Ontruzant

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-08-2021

Aktiva substanser:
trastuzumab
Tillgänglig från:
Samsung Bioepis NL B.V.
ATC-kod:
L01XC03
INN (International namn):
trastuzumab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms
Terapeutiska indikationer:
Bröst cancerMetastatic bröst cancerOntruzant är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer (MBC):som monoterapi för behandling av de patienter som har fått åtminstone två cytostatika kurer för deras metastatisk sjukdom. Tidigare kemoterapi måste ha inkluderat åtminstone ett anthracycline och en taxane om patienter som är olämpliga för dessa behandlingar. Hormon receptor-positiva patienter måste också ha misslyckats med hormonell behandling, om inte patienter som är olämpliga för dessa behandlingar. i kombination med paklitaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot sin metastaserad sjukdom och för vilka ett anthracycline är inte lämplig. i kombination med docetaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot sin metastatiska sjukdom. i kombination med en aromatashämmare för behandling av postmenopausala patienter med hormonreceptorpositiv MBC, inte tidigare behandlats med trastuzumab. Tidig bröstcancer cancerOntruzant är indicerat
Produktsammanfattning:
Revision: 10
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004323
Tillstånd datum:
2017-11-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004323

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

26-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

26-01-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ontruzant 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ontruzant 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

trastuzumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt

att snabbt

identifiera

ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar

finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information,

du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar,

tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ontruzant är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ontruzant

Hur du använder Ontruzant

Eventuella biverkningar

Hur Ontruzant ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ontruzant är och vad det används för

Ontruzant innehåller

det aktiva innehållsämnet

trastuzumab, som är en monoklonal

antikropp.

Monoklonala antikroppar

fästs vid specifika proteiner eller antigen. Trastuzumab

är utformad för att

binda selektivt till ett antigen som heter human epidermal tillväxtfaktorreceptor

2 (HER2). HER2 finns

i stora mängder på ytan av vissa cancerceller och stimulerar då celltillväxten.

När Ontruzant binds till

HER2 stoppas tillväxten

av cancercellerna och det leder till att de dör.

Din läkare kan förskriva Ontruzant för behandling

av bröstcancer och magsäckscancer då:

Du har tidig bröstcancer, med höga nivåer av proteinet HER2.

Du har metastaserad bröstcancer (bröstcancer som spridits utanför den ursprungliga

tumören)

med höga nivåer av HER2. Ontruzant kan förskrivas i kombination med cellgifterna paklitaxel

eller docetaxel som förstahandsbehandling

vid metastaserad bröstcancer, eller så kan det

förskrivas som enda behandling

vid tillstånd

då andra behandlingar inte visat effekt. Det används

också i kombination

med läkemedel som heter aromatashämmare för behandling

av patienter med

höga nivåer av HER2 och hormonreceptorpositiv

metastaserad (spridd) bröstcancer (cancer som

är känslig för närvaro av kvinnligt

könshormon).

Du har metastaserad magsäckscancer med höga nivåer av HER2, då det används i kombination

med capecitabin eller 5-fluorouracil

och cisplatin.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ontruzant

Använd inte Ontruzant:

om du är allergisk

mot trastuzumab, murina (mus) proteiner eller något annat innehållsämne

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har svåra andningsproblem

i vila p.g.a. din cancer eller om du behöver syrgasbehandling.

Varningar

och försiktighet

Din läkare kommer noggrant övervaka din behandling.

Kontroll av hjärtat

Behandling

med Ontruzant (enbart eller med en taxan) kan påverka hjärtat, särskilt om du tidigare har

behandlats med en antracyklin

(taxaner och antracykliner är två andra typer av läkemedel som används

för att behandla cancer).

Effekterna kan vara måttliga till allvarliga och några patienter har avlidit. Din hjärtfunktion

kommer

därför att kontrolleras före och under behandling

(var tredje månad) och efter (upp till två till fem år)

behandling

med Ontruzant. Om du utvecklar tecken på hjärtsvikt (otillräcklig pumpning

av blod från

hjärtat), kan din hjärtfunktion

komma att kontrolleras oftare (var sjätte till åttonde vecka). Du kan då

få behandling för hjärtsvikt

eller så kan du behöva avbryta behandlingen

med Ontruzant.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Ontruzant om:

du har haft hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtklaffssjukdom

(blåsljud

på hjärtat) eller högt

blodtryck,

om du har tagit eller nu tar läkemedel mot högt blodtryck.

du tidigare har fått eller nu får ett läkemedel som kallas för doxorubicin

eller epirubicin

(läkemedel för behandling

av cancer). Dessa läkemedel (eller andra antracykliner)

kan skada

hjärtmuskeln

och öka risken för hjärtproblem

med Ontruzant.

du lider av andfåddhet, i synnerhet om du samtidigt

behandlas med en taxan. Ontruzant kan

orsaka andningssvårigheter, framförallt när det ges första gången. Detta kan vara mer allvarligt

om du redan är andfådd. Patienter med allvarliga andningssvårigheter har i mycket sällsynta fall

avlidit

i samband med Ontruzantbehandling.

du tidigare har fått någon annan behandling

mot cancer.

Om du får Ontruzant tillsammans

med andra läkemedel för behandling

av cancer, såsom paklitaxel,

docetaxel, en aromatashämmare, capecitabin, 5-fluorouracil

eller cisplatin,

bör du även noggrant läsa

bipacksedlarna för dessa produkter.

Barn och ungdomar

Ontruzant rekommenderas inte till någon yngre än 18 år.

Andra läkemedel och Ontruzant

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen

har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Det kan ta upp till 7 månader för Ontruzant att avlägsnas från kroppen. Du bör därför tala om för

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att du har behandlats med Ontruzant om du påbörjar någon

ny medicinering

inom 7 månader efter avslutad behandling.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Du bör använda effektivt preventivmedel

under behandling

med Ontruzant och i minst 7 månader

efter att behandlingen

avslutats.

Din läkare kommer att ge dig råd om riskerna och fördelarna med att ta Ontruzant under

graviditet. I sällsynta fall har man hos gravida kvinnor som behandlats med Ontruzant sett en

minskning av mängden (foster-) vätska som omger det växande fostret i livmodern.

Detta tillstånd

kan vara skadligt för barnet i livmodern och har förknippats med att lungorna inte utvecklas fullt

ut, vilket resulterat i fosterdöd.

Amning

Amma inte ditt barn under behandling

med Ontruzant och inom 7 månader efter sista dosen av

Ontruzant eftersom Ontruzant kan passera över till ditt barn via bröstmjölken.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ontruzant kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du under behandling får

symtom som yrsel, sömnighet,

frossbrytningar

eller feber, bör du inte köra bil eller använda maskiner

förrän dessa symtom försvunnit.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst

intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Ontruzant

Innan behandlingen

inleds kommer din läkare att bestämma om din tumör är HER2-positiv. Enbart

patienter med HER2-positiv

cancer (stora mängder av HER2) kommer att behandlas med Ontruzant.

Ontruzant ska bara ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare kommer att förskriva rätt dos och

behandlingsregim

för dig. Ontruzantdosen

beror på din kroppsvikt.

Ontruzant ges som infusion

i en ven (intravenös infusion,

”dropp”). Denna intravenösa

beredning är

inte avsedd för subkutan användning

och ska enbart ges via intravenös infusion.

Den första dosen ges under 90 minuter och du kommer att observeras av sjukvårdpersonal

medan du

får det ifall du skulle få några biverkningar (se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”).

Om den

första dosen tolereras väl kan påföljande doser ges under 30 minuter. Antalet infusioner

som du får

beror på vilken effekt av behandlingen

du har. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

För att förhindra medicineringsfel

är det viktigt

att kontrollera injektionsflaskans

märkning

för att

säkerställa att läkemedlet som bereds och administreras är Ontruzant (trastuzumab) och inte

trastuzumab emtansin.

Vid tidig bröstcancer, metastaserad bröstcancer och metastaserad magsäckscancer ges Ontruzant var

tredje vecka. Ontruzant kan också ges en gång per vecka vid metastaserad bröstcancer.

Om du slutar att använda Ontruzant

Sluta inte att använda detta läkemedel utan att tala med din läkare först. Alla doser ska tas vid rätt

tidpunkt

varje vecka eller var tredje vecka (beroende på ditt doseringsintervall). Detta bidrar till att

läkemedlet fungerar så bra som möjligt.

Det kan ta upp till 7 månader innan Ontruzant försvunnit från kroppen. Därför kan din läkare

bestämma att fortsätta att kontrollera

din hjärtfunktion

även efter att behandlingen

avslutats.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ontruzant orsaka biverkningar,

men alla användare behöver inte få dem.

Några av dessa biverkningar

kan vara allvarliga

och kan innebära sjukhusinläggning.

Under en infusion

med Ontruzant kan frossa, feber och andra influensaliknande symtom kan

förekomma. Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter).

Andra symtom orsakade av infusionen

är: illamående,

kräkningar,

smärta, ökad muskelspänning

skakningar,

huvudvärk,

yrsel, andningssvårigheter,

högt eller lågt blodtryck, ändrad hjärtrytm

(hjärtklappning,

hjärtfladder eller oregelbundna

hjärtslag), svullnad

av ansiktet och läpparna,

hudutslag och kraftlöshet. Vissa av dessa symtom kan vara allvarliga och några patienter har avlidit

(se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”).

Dessa effekter inträffar huvudsakligen i samband med den första intravenösa infusionen

(”droppet”)

och under de första timmarna efter starten av infusionen. De är vanligen tillfälliga.

Du kommer att

övervakas av sjukvårdspersonal

under infusionen

och under åtminstone sex timmar efter starten av den

första infusionen

och två timmar efter starten av de andra infusionerna.

Om du utvecklar symtom

kommer sjukvårdspersonalen

att sakta ner eller avbryta infusionen

och de kan ge dig behandling

för

att motverka biverkningarna.

Efter förbättring av symtomen kan infusionen

fortsätta.

Ibland kan symtom inträffa senare än sex timmar efter det att infusionen påbörjats. Om detta inträffar

för dig ska du omedelbart kontakta din läkare. Ibland kan symtomen förbättras och senare försämras.

Allvarliga biverkingar

Andra biverkningar

kan förekomma när som helst vid behandling

med Ontruzant och är inte

förknippade

med själva infusionen. Tala omedelbart om för en läkare eller sjuksköterska om du

märker någon av följande biverkningar:

Hjärtproblem

kan ibland förekomma under behandlingen

och ibland efter att behandlingen

avslutats och kan vara allvarliga. De omfattar försvagning av hjärtmuskeln

som eventuellt kan

leda till hjärtsvikt, inflammation

runt hjärtat och ändrad hjärtrytm. Detta kan leda till symtom

såsom andfåddhet (även andfåddhet under natten), hosta, vätskeansamling

(svullnad)

i benen

eller armarna, hjärtklappning

(hjärtfladder eller oregelbundna

hjärtslag) (se avsnitt 2. Kontroll

av hjärtat).

Din läkare kommer regelbundet att kontrollera ditt hjärta under och efter behandlingen, men du ska

omedelbart tala om för din läkare om du upplever något av ovanstående symtom.

Tumörlyssyndrom

(grupp av metaboliska

komplikationer som inträffar efter cancerbehandling

och kännetecknas av höga nivåer av kalium och fosfat i blodet och låga nivåer av kalcium i

blodet). Symtomen kan innefatta problem med njurarna (svaghet, andfåddhet, trötthet och

förvirring),

hjärtproblem

(hjärtfladder med en snabbare eller långsammare hjärtrytm), kramper,

kräkningar eller diarré samt stickningar

i munnen, händerna eller fötterna.

Om du upplever något av ovan nämnda symtom efter att behandlingen

med Ontruzant har avslutats,

ska du rådgöra med din läkare och tala om för läkaren att du tidigare har behandlats med Ontruzant.

Biverkningarna

i följande lista kan uppkomma

när som helst under behandlingen

med Ontruzant, inte

bara relaterade till en infusion.

Mycket vanliga biverkningar av Ontruzant (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

infektioner

diarré

förstoppning

halsbränna (dyspepsi)

trötthet

hudutslag

bröstsmärta

buksmärta

ledsmärta

låga nivåer av röda blodkroppar

och vita blodkroppar

(som hjälper till att bekämpa infektioner),

ibland med feber

muskelsmärta

konjunktivit

(bindhinneinflammation

i ögat)

vätskande ögon

näsblod

rinnsnuva

håravfall

darrningar

värmevallningar

yrsel

nagelförändringar

viktminskning

aptitlöshet

sömnlöshet (insomni)

smakförändringar

minskat antal blodplättar

blåmärken

domningar

eller stickningar

i fingrarna och tårna

rodnad, svullnad

eller sår i munnen och/eller halsen

smärta, svullnad,

rodnad eller pirrningar

i händer och/eller fötter

andfåddhet

huvudvärk

hosta

kräkningar

illamående

Vanliga biverkningar av Ontruzant (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

allergiska reaktioner

halsinfektion

infektioner

i urinblåsa och på hud

inflammation

i bröstet

inflammation

i levern

njurpåverkan

ökad muskeltonus

eller spänning

(hypertonus)

smärtor i armar och/eller ben

kliande hudutslag

sömnighet (somnolens)

hemorrojder

klåda

benkramper

torr mun och hud

torra ögon

svettning

känsla av svaghet och att inte må bra

depression

astma

lunginfektion

lungpåverkan

ryggvärk

nacksmärta

skelettsmärta

akne

Mindre vanliga biverkningar av Ontruzant (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

dövhet

knottriga utslag

väsande/pipande

andning

inflammation

eller ärrbildning

i lungorna

Sällsynta biverkningar av Ontruzant (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

gulsot (gulaktig

missfärgning

av huden eller ögonen)

anafylaktiska reaktioner

Andra biverkningar som rapporterats vid användning av Ontruzant

(frekvens kan inte beräknas

från tillgängliga

data):

onormal eller försämrad blodkoagulation

höga kaliumnivåer

svullnad

eller blödning

bakom ögonen

chock

onormal hjärtrytm

andnöd

andningsproblem

akut ansamling

av vätska i lungorna

akut trängre luftvägar

onormalt låg syrehalt i blodet

svårigheter att andas då man ligger raklång

leverskada

svullnad

av ansikte, läppar och hals

njursvikt

Under graviditet:

onormalt lite fostervatten runt fostret i livmodern

underutvecklade

lungor hos fostret i livmodern

onormal utveckling

av njurarna hos fostret i livmodern

Vissa av de biverkningar

som du upplever kan bero på din grundsjukdom

cancer. Om du behandlas

med Ontruzant tillsammans

med cellgifter kan vissa av biverkningarna också bero på cellgifterna.

Om du får biverkningar,

tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar,

tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet

listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ontruzant ska förvaras

Ontruzant ska förvaras av sjukvårdspersonal

på sjukhuset eller kliniken.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter

EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Den oöppnade injektionsflaskan

ska förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Den beredda lösningen

får ej frysas.

Infusionslösningar ska användas omedelbart efter beredning. Om de inte används omedelbart är

tillämpad

förvaringstid

och förvaringsbetingelser

före användning

användarens ansvar, och ska

normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC till 8 ºC.

Använd inte Ontruzant om du ser partiklar eller missfärgningar före administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är trastuzumab. Varje injektionsflaska

innehåller

antingen:

150 mg trastuzumab som ska lösas upp i 7,2 ml vatten för injektion,

eller

420 mg trastuzumab som ska lösas upp i 20 ml vatten för injektion.

Den beredda lösningen

innehåller

ungefär 21 mg/ml trastuzumab.

Ö vriga innehållsämnen

är L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-histidin, α,α-trehalosdihydrat,

polysorbat 20.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ontruzant är ett pulver till koncentrat till intravenös infusionsvätska,

lösning som tillhandahålls

i en

injektionsflaska

av glas med gummipropp

och innehåller

antingen 150 mg eller 420 mg trastuzumab.

Pulvret är frystorkat och vitt- till svagt gulfärgat. Varje kartong innehåller

1 injektionsflaska

pulver.

Innehavare av godkännande för försäljning

Samsung Bioepis NL B.V.

Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft

Nederländerna

Tillverkare

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Denmark ApS

Biotek Allé 1

Hillerød,

3400

Danmark

Samsung Bioepis NL B.V.

Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning

om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Organon Belgium

Tel/Tél: 0080066550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Lietuva

Organon Pharma B.V. Lithuania

atstovybė

Tel.: + 370 52041693

dpoc.lithuania@organon.com

България

Органон (И.А.) Б.В. -клон България

Тел.: +359 2 806 3030

info.bulgaria@organon.com

Luxembourg/Luxemburg

Organon Belgium

Tel/Tél: 0080066550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o.

Tel.: +420 233 010 300

dpoc.czech@organon.com

Magyarország

Organon Hungary Kft.

Tel.: +36 1 766 1963

dpoc.hungary@organon.com

Danmark

Organon Denmark ApS

Tlf: + 45 44 84 68 00

info.denmark@organon.com

Malta

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Τηλ.: +356 22778116

dpoc.cyprus@organon.com

Deutschland

Organon Healthcare GmbH

Tel: 0800 3384 726 (+49 (0) 89 2040022

infocenter.germany@organon.com

Nederland

N.V. Organon

Tel.: 00800 66550123

(+31 23 5153153)

dpoc.benelux@organon.com

Eesti

Organon Pharma B.V. Estonian RO

Tel: +372 66 61 300

dpoc.estonia@organon.com

Norge

Organon Norway AS

Tlf: +47 24 14 56 60

info.norway@organon.com

Ελλάδα

BIANEΞ Α.Ε

Τηλ: +30 210 80091 11

Mailbox@vianex.gr

Ö sterreich

Organon Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 263 28 65

medizin-austria@organon.com

España

Organon Salud, S.L.

Tel: +34 91 591 12 79

Polska

Organon Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 105 50 01

organonpolska@organon.com

France

Organon France

Tél: + 33 (0) 1 57 77 32 00

Portugal

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 218705500

geral_pt@organon.com

Hrvatska

Organon Pharma d.o.o.

Tel: + 385 1 638 4530

dpoc.croatia@organon.com

România

Organon Biosciences S.R.L.

Tel: + 40 21 527 29 90

info.romania@organon.com

Ireland

Organon Pharma (Ireland) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo.ROI@organon.com

Slovenija

Organon Pharma B.V., Oss, podružnica Ljubljana

Tel: + 386 1 300 10 80

info.slovenia@organon.com

Ísland

Vistor hf.

Sími:

+ 354 535 7000

Slovenská republika

Organon Slovakia

s. r. o.

Tel: +421 2 44 88 98 88

dpoc.slovakia@organon.com

Italia

Organon Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3336407

dpoc.Italy@organon.com

Suomi/Finland

Organon Finland

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

info.finland@organon.com

Κύπρος

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Τηλ.: +357 22866730

dpoc.cyprus@organon.com

Sverige

Organon Sweden AB

Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com

Latvija

Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.”

pārstāvniecība

Tel: + 371 66968876

dpoc.latvia@organon.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Organon Pharma (Ireland) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoni@organon.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information

om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Det kommer att göra det möjligt

att snabbt

identifiera

ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄ KEMEDLETS NAMN

Ontruzant 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ontruzant 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄ TTNING

Ontruzant 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller 150 mg trastuzumab,

en humaniserad IgG1 monoklonal

antikropp

producerad av en mammal (ovarium från kinesisk hamster) cellsuspensionskultur

och renad med

flera kromatografisteg

inklusive

specifika virala inaktiverings-

och reningsprocedurer.

Ontruzant 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller 420 mg trastuzumab,

en humaniserad IgG1 monoklonal

antikropp

producerad av en mammal (ovarium från kinesisk hamster) cellsuspensionskultur

och renad med

flera kromatografisteg

inklusive

specifika virala inaktiverings-

och reningsprocedurer.

Beredd Ontruzantlösning

innehåller

21 mg/ml trastuzumab.

För fullständig

förteckning över hjälpämnen,

se avsnitt 6.1.

3.

LÄ KEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning.

Vit- till svagt gulfärgat frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bröstcancer

Metastaserad bröstcancer

Ontruzant är indicerat för behandling

av vuxna patienter med HER2-positiv

metastaserad

bröstcancer (MBC):

som monoterapi

för behandling

av de patienter som har fått åtminstone två kemoterapiregimer

mot metastaserad sjukdom.

Tidigare kemoterapi måste ha inkluderat

åtminstone ett antracyklin-

ett taxanpreparat såvida inte sådana behandlingar

är olämpliga för dessa patienter.

Hormonreceptorpositiva patienter måste också ha sviktat på hormonterapi, såvida inte sådan

behandling

är olämplig

för dessa patienter.

i kombination

med paklitaxel

för behandling

av de patienter som inte fått kemoterapi

mot metastaserad sjukdom

och för vilka ett antracyklinpreparat ej är lämpligt.

i kombination

med docetaxel för behandling

av de patienter som inte fått kemoterapi

mot metastaserad sjukdom.

i kombination

med en aromatashämmare för behandling

av post-menopausala

patienter

med hormonreceptorpositiv

metastaserad bröstcancer som inte tidigare behandlats med

trastuzumab.

Tidig bröstcancer

Ontruzant är indicerat för behandling

av vuxna patienter med HER2-positiv

tidig bröstcancer

(EBC).

efter kirurgi,

kemoterapi (neoadjuvant eller adjuvant) och strålbehandling (om tillämpbart)

avsnitt 5.1).

efter adjuvant kemoterapi med doxorubicin och cyklofosfamid,

i kombination med paklitaxel

eller docetaxel.

i kombination

med adjuvant kemoterapi som utgörs av docetaxel och karboplatin.

i kombination

med neoadjuvant

kemoterapi följt av adjuvant behandling

med Ontruzant, för

lokalt avancerad (inklusive inflammatorisk) sjukdom

eller för tumörer > 2 cm i diameter (se

avsnitt 4.4 och 5.1).

Ontruzant bör endast användas till patienter med metastaserad eller tidig bröstcancer vilkas tumörer

antingen överuttrycker HER2 eller har HER2-genamplifiering påvisad med en tillförlitlig

validerad metod (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Metastaserad ventrikelcancer

Ontruzant i kombination

med capecitabin eller 5-fluorouracil

och cisplatin

är indicerat för

behandling

av vuxna patienter med metastaserat HER 2-positivt

adenokarcinom i ventrikeln eller

cardia (övre magmunnen)

som inte tidigare fått behandling

för sin metastaserade sjukdom.

Ontruzant ska endast användas till patienter med metastaserad ventrikelcancer vilkas tumörer

överuttrycker HER2 definierat som IHC2+ och ett konfirmerande

positivt SISH- eller FISH-resultat,

eller definierat som IHC3+. Tillförlitliga och validerade metoder ska användas (se avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

HER2-testning är obligatoriskt

innan behandling

påbörjas (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Ontruzantbehandling

bör bara initieras av läkare med erfarenhet av administration

av cytotoxisk

kemoterapi (se avsnitt 4.4) och endast administreras

av sjukvårdspersonal.

Ontruzant intravenös beredning är inte avsedd för subkutan administrering och ska enbart

administreras via intravenös infusion.

För att förhindra medicineringsfel

är det viktigt

att kontrollera injektionsflaskans

märkning

för att

säkerställa att läkemedlet som bereds och administreras är Ontruzant (trastuzumab) och inte

trastuzumab emtansin.

Dosering

Metastaserad bröstcancer

Tre-veckors doseringsschema

Den rekommenderade startdosen är 8 mg/kg kroppsvikt.

Den rekommenderade underhållsdosen

tre-veckors dosintervall är 6 mg/kg kroppsvikt, med början tre veckor efter startdosen.

Veckovis doseringsschema

Den rekommenderade startdosen av Ontruzant är 4 mg/kg kroppsvikt.

Den rekommenderade

veckovisa underhållsdosen av Ontruzant är 2 mg/kg kroppsvikt med början en vecka efter startdosen.

Administrering i kombination med paklitaxel eller docetaxel

I de pivotala studierna (H0648g, M77001) gavs paklitaxel eller docetaxel dagen efter den första dosen

av trastuzumab (för dosering se produktresumén för paklitaxel

eller docetaxel) och omedelbart efter

påföljande trastuzumabdoser

om föregående trastuzumabdos

tolererades väl.

Administrering i kombination med en aromatashämmare

I den pivotala studien (BO16216) administrerades

trastuzumab och anastrozol från dag 1. Det fanns

inga restriktioner

avseende tidpunkt

för administrering

av trastuzumab och anastrozol (för dosering se

produktresumén

för anastrozol eller annan aromatashämmare).

Tidig bröstcancer

Tre-veckors och veckovis doseringsschema

Vid tre-veckorsregim är den rekommenderade startdosen för Ontruzant 8 mg/kg kroppsvikt.

rekommenderade underhållsdosen

av Ontruzant vid tre-veckors dosintervall

är 6 mg/kg kroppsvikt,

med början tre veckor efter startdosen.

Vid veckovis regim är den rekommenderade startdosen 4 mg/kg följt av 2 mg/kg varje vecka

tillsammans

med paklitaxel

efter kemoterapi med doxorubicin

och cyklofosfamid.

Se avsnitt 5.1 för dosering av kemoterapikombinationen.

Metastaserad ventrikelcancer

Tre-veckors doseringsschema

Den rekommenderade startdosen är 8 mg/kg kroppsvikt.

Den rekommenderade underhållsdosen

tre-veckors dosintervall är 6 mg/kg kroppsvikt, med början tre veckor efter startdosen.

Bröstcancer samt ventrikelcancer

Behandlingsduration

Patienter med metastaserad bröstcancer eller metastaserad ventrikelcancer ska behandlas med

Ontruzant till sjukdomsprogress.

Patienter med tidig bröstcancer ska behandlas med Ontruzant under

1 år eller till sjukdomsrecidiv,

beroende på vilket som inträffar först. Att förlänga behandlingen

tidig bröstcancer utöver ett år rekommenderas inte (se avsnitt 5.1).

Dosreduktion

Inga dosreduceringar av trastuzumab gjordes under kliniska prövningar. Patienter kan fortsätta

behandling

under perioder av reversibel, kemoterapiinducerad

myelosuppression,

men de ska

övervakas noggrant under denna tid med avseende på komplikationer

i form av neutropeni. Se

produktresumén

för paklitaxel,

docetaxel eller aromatashämmare för information

om dosreduktion

eller fördröjd administrering.

Om procentsatsen för vänsterkammar-ejektionsfraktion

(LVEF) faller med ≥ 10 enheter från värdet vid

behandlingsstart

OCH till under 50 %, ska behandling

inte ges och en förnyad mätning av LVEF

utföras inom ca 3 veckor. Om LVEF inte har förbättrats, eller om det har fallit ytterligare,

eller om

symtomatisk

hjärtsvikt har utvecklats, ska utsättning

av Ontruzant starkt övervägas såvida inte

fördelarna för den enskilda patienten bedöms överväga riskerna. Alla sådana patienter ska remitteras

för undersökning

hos en kardiolog

och följas upp.

Missade doser

Om en patient har missat en Ontruzantdos med en vecka eller mindre, bör den normala

underhållsdosen

(veckovis dosering:

2 mg/kg; tre-veckors doseringsschema: 6 mg/kg) administreras så

snart som möjligt.

Vänta inte till nästa planerade behandlingscykel. Påföljande underhållsdoser

bör

administreras 7 dagar eller 21 dagar senare enligt respektive doseringsschema,

dvs. veckovis (en gång

per vecka) eller tre-veckors doseringsschema (var tredje vecka).

Om en patient har missat en Ontruzantdos med mer än en vecka, bör så snart som möjligt

en ny

startdos av Ontruzant administreras

under ca 90 minuter (veckovis dosering:

4 mg/kg; tre-veckors

doseringsschema: 8 mg/kg). Påföljande underhållsdoser av Ontruzant (veckovis dosering: 2 mg/kg;

tre-veckors doseringsschema:

6 mg/kg) bör administreras 7 dagar eller 21 dagar senare enligt

veckovis respektive tre-veckors doseringsschema.

Speciella populationer

Specifika farmakokinetiska studier hos äldre och hos de med nedsatt njur- eller leverfunktion

inte utförts. I en populationsfarmakokinetisk

analys visades att varken ålder eller nedsatt

njurfunktion

påverkade distributionen av trastuzumab.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning

av Ontruzant för en pediatrisk population.

Administreringssätt

Ontruzant är för intravenös användning.

Startdosen ges som en intravenös infusion

under 90 minuter.

Får inte administreras som en intravenös stötdos eller bolus. Ontruzant som intravenös infusion

ges av sjukvårdspersonal

med beredskap att hantera anafylaxi och utrustning

för ett akut

omhändertagande måste finnas tillgänglig. Patienterna bör övervakas i minst sex timmar efter start av

den första infusionen

och under två timmar efter start av efterföljande infusioner med avseende på

symtom som feber och frossa eller andra infusionsrelaterade symtom (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Avbrytande av infusionen eller långsammare infusionshastighet

kan hjälpa till att kontrollera sådana

symtom. Infusionen kan återupptas när symtomen avklingar.

Om startdosen tolereras väl kan påföljande

doser ges som en infusion

under 30 minuter.

Anvisningar om spädning av Ontruzant intravenös beredning före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Ö verkänslighet

mot trastuzumab, murina proteiner eller mot något hjälpämne

som anges i

avsnitt 6.1.

Svår dyspné i vila p.g.a. komplikationer

av avancerad malignitet

eller patienter som är i behov

av understödjande syrgasbehandling.

4.4

Varningar

och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer

dokumenteras.

Bestämning av HER2 skall genomföras i ett specialiserat laboratorium

som kan säkerställa adekvat

validering

av testmetoderna (se avsnitt 5.1).

För tillfället

finns inga data från kliniska

prövningar tillgängliga

avseende återbehandling

för

patienter som tidigare fått adjuvant behandling

med trastuzumab.

Hjärtdysfunktion

Allmänna överväganden

Patienter behandlade med trastuzumab har en förhöjd risk för att utveckla hjärtsvikt

(New York Heart

Association [NYHA] klass II–IV) eller asymtomatisk

hjärtdysfunktion.

Dessa händelser har

observerats hos patienter som behandlats med enbart trastuzumab eller i kombination

med paklitaxel

eller docetaxel, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin

eller epirubicin)

kemoterapi.

Dessa kan vara måttliga till allvarliga och har varit förenade med dödsfall (se avsnitt 4.8).

Försiktighet

ska även iakttas för patienter med ökad risk för hjärtpåverkan,

såsom hypertoni,

tidigare

dokumenterad kranskärlssjukdom,

hjärtsvikt,

LVEF på <55 % och hög ålder.

Alla patienter som bedöms lämpliga för trastuzumabbehandling,

men särskilt de som tidigare

behandlats med antracykliner

och cyklofosfamid, ska genomgå initial

hjärtundersökning

omfattar anamnes och klinisk

undersökning,

elektrokardiogram

(EKG), ekokardiogram

och/eller

radioventrikulogram (MUGA = multigated

acquisition) eller magnetisk resonanstomografi. Dessa

undersökningar

kan underlätta identifiering

av patienter som kan utveckla hjärtdysfunktion.

Hjärtundersökningen

ska, såsom före behandling,

upprepas var tredje månad under behandling samt

var sjätte månad efter avslutad behandling

fram tills 24 månader efter att trastuzumabbehandlingen

avslutats. En noggrann nytta–risk-bedömning

bör ske innan beslut tas om trastuzumabbehandling.

Trastuzumab kan finnas kvar i cirkulationen

i upp till 7 månader efter trastuzumabbehandlingen

avslutats baserat på populationsfarmakokinetiska

analyser av alla tillgängliga

data (se avsnitt 5.2).

Patienter som får antracykliner

efter att trastuzumab avslutats kan möjligen

ha en ökad risk för

hjärtdysfunktion.

Om möjligt

bör läkarna undvika antracyklinbaserad behandling

i upp till

7 månader efter trastuzumabbehandlingen avslutats. Om antracykliner

används ska patientens

hjärtfunktion

noggrant övervakas.

Kardiologisk

utredning bör övervägas hos de patienter för vilka det finns tecken på kardiovaskulära

riskfaktorer efter screeningen innan behandlingsstart. Hjärtfunktionen

bör kontrolleras ytterligare

under behandling

(t.ex. var 12:e vecka). Dessa undersökningar kan underlätta identifiering

patienter som kan utveckla hjärtdysfunktion.

Patienter som utvecklar asymtomatisk kardiell

dysfunktion

kan ha nytta av mera frekventa kontroller (t.ex. var 6–8 vecka). Om patienter uppvisar

en kontinuerlig

minskning

av vänsterkammarfunktion,

men förblir asymtomatiska,

bör läkaren

överväga att avbryta behandlingen

om ingen klinisk

nytta av behandlingen

med trastuzumab setts.

Säkerhetsaspekten av att fortsätta eller återuppta behandlingen

med trastuzumab hos patienter som

upplevt hjärtdysfunktion har ej studerats prospektivt. Om procentsatsen för LVEF faller med

≥10 enheter från värdet vid behandlingsstart

OCH till under 50 %, ska behandling

inte ges och en

förnyad mätning av LVEF utföras inom ca 3 veckor. Om LVEF inte har förbättrats, eller om det har

fallit ytterligare, eller symtomatisk

hjärtsvikt utvecklats, ska utsättning av trastuzumab starkt

övervägas såvida inte fördelarna för den enskilda patienten bedöms överväga riskerna. Alla sådana

patienter ska remitteras för undersökning

hos en kardiolog

och följas upp.

Om symtomatisk

hjärtsvikt uppträder vid trastuzumabbehandling

ska den behandlas med sedvanliga

läkemedel mot hjärtsvikt.

De flesta patienter som utvecklade hjärtsvikt eller asymtomatisk

hjärtdysfunktion

i de pivotala studierna förbättrades med sedvanlig medicinsk

hjärtsviktsbehandling,

innehållande

en ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare samt en betablockerare.

Majoriteten av patienterna med hjärtsymtom

och tecken på klinisk effekt av trastuzumabbehandling

fortsatte behandling

utan ytterligare kliniska hjärtkomplikationer.

Metastaserad bröstcancer

Trastuzumab och antracykliner

ska inte ges samtidigt

i kombination

vid metastaserad bröstcancer.

Patienter med metastaserad bröstcancer som tidigare fått antracykliner löper också risk för

hjärtdysfunktion

vid behandling

med trastuzumab, även om risken är lägre än vid samtidig

användning

av trastuzumab och antracykliner.

Tidig bröstcancer

För patienter med tidig bröstcancer bör den hjärtfunktionskontroll som gjordes innan

behandlingsstart

upprepas var tredje månad under behandling

och var sjätte månad efter avslutad

behandling

fram till 24 månader efter sista administreringen

av trastuzumab. Hos patienter som får

antracyklininnehållande

kemoterapi rekommenderas ytterligare övervakning,

och ska ske varje år

upp till 5 år efter den sista administreringen

av trastuzumab, eller längre om en kontinuerlig

minskning i LVEF observeras.

Patienter som i anamnesen haft hjärtinfarkt,

kärlkramp som kräver läkemedelsbehandling,

tidigare eller befintlig

hjärtsvikt

(NYHA klass II–IV), LVEF på <55 %, annan kardiomyopati,

hjärtarrytmi

som kräver läkemedelsbehandling,

kliniskt

signifikant

kardiell klaffsjukdom,

otillräckligt

kontrollerad

hypertoni (hypertoni som behandlas med lämplig

standardbehandling)

samt perikardiell

utgjutning

med hemodynamisk

påverkan exkluderades ur de pivotala adjuvanta

och neoadjuvanta trastuzumabstudierna

för tidig bröstcancer. Behandling med trastuzumab hos

denna patientgrupp

kan därmed inte rekommenderas.

Adjuvant behandling

Trastuzumab och antracykliner

ska inte ges samtidigt

i kombination

vid adjuvant behandling.

För patienter med tidig bröstcancer observerades en ökning av incidensen av symtomatiska

asymtomatiska hjärthändelser

då trastuzumab gavs efter antracyklininnehållande

kemoterapi

jämfört med icke antracyklininnehållande

kemoterapi (docetaxel och karboplatin),

och var mer

uttalade då trastuzumab gavs samtidigt med taxaner än då det gavs sekventiellt

till taxaner. Oavsett

vilken behandling

som användes inträffade de flesta symtomatiska

hjärthändelser inom de första

18 månaderna. I en av de 3 pivotala studierna som utförts med en median uppföljningstid

på 5,5 år

(BCIRG006) observerades en kontinuerlig

ökning i den kumulativa

frekvensen av symtomatiska

hjärt- eller LVEF-händelser hos patienter som gavs trastuzumab samtidigt

med taxaner efter

antracyklininnehållande

behandling

upp till 2,37 % jämfört med ungefär 1 % i de två

jämförelsegrupperna (antracyklin

plus cyklofosfamid

följt av taxan respektive taxan, karboplatin

och trastuzumab).

De riskfaktorer som identifierats

för hjärt-kärlhändelser

i fyra stora adjuvanta studier omfattar hög

ålder (>50 år), låg LVEF (<55 %) innan behandlingen

inleds, före eller efter insättande av

paklitaxelbehandling,

minskning

av LVEF med 10–15 enheter, samt tidigare eller samtidig

behandling

med anti-hypertensiva

läkemedel. För de patienter som fick trastuzumab efter avslutad adjuvant

kemoterapibehandling var risken för hjärtdysfunktion

kopplad till en högre kumulativ

dos av

antracyklin som givits före insättning av trastuzumab samt med ett Body Mass Index (BMI) >25 kg/m

Neoadjuvant-adjuvant behandling

Hos patienter med tidig bröstcancer, för vilka neoadjuvant-adjuvant

behandling

anses lämplig,

ska trastuzumab användas samtidigt

med antracykliner enbart hos kemoterapi-naiva patienter

och endast med lågdos antracyklinregimer, dvs. maximala kumulativa

doser av doxorubicin

180 mg/m

eller epirubicin

360 mg/m

Om patienter har behandlats neoadjuvant

med en full kur lågdos antracykliner

och trastuzumab

samtidigt

bör ingen ytterligare cytotoxisk

kemoterapi ges efter kirurgi. I övriga fall ska behovet av

ytterligare cytotoxisk kemoterapi beslutas baserat på individuella

faktorer.

För närvarande är erfarenheten av samtidig behandling

med trastuzumab och lågdos

antracyklinregimer

begränsad till studien MO16432.

I den pivotala studien MO16432 gavs trastuzumab samtidigt med neoadjuvant

kemoterapi

innefattande tre cykler av doxorubicin

(kumulativ

dos 180 mg/m

Incidensen av symtomatisk

kardiell

dysfunktion var 1,7 % i trastuzumabgruppen.

Den kliniska erfarenheten gällande patienter äldre än 65 år är begränsad.

Infusionsrelaterade

reaktioner och överkänslighetsreaktioner

Allvarliga

infusionsrelaterade

reaktioner vid infusioner

med trastuzumab innefattande dyspné,

hypotoni,

rosslingar/pipande

andning, hypertoni,

bronkospasm,

supraventrikulär

takyarrytmi,

minskad syremättnad, anafylaxi, andnöd, urtikaria och angioödem

har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Premedicinering

kan användas för att minska risken för uppkomst av administrationsrelaterade

reaktioner. De flesta av dessa händelser inträffar under eller inom 2,5 timmar efter starten av den

första infusionen.

Om en infusionsreaktion

inträffar ska infusionen

avbrytas eller infusionshastigheten

sänkas och patienten övervakas tills varje symtom gått tillbaka (se avsnitt 4.2). Behandling

av dessa

symtom kan ske med analgetika/antipyretika

såsom meperidin

eller paracetamol, eller ett antihistamin

såsom difenhydramin.

För majoriteten av patienterna försvann symtomen och dessa erhöll sedan

ytterligare infusioner av trastuzumab. Allvarliga

reaktioner har behandlats framgångsrikt med

understödjande behandling

som t.ex. syrgas, beta-agonister och kortikosteroider. I sällsynta fall har

dessa reaktioner förknippats med ett kliniskt

förlopp med dödlig

utgång. Hos patienter som har

dyspné i vila p.g.a. komplikationer av avancerad malignitet

och andra sjukdomar kan det föreligga en

större risk för infusionsrelaterade

reaktioner med dödlig

utgång. Dessa patienter ska därför inte

behandlas med trastuzumab (se avsnitt 4.3).

Initial förbättring följt av klinisk försämring och försenade reaktioner med snabb klinisk

försämring

har också rapporterats. Dödsfall har inträffat inom timmar och upp till en vecka efter infusionen. Vid

mycket sällsynta tillfällen

har patienter fått symtom på infusionsrelaterade

reaktioner och pulmonella

symtom mer än sex timmar efter att trastuzumabinfusionen

påbörjats. Patienterna ska varnas för

risken för sådana sena reaktioner och ska instrueras att kontakta sin läkare om dessa symtom inträffar.

Pulmonella komplikationer

Allvarliga

pulmonella händelser har rapporterats i samband med trastuzumabbehandling efter

marknadsintroduktionen

(se avsnitt 4.8). Dessa fall har vid enstaka tillfällen haft en dödlig

utgång.

Utöver detta har fall av interstitiell lungsjukdom

inklusive

lunginfiltrat,

akut svår

andningsinsufficiens

(ARDS), lunginflammation,

pneumonit,

pleurautgjutning, andnöd, akut

lungödem

samt andningsinsufficiens

rapporterats. Riskfaktorer associerade med interstitiell

lungsjukdom

inkluderar tidigare eller samtidig behandling

med andra anti-neoplastiska

terapier

kända för att vara associerade med det såsom taxaner, gemcitabin,

vinorelbin

och strålbehandling.

Dessa händelser kan uppstå som en del av en infusionsrelaterad

reaktion eller med ett fördröjt

insättande. Hos patienter som har dyspné i vila p.g.a. komplikationer av avancerad malignitet

andra sjukdomar kan det föreligga en ökad risk för pulmonella

händelser. Dessa patienter ska

därför inte behandlas med trastuzumab (se avsnitt 4.3). Försiktighet

ska iakttas vid pneumonit,

särskilt hos patienter som samtidigt behandlas med taxaner.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst

intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella interaktionsstudier

har utförts. Kliniskt

signifikanta

interaktioner

mellan trastuzumab

och samtidiga läkemedel som använts i kliniska

studier har inte observerats.

Trastuzumabs effekt på farmakokinetiken

av andra antineoplastiska

medel

Farmakokinetiska data från studierna BO15935 och M77004 hos kvinnor

med HER2-positiv

metastaserad bröstcancer tyder på att exponeringen av paklitaxel

och doxorubicin

(och deras

huvudmetaboliter

6-α hydroxyl-paklitaxel,

POH, och doxorubicinol,

DOL) inte förändrades vid

närvaro av trastuzumab (8 mg/kg eller 4 mg/kg startdos som en intravenös infusion

följt av en

infusion

på 6 mg/kg var tredje vecka respektive 2 mg/kg varje vecka).

Däremot kan trastuzumab höja den totala exponeringen

av en doxorubicinmetabolit

(7-deoxi-13

dihydro-doxorubicinon, D7D). Den biologiska aktiviteten

av D7D och den kliniska betydelsen av

ökad exponering av denna metabolit var oklar.

Data från studie JP16003, en enarmad studie med trastuzumab (4 mg/kg startdos som en intravenös

infusion

och 2 mg/kg infusion

varje vecka) och docetaxel (60 mg/m

intravenös infusion)

japanska kvinnor

med HER2-positiv metastaserad bröstcancer, tyder på att samtidig administrering

av trastuzumab inte hade någon farmakokinetisk

effekt på docetaxel givet som engångsdos. Studie

JP19959 var en substudie till BO18255 (ToGA) med manliga och kvinnliga japanska patienter med

avancerad ventrikelcancer där farmakokinetiken

för capecitabin och cisplatin

studerades vid

användning

med eller utan trastuzumab. Resultaten från denna substudie tyder på att exponeringen

av capecitabins biologiskt aktiva metaboliter (t.ex. 5-FU) inte påverkades av samtidig användning

av cisplatin

eller av samtidig användning

av cisplatin plus trastuzumab. Däremot uppvisade

modersubstansen capecitabin högre koncentrationer

och längre halveringstid

då det kombinerades

med trastuzumab. Data tyder också på att farmakokinetiken

för cisplatin

inte påverkades av samtidig

användning

av capecitabin eller av samtidig användning av capecitabin plus trastuzumab.

Farmakokinetiska data från studie H4613g/GO01305

hos patienter med metastaserad eller lokalt

avancerad inoperabel HER2-positiv

cancer tyder på att trastuzumab inte hade någon inverkan på

farmakokinetiken

för karboplatin.

Antineoplastiska medels effekt på trastuzumabs farmakokinetik

Vid jämförelse av simulerade serumkoncentrationer

av trastuzumab efter trastuzumab som

monoterapi (4 mg/kg startdos/2 mg/kg intravenös infusion

en gång i veckan) och observerade

serumkoncentrationer

hos japanska kvinnor

med HER2-positiv metastaserad bröstcancer (studie

JP16003) sågs inga tecken på någon farmakokinetisk

effekt på trastuzumab vid samtidig

administrering

av docetaxel.

Jämförelse av farmakokinetiska

resultat från två fas II-studier (BO15935 och M77004) och en

fas III-studie (H0648g) i vilka patienterna behandlades med trastuzumab och paklitaxel samtidigt

samt två fas II-studier i vilka trastuzumab administrerades

som monoterapi

(W016229 och

MO16982),

hos kvinnor med HER2-positiv

metastaserad bröstcancer tyder på att individuella

värden

och medelvärlden

för trastuzumabs dalkoncentrationer i serum varierade inom och mellan studierna

men det fanns ingen tydlig

effekt på farmakokinetiken

för trastuzumab vid samtidig

administrering

paklitaxel.

Jämförelse av farmakokinetiska

data för trastuzumab från studie M77004, i vilken kvinnor

med HER2-positiv

metastaserad bröstcancer behandlades samtidigt

med trastuzumab, paklitaxel

doxorubicin, med farmakokinetiska data för trastuzumab från studier med trastuzumab som

monoterapi (H0649g) eller i kombination

med antracyklin plus cyklofosfamid

eller paklitaxel

(H0648g) tyder på att doxorubicin och paklitaxel

inte har någon effekt på farmakokinetiken

för

trastuzumab.

Farmakokinetiska data från studie H4613g/GO01305

tyder på att karboplatin

inte hade någon inverkan

på farmakokinetiken

för trastuzumab.

Samtidig

behandling

med anastrozol förefaller inte påverka farmakokinetiken för trastuzumab.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska rekommenderas att använda effektiva preventivmetoder

under

behandling

med trastuzumab och i 7 månader efter att behandlingen

avslutats (se avsnitt 5.2).

Graviditet

Reproduktionsstudier på Cynomolgusapor

med doser upp till 25 gånger den veckovisa humana

underhållsdosen

på 2 mg/kg trastuzumab intravenös beredning har inte visat belägg för minskad

fertilitet eller fosterskada. Ö verföring av trastuzumab via placentan har observerats under tidig

(dag 20–50 av dräktigheten) och sen (dag 120–150 av dräktigheten) fosterutvecklingsperiod.

Det är

inte känt om trastuzumab kan påverka reproduktionsförmågan.

Eftersom reproduktionsstudier

på djur

inte alltid är prediktiva för människa ska trastuzumab inte användas under graviditet såvida inte de

potentiella fördelarna för modern överväger de potentiella riskerna för fostret.

Efter marknadsintroduktionen har fall av nedsatt tillväxt och/eller funktion av njurarna hos foster i

samband med oligohydramnios, i vissa fall förknippade

med fatal pulmonell hypoplasi

hos fostret,

rapporterats hos gravida kvinnor

som behandlats med trastuzumab. Kvinnor som blir gravida ska

informeras om risken för fosterskador. Om en gravid kvinna behandlas med trastuzumab,

eller om

en patient blir gravid medan hon får trastuzumab eller inom 7 månader efter den senaste

trastuzumabdosen,

är noggrann övervakning

av ett multidisciplinärt sjukvårdsteam önskvärt.

Amning

En studie utförd på Cynomolgusapor

med doser upp till 25 gånger den veckovisa humana

underhållsdosen

på 2 mg/kg trastuzumab intravenös beredning från dag 120 till 150 av

dräktigheten visade att trastuzumab utsöndras i bröstmjölk

efter födseln. Exponeringen

trastuzumab i uterus och förekomsten av trastuzumab i serum hos apungar var inte förenad med

några bieffekter på deras tillväxt

eller utveckling

från födelsen till 1 månads ålder. Det är inte känt

om trastuzumab utsöndras i human bröstmjölk. Eftersom humant IgG1 utsöndras i bröstmjölk

potentialen

för skada på spädbarnet är okänd ska kvinnor ej amma under behandling

trastuzumab och inom 7 månader efter sista dosen.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata

tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ontruzant har mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4.8).

Yrsel och somnolens kan uppträda under behandling med Ontruzant (se avsnitt 4.8). Patienter som

utvecklar infusionsrelaterade

symtom (se avsnitt 4.4) bör dock avrådas från att köra bil och använda

maskiner tills symtomen avklingar.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning

av säkerhetsprofilen

De mest allvarliga

och/eller vanligaste biverkningarna

som rapporterats hittills

vid användning av

Ontruzant är hjärtdysfunktion,

infusionsrelaterade reaktioner, hematotoxicitet

(särskilt neutropeni),

infektioner

och pulmonella biverkningar.

Tabell över biverkningar

I detta avsnitt har följande frekvenskategorier använts: mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/619284/2017

EMEA/H/C/004323

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ontruzant

trastuzumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Ontruzant.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Ontruzant ska användas.

Praktisk information om hur Ontruzant ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Ontruzant och vad används det för?

Ontruzant är ett läkemedel mot cancer som används för att behandla följande sjukdomar:

Tidig bröstcancer (när cancern har spridit sig i bröstet eller till körtlarna under armen men inte till

andra delar av kroppen) efter kirurgi, kemoterapi (läkemedel för behandling av cancer) och

strålbehandling om tillämpbart. Det kan också ges tidigare under behandlingen, i kombination med

kemoterapi. Vid tumörer som är lokalt avancerade (inräknat de som är inflammatoriska) eller mer

än 2 cm breda ges Ontruzant före kirurgi i kombination med kemoterapi och sedan igen som enda

läkemedel efter kirurgi.

Metastaserad bröstcancer (cancer som har spridit sig till andra delar av kroppen). Det ges som

enda läkemedel till patienter hos vilka tidigare behandlingar misslyckats. Det ges också i

kombination med andra cancerläkemedel: med paklitaxel eller docetaxel, eller med en annan klass

av läkemedel som kallas aromatashämmare.

Metastaserad magcancer, i kombination med cisplatin och antingen capecitabin eller 5-fluorouracil

(andra läkemedel mot cancer).

Ontruzant kan bara ges när cancern har visat sig ”överuttrycka HER2”: detta innebär att cancern

producerar stora mängder av ett protein som kallas HER2 på tumörcellernas yta, vilket gör att

tumörcellerna växer fortare. HER2 överuttrycks hos omkring en fjärdedel av patienterna med

bröstcancer och en femtedel av patienterna med magcancer.

Ontruzant

EMA/619284/2017

Sida 2/3

Ontruzant är en biosimilar, vilket innebär att Ontruzant liknar ett annat biologiskt läkemedel

(”referensläkemedlet”) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Ontruzant är Herceptin. Mer

information om biosimilarer finns här.

Ontruzant innehåller den aktiva substansen trastuzumab.

Hur används Ontruzant?

Ontruzant är receptbelagt och behandling ska inledas av läkare med erfarenhet av att använda

läkemedel mot cancer.

Det finns som ett pulver som används för att bereda en lösning som tillsätts till en infusion (dropp) i en

ven. Infusionen ges under 90 minuter varje vecka eller var tredje vecka vid bröstcancer, och var tredje

vecka vid magcancer. Vid tidig bröstcancer ges behandlingen under ett år eller tills sjukdomen kommer

tillbaka. Vid metastaserad bröstcancer eller magcancer fortsätter behandlingen att ges så länge den är

effektiv. Den rekommenderade dosen beror på patientens kroppsvikt, på det tillstånd som ska

behandlas och om Ontruzant ges varje eller var tredje vecka.

Infusionen kan vara förknippad med allergiska reaktioner, varför patienten ska övervakas under och

efter infusionen. Patienter som tolererar den första 90 minuter långa infusionen kan få efterföljande

infusioner under 30 minuter.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Ontruzant?

Den aktiva substansen i Ontruzant, trastuzumab, är en monoklonal antikropp (en typ av protein) som

har utformats för att känna igen och fästa vid HER2-proteinet, som överuttrycks hos omkring en

fjärdedel av patienterna med bröstcancer och en femtedel av patienterna med magcancer. Genom att

fästa vid HER2 aktiverar trastuzumab celler i immunsystemet, som sedan dödar tumörcellerna.

Trastuzumab förhindrar också att HER2 sänder ut signaler som får tumörcellerna att växa.

Vilken nytta med Ontruzant har visats i studierna?

Laboratoriestudier där man jämförde Ontruzant med Herceptin har visat att den aktiva substansen i

Ontruzant är mycket lik den i Herceptin vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet. Studier har

också visat att Ontruzant producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som

Herceptin.

Dessutom undersöktes effekten av Ontruzant och Herceptin i en studie på 875 patienter med tidig eller

lokalt avancerad bröstcancer. Kvinnorna fick det ena eller det andra trastuzumab-läkemedlet före och

efter kirurgi, tillsammans med andra läkemedel mot cancer och strålbehandling enligt sedvanlig praxis.

Studien visade att 94 procent av kvinnorna som fick Ontruzant och 93 procent av dem som fick

Herceptin överlevde utan att sjukdomen kom tillbaka eller förvärrades medan de följdes upp under

cirka 14 månader. Det konstaterades att invasiva cancerceller saknades i vävnad som avlägsnats vid

kirurgi hos 52 procent av kvinnorna som fick Ontruzant och 42 procent av dem som fick Herceptin,

men mot bakgrund av all tillgänglig information från studien ansågs inte denna skillnad vara relevant.

Baserat på samtliga tillhandahållna data fann man att Ontruzant skulle verka på samma sätt som

Herceptin vid dess godkända indikationer.

Eftersom Ontruzant är en biosimilar behöver inte studierna om trastuzumabs effekt och säkerhet som

utförts med Herceptin utföras på nytt med Ontruzant.

Ontruzant

EMA/619284/2017

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Ontruzant?

De vanligaste eller svåraste biverkningarna som orsakas av Ontruzant är hjärtproblem, reaktioner i

samband med infusionen av Ontruzant, sänkta nivåer av blodkroppar, särskilt av vita blodkroppar,

infektioner och lungproblem.

Ontruzant kan vara kardiotoxiskt (skadligt för hjärtat) och bland annat orsaka hjärtsvikt (när hjärtat

inte arbetar som det ska). Försiktighet ska iakttas om det ges till patienter som redan har hjärtproblem

eller högt blodtryck, och hjärtfunktionen ska övervakas hos alla patienter under och efter behandling.

Ontruzant får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot trastuzumab, musproteiner

eller mot något innehållsämne. Det får inte ges till patienter som har allvarliga andningsproblem på

grund av avancerad cancer, också under vila, eller som behöver syrgasbehandling.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för trastuzumab finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Ontruzant?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att det styrkts att Ontruzant i enlighet med EU:s krav för

biosimilarer har likvärdig kvalitet, säkerhet och effekt med Herceptin.

EMA fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för Herceptin, och

rekommenderade att Ontruzant skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ontruzant?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Ontruzant har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Ontruzant

EPAR för Ontruzant finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Ontruzant finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen