig hos kvinnor efter menopaus. Även om inga symtom märks i början, gör benskörhet att risken

för benbrott ökar, speciellt i ryggkotor, höfter och handleder. Benskörhet kan också orsaka ryggvärk,

minska kroppslängden och ge en böjd rygg.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Optruma

Ta inte Optruma

Om du behandlas eller har behandlats för blodproppar (proppar i benen, lungorna eller i ögats

näthinna)

Om du är allergisk (överkänslig) mot raloxifen eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om det fortfarande finns möjlighet att du kan bli gravid, Optruma kan skada ditt ofödda barn.

Om du har en leversjukdom (exempelvis skrumplever, något nedsatt leverfunktion eller gulsot

vid gallbesvär).

Om du har svåra njurproblem.

Om du utan känd orsak får en blödning från underlivet. Då måste din läkare undersöka dig.

Om du har en pågående livmodercancer, eftersom erfarenheten är begränsad från behandling

med Optruma av kvinnor med denna sjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Optruma.

Om du är orörlig under en tid såsom rullstolsbunden, i behov av att läggas in på sjukhus eller att

vara sängliggande för att tillfriskna efter en operation eller efter en oväntad sjukdom för att

dessa tillstånd kan öka din risk för blodpropp (djup ventrombos, lungemboli eller retinal

ventrombos).

Om du har haft någon skadlig händelse i hjärnan (som beror på sjukdom i blodkärl eller propp,

t.ex. hjärnblödning eller stroke) eller om din läkare har sagt till dig att du löper stor risk att få en

sådan.

Om du har leversjukdom.

Om du har bröstcancer, eftersom erfarenheten är begränsad av behandling med Optruma hos

kvinnor med denna sjukdom.

Om du får östrogenbehandling.

Det är osannolikt att Optruma ger blödningar från underlivet. Därför är en underlivsblödning när du tar

Optruma oväntad. Du ska då låta din läkare undersöka dig.

Optruma hjälper inte mot övergångsbesvär, som t.ex. värmevallningar.

Optruma sänker totalkolesterol och LDL-kolesterol (det “onda” kolesterolet). Vanligtvis påverkar

Optruma inte triglycerider eller HDL-kolesterol (det “goda” kolesterolet). Du ska emellertid tala med

din läkare innan du använder Optruma om du tidigare tagit östrogen och erhållit extremt förhöjda

triglyceridvärden.

Optruma innehåller laktos

Om din läkare har sagt till dig att du inte tål laktos, en typ av socker, ska du kontakta honom/henne

innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel och Optruma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Om du tar läkemedel som innehåller digitalis för hjärtat eller antikoagulantia för att förtunna blodet,

t.ex. warfarin, kan din läkare behöva ändra doserna av dessa läkemedel.

Tala om för din doktor om du tar kolestyramin, som huvudsakligen används som ett lipidsänkande

läkemedel då detta kan leda till sämre effekt av Optruma.

Graviditet och amning

Optruma är enbart till för kvinnor vars menstruationer helt upphört och får inte tas av kvinnor som

fortfarande kan få barn. Optruma kan skada ditt ofödda barn.

Ta inte Optruma under amning, eftersom läkemedlet kan gå över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Optruma har ingen eller försumbar inverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

3.

Hur du tar Optruma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Doseringen är en tablett per dag. Det spelar ingen roll när på dagen du tar tabletten, men det är lättare

att komma ihåg läkemedlet genom att ta tabletten vid samma tid varje dag. Du kan ta tabletten med

eller utan föda.

Tabletterna är för oral användning.

Optruma tabletter sväljes hela, antingen med eller utan vatten. Tabletten ska inte delas eller krossas

innan intag. En delad eller krossad tablett kan smaka illa och du riskerar att få i dig fel dos.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska fortsätta att ta Optruma. Läkaren kan även råda

dig att äta kalciumtabletter och D-vitamin.

Om du har tagit för stor mängd av Optruma

Kontakta läkare eller apotekspersonal. Om du har tagit för stor mängd av Optruma kan det hända att

du får kramp i benen och får yrsel.

Om du har glömt att ta Optruma

Ta en tablett så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att

ersätta en glömd dos.

Om du slutar att ta Optruma

Sluta inte att ta Optruma utan att först tala med din läkare.

Det är viktigt att du fortsätter att ta Optruma så som läkaren föreskriver. Optruma kan behandla eller

förebygga din benskörhet bara om du fortsätter att ta tabletterna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar av Optruma har varit lindriga.

Mycket vanliga biverkningar (drabbar mer än 1 patient av 10) är:

Värmevallningar (vasodilatation)

Influensasymtom

Gastrointestinala symtom som illamående, kräkningar, buksmärta och obehagskänsla i

magen

Ökat blodtryck

Vanliga biverkningar (drabbar 1 till 10 patienter av 100) är:

Huvudvärk inklusive migrän

Kramp i vaderna

Svullnad i händer, fötter och ben (perifert ödem)

Gallsten

Utslag

Lättare bröstsymtom som smärta, svullnad och ömhet

Mindre vanliga biverkningar (drabbar 1 till 10 patienter av 1 000) är:

Ökad risk för blodproppar i benen (djup ventrombos)

Ökad risk för blodproppar i lungorna (lungemboli)

Ökad risk för blodproppar i ögonen (retinal ventrombos)

Huden runt en ven blir röd och öm (ytlig venös tromboflebit)

Blodpropp i artär (t ex stroke, och en ökad risk att dö i stroke)

Minskad mängd trombocyter

I sällsynta fall kan nivåerna av leverenzymer öka i blodet vid behandling med Optruma

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Optruma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Får ej frysas.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är raloxifenhydroklorid. Varje tablett innehåller 60 mg

raloxifenhydroklorid, vilket motsvarar 56 mg raloxifen.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Povidon, polysorbat 80, laktos, laktosmonohydrat, krospovidon, magnesiumstearat.

Tablettdragering: Titandioxid (E171), polysorbat 80, hypromellos, makrogol 400, karnaubavax.

Tryckfärg: Shellack, propylenglykol, indigokarmin (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Optruma är vita, ovala, filmdragerade tabletter märkta 4165. De är förpackade i tryckförpackningar

eller plastburkar. Kartongerna med tryckförpackningar innehåller 14, 28 eller 84 tabletter. Burkarna

innehåller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madrid), Spanien.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Tel. +49-(0) 89 78080

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Esteve Pharmaceuticals, S.A.

Tel: + 34-93 446 60 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 440 33 00

France

Pierre Fabre Médicament

Tél: + 33-(0) 1 49 10 80 00

Portugal

Laboratórios Vitória S.A.

Tel: + 351- 21 4758300

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

A. Menarini

Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland)

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Denna bipacksedel ändrades senast månad ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Optruma 60 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 60 mg raloxifenhydroklorid, vilket motsvarar 56 mg raloxifen fri

bas.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller laktos (149,40 mg)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Tabletterna är ovala, vita och märkta ”4165”.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Optruma är avsett för behandling och förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor. Det

har visats att incidensen av vertebrala frakturer, men ej av höftfrakturer, reduceras signifikant.

Vid val av behandling av den postmenopausala kvinnan med Optruma eller andra terapier inklusive

östrogener skall hänsyn tas till menopausala symtom, effekter på uterus- och bröstvävnader samt

kardiovaskulära för- och nackdelar (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos är en tablett dagligen, vilken kan intas när som helst under dagen och oberoende

av måltider. På grund av sjukdomens natur är Optruma avsett för långtidsbehandling.

Tillskott av kalcium och vitamin D rekommenderas i regel till kvinnor med lågt intag av dessa ämnen

via födan.

Äldre:

Ingen dosjustering behövs för äldre.

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Optruma bör inte användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3). Till patienter

med måttligt och lindrigt nedsatt njurfunktion bör Optruma användas med försiktighet.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Optruma bör inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population:

Optruma ska inte ges till barn. Det finns ingen relevant indikation för Optruma hos barn.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Skall inte användas av fertila kvinnor (se avsnitt 4.6).

Pågående eller anamnes på venös tromboembolism (VTE) inkluderande djup ventrombos,

lungembolism och retinal ventrombos.

Leverinsufficiens inkluderande gallstas.

Svår njurinsufficiens.

Uterin blödning av okänd etiologi.

Optruma skall inte användas av patienter med tecken eller symtom på endometriecancer, eftersom

säkerheten i denna patientgrupp inte har studerats tillräckligt.

4.4

Varningar och försiktighet

Raloxifen associeras med en ökad risk för venös tromboembolism som är likartad den risk som

rapporterats vid pågående hormonell substitutionsterapi. Hos patienter där det föreligger risk för venös

tromboembolism skall, oavsett orsak, risk/nyttabalansen särskilt beaktas. Behandlingen med Optruma

skall avbrytas vid tillstånd eller sjukdom som leder till långvarig immobilisering. Utsättande skall ske

så snart som möjligt efter att sjukdomen debuterat eller tre dagar innan immobiliseringen börjar.

Behandlingen skall inte återinsättas innan det utlösande tillståndet avklingat och patienten åter är fullt

rörlig.

I en studie på postmenopausala kvinnor med dokumenterad koronar hjärtsjukdom eller förhöjd risk för

koronara händelser visades att raloxifen inte påverkade incidensen av hjärtinfarkt, akut

koronarsyndrom som krävde sjukhusvård, total mortalitet, inkluderande total kardiovaskulär

mortalitet, eller stroke, jämfört med placebo. Hos kvinnor som fick raloxifen rapporterades emellertid

ett ökat antal dödsfall på grund av stroke. Frekvensen dödsfall på grund av stroke var 2,2 per 1 000

kvinnor per år för raloxifen jämfört med 1,5 per 1 000 kvinnor per år för placebo (se avsnitt 4.8).

Hänsyn bör tas till detta vid förskrivning av raloxifen till postmenopausala kvinnor med stroke i

anamnesen eller andra väsentliga riskfaktorer för stroke, såsom transitorisk ischemisk attack eller

förmaksflimmer.

Ingenting tyder på att raloxifen ger upphov till proliferation av endometriet. Varje uterin blödning

under Optruma-behandling är oväntad och skall utredas fullständigt av specialist. De två vanligaste

diagnoserna i samband med uterin blödning under behandling med raloxifen var endometrieatrofi och

benigna endometriepolyper. Hos postmenopausala kvinnor som fått raloxifen under 4 år rapporterades

0,9 % benigna endometriepolyper jämfört med 0,3 % hos kvinnor som erhållit placebo.

Raloxifen metaboliseras huvudsakligen i levern. Enstaka doser av raloxifen givna till patienter med

cirrhos och lätt leverinsufficiens (Child-Pugh klass A) gav plasmakoncentrationer av raloxifen

cirka 2,5 gånger kontrollgruppens. Ökningen var korrelerad till koncentrationen av totalt bilirubin.

Därför ska Optruma inte användas till patienter med leverinsufficiens. Nivåerna av totalt S-bilirubin,

glutamyltransferas, alkalisk fosfatas, ALAT och ASAT skall, om förhöjda värden observeras, noga

följas under behandlingen.

Begränsade kliniska data tyder på att raloxifen kan ha samband med en markant ökning av

serumtriglycerider hos patienter med tidigare oral östrogeninducerad hypertriglyceridemi (

>

mmol/l). Hos patienter med denna sjukdomshistoria bör serumtriglycerider mätas under behandling

med raloxifen.

Säkerheten av Optruma hos patienter med bröstcancer har inte studerats tillräckligt. Inga data finns

tillgängliga från samtidig användning av Optruma och medel som används vid behandling av tidig

eller avancerad bröstcancer. Därför skall Optruma endast användas för behandling eller förebyggande

av osteoporos efter det att behandlingen av bröstcancer, inklusive adjuvant terapi, har avslutats.

Samtidig administrering av raloxifen och systemiska östrogener rekommenderas inte eftersom

säkerhetsdata för sådan användning är begränsade.

Optruma minskar varken vasodilatation (värmevallningar) eller andra övergångsbesvär som beror på

brist på östrogener.

Optruma innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, Lapp-

laktasbrist eller glukos-galaktos-malabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering med antingen kalciumkarbonat eller andra antacida innehållande aluminium-

eller magnesiumhydroxid påverkar inte absorptionen av raloxifen.

Samtidig administrering av raloxifen och warfarin förändrar inte farmakokinetiken hos någon av

substanserna. Smärre sänkningar av protrombintiden har dock observerats. Om raloxifen ges samtidigt

med warfarin eller andra kumarinderivat skall protrombintiden därför följas. Effekterna på

protrombintid kan dröja flera veckor om Optruma sätts in under pågående antikoagulationsbehandling

med kumarinpreparat.

Raloxifen givet som engångsdos påverkar ej farmakokinetiken för metylprednisolon.

Raloxifen påverkar inte AUC för digoxin vid steady-state-koncentration. Den maximala

plasmakoncentrationen av digoxin ökade med mindre än 5 %.

Förändring i plasmakoncentrationerna av raloxifen vid samtidig tillförsel av andra läkemedel

utvärderades i de kliniska studierna. Frekvent förekommande, samtidigt givna läkemedel inkluderade

paracetamol, icke-steroida antiinflammatoriska medel (exempelvis acetylsalicylsyra, ibuprofen och

naproxen), orala antibiotika, H

-antagonister, H

-antagonister och bensodiazepiner. Samtidig

administrering av dessa medel hade ingen kliniskt relevant effekt på plasmakoncentationerna av

raloxifen.

Samtidigt bruk av vaginala östrogenpreparat medgavs under de kliniska prövningarna, i de fall

atrofiska, vaginala symtom förelåg. Det förekom inget ökat bruk hos Optruma-patienterna jämfört med

placebogruppen.

Raloxifen interagerade ej med proteinbindningen av warfarin, fenytoin eller tamoxifen

in vitro.

Raloxifen skall inte ges samtidigt med kolestyramin (eller andra anjonbytarresiner), som signifikant

reducerar absorptionen och den enterohepatiska cirkulationen av raloxifen.

De maximala koncentrationerna av raloxifen reduceras vid samtidig administrering av ampicillin.

Eftersom den totala absorptionen och eliminationshastigheten för raloxifen inte påverkas, kan

raloxifen dock administreras samtidigt med ampicillin.

Raloxifen ger en smärre ökning av koncentrationerna av hormonbindande globuliner inkluderande

steroidhormonbindande globulin (SHBG), tyroxinbindande globulin (TBG) och

kortikosteroidbindande globulin (CBG) med åtföljande ökning av de totala hormonkoncentrationerna.

Dessa förändringar påverkar inte koncentrationerna av fria hormoner.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Optruma är enbart avsett för postmenopausala kvinnor.

Optruma skall inte användas av fertila kvinnor. Raloxifen kan orsaka fosterskador vid administrering

till gravida kvinnor. Om detta läkemedel av misstag används under graviditet eller om patienten blir

gravid under behandling med Optruma, skall hon informeras om den möjliga risken för fostret (se

avsnitt 5.3).

Amning

Det är inte känt om raloxifen/raloxifenmetaboliter passerar till bröstmjölk. Risk för nyfödda/spädbarn

kan inte uteslutas. Behandling med raloxifen kan därför inte rekommenderas till ammande kvinnor.

Optruma kan påverka barnets utveckling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Raloxifen har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

a.Översikt av säkerhetsprofilen

Den kliniskt mest betydelsefulla biverkningen som rapporterats hos postmenopausala kvinnor efter

behandling med Optruma är

venös tromboembolism (se avsnitt 4.4) som inträffat hos mindre än 1% av

behandlade patienter.

b.Översikt av biverkningar i tabellform

Nedanstående tabell visar de biverkningar och deras förekomst som observerats i de studier för

behandling och förebyggande som genomförts på mer än 13 000 postmenopausala kvinnor, med

tillägg av biverkningar rapporterade efter marknadsintroduktionen. Behandlingstiden var i dessa

studier mellan 6 och 60 månader. Merparten av biverkningarna har vanligen inte krävt terapiavbrott.

Frekvens av biverkningar som rapporterats efter marknadsintroduktionen har beräknats med

utgångspunkt från placebo-kontrollerade kliniska prövningar (som innefattar totalt 15 234 patienter,

7 601 behandlade med raloxifen 60 mg och 7 633 med placebo) hos postmenopausala kvinnor med

osteoporos, eller med fastställd koronar hjärtsjukdom (CHD), eller med ökad risk för koronar

hjärtsjukdom, utan att jämföra med frekvensen av dessa biverkningar i placebogrupperna.

Terapiavbrott p g a biverkningar gjordes under profylaxstudierna av 10,7 % av de 581 Optruma-

behandlade patienterna, jämfört med 11,1 % av de 584 placebobehandlade patienterna. I

behandlingsstudierna avbröts behandlingen p g a biverkningar av 12,8 % av de 2557 Optruma-

behandlade patienterna och av 11,1 % av de 2576 placebobehandlade patienterna.

Följande klassificering vid angivande av biverkningar har använts: mycket vanlig (≥1/10), vanlig

(≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt

(<1/10 000).

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanlig

: Trombocytopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanlig

: Huvudvärk, inkluderande migrän

Mindre vanlig

: stroke med dödlig utgång

Blodkärl

Mycket vanlig:

Vasodilatation (värmevallningar).

Mindre vanlig:

Venös tromboembolisk sjukdom inkluderande djup ventrombos, lungembolism, retinal

Ventrombos, ytlig ventromboflebit.

Artäremboli

Magtarmkanalen

Mycket vanlig

: Gastrointestinala symtom

som illamående, kräkningar, buksmärta, dyspepsi

Hud och subkutan vävnad

Vanlig

: Utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanlig:

Vadkramper

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanlig

: Lindriga bröstsymtom

som smärta, svullnad och ömhet

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanlig:

Influensaliknande symtom.

Vanlig:

Perifera ödem

Undersökningar

Mycket vanlig:

Förhöjt blodtryck

Termer införda baserat på erfarenheter efter marknadsintroduktionen.

c.Beskrivning av utvalda biverkningar

Frekvensen av vasodilatation (värmevallningar) var något förhöjd vid Optruma-behandling jämfört

med placebobehandling (i profylaxstudierna 2-8 år postmenopausalt 24,3 % för Optruma och 18,2 %

för placebo; i behandlingsstudierna, patientmedelålder 66 år, 10,6 % för Optruma och 7,1 % för

placebo). Denna biverkning var vanligast under de 6 första månaderna av behandlingen och

debuterade sällan efter denna tidsperiod.

I en studie på 10 101 postmenopausala kvinnor med dokumenterad koronar hjärtsjukdom eller förhöjd

risk för koronara händelser (RUTH) var förekomsten av vasodilatation (värmevallningar) 7,8 % hos de

raloxifenbehandlade patienterna och 4,7 % hos de placebobehandlade patienterna.

I de placebokontrollerade studierna med raloxifen vid osteoporos förekom venös tromboembolisk

sjukdom inkluderande djup ventrombos, lungembolism och retinal ventrombos i en frekvens av ca

0,8 % eller 3,22 fall per 1 000 patientår. Hos patienter behandlade med Optruma observerades en

relativ risk på 1,60 (konfidensintervall 0,95-2,71) jämfört med patienter behandlade med placebo.

Risken för tromboembolytisk sjukdom var störst under de fyra första behandlingsmånaderna. Ytlig

ventromboflebit uppträdde i en frekvens lägre än 1 %.

Venösa tromboemboliska händelser förekom i RUTH-studien i en frekvens av cirka 2,0 % eller 3,88

fall per 1 000 patientår i raloxifengruppen och 1,4 % eller 2,70 % per 1 000 patientår i

placebogruppen. Risken (hazard ratio) för venös tromboembolism var 1,44 (1,06-1,95) i RUTH-

studien. Ytlig ventromboflebit förekom i en frekvens av 1 % i raloxifengruppen och 0,6 % i

placebogruppen.

I RUTH-studien påverkade inte raloxifen incidensen av stroke jämfört med placebo. Däremot

rapporterades ett större antal dödsfall på grund av stroke i gruppen som behandlades med raloxifen.

Frekvensen av stroke med dödlig utgång var 2,2 per 1 000 kvinnor per år för raloxifen jämfört med 1,5

per 1 000 kvinnor per år för placebo (se avsnitt 4.4). Under en genomsnittlig uppföljningsperiod på 5,6

år avled 59 (1,2%) raloxifen-behandlade kvinnor på grund av stroke jämfört med 39 (0,8%) kvinnor

behandlade med placebo.

En annan biverkning var vadkramper (5,5 % för Optruma och 1,9 % för placebo under

profylaxstudierna, respektive 9,2 % för Optruma och 6,0 % för placebo under behandlingsstudierna). I

RUTH-studien observerades vadkramper hos 12,1 % av de raloxifenbehandlade patienterna och hos

8,3 % av de placebobehandlade patienterna.

Influensaliknande symtom sågs hos 16,2 % av de Optruma-behandlade patienterna och hos 14,0 % av

de placebobehandlade patienterna.

Frekvensen av perifera ödem var inte statistiskt signifikant ökad (p

>

0,05), men uppvisade en

signifikant, dosberoende trend. Frekvensen var 3,1 % för Optruma och 1,9 % för placebo under

profylaxstudierna respektive 7,1 % för Optruma och 6,1 % för placebo under behandlingsstudierna.

Perifera ödem förekom i RUTH-studien hos 14,1 % av de raloxifenbehandlade patienterna och hos

11,7 % av de placebobehandlade patienterna, vilket var statistiskt signifikant.

Något sänkta trombocytvärden (6-10 %) har rapporterats vid raloxifenbehandling i de

placebokontrollerade kliniska studierna av osteoporos med raloxifen.

Sällsynta fall av måttligt förhöjda värden av ASAT och/eller ALAT har rapporterats. Ett

orsakssamband kan inte uteslutas. Motsvarande frekvens av ökade värden förekom hos

placebogruppen.

I en studie (RUTH) med postmenopausala kvinnor med dokumenterad koronar hjärtsjukdom eller

förhöjd risk för koronara händelser observerades ytterligare en biverkning, kolelitiasis, i en frekvens av

3,3 % för de raloxifenbehandlade patienterna och 2,6 % för de placebobehandlade patienterna. Ingen

statistiskt signifikant skillnad förelåg i frekvens kolecystektomi mellan raloxifen (2,3 %) och placebo

(2,0 %).

Optruma (n=317) jämfördes i kliniska studier med hormonell substitutionsterapi (HRT) given som

kontinuerlig (n=110) eller cyklisk (n=205) kombinationsbehandling. Frekvensen av bröstsymtom och

uterina blödningar var signifikant lägre hos dem som behandlades med raloxifen än i någon av de

grupper som erhöll HRT.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I några kliniska studier har dagliga doser av upp till 600 mg getts i 8 veckor och 120 mg i 3 år. Inga

fall av överdosering med raloxifen har rapporterats under de kliniska studierna.

Symtom som benkramp och yrsel har rapporterats hos vuxna patienter, som tog mer än 120 mg vid ett

enda intagstillfälle.

Vid oavsiktlig överdosering hos barn under 2 år har den högsta rapporterade dosen varit 180 mg. Hos

barn var symtomen vid oavsiktlig överdosering ataxi, yrsel, kräkningar, hudutslag, diarré, tremor och

värmekänsla med rodnad samt förhöjt värde på alkaliskt fosfatas.

Den högsta överdosen har varit cirka 1,5 g. Inga dödsfall i samband med överdosering har

rapporterats.

Det finns ingen specifik antidot mot raloxifenhydroklorid.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Selektiv östrogenreceptormodulator. ATC-kod: G03XC01

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Raloxifen är en selektiv östrogenreceptormodulator (SERM) med selektiva agonist- eller

antagonisteffekter på vävnad som påverkas av östrogen. Raloxifen fungerar som agonist på ben och

delvis på kolesterolmetabolism (minskning i total- och LDL-kolesterol), dock ej på hypotalamus eller

på uterus- och bröstvävnad.

Raloxifens biologiska aktivitet utövas, liksom hos östrogen, genom bindning med hög affinitet till

östrogenreceptorer och reglering av genuttryck. Denna bindning ger upphov till differentierade uttryck

av multipla östrogenreglerade gener i olika vävnader. Data tyder på att östrogenreceptorn kan reglera

genuttrycket på minst två olika sätt, vilka är ligand-, vävnads- och/eller genspecifika.

a)

Effekter på skelettet

Den minskning i östrogennivå som inträffar vid menopaus, leder till en markant ökning av

benresorption, förlust av benmassa och risk för fraktur. Förlusten av benmassa sker speciellt snabbt

under de första 10 åren efter menopaus eftersom nybildningen av ben inte motsvarar de resorptiva

förlusterna. Andra riskfaktorer som kan leda till utveckling av osteoporos innefattar tidig menopaus,

osteopeni (minst en standardavvikelse under “peak bone mass”), tunn kroppsbyggnad, kaukasiskt eller

asiasiskt ursprung samt familjär förekomst av osteoporos. Hormonell substitutionsterapi motverkar i

regel den excessiva benresorptionen. Hos postmenopausala kvinnor med osteoporos minskar Optruma

incidensen av vertebrala frakturer, bevarar benmassan och ökar bentätheten.

Optruma är, baserat på dessa riskfaktorer och med hänsyn till den höga livstidsrisken för

osteoporotiska frakturer, avsett för förebyggande behandling av osteoporos för kvinnor under de första

10 åren efter menopaus och som har en bentäthet i ryggraden mellan 1,0 och 2,5 standardavvikelser

under medelvärdet för en ung normalpopulation. Optruma är dessutom avsett för behandling av

osteoporos eller etablerad osteoporos hos kvinnor med en bentäthet i ryggraden på

2,5 standardavvikelser under medelvärdet för en ung normalpopulation och/eller med vertebrala

frakturer och då oavsett bentäthet.

i) Incidens av frakturer. I en studie av 7 705 postmenopausala kvinnor med en medelålder på 66 år och

med osteoporos eller osteoporos med fraktur, minskade 3 års behandling med Optruma incidensen av

vertebrala frakturer med 47 % (relativ risk 0,53, konfidensintervall 0,35-0,79, p

<

0,001) respektive

31 % (relativ risk 0,69, konfidensintervall 0,56-0,86, p

<

0,001). 45 kvinnor med osteoporos eller 15

kvinnor med osteoporos med fraktur behövde behandlas 3 år för att förhindra en eller flera vertebrala

frakturer. Behandling med Optruma under 4 år minskade incidensen av vertebrala frakturer med 46 %

(relativ risk 0,54, konfidensintervall 0,38-0,75) hos patienter med osteoporos och med 32 % (relativ

risk 0,68, konfidensintervall 0,56-0,83) hos patienter med osteoporos med en existerande fraktur.

Under enbart det fjärde året reducerade Optruma risken för ny vertebral fraktur med 39 % (relativ risk

0,61, konfidensintervall 0,43-0,88). Effekt på extravertebrala frakturer har inte visats. Från det fjärde

till det åttonde året tilläts samtidig behandling med bisfosfonat, kalcitonin och fluorider och alla

patienter i denna studie erhöll tillägg av kalcium- och D-vitamin.

I RUTH-studien noterades kliniska frakturer totalt som en sekundär endpoint. Optruma reducerade

incidensen av kliniska vertebrala frakturer med 35 % jämfört med placebo (riskförhållande (HR) 0,65,

konfidensintervall 0,47-0,89). Dessa resultat kan ha påverkats av skillnader i bentäthet (BMD) och

vertebrala frakturer vid studiens början. Ingen skillnad noterades mellan behandlingsgrupperna vad

beträffar incidens av nya extravertebrala frakturer. Under hela studieperioden tilläts samtidig

användning av andra benaktiva läkemedel.

ii) Bentäthet (BMD). Effekten hos Optruma givet en gång dagligen till postmenopausala kvinnor i

ålder upp till 60 år med eller utan uterus, studerades under en behandlingsperiod på två år. Kvinnorna

hade varit postmenopausala i 2 till 8 år. Tre studier inkluderade 1 764 postmenopausala kvinnor som

behandlades med Optruma eller placebo, i båda fallen med samtidigt tillägg av kalcium. I en av dessa

studier hade kvinnorna genomgått hysterektomi. Optruma gav signifikanta ökningar av bentäthet mätt

på höftben och ryggrad samt total mängd mineraliserad vävnad i kroppen jämfört med placebo. Denna

ökning bestod i regel av en ökning på 2 % av BMD jämfört med placebo. En likartad ökning av BMD

sågs i behandlingsstudierna där Optruma administrerades i upp till 7 år. I de profylaktiska studierna

var den andel av försökspersonerna som under raloxifenbehandlingen erfor en ökning respektive

minskning i BMD vad gäller ryggrad 63 % respektive 37 % samt vad gäller totalt höftben 71 %

respektive 29 %.

iii) Kalciumkinetik. Optruma och östrogen påverkar benremodellering och kalciummetabolism på ett

likartat sätt. Optruma gav upphov till minskad benresorption och en förskjutning mot positiv

kalciumbalans på i genomsnitt 60 mg per dag, framförallt orsakad av en minskad kalciumförlust i urin.

iv) Histomorfometri (benkvalitet). I en studie som jämförde Optruma med östrogen, var ben från

patienter behandlade med båda läkemedlen histologiskt normalt, utan tecken på

mineraliseringsdefekter, filtben eller märgfibros.

Raloxifen minskar benresorptionen. Denna effekt på ben visar sig som en minskning av

benomsättningsmarkörer i serum och urin, minskning i benresorption baserat på kinetiska studier med

märkt kalcium, ökning av BMD och minskning av frakturincidens.

b)

Effekter på lipidmetabolism och kardiovaskulär risk

Kliniska studier visade att en daglig dos på 60 mg Optruma signifikant sänkte totalkolesterol (3-6 %)

och LDL-kolesterol (4-10 %). Kvinnor med de högsta, ursprungliga kolesterolvärdena erfor störst

minskning. HDL-kolesterol och triglyceridkoncentrationerna ändrades inte signifikant. Efter 3 års

behandling minskade Optruma fibrinogen (6,71 %). I behandlingsstudien krävde, jämfört med placebo,

signifikant färre Optruma-behandlade patienter insättning av lipidsänkande behandling.

Behandling med Optruma i 8 år påverkade inte signifikant risken för kardiovaskulära incidenser hos

patienter i behandlingsstudien på osteoporos. I RUTH-studien erhölls samma resultat; raloxifen

påverkade inte incidens av hjärtinfarkt, akut koronarsyndrom som krävde sjukhusvård, stroke eller

total mortalitet, inkluderande total kardiovaskulär mortalitet, jämfört med placebo (för förhöjd risk av

stroke med dödlig utgång, se avsnitt 4.4).

Den relativa risken för venös tromboembolisk sjukdom vid behandling med raloxifen var 1,60

(konfidensintervall 0,95-2,71) jämfört med placebo. Den var 1,0 (konfidensintervall 0,3-6,2) vid

jämförelse med östrogen eller hormonell substitutionsterapi. Risken för tromboembolisk sjukdom var

störst under de fyra första månaderna av behandlingen.

c)

Effekter på endometrium och bäckenbotten

I kliniska prövningar stimulerades inte det postmenopausala endometriet av Optruma. Jämfört med

placebo, orsakade raloxifen varken stänkblödning, blödning eller endometriehyperplasi. Nära

3 000 undersökningar med transvaginalt ultraljud (TVU) på 831 kvinnor från alla dosgrupper

utvärderades. Raloxifenbehandlade kvinnor visade genomgående en endometrietjocklek som inte gick

att särskilja från placebogruppens. Efter tre års behandling observerades en minst 5 mm ökning av

endometriets tjocklek, mätt med transvaginalt ultraljud, hos 1,9 % av de 211 kvinnor som behandlades

med 60 mg raloxifen dagligen jämfört med 1,8 % av de 219 kvinnor som fick placebo. Det förelåg

heller inte någon skillnad mellan raloxifen- och placebogrupperna vad gäller förekomsten av

rapporterade uterina blödningar.

Endometriebiopsier tagna efter sex månaders behandling med 60 mg Optruma dagligen uppvisade ett

endometrium utan proliferation hos samtliga patienter. I en studie med doser av Optruma motsvarande

2,5 gånger den rekommenderade dagliga dosen, förelåg heller inte några tecken på

endometrieproliferation eller förstoring av uterus.

I behandlingsstudien gjordes under 4 år årliga mätningar av endometriets tjocklek hos en subgrupp av

patienter (1 644 patienter). Endometriets tjocklek hos Optruma-behandlade kvinnor skiljde sig efter

4 års behandling inte från utgångsvärdena. Ingen skillnad observerades i incidensen av vaginala

blödningar (stänkblödning) eller vaginala flytningar mellan Optruma-behandlade kvinnor och

placebobehandlade. Färre Optruma-behandlade kvinnor jämfört med placebobehandlade krävde

kirurgiskt ingrepp på grund av livmoderframfall. Säkerhetsdata från 3 års raloxifenbehandling tyder

inte på ökad förslappning av muskulaturen i bäckenbotten och behov av bäckenbottenoperation vid

behandling med raloxifen.

Raloxifen ökade inte risken för endometrie- eller ovariecancer under 4 år. Hos postmenopausala

kvinnor som fått raloxifen under 4 år, rapporterades 0,9 % benigna endometriepolyper jämfört med

0,3 % hos kvinnor som erhållit placebo.

d)

Effekter på bröstvävnad

Optruma stimulerar inte bröstvävnad. Det förelåg ingen skillnad med avseende på frekvens och

svårighetsgrad av bröstsymtom (ingen svullnad, spänning och bröstsmärta) mellan Optruma och

placebo i någon av de placebokontrollerade studierna.

Under de 4 år som behandlingsstudien på osteoporos pågått (inkluderande 7 705 patienter) minskade

Optruma-behandling jämfört med placebo risken för bröstcancer totalt sett med 62 % (relativ risk 0,38,

konfidensintervall 0,21-0,69), risken för invasiv bröstcancer med 71 % (relativ risk 0,29,

konfidensintervall 0,13-0,58) och risken för invasiv östrogenreceptorpositiv bröstcancer med 79 %

(relativ risk 0,21, konfidensintervall 0,07-0,50). Optruma påverkar ej risken för

östrogenreceptornegativ bröstcancer. Dessa observationer stödjer slutsatsen, att raloxifen inte har

någon egen östrogen agonistverkan på bröstvävnad.

e)

Effekter på den kognitiva funktionen

Inga negativa effekter har setts på den kognitiva funktionen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Raloxifen absorberas snabbt efter oralt intag. Vid peroral tillförsel absorberas cirka 60 %. Den

presystemiska glukuronideringen är omfattande. Absoluta biotillgängligheten av raloxifen är 2 %. T

och biotillgänglighet är beroende av metabolismen och den enterohepatiska cirkulationen av raloxifen

och dess glukoronidmetaboliter.

Distribution

Raloxifen distribueras i hög grad i kroppen. Distributionsvolymen är inte dosberoende. Raloxifen

binds starkt till plasmaproteiner (98-99 %).

Metabolism

Raloxifen genomgår betydande förstapassagemetabolism till glukuronidkonjugaten raloxifen-4'-

glukuronid, raloxifen-6-glukuronid och raloxifen-6, 4'-diglukuronid. Inga andra metaboliter har

påvisats. Raloxifen utgör mindre än 1 % av de sammanlagda koncentrationerna av raloxifen och

glukuronidmetaboliter. Raloxifennivåerna upprätthålls genom enterohepatisk cirkulation, vilket ger en

halveringstid i plasma på 27,7 timmar.

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/185

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

OPTRUMA

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Optruma?

Optruma är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen raloxifenhydroklorid. Det finns som

vita, ovala tabletter (60 mg).

Vad används Optruma för?

Optruma ges för att behandla och förebygga osteoporos (benskörhet) hos kvinnor efter klimakteriet.

Det har visat sig att Optruma väsentligt minskar risken för kotfrakturer (i ryggraden) men inte för

höftfrakturer.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Optruma?

Den rekommenderade dosen för vuxna och äldre är en tablett dagligen, som tas med eller utan föda.

Patienterna kan också få kalcium- och D-vitamintillägg om de inte får tillräckligt via kosten. Optruma

är avsett för långvarig användning.

Hur verkar Optruma?

Man drabbas av osteoporos när det inte bildas tillräckligt med ny benmängd som ersätter den som

bryts ned på naturlig väg. Undan för undan blir skelettet tunt och skört och benen bryts lätt.

Osteoporos är vanligare hos kvinnor efter klimakteriet då nivåerna av det kvinnliga könshormonet

östrogen sjunker. Östrogen bromsar nedbrytningen av benvävnad och gör att risken för benfrakturer

minskar.

Raloxifen, som är den aktiva substansen i Optruma, är en selektiv östrogenreceptormodulator (SERM)

med agonisteffekter på östrogenreceptorn (stimulerar receptorn) i vissa vävnader i kroppen. Raloxifen

har samma effekt som östrogen på benvävnaden, men har inga effekter på vävnaden i bröst och

livmoder.

Hur har Optruma undersökts?

Optruma har studerats vid behandling och förebyggande av osteoporos i fyra huvudstudier.

I tre studier undersöktes hur osteoporos kan förebyggas och i där deltog 1 764 kvinnor som tog

antingen Optruma eller placebo (verkningslöst preparat) i två år. I studierna mättes bentätheten.

I den fjärde studien jämfördes effekterna av Optruma med effekterna av placebo vid behandling av

osteoporos och i denna studie deltog 7 705 kvinnor under drygt fyra år. Huvudmåttet på effekt var hur

många kvinnor som fick kotfrakturer (i ryggraden) under studiens gång.

Vilken nytta har Optruma visat vid studierna?

Optruma var effektivare än placebo när det gällde att förebygga och behandla osteoporos.

Vid förebyggande av osteoporos hade bentätheten i höft eller ryggrad ökat med 1,6 procent under två

år hos kvinnor som fick Optruma, medan den hade minskat med 0,8 procent hos kvinnor som fick

placebo.

Vid behandling av osteoporos var Optruma effektivare än placebo när det gällde att minska antalet

kotfrakturer. Under en fyraårsperiod minskade Optruma, jämfört med placebo, frekvensen nya

kotfrakturer med 46 procent hos kvinnor som led av osteoporos och med 32 procent hos kvinnor som

led av osteoporos och hade en befintlig fraktur. Optruma hade ingen effekt på höftfrakturer.

Vilka är riskerna med Optruma?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är vasodilation (blodvallningar)

och influensaliknande symtom. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för

Optruma finns i bipacksedeln.

Optruma ska inte ges i följande fall:

Kvinnor som kan bli gravida.

Patienter som har eller har haft blodpropp, däribland djup ventrombos (blodpropp i benet) och

pulmonär embolism (blodpropp i lungorna).

Patienter som har leversjukdom, svår njursjukdom, oförklarlig blödning från livmodern eller

livmodercancer.

Optruma ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot raloxifen eller något

annat innehållsämne.

Varför har Optruma godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) kom fram till att Optruma var effektivt när det gällde att

förebygga och behandla osteoporos utan att fördenskull påverka vävnaden i bröst och livmoder.

Kommittén fann att fördelarna med Optruma är större än riskerna vid behandling och förebyggande av

osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet. Kommittén rekommenderade att Optruma skulle godkännas

för försäljning.

Mer information om Optruma:

Den 5 augusti 1998 beviljade Europeiska kommissionen Eli Lilly Nederland B.V. ett godkännande för

försäljning av Optruma som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning

förlängdes den 5 augusti 2003 och den 5 augusti 2008.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet

här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 07-2008.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen