Opgenra

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-07-2016

Aktiva substanser:
eptotermin alfa
Tillgänglig från:
Olympus Biotech International Limited
ATC-kod:
M05BC02
INN (International namn):
eptotermin alfa
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
spondylolisthesis
Terapeutiska indikationer:
Opgenra är indicerat för posterolateral ryggradsspiralfusion hos vuxna patienter med spondylolistes, där autograft har misslyckats eller är kontraindicerat.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000819
Tillstånd datum:
2009-02-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000819

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

15-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-07-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Opgenra 3,3 mg pulver till implantation, suspension

eptotermin alfa

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar kontakta läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Opgenra är och vad det används för

Vad du behvöer veta innan du använder Opgenra

Hur du använder Opgenra

Eventuella biverkningar

Hur Opgenra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Opgenra är och vad det används för

Opgenra innehåller den aktiva substansen eptotermin alfa.

Opgenra är en typ av läkemedel som kallas benmorfogenetiskt protein (BMP). Denna grupp läkemedel

orsakar att nytt ben växer fram vid implantationsstället där kirurgen placerar medlet.

Opgenra implanteras hos vuxna patienter med kotförskjutning (spondylolistes) i fall då behandling

med autolog transplantation (med ben från din höft) har misslyckats eller inte får användas.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Opgenra

Använd inte Opgenra:

om du är allergisk mot eptotermin alfa eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se

avsnitt 6).

om du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom som härrör från eller är riktad mot dina egna

vävnader) till exempel Crohns sjukdom, reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus,

sklerodermi, Sjögrens syndrom eller dermatomyosit/polymyosit.

om du har en pågående infektion i ryggraden eller om läkaren har sagt att du har en pågående

intern infektion som påverkar hela kroppen.

om din läkare anser att du har otillräckligt hudtäcke och otillräcklig blodtillförsel till

ingreppsstället.

om du tidigare har behandlats med detta läkemedel, eptotermin alfa eller liknande läkemedel.

om det finns tumörer i ingreppsområdet.

om du behöver ryggradsfusion på grund av bensjukdom orsakad av störd ämnesomsättning eller

tumörer.

om du får kemoterapi, strålbehandling eller immunsuppression (behandling med läkemedel som

begränsar immunförsvaret).

-

om du är barn (under 12 år).

-

om du är tonåring (12–18 år) ditt skelett inte är fullständigt utvecklat (du växer fortfarande).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

Användning av detta läkemedel garanterar inte fusion (sammanfogning). Ytterligare kirurgiska

ingrepp kan bli nödvändiga.

Det är möjligt att nya antikroppar kan bildas i din kropp när detta läkemedel används. Det är

möjligt att de kan försämra effekten av detta läkemedel eller orsaka en reaktion från

immunsystemet.

Informera din läkare eller kirurg om du har fått detta läkemedel tidigare. Upprepad användning

av detta läkemedel kan inte rekommenderas. Laboratoristudier har visat att det finns en teoretisk

risk att du utvecklar autoimmunitet mot kroppsegna BMP-proteiner vid återadministrering av

detta läkemedel.

Tala om för läkaren om du har en historik med lever- eller njursjukdom

Tala om för läkaren eller kirurgen om du tidigare har haft hjärtproblem eller ofta får infektioner

så att de kan övervaka dig noga.

Opgenra har inte studerats vid kirurgiska ingrepp på halskotpelaren. Användning av detta

läkemedel vid dessa ingrepp kan inte rekommenderas.

Användning av detta läkemedel med syntetiska benersättningsmedel kan inte rekommenderas.

Tala med din läkare eller kirurg om dessa försiktighetsmått innan du använder denna medicin.

Andra läkemedel och Opgenra

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Användning av detta läkemedel med syntetiska bensubstitut rekommenderas inte . Det finns rapporter

om svullnad och infektion efter användning av detta läkemedel med syntetiska benersättningsmedel.

Graviditet och amning

Opgenra får användas under graviditet endast om fördelarna för modern överväger riskerna för det

ofödda barnet. Fertila kvinnor bör meddela kirurgen om möjligheten till graviditet innan de ges detta

läkemedel. Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod i 2 år efter behandlingen.

Amma inte ditt barn under behandlingen med detta läkemedel. Eftersom den potentiella risken för det

ammade barnet är okänd, ska kvinnor inte amma efter behandling med detta läkemedel. Om du ammar

ska du behandlas med detta läkemedel endast om den ansvariga läkaren eller kirurgen bedömer att

fördelarna för dig överväger riskerna för barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Opgenra inverkar på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Opgenra

Opgenra används endast av kirurg med lämplig erfarenhet under ett ingrepp för att erhålla

ryggradsfusion. Detta utförs normalt under fullständig narkos dvs. du är inte vaken under ingreppet.

En liten mängd (en enhet) av detta läkemedel rekonstitueras och placeras direkt på var sida av

ryggraden på stället som kräver fusion. Omgivande muskelvävnad tillsluts därefter runt det

implanterade läkemedlet och likaså huden ovanpå muskeln. Detta specialiserade läkemedel används i

stället för autograftben (en bit av patientens eget ben som tas från höften) för fusion av ryggraden.

Den högsta dosen av detta läkemedel ska inte överskrida 2 enheter (6,6 mg eptotermin alfa) eftersom

dess effekt och säkerhet vid högre doser inte har studerats.

4.

Eventuella biverkningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tala med din läkare om du har något av följande:

Vanliga (kan inträffa hos 1 av 10 användare)

hudrodnad (erytem),

ökad benbildning eller benbildning utanför platsen för fusionen (heterotopisk benbildning),

utebliven ryggradsfusion(pseudartros) sår inklusive infektion, avsöndring och ruptur.

Ovanliga (inträffar hos 1 av 100 användare):

lokal svullnad, svullnad över implantationsstället,

ansamling av vätska i vävnader(serom)

migration av produkten (har observerats när produkten blandas med ett syntetiskt material

som används för benutfyllnad).

Ej kända (kan inte uppskattas från tillgängliga uppgifter),

problem vid implantationsstället (t.ex. abscess, förhårdning, smärta, svullnad eller feber),

allergiska reaktioner (t.ex. utslag, nässelfeber),

problem efter ingreppet (t.ex. avsöndring, svullnad eller andra sårkomplikationer,

benresorption (osteolys).

Vissa patienter som tidigare haft hjärtproblem eller var benägna att få infektioner ofta, blev värre efter

att ha fått detta läkemedel. Tala om för din läkare eller kirurg om du tidigare har haft hjärtproblem

eller är benägen att få infektioner ofta så att de kan följa upp dig noggrant.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Opgenra ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningarna. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad. Opgenra ska användas omedelbart efter rekonstituering.

Förvaras i kylskåp (2

C - 8˚C).

Förvara blisterförpackningarna i ytterkartongen.

Sjukhusets apotekspersonal eller kirurg ansvarar för korrekt förvaring av produkten både före och

under användning samt för dess korrekta kassering.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eptotermin alfa (ett rekombinant humant osteogent protein 1 framställt i en

kinesisk hamsterovarie-(CHO)-cellinje).

Övriga innehållsämnen är bovint kollagen och karmellos.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En injektionsflaska med detta läkemedel innehåller 1 g pulver som inkluderar 3,3 mg eptotermin alfa

och hjälpämnet bovint kollagen. Den andra injektionsflaskan innehåller hjälpämnet karmellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En enhet Opgenra pulver till implantation, suspension, levereras som två separata pulver. Pulvret som

innehåller den aktiva substansen och hjälpämnet bovint kollagen är ett vitt till benvitt finkornigt

pulver. Karmellospulvret är gulvitt.

Pulvren levereras i injektionsflaskor av glas. Varje injektionsflaska sitter säkert i en steril

blisterförpackning. Varje ytterkartong innehåller en injektionsflaska med 1 g pulver som inkluderar

3,3 mg eptotermin alfa och en injektionsflaska med 230 mg karmellospulver.

Förpackningsstorlekar

en förpackning med en enhet, med 1 injektionsflaska som innehåller 1g pulver (3,3 mg

eptotermin alfa) och 1 injektionsflaska som innehåller 230 mg karmellospulver

en förpackning med två enheter, med 2 x 1 injektionsflaska som innehåller 1g pulver (3,3 mg

eptotermin alfa) och 2 x 1 injektionsflaska som innehåller 230 mg karmellospulver.

Alla förpackningsstorlekar marknadsförs eventuellt inte.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irland

Tel +353-61-585100

Fax +353-61-585151

medicalinfo@olympusbiotech.com

Tillverkare

Olympus Biotech International Limited

Raheen Business Park

Limerick

Irland

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre, National Technology Park

Castletroy, Limerick

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast {månad ÅÅÅÅ}

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA IV

Skäl för ytterligare en förnyelse

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Skäl för ytterligare en förnyelse

CHMP rekommenderar ytterligare en femårig förnyelse baserat på följande skäl för

läkemedelsövervakning: den kliniska erfarenheten av produkten för den angivna indikationen har varit

mycket begränsad inom EU under försäljningstillståndets första femårsperiod. Exponeringen har i

själva verket varit begränsad till följd av ny och begränsad marknadsföring av produkten (lanserades

inom EU först i augusti 2011 och säljs i endast några få medlemsstater). Dessutom behövs resultaten

av studier efter godkännandet för att undersöka den långsiktiga säkerheten och effektiviteten hos

Opgenra samt även för att undersöka faktisk läkemedelsanvändning "i verkliga livet" för att ytterligare

karakterisera säkerhets- och effektivitetsprofilen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Opgenra 3,3 mg pulver till implantation, suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 1 g pulver med 3,3 mg eptotermin alfa.

Efter rekonstituering innehåller Opgenra 1 mg/ml eptotermin alfa*.

*Eptotermin alfa är ett humant rekombinant osteogent protein 1 (OP-1) framställt i en kinesisk

hamsterovarie-(CHO)-cellinje.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till implantation, suspension.

Pulvret som innehåller den aktiva substansen är finkornigt och vitt till benvitt.

Pulvret som innehåller hjälpämnet karmellos (karboximetylcellulosa) är gulvitt.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Opgenra är indicerat för posterolateral lumbal ryggradsfusion hos vuxna patienter med spondylolistes

då autologt transplantat har misslyckats eller är kontraindicerat.

4.2

Dosering och administreringssätt

Detta läkemedel ska användas av kirurg med tillräcklig erfarenhet.

Dosering

Opgenra är avsett endast för engångsbruk till en patient. Behandlingen kräver endast ett kirurgiskt

ingrepp. För att uppnå fusion på en enda nivå i ryggradens lumbalområde används en enhet av

läkemedlet på var sida om ryggraden. Den maximala dosen ska inte överskrida 2 enheter, då

effektivitet och säkerhet vid spinal fusion som kräver högre doser inte har fastställts.

Pediatrisk population

Opgenra är kontraindicerat för barn

(över 12 år)

, ungdomar och

(12–18 år)

, andra patienter med

omoget skelett (se avsnitt 4.3).

Nedsatt njur-/leverfunktion

Försiktighet ska iakttas när Opgenra används till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion (se

avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Administreringssätt

För intraosseös användning

Det rekonstituerade läkemedlet administreras genom direkt kirurgisk implantation i ryggradens

lumbalområde efter kirurgisk förberedning av området. Omgivande mjukvävnader sluts sedan runt det

implanterade materialet.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Opgenra får inte användas till patienter som:

har känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1;

har en autoimmun sjukdom, däribland Crohns sjukdom, reumatoid artrit, systemisk lupus

erythematosus, sklerodermi, Sjögrens syndrom eller dermatomyosit/polymyosit;

har en pågående infektion på platsen för den spinala fusionen eller återkommande infektioner i

sin anamnes;

har inadekvat hudtäckning och kärlförsörjning på platsen för den spinala fusionen;

tidigare har behandlats med benmorfogent protein (BMP);

har pågående malignitet eller undergår behandling för malignitet;

kräver artrodes som en följd av metabol bensjukdom eller tumör..

Opgenra är kontraindicerat till barn i åldern 0–12 år, ungdomar i åldern 12–18 och andra patienter med

omoget skelett.

4.4

Varningar och försiktighet

Användning av Opgenra garanterar inte fusion utan ytterligare kirurgiska ingrepp kan behövas.

Begränsning

Material som lösgjorts från platsen för fusionen kan förorsaka ektopisk benbildning i de omgivande

vävnaderna med åtföljande komplikationer. Opgenra får därför anbringas på platsen för fusion endast

när denna är tillräckligt synlig och med största aktsamhet. Speciell försiktighet skall iakttas så att

Opgenra ej läcker ut på grund av spolning, felaktig suturering av den omgivande vävnaden eller

otillräcklig hemostas. Datortomografisk undersökning har visat att signifikant medial förskjutning av

Opgenra kan ske efter operation vilket kan leda till medial benbildning. Detta bör kontrolleras med

datortomografi eller röntgen vid uppföljning av patienter.

Immunreaktion

I en klinisk studie med läkemedlet upptäcktes antikroppar mot proteinet eptotermin alfa hos 194 av

207 patienter (94%) som behandlades med läkemedlet och hos 18 av 86 patienter (21%) som

behandlades med autograft-ben (kontrollgrupp). Inom försöksgruppen producerade 26% av patienterna

antikroppar med neutraliserande förmåga jämfört med 1% i kontrollgruppen. Högsta antikroppssvar

sågs 3 månader efter behandling. Inga patienter uppvisade neutraliserande antikroppar 2 år efter

behandling. Dessa antikroppars kliniska relevans är inte känd. De kliniska studieresultaten tyder på att

inget samband kan fastställas mellan neutraliserande antikroppar och utveckling av ogynnsamma

händelser relaterade till immunsystemet. En möjlig immunreaktion mot eptotermin alfa måste beaktas

och tillbörliga validerade test utföras för att upptäcka närvaro av antikroppar i serum i fall där man

misstänker att en biverkning har immunologisk bakgrund, och i fall där Opgenra inte har avsedd

effekt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Opgenra är avsett att användas endast en gång till en patient. Upprepad användning kan inte

rekommenderas. Studier med antikroppar mot OP-1 har visat en viss korsreaktivitet med de nära

besläktade BMP-proteinerna BMP-5 och BMP-6. Antikroppar mot OP-1 har förmåga att

in vitro

neutralisera biologisk aktivitet åtminstone hos BMP-6. Det finns därför risk för att autoimmunitet mot

egna BMP-proteiner utvecklas vid återadministrering.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Erfarenher från användning av Opgenra till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion är

begränsade och försiktighet skall därför iakttas vid behandling av sådana patienter.

Ingrepp på cervikalryggraden

Inga kliniska studier har utförts för att undersöka Opgenras effekt och säkerhet vid kirurgiska ingrepp

på cervikalryggraden. Följaktligen rekommenderas inte dess användning utanför ryggradens

lumbalområde.

Användning med benutfyllnadsmaterial

Samtidig användning av Opgenra och ett syntetiskt benutfyllnadsmaterial rekommenderas inte (se

avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Rapporter från uppföljning efter godkännandet har visat att användning av Opgenra i kombination

med ett syntetiskt benutfyllnadsmaterial kan leda till en ökning av lokal inflammation, infektion och, i

sällsynta fall, migration av de implanterade materialen (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Kvinnor i fertil ålder ska rådas att använda effektiv preventivmetod i minst 2 år efter behandlingen.

Fertila kvinnor bör meddela kirurgen om möjligheten till graviditet före behandling med Opgenra

Graviditet

Djurstudier har utförts som inte kan utesluta att antikroppar mot OP-1 möjligtvis påverkar embryonal/

fosterutveckling (se avsnitt 5.3). På grund av de okända riskerna för fostret som är förknippade med

eventuell utveckling av neutraliserande antikroppar mot OP-1-protein, skall Opgenra användas under

graviditet endast om den potentiella nyttan uppväger de potentiella riskerna för fostret (se avsnitt 5.3).

Amning

Utsöndring i mjölk av antikroppar mot OP-1 av klass IgG har visats i djurstudier. Eftersom humant

IgG utsöndras i bröstmjölk och den potentiella risken för barnet är okänd, skall kvinnor inte amma

under behandling med Opgenra (se avsnitt 5.3). Opgenra skall endast ges till ammande kvinnor när

den ansvariga läkaren bedömer att fördelarna överväger riskerna. Det rekommenderas att amning

avbryts efter behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Opgenra har ingen känd farmakologisk effekt på neuro-motorkoordination eller –förmåga och det är

därför osannolikt att läkemedlet påverkar befintlig förmåga att framföra fordon eller använda

maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Opgenra implanteras genom ett invasivt kirurgiskt ingrepp som utförs under narkos. Oönskade

händelser som noterades under kliniska studier efter sådan kirurgi och som inte speciellt förknippades

med de implanterade materialen inkluderade ytliga sårinfektioner, sårruptur, osteomyelit,

komplikationer med mekaniska stöd, hematom, illamående, kräkning, feber och smärta. Inom både

försöksgruppen och kontrollgruppen hade de postoperativa oönskade händelserna likartad frekvens

och svårighetsgrad. Mönstret i postoperativa oönskade händelser varierade enligt det kirurgiska

traumats utsträckning, behandlingskomplikationer och patientens hälsa före operationen.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar rapporterades som möjligen relaterade till Opgenra. Frekvensen för

biverkningarna som är förtecknade i nedanstående tabell anges enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1000, <1/100); sällsynta (≥1/10

000, <1/1000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

Infektioner och

infestationer

Vanliga: postoperativ infektion

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga: lokal svullnad,

Ej kända: komplikationer på implantationsstället (t.ex. varbildning,

induration av implantationsstället, smärta, ödem, feber

Immunsystempåverkan

Ej känd: överkänslighet, nässelfeber

Skador, förgiftning och

komplikationer vid

ingreppet

Vanliga: sårruptur, sekretion, pseudartros.

Mindre vanliga: produktmigrering vid blandning med syntetiskt

benutfyllnadsmaterial, serom

Ej kända: komplikationer efter ingreppet: (t.ex. avsöndring, svullnad efter

ingreppet eller andra sårkomplikationer)

Sjukdom i muskler,

skelett och bindväv

Vanliga: ökad benbildning (heterotopisk benbildning)

Hud- och

underhudssjukdomar

Vanliga: erytem

Redan befintliga komorbiditeter

Hos vissa patienter inom studiepopulationerna, vilka redan led av en annan vanlig sjukdom (t.ex

kardiovaskulära, respiratoriska, urogenitala rubbningar, neoplasmer) inträffade försämring av den

tidigare sjukdomen under den längre uppföljningsperioden (tre år). Patienter med känd hjärtsjukdom

eller tätt återkommande infektioner i sin anamnes skall identifieras och observeras med större

noggrannhet efter det kirurgiska ingreppet.

Interaktion med benutfyllnadsmaterial

Övervakningsuppgifter efter marknadsföring omfattar rapporter om att användningen av läkemedel

tillsammans med syntetiska benutfyllnadsmaterial kan leda till en ökning av lokal inflammation,

infektion och ibland migrering av de implanterade materialen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: läkemedel för behandling av bensjukdomar, benmorfogenetiska proteiner,

ATC-kod M05BC02

Opgenra är ett osteoinduktivt och osteokonduktivt läkemedel.

Eptotermin alfa, den aktiva substansen, startar benbildning genom induktion av cellulär differentiering

i mesenkymala celler, vilka rekryteras till implantationsstället från benmärg, benhinna och muskel.

När den aktiva substansen förenats med cellytan framkallar den en kaskad av cellulära händelser som

leder till bildning av kondroblaster och osteoblaster, vilka spelar en väsentlig roll i

benbildningsprocessen. Kollagenmatrisen är olöslig och består av partiklar i storleksordningen

75-425µm. Detta ger en lämplig biologiskt resorberbar stödstruktur för förankring av de nödvändiga

cellföröknings- och differentieringsprocesser som den aktiva substansen framkallar. Karmellos ger

läkemedlet en kittliknande konsistens som gör den lätt att forma och placera på var sida om ryggraden.

De cellulära händelser som framkallas av den aktiva substansen äger rum inom produktmatrisen.

Matrisen är också osteokonduktiv och möjliggör benväxt in i bendefekten från omgivande friskt ben.

Den avgörande studien med 295 patienter gällde posterolateral lumbal ryggradsfusion utan mekaniska

stöd hos 208 patienter behandlade med Opgenra.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska uppgifter om den aktiva substansen i människor saknas. Resultat från djurstudier

avseende implantat visar att den aktiva substansen eptotermin alfa utsöndras från implantatstället

under flera veckor och aldrig uppnår en högre nivå än 3% av hela den implanterade mängden i perifert

blod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Resultat av studier med engångsdoser och upprepade doser i en rad djurmodeller (råttor och primater)

visade inga oväntade eller systemtoxiska effekter under observationsperioden och efter administrering.

I en 2-års studie med subkutana implantat i råttor observerades heterotopisk benbildning, som

förväntat. Uppkomst av sarkom associerades med närvaro av heterotopiskt ben under lång tid. Denna

effekt, karcinogenicitet på grund av främmande kropp (solid state carcinogenicity), har ofta påträffats

hos råttor då fasta material (plast eller metaller) implanterats subkutant.

Heterotopisk benbildning uppkommer ofta hos människor till följd av trauma efter olyckshändelse

eller kirurgiskt ingrepp i skelettet. Heterotopisk benbildning har också observerats efter användande av

Opgenra (se avsnitt 4.8). Det finns emellertid inte något känt samband mellan heterotopisk

benbildning och sarkom hos människor.

Effekten av antikroppar mot OP-1 på benläkningsprocessen har studerats hos hund efter upprepade

implantationer för behandling av två defekter i extremitetben. Resultaten av radiologiska och

histologiska undersökningar i denna studie visade benläkning efter den första och den upprepade

exponeringen i samma djur. Antikroppar mot OP-1 och bovint benkollagen av typ 1 upptäcktes efter

båda exponeringar. Den högsta koncentrationen av antikroppar var högre efter den andra

implantationen. Under uppföljningsperioden föll antalet antikroppar mot värdet i utgångsläget.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kontrollerade studier av effekten av exponering för eptotermin alfa på pre- och postnatal utveckling

har utförts med kaninmodeller. Eptotermin alfa i Freunds tilläggsbehandling administrerades först

subkutant med booster-doser efter 14 och 28 dagar. Blod- och mjölkprov togs med regelbundna

intervaller och analyserades med användning av en fast fas enzym immunoassay (ELISA). Påvisbara

mängder klass IgG och IgM antikroppar mot eptotermin alfa utvecklades och upptäcktes i serum hos

alla exponerade vuxna djur. Antikroppar mot eptotermin alfa upptäcktes även i serum från poolat

foster- och navelsträngsblod i halter som överensstämde med moderns blod. Antikroppar var påvisbara

hos vuxna djur och avkomman under dräktighets- och laktationsperioder. Väsentligt höga titrar

antikroppar av IgG-klass mot OP-1 upptäcktes i mjölk under hela studien av den postnatala fasen fram

till laktationsdag 28 (se avsnitt 4.6).

En statistiskt signifikant ökning av fostermissbildningar (missbildade bröstben) sågs hos kullar i den

OP-1-immuniserade gruppen. Frekvensen missbildningar liknade dock den hos historiska kontroller. I

en annan studie observerades en skillnad i viktökning hos immuniserade vuxna honor mellan

laktationsdag 14 och 21 i jämförelse med kontrolldjur. Vikten hos avkomman i den behandlade

gruppen noterades vara lägre än hos kontrollgruppen under observationsperioden. Den kliniska

betydelsen av dessa observationer för human användning av det färdiga läkemedlet förblir osäker (se

avsnitt 4.6).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Bovint kollagen

Karmellos

6.2

Inkompatibiliteter

Potentiell interaktion med Calstrux, ett benutfyllnadsmaterial, har rapporterats (se avsnitt 4.5).

Opgenra får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år

Det rekonstituerade läkemedlet skall användas omedelbart.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

C - 8

C) .

Förvara blisterförpackningarna i ytterkartongen.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En enhet Opgenra levereras i två injektionsflaskor av glas (typ 1), förslutna med en propp

(butylgummi) och ett kapsyllock (aluminium).

Injektionsflaskorna hålls sterila inuti individuella blister och är förpackade tillsammans i en yttre

bricka och kartong.

En injektionsflaska innehåller 1 g pulver (3,3 mg eptotermin alfa). En injektionsflaska innehåller 230

mg karmellospulver.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förpackningsstorlekar

en förpackning med en enhet, med 1 injektionsflaska som innehåller 1g pulver (3,3 mg eptotermin

alfa) och 1 injektionsflaska som innehåller 230 mg karmellospulver

en förpackning med två enheter, med 2 x 1 injektionsflaska som innehåller 1g pulver (3,3 mg

eptotermin alfa) och 2 x 1 injektionsflaska som innehåller 230 mg karmellospulver.

Alla förpackningsstorlekar marknadsförs eventuellt inte.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

En förpackning Opgenra består av två injektionsflaskor med pulver, vilka först kombineras och

därefter rekonstitueras med 2,5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), lösning för injektion, före

användning. När Opgenra är färdigberett skall det användas omedelbart.

Använd steril teknik och ta ut injektionsflaskorna ur förpackningen.

Lyft på plastlocken och avlägsna aluminiumkapsylerna på injektionsflaskorna.

Behandla aluminiumkapsylerna varsamt, då deras kanter är vassa och kan skära hål i eller skada

handskarna.

Med hjälp av din tumme, bänd upp propparnas kant. När vakuum har brutits, avlägsna

injektionsflaskornas proppar medan injektionsflaskorna hålls i upprätt läge så att inget innehåll

går förlorat.

Stick inte någon nål genom propparna. Punktering av propparna med en nål kan leda till att

partiklar från propparna kontaminerar läkemedlet.

Häll innnehållet i injektionsflaskan med eptotermin alfa och injektionsflaskan med karmellos i

en steril skål. För att undvika att flaskan går sönder, knacka eller slå ej på flaskans botten när

innehållet överförs.

Använd en steril nål och tillsätt 2,5 ml steril 9 mg/ml natriumkloridlösning för injektion

(0,9% w/v) i den sterila skålen långsamt och försiktigt.

Rör varsamt om innehållet i skålen med en steril spatel för att underlätta blandning.

Samma förlopp används för att bereda Opgenra för den kontralaterala sidan av ryggraden.

Använd produkten genast efter rekonstituering.

Debridera och dekortikera benet så att den rekonstituerade produkten kommer i direkt kontakt

med viabel vävnad.

Tillgodose tillräcklig hemostas så att materialet inte rubbas från operationsstället. Spola rent

efter behov innan Opgenra implanteras. När så är möjligt bör kirurgiska manipulationer på

platsen för fusionen slutföras före implantationen av Opgenra.

Ta ut den rekonstituerade produkten ur den sterila skålen med ett sterilt instrument såsom en

spatel eller kyrett. Materialet skall ha en formbar enhetlig kittliknande konsistens.

Applicera varsamt produkten på den förberedda platsen för fusion på var sida om ryggraden

över de dorsala ytorna på de intilliggande tvärutskotten.

Slut mjukvävnaderna med lämpligt suturmaterial kring implantatstället. Tillslutning är viktig för

att implantatet skall kvarstanna och underhållas i det avsedda fusionsområdet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Placera inte dränagerör direkt i implantat- eller fusionsstället. Placera det subkutant om möjligt.

När mjukvävnaderna runt implantatet har tillslutits, skölj området om så behövs för att avlägsna

eventuella läkemedelspartiklar som eventuellt har lossnat under tillslutningen.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irland

Tel +353 61 585100

Fax +353 61 585151

medicalinfo@olympusbiotech.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/489/001

EU/1/08/489/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19 februari 2009

Datum för förnyat godkännande

19 februari 2014

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/521562/2011

EMEA/H/C/000819

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Opgenra

eptotermin alfa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Opgenra.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Opgenra?

Opgenra är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen eptotermin alfa. Läkemedlet levereras

i två injektionsflaskor, där den ena innehåller eptotermin alfa och den andra ett ämne som kallas

karmellos. De båda pulvren bereds till en ”suspension” (en vätska som innehåller fasta partiklar) med

en kittliknande konsistens, som implanteras i kroppen.

Vad används Opgenra för?

Opgenra ges till vuxna med spondylolisthes. Detta tillstånd uppstår när en ländryggskota (ett av benen

i den nedre delen av ryggraden) har glidit framåt i förhållande till den underliggande kotan. Detta kan

framkalla smärta, instabilitet och problem som beror på tryck mot nerverna, såsom stickningar,

domning, kraftlöshet och svårighet att kontrollera vissa muskler. Spondylolisthes kan behandlas

kirurgiskt med fusion (sammanfogning) av de kotor som ligger ovanför och under förskjutningen.

Opgenra ska endast ges till patienter som vid en tidigare operation har erhållit ett autologt transplantat

(ett bentransplantat från den egna kroppen, vanligen från höften) men där behandlingen har

misslyckats eller till patienter där behandling med autologt transplantat inte får genomföras.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur används Opgenra?

Opgenra ska endast användas av kirurg med lämplig utbildning. Under operationen applicerar kirurgen

Opgenra direkt utmed de båda kotornas sidor i syfte att främja nybildningen av ben och åstadkomma

en sammanfogning av kotorna.

Hur verkar Opgenra?

Den aktiva substansen i Opgenra, eptotermin alfa, verkar på benvävnaden. Den är en kopia av ett

protein som kallas osteogent protein 1 eller benmorfogent protein 7 (BMP-7), som produceras naturligt

i kroppen och bidrar till nybildningen av benvävnad. Implanterat eptotermin alfa stimulerar

nybildningen av ben. Detta bidrar till att sammanfoga de båda kotorna hos patienter som opereras för

spondylolisthes.

Eptotermin alfa framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det

framställs av celler som fått en gen (DNA) som gör att cellerna kan producera eptotermin alfa.

Ersättningsproteinet eptotermin alfa verkar på samma sätt som det BMP-7 som produceras naturligt i

kroppen.

Eptotermin alfa har varit godkänt i EU sedan maj 2001 i Osigraft. Osigraft ges för att behandla

tibiafrakturer (skenbensbrott).

Hur har Opgenras effekt undersökts?

Effekterna av Opgenra prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Företaget utnyttjade även en del av de data som använts som underlag för ansökan om godkännande

av Osigraft.

Opgenra studerades i en huvudstudie med 336 patienter som var i behov av en fusionsoperation av

ryggen till följd av spondylolisthes. Samtliga patienter uppfyllde kriterierna för ett autologt transplantat.

I studien jämförde man operationer med användning av Opgenra med ingrepp där autologt

transplantat användes. Det primära effektmåttet var antalet patienter där behandlingen var

framgångsrik efter två år. Behandlingen betecknades som ”framgångsrik” när röntgen visade på

förekomst av benvävnad mellan de drabbade kotorna och patienten uppvisade en förbättring av

funktionsnedsättningen. Behandlingen ansågs även som ”framgångsrik” när ingen ytterligare

behandling av ryggraden krävdes, inga allvarliga biverkningar uppträdde eller när symptomen inte

förvärrades till följd av tryck mot nerverna.

Företaget lade också fram belägg från den vetenskapliga litteraturen avseende patienter som

behandlats i USA, där läkemedlet varit godkänt som medicinteknisk produkt vid fusionsoperationer

sedan 2004.

Vilken nytta har Opgenra visat vid studierna?

I huvudstudien framkom att Opgenra inte var lika effektivt som autologt transplantat hos de patienter

som uppfyllde kriterierna för att få ett autologt transplantat. Efter två år var behandling med Opgenra

framgångsrik hos 39 procent av patienterna, jämfört med 49 procent efter behandling med autologt

transplantat.

Trots att Opgenras effekt var sämre gavs tillräckliga belägg i studien och i den vetenskapliga

litteraturen för användning av Opgenra hos patienter där behandling med autologt transplantat

misslyckats eller hos patienter som inte bör genomgå ingreppet. Opgenra hade även andra fördelar

Opgenra

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Opgenra

Sida 3/3

jämfört med autologt transplantat, bland annat kortare operationer, mindre blodförlust och mindre

smärta.

Vilka är riskerna med Opgenra?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är heterotopisk benbildning

(benbildning utanför fusionsstället) och pseudoartros (utebliven läkning av ryggraden). Dessutom

uppträder vissa biverkningar hos 1–10 patienter av 100 till följd av själva ryggradsoperationen, såsom

postoperativ infektion, sårruptur (såret brister), sekretion (vätskeutsöndring) och erytem (hudrodnad).

Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Opgenra finns i bipacksedeln.

Opgenra ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot eptotermin alfa eller

något annat innehållsämne. Det får inte heller ges till följande grupper:

Patienter med autoimmun sjukdom (dvs. en sjukdom som innebär att kroppens eget immunsystem

angriper normal vävnad).

Patienter med pågående infektion vid operationsstället eller med upprepade infektioner.

Patienter med otillräcklig hudtäckning eller blodförsörjning vid operationsstället.

Patienter som tidigare har behandlats med något läkemedel som innehåller BMP.

Patienter som har eller behandlas för cancer.

Patienter vilkas skelett fortfarande växer, såsom barn och ungdomar.

Varför har Opgenra godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Opgenra är större än riskerna vid posterolateral ländryggsfusion hos

vuxna patienter med spondylolisthes, där behandling med autologt transplantat har misslyckats eller

inte ska användas. Kommittén rekommenderade att Opgenra skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker användning av Opgenra?

Företaget som tillverkar Opgenra kommer att erbjuda utbildningspaket och tränings-DVD:er för

kirurger i varje enskild medlemsstat. Materialet kommer att innehålla information om Opgenras

säkerhet och en påminnelse om hur man bereder och använder läkemedlet i samband med operation.

Företaget kommer även att till CHMP lämna in uppgifter om planerade långtidsstudier. I dessa studier

ska läkemedlets säkerhet och effektivitet undersökas, liksom dess användning i den kliniska

verkligheten.

Mer information om Opgenra

Den 19 februari 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Opgenra

som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Opgenra finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 06-2011.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen