Nuwiq

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-08-2019

Aktiva substanser:
simoctocog alfa
Tillgänglig från:
Octapharma AB
ATC-kod:
B02BD02
INN (International namn):
simoctocog alfa
Terapeutisk grupp:
Blodkoagulationsfaktorer
Terapiområde:
Hemofili A
Terapeutiska indikationer:
Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist). Nuwiq kan användas för alla åldersgrupper.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002813
Tillstånd datum:
2014-07-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002813

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-08-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-01-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Nuwiq 250 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 2500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 3000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 4000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

simoctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nuwiq är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Nuwiq

Hur du använder Nuwiq

Eventuella biverkningar

Hur Nuwiq ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nuwiq är och vad det används för

Nuwiq innehåller den aktiva substansen rekombinant human koagulationsfaktor VIII (simoctocog

alfa). Faktor VIII behövs för att blodet ska koagulera och stoppa blödning. Hos patienter med hemofili

A (medfödd faktor VIII-brist), saknas faktor VIII eller fungerar inte normalt.

Nuwiq ersätter den saknade faktor VIII och används för att behandla och förebygga blödningar hos

patienter med hemofili A och lämpar sig för användning av alla åldersgrupper.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Nuwiq

Använd inte Nuwiq:

om du är allergisk mot den aktiva substansen simoctocog alfa eller något annat innehållsämne

i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Kontakta din läkare vid frågor om ovanstående.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nuwiq.

I mycket sällsynta fall kan en anafylaktisk reaktion mot Nuwiq förekomma (en allvarlig, plötslig

allergisk reaktion). Du bör känna till dessa tidiga tecken på allergiska reaktioner, som anges i avsnitt 4

”Allergiska reaktioner”.

Avbryt injiceringen omedelbart och kontakta läkare om du upptäcker något av följande symtom.

Utveckling av inhibitorer (antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid behandling med

alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att behandlingen fungerar

som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende utveckling av sådana

inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med Nuwiq ska du

omedelbart tala om det för din läkare.

Hjärt-kärlsjukdom

Hos patienter som har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kan behandling med FVIII öka risken för

hjärt-kärlsjukdom.

Kateterrelaterade komplikationer

Om du behöver en central venaccess (central venous access device (CVAD)), bör risken för CVAD-

relaterade komplikationer, inklusive lokala infektioner, förkomst av bakterier i blodet och trombos vid

kateterstället beaktas.

Det rekommenderas starkt att läkemedlets namn och batchnummer registreras varje gång Nuwiq

administreras till en patient, för att upprätthålla en länk mellan patienten och läkemedelsbatchen.

Andra läkemedel och Nuwiq

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Nuwiq påverkar inte körförmågan eller användning av maskiner.

Nuwiq innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

Beroende på kroppsvikten och doseringen kan du ha fått mer än en injektionsflaska. Detta bör beaktas

om du står på en natriumfattig kost.

3.

Hur du använder Nuwiq

Behandling med Nuwiq påbörjas av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med hemofili

A. Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare

eller sjuksköterska om du är osäker.

Nuwiq injiceras vanligtvis i en ven (intravenöst) av läkare eller sjuksköterska med erfarenhet av vård

av patienter med hemofili A. Du själv eller någon annan kan också ge din Nuwiq som en injektion,

men enbart efter att ha fått adekvat utbildning.

Din läkare beräknar din dos av Nuwiq (i internationella enheter = IE) beroende på ditt hälsotillstånd

och din kroppsvikt, och beroende på om det används som förebyggande medel eller som behandling

mot blödning. Hur ofta du behöver en injektion beror på hur väl Nuwiq fungerar för dig. Vanligtvis är

behandling av hemofili A en livslång behandling.

Förebyggande av blödning

Den vanliga dosen av Nuwiq är 20 till 40 IE per kg kroppsvikt, som ges varannan till var tredje dag. I

vissa fall kan tätare injektioner eller högre doser behövas, speciellt för yngre patienter.

Blödningsbehandling

Dosen av Nuwiq beräknas beroende på din kroppsvikt och nivåerna av faktor VIII som ska uppnås.

Den önskade nivån av faktor VIII beror på blödningens svårighetsgrad och läge.

Kontakta din läkare om du upplever att Nuwiq har otillräcklig effekt. Din läkare kommer att

genomföra lämpliga laboratorietester för att säkerställa att du har adekvata nivåer av faktor VIII. Detta

är särskilt viktigt om du ska genomgå en större operation.

Patienter som utvecklar faktor VIII-inhibitorer

Om din plasmanivå av faktor VIII inte når upp till den förväntade med Nuwiq, eller om blödningen

inte kontrolleras på ett adekvat sätt, kan det bero på utveckling av faktor VIII-inhibitorer. Din läkare

kontrollerar detta. Du kan behöva en högre dos av Nuwiq eller ett annat läkemedel för att kontrollera

blödningar. Öka inte den totala dosen Nuwiq för att kontrollera din blödning utan att rådfråga din

läkare.

Användning för barn och ungdomar

Nuwiq ges till barn och ungdomar på samma sätt som till vuxna. Eftersom faktor VIII-produkter kan

behöva ges oftare till barn och ungdomar, kan en central venkateter (CVK)behöva appliceras. En CVK

är en extern anslutning som möjliggör åtkomst till blodomloppet genom en kateter utan injektion

genom huden.

Om du använt för stor mängd av Nuwiq

Inga symtom på överdoser har rapporterats. Om du har injicerat mer Nuwiq än du borde, informera din

läkare.

Om du har glömt att använda Nuwiq

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt omgående med nästa dos, och fortsätt

enligt råd från läkare.

Om du slutar att använda Nuwiq

Sluta inte använda Nuwiq utan att rådfråga din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner

Du ska känna till tidiga tecken på allergiska reaktioner. Om allvarliga, plötsliga allergiska

(anafylaktiska) reaktioner uppträder (mycket sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av

10 000 användare), måste injektionen stoppas omedelbart. Du måste omedelbart kontakta läkare om

du upptäcker något av följande symtom:

utslag, nässelutslag, strimmor på huden, generaliserad klåda

svullnad av läppar och tunga

svårigheter att andas, väsande andning, tryck över bröstet

allmän sjukdomskänsla

yrsel och medvetslöshet.

Dessa symtom kan vara tidiga symtom på en anafylaktisk chock. Om något av dessa symtom

uppträder, måste injektionen stoppas omedelbart och läkare ska kontaktas. Allvarliga symtom kräver

omedelbar akutbehandling.

Mycket vanliga biverkningar kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare

Faktor VIII-inhibitorer hos tidigare obehandlade patienter

Bland barn och ungdomar som inte behandlats med faktor VIII-läkemedel tidigare är det mycket

vanligt att hämmande antikroppar utvecklas (se avsnitt 2) (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter).

För patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (behandling mer än 150 dagar) är dock

risken mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter). Om detta sker kan dina eller ditt

barns läkemedel upphöra att fungera som de ska, och du eller ditt barn kan drabbas av ihållande

blödningar. Om detta händer ska du omedelbart kontakta läkare.

Vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Överkänslighet, feber

Mindre vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Stickningar eller domningar (parestesi), huvudvärk, inflammation vid injektionsstället, smärta vid

injektionsstället, ryggvärk, yrsel, muntorrhet, yrsel, vag känsla av kroppsligt obehag, andfåddhet,

blödningsanemi, positiv för icke-neutraliserande antikropp (hos tidigare behandlade patienter).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedlets säkerhet.

5.

Hur Nuwiq ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongens och injektionsflaskans etikett efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Före beredning kan Nuwiq-pulvret förvaras vid rumstemperatur (vid högst 25 °C) i upp till 1 månad.

Anteckna datumet på ytterkartongen då du börjar förvara Nuwiq i rumstemperatur. Förvara inte Nuwiq

i kylskåp igen efter att det förvarats i rumstemperatur.

Använd den beredda lösningen omedelbart.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker synliga tecken på åverkan på förpackningens

manipuleringsskydd, speciellt med avseende på injektionssprutan och/eller injektionsflaskan.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Pulver:

Den aktiva substansen är rekombinant human koagulationsfaktor VIII (simoctocog alfa).

Varje injektionsflaska med pulver innehåller 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE

simoctocog alfa. Varje beredd (rekonstituerad) lösning innehåller ungefär 100, 200, 400, 800,

1000, 1200 eller 1600 IE/ml simoctocog alfa.

Övriga innehållsämnen är sackaros, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, argininhydroklorid,

natriumcitratdihydrat och poloxamer 188. Se avsnitt 2, ”Nuwiq innehåller natrium”.

Vätska:

Vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nuwiq

finns som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Pulvret är ett vitt till benvitt pulver i

en injektionsflaska av glas. Vätskan är vatten för injektionsvätskor i en förfylld glasspruta.

Efter beredningen är lösningen klar, färglös och fri från främmande partiklar.

Varje förpackning Nuwiq innehåller:

1 injektionsflaska med pulver med 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE simoctocog

alfa

1 förfylld injektionsspruta med 2,5 ml vatten för injektionsvätskor

1 adapter till injektionsflaskan

1 fjärilsnål

2 alkoholservetter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Sverige

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Lietuva

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

България

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Teл.: +46 8 56643000

Luxembourg/Luxemburg

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Česká republika

Octapharma CZ s.r.o.

Tel: +420 266 793 510

Magyarország

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Danmark

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tlf: +46 8 56643000

Malta

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Deutschland

Octapharma GmbH

Tel: +49 2173 9170

Nederland

Octapharma Benelux (Belgium)

Tel: +32 2 3730890

Eesti

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Norge

Octapharma AS

Tlf: +47 63988860

Ελλάδα

Octapharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 8986500

Österreich

Octapharma Handelsgesellschaft m.b.H.

Tel: +43 1 610321222

España

Octapharma S.A.

Tel: +34 91 6487298

Polska

Octapharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2082734

France

Octapharma France

Tél: +33 1 41318000

Portugal

Octapharma Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 8160820

Hrvatska

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

România

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ireland

Octapharma AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Slovenija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ísland

Octapharma AS (Norway)

Sími: +47 63988860

Slovenská republika

Octapharma AG, o.z.z.o.

Tel: +421 2 54646701

Italia

Kedrion S.p.A.

Tel: +39 0583 767507

Suomi/Finland

Octapharma Nordic AB

Puh/Tel: +358 9 85202710

Κύπρος

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Τηλ: +46 8 56643000

Sverige

Octapharma Nordic AB

Tel: +46 8 56643000

Latvija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

United Kingdom

Octapharma Limited

Tel: +44 161 8373770

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Behandling vid behov

Mängden som ska administreras och frekvensen för administrering ska alltid justeras efter den kliniska

effekten i det enskilda fallet.

följande

blödningsepisoder

faktor

VIII-aktiviteten

inte

understiga

givna

plasmaaktivitetsnivån (i % av normal eller IE/dl) under motsvarande period. Följande tabell kan

användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgiska ingrepp.

Blödningens

svårighetsgrad/typ av

kirurgiskt ingrepp

Erforderlig faktor

VIII-nivå (%) (IE/dl)

Dosfrekvens

(timmar)/behandlingens längd

(dagar)

Blödning

Tidig hemartros,

muskelblödning eller blödning i

munhåla

20–40

Upprepas var 12:e till 24:e timme

under minst 1 dag, tills

blödningsepisoden (upplevd smärta)

upphört eller tills läkning uppnåtts.

Mer omfattande hemartros,

muskelblödning eller hematom

30–60

Upprepa infusionen var 12:e till 24:e

timme under 3 till 4 dagar eller längre

tills smärtan och den akuta

funktionsnedsättningen har upphört.

Livshotande blödningar

60–100

Upprepa infusionen var 8:e till 24:e

timme tills det kritiska tillståndet är

övervunnet.

Kirurgi

Mindre kirurgiska ingrepp

inklusive tandutdragning

30–60

Var 24:e timme under minst 1 dag, tills

läkning uppnåtts.

Större kirurgiska ingrepp

80–100

(pre- och

postoperativt)

Upprepa infusionen var 8–24 timme

tills adekvat sårläkning uppnåtts.

Därefter behandling under ytterligare

minst 7 dagar för att upprätthålla en

faktor VIII-aktivitet på 30–

60 % (IE/dl).

ANVISNINGAR FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING

Den förfyllda sprutan med vätska (vatten för injektionsvätskor) och pulvret i den slutna

injektionsflaskan ska uppnå rumstemperatur. Du kan göra detta genom att hålla dem i din hand

tills de känns lika varma som dina händer. Värm inte injektionsflaskan eller den förfyllda

sprutan på något annat sätt. Denna temperatur ska upprätthållas under beredningen.

Avlägsna snäpplocket i plast från injektionsflaskan med pulver för att exponera de centrala

delarna av gummiproppen. Avlägsna inte den grå proppen eller metallringen runt toppen av

injektionsflaskan.

Torka av toppen på injektionsflaskan med en alkoholservett. Låt alkoholen torka.

Dra av pappersskyddet från adapterförpackningen. Avlägsna inte adaptern från förpackningen.

Placera injektionsflaskan med pulver på en jämn yta och håll i den. Ta adapterförpackningen

och placera adaptern över gummiproppens centrum på injektionsflaskan med pulver. Tryck

ned adapterförpackningen hårt tills adapterspetsen går igenom gummiproppen. När detta sker

klickar adaptern ned om injektionsflaskan.

Dra av pappersskyddet från den förfyllda sprutans förpackning. Håll kolvstången i änden och

rör inte vid skaftet. Fäst den gängade änden av kolvstången i injektionssprutans kolv. Vrid

kolvstången medurs tills det känns ett lätt motstånd.

Bryt av den manipuleringssäkra plastspetsen från injektionssprutan med vätska genom att

bryta lockets perforering. Rör inte vid lockets insida eller injektionssprutans spets. Förslut den

fyllda injektionssprutan med den manipuleringssäkra plastspetsen för förvaring om lösningen

inte ska användas omedelbart.

Avlägsna adapterförpackningen och kassera den.

Anslut injektionssprutan med vätska till injektionsflaskans adapter ordentligt genom att vrida

medurs tills det känns ett motstånd.

Injicera långsamt all vätska i injektionsflaskan med pulver genom att pressa ned kolvstången.

Lös upp pulvret utan att avlägsna injektionssprutan genom att försiktigt röra eller snurra

injektionsflaskan några gånger. Skaka inte. Vänta tills pulvret upplöses fullständigt.

Kontrollera den slutliga lösningen visuellt med avseende på partiklar före administrering.

Lösningen ska vara klar och färglös, så gott som fri från synliga partiklar. Använd inte

lösningar som är grumliga eller har fällningar.

Vänd injektionsflaskan fäst till injektionssprutan upp och ned, och dra långsamt in den slutliga

lösningen i injektionssprutan. Säkerställ att injektionsflaskans hela innehåll överförs till

injektionssprutan.

Lossa den fyllda injektionssprutan från adaptern med injektionsflaskan genom att vrida moturs

och kassera den tomma injektionsflaskan.

Lösningen är nu beredd för omedelbar användning. Kyl inte.

Rengör det valda injektionsstället med en medföljande alkoholservett.

Fäst det medföljande infusionssetet på injektionssprutan.

För in infusionssetets nål i den valda venen. Om du har använt ett stasband för att venen ska

bli lättare att se, ska detta lossas innan du börjar injicera lösningen.

Blod får inte komma in i injektionssprutan på grund av risken för bildning av fibrinkoagel.

Injicera lösningen i venen med låg hastighet, inte snabbare än 4 ml per minut.

Om du använder mer än en injektionsflaska med pulver för en behandling, kan du använda samma

injektionsnål igen. Injektionsflaskans adapter och injektionssprutan är endast avsedda för

engångsbruk.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Nuwiq 250 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 2500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 3000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nuwiq 4000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Nuwiq 250 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 250 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 250 IE omkring 100 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

simoctocog alfa.

Nuwiq 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 500 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 500 IE omkring 200 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

simoctocog alfa.

Nuwiq 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 1000 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 1000 IE omkring 400 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

simoctocog alfa.

Nuwiq 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 2000 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 2000 IE omkring 800 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

simoctocog alfa.

Nuwiq 2500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 2500 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 2500 IE omkring 1000 IE/ml human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Nuwiq 3000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 3000 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 3000 IE omkring 1200 IE/ml human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Nuwiq 4000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 4000 IE rekombinant human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Efter beredning innehåller Nuwiq 4000 IE omkring 1600 IE/ml human koagulationsfaktor VIII

(rDNA), simoctocog alfa.

Styrkan (IE) bestäms med Europeiska farmakopéns kromogena substratanalys. Den specifika

aktiviteten för Nuwiq är ungefär 9500 IE/mg protein.

Simoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)), är ett renat protein med 1 440 aminosyror.

Aminosyrasekvensen är jämförbar med den form av faktor VIII som består av 90 + 80 kDa från

human faktor VIII (dvs utan B-domän). Nuwiq produceras med rekombinant DNA-teknik i genetiskt

modifierade humana embryonala njurceller, (HEK) 293F-celler. Inget material från djur eller

människa läggs till under tillverkningsprocessen eller till det slutliga läkemedlet.

Hjälpämne med känd effekt

En ml rekonstituerad lösning innehåller 7,35 mg natrium (18,4 mg natrium per injektionsflaska).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Pulver: vitt till benvitt smuligt pulver.

Vätska: en klar, färglös vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist).

Nuwiq kan användas för alla åldersgrupper.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska ske under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av hemofili.

Övervakning av behandlingen

Under behandlingens gång rekommenderas bestämning av faktor VIII-nivåerna som vägledning till

den dos som ska administreras och till frekvensen av upprepade infusioner. Enskilda patienter kan

svara olika på faktor VIII och uppvisa olika halveringstider och recovery. Doser som baseras på

kroppsvikt kan behöva justeras för under- och överviktiga patienter. Speciellt vid större kirurgiska

ingrepp är en noggrann övervakning av substitutionsbehandlingen nödvändig med avseende på

koagulationsanalys (faktor VIII-aktivitet i plasma).

Vid användning av aPTT enstegs koagulationsanalys

in vitro

för bestämning av faktor VIII-aktivitet i

blodprover från patienter kan resultaten för faktor VIII-aktivitet i plasma påverkas signifikant både av

typen av aPTT-reagens och av den referensstandard som används i analysen. Det kan också

förekomma signifikanta avvikelser mellan de analysresultat som erhålls med en aPTT-baserad enstegs

koagulationsanalys och de som erhålls med den kromogena analysen enligt Europafarmakopén (Ph.

Eur.). Detta är betydelsefullt framför allt vid byte av laboratorium och/eller reagens som används i

analysen.

Dosering

Dosen och substitutionsbehandlingens längd beror på svårighetsgraden av faktor VIII-bristen, på

blödningens lokalisering och omfattning, samt på patientens kliniska tillstånd.

Antalet faktor VIII-enheter som administreras uttrycks i internationella enheter (IE), i enlighet med

den rådande WHO-koncentratstandarden för faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktivitet i plasma

uttrycks antingen som en procentandel (relaterad till normal humanplasma) eller hellre i internationella

enheter (relaterade till en internationell standard för faktor VIII i plasma).

En internationell enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet motsvarar mängden faktor VIII i en ml normal

humanplasma.

Behandling vid behov

Beräkningen av den erforderliga dosen av faktor VIII baseras på det empiriska fyndet att

1 internationell enhet (IE) faktor VIII per kg kroppsvikt ökar aktiviteten av faktor VIII med ungefär

2 % av normal aktivitet eller 2 IE/dl. Den erforderliga dosen bestäms med följande formel:

Erforderliga enheter = kroppsvikt (kg) x önskad faktor VIII-ökning (%) (IE/dl) x 0,5 (IE/kg per

IE/dl)

Förväntad faktor VIII-ökning (% av normal) = 2 x administrerade IE

kroppsvikt (kg)

Mängden som ska administreras och frekvensen för administrering ska alltid justeras efter den kliniska

effekten i det enskilda fallet.

Vid följande blödningsepisoder, ska faktor VIII-aktiviteten inte understiga den givna

plasmaaktivitetsnivån (i % av normal eller IE/dl) under motsvarande period. Följande tabell kan

användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgiska ingrepp.

Blödningens

svårighetsgrad/typ av

kirurgiskt ingrepp

Erforderlig faktor

VIII-nivå (%) (IE/dl)

Dosfrekvens

(timmar)/behandlingens längd

(dagar)

Blödning

Tidig hemartros,

muskelblödning eller blödning i

munhåla

20–40

Upprepas var 12:e till 24:e timme

under minst 1 dag, tills

blödningsepisoden (upplevd smärta)

upphört eller tills läkning uppnåtts.

Mer omfattande hemartros,

muskelblödning eller hematom

30–60

Upprepa infusionen var 12:e till 24:e

timme under 3 till 4 dagar eller längre

tills smärtan och den akuta

funktionsnedsättningen har upphört.

Livshotande blödningar

60–100

Upprepa infusionen var 8:e till 24:e

timme tills det kritiska tillståndet är

övervunnet.

Kirurgi

Mindre kirurgiska ingrepp

inklusive tandutdragning

30–60

Var 24:e timme under minst 1 dag, tills

läkning uppnåtts.

Större kirurgiska ingrepp

80–100

(pre- och

postoperativt)

Upprepa infusionen var 8–24 timme

tills adekvat sårläkning uppnåtts.

Därefter behandling under ytterligare

minst 7 dagar för att upprätthålla en

faktor VIII-aktivitet på 30–

60 % (IE/dl).

Profylax

Vid långtidsprofylax mot blödning hos patienter med svår hemofili A, är de vanliga doserna 20 till 40

IE faktor VIII per kg kroppsvikt med doseringsintervall om 2 till 3 dagar. Regimen kan justeras

beroende på patientens respons.

I vissa fall kan kortare doseringsintervall eller högre doser behövas, speciellt hos yngre patienter.

Pediatrisk population

Doseringen är densamma för vuxna, barn och ungdomar men kortare dosintervall eller högre doser

kan behövas för barn och ungdomar. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2.

Administreringssätt

Nuwiq är avsett för intravenös användning.

Injektionshastigheten bör inte överstiga 4 ml per minut.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Som för alla intravenösa proteinläkemedel kan allergiska överkänslighetsreaktioner förekomma.

Nuwiq innehåller spår av andra humana värdcellsproteiner än faktor VIII. Om symtom på

överkänslighet uppträder bör patienten rådas att omedelbart avbryta användning av läkemedlet och

kontakta sin läkare. Patienter ska informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner inklusive

nässelutslag, generaliserad urtikaria, tryck över bröstet, väsande andning, hypotoni och anafylaxi.

Vid chock ska medicinsk standardbehandling för chock tillämpas.

Inhibitorer

Utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII är en känd komplikation vid

behandling av patienter med hemofili A. Dessa inhibitorer är vanligtvis IgG immunoglobuliner riktade

mot den prokoagulerande effekten hos faktor VIII, och kvantifieras i Bethesda enheter (BE) per ml

plasma med den modifierade metoden. Risken att utveckla inhibitorer är relaterad till sjukdomens

allvarlighetsgrad samt exponering för faktor VIII, där risken är störst inom de 20 första

exponeringsdagarna. I sällsynta fall kan inhibitorer utvecklas efter mer än 100 exponeringsdagar.

Fall av återkommande inhibitorer (låg titer) har observerats efter byte från en faktor VIII produkt till

en annan hos tidigare behandlade patienter med mer än 100 exponeringsdagar och med

inhibitorutveckling i anamnesen. Därför rekommenderas att alla patienter noga övervakas med

avseende på förekomst av inhibitorer när man byter till en annan produkt.

Hur kliniskt relevant utvecklingen av inhibitorer är beror på inhibitorns titer, där låg titer, som

förekommer övergående eller är konsekvent låg, utgör en lägre risk för otillräckligt kliniskt svar än

hög titer.

I allmänhet bör alla patienter som behandlas med koagulationsfaktor VIII-produkter följas noggrant

med avseende på utveckling av inhibitorer genom lämpliga kliniska observationer och

laboratorietester. Om förväntade faktor VIII nivåer i plasma inte uppnås, eller om blödningar inte

kontrolleras trots adekvat dos, bör test för faktor VIII inhibitorer utföras. Hos patienter med höga

halter av inhibitorer är faktor VIII behandlingen eventuellt inte effektiv och andra

behandlingsalternativ bör därför övervägas. Behandling av sådana patienter ska ske under

överinseende av läkare med erfarenhet av hemofili och faktor VIII inhibitorer.

Kardiovaskulära händelser

Hos patienter med föreliggande kardiovaskulära riskfaktorer kan substitutionsbehandling med FVIII

öka den kardiovaskulära risken.

Kateterrelaterade komplikationer

Om det krävs en central venkateter (CVK), bör risken för CVK-relaterade komplikationer inklusive

lokala infektioner, bakteriemi och trombos vid kateterstället övervägas.

Det rekommenderas starkt att läkemedlets namn och batchnummer registreras varje gång Nuwiq

administreras till en patient, för att upprätthålla en länk mellan patienten och läkemedelsbatchen.

Pediatrisk population

Varningar och försiktighet som anges gäller för både barn, ungdomar och vuxna.

Hjälpämnesrelaterade överväganden (natriuminnehåll)

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per injektionsflaska.

Beroende på kroppsvikten och doseringen kan patienten ha fått mer än en injektionsflaska (se avsnitt 2

för information om innehåll per injektionsflaska).

Detta bör beaktas av patienter som står på en natriumfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Nuwiq.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med Nuwiq.

Baserat på den låga förekomsten av hemofili A hos kvinnor saknas erfarenhet av användning av faktor

VIII under graviditet och amning. Därför ska Nuwiq endast användas vid en tydlig indikation under

graviditet och amning. Det finns inga tillgängliga fertilitetsdata.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Nuwiq har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som kan inkludera angioödem, brännande och stickande

känsla vid injektionsstället, frossa, blodvallningar, huvudvärk, nässelutslag, hypotoni, letargi,

illamående, hudutslag, rastlöshet, takykardi, tryck över bröstet, stickningar, urtikaria inklusive

generaliserad urtikaria, kräkningar, väsande andning) har sällan observerats med FVIII-preparat och

kan i vissa fall utvecklas till svår anafylaxi (inklusive chock).

Neutraliserande antikroppar (inhibitorer) kan utvecklas hos patienter med hemofili A som behandlas

med faktor VIII, inklusive Nuwiq. Om sådana inhibitorer utvecklas visar sig detta som ett tillstånd

med otillräckligt kliniskt svar. Om detta inträffar är rekommendationen att kontakta ett specialistcenter

för hemofili.

Biverkningar i tabellform

Vid kliniska studier med Nuwiq på tidigare behandlade pediatriska patienter (2 till 11 år, n = 58),

ungdomar (12 till 17 år, n = 3), och vuxna patienter (n = 129) med svår hemofili A, rapporterades

totalt 12 läkemedelsrelaterade biverkningar (ADR) (8 hos vuxna, 4 hos barn) hos 8 patienter (4 vuxna,

4 barn).

Tabell 1 nedan presenteras enligt MedDRA:s klassificering av organsystem (SOC och Preferred Term

Level).

Frekvenserna har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till

< 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000); mycket sällsynta

(< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna i fallande svårighetsgrad.

Tabell 1. Frekvens av läkemedelsrelaterade biverkningar (ADR) i kliniska prövningar

MedDRA-klassificering av

organsystem

Biverkningar

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Blödningsanemi

Inhiberande FVIII-

antikroppar

Mindre vanliga*

Mindre vanliga (PTP)

Mycket vanliga (PUP)

Immunsystemet

Överkänslighet

Vanliga*

Centrala och perifera nervsystemet

Parestesi

Huvudvärk

Yrsel

Mindre vanliga*

Mindre vanliga*

Mindre vanliga*

Öron och balansorgan

Yrsel

Mindre vanliga*

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Mindre vanliga*

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Ryggsmärta

Mindre vanliga*

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

Feber

Inflammation vid

injektionsstället

Smärta vid injektionsstället

Obehagskänsla

Vanliga*

Mindre vanliga*

Mindre vanliga*

Mindre vanliga*

Undersökningar

Positiv för icke-

neutraliserande antikropp (hos

tidigare behandlade patienter)

Mindre vanliga*

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Mindre vanliga*

* Beräknat som antalet patienter med biverkning per totala antalet (280) prövningspatienter, av vilka 190 var

tidigare behandlade och 90 tidigare obehandlade patienter.

Frekvensen baseras på studier med alla FVIII-produkter, vilka inkluderade patienter med svår hemofili A. PTP

= previously treated patients = patienter som har behandlats tidigare, PUP = previously untreated patients =

patienter som inte har behandlats tidigare

Beskrivning av valda biverkningar

En icke-neutraliserande anti-faktor VIII-antikropp detekterades hos en vuxen patient (se Tabell 1).

Provet testades vid åtta utspädningar av centrallaboratoriet. Resultatet var bara positivt vid

utspädningsfaktor 1 och antikroppstitern var mycket låg. Inhibitorisk aktivitet, enligt mätning med det

modifierade Bethesda-testet, detekterades inte hos denna patient. Klinisk effekt och

in vivo

-recovery

för Nuwiq påverkades inte hos denna patient.

Pediatrisk population

Biverkningarnas frekvens, typ, och svårighetsgrad hos barn och ungdomar antas vara samma som för

vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V .

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hemostatika: blodkoagulationsfaktor VIII, ATC-kod: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktorkomplexet består av två molekyler (faktor VIII och von Willebrand-

faktor) med olika fysiologiska funktioner. Vid infusion i en patient med hemofili, binder faktor VIII

till von Willebrand-faktorn i patientens cirkulation. Aktiverad faktor VIII agerar som kofaktor för

aktiverad faktor IX, och accelererar omvandlingen av faktor X till aktiverad faktor X. Aktiverad faktor

X omvandlar protrombin till trombin. Trombin omvandlar sedan fibrinogen till fibrin och ett koagel

kan bildas. Hemofili A är en könsbunden ärftlig störning av blodkoaguleringen på grund av minskade

nivåer av faktor VIII:C och ger rikliga blödningar i leder, muskler eller inre organ, antingen spontant

eller som en följd av olycksfall eller kirurgiska ingrepp. Genom substitutionsbehandling kan

plasmanivåerna av faktor VIII höjas och därmed tillfälligt möjliggöra en korrigering av faktor VIII-

bristen och en korrigering av blödningstendensen.

Immunogeniciteten för Nuwiq utvärderades i kliniska prövningar med 190 patienter som tidigare

behandlats för svår hemofili A (129 vuxna och 61 barn). Ingen av patienterna utvecklade inhibitorer.

Vuxen- och ungdomspopulation 12 - 65 år

Profylax:

I en klinisk studie med 32 vuxna patienter med svår hemofili A, var medianvärdet för

konsumtionen av Nuwiq vid profylax 468,7 IE/kg/månad.

Blödningsbehandling:

Mediandosen för behandling av genombrottsblödningar var 33,0 IE/kg hos

dessa patienter som behandlades med profylax. I en annan klinisk studie behandlades 22 vuxna

patienter vid behov. Totalt behandlades 986 blödningar med en mediandos på 30,9 IE/kg.

Generellt

krävde mindre blödningar en något lägre dos, och svårare blödningar krävde upp till tre gånger av

mediandosen.

Individualiserad profylax:

Individualiserad farmakokinetiskt baserad profylax utvärderades hos 66

vuxna, tidigare behandlade patienter med svår hemofili A. Efter en 1-3 månaders standardprofylaxfas

(dosering varannan dag eller 3 gånger per vecka) bytte 44 (67 %) patienter till en doseringsregim

baserad på deras farmakokinetiska utvärdering och 40 genomgick en 6 månader lång profylax enligt

tilldelat doserings- och behandlingsschema. Av dessa patienter behandlades 34 (85 %) två gånger i

veckan eller mindre. Hos 33 (82,5 %) patienter förekom inga blödningar och 36 (90,0 %) patienter

hade inga spontana blödningar. Genomsnittlig årlig blödningsfrekvens ± SD var 1,2 ± 3,9 och

genomsnittlig dos ± SD var 52,2 ± 12,2 IE/kg per injektion och 99,7 ± 25,6 IE/kg per vecka.

Observera att årlig blödningsfrekvens (ABR – Annualised Bleeding Rate) inte kan jämföras mellan

olika faktorkoncentrat och mellan olika kliniska studier.

Pediatrisk population

Data har erhållits från 29 tidigare behandlade barn mellan 2 och 5 års ålder, 31 barn mellan 6 och 12

års ålder och en ungdom på 14 år. Mediandosen per profylaktisk infusion var 37,8 IE/kg. 20 patienter

använde mediandoser på mer än 45 IE/kg. Medianvärdet för konsumtionen av Nuwiq vid profylax var

521,9 IE/kg/månad. En högre mediandos av Nuwiq krävdes för att behandla blödningar hos barn

(43,9 IE/kg) än hos vuxna (33,0 IE/kg), och en högre mediandos krävdes för att behandla måttliga till

större blödningar än mindre blödningar (78,2 IE/kg jämfört med 41,7 IE/kg).

Yngre barn krävde

generellt högre mediandoser (6–12 år:

43,9 IE/kg; 2–5 år:

52,6 IE/kg). Dessa data bekräftades av en

långvarig uppföljning av 49 av dessa barn som behandlades i ytterligare en medianperiod på cirka

30 månader (från 9,5 till 52 månader).

Under denna period förekom inga spontana blödningar hos 45

% av barnen.

En prospektiv, öppen klinisk studie av tidigare obehandlade patienter med svår hemofili A (<1 %

FVIII:C) pågår.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Nuwiq för en

eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av hemofili A (medfödd faktor VIII-

brist) (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Vuxen population

Tabell 2. Farmakokinetiska parametrar för Nuwiq (dos: 50 IE/kg) hos vuxna tidigare

behandlade patienter (ålder 18–65 år) med svår hemofili A (n = 20)

Farmakokinetisk parameter

Kromogen substratanalys

Medelvärde ± SD

Medianvärde

(intervall)

AUC (hr*IE/ml)

22,6 ± 8,0

22,3 (8,4 – 38,1)

(hr)

14,7 ± 10,4

12,5 (5,4 – 55,6)

IVR (%/IE/kg)

2,5 ± 0,4

2,5 (1,7 – 3,2)

CL (ml/hr/kg)

3,0 ± 1,2

2,7 (1,5-6,4)

AUC = Area under the curve (FVIII:C), T

= Terminal half-life,

IVR = Incremental

in vivo

-recovery, CL = Clearance, SD = standard deviation

Tabell 3. Farmakokinetiska parametrar för Nuwiq (dos: 50 IE/kg) hos pediatriska tidigare

behandlade patienter (ålder 6 till 12 år) med svår hemofili A (n = 12)

Farmakokinetisk parameter

Kromogen substratanalys

Medelvärde ± SD

Medianvärde

(intervall)

AUC (hr*IE/ml)

13,2 ± 3,4

12,8 (7,8 – 19,1)

(hr)

10,0 ± 1,9

9,9 (7,6 – 14,1)

IVR (%/IE/kg)

1,9 ± 0,4

1,9 (1,2 – 2,6)

CL (ml/hr/kg)

4,3 ± 1,2

4,2 (2,8 - 6,9)

AUC = Area under the curve (FVIII:C), T

= Terminal half-life,

IVR = Incremental

in vivo

-recovery, CL = Clearance, SD = standard deviation

Tabell 4. Farmakokinetiska parametrar för Nuwiq (dos: 50 IE/kg) hos pediatriska tidigare

behandlade patienter (ålder 2 till 5 år) med svår hemofili A (n = 13)

Farmakokinetisk parameter

Kromogen substratanalys

Medelvärde ± SD

Medianvärde

(intervall)

AUC (hr*IE/ml)

11,7 ± 5,3

10,5 (4,9 – 23,8)

(hr)

9,5 ± 3,3

8,2 (4,3 – 17,3)

IVR (%/IE/kg)

1,9 ± 0,3

1,8 (1,5 – 2,4)

CL (ml/hr/kg)

5,4 ± 2,4

5,1 ( 2,3 – 10,9)

AUC = Area under the curve (FVIII:C), T

= Terminal half-life,

IVR = Incremental

in vivo

-recovery, CL = Clearance, SD = standard deviation

Pediatrisk population

Som känt från litteraturen var

in vivo

-recovery lägre och halveringstiden kortare hos små barn än hos

vuxna och clearance var högre, vilket delvis kan bero på den kända större plasmavolymen per

kilogram kroppsvikt hos yngre patienter.

Viktjusterade subgrupper

Tabell 5. Viktjusterade farmakokinetiska parametrar för Nuwiq (dos: 50 IE/kg) hos vuxna

tidigare behandlade patienter (ålder 18–65 år) med svår hemofili A (n = 20)

Farmakokinetisk

parameter

Samtliga

(n=20)

Normalvikt

(n=14)

Pre-adipös

(n=4)

Adipös

(n=2)

Kromogen substratanalys Medelvärde ± SD

AUC (hr*IE/ml)

22,6 ± 8,0

20,4 ± 6,9

24,9 ± 8,9

33,5 ± 6,5

(hr)

14,7 ± 10,4

14,7 ± 12,1

13,4 ± 5,9

17,2 ± 4,8

IVR (%/IE/kg)

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,8 ± 0,3

CL (ml/hr/kg)

3,0 ± 1,2

3,2 ± 1,3

2,6 ± 1,0

1,8 ± 0,4

Kromogen substratanalys Medianvärde (intervall)

AUC (hr*IE/ml)

22,3 (8,4 – 38,1)

21,2 (8,4 – 32,6)

23,3 (17,4 – 35,5)

33,5 (28,9 – 38,1)

(hr)

12,5 (5,4 – 55,6)

12,3 (5,4 – 55,6)

11,2 (9,3 – 22,0)

17,2 (13,8 – 20,6)

IVR (%/IE/kg)

2,5 (1,7 – 3,2)

2,4 (1,7 – 3,1)

2,8 (2,3 – 3,2)

2,8 (2,6 – 3,0)

CL (ml/hr/kg)

2,7 (1,5 – 6,4)

2,8 (1,7 – 6,4)

2,5 (1,6 – 3,7)

1,8 (1,5 – 2,0)

Normalvikt: BMI 18,5–25 kg/m

, pre-adipös: BMI 25–30 kg/m

, adipös: BMI > 30 kg/m

, SD =

standard deviation

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I prekliniska studier användes Nuwiq för att säkert och effektivt återställa hemostasen hos hundar med

hemofili. Toxikologiska studier visade att lokal intravenös administrering och systemisk exponering

tolererades väl hos försöksdjur (råttor och cynomolgus-apor).

Specifika studier med långvarig upprepad administrering med avseende på reproduktionstoxicitet,

kronisk toxicitet och karcinogenicitet genomfördes inte med Nuwiq på grund av immunsvaret mot

heterologa proteiner hos alla icke-humana däggdjur.

Inga studier genomfördes med avseende på Nuwiqs mutagena potential.

Ex vivo

-utvärderingar med en kommersiell analys för att kvantifiera T-cellssvaret på

proteinbehandling indikerar en låg risk för immunogenicitet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver

Sackaros

Natriumklorid

Kalciumkloriddihydrat

Argininhydroklorid

Natriumcitratdihydrat

Poloxamer 188

Vätska

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Endast de bifogade injektionshjälpmedlen ska användas eftersom utebliven behandlingseffekt kan

förekomma på grund av att human koagulationsfaktor VIII kan adsorberas på invändiga ytor på viss

injektionsutrustning.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

2 år

Under hållbarhetstiden kan produkten förvaras i rumstemperatur (vid högst 25 °C) i upp till 1 månad.

När läkemedlet tagits ut från kylskåpet får det inte sättas tillbaka igen. Datumet då läkemedlet börjar

förvaras vid rumstemperatur bör noteras på ytterkartongen.

Efter beredning

Efter beredning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats för 24 timmar vid förvaring i

rumstemperatur.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter beredningen. Om den inte

används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider vid användning och förhållanden före

användning.

Den beredda lösningen förvaras i rumstemperatur. Förvaras ej i kylskåp efter beredning.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Anvisningar för förvaring i rumstemperatur och förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning

finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Varje förpackning innehåller:

1 injektionsflaska med pulver med 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE simoctocog

alfa i injektionsflaska typ 1 av glas, som är försluten med en bestruken bromobutylpropp och

tätad med aluminiumsnäpplock

Vätska: 1 förfylld borosilikatglasinjektionsspruta med 2,5 ml vatten för injektionsvätskor

1 steril adapter till injektionsflaskan för beredning med 1 fjärilsnål och 2 alkoholservetter

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Pulvret ska enbart beredas med den bifogade vätskan (2,5 ml vatten för injektionsvätskor) med

användning av det bifogade injektionshjälpmedlet. Injektionsflaskan ska roteras försiktigt tills allt

pulver lösts upp. Efter beredningen ska lösningen dras upp i injektionssprutan igen.

Före administrering ska det beredda läkemedlet okulärbesiktigas med avseende på partiklar och

missfärgning. Det beredda läkemedlet är en klar, färglös vätska, som är fri från främmande partiklar

och har ett pH på 6,5 till 7,5. Använd inte lösningar som är grumliga eller har fällningar.

Anvisningar för beredning och administrering

Den förfyllda sprutan med vätska (vatten för injektionsvätskor) och pulvret i den slutna

injektionsflaskan ska uppnå rumstemperatur. Du kan göra detta genom att hålla dem i din hand

tills de känns lika varma som dina händer. Värm inte injektionsflaskan eller den förfyllda

sprutan på något annat sätt. Denna temperatur ska upprätthållas under beredningen.

Avlägsna snäpplocket i plast från injektionsflaskan med pulver för att exponera de centrala

delarna av gummiproppen. Avlägsna inte den grå proppen eller metallringen runt toppen av

injektionsflaskan.

Torka av toppen på injektionsflaskan med en alkoholservett. Låt alkoholen torka.

Dra av pappersskyddet från adapterförpackningen. Avlägsna inte adaptern från förpackningen.

Placera injektionsflaskan med pulver på en jämn yta och håll i den. Ta adapterförpackningen

och placera adaptern över gummiproppens centrum på injektionsflaskan med pulver. Tryck

ned adapterförpackningen hårt tills adapterspetsen går igenom gummiproppen. När detta sker

klickar adaptern ned om injektionsflaskan.

Dra av pappersskyddet från den förfyllda sprutans förpackning. Håll kolvstången i änden och

rör inte vid skaftet. Fäst den gängade änden av kolvstången i injektionssprutans kolv. Vrid

kolvstången medurs tills det känns ett lätt motstånd.

Bryt av den manipuleringssäkra plastspetsen från injektionssprutan med vätska genom att

bryta lockets perforering. Rör inte vid lockets insida eller injektionssprutans spets. Förslut den

fyllda injektionssprutan med den manipuleringssäkra plastspetsen för förvaring om lösningen

inte ska användas omedelbart.

Avlägsna adapterförpackningen och kassera den.

Anslut injektionssprutan med vätska till injektionsflaskans adapter ordentligt genom att vrida

medurs tills det känns ett motstånd.

Injicera långsamt all vätska i injektionsflaskan med pulver genom att pressa ned kolvstången.

Lös upp pulvret utan att avlägsna injektionssprutan genom att försiktigt röra eller snurra

injektionsflaskan några gånger. Skaka inte. Vänta tills pulvret upplöses fullständigt.

Kontrollera den slutliga lösningen visuellt med avseende på partiklar före administrering.

Lösningen ska vara klar och färglös, så gott som fri från synliga partiklar. Använd inte

lösningar som är grumliga eller har fällningar.

Vänd injektionsflaskan fäst till injektionssprutan upp och ned, och dra långsamt in den slutliga

lösningen i injektionssprutan. Säkerställ att injektionsflaskans hela innehåll överförs till

injektionssprutan.

Lossa den fyllda injektionssprutan från adaptern med injektionsflaskan genom att vrida moturs

och kassera den tomma injektionsflaskan.

Lösningen är nu beredd för omedelbar användning. Kyl inte.

Rengör det valda injektionsstället med en medföljande alkoholservett.

Fäst det medföljande infusionssetet på injektionssprutan.

För in infusionssetets nål i den valda venen. Om du har använt ett stasband för att venen ska

bli lättare att se, ska detta lossas innan du börjar injicera lösningen.

Blod får inte komma in i injektionssprutan på grund av risken för bildning av fibrinkoagel.

Injicera lösningen i venen med låg hastighet, inte snabbare än 4 ml per minut.

Om du använder mer än en injektionsflaska med pulver för en behandling, kan du använda samma

injektionsnål igen. Injektionsflaskans adapter och injektionssprutan är endast avsedda för

engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/936/001

EU/1/14/936/002

EU/1/14/936/003

EU/1/14/936/004

EU/1/14/936/005

EU/1/14/936/006

EU/1/14/936/007

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 22 juli 2014

Datum för den senaste förnyelsen: 26 april 2019

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653987/2017

EMEA/H/C/002813

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Nuwiq

simoktokog alfa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Nuwiq. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Nuwiq ska användas.

Praktisk information om hur Nuwiq ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Nuwiq och vad används det för?

Nuwiq är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga blödning hos patienter med

hemofili A (en ärftlig blödningssjukdom som orsakas av brist på faktor VIII). Nuwiq innehåller den

aktiva substansen simoktokog alfa (human koagulationsfaktor VIII).

Hur används Nuwiq?

Nuwiq är receptbelagt och behandling ska inledas under övervakning av en läkare med erfarenhet av

behandling av hemofili.

Nuwiq finns som ett pulver och en vätska som blandas till en injektionsvätska, lösning för injektion i en

ven. Dosen och behandlingens varaktighet beror på om Nuwiq används för att behandla eller

förebygga blödning, eller under operation, samt på patientens nivåer av faktor VIII, hemofilins

svårighetsgrad, omfattning och platsen för blödningen samt patientens tillstånd och kroppsvikt. Nuwiq

är avsett för antingen kortvarigt eller långvarigt bruk.

Patienter eller deras vårdare kan själva ge Nuwiq hemma efter att de har instruerats på lämpligt sätt.

Fullständig information finns i bipacksedeln.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 2/3

Hur verkar Nuwiq?

Den aktiva substansen i Nuwiq, simoktokog alfa (human koagulationsfaktor VIII), är en substans som

hjälper blodet att koagulera. Patienter med hemofili A saknar faktor VIII, vilket leder till problem med

blodets koagulering, såsom blödningar i leder, muskler eller inre organ. Nuwiq ges för att rätta till

bristen på faktor VIII. Det ersätter den faktor VIII som saknas och ger på så sätt en tillfällig kontroll

över blödarsjukan.

Simoktokog alfa framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det

framställs av celler som har fått en gen (DNA) som gör att de kan producera det.

Vilken nytta med Nuwiq har visats i studierna?

Nuwiq har visat sig vara effektivt för att förebygga och behandla blödningsepisoder i tre huvudstudier

på 113 patienter med hemofili A.

I den första studien deltog 22 patienter från 12 års ålder som fick Nuwiq för behandling av

blödningsepisoder eller för att förebygga blödningar under kirurgi. Sammanlagt registrerades

986 blödningsepisoder, varav de flesta upphörde efter en injektion med Nuwiq. Huvudmåttet på effekt

utgick ifrån patienternas bedömning av hur väl behandlingen fungerade. Behandling med Nuwiq fick

bedömningen ”mycket bra” eller ”bra” för 94 procent av blödningsepisoderna. Vid de två operationer

som utfördes under studien fick Nuwiq bedömningen mycket bra när det gällde att förebygga

blödningsepisoder.

I den andra studien deltog 32 patienter från 12 års ålder som fick Nuwiq för att förebygga och

behandla blödningshändelser samt för att förebygga blödningar under kirurgi. När det användes för att

förebygga blödningar registrerades i genomsnitt 0,19 blödningar per månad för varje patient. När det

användes för att behandla blödningsepisoder fick Nuwiq främst bedömningen ”mycket bra” eller ”bra”

för behandling av större blödningsepisoder, och de flesta blödningsepisoder upphörde efter en eller fler

injektioner med Nuwiq. Vid de fem operationer som utfördes under studien fick Nuwiq bedömningen

mycket bra när det gällde att förebygga blödningsepisoder för fyra operationer och måttligt när det

gällde att förebygga blödningar under ett kirurgiskt ingrepp.

I den tredje studien deltog 59 barn som var mellan 2 och 12 år gamla. När Nuwiq användes för att

förebygga blödningar registrerades i genomsnitt 0,34 blödningar per månad för varje barn. När det

användes för behandling av blödningsepisoder försvann 81 procent av dessa efter en eller två

injektioner med Nuwiq.

Vilka är riskerna med Nuwiq?

Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) har rapporterats med faktor VIII-läkemedel och kan i

vissa fall bli allvarliga.

Med faktor VIII-läkemedel finns det en risk att vissa patienter utvecklar hämmande substanser

(antikroppar) mot faktor VIII, vilket leder till att läkemedlet slutar verka med förlorad blödningskontroll

som följd. I dessa fall ska en specialiserad hemofiliavdelning kontaktas.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Nuwiq finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Nuwiq?

Myndigheten fann att nyttan med Nuwiq är större än riskerna och rekommenderade att Nuwiq skulle

godkännas för försäljning i EU. Myndigheten konstaterade att Nuwiq har visats vara effektivt för att

behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A och har en godtagbar säkerhetsprofil.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Nuwiq?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Nuwiq har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Nuwiq

Den 24 juli 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Nuwiq som

gäller i hela EU.

EPAR för Nuwiq finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Nuwiq finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen