Numient

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-08-2018

Aktiva substanser:
levodopa, karbidopa
Tillgänglig från:
Amneal Pharma Europe Ltd
ATC-kod:
N04BA02
INN (International namn):
levodopa, carbidopa
Terapeutisk grupp:
Anti-Parkinson-läkemedel
Terapiområde:
Parkinsons sjukdom
Terapeutiska indikationer:
Symtomatisk behandling av vuxna patienter med Parkinsons sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002611
Tillstånd datum:
2015-11-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002611

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

25-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

25-11-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Numient 95 mg/23,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Numient 145 mg/36,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Numient 195 mg/48,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Numient 245 mg/61,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Levodopa/KKarbidopa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Numient är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Numient

Hur du tar Numient

Eventuella biverkningar

Hur Numient ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Numient är och vad det används för

Numient innehåller två olika läkemedel som kallas levodopa och karbidopa i en hård kapsel.

levodopa förvandlas till ett ämne som heter “dopamin” i hjärnan. Dopaminet hjälper till att

förbättra symtomen vid din Parkinsons sjukdom.

karbidopa tillhör en grupp läkemedel som kallas “aromatiska

aminosyradekarboxylashämmare”. Det hjälper levodopa att fungera mer effektivt genom att

sänka den hastighet vid vilken levodopa bryts ned i kroppen.

Numient används för att förbättra symtomen vid Parkinsons sjukdom hos vuxna.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Numient

Ta inte Numient:

om du är allergisk mot levodopa eller karbidopa eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom)

om du har feokromocytom (en sällsynt tumör i binjuren)

om du tar vissa läkemedel för behandling av depression [icke-selektiva

monoaminoxidashämmare, (MAO-hämmare)]. Du måste sluta använda dessa läkemedel minst

två veckor innan du börjar ta Numient (se även under “

Andra läkemedel och Numient

”)

om du någonsin har haft neuroleptiskt malignt syndrom (NMS – en sällsynt, allvarlig reaktion

på läkemedel som används för att behandla allvarliga psykiska störningar)

om du tidigare haft icke-traumatisk rabdomyolys (en sällsynt muskelsjukdom)

Varningar och försiktighet

Prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar Numient

om du har, har haft, eller utvecklar:

plötsligt insomnande eller ibland känner dig mycket sömnig

någon form av allvarlig mental sjukdom, till exempel psykos

känslor av nedstämdhet, självmordstankar eller märker ovanliga förändringar i ditt beteende

skakningar, rastlöshet, förvirring, feber, hög puls eller kraftiga blodtryckssvängningar eller

märker att dina muskler blir mycket stela eller rycker våldsamt. Om något av detta händer

kontakta omedelbart din läkare

en ögonsjukdom som kallas kroniskt vidvinkelglaukom, eftersom din dos eventuellt måste

justeras och trycket i ögonen kan behöva övervakas

melanom eller misstänkt hudlesion

en hjärtattack, hjärtklappningsproblem, cirkulations- eller andningsproblem

njur- eller leverproblem

ett sår i tarmen (kallas “duodenalt sår” eller “magsår”)

en endokrin (hormon-) sjukdom

bronkialastma

tvångsmässigt beteende

konvulsioner

lågt blodtryck eller känsla av yrsel när du ställer dig upp

nya eller ökade, onormala kroppsrörelser (dyskinesi)

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan

du tar Numient.

Om du behöver opereras ska du tala om för din läkare att du tar Numient.

Impulskontrollstörningar

Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar drifter eller begär att

bete dig på ett sätt som är ovanligt för dig eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen

att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Dessa beteenden kallas

impulskontrollsjukdomar och kan inkludera beroendeframkallande spelande, överdrivet ätande eller

spenderande, en onormalt hög sexlust eller ökade sexuella tankar eller känslor. Din läkare måste

eventuellt se över dina behandlingar.

Tester

Du kan behöva göra hjärt-, lever-, njur- och blodkroppsfunktionsprover under långvarig behandling

med läkemedel som innehåller levodopa/karbidopa. Om du behöver ta blod- eller urinprover ska du

tala om för läkaren eller sjuksköterskan att du tar Numient. Detta är därför att läkemedlet kan påverka

resultaten av vissa prover.

Barn och ungdomar

Användning av Numient rekommenderas inte för patienter yngre än 18 år. Säkerhet och effekt för

Numient hos patienter yngre än 18 år har inte studerats.

Andra läkemedel och Numient

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Skälet till detta är att andra läkemedel kan påverka hur Numient verkar.

Ta inte Numient om du har tagit en medicin som kallas “icke-selektiv monooxidashämmare” (MAO-

hämmare) för behandling av depression under de senaste 14 dagarna. Dessa läkemedel inkluderar

isokarboxazid och fenelzin. Om detta gäller dig, ta inte Numient

och fråga din läkare eller

apotekspersonal om råd.

Berätta i synnerhet för din läkare eller apotekspersonal om du tar följande läkemedel:

Andra läkemedel för Parkinsons sjukdom, såsom “antikolinergika” (t.ex. orfenadrin och

trihexyfenidyl),’ selektiva MAO-B-hämmare’ (t.ex. selegilin och rasagilin), och en COMT-

hämmare (t.ex. entacapon)

Järnsulfat (används för att behandla anemi orsakad av låga halter av järn i blodet).

Levodopa/karbidopa kan göra det svårare för kroppen att använda järn. Ta därför inte Numient

och järntillskott eller multivitaminer som innehåller järn samtidigt. Efter att ha tagit det ena

läkemedlet, vänta i minst 2–3 timmar innan du tar det andra

Fenotiaziner - såsom klorpromazin, promazin och prokloroperazin (används för att behandla

psykisk sjukdom)

Bensodiazepiner såsom alprazolam, diazepam och lorazepam används för att behandla ångest

Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA, används för att behandla depression)

Papaverin (används för att förbättra blodflödet i kroppen)

Behandling för högt blodtryck (hypertension)

Fenytoin, används för att behandla kramper (konvulsioner)

Isoniazid som används för att behandla tuberkulos

Dopaminantagonister som används för att behandla psykiska störningar, illamående och

kräkningar

Numient

med mat och dryck

En kaloririk måltid med hög fetthalt fördröjer absorptionen av levodopa med två timmar. Om din kost

innehåller för mycket protein (kött, ägg, mjölk, ost), kommer Numient eventuellt inte att fungera lika

bra som det borde. Undvik att ta dina kapslar samtidigt som du äter en proteinrik måltid med hög

fetthalt.

Gra

viditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar Numient.

Numient rekommenderas inte under graviditet och för kvinnor som potentiellt kan bli med barn och

som inte använder preventivmedel. Din läkare kan dock besluta att ge dig Numient om den förväntade

nyttan av behandlingen uppväger den eventuella risken för fostret.

Kvinnor ska inte amma under behandling med Numient.

Körförmåga och användning av maskiner

Numient kan orsaka somnolens (överdriven sömnighet) och episoder av plötsligt insomnande. Du

måste därför avhålla dig från att köra bil och delta i aktiviteter där försämrad uppmärksamhet kan

innebära att du själv och andra utsätts för risk för allvarlig skada eller dödsfall (t.ex. att använda

maskiner), tills sådana återkommande episoder och somnolens har försvunnit.

3.

Hur du tar Numient

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådgör med

läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Din läkare informerar dig om exakt hur många kapslar av Numient du ska ta varje dag.

Om du aldrig har tagit levodopa tidigare är den vanliga startdosen för Numient en 95 mg kapsel

tre gånger om dagen i tre dagar. Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare

sedan öka din dos den fjärde dagen

Om du har ta

git levodopa tidigare kommer din läkare att avgöra en lämplig startdos baserat på

din nuvarande levodopados

Numient bör tas ca var 6:e timme, högst 5 gånger om dagen

Ta detta läkemedel via munnen med ett glas vatten.

Du måste

svälja kapslarna hela.

Du får

inte

bryta isär, krossa eller tugga kapslarna

Alternativt kan detta läkemedel, om du har svårigheter att svälja en kapsel, administreras

genom att försiktigt öppna kapseln och strö hela innehållet på en liten mängd (t.ex. 2

matskedar) mjuk mat såsom äppelmos, yoghurt eller gröt. Värm inte upp blandningen med

läkemedel/mat och strö inte innehållet i kapseln på varm mat. Svälj medicin-/matblandningen

fullständigt och omedelbart utan att tugga och förvara den inte för framtida bruk

Ta kapslarna vid regelbundna tidsintervall enligt din läkares anvisningar

Ändra inte de tidpunkter vid vilka du tar dina kapslar och ta inte andra läkemedel mot

Parkinsons sjukdom utan att först rådfråga din läkare. Du ska inte ta Numient-kapslar med

mindre än 4 timmars mellanrum

Numient kan tas med eller utan mat. Undvik att ta dina kapslar i samband med en måltid med

hög fett- eller proteinhalt eftersom detta fördröjer den tid det tar för läkemedlet att verka.

Om du upplever att effekten av Numient är för stark eller för svag eller om du upplever

eventuella biverkningar, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal

Beroende på hur du svarar på behandlingen, kan din läkare sedan antingen öka eller minska din

dos och justera din doseringsfrekvens

Om du

har tagit för stor mängd Numient

Om du har tagit för stor mängd Numient (eller någon har oavsiktligt svalt Numient) ska du omedelbart

kontakta din läkare eller apotekspersonal. Vid en överdos kan du känna dig förvirrad eller orolig och

pulsen kan vara långsammare eller snabbare än normalt.

Om du har glömt att ta en dos av Numient

Ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos. Ta de resterande doserna vid rätt tid.

Om du slutar att ta Numient

Sluta inte ta eller ändra inte din dos av Numient utan att först tala med din läkare, även om du känner

dig bättre.

Sluta inte ta Numient plötsligt

Detta kan orsaka muskelproblem, feber och psykiska förändringar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du har något av följande symtom under din behandling med Numient,

ska du omedelbart

kontakta din läkare:

ödning i mage eller tarmar, som kan ses som blod i avföringen eller mörk avföring

En allergisk reaktion, tecken som kan inkludera nässelfeber (nässelutslag), klåda, hudutslag,

svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller svalget. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller

svälja

Musklerna blir mycket stela eller rycker våldsamt, du få darrningar, känner dig orolig, får feber,

snabb puls eller stora svängningar i blodtrycket. Dessa kan vara symtom på neuroleptiskt

malignt syndrom (NMS, en sällsynt allvarlig reaktion på läkemedel som används för att

behandla sjukdomar i centrala nervsystemet) eller rabdomyolys (en sällsynt, svår

muskelsjukdom)

Andra eventuella biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Viktminskning

Se eller höra saker som inte är verkliga, depression, ångest, somnolens (överdriven

sömnighet), svårigheter att somna och/eller fortsätta att sova, onormala drömmar, förvirring,

nedsatt minne och tänkande

Vridning och upprepade rörelser eller onormal hållning, som orsakas av ofrivillig

muskelsammandragning (dystoni), onormala ofrivilliga rörelser (dyskinesi), på- och av-

fenomen (tiden när ditt läkemedel fungerar och sedan börjar att inte längre fungera för att

kontrollera dina symtom), försämring av Parkinsons sjukdom, onormal gång, yrsel, överdriven

sömnighet, stickande känsla i armarna eller benen, darrningar, huvudvärk

Oregelbunden hjärtrytm

Högt blodtryck, onormalt lågt blodtryck när du står upp

Andnöd

Buksmärtor, förstoppning, diarré, muntorrhet, kräkningar

Värmevallningar, överdriven svettning, hudutslag

Muskelspasmer

Fall

Svullna armar och/eller ben

Bröstsmärta som inte beror på hjärtsjukdom

Förlust av styrka, trötthet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Melanom (en typ av hudcancer)

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Minskad aptit, ökad vikt

Psykotisk episod, rastlöshet

Impulskontrollsjukdom (se nedan)

Episoder med plötsligt insomnande, “Restless legs”- (Rastlösa ben) syndrom (obehagliga

känslor i benen med ett oemotståndligt behov av att röra på dem), problem med att öppna

munnen, konvulsioner

Dubbelseende, vidgade pupiller, dimsyn

Bultande hjärtslag

Svimning, blodpropp eller inflammation i ett blodkärl

Blödningar i magen eller tarmarna, magsår, svårigheter att svälja, matsmältningsbesvär, ovanlig

smak i munnen, brännande känsla på tungan, överdriven gasbildning (flatulens)

En allergisk reaktion, som kan inkludera nässelfeber (nässelutslag), klåda, hudutslag, svullnad

av ansiktet, läpparna, tungan eller svalget, svårt att andas eller svälja

Oförmåga att urinera

Allmän sjukdomskänsla

Ökade nivåer av socker, urinsyra och/eller leverenzymer i blodet

Onormala njurfunktionstester och/eller blod i urinen

Du kan även uppleva följande biverkningar

Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig, som kan

inkludera:

Stark impuls till överdrivet spelande, trots allvarliga personliga eller

familjekonsekvenser

Ändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som är av betydande oro för dig eller

andra, till exempel en ökad sexlust

Okontrollerbar, överdriven shopping eller spenderande

Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta

mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa hungern)

Berätta för din läkare om du upplever något av dessa beteenden; de kommer att diskutera olika

sätt att hantera eller minska symtomen.

Följande biverkningar har också rapporterats men risken för att de ska inträffa är okänd:

Lågt antal blodkroppar (vita blodkroppar, trombocyter)

Missbruk av vissa läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom

Självmordsförsök, känsla av desorientering, ökade sexuella känslor

Allvarliga, långvariga, onormala ögonrörelser, Horners syndrom (hängande ögonlock, liten

pupill och minskad svettning på ena sidan av ansiktet), ögonlocksryckningar

Onormalt andningsmönster

Överdriven eller mörk saliv, tandgnissling, hicka

Håravfall, utslag (inklusive ett allvarligt hudutslag som kallas Henoch-Schönlein purpura),

mörk svett

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan även rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet som anges i Bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du

bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5.

Hur Numient ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad. Öppnad förpackning ska användas inom 90 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Numient

innehåller

De aktiva substanserna i Numient är levodopa och karbidopa

Varje 95 mg/23,75 mg kapsel med modifierad frisättning, hård innehåller 95 mg

levodopa och 23,75 mg karbidopa (som monohydrat)

Varje 145 mg/36,25 mg kapsel med modifierad frisättning, hård innehåller 145 mg

levodopa och 36,25 mg karbidopa (som monohydrat)

Varje 195 mg/48,75 mg kapsel med modifierad frisättning, hård innehåller 195 mg

levodopa och 48,75 mg karbidopa (som monohydrat)

Varje 245 mg/61,25 mg kapsel med modifierad frisättning, hård innehåller 245 mg

levodopa och 61,25 mg karbidopa (som monohydrat)

Övriga innehållsämnen är cellulosa, mikrokristallin, mannitol, vinsyra, etylcellulosa,

hypromellos, natriumstärkelseglykolat, natriumlaurilsulfat, povidon, talk, sampolymerer av

metakrylsyra – metylmetakrylat (1:1), sampolymerer av metakrylsyra-metylmetakrylat (1:2),

trietylcitrat, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

Innehållsämnena i skalet på den hårda kapseln är indigokarmin (E132) substratpigment, gul

järnoxid (E172), titandioxid (E171) och gelatin

Innehållsämnena i bläcket är SB-6018 blått bläck, shellack (E904), propylenglykol och

indigokarmin (E132) substratpigment

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Numient är en hård kapsel med modifierad frisläppning.

95 mg/23,75 mg: kapsel med modifierad frisättning, hård

Vit stomme och blå hylsa 18 × 6 mm, märkt med “IPX066” och “95” i blått bläck.

145 mg/36,25 mg: kapsel med modifierad frisättning, hård

Ljusblå stomme och blå hylsa 19 × 7 mm, märkt med “IPX066” och “145” i blått bläck.

195 mg/48,75 mg: kapsel med modifierad frisättning, hård

Gul stomme och blå hylsa 24 × 8 mm, märkt med “IPX066” och “195” i blått bläck.

245 mg/61,25 mg: kapsel med modifierad frisättning, hård

Blå stomme och blå hylsa 23 × 9 mm, märkt med “IPX0662 och “245” i blått bläck.

Numient

kapslar levereras i plastflaskor med ett torkmedel och plastlock, tillgängligt i flaskor med 25,

100 eller 240 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Amneal Pharma Europe Ltd

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Tillverkare

Central Pharma Contract Packing Limited

Caxton Road, Bedford, Bedfordshire

MK41 0XZ

Storbritannien

44(0) 1234 227816

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Numient 95 mg/23,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Numient 145 mg/36,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Numient 195 mg/48,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Numient 245 mg/61,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

95 mg/23,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Varje kapsel med modifierad frisättning innehåller 95 mg levodopa och 23,75 mg karbidopa (som

monohydrat)

145 mg/36,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Varje kapsel med modifierad frisättning innehåller 145 mg levodopa och 36,25 mg karbidopa (som

monohydrat)

195 mg/48,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Varje kapsel med modifierad frisättning innehåller 195 mg levodopa och 48,75 mg karbidopa (som

monohydrat)

245 mg/61,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Varje kapsel med modifierad frisättning innehåller 245 mg levodopa och 61,25 mg karbidopa (som

monohydrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel med modifierad frisättning, hård

95 mg/23,75 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

Vit stomme och blå hylsa 18 × 6 mm, märkt med “IPX066” och “95” i blått bläck.

145 mg/36,25 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

Ljusblå stomme och blå hylsa 19 × 7 mm, märkt med “IPX066” och “145” i blått bläck.

195 mg/48,75 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

Gul stomme och blå hylsa 24 × 8 mm, märkt med “IPX066” och “195” i blått bläck.

245 mg/61,25 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

Blå stomme och blå hylsa 23 × 9 mm, märkt med “IPX066” och “245” i blått bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symptomatisk behandling av vuxna patienter med Parkinsons sjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Numient rekommenderas att doseras oralt, ca var 6:e timme. Dosering av detta läkemedel mer än 5

gånger per dag rekommenderas inte.

Varje kapselstyrka kan användas ensamt eller i kombination med andra kapselstyrkor, beroende på

klinisk effekt. Användning av detta läkemedel i kombination med andra läkemedel som innehåller

levodopa har inte studerats.

Dosrekommendationer bör följas vid initiering av behandlingen och anpassas enligt kliniskt svar.

Initial dos och titrering för levodopa-naiva patienter

Startdosen är en kapsel som innehåller 95 mg levodopa och 23,75 mg karbidopa tre gånger dagligen

under de första tre dagarna. Detta kan ökas till en dos av en hård kapsel med modifierad frisättning,

som innehåller 145 mg levodopa och 36,25 mg karbidopa tre gånger dagligen från Dag 4 av

behandlingen

.

Ytterligare ökningar bör individualiseras baserat på kliniskt svar. Den dagliga dosen måste bestämmas

genom försiktig titrering. Patienter bör bibehållas på den lägsta dos som krävs för att uppnå

symptomatisk kontroll och för att minimera biverkningar såsom dyskinesi och illamående.

Det finns begränsad erfarenhet med en total daglig dos på mer än 1 170 mg levodopa när det

administreras till levodopa-naiva patienter.

Överf

öra patienter från andra läkemedel av typen levodopa/dopadekarboxylas (DDC) hämmare

(karbidopa eller benserazid) med omedelbar frisättning till Numient

Till följd av Numients farmakokinetiska egenskaper kan doserna och doseringsfrekvenserna för

Numient inte direkt bytas ut mot de som gäller för andra läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare

med omedelbar frisättning (se avsnitt 5.2).

När patienter initialt överförs från läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare med omedelbar

frisättning till Numient rekommenderas riktlinjerna för doseringskonvertering som anges i tabell 1 för

initial dosering.

Tabell 1: Riktlinjer för initial överföring från läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare med

omedelbar frisättning (IR) till Numient hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Total daglig dos av

levodopa för

levodopa/DDC-

hämmare med

omedelbar frisättning

(mg)

Initial total daglig dos av

Numient

(levodopa i mg)

Rekommenderad initial dos av Numient

400 till 549

3 hårda kapslar 95 mg/23,75 mg

tre gånger dagligen

550 till 749

1 140

4 hårda kapslar 95 mg/23,75 mg

tre gånger dagligen

750 till 949

1 305

3 hårda kapslar 145 mg/36,25 mg

tre gånger dagligen

950 till 1 249

1 755

3 hårda kapslar 195 mg/48,75 mg

tre gånger dagligen

≥ 1 250

2 340

2 205

4 hårda kapslar 195 mg/48,75 mg

tre gånger dagligen

eller

3 hårda kapslar × 245 mg/61,25 mg

tre gånger dagligen

När patienter initialt överförs från levodopa/DDC-hämmare med omedelbar frisättning plus katekol-O-

metyltransferas (COMT)-hämmare (t.ex. entacapon) till Numient rekommenderas de riktlinjer för

doseringskonvertering som anges i tabell 2 för initial dosering.

Tabell 2: Riktlinjer för initial överföring från levodopa/DDC-hämmare med omedelbar frisättning

plus katekol-O-metyltransferas (COMT)-hämmare (t.ex. entacapon) till Numient hos patienter med

Parkinsons sjukdom

Total daglig dos av

levodopa ( mg) vid

levodopa/DDC-

hämmare/entacapon

Initial total daglig dos av

Numient

(levodopa i mg)

Rekommenderad initial dos av Numient

400 till 549

1 140

4 hårda kapslar 95 mg/23,75 mg

tre gånger dagligen

550 till 749

1 470

2 hårda kapslar 245 mg/61,25 mg

tre gånger dagligen

750 till 949

1 755

3 hårda kapslar 195 mg/48,75 mg

tre gånger dagligen

950 till 1 249

2 205

3 hårda kapslar 245 mg/61,25 mg

tre gånger dagligen

≥ 1 250

2 940

4 hårda kapslar 245 mg/61,25 mg

tre gånger dagligen

När patienter överförs från läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare till Numient bör dosen

justeras för att upprätthålla tillräcklig symptomatisk kontroll. Doseringsfrekvensen kan ändras från tre

gånger om dagen till högst fem gånger om dagen om tillräcklig symptomatisk kontroll inte observeras.

I studier av patienter med framskriden Parkinsons sjukdom finns begränsade data med användning av

Numient i doser med över 2 450 mg levodopa och 612,5 mg karbidopa.

Den slutliga totala dagliga dosen av levodopa från Numient är ca dubbelt så stor som av den slutliga

totala dagliga dosen av levodopa från tabletter med omedelbar frisättning, medan den slutliga totala

dagliga dos av levodopa från Numient är ca tre gånger den slutliga, totala, dagliga dosen av levodopa

från kombinationen av levodopa/DDC-hämmare/entacapon.

Överföra patienter specifikt från andra läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare med modifierad

frisättning till Numient

För patienter som för närvarande behandlas med andra läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare

med modifierad frisättning finns begränsad information om omvandling till Numient. Den initiala

totala dagliga dosen av Numient, som beskrivs i Tabell 1 ovan, måste eventuellt minskas med ca 30 %

för patienter som överförts specifikt från läkemedel av typen levodopa/DDC-hämmare med

modifierad frisättning till Numient.

Underhållsbehandling

Eftersom Parkinsons sjukdom är progressiv, rekommenderas periodiska, kliniska utvärderingar.

Behandlingen bör vara individualiserad och anpassas för varje patient enligt önskat behandlingssvar.

Tillägg av andra läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom

Levodopa/karbidopa med modifierad frisättning kan användas tillsammans med andra läkemedel för

behandling av Parkinsons sjukdom. Dosjusteringar kan dock krävas (se avsnitt 4.5)

Behandlingsavbrott

Sporadiska fall av ett symtomkomplex som liknar neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) har

förknippats med dosminskningar och utsättande av läkemedel som innehåller levodopa/karbidopa.

Patienterna bör övervakas noggrant om abrupt minskning eller utsättande av levodopa/karbidopa-

läkemedlet med modifierad frisättning krävs, särskilt om patienten får antipsykotika (se avsnitt 4.4).

Om al

lmän anestesi krävs, kan man fortsätta med levodopa/karbidopa-läkemedlet med modifierad

frisättning så länge patienten får ta orala läkemedel. Om behandlingen avbryts temporärt, bör den

vanliga dosen ges så snart patienten kan ta orala läkemedel.

Äldre

Ingen dosjustering av levodopa/karbidopa-läkemedlet med modifierad frisättning krävs för äldre

patienter.

Försämrad njurfunktion

Effekten av njurfunktion på levodopa/karbidopa-clearance är begränsad (se avsnitt 5.2). Numient har

inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion. Det rekommenderas att Numient administreras

med försiktighet till patienter med allvarlig njursjukdom (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Numient har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Det rekommenderas att detta

läkemedel administreras med försiktighet till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Numient hos barn och ungdomar yngre än 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Numient bör administreras med ett glas vatten och kan tas med eller utan mat. En kaloririk måltid med

hög fetthalt fördröjer absorptionen av levodopa med två timmar. Dessutom kan proteinrika måltider

försämra kliniskt svar genom att minska absorptionen av levodopa (se avsnitt 4.5). Därför bör

Numient inte tas tillsammans med proteinrika måltider. Den hårda kapseln med modifierad frisättning

ska sväljas hel, och inte tuggas eller krossas, för att bibehålla levodopa/karbidopa-läkemedlets effekt

av modifierad frisättning. Alternativt, kan detta läkemedel ges, för patienter som har svårt att svälja en

kapsel, genom att försiktigt öppna kapseln och strö hela innehållet på en liten mängd (t.ex.

2 matskedar) mjuk mat som t.ex. äppelmos, yoghurt eller gröt. Blandningen med läkemedel/mat bör

sväljas fullständigt och omedelbart utan att tuggas och bör inte förvaras för framtida bruk. Det kan inte

uteslutas att uppvärmning kan ändra läkemedlets egenskaper. Därför bör läkemedlet inte värmas upp

eller tillsättas till varm mat.

Produkter som innehåller järnsulfat bör administreras separat från levodopa/karbidopa, med längsta

möjliga tidsintervall mellan administreringar (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Trångvinkelglaukom.

Feokromocytom.

Samtidig administration med icke-selektiva monoaminoxidas- (MAO)-hämmare. Dessa

hämmare måste sättas ut minst två veckor innan behandlingen påbörjas (se avsnitt 4.5).

Tidigare anamnes på neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) och/eller icke- traumatisk

rabdomyolys.

4.4

Varningar och försiktighet

CNS-effekter och mentala störningar

Somnolens och episoder av plötsligt insomnande

Levodopa har associerats med somnolens och episoder med plötsligt insomnande (se avsnitt 4.7). I

mycket sällsynta fall har plötslig insomning under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan medvetenhet

eller varningssignaler, rapporterats. Patienter måste informeras om detta och rådas att iaktta

försiktighet när de kör bil eller använder maskiner under behandlingen (se avsnitt 4.7). Patienter som

upplevt sömnighet och/ eller en episod med plötsligt insomnande måste avstå från att framföra fordon

och använda maskiner. Dessutom bör en minskning av dosen eller utsättande av behandlingen

övervägas.

Neuroleptiskt malignt syndrom (NMS)

Sporadiska fall av ett symtomkomplex som liknar NMS har rapporterats i samband med dosminskning

eller utsättande av levodopa/kkarbidopa-läkemedel. NMS är ett livshotande syndrom som

kännetecknas av feber eller hypertermi, och kan associeras med rabdomyolys. Neurologiska fynd,

inklusive muskelstelhet, ofrivilliga rörelser, förändrat medvetande, ändringar i psykiskt tillstånd; andra

störningar, såsom autonom dysfunktion, takykardi, takypné, svettningar, hyper- eller hypotension;

laboratoriefynd såsom förhöjt kreatinfosfokinas, leukocytos, myoglobinuri och ökat serummyoglobin

har rapporterats.

Patienter måste därför övervakas noga när dosen av levodopa/karbidopa minskas

plötsligt eller avbryts, särskilt om patienten får antipsykotika (se avsnitt 4.2).

Mentala störningar

Patienter kan uppleva nya eller försämrade förändringar av psykiskt tillstånd och beteende, som kan

vara svåra, inklusive psykosliknande och suicidalt beteende under behandling med levodopa eller efter

dosen av levodopa har satts in eller ökats. Detta onormala tänkande och beteende kan bestå av en eller

flera av en mängd olika manifestationer inklusive ångest, depression, paranoida självmordstankar,

vanföreställningar, hallucinationer, förvirring, psykosliknande beteende, desorientering, aggressivt

beteende, agitation och delirium.

Patienter med en större psykotisk störning eller en anamnes på psykotisk sjukdom måste behandlas

försiktigt med levodopa/karbidopa på grund av risken för att förvärra psykosen. Dessutom kan vissa

läkemedel som används för att behandla psykos förvärra symtomen vid Parkinsons sjukdom och kan

minska effekten av levodopa/karbidopa. Samtidig användning av antipsykotika bör övervakas

noggrant för försämring av Parkinsons motoriska symtom, särskilt när D2-receptorantagonister

används (se avsnitt 4.5).

Impulskontrollsjukdomar

Patienterna bör övervakas regelbundet för utveckling av impulskontrollsjukdomar. Patienter och

vårdgivare bör uppmärksammas om beteendemässiga symtom på impulskontrollsjukdomar, inklusive

patologiskt spelande, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässig spendering eller shopping, hetsätning

och tvångsmässigt ätande, och dopamindysregleringssyndrom kan förekomma hos patienter som

behandlats med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar som innehåller levodopa.

Översyn av behandlingen rekommenderas om sådana symtom utvecklas.

Dyskinesi

Läkemedels-produkter som innehåller levodopa orsakar dyskinesi som kan kräva justering av

behandlingen

.

Karbidopa gör att mer levodopa kan nå hjärnan och mer dopamin bildas, vilket ökar

risken för vissa CNS-reaktioner inklusive dyskinesi. Det rekommenderas att övervaka patienter för

uppkomst och utveckling av dyskinesi och att justera doserna av levodopa/karbidopa i enlighet med

detta.

Ortostatisk hypotension

Levodopa/karbidopa kan orsaka ortostatisk hypotension. Levodopa/karbidopa bör användas med

försiktighet vid samtidig användning av läkemedel som kan orsaka ortostatisk hypotension, t.ex.

blodtryckssänkande läkemedel.

Glaukom

Patienter med kroniskt vidvinkelglaukom kan behandlas försiktigt med levodopa/karbidopa, förutsatt

att det intraokulära trycket är välkontrollerat och att patienten övervakas noggrant för förändringar i

ögontryck under behandlingen.

Melanom

Epidemiologiska studier har visat att patienter med Parkinsons sjukdom löper en högre risk (2- till ca

6-faldigt högre) för att utveckla melanom än den allmänna populationen. Det är oklart om den ökade

risken som observerats berodde på Parkinsons sjukdom eller andra faktorer, såsom läkemedel som

används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Av de skäl som anges ovan, rekommenderas patienter och förskrivande läkare att ofta och regelbundet

övervaka för melanom vid användning av levodopa/karbidopa, särskilt hos patienter med misstänkta,

odiagnostiserade hudlesioner eller anamnes på melanom. Regelbundna hudundersökningar, som utförs

av lämpligt kvalificerade personer (t.ex. hudläkare), rekommenderas.

Laboratorietester

Sänkta hemoglobin- och hematokritvärden har observerats vid långvarig behandling med

levodopa/karbidopa. Periodisk utvärdering av lever-, hematopoetisk, kardiovaskulär och njurfunktion

rekommenderas under långvarig behandling.

Levodopa-/karbidopa-preparat kan ge ett falskt positivt testresultat för ketonkroppar, om en teststicka

används för att fastställa eventuell ketonuri. Denna reaktion ändras inte vid kokning av urinprovet.

Falskt negativa resultat kan erhållas efter användning av glukosoxidasmetoder för glukosuri.

Speciella populationer

Levodopa/karbidopa bör administreras med försiktighet till patienter med ischemisk hjärtsjukdom,

allvarlig kardiovaskulär eller lungsjukdom, bronkialastma, njur-, lever- eller endokrin sjukdom eller

anamnes på magsår (på grund av risken för övre gastrointestinal blödning) och anamnes på

konvulsioner.

Försiktighet bör iakttas vid administrering av levodopa/karbidopa till patienter med anamnes på

hjärtinfarkt, som har kvarstående förmaks-, nodal eller ventrikulär arytmi. Hos sådana patienter bör

hjärtfunktionen övervakas, framför allt under initial dosjustering.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Monoaminoxidashämmare

Icke-selektiva Monoaminoxidashämmare måste sättas ut minst två veckor innan behandling påbörjas

med levodopa/karbidopa-läkemedlet med modifierad frisättning (se avsnitt 4.3).

Numient kan tas samtidigt med den rekommenderade dosen av en MAO-hämmare, som är selektiv för

MAO-hämmare typ B, t.ex. selegilin och rasagilin. Det finns en erkänd läkemedelsinteraktion mellan

levodopa och MAO-hämmare typ B som förstärker levodopas effekter . Kombinationen kan vara

förknippad med allvarlig ortostatisk hypotension.

Dosen av levodopa måste eventuellt minskas när en MAO-hämmare selektiv för typ B också tas.

Patienter bör bibehållas på den lägsta dosen som krävs för att uppnå symtomatisk kontroll och för att

minimera biverkningar.

Dopamin D2-receptorantagonister, bensodiazepiner och isoniazid

Dopamin D2-receptorantagonister (t.ex. fentiaziner, butyrofenoner, risperidon), bensodiazepiner och

isoniazid kan minska behandlingseffekterna av levodopa. Patienter som tar dessa läkemedel

tillsammans med levodopa/karbidopa bör övervakas noggrant för uteblivet behandlingssvar.

Tricycliska antidepressiva läkemedel

Det har förekommit sällsynta rapporter om biverkningar, inklusive hypertension och dyskinesi, följt av

samtidig användning av tricykliska antidepressiva läkemedel och levodopa/karbidopa.

Antihypertensiva läkemedel

Symptomatisk postural hypotension har förekommit när patienter som redan behandlas med vissa

antihypertensiva läkemedel får kombinationer av levodopa och en dekarboxylashämmare som tillägg.

Dosjustering av det/de antihypertensiva läkemedlet/läkemedlen kan krävas under titreringsfasen av

behandlingen med levodopa/karbidopa med modifierad frisättning.

Antikolinergika

Antikolinerga läkemedel fungerar synergistiskt med levodopa, för att förbättra tremor. Samtidig

användning kan dock orsaka en försämring av ofrivilliga motoriska störningar. Antikolinerga

läkemedel kan försämra effekten av levodopa, på grund av en fördröjd absorption. Dosjustering av

levodopa kan behövas.

Fenytoin och papaverin

Det har förekommit sällsynta rapporter att de positiva effekterna av levodopa vid Parkinsons sjukdom

reverseras av fenytoin och papaverin. Patienter som tar dessa läkemedel med levodopa/karbidopa bör

övervakas noggrant för uteblivet behandlingssvar.

COMT-hämmare

Effekten av samtidig administrering av detta levodopa/karbidopa-läkemedel med modifierad

frisättning och COMT-hämmare såsom entacapon har inte studerats. Tillägg av entacapon till

levodopa/karbidopa har visat sig öka levodopas biotillgänglighet med 30 %. Dosen av

levodopa/karbidopa med modifierad frisättning kan behöva minskas med samtidig användning av

COMT-hämmare.

Järnsalter

Samtidig administrering av levodopa/karbidopa och järnsalter eller multivitaminer som innehåller

järnsalter bör göras med försiktighet. Järnsalter kan bilda kelater med levodopa och karbidopa.

Produkter som innehåller järnsulfat och levodopa/karbidopa bör administreras separat, med längsta

möjliga tidsintervall mellan administreringar (se avsnitt 4.2).

Alkoholinteraktion

Samtidig administrering in vivo av Numient, med upp till 40 % volymalkohol (v/v) ledde inte till

dosdumpning av levodopa eller karbidopa.

Födoämnesinteraktion

Hos friska vuxna minskade oral administrering av Numient efter en kaloririk måltid med hög fetthalt

levodopa C

med 21 %, medan den totala absorptionen av levodopa (AUC

) var liknande (13 %

ökning) den som observerats i fastande tillstånd (se avsnitt 5.2). Administrering tillsammans med en

kaloririk måltid med hög fetthalt fördröjer absorptionen av levodopa med upp till 2 timmar (se

avsnitt 4.2).

Efter administrering av innehållet i den hårda kapseln med modifierad frisättning strött över en liten

mängd (t.ex. 2 matskedar) mjuk mat, såsom äppelmos, yoghurt eller gröt, var frekvensen och

omfattningen av absorption av levodopa liknande den som observerats i fastande tillstånd.

Levodopa konkurrerar med vissa aminosyror för transport, varför proteinrika måltider kan försämra

absorptionen av levodopa.

Effekten av levodopa och karbidopa på metabolismen av andra läkemedel

Inhibitions- eller induktionseffekter av levodopa och karbidopa har inte undersökts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns ingen eller begränsad mängd data från användning av levodopa/karbidopa hos gravida

kvinnor.

Djurstudier

visat

reproduktionstoxikologiska

effekter

avsnitt 5.3).

Numient

rekommenderas

inte

under

graviditeten

kvinnor

fertil

ålder,

inte

använder

preventivmedel, såvida inte fördelarna för modern uppväger de eventuella riskerna för fostret.

Amning

Karbidopa utsöndras i råttmjölk, men det är inte känt huruvida karbidopa eller dess metaboliter

passerar över i human bröstmjölk. I en studie av en ammande mamma med Parkinsons sjukdom

rapporterades utsöndring av levodopa i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information om effekterna av

levodopa/karbidopa eller dess metaboliter hos nyfödda barn/spädbarn. Amning ska avbrytas under

behandling med Numient.

Fertilitet

Det finns inga data om effekterna av levodopa eller karbidopa på mänsklig fertilitet. Effekter av

levodopa på fertilitet utvärderades i musstudier (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Levodopa kan ha en påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vissa

biverkningar, såsom sömnighet och yrsel, som har rapporterats med levodopa/karbidopa-läkemedel

med modifierad frisättning, kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Patienter som behandlas med detta levodopa/karbidopa-läkemedel med modifierad frisättning och

uppvisar somnolens och/eller episoder med plötsligt insomnande, ska informeras om att avstå från

bilkörning eller aktiviteter där sänkt medvetandegrad kan utsätta dem själva eller andra för risk för

allvarlig skada eller dödsfall (t. ex. vid användning av maskiner), tills dess att sådana återkommande

episoder eller somnolens har upphört (se även avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna med Numient var illamående, som förekom hos ca 12 % av

alla patienter; yrsel, huvudvärk och dyskinesi, som var och en förekom hos ca 8 % av alla patienter;

och sömnlöshet, som förekom hos ca 6 % av alla patienter. Allvarliga episoder med gastrointestinal

blödning (mindre vanlig) och allergiska ödem (mindre vanlig) rapporterades i kliniska studier med

Numient. Ett symtomkomplex som liknar neuroleptiskt malignt syndrom och rabdomyolys kan uppstå

levodopa/karbidopa-läkemedel,

även

inga

fall

identifierats

kliniska

studier

Numient.

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkningarna anges nedan enligt organsystem (SOC) och frekvens (Tabell 3). Frekvenserna

definieras enligt följande: mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000,

< 1/100); sällsynt

(≥1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynt (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Biverkningar anges i ordningsföljd enligt minskande svårighetsgrad, inom varje

frekvenskategori.

Tabell 3. Biverkningar

Biverkningar som observerats under den kliniska

utvecklingen av Numient

Organklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

a)

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Melanom (se avsnitt 4.4)

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Agranulocytos,

trombocytopeni,

leukopeni

Metabolism och

nutrition

Viktminskning

Minskad aptit,

viktökning

Psykiska störningar

Kognitiv svikt,

förvirringstillstånd,

hallucination,

depression (se

avsnitt 4.5), ångest,

onormala drömmar,

sömnlöshet

Psykotisk episod,

impulskontrollsjukdom(s

e avsnitt 4.4), agitation

Självmordsförsök (se

avsnitt 4.4),

desorientering,

dopaminergiskt

dysregleringssyndro

m, eufori, ökad libido

Centrala och

perifera

nervsystemet

Dystoni, på och av-

fenomen, dyskinesi,

somnolens,

gångstörning, yrsel,

försämring av

Parkinsons sjukdom,

parestesi,

huvudvärk, tremor

Konvulsioner, plötsligt

insomnande (se

avsnitt 4.4), trismus,

“Restless legs”-

(Rastlösa ben) syndrom

Neuroleptiskt malignt

syndrom (se

avsnitt 4.3 och 4.4),

ataxi

Ögon

Dimsyn, dubbelseende,

mydriasis,

Okulogyriska kriser,

aktivering av latent

Horners syndrom,

blefarospasm

Hjärtat

Hjärtrytmrubbningar

(se avsnitt 4.4)

Palpitationer

Blodkärl

Ortostatisk

hypotension (se

avsnitt 4.4 och 4.9),

hypertension (se

avsnitt 4.5)

Synkope, tromboflebit

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Onormalt

andningsmönster,

heshet

Magtarmkanalen

Illamåend

Buksmärtor,

förstoppning, diarré,

muntorrhet,

kräkningar

Gastrointestinal

blödning, magsår (se

avsnitt 4.4), dysfagi,

dyspepsi, dysgeusi,

glossodyni, flatulens

Mörk saliv, bruxism,

hicka, sialorré

Hud och subkutan

vävnad

Värmevallningar,

hyperhidros, utslag

(se avsnitt 4.3)

Allergiskt ödem,

pruritus (se avsnitt 4.3)

Henoch-Schönlein

purpura, urtikaria (se

avsnitt 4.3),

Biverkningar som observerats under den kliniska

utvecklingen av Numient

Organklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

a)

håravfall, exantem,

mörk svett

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskelspasmer

Njurar och

urinvägar

Urinretention

Mörk urin,

urininkontinens

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Priapism

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsställ

et

Fall, perifert ödem,

icke-kardiell

bröstsmärta, asteni,

trötthet

Allmän sjukdomskänsla

Undersökningar

Förhöjt ASAT, ALAT,

LDH, bilirubin,

blodsocker, kreatinin,

urinsyra; sänkta

hemoglobin- och

hematokritvärden; blod i

urinen

Förhöjt blodurea,

alkaliskt fosfatas;

positivt Coombs-test;

leukocyter och

bakterier i urinen

Biverkningar som inte observerats i den kliniska utvecklingen av Numient, men som har rapporterats för andra levodopa/karbidopa-

läkemedel.

Kombinerad term som omfattar förmaksflimmer, förmaksfladder, atrioventrikulärt block, grenblock, sick-sinus-syndrom, bradykardi och

takykardi.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Plötsligt insomnande

Numient associeras med somnolens och har mycket sällan associerats med överdriven somnolens

under dagtid och episoder av plötsligt insomnande.

Impulskontrollsjukdomar

Patologiskt

spelande,

ökad

libido,

hypersexualitet,

tvångsmässigt

spenderande

eller

shopping,

hetsätning

tvångsmässigt

ätande

förekomma

patienter

behandlats

dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar som innehåller levodopa (se avsnitt 4.4).

Laboratorievärden

Fall av felaktigt diagnostiserad feokromocytom hos patienter som får levodopa/karbidopa-behandling

rapporterats mycket sällan.

Försiktighet

bör

iakttas

tolkning

nivåer

katekolaminer

dess metaboliter i plasma och urin hos patienter som får levodopa eller levodopa/cabidopa-behandling.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i Bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Akuta symtom på överdosering av levodopa/DDC-hämmare kan förväntas uppstå från dopaminergisk

överstimulering. Doser på några gram kan leda till CNS-störningar, med en ökande sannolikhet för

kardiovaskulära störningar (t.ex. hypotension, sinustakykardi) och allvarligare psykiatriska problem

vid högre doser. Överdosering av levodopa kan ge upphov till systemiska komplikationer, sekundärt

till dopaminergisk överstimulering.

Behandling

Hantering av akut överdosering med levodopa/DDC-preparat är densamma som hantering av akut

överdosering med levodopa. Pyridoxin är inte effektivt för att reversera detta kombinationsläkemedels

verkan. EKG-övervakning bör initieras och patienten bör observeras noggrant för utvecklingen av

arytmier; ge vid behov lämplig antiarytmisk behandling. Ytterligare hantering bör vara enligt vad som

indikeras kliniskt eller vad som rekommenderas av den nationella giftcentralen, i förekommande fall.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid parkinsonism, dopaminerga medel, ATC-kod: N04BA02

Verkningsmekanism

Levodopa är en föregångare till dopamin, och ges som dopaminersättningsbehandling vid Parkinsons

sjukdom.

Karbidopa är en perifer, aromatisk aminosyradekarboxylashämmare. Den hindrar metabolismen av

levodopa till dopamin i den perifera cirkulationen, och säkerställer att en högre andel av dosen når

hjärnan, där dopamin utvecklar sina behandlingseffekter. En lägre dos av levodopa kan användas när

det sam-administreras med karbidopa, vilket minskar förekomsten och svårighetsgraden av perifera

biverkningar.

Farmakodynamisk effekt

När levodopa ges oralt, dekarboxyleras det snabbt till dopamin i extracerebrala vävnader, så att endast

en liten del av en given dos transporteras oförändrad till det centrala nervsystemet. Därför krävs stora

doser av levodopa för tillräcklig behandlingseffekt och dessa kan ofta åtföljas av illamående och andra

biverkningar, av vilka några kan hänföras till dopamin, som bildas i extracerebrala vävnader.

Karbidopa hämmar dekarboxylering av perifert levodopa. Det korsar inte blod-hjärnbarriären och

påverkar inte metabolismen av levodopa i det centrala nervsystemet. Eftersom dess

dekarboxylashämmande aktivitet är begränsad till extracerebrala vävnader, gör administrering av

karbidopa med levodopa mer levodopa tillgängligt för leverans till hjärnan. Tillägg av karbidopa till

levodopa minskar de perifera effekterna (illamående, kräkningar) på grund av dekarboxylering av

levodopa; karbidopa minskar dock inte biverkningarna på grund av de centrala effekterna av levodopa.

Klinisk effekt och säkerhet

Levodopa-naiva patienter med Parkinsons sjukdom

APEX-PD

Effekten av Numient hos patienter med Parkinsons sjukdom i tidigt skede fastställdes i en

randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fast dos, 30 veckors klinisk prövning i parallella

grupper med 381 patienter som hade en genomsnittlig sjukdomsduration på 1 år och begränsad eller

ingen tidigare exponering för levodopa och dopaminagonister. Patienter fortsatte på stabilt, samtidigt

anti-Parkinsonsläkemedel. Kvalificerade patienter randomiserades (1:1:1:1) till placebo eller en av tre

fasta levodopa/karbidopa-doser på 145 mg/36,25 mg, 245 mg/61,25 mg eller 390 mg/97,5 mg, tre

gånger om dagen. Patienterna fick inte ta kompletterande levodopa eller katekol-O-

metyltransferashämmare (COMT). Patienter som fick levodopa/karbidopa-läkemedel med modifierad

frisättning, påbörjade behandlingen med 95 mg levodopa/23,75 mg karbidopa tre gånger dagligen.

Dosen ökades från och med Dag 4 och den högsta måldosen (390 mg levodopa/97,5 mg karbidopa tre

gånger dagligen) uppnåddes vid Dag 22.

Det primära effektmåttet var den genomsnittliga förändringen från baslinjen av poäng på UPDRS del

II (dagliga aktiviteter) plus del III motorpoäng vid Vecka 30 eller vid avbrott i förtid. Var och en av de

tre levodopa/karbidopa-behandlingarna med modifierad frisättning var statistiskt signifikant

överlägsen placebo med den primära mätningen (Tabell 4).

Tabe

ll 4: Genomsnittlig förändring från baslinjen i poäng på UPDRS del II plus del III vid Vecka 30

(eller vid avbrott i förtid) hos levodopa-naiva patienter med Parkinsons sjukdom

(APEX-PD)

Genomsnittlig UPDRS (del II och del III) poäng

a)

Behandling

Baslinjen

b)

Vecka 30

(eller vid avbrott i förtid)

Förändring från baslinjen

vid vecka 30

(eller vid avbrott i förtid)

c)

Placebo

36,5

35,9

-0,6

Numient 145 mg

36,1

24,4

-11,7

e)

Numient 245 mg

38,2

25,3

-12,9

e)

Numient 390 mg

36,3

21,4

-14,9

e)

För UPDRS anger högre poäng större svårighetsgrad av försämring

Alla värden baseras på 361 patienter från Intent to Treat-populationen som hade värden vid slutet av studien

Negativa tal anger förbättring jämfört med baslinjevärdet

Tre gånger per dag

P-värdet är mindre än 0,05 jämfört med placebo

Patienter med framskriden Parkinsons sjukdom

Effekten och säkerheten för Numient hos patienter med ett framskridet stadium av Parkinsons

sjukdom har utvärderats i två dubbelblinda, aktivt kontrollerade studier: parallellstudien ADVANCE-

PD (studie IPX066-B09-02; 22 veckor) och överkorsningsstudien ASCEND-PD (studie IPX066-B-09-

06 del 1; 11 veckor).

I båda studierna var det primära effektmåttet andelen “Av”-tid under vakna timmar. De viktigaste

sekundära effektmåtten inkluderade “Av”-tid, “På”-tid utan besvärande dyskinesi samt UPDRS del

II+III-bedömning. I studien ADVANCE-PD bedömdes även det kliniska globala intrycket av

förändring (Clinical Global Impression of Change).

ADVANCE-PD

Studien ADVANCE-PD var en 22 veckor lång studie, bestående av en 3 veckors förstudie med

dosjustering av levodopa/karbidopa-behandling med omedelbar frisättning före en 6 veckors

överföring till Numient. Därefter randomiserades patienterna till endubbelblind, 13 veckors

studiebehandlingsperiod med antingen levodopa/karbidopa-behandling med optimerad omedelbar

frisättning eller Numient. Totalt 471 patienter hade bibehållits på en stabil regim på minst 400 mg

levodopa per dag före inskrivning i studien. Doseringen av samtidiga läkemedel mot Parkinsons

sjukdom behölls stabil. Patienterna fick inte ta kompletterande levodopa/karbidopa eller katekol-O-

metyltransferashämmare (COMT) under prövningen. Totalt 393 patienter (genomsnittlig ålder 63,2 år;

65 % manliga patienter) randomiserades.

ASCEND-PD

Studien ASCEND-PD var en randomiserad, dubbelblind, crossover-studie där 110 patienter på en

stabil regim med levodopa/karbidopa/entacapon (LCE), innehållande minst 400 mg levodopa per dag

var inkluderade. Minsta doseringsfrekvens var fyra gånger per dag under minst 4 veckor vid

inskrivning i studien. Samtidiga anti-Parkinsons-läkemedel hölls stabila under studien. LCE-

behandlingen konverterades till Numient under en 6-veckorsperiod. Efter denna doskonvertering

randomiserades 91 studiepatienter (genomsnittlig ålder: 64,1 år; 75 % manliga patienter) till att få

Numient följt av för-studie LCE eller tvärtom. Alla effektdata är baserade på 84 patienter som

slutförde studien, med undantag för patientdagboksdata som är baserade på 83 patienter. Varje

dubbelblind studie varade i 2 veckor. Mellan dessa perioder fick alla patienter öppen behandling med

Numient i 1 vecka.

De vanligaste registrerade samtidiga läkemedlen mot Parkinsons sjukdom hos randomiserade patienter

var dopaminagonister (64 %) och MAO-hämmare (37 %).

Resultat

De huvudsakliga studieresultaten sammanfattas i tabell 5.

Tabell 5: Huvudresultat för studier av framskriden Parkinsons sjukdom

Studie

ADVANCE-PD

ASCEND-PD (cross-over)

Antal patienter

Antal inskrivna

Antal konverterade

Antal randomiserade

Antal slutförda

Egenskaper för randomiserade patienter

Ålder [år (SD)]

63,2 (9,4)

64,1 (9,3)

Varaktighet PD [år (SD)]

7,4 (4,5)

10,0 (5,3)

Utfall

Studiearmar

Numient

IR L-dopa†

Numient

LCE

n = 201

n = 192

n = 84

Dos ( mg), median (intervall)

1 330

(570;

5 390)

(400; 2 000)

1 495

(735; 4 900)

(400; 1 600)

Andel “Av”-tid*

Baslinje, genomsnitt

36,9 %

36,0 %

36,1 %

Effektmått, genomsnitt

23,8 %

29,8 %

24,0 %

32,5 %

Skillnad (95 % KI)

-5,8 % (-8,8; -2,7)

-8,6 % (-12,4; -4.7)

p-värde

< 0,0001

< 0,0001

“Av”-tid (timmar)*

Baslinje, genomsnitt

Förändring vid effektmått

-2,2

-1,0

-2,1

-0,7

Skillnad (95 % KI)

-1,0 (-1,5; -0,5)

-1,4 (-2,1; -0,8)

p-värde

< 0,0001

< 0,0001

“På”-tid utan besvärande dyskinesi (tim)*

Baslinje, genomsnitt

10,0

10,1

Förändring vid effektmått

+1,9

+0,8

+1,5

+0,1

Skillnad (95 % KI)

1,0 (0,5; 1,5)

1,4 (0,7; 2,0)

p-värde

0,0002

< 0,0001

UPDRS

II-III-

poäng

Baslinje, genomsnitt

32,3

32,4

32,0

Förändring vid effektmått

-5,7

-2,1

-2,7

-0, 3

Skillnad (95 % KI)

-4,0 (-5,9; -2,0)

-2,6 (-4,8; -0,4)

p-värde

< 0,0001

0,0233

Responderanalyser

≥ 1 timmes förbättring i “Av”-tid (95 % KI)

63,2 %

(56,5; 69,9)

45,3 %

(38,3; 52,4)

64,0 %

(54,1; 74,0)

50,0 %

(39,6; 60,5)

p-värde

< 0,0001

0,0094

CGI-C mycket förbättrat (95 % KI)

40,0 %

(33,2; 46,8)

13,7 %

(8,8; 18,6)

p-värde

< 0,0001

Förkortningar: CGI-C: klinisk globalt intryck av förändring från baslinje; KI: konfidensintervall; IR: omedelbar frisättning; LCE:

levodopa/karbidopa/entacapone; L-dopa†: levodopa/karbidopa; LS: minsta kvadrat; PD: Parkinsons sjukdom; SD: standardavvikelse

(standard deviation); N/A: ej tillgängligt (not available); tim: timmar.

*I ADVANCE-PD-studien användes en kovariansanalysmodell (ANCOVA) för studiens avslut med behandling och centra som

huvudeffekter och interaktionsterm för behandling med center och baslinje som kovariabler.

Data i studien ASCEND-PD analyserades med hjälp av en blandad standardmodell av variansanalys. Behandling, sekvens och period

inkluderades som fasta effekter, intra- och intersubjektiva faktorer inkluderades som slumpmässiga effekter. Det fanns inga bevis på period-,

sekvens-/överföringseffekter i ASCEND-PD-studien (alla p-värden > 0,10).

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Numient för alla undergrupper av den pediatriska populationen vid behandling av idiopatisk

Parkinsons sjukdom (se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Levodopa

Farmakokinetiken av Numient utvärderades efter singeldoser hos friska försökspersoner och efter

enstaka och flera doser hos patienter med Parkinsons sjukdom. Farmakokinetiken för engångsdosen

hos friska vuxna försökspersoner efter oral administrering av 2 Numient 195 mg levodopa /48,75

karbidopa-kapslar anges i Figur 1.

Figur 1: Genomsnittlig koncentrations-tidsprofiler av plasmakoncentrationer av levodopa hos 22

vuxna efter en enkel oral dos av 2 Numient 195 mg levodopa/48,75 mg karbidopakapslar

Biotillgängligheten av levodopa från Numient hos patienter var ca 70 % i förhållande till

levodopa/karbidopa med omedelbar frisättning. För jämförbara doser, resulterar Numient i en

toppkoncentration av levodopa (C

) som är 30 % jämfört med levodopa/karbidopa med omedelbar

frisättning. Efter en första topp efter ca en timme, bibehålls plasmakoncentrationerna i ca 4 till 5

timmar innan de minskas. Topplasmakoncentrationer uppnås på ca 4,5 timmar. Hos patienter med

Parkinsons sjukdom var farmakokinetiken med flera doser jämförbar med farmakokinetiken för

engångsdos, dvs. det förekom en minimal ackumulering av levodopa från levodopa/karbidopa-

läkemedlet med modifierad frisättning.

Efter flera doser hos patienter, hade levodopa/karbidopa med modifierad frisättning minskat

fluktuationer i plasmakoncentrationer av levodopa med fluktuationsindex för förhållande mellan hög

dos och låg dos på 1,5 med minimalackumulering av levodopa.

Karbidopa

Efter oral dosering av levodopa/karbidopa-läkemedel med modifierad frisättning inträffade den högsta

koncentrationen vid ca 3,5 timmar. Biotillgängligheten av karbidopa från detta läkemedel i förhållande

till levodopa med omedelbar frisättning och karbidopa-tabletter var ca 50 %.

Numient 2 × 195 mg

Tid (tim)

Levodopa (ng/mL)

Mateffekt

Hos friska vuxna minskade oral administrering av levodopa/karbidopa-läkemedlet med modifierad

frisättning efter en kaloririk måltid med hög fetthalt levodopa C

med 21 %. Omfattningen av

absorption av levodopa (AUC

) var liknande (13 % ökning) den som observerats i fastande tillstånd.

Administrering i samband med en kaloririk måltid med hög fetthalt försenar levodopa-absorption med

upp till 2 timmar.

Efter administrering av innehållet i den hårda kapseln med modifierad frisättning strött över en liten

mängd mjuk mat, såsom äppelmos, var frekvensen och omfattningen av absorption av levodopa

liknande den som observerats i fastande tillstånd.

Levodopa konkurrerar med vissa aminosyror för transport, varför proteinrika måltider kan försämra

absorptionen av levodopa.

Distribution

Levodopa

Levodopa är endast i liten utsträckning bunden till plasmaprotein (10–30 %). Levodopa passerar blod-

hjärnbarriären med aktiva transportörer för stora neutrala aminosyror.

Karbidopa

Karbidopa är till ca 36 % bundet till plasmaproteiner. Karbidopa korsar inte blod-hjärnbarriären vid

kliniskt relevanta doser.

Biotransformation

Levodopa

Levodopa metaboliseras i stor utsträckning till olika metaboliter. De två stora metaboliska vägarna är

dekarboxylering med dopadekarboxylas (DDC) och O-metylering med katekol-O-metyltransferas

(COMT). Oförändrad levodopa utgör mindre än 10 % av den totala utsöndringen i urinen.

Halveringstid vid eliminering av levodopa i den terminala fasen, den aktiva delen av anti-Parkinson-

aktivitet, är ca 2 timmar i närvaro av karbidopa.

Karbidopa

Karbidopa metaboliseras till två huvudsakliga metaboliter: α-metyl-3-metoxi-4-

hydroxyfenylpropionsyra och α-metyl-3, 4-dihydroxi-fenylpropionsyra. Dessa två metaboliter

elimineras huvudsakligen i urinen, oförändrade eller som glukuronid. Oförändrad karbidopa utgör

30 % av den totala utsöndringen i urinen. Den terminala faselimineringens halveringstid av karbidopa

är ca 2 timmar.

Doslinjäritet

Numient

visar dosproportionell farmakokinetik för både karbidopa och levodopa över levodopas

dosstyrkaintervall på 95 mg till 245 mg.

Försämrad njurfunktion

Renal utsöndring av intakt levodopa utgör endast ca 10 % av clearance. Nedsatt njurfunktion kan

således ha en liten effekt på exponeringen av levodopa. Levodopa/karbidopa med modifierad

frisättning bör administreras med försiktighet till patienter med svår njursvikt (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga studier av farmakokinetiken av levodopa och karbidopa hos patienter med nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.2). Levodopa/karbidopa med modifierad frisättning bör administreras med

försiktighet till patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Det finns inga studier av farmakokinetiken av levodopa och karbidopa när de administreras som

Numient hos barn.

Äldre

I de farmakokinetiska studierna som genomförts med patienter efter en engångsdos av Numient

ökade

i allmänhet systemisk exponering för levodopa med ökande ålder, där AUC-värdena i genomsnitt var

ca 15 % högre hos äldre (≥ 65 år) än hos yngre patienter (< 65 år).

Kön

Levodopa

Efter en engångsdos av Numient

hos patienter med Parkinsons sjukdom, var AUC i plasma och C

av levodopa högre hos kvinnor än män (i genomsnitt 37 % för AUC och 35 % för C

). Dessa

skillnader förklaras främst av lägre kroppsvikt hos kvinnor.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data från gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, upprepad dostoxicitet,

gentoxicitet och carcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Reproduktiv toxikologi

Både levodopa och kombinationen karbidopa och levodopa har orsakat visceral - och

skelettdeformationer hos kaniner.

Ingen effekt sågs på manliga eller kvinnliga reproduktionsorgan i toxikologiska studier med upprepad

dosering på möss, råttor eller apor med enbart levodopa eller i kombination med karbidopa. Levodopa

har dock visat sig lindrigt påverka parningsbeteende hos hanråttor.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Cellulosa, mikrokristallin

Mannitol

Vinsyra

Etylcellulosa

Hypromellos

Natriumstärkelseglykolat

Natriumlaurilsulfat

Povidon

Talk

Metakrylsyra – sampolymerer av metylmetakrylat (1:1)

Metakrylsyra – sampolymerer av metylmetakrylat (1:2)

Trietylcitrat

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Kapselskal

Indigokarmin (E 132), substratpigment

Gul järnoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Gelatin

Bläck

SB-6018 blått bläck

Schellack (E904)

Propylenglykol

Indigokarmin (E 132), substratpigment

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader

90 dagar efter öppnande.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ogenomskinlig, vit, flaska av högdensitetspolyeten (HDPE) med skruvförslutning av polypropylen.

Torkmedel ingår i flaskan.

En flaska innehållande 25, 100 eller 240 hårda kapslar med modifierad frisättning

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel eller avfallsmaterial ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Amneal Pharma Europe Ltd

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Numient 95 mg/23,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

EU/1/15/1044/001 (25 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/002 (100 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/003 (240 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

Numient 145 mg/36,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

EU/1/15/1044/004 (25 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/005 (100 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/006 (240 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

Numient 195 mg/48,75 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

EU/1/15/1044/007 (25 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/008 (100 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/009 (240 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

Numient 245 mg/61,25 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

EU/1/15/1044/010 (25 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/011 (100 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

EU/1/15/1044/012 (240 kapslar med modifierad frisättning, hårda)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19 november 2015

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/660645/2015

EMEA/H/C/002611

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Numient

levodopa/karbidopa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Numient.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Numient ska användas.

Praktisk information om hur Numient ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Numient och vad används det för?

Numient används till vuxna för att behandla symtomen på Parkinsons sjukdom, en progressiv sjukdom

i hjärnan som orsakar skakningar och muskelstelhet och saktar ner patienternas rörelser.

Det innehåller de aktiva substanserna levodopa och karbidopa.

Hur används Numient?

Numient finns som kapslar som tas genom munnen. Startdosen för patienter som inte tidigare tagit

levodopa är en kapsel innehållande 95 mg levodopa och 23,75 mg karbidopa, tre gånger dagligen

under de första tre dagarna. Läkaren kan sedan öka dosen beroende på hur sjukdomen svarar på

behandlingen. För patienter som redan tar levodopa kommer läkaren att bestämma dosen av Numient

utifrån deras pågående behandling.

Numient-kapslar tas med ett glas vatten. De kan tas med eller utan mat men bör inte tas samtidigt

med proteinrika måltider, eftersom sådana kan minska upptaget.

För patienter som har svårt att svälja kan innehållet i kapslarna strös på uppmjukad mat såsom

äppelpuré, yoghurt eller pudding. Patienten ska sedan omedelbart svälja maten utan att tugga.

Numient

EMA/660645/2015

Sida 2/3

Numient är receptbelagt och finns i följande styrkor: 95 mg/23,75 mg, 145 mg/36,25 mg,

195 mg/48,75 mg och 245 mg/61,25 mg. Mer information om hur man använder Numient finns i

produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Numient?

Cellerna i hjärnan som producerar dopamin, en signalsubstans som är viktig för kontrollen av rörelser,

börjar att dö hos patienter med Parkinsons sjukdom och mängden dopamin i hjärnan minskar.

Numient innehåller levodopa som omvandlas till dopamin i hjärnan och hjälper till att återställa

dopamin-nivåerna. Karbidopa i Numient förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin medan det är

kvar i det allmänna blodomloppet, innan det har nått hjärnan.

Kombinationen levodopa och karbidopa används i andra läkemedel för Parkinsons sjukdom. I Numient

frisätts en mindre del av de aktiva substanserna omedelbart, medan den återstående delen frisätts

gradvis, vilket leder till stabilare levodopa-nivåer. Dessa typer av kapslar kallas kapslar med

modifierad frisättning.

Vilken nytta med Numient har visats i studierna?

I en studie på 381 patienter i ett tidigt stadium av Parkinsons sjukdom var Numient vid olika doser

effektivare än placebo (overksam behandling) när det gäller att förbättra symtomen. Efter 30 veckor

förbättrades symtomen hos patienter som tog Numient med i genomsnitt 11,7 till 14,9 punkter

(beroende på dosen) på en standardskala för symtom (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale,

UPDRS del II och del III). Patienter som tog placebo hade en genomsnittlig förbättring på 0,6 punkter.

I en andra studie jämfördes Numient med en annan behandling som innehöll levodopa och karbidopa

hos 393 patienter med framskriden Parkinsons sjukdom. Denna studie undersökte hur väl

behandlingarna minskade den tid som patienterna hade svårt att röra sig, s.k. off-perioder. Efter 13

veckor hade patienterna som tog Numient off-perioder under omkring 24 procent av deras vakna tid

jämfört 30 procent av den vakna tiden hos dem som tog komparatorläkemedlet. Båda grupperna hade

off-perioder på omkring 36–37 procent vid studiestarten.

Vilka är riskerna med Numient?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Numient är illamående (hos 12 procent av patienterna),

yrsel, huvudvärk och ofrivilliga rörelser (var och en hos 8 procent av patienterna) samt

sömnsvårigheter (hos 6 procent av patienterna). Allvarligare biverkningar är t.ex. blödning från tarmen

och allergiska reaktioner, som har rapporterats mindre ofta.

Numient får inte ges till patienter med trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom) eller feokromocytom (en

tumör i binjurarna). Det får heller inte ges till patienter som tar läkemedel som kallas icke-selektiva

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller till patienter med vissa sjukdomar i

sjukdomshistorien. En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Numient?

Studier har visat att Numient är effektivt när det gäller att minska symtomen hos patienter som

befinner sig i tidigt och sent stadium av Parkinsons sjukdom. En annan fördel är beredningssättet för

de aktiva substanserna i Numient, eftersom bidrar till att upprätthålla stabilare levodopa-nivåer.

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Numient är större än riskerna och

rekommenderade att Numient skulle godkännas för försäljning i EU.

Numient

EMA/660645/2015

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Numient?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Numient används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Numient. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Numient

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Numient finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen