Nulojix

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-06-2021

Aktiva substanser:
belatacept
Tillgänglig från:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kod:
L04AA28
INN (International namn):
belatacept
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Graft Rejection; Kidney Transplantation
Terapeutiska indikationer:
Nulojix, in combination with corticosteroids and a mycophenolic acid (MPA), is indicated for prophylaxis of graft rejection in adult recipients of a renal transplant.
Produktsammanfattning:
Revision: 16
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002098
Tillstånd datum:
2011-06-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002098

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

04-06-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

NULOJIX 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

belatacept

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad NULOJIX är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder NULOJIX

Hur du använder NULOJIX

Eventuella biverkningar

Hur NULOJIX ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad NULOJIX är och vad det används för

NULOJIX innehåller den aktiva substansen belatacept, vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas

immunhämmande medel. Det är läkemedel som minskar aktiviteten hos immunsystemet, kroppens

naturliga försvar.

NULOJIX används hos vuxna för att förhindra att immunsystemet angriper den transplanterade njuren

och orsakar en avstötningsreaktion. Det används tillsammans med andra immunhämmande läkemedel,

inklusive mykofenolsyra och kortikosteroider.

2.

Vad du behöver veta innan du använder NULOJIX

Använd inte NULOJIX

om du är allergisk mot belatacept eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Allergiska reaktioner relaterade till behandling med belatacept har rapporterats i

kliniska studier.

om du inte har exponerats för Epstein-Barrvirus (EBV) eller är osäker om du har exponerats,

ska du inte behandlas med NULOJIX. EBV orsakar körtelfeber. Om du inte har exponerats för

det, löper du högre risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ sjukdom efter

transplantation (PTLD). Fråga din läkare om du är osäker på om du har blivit infekterad med

viruset tidigare.

Varningar och försiktighet

Lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation:

Behandling med NULOJIX ökar risken för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ

sjukdom efter transplantation (PTLD). Med NULOJIX-behandling uppstår detta oftare i hjärnan och

kan leda till döden. Personer löper högre risk att utveckla PTLD i följande fall:

Om du inte har exponerats för EBV före transplantationen

Om du är infekterad med ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV)

Om du har fått behandling för akut avstötning, såsom antitymocytglobulin för att minska

antalet T-celler. T-celler är celler som ansvarar för din kropps förmåga att stå emot sjukdomar och

infektioner. De kan orsaka avstötning av din transplanterade njure.

Fråga din läkare om du är osäker på något av dessa tillstånd.

Allvarliga infektioner

Allvarliga infektioner kan uppstå med NULOJIX-behandling och kan leda till döden.

NULOJIX försvagar kroppens förmåga att stå emot infektioner. Allvarliga infektioner kan innefatta:

Tuberkulos

Cytomegalovirus (CMV), ett virus som kan orsaka allvarliga vävnads- och blodinfektioner

Bältros

Andra herpesvirusinfektioner.

Det har förekommit rapporter om en sällsynt typ av hjärninfektion som kallas progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML), hos patienter som har fått NULOJIX. PML leder ofta till allvarlig

funktionsnedsättning eller död.

Meddela din familj eller vårdare om din behandling. Du kan få symtom som du kanske inte själv är

medveten om. Din läkare kan behöva undersöka dina symtom för att utesluta PML, PTLD eller andra

infektioner. Se avsnitt 4, Eventuella biverkningar, för en lista över symtom.

Hudcancer

Begränsa din exponering för solljus och ultravioletta (UV) strålar när du använder NULOJIX. Bär

skyddande kläder och använd solskyddsmedel med en hög solskyddsfaktor. Personer som använder

NULOJIX löper högre risk att få vissa typer av cancer, speciellt hudcancer.

Blodproppar i din transplanterade njure

Beroende på vilken typ av njurtransplantat du har fått, kan du ha en högre risk att få blodproppar i din

transplanterade njure.

Användning vid byte från en annan typ av immunsuppressiv underhållsbehandling

Om sjukvårdspersonal ändrar din underhållsbehandling till en NULOJIX-baserad immunsuppressiv

behandling, kan din njurfunktion kontrolleras oftare under en tid efter bytet. Detta görs för att

övervaka tecken på avstötning.

Användning vid levertransplantationer

Användning av NULOJIX rekommenderas inte om du har genomgått en levertransplantation.

Användning med andra immunhämmande läkemedel

I normala fall ges Nulojix tillsammans med steroider. Alltför snabb nedtrappning av dosen av steroider

kan öka risken att din kropp stöter bort din transplanterade njure. Ta exakt den dos av steroider som

din läkare har bestämt.

Barn och ungdomar

NULOJIX har inte studerats hos barn och ungdomar under 18 års ålder, och rekommenderas därför

inte till denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och NULOJIX

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta några andra läkemedel medan du använder

NULOJIX.

Användning av levande vacciner ska undvikas vid behandling med NULOJIX. Tala om för din läkare

om du behöver vaccinationer. Din läkare kommer att ge dig råd vad du ska göra.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Tala om för din läkare om du blir gravid under NULOJIX-behandlingen.

Använd inte NULOJIX om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det. Effekten av

NULOJIX hos gravida kvinnor är inte känd. Du får inte bli gravid under behandling med NULOJIX.

Om du är i fertil ålder, ska du använda effektivt preventivmedel under behandling med NULOJIX och

även upp till 8 veckor efter den sista behandlingsdosen, eftersom den potentiella risken för påverkan

på utveckling av embryo/foster inte är känd. Din läkare kommer att ge dig råd om tillförlitliga

preventivmedel.

Du måste avbryta amningen om du behandlas med NULOJIX. Det är inte känt om den aktiva

substansen belatacept utsöndras i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Belatacept har en liten inverkan på förmågan att köra bil eller använda verktyg och maskiner. Om du

blir trött eller känner dig dålig efter att ha fått NULOJIX ska du emellertid inte köra bil eller använda

verktyg och maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i NULOJIX

Tala om för din läkare om du ordinerats saltfattig kost (låg natriumhalt) innan du behandlas med

NULOJIX.

Detta läkemedel innehåller 0,65 mmol (eller 15 mg) natrium per injektionsflaska vilket motsvarar

1,95 mmol (eller 45 mg) natrium per maxdos på tre injektionsflaskor. Detta motsvarar 2,25% av

högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du använder NULOJIX

Behandling med NULOJIX ordineras och övervakas av en specialist inom njurtransplantation.

NULOJIX kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal.

Det kommer att ges till dig genom infusion (som ett dropp) in i en av dina vener under en 30-

minutersperiod.

Den rekommenderade dosen baseras på din kroppsvikt (i kg) och beräknas av sjukvårdspersonal.

Doseringen och behandlingsfrekvensen syns nedan.

Inledande behandling

Transplantationsdag, före implantation (dag 1)

10 mg/kg

Dag 5, dag 14 och dag 28

Slutet av vecka 8 och vecka 12 efter transplantation

Underhållsbehandling

Var 4:e vecka (± 3 dagar) med start i slutet av vecka 16 efter transplantation

5 mg/kg

I samband med din njurtransplantation kan du få NULOJIX i kombination med andra typer av

immunsuppressiva läkemedel, för att förhindra att ditt immunsystem angriper din transplanterade

njure.

Din läkare kan besluta att ändra din immunsuppressiva behandling till en behandling med NULOJIX

under underhållsfasen efter din njurtransplantation.

Information för hälso- och sjukvårdspersonal om dosberäkning, beredning och administrering av

NULOJIX anges i slutet av bipacksedeln.

Om du använt för stor mängd av NULOJIX

Skulle detta inträffa kommer du att övervakas av läkare för eventuella tecken eller symtom på

biverkningar och om nödvändigt kommer dessa symtom att behandlas.

Om du har glömt att använda NULOJIX

Det är väldigt viktigt att du infinner dig vid alla tillfällen som bokats för administrering av NULOJIX.

Om du missar ett tillfälle, fråga din läkare när du ska få nästa dos.

Om du slutar att använda NULOJIX

Din kropp kan stöta bort den transplanterade njuren om du slutar att använda NULOJIX. Beslutet att

sluta använda NULOJIX ska diskuteras med din läkare och vanligtvis kommer annan behandling att

påbörjas.

Om du slutar använda NULOJIX under en längre period, och inte tar några andra läkemedel för att

förhindra att kroppen stöter bort din transplanterade njure, och sen påbörjar behandling med

NULOJIX igen är det okänt om belatacept har samma effekt som tidigare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. NUJOJIX kan dock ge allvarliga biverkningar som kan kräva behandling.

Meddela din familj eller vårdare om din behandling, då du kan få symtom som du kanske inte själv är

medveten om.

Tala genast om för din läkare om du eller din familj märker några symtom som finns listade nedan:

Symtom från centrala och perifera nervsystemet kan inkludera minnesproblem; språk och

kommunikationssvårigheter; förändring i ditt humör eller beteende; förvirring eller oförmåga att

kontrollera dina muskler; svaghet i ena sidan av kroppen; synförändringar; huvudvärk.

Infektionssymtom kan inkludera feber; oförklarlig viktminskning; svullna körtlar; förkylningssymtom

såsom rinnsnuva eller halsont; hosta med slem eller blodblandat slem; öronvärk; skärsår eller

skrubbsår som är röda, varma samt med varbildning.

Symtom från njurar och urinvägar kan inkludera ömhet vid transplantationsstället; svårighet att

urinera; förändringar i mängden urin du producerar (urinproduktion); blod i urinen; smärta eller sveda

vid vattenkastning (urinering).

Symtom från magtarmkanalen kan inkludera smärta vid sväljning; smärtsamma munsår; vita fläckar i

munnen eller halsen; magbesvär; buksmärta; kräkningar; diarré.

Hudförändringar kan inkludera ökad benägenhet för blåmärken eller blödningar; bruna eller svarta

hudförändringar med ojämna kanter eller att en del av förändringen inte ser ut som den andra; en

förändring i storlek och färg för ett födelsemärke; en ny hudförändring eller knöl.

Allergiska reaktioner kan inkludera men är inte begränsat till; utslag; hudrodnad; nässelutslag; klåda;

svullnad av läppar, tunga eller ansikte; svullnad över hela kroppen; bröstsmärta; andfåddhet;

rosslande/pipande andning eller yrsel.

Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 användare) är:

Urinblåse- eller njurinfektion, övre luftvägsinfektion, CMV-infektion (kan orsaka allvarliga blod-

och vävnadsinfektioner), feber, hosta, bronkit

Andfåddhet

Förstoppning, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor

Högt eller lågt blodtryck

Huvudvärk, sömnsvårigheter, nervositet eller oro, svullnad i händer och fötter

Ledvärk, ryggvärk, värk i extremiteterna

Smärta vid vattenkastning (urinering), blod i urinen

Prover kan visa:

Minskat antal blodkroppar eller blodbrist, minskat antal vita blodkroppar

Ökad mängd kreatinin i ditt blod (ett blodtest som används för att mäta njurfunktionen), ökad

mängd protein i urin

Förändringar av salt- och elektrolytnivåer i blodet

Ökad mängd kolesterol och triglycerider (blodfetter)

Högt blodsocker

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) är:

Cancer eller icke cancerrelaterad tillväxt av huden

Farlig minskning av blodtrycket som kan leda till kollaps, koma och död om det inte behandlas

Slaganfall

Vävnadsdöd på grund av stoppat blodflöde

Leverinflammation (cytolytisk hepatit)

Njurskada

Vätska i lungorna och väsande, pipande ljud vid andning, bröstsmärta eller kärlkramp, förstorad

hjärtmuskel (nedre delen på hjärtat)

Infektion i blod eller vävnad, infektioner i andningsvägarna, lunginflammation, influensa,

bihåleinflammation, rinnande näsa, halsont, smärta i mun- och halsregionen, herpesvirusinfektion,

bältros och andra virusinfektioner, munsår, muntorsk, njurinfektion, svampinfektion i huden,

nagelsvampinfektion och andra svampinfektioner, hudinfektion, infektion av mjukdelar,

sårinfektion, infektion begränsad till ett visst område, långsam läkning, blodiga blåmärken,

ansamling av lymfvätska runt den transplanterade njuren

Hög och låg hjärtfrekvens, onormala och oregelbundna hjärtslag, svagt hjärta

Diabetes

Uttorkning

Inflammation i mage och tarmar, ofta orsakat av virus

Magbesvär

Ovanlig känsla av stickningar, domnings- eller svaghetskänsla i armar och ben

Utslag, klåda

Muskelvärk, muskelsvaghet, smärta i benvävnad, svullna leder, onormalt brosk mellan kotorna i

ryggraden, plötslig oförmåga att böja leder, muskelspasmer, ledinflammation

Stopp i blodkärlen i njuren, förstorad njure på grund av stopp i urinflödet från njuren, backflöde av

urin från blåsan till uretären, oförmåga att hålla urin, ofullständig tömning av urinblåsan, nattlig

urinering, blod i urinen

Viktökning, viktminskning

Grå starr, blodstockning i ögat, dimsyn

Skakningar eller darrningar, yrsel, svimma eller tappa medvetan

det, öronsmärta, sus, ringande

eller annat ihållande ljud i öronen

Acne, håravfall, onormala hudförändringar, kraftig svettning, nattsvettningar

Svaghet eller glapp i bukmuskulaturen och utbuktning i huden vid det läkta ärret, bråck på

magsäcksväggen

Depression, utmattning, trötthetskänsla, dåsighet, brist på energi, allmän sjukdomskänsla,

svårigheter att andas i liggande ställning, näsblod

Typiskt utseende för en person som har höga kortisonnivåer som månansikte, puckelrygg, fetma

på överkroppen

Onormal vätskeansamling

Prover kan visa:

Lågt antal blodplättar, för många vita blodkroppar, för många röda blodkroppar

Förändringar i koldioxidnivån i blodet, kvarhållande vätska, låg proteinmängd i blod

Onormala leverfunktionstester, förhöjt paratyroideahromon i blod

Ökat protein (C-reaktivt protein) i blodet vilket indikerar inflammation

Minskat antal antikroppar (proteiner som bekämpar infektioner) i blodet

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare) är:

Lungcancer, ändtarmscancer, bröstcancer, cancer i benvävnad, muskler eller fettvävnad, tumör i

huden eller tarmarna som orsakas av ett herpesvirus och som ses hos patienter med ett nedsatt

immunförsvar, prostatacancer, livmoderhalscancer, strupcancer, cancer i lymfnoderna,

benmärgscancer, cancer i njuren, uretär eller urinblåsan.

Svampinfektion i hjärnan, hjärninflammation, allvarlig hjärninfektion kallad PML (progressiv

multifokal leukoencefalopati)

Onormal svullnad i hjärnan, ökat tryck i skallen och hjärnan, kramp, svaghet som orsakar

rörelseförlust på ena kroppshalvan, förlust av vävnad som omger nerver, oförmåga att röra

ansiktsmusklerna

Hjärnsjukdom som orsakar huvudvärk, feber, hallucinationer, förvirring, onormalt tal eller

onormala kroppsrörelser,

Svagt blodflöde till hjärtat, extraslag, förändringar på aortaklaffen, onormalt hög hjärtfrekvens

Plötsliga problem med andning som orsakar skador på lungorna, ökat blodtryck i lungorna,

lunginflammation, hostar blod, förändringar i förmågan att transportera luft i lungor och luftvägar,

vätska runt lungsäcken, andningsuppehåll under sömn, förändringar i rösten

Genitalherpes

Inflammation i tjocktarmen orsakad av cytomegalovirus, bukspottkörtelinflammation, magsår, sår

i tunn- eller tjocktarmen, stopp i tunntarmen, svart tjärliknande avföring, blödning i ändtarmen,

onormal färg på avföringen

Bakteriella infektioner, inflammation eller infektion av den inre delen av hjärtat, tuberkulos,

infektion i benvävnad, inflammation i lymfnoderna, kronisk utvidgning av luftvägarna i lungorna

med frekventa lunginfektioner

Infektioner med strongyloidasismask, diarréinfektion med giardiaparasiten

Njursjukdom som orsakas av virus (polyomavirus-associerad nefropati), njurinflammation,

ärrvävnad i njuren, krympning av de små njurrören, inflammation i urinblåsan med blödningar

Blodproppar i njurartär

Guillain-Barrés syndrom (ett tillstånd som orsakar muskelsvaghet eller förlamning)

EBV (Epstein-Barr virus) lymfoproliferativ sjukdom

Blodpropp i vener, inflammerade vener, regelbunden kramp i benen

Förändrade artärer, ärrbildning i artärer, blodproppar i artärer, förträngning av artärer, temporär

ansiktsrodnad/svullet ansikte

Gallsten, vätskefyllda fickor i levern, fettlever

Hudsjukdom med röda fläckar av förtjockad hud, ofta fjällande, onormal hårväxt, skört hår, sköra

naglar, sår på penis

Onormal balans av mineraler i kroppen vilket leder till benproblem, beninflammation, onormal

försvagning av ben vilket leder till benproblem, inflammation av leder, ovanliga sjukdomar i

benvävnad

Testikelinflammation, onormalt förlängd peniserektion, onormala livmoderhalsceller, förändingar

i brösten, testikelsmärta, sår i kvinnliga könsdelar, försvagad vaginalvägg, infertilitet eller

oförmåga att bli gravid, svullnad av skrotum

Säsongsastma

Dålig aptit, tappat smaksinne, försämrad hörsel

Onormala drömmar, humörsvängningar, onormal brist på förmåga att fokusera och att sitta still,

svårigheter att förstå eller tänka, dåligt minne, migrän, irritabilitet

Domningar eller svaghet på grund av dåligt kontrollerad diabetes, förändringar i foten på grund av

diabetes, svårt att hålla benen stilla

Svullnad av bakre delen av ögat vilket leder till synförändringar, ögoninflammation,

besvärande/ökad känslighet för ljus, svullna ögonlock

Spruckna mungipor, svullet tandkött, smärta i spottkörtlar

Ökad sexlust

Brinnande känsla

Infusionsreaktionssårvävnad, inflammation, återfall i sjukdom, värmekänsla, sår

Nedsatt urinproduktion

Otillräcklig funktion av den transplanterade njuren, problem under eller efter en transfusion,

separation av sårkanter, brutna ben, total ruptur eller separation av senor, lågt och/eller högt

blodtryck under eller efter en procedur, blåmärke/ansamling av blod i mjukdelar efter en procedur,

smärta och/eller huvudvärk relaterad till en procedur, blåmärke i mjukdelar

Prover kan visa:

Farligt lågt antal röda blodkroppar, farligt lågt antal vita blodkroppar, nedbrytning av röda

blodkroppar, blodkoagulationsproblem, syra i blodet på grund av diabetes, brist på syra i blodet

Förändrad tillverkning av hormoner i binjuren

Låga vitamin-D-nivåer

Ökad mängd bukspottkörtelenzymer i blodet, ökade troponinnivåer i blodet, ökad mängd

prostataspecifikt antigen (PSA), höga nivåer av urinsyra i blodet, minskat antal CD4-lymfocyter,

lågt blodsocker

Rapportering av biverkningar

Om några biverkningar blir värre, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur NULOJIX ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionsflaskan och kartongen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel förvaras i sjukvårdens lokaler där det administreras.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C)

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter beredningen ska lösningen omedelbart överföras från injektionsflaskan till infusionspåsen eller

flaskan.

Efter spädning och ur en mikrobiologisk synvinkel, ska läkemedlet användas omedelbart. Om den inte

används omedelbart, kan infusionslösningen förvaras i kylskåp (2°C–8°C) upp till 24 timmar.

Infusionslösningen kan förvaras under 25°C i maximalt 4 timmar av de totalt 24 timmarna. Får ej

frysas.

Infusionen av NULOJIX avslutas inom 24 timmar efter beredning av pulvret.

Använd inte NULOJIX om du upptäcker några partiklar eller missfärgningar i den beredda eller den

spädda lösningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad NULOJIX innehåller

Den aktiva substansen är belatacept. Varje injektionsflaska innehåller 250 mg belatacept. Efter

beredning innehåller varje ml av koncentratet 25 mg belatacept.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, sackaros,

natriumhydroxid (för pH-reglering) och saltsyra (för pH-reglering). (Se avsnitt 2.)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

NULOJIX pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat) är ett vitt till

benvitt pulver som uppträder i form av en kaka eller sönderdelat i bitar.

Varje injektionsflaska innehåller 250 mg belatacept.

Förpackningar om antingen 1 injektionsflaska och 1 spruta eller 2 injektionsflaskor och 2 sprutor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

Tillverkare:

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15, D15 H6EF

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Bered injektionsflaskorna och späd lösningen före administrering under aseptiska förhållanden.

För att undvika aggregatbildning (klumpar), använd den medföljande silikonfria engångssprutan

vid beredning av injektionsflaskan och för att överföra lösningen till infusionsflaskan eller

infusionspåsen.

Skaka inte injektionsflaskorna. Detta för att undvika skumbildning.

Infusionslösningen ska administreras med hjälp av ett sterilt, icke-pyrogent filter med låg

proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 μm till 1,2 μm).

Beräkning av dos och beredning av injektionsflaskorna

Beräkna dosen och det antal injektionsflaskor med NULOJIX som behövs. Varje injektionsflaska med

NULOJIX ger 250 mg belatacept.

Total dos av belatacept i mg beräknas genom patientens vikt i kg multiplicerat med

belataceptdosen i mg/kg (5 eller 10 mg/kg, se avsnitt 3).

Dosändring av NULOJIX rekommenderas inte vid en viktändring på mindre än 10%.

Antal injektionsflaskor som behövs är lika med belatacept dosen i mg dividerat med 250 avrundat

upp till nästa antal injektionsflaskor.

Bered varje injektionsflaska med 10,5 ml lösningsmedel.

Volymen av den färdigberedda lösningen (ml) fås genom att dividera den totala belataceptdosen

i mg med 25.

Praktiska detaljer för beredning av injektionsflaskorna

Bered varje injektionsflaska med 10,5 ml av ett av följande lösningsmedel (sterilt vatten för injektion,

9 mg/ml (0,9%) natriumklorid injektionsvätska eller 5% glukos injektionsvätska), under aseptiska

förhållanden med hjälp av den medföljande engångssprutan (nödvändigt för att undvika

aggregatbildning) och en 18-21 gauge nål. Sprutorna är markerade med enheter på 0,5 ml, därför ska

den beräknade dosen avrundas till närmsta 0,5 ml.

Avlägsna locket från flaskan och torka av öppningen med en alkoholservett. För in injektionsnålen i

flaskan genom gummiproppens mitt. Rikta vätskestrålen mot flaskans glasvägg och inte in i pulvret.

Avlägsna sprutan och nålen när 10,5 ml beredningsvätska har tillsatts flaskan.

För att minimera skumbildning, snurra och vänd försiktigt injektionsflaskan under minst 30 sekunder

eller tills dess innehållet är fullständigt upplöst. Skaka inte. Även om en liten mängd skum kvarstår på

ytan av den beredda lösningen, har en tillräcklig överskottsmängd av belatacept tillsatts varje flaska

för att kompensera för beredningsförluster. Därmed kan 10 ml av en 25 mg/ml belataceptlösning

avlägsnas från varje injektionsflaska.

Den beredda lösningen ska vara klar till svagt opalescent och färglös till svagt gulfärgad. Använd inte

lösningen om ogenomskinliga partiklar, missfärgning eller andra främmande partiklar påträffas. Det

rekommenderas att den beredda lösningen omedelbart flyttas över från injektionsflaskan till

infusionspåsen eller flaskan.

Praktiska detaljer för färdigställande av infusionslösningen

Efter beredning, späd produkten till 100 ml med 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid injektionsvätska eller

5% glukos injektionsvätska. Från en 100 ml infusionspåse/infusionsflaska (vanligtvis är en

infusionsvolym på 100 ml lämplig för de flesta patienter och doser, men en total infusionsvolym på 50

till 250 ml kan användas) avlägsna och kassera 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid injektionsvätska eller

5% glukos injektionsvätska motsvarande den volym (ml är detsamma som total dos i mg dividerat

med 25) av den beredda NULOJIX-lösningen som behövs för att få rätt dos. Tillför långsamt den

mängd som behövs av den beredda NULOJIX-lösningen från varje injektionsflaska till

infusionspåsen/infusionsflaskan med hjälp av samma spruta för engångsbruk som användes vid

beredningen av pulvret. Blanda försiktigt infusionsbehållaren. Koncentrationen av belatacept i

infusionen ska vara mellan 2 mg och 10 mg belatacept per ml lösning.

Ej använt läkemedel i injektionsflaskorna ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Administrering

När beredning och spädning sker under aseptiska förhållanden ska NULOJIX-infusionen starta

omedelbart eller måste slutföras inom 24 timmar efter beredning av pulvret. Om infusionslösningen

inte används omedelbart kan den förvaras i kylskåp (2°C-8°C) i upp till 24 timmar. Får ej frysas.

Infusionslösningen kan förvaras under 25°C i maximalt 4 av de totalt 24 timmarna. Infusionen med

NULOJIX måste avslutas inom 24 timmar efter att pulvret har beretts. Innan den administreras ska

lösningen för infusion inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Kassera

lösningen om partiklar eller missfärgning upptäcks. All, fullständigt upplöst, lösning för infusion ska

administreras under en 30-minutersperiod och den måste administreras med hjälp av ett infusionsset

och ett sterilt, icke-pyrogent filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 μm till 1,2 μm). För

att försäkra att den totala dosen har administrerats, rekommenderas det att den intravenösa

infusionsslangen sköljs med infusionsvätska efter administrering.

NULOJIX ska inte infunderas samtidigt i samma intravenösa infart som andra medel. Inga fysikaliska

eller biokemiska kompatibilitetsstudier har utförts för att utvärdera samtidig administrering av

NULOJIX och andra medel.

Spara inte någon del av oanvänd infusionslösning för återanvändning.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

NULOJIX 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 250 mg belatacept.

Efter beredning innehåller varje ml koncentrat 25 mg belatacept.

Belatacept är ett fusionsprotein producerat i ovarialceller från kinesisk hamster genom rekombinant

DNA-teknik.

Hjälpämne med känd effekt

Varje injektionsflaska innehåller 0,65 mmol natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

Pulvret är en vit till benvit kaka, hel eller sönderdelad.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

NULOJIX, ska användas i kombination med kortikosteroider och en mykofenolsyra (MPA), och är

indicerat som profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njurtransplantationspatienter (se

avsnitt 5.1 för resultat från kliniska studier).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska förskrivas och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av immunsuppressiv

behandling och vård av njurtransplanterade patienter.

Belatacept har inte studerats hos patienter med panelreaktiva antikroppar (PRA) > 30% (vilka ofta

kräver en ökad immunsuppression). På grund av risken för överimmunsuppression, ska belatacept

endast användas hos dessa patienter efter att ha övervägt alternativa behandlingar (se avsnitt 4.4).

Dosering

Initiering i samband med transplantation

För transplantationspatienter som får NULOJIX-behandling i samband med transplantation

(”nytransplanterade patienter”) rekommenderas tillägg av en interleukin 2 (IL 2) -receptorantagonist.

Den rekommenderade dosen baseras på patientens kroppsvikt (kg). Dos och behandlingsfrekvens listas

nedan.

Tabell 1:

Dosering av belatacept för njurtransplanterade patienter

Initial fas

Dos

Transplantationsdag, före implantation (dag 1)

10 mg/kg

Dag 5, dag 14 och dag 28

10 mg/kg

Slutet av vecka 8 och vecka 12 efter transplantation

10 mg/kg

Underhållsfas

Dos

Var 4:e vecka (± 3 dagar) med start i slutet av vecka 16 efter transplantation

5 mg/kg

För mer detaljerad information om dosberäkning, se avsnitt 6.6.

Patienter behöver ingen premedicinering innan administrering av belatacept.

I samband med transplantation, ska NULOJIX administreras i kombination med basiliximabinduktion,

mykofenolatmofetil och kortikosteroider. Nedtrappning av kortikosteroider hos patienter som tar

belatacept ska göras med försiktighet, speciellt hos patienter med 4 till 6 felmatchningar avseende

humant leukocytantigen (HLA) (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Konvertering från en behandlingsregim med kalcineurinhämmare (CNI) minst 6 månader efter

transplantation

Vid konvertering från en CNI-baserad till en NULOJIX-baserad underhållsregim hos patienter minst

6 månader efter transplantation, rekommenderas en dos på 5 mg/kg NULOJIX administrerat varannan

vecka under de första åtta veckorna, följt av samma dos var fjärde vecka därefter. Efter insättning av

NULOJIX bör behandlingen med kalcineurinhämmaren fortgå, med gradvis minskade doser, under

minst 4 veckor efter infusion av den initiala dosen av NULOJIX (se avsnitt 5.1). En mer frekvent

övervakning för akut avstötning rekommenderas, enligt lokal vårdrutin, i minst 6 månader efter

konvertering till NULOJIX (se avsnitt 4.4).

Infusionsrelaterade reaktioner har rapporterats vid administrering av belatacept i kliniska studier. Om

en allvarlig allergisk eller anafylaktisk reaktion uppstår, bör behandlingen med belatacept omedelbart

avbrytas och adekvat behandling sättas in (se avsnitt 4.4).

Ingen terapeutisk monitorering (koncentrationsbestämning) krävs av belatacept.

Under kliniska studier gjordes ingen dosändring av belatacept vid en kroppsviktsförändring på mindre

än 10%.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion eller pågående dialys (se

avsnitt 5.2)

Nedsatt leverfunktion

Inga patienter med nedsatt leverfunktion har ingått i studierna med belatacept, och därför kan ingen

dosjustering av belatacept vid nedsatt leverfunktion rekommenderas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för belatacept hos barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år har ännu inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

NULOJIX är endast avsedd för intravenös användning.

Den utspädda lösningen ska administreras som en intravenös infusion med en relativt konstant

hastighet under 30 minuter. Infusion av den första dosen ska ges i den omedelbara preoperativa

perioden eller under kirurgi, men innan slutförandet av transplantatets vaskulära anastomos.

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Patienter som är mottagare av njurtransplantat och som är Epstein-Barrvirus(EBV)-seronegativa eller

där serostatus inte är känd.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se

avsnitt 4.4)

4.4

Varningar och försiktighet

Lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation (PTLD)

I fas II och fas III studier (tre studier) hos nytransplanterade patienter var förekomsten av PTLD högre

hos patienter behandlade med belatacept än hos patienter behandlade med ciklosporin (se avsnitt 4.8).

EBV-seronegativa transplanterade patienter behandlade med belatacept har en ökad risk för PTLD

jämfört med EBV-positiva transplanterade patienter (se avsnitt 4.8). EBV-serologi ska säkerställas

innan behandling med belatacept påbörjas. Transplanterade patienter som är EBV-seronegativa eller

där serostatus inte är känd ska inte behandlas med belatacept (se avsnitt 4.3).

Andra kända riskfaktorer för PTLD, i tillägg till EBV-seronegativt status, är cytomegalovirus(CMV)-

infektion och T-cells eliminerande behandling, Vid akut avstötning var T-cells eliminerande

behandling mer vanligt förekommande som behandling hos belataceptbehandlade patienter i kliniska

fas III studier (se avsnitt 5.1).

Hos patienter behandlade med belatacept var PTLD vanligast förekommande i det centrala

nervsystemet (CNS). Läkare bör överväga PTLD som differentialdiagnos hos patienter med nya eller

försämrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken eller symtom.

Infektioner

Användning av immunsuppressiva medel, inklusive belatacept, kan öka mottagligheten för infektioner

inklusive livshotande infektioner, opportunistiska infektioner, tuberkulos och herpes (se varning nedan

för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) samt avsnitt 4.8).

Profylax mot CMV rekommenderas under minst 3 månader efter transplantation, särskilt till patienter

med ökad risk för CMV-infektion. Profylax mot pneumocystis pneumoni rekommenderas under minst

6 månader efter transplantation.

I kliniska studier observerades tuberkulos mer frekvent hos patienter behandlade med belatacept än

med ciklosporin (se avsnitt 4.8). Majoriteten av tuberkulosfallen inträffade hos patienter som bodde

eller tidigare hade bott i länder med en hög prevalens av tuberkulos. Patienter bör undersökas för

tuberkulos och testas för latent infektion innan behandling med belatacept påbörjas. Adekvat

behandling av latent tuberkulosinfektion ska påbörjas innan behandling med belatacept.

Progressiv multifokal leukoencefalopati

PML är en sällsynt, ofta snabbt framåtskridande och livshotande, opportunistisk CNS-infektion som

orsakas av John Cunningham-virus (JC). I kliniska studier med belatacept rapporterades två fall av

PML hos patienter behandlade med belatacept i högre doser än rekommenderat. I

njurtransplantationsstudierna med belatacept rapporterades ett fall av PML hos en patient som

samtidigt fick en IL-2-receptorantagonist, mykofenolatmofetil (MMF) och kortikosteroider. I

levertransplantationsstudien fick patienten samtidigt MMF och kortikosteroider. Eftersom en ökad risk

för PML och andra infektioner har förknippats med höga nivåer av total immunsuppression, ska den

rekommenderade dosen av belatacept och samtidigt administrerade immunsuppressiva medel,

inklusive MMF och MPA, inte överskridas (se avsnitt 4.5).

Tidig diagnos och behandling kan lindra följderna av PML. Läkare bör överväga PML i

differentialdiagnosen hos patienter med nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller

beteendemässiga tecken eller symtom. PML diagnostiseras vanligen med hjärnskintigrafi, inklusive

magnetisk resonanstomografi (MRT) och datortomografi (DT), och prov från cerebrospinalvätskan

(CSF) genom polymeraskedjereaktion (PCR). Hos patienter där PML-diagnosen inte kan fastställas

genom CSF-PCR och hjärnskintigrafi ska hjärnbiopsi övervägas vid stor klinisk misstanke om PML.

Konsultation med en neurolog rekommenderas vid alla misstänkta eller bekräftade fall av PML.

Om PML diagnostiseras rekommenderas att immunsuppressiv behandling reduceras eller avbryts med

hänsyn taget till risken för transplantatet. Plasmaferes kan påskynda att behandlingen med belatacept

avbryts.

Maligniteter

Patienter behandlade med immunsuppressiv regim, inkluderande belatacept, har i tillägg till PTLD en

ökad risk för maligniteter, inklusive hudcancer (se avsnitt 4.8). Exponering för solljus och

ultraviolett (UV) ljus bör begränsas genom användning av täckande kläder och solskyddsmedel med

hög skyddsfaktor.

Transplantattrombos

I kliniska studier, observerades en ökad frekvens av transplantattrombos under perioden efter

transplantationen hos mottagare med utökade riskkriterier. Efter introduktionen på marknaden har

trombos i njurtransplantatet uppstått hos patienter med andra predisponerande riskfaktorer för renal

allograft-trombos när initialdosen anti-tymocytglobulin, som immunosuppressiv induktion,

administrerades samtidigt eller nästan samtidigt med den första dosen av belatacept (se avsnitt 4.8).

Konvertering från en CNI-baserad underhållsregim

Konvertering av kliniskt stabila patienter, från en CNI-baserad underhållsregim till en

belataceptbaserad regim, kan initialt öka risken för akut avstötning. Noggrannare övervakning för akut

avstötning rekommenderas under minst 6 månader efter konvertering till belatacept, enligt lokal

vårdrutin. Det finns inga data om konvertering hos patienter som ansågs ha högre immunologisk risk,

eftersom dessa uteslöts från konverteringsstudierna baserat på protokolldefinierade kriterier relaterade

till deras tidigare avstötningshistorik (se avsnitt 5.1). Sådana patienter kan initialt ha ytterligare risk för

akut avstötning efter konvertering till belatacept än de som faktiskt studerades. Hos personer med hög

immunologisk risk bör konvertering endast övervägas när de potentiella fördelarna förväntas uppväga

riskerna.

Levertransplantation

Säkerheten och effekten hos belatacept har inte fastställts hos levertransplanterade patienter och kan

därför inte rekommenderas vid levertransplantation. I en fas II studie hos de novo levertransplanterade

patienter, observerades en ökning av antalet dödsfall i 2 av 3 belataceptinnehållande

behandlingsregimerna som studerades. Dessa belataceptinnehållande behandlingsregimer skiljer sig

från dem som studerades hos njurtransplanterade patienter (se avsnitt 5.1)

Kombinationsbehandling med andra immunsuppressiva medel

Belatacept har administrerats med följande immunsuppressiva medel i kliniska studier: basiliximab, en

MPA och kortikosteroider.

Lymfocytreducerande behandlingar och MPA: Eftersom den totala mängden immunsuppression är en

riskfaktor för maligniteter och opportunistiska infektioner bör högre doser än de rekommenderade för

samtidigt administrerade immunsuppressiva medel undvikas. Lymfocytreducerande medicinering för

att behandla akut avstötning bör användas med försiktighet.

Patienter med höga PRA kräver ofta ökad immunsuppression. Belatacept har inte studerats hos

patienter med PRA > 30% (se avsnitt 4.2).

Nedtrappning av kortikosteroider: Nedtrappning av kortikosteroider hos patienter som tar belatacept

ska göras med försiktighet, speciellt hos patienter med hög immunologisk riskprofil, som de med 4-6

felmatchningar avseende humant leukocytantigen (HLA). Efter marknadsintroduktionen har

användningen av belatacept med basiliximabinduktion, mykofenolatmofetil och nedtrappning av

kortikosteroider till 5 mg/dag vid vecka 6 efter transplantation, associerats med en ökad frekvens av

akut avstötning, speciellt avstötning av grad III. Dessa avstötningar av grad III, inträffade hos patienter

med 4 till 6 felmatchningar avseende HLA (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Patienter som byter från belatacept till ett annat immunsuppressivt medel bör läkare vara

uppmärksamma på den 8-10 dagar långa halveringstiden för belatacept för att undvika potentiell

under- eller överimmunsuppression när belataceptbehandlingen avslutas.

Allergiska reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner har rapporterats vid administrering av belatacept i de kliniska studierna.

Patienter behöver inte premedicineras för att förhindra allergiska reaktioner (se avsnitt 4.8). Särskild

försiktighet bör iakttas hos patienter som tidigare uppvisat allergiska reaktioner mot belatacept eller

mot något av hjälpämnena. Anafylaktisk reaktion har rapporterats efter godkännandet (se avsnitt 4.8).

Om en allvarlig allergisk eller anafylaktisk reaktion uppstår bör behandlingen med NULOJIX

omedelbart avbrytas och adekvat behandling sättas in.

Vaccinationer

Immunssuppressiv behandling kan påverka effekten av vaccin. Under behandling med belatacept kan

därmed vaccinationer vara mindre effektiva även om detta inte har studerats i kliniska studier.

Användning av levande vaccin bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Autoimmuna processer

Teoretiskt skulle behandling med belatacept kunna öka risken för autoimmuna processer (se

avsnitt 4.8).

Immunogenitet

Även om ett fåtal patienter utvecklade antikroppar och trots att det inte var något tydligt samband

mellan utvecklandet av antikroppar och klinisk effekt eller biverkningar, saknas tillräckligt med data

för att göra en definitiv bedömning (se avsnitt 4.8).

Säkerheten och effekten vid återinsättande av belatacept har inte studerats. Den möjliga effekten av

tidigare utvecklade antikroppar mot belatacept ska tas med i beräkning om återinsättande av

belataceptbehandling övervägs efter en lång utsättningsperiod, särskilt hos patienter som inte fått

kontinuerlig immunsuppression.

Patienter med kontrollerad saltdiet

Detta läkemedel innehåller 0,65 mmol eller 15 mg natrium per injektionsflaska. Detta motsvarar

1,95 mmol (eller 45 mg) natrium per maximal dos på tre injektionsflaskor, motsvarande 2,25% av

WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna). Detta bör beaktas vid behandling

av patienter som står på kontrollerad saltdiet.

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Belatacept är ett fusionsprotein som inte förväntas metaboliseras via cytokrom P450-enzymer (CYP)

och UDP-glukuronosyltransferaser (UGT), och det förväntas inte ha någon effekt på CYP eller UGT

vad gäller hämning eller induktion. Belatacept verkar inte ha några relevanta direkta effekter på

cytokinnivåer hos levertransplanterade patienter eller hos friska frivilliga. Belatacept förväntas därför

inte påverka cytokrom P-450-enzymer via effekter på cytokiner.

Belatacept förväntas inte avbryta den enterohepatiska recirkulationen av MPA. Vid en given dos MMF

är MPA-exponering ungefär 40% högre vid samtidig administrering av belatacept än vid samtidig

administrering av ciklosporin.

Immunsuppressiv behandling kan påverka hur patienter svarar på vaccinationer. Vid behandling med

belatacept kan därför vaccinationer vara mindre effektiva, även om detta ej har studerats i kliniska

studier. Användning av levande vacciner ska undvikas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/födelsekontroll hos män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under behandling och upp till 8 veckor efter

avslutad behandling med belatacept eftersom den potentiella risken på embryonal/fetal utveckling är

okänd.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med belatacept saknas. Inga direkta eller indirekta

oönskade effekter påvisades på embryonal/fetal utveckling i djurstudier med doser upp till 16 och

19 gånger den humana dosen på 10 mg/kg baserat på AUC. I en pre- och postnatal studie observerades

begränsade förändringar i immunfunktion hos råttor vid en 19-faldig human dos på 10 mg/kg baserat

på AUC (se avsnitt 5.3). Belatacept ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

I studier på råttor har belatacept påvisats i mjölk. Det är inte känt om belatacept utsöndras i human

modersmjölk (se avsnitt 5.3). Kvinnor ska inte amma under en belataceptbaserad behandlingsregim.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekten av belatacept på fertilitet hos människa. Hos råttor hade

belatacept inga oönskade effekter på manlig eller kvinnlig fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Belatacept har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner då det kan

orsaka trötthet, sjukdomskänsla och/eller illamående. Patienter bör informeras att om dessa symtom

uppstår ska de undvika potentiellt farliga uppgifter som att köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningsprofilen som förknippas immunsuppressiva medel är ofta svår att fastställa på grund av

den bakomliggande sjukdomen och samtidigt bruk av andra läkemedel.

I studier som genomförts för att stödja användning hos nytransplanterade patienter, var de mest

frekventa allvarliga biverkningarna (≥ 2%) med belatacept, i båda regimerna (den mer dosintensiva

[MI] och den mindre dosintensiva [LI]) kumulativt upp till år 3, urinvägsinfektion, CMV-infektion,

feber, förhöjt blodkreatinin, pyelonefrit, diarré, gastroenterit, transplantatdysfunktion, leukopeni,

pneumoni, basaliom, anemi och dehydrering.

De mest frekventa biverkningarna (≥ 20%) bland patienter behandlade med båda belatacept-baserade

regimerna (MI och LI) upp till år 3 var diarré, anemi, urinvägsinfektion, perifert ödem, förstoppning,

hypertension, feber, illamående, transplantatdysfunktion, hosta, kräkningar, leukopeni, hypofosfatemi

och huvudvärk.

Biverkningar som resulterade i avbrytande eller utsättande av belataceptbehandlingen hos ≥ 1% av

patienterna upp till år 3 var renal ventrombos och CMV-infektion.

Tabell över biverkningar

I tabell 2 redovisas de biverkningar (uppdelat per system/organklass och frekvens) som rapporterades

hos nytransplanterade patienter i kliniska studier kumulativt upp till år 3 och där orsakssambandet

åtminstone är misstänkt relaterat. Data är sammanslagna från båda belataceptregimerna (MI och LI).

Frekvens definieras enlig följande kategorier: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10);

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 2:

Biverkningar hos nytransplanterade patienter i kliniska studier

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

urinvägsinfektion, övre luftvägsinfektion, cytomegalovirusinfektion*, bronkit

Vanliga

sepsis, pneumoni, influensa, gastroenterit, herpes zoster, sinusit, herpes simplex,

oral candidiasis, pyelonefrit, onykomykos, BK-virusinfektion, infektion i

andningsvägarna, candidiasis, rinit, cellulit, sårinfektion, lokal infektion,

herpesvirusinfektion, svampinfektion, svampinfektion i huden

Mindre vanliga

progressive multifocal leukoencefalopati*, cerebral svampinfektion,

cytomegalovirus(CMV)-kolit, polyomavirus-associerad nefropati, genital herpes,

stafylokockinfektion, endokardit, tuberkulos*, bronkiektasi, osteomyelit,

strongyloidiasis, blastocytinfektion, giardiasis, lymfkärlsinflammation

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)*

Vanliga

skivepitelcancer i huden, basaliom, hudpapillom

Mindre vanliga

EBV-associerad lymfoproliferativ rubbning**, lungcancer, rektalcancer,

bröstcancer, sarkom, Kaposis sarkom, prostatacancer, cervixkarcinom,

laryngealcancer, lymfom, multipelt myelom, övergående cellkarcinom

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

anemi, leukopeni

Vanliga

trombocytopeni, neutropeni, leukocytos, polycytemi, lymfopeni

Mindre vanliga

monocytopeni, erytroblastopeni (pure red cell aplasia), agranulocytos, hemolys,

hyperkoagulation

Immunsystemet

Vanliga

minskat immunglobulin G i blod, minskat immunglobulin M i blod

Mindre vanliga

hypogammaglobulinemi, säsongsastma

Endokrina systemet

Vanliga

Cushings syndrom

Mindre vanliga

binjureinsufficiens

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

hypofosfatemi, hypokalemi, dyslipidemi, hyperkalemi, hyperglykemi,

hypokalcemi

Vanliga

viktuppgång, diabetes mellitus, dehydrering, viktnedgång, acidos,

vätskeretention, hypercalcemi, hyperproteinemi

Mindre vanliga

diabetesketoacidos, diabetesfot, alkalos, minskad aptit, vitamin-D-brist

Psykiska störningar

Mycket vanliga

sömnlöshet, ångest

Vanliga

depression

Mindre vanliga

onormala drömmar, humörsvängningar, nedsatt

koncentrationsförmåga/hyperaktivitet, ökad libido

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

huvudvärk

Vanliga

tremor, parestesi, kardiovaskulär händelse, yrsel, synkope, letargi, perifer

neuropati

Mindre vanliga

encefalit, Guillain-Barrés syndrom, hjärnödem, ökat intrakraniellt tryck,

encefalopati, krampanfall, hemipares, demyelinisering, ansiktsförlamning,

dysgeusi, kognitiv störning, försämrat minne, migrän, brännande känsla,

diabetesnefropati, rastlösa ben syndrom

Ögon

Vanliga

katarakt, okulär hyperemi, dimsyn

Mindre vanliga

retinit, konjunktivit, ögoninflammation, keratit, ljuskygghet, ögonlocksödem

Öron och balansorgan

Vanliga

vertigo, öronsmärta, tinnitus

Mindre vanliga

nedsatt hörsel

Hjärtat

Vanliga

takykardi, bradykardi, förmaksflimmer, hjärtsvikt, kärlkramp,

vänsterkammarhypertrofi

Mindre vanliga

akut koronarkärlssjukdom, atrioventrikulärblock (andra graden), sjukdom i

aortaklaffen, supraventrikulär arrytmi

Blodkärl

Mycket vanliga

hypertension, hypotension

Vanliga

chock, infarkt, hematom, lymfocele, angiopati, arteriell fibros

Mindre vanliga

venös trombos, arteriell trombos, tromboflebit, arteriell stenos, fönstertittarsjuka,

blodvallning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

dyspné, hosta

Vanliga

lungödem, väsande andning, hypokapni, ortopné, näsblod, orofaryngeal smärta

Mindre vanliga

akut andnödssyndrom, pulmonell hypertoni, pneumonit, hemoptys,

bronkopneumopati, smärtsam andning, pleurautgjutning, sömnapné, dysfoni,

orofaryngeala blåsor

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

diarré, förstoppning, illamående, kräkningar, buksmärta

Vanliga

dyspepsi, aftös stomatit, bukbråck

Mindre vanliga

gastrointestinal rubbning, pankreatit, stort tarmsår, melena, gastroduodenalt sår,

rektal blödning, liten tarmobstruktion, läppinflammation, gingivahyperplasi,

smärta i spottkörtlarna, missfärgad avföring

Lever och gallvägar

Vanliga

cytolytisk hepatit, onormala leverfunktionstester

Mindre vanliga

gallstenslidande, levercysta, leversteatos

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

acne, klåda, alopeci, hudlesion, utslag, nattliga svettningar, hyperhidros

Mindre vanliga

psoriasis, onormal hårväxt, onychoclasi, penilt sår, svullet ansikte, trikorrexi

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

artralgi, ryggsmärta, smärta i extremiteter

Vanliga

myalgi, muskelsvaghet, smärta i benvävnad, svullna leder,

mellankotsförskjutning, låsning av leden, muskelspasm, osteoartrit

Mindre vanliga

förändringar i benmetabolismen, beninflammation, osteolys, synovit

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga

proteinuri, förhöjt blodkreatinin, dysuri, hematuri

Vanliga

tubulär nekros, venös njurtrombos*, arteriell njurstenos, glukosuri, vattennjure,

vesikouterisk reflux, urininkontinens, urinretention, nokturi

Mindre vanliga

arteriell njurtrombos*, nefrit, nefroskleros, tubulär atrofi, blödande cystit,

njurfibros

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Läs hela dokumentet

Official address Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact Telephone +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/316154/2021

EMEA/H/C/002098

Nulojix (belatacept)

Sammanfattning av Nulojix och varför det är godkänt inom EU

Vad är Nulojix och vad används det för?

Nulojix är ett läkemedel som minskar immunsystemets aktivitet (kroppens naturliga försvar) och ges

till vuxna för att förhindra att kroppen stöter bort en transplanterad njure. Det innehåller den aktiva

substansen belatacept.

Hur används Nulojix?

Nulojix är receptbelagt. Behandling ska övervakas av läkare som har erfarenhet av att behandla

njurtransplanterade patienter.

Nulojix ges som en infusion (dropp) i en ven under 30 minuter. Det kan användas på transplanterade

patienter från transplantationsdagen och därefter regelbundet som underhållsbehandling. När Nulojix

används på detta sätt får patienten också behandling med basiliximab, kortikosteroider och

mykofenolsyra (andra läkemedel som används för att förhindra organavstötning).

Nulojix används också för underhållsbehandling hos patienter som fått njurtransplantation minst 6

månader tidigare och fått behandling baserad på kalcineurinhämmare (en annan typ av

immunsuppressiv behandling). Behandling med kalcineurinhämmare kan sedan gradvis ersättas med

Nulojix.

Doserna och frekvensen beror på i vilket sammanhang Nulojix används. För mer information om hur

du använder Nulojix, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Nulojix?

Den aktiva substansen i Nulojix, belatacept, är ett immunsuppressivt läkemedel. Det dämpar

aktiviteten hos ”T-celler”, immunceller som kan bli involverade i organavstötning.

T-cellerna måste ”aktiveras” innan de fungerar. Detta sker när vissa molekyler fäster på receptorer på

T-cellernas yta. Belatacept har utformats för att fästa på två av dessa molekyler som kallas CD80 och

CD86. Detta hindrar dem från att aktivera T-cellerna och hjälper till att förhindra organavstötning.

Nulojix (belatacept)

EMA/316154/2021

Sida 2/3

Vilka fördelar med Nulojix har visats i studierna?

Nulojix visade sig förbättra patient- och organöverlevnaden efter njurtransplantation.

I två huvudstudier som omfattade 1 209 patienter som just hade genomgått en transplantation

jämfördes Nulojix med ciklosporin (ett annat läkemedel som används för att förhindra

organavstötning). Alla patienter behandlades även med kortikosteroider, mykofenolsyra och

basiliximab (en interleukin-2-receptorantagonist) under första veckan efter transplantation.

I den första studien överlevde 97 procent av de patienter som fick behandling med Nulojix med intakta

njurar (218 av 226) jämfört med 93 procent av de patienter som fick ciklosporin (206 av 221).

Omkring 54 procent av de patienter som fick Nulojix och 78 procent av dem som fick ciklosporin hade

nedsatt njurfunktion. Andelen patienter som fick organavstötning inom ett år var 17 procent för Nulojix

och 7 procent för ciklosporin A.

I den andra studien överlevde 89 procent (155 av 175) av de patienter som fick Nulojix och 85 procent

(157 av 184) av dem som fick ciklosporin med intakta njurar. Andelen patienter med nedsatt

njurfunktion var 77 procent av dem som fick Nulojix och 85 procent av dem som fick ciklosporin.

Omkring 18 procent av de patienter som fick Nulojix fick organavstötning inom ett år, jämfört med

14 procent av dem som fick ciklosporin.

Intensivbehandling med Nulojix med en längre inledande fas på sex månader gav liknande resultat

som behandling med en inledande fas på tre månader.

I ytterligare en studie med 446 patienter som genomgått njurtransplantation mer än 6 månader

tidigare och som behandlats med en kalcineurinhämmare (ciklosporin eller takrolimus) fortsatte hälften

av patienterna behandling med kalcineurinhämmare och den andra hälften växlade gradvis till Nulojix

under 4 veckor. Efter 2 år levde 98 procent av de patienter (219 av 223) som hade bytt till Nulojix

med en transplanterad njure, jämfört med 97 procent (217 av 223) av de patienter som inte hade

bytt.

Vilka är riskerna med Nulojix?

De vanligaste allvarliga biverkningarna som orsakas av Nulojix (kan förekomma hos fler än 2 av 100

användare) är urinvägsinfektion, cytomegalovirusinfektion, pyrexi (feber), förhöjt blodkreatinin (ett

tecken på njurproblem), pyelonefrit (njurinfektion), diarré, gastroenterit (diarré och kräkningar), dåligt

fungerande transplanterad njure, leukopeni (lågt antal vita blodkroppar), pneumoni (infektion i

lungorna), basalcellscancer (en typ av hudcancer), anemi (lågt antal röda blodkroppar) och uttorkning.

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Nulojix finns i bipacksedeln.

Nulojix får inte ges till patienter som inte har exponerats för Epstein-Barr-virus eller hos vilka tidigare

exponering är osäker. Detta beror på att patienter som behandlas med Nulojix och inte tidigare har

exponerats för viruset löper högre risk att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ sjukdom

efter transplantation. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Nulojix godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) noterade att Nulojix inte har de toxiska effekter på njurarna

som ses med vissa immunsuppressiva läkemedel som vanligen används vid transplantation. Även om

studierna visade fler akuta avstötningar efter ett års behandling med Nulojix jämfört med ciklosporin,

ledde inte detta till minskad patient- och organöverlevnad efter tre år. Totalt sett kunde Nulojix

fördelar mäta sig med jämförelseläkemedlets.

Nulojix (belatacept)

EMA/316154/2021

Sida 3/3

Nulojix är också effektivt när det gäller att förhindra avstötning hos patienter som fått behandling med

kalcineurinhämmare och bytt till Nulojix minst 6 månader efter transplantation.

EMA fann att fördelarna med Nulojix är större än riskerna och att Nulojix kan godkännas för försäljning

i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Nulojix?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Nulojix har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Nulojix kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Nulojix utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienter.

Mer information om Nulojix

Den 17 juni 2011 beviljades Nulojix ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Nulojix finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Nulojix.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2021.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen