Noresmea 1 mg/0,5 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-12-2020

Aktiva substanser:
estradiolhemihydrat; noretisteronacetat
Tillgänglig från:
Sandoz A/S,
ATC-kod:
G03FA01
INN (International namn):
estradiol hemihydrate; norethisterone
Dos:
1 mg/0,5 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; noretisteronacetat 0,5 mg Aktiv substans; estradiolhemihydrat 1,033 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Kalenderförpackning, 1 x 28 tabletter; Kalenderförpackning, 3 x 28 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54259
Tillstånd datum:
2017-02-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Noresmea 1 mg/0,5 mg filmdragerade tabletter

estradiol/noretisteronacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Noresmea är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Noresmea

Hur du tar Noresmea

Eventuella biverkningar

Hur Noresmea ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Noresmea är och vad det används för

Noresmea är ett preparat som används för kontinuerlig hormonell substitutionsbehandling (Hormone

Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; östrogen och gestagen.

Noresmea används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 1 år efter deras sista

naturliga menstruation.

Noresmea används för att:

Lindra

symtom under och efter övergångsåldern

När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som

svettningar och värmevallningar. Noresmea lindrar dessa symtom efter menopaus. Noresmea ska

bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.

Förebygga benskörhet

Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet. Diskutera alla tänkbara möjligheter med din

läkare.

Om du har ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du

använda Noresmea för att förebygga benskörhet efter menopaus.

Noresmea

ordineras till kvinnor som har sin livmoder kvar och som haft sin sista menstruation för mer

än ett år sedan.

Erfarenheten av behandling av kvinnor äldre än 65 år med Noresmea är begränsad.

Estradiol och noretisteronacetat som finns i Noresmea kan också vara godkända för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Noresmea

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller

fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då

äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna

med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen,

och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och

gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.

När du påbörjat behandling med Noresmea ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång

per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt

behandling.

Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

Ta inte Noresmea

om något av följande gäller dig.

Tala med din läkare

innan du tar Noresmea om du är osäker.

Om du har eller har haft

bröstcancer

eller det finns misstanke att du kan ha det.

Om du har eller har haft

östrogenberoende cancer

, såsom cancer i livmoderslemhinnan

(endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer.

Om du har

oväntad underlivsblödning

som inte har utretts av läkare.

Om du har

endometriehyperplasi

(kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan) och inte

behandlas för det.

Om du har eller har haft

blodpropp i en ven

(venös tromboembolism),

i benen (djup ventrombos)

eller i lungorna (lungemboli).

Om du har

koagulationsrubbning

, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C,

protein S eller antitrombin).

Om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som

hjärtinfarkt,

stroke

(slaganfall) eller

kärlkramp

Om du har eller har haft någon

leversjukdom

och fortfarande har onormala levervärden.

Om du har

porfyri

, en sällsynt ärftlig blodsjukdom.

Om du är

allergisk

mot estradiol, noretisteronacetat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om något av ovanstående drabbar dig för första gången när du använder Noresmea ska du sluta ta

Noresmea och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen.

De kan återkomma eller förvärras under behandling med Noresmea. Om det skulle inträffa ska du göra

tätare kontroller hos läkare.

om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom),

endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan)

om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer

högt blodtryck

leversjukdom t ex leveradenom (godartad tumör)

diabetes

gallstenssjukdom

om du får migrän eller kraftig huvudvärk

om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många

organ i kroppen

epilepsi

astma

otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom

laktosintolerans.

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Noresmea om något av

nedanstående inträffar:

något av det som nämns i avsnittet ’Ta inte Noresmea’

om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

om du för första gången får migränliknande huvudvärk

om du blir gravid

om du får symtom på blodpropp, som

smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

plötslig bröstsmärta

andningssvårigheter.

För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”.

Observera:

Noresmea är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista

menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att

undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer)

Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan

och cancer i livmoderslemhinnan.

Gestagen som finns i Noresmea skyddar dig mot denna extra risk.

Oregelbundna blödningar

Oregelbundna småblödningar eller stänkblödningar kan förekomma under de första 3–6 månaderna du

tar Noresmea.

Men om blödningarna

pågår längre än 6 månader

börjar efter att du tagit Noresmea i 6 månader

fortsätter efter att du slutat ta Noresmea

bör du snarast uppsöka läkare.

Bröstcancer

Uppgifter visar att hormonersättningsbehandling (HRT) med en kombination av östrogen-gestagen

eller med enbart östrogen ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på hur länge du

använder HRT. Den ökade risken ses inom 3 år. När behandlingen avslutats minskar den ökade risken

med tiden, men den kan kvarstå i 10 år eller mer om du har använt HRT i mer än 5 år.

Jämförelse

Av 1 000 kvinnor i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 13 till 17 att få

diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 5 år kommer 16–17 fall på 1 000

användare (dvs. 0–3 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 5 år, kommer det att inträffa

21 fall på 1 000 användare (dvs. 4-8 extra fall).

Bland kvinnor i åldern 50–59 år som inte använder HRT kommer i genomsnitt 27 av 1 000 att få

diagnosen bröstcancer under en 10-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 10 år kommer 34 fall på 1 000

användare (dvs. 7 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 10 år, kommer 48 fall på 1 000

användare (dvs. 21 extra fall) att inträffa.

Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

indragningar eller gropar

förändringar av bröstvårtan

knölar du kan se eller känna.

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid

mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör

undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad

täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart

östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för

äggstockscancer.

Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att

ställas på omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För

kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2000 användare (dvs.

omkring 1 extra fall).

Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör

det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd,

kollaps eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din

läkare om något av följande gäller dig:

du har inte kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller

sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”)

du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m

du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger

blodproppar

om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

du har cancer.

Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta

behandlingen med Noresmea

om något av nedanstående inträffar”.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 4–7 av 1 000

att få en blodpropp i en ven.

För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9–12 av

1 000 användare att få en blodpropp i en ven (d v s 5 extra fall).

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom

något högre än de som inte tar HRT.

Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det.

Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT

med stigande ålder.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000

att få stroke.

För kvinnor i 50 årsåldern som tar HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare att få stroke

(d v s 3 extra fall).

Andra tillstånd

Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos

kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Andra läkemedel och Noresmea

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Noresmea, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det

gäller följande:

läkemedel mot

epilepsi

(t ex fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

läkemedel mot

tuberkulos

(t ex rifampicin och rifabutin)

läkemedel mot

HIV-infektion

(t ex nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir)

naturläkemedel som innehåller

johannesört

Hypericum perforatum

läkemedel mot hepatit C infektioner (såsom telaprevir).

Andra läkemedel kan öka effekten av Noresmea:

läkemedel som innehåller

ketokonazol

(medel mot svampinfektioner).

Noresmea kan påverka ciklosporin vid samtidig användning.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar

Noresmea eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

Noresmea med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat och dryck.

Graviditet och amning

Graviditet

Noresmea är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du

sluta ta Noresmea och kontakta läkare.

Amning

Du ska inte använda Noresmea om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Noresmea har ingen känd påverkan på körförmågan eller användningen av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Noresmea innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Noresmea

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Ta en tablett dagligen vid ungefär samma tidpunkt

utan uppehåll mellan tablettkartorna

När du börjar ta Noresmea ska du ta den första tabletten där dagens veckodag anges på tablettkartan.

Följ sedan pilarnas rikting från den första tabletten och ta en tablett varje dag, tills tablettkartan är slut.

När du tagit alla 28 tabletterna i kalenderförpackningen fortsätter du direkt utan uppehåll med

nästa förpackning.

Du kan börja behandlingen med Noresmea

på vilken dag som helst. Men om du byter från ett HRT-

preparat när du har din månatliga blödning ska du börja behandlingen direkt efter det att blödningen

upphört.

Läkaren strävar efter att du ska ta den lägsta dosen, som ger dig symtomlindring och att du ska

använda Noresmea under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon lindring av

symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

Om du behöver opereras

Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du tar Noresmea. Du kan behöva göra

uppehåll från att ta Noresmea under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp

(se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)

). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja ta

Noresmea igen.

Om du har tagit för stor mängd av Noresmea

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Överdos av Noresmea kan ge illamående och kräkningar.

Om du har glömt att ta Noresmea

Om du glömt att ta din tablett bör du ta den inom 12 timmar från den vanliga tidpunkten. Om det har

gått mer än 12 timmar hoppar du över denna dos och tar nästa tablett som vanligt nästa dag. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Att glömma en dos kan öka sannolikheten för genombrottsblödning och stänkblödning om du

fortfarande har kvar din livmoder.

Om du slutar att ta Noresmea

Om du vill sluta att ta Noresmea, ska du först diskutera detta med din läkare. Läkaren kommer att

förklara vad det innebär att sluta ta tabletterna samt informera om andra alternativ.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Överkänslighet/allergi

(mindre vanlig: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Även om det är mindre vanligt kan överkänslighet/allergi uppträda och omfatta ett eller flera av

följande symtom: nässelutslag, klåda, svullnad, andningssvårigheter, lågt blodtryck (blek kall hud,

hjärtklappning), yrsel, svettningar. Dessa kan vara tecken på s k anafylaktisk reaktion/chock. Om du

får något av de uppräknade symtomen,

sluta genast att ta Noresmea och kontakta läkare

omedelbart.

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

bröstcancer

kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer)

äggstockscancer (ovarialcancer)

blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

hjärtsjukdom

stroke (slaganfall)

trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder.

Se avsnitt 2 för mer information om dessa biverkningar.

Följande biverkningar har observerats under behandling med de aktiva substanserna i Noresmea:

Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

bröstsmärta eller ömhet i brösten

vaginalblödning.

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

svampinfektion i slidan

inflammation i slidan

viktuppgång på grund av ansamling av vätska i kroppen

depression eller försämring av nuvarande depression

huvudvärk

migrän eller försämring av nuvarande migrän

illamående

ryggvärk

bröstförstoring eller spändhet i brösten (bröstödem)

uterin fibroid (godartad tumör), försämring eller ny förekomst av tumör

svullna armar och ben (perifert ödem)

viktökning.

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

allergisk reaktion

nervositet

ytlig veninflammation (ytlig tromboflebit)

buksmärta, spändhet eller obehagskänsla i magen, väderspänning

håravfall,

ökad hårväxt på kropp och ansikte, acne

klåda

nässelfeber (urtikaria)

utebliven effekt

kramp i benen.

Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

blodproppar i benens eller lungornas blodkärl (djup ventrombos, lungemboli).

Mycket sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer), kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan

(endometriehyperplasi)

sömnlöshet

ångest

förändrad sexlust

yrsel

synstörningar

ökat blodtryck eller försämring av högt blodtryck

hjärtinfarkt och stroke

halsbränna

kräkning

sjukdom i gallblåsan

gallsten, försämring eller ny förekomst av gallsten

stark utsöndring av talg

hudutslag

akut eller återkommande ödem (angioneurotiskt ödem)

klåda i underlivet

viktminskning.

Följande biverkningar har rapporterats för andra HRT med östrogen-gestagen:

sjukdom i gallblåsan

olika hudsjukdomar:

mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme)

röda eller lila missfärgningar på huden och/eller slemhinnor (vaskulär purpura).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Noresmea ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat) och noretisteronacetat

0,5 mg.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, copovidon, talk och

magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller: hypromellos, hydroxipropylcellulosa, talk, hydrogenerad

bomullsfröolja och titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Noresmea filmdragerade tabletter är vita, runda och bikonvexa med en diameter på 6 mm.

Tabletterna är förpackade i genomskinliga PVC/Aluminium blisterförpackningar.

Förpackningsstorlekar:

1x28 och 3x28 (84) filmdragerade tabletter i kalenderförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-22

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Noresmea 1 mg/0,5 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller:

Estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat) och noretisteronacetat 0,5 mg.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 56,7 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 6 mm i diameter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Substitutionsbehandling (HRT) av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus med mer

än 1 år sedan senaste menstruation.

Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur,

om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga

osteoporos.

Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

4.2

Dosering och administreringssätt

Noresmea är ett HRT-preparat för kontinuerlig kombinerad hormonell substitutionsbehandling av

kvinnor med kvarvarande uterus.

En tablett intas oralt varje dag utan uppehåll, helst vid samma tid på dygnet.

Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva

dos användas under kortast möjliga tid (se även avsnitt 4.4).

Övergång till ett kombinationspreparat med högre dos bör övervägas om behandlingen efter 3

månader inte gett symtomlindring.

Kvinnor med amenorré som inte får HRT eller kvinnor som går över från annan kontinuerlig

kombinerad HRT kan påbörja behandling med Noresmea när helst det passar. För kvinnor som

går över från sekvenspreparat bör behandlingen påbörjas direkt efter att bortfallsblödning

upphört.

Om patienten glömt att ta en tablett, ska tabletten tas så snart som möjligt inom 12 timmar. Om

mer än 12 timmar gått ska tabletten kasseras. Glömd dos kan öka sannolikheten för

genombrottsblödning och stänkblödning.

4.3

Kontraindikationer

Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer

Känd, tidigare genomgången eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex

endometriecancer)

Odiagnostiserad genital blödning

Obehandlad endometriehyperplasi

Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)

Kända trombofila sjukdomar (t ex protein C, protein S eller antitrombinbrist, se avsnitt

4.4.)

Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t ex angina,

hjärtinfarkt)

Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats

Känd överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne

Porfyri.

4.4

Varningar och försiktighet

För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar

livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta-balansen göras

minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.

Kunskap kring riskerna associerade med HRT vid behandling av prematur menopaus är

begränsad. På grund av låg absolut risk hos yngre kvinnor, kan dock nytta/risk-balansen för dessa

kvinnor vara mer fördelaktig än för äldre kvinnor.

Medicinsk undersökning/uppföljning av behandling

Innan HRT inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga

sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar

undersökning av brösten, ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till

kontraindikationer och varningar vid behandlingen. Under behandlingstiden rekommenderas

regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör anpassas till den enskilda kvinnan.

Kvinnan ska informeras om vilken typ av förändringar i brösten hon bör rapportera till sin läkare

eller sjuksköterska/barnmorska (se avsnittet ”Bröstcancer” nedan). Kontroller, inklusive lämpliga

bildåtergivningsverktyg som t ex mammografi, ska utföras i enlighet med gällande rutiner för

screening för den friska kvinnan samt i övrigt anpassas efter den enskilda kvinnans kliniska

behov.

Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet

och/eller om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling, ska patienten

övervakas speciellt. Hänsyn ska tas till att dessa tillstånd kan återkomma eller förvärras vid

behandling med Noresmea:

Leiomyom (uterin fibroid) eller endometrios

Riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom (se nedan)

Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t ex första gradens ärftlighet för bröstcancer

Hypertoni

Leversjukdom (t ex leveradenom)

Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

Gallstenssjukdom

Migrän eller (svår) huvudvärk

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Tidigare endometriehyperplasi (se nedan)

Epilepsi

Astma

Otoskleros.

Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen

Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av kontraindikationer samt i följande situationer:

Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion

Signifikant ökning av blodtrycket

Debut av migränliknande huvudvärk

Graviditet.

Endometriehyperplasi och carcinom

För kvinnor med intakt livmoder är risken för endometriehyperplasi och endometriecancer ökad

när enbart östrogen ges under lång tid. Den rapporterade ökningen av risk för endometriecancer

hos kvinnor behandlade med enbart östrogen varierar mellan en fördubblad till 12 gånger större

risk i jämförelse med icke-behandlade, beroende på behandlingens längd och östrogendos (se

avsnitt 4.8). Efter avslutad behandling kan risken förbli förhöjd i minst 10 år.

Tillägg av ett gestagen cykliskt under minst 12 dagar per månad/28 dagars behandlingscykel eller

kontinuerlig behandling med kombinerat östrogen-gestagen av icke-hysterektomerade kvinnor,

minskar den ökade risken associerad med behandling med enbart östrogen.

Genombrottsblödning och/eller stänkblödning kan förekomma under de första

behandlingsmånaderna. Om genombrottsblödning eller stänkblödning fortsätter efter de första

behandlingsmånaderna, uppträder efter en viss tids behandling eller fortsätter efter avslutad

behandling, ska orsaken utredas, vilket kan inkludera endometriebiopsi för att utesluta

endometriemalignitet.

Bröstcancer

Den samlade kunskapen visar att det finns en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som använder

HRT med en kombination av östrogen och gestagen eller med enbart östrogen. Risken är

beroende av behandlingstidens längd.

Behandling med kombination av östrogen-gestagen

Den randomiserade placebokontrollerade studien, Women´s Health Initiative Study (WHI),

och en metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier påvisar konsekvent ökad risk för

bröstcancer hos kvinnor som behandlas med östrogen-gestagen i kombination som HRT som

blir påtaglig efter ca 3 (1-4) år (se avsnitt 4.8).

Behandling med enbart östrogen

WHI-studien fann ingen ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som genomgått hysterektomi

och som behandlas med enbart östrogen. Observationsstudier har mestadels rapporterat en

liten ökad risk för bröstcancer som är lägre än risken som hittats för östrogen-progestagen-

kombinationer (se avsnitt 4.8).

Resultat från en stor metaanalys visade att den ökade risken minskar med tiden efter avslutad

behandling, och att den tid det tar för att återgå till baslinjevärdena beror på hur länge den tidigare

HRT-behandlingen har varat. Om HRT tagits i mer än 5 år kan risken kvarstå i 10 år eller mer.

HRT, speciellt kombinationer av östrogen och gestagen, ökar densiteten i mammografiska bilder.

Detta kan försvåra möjligheten att radiologiskt upptäcka bröstcancer.

Ovarialcancer (Äggstockscancer)

Ovarialcancer är mycket mer sällsynt än bröstcancer.

Hos kvinnor som tar HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen, finns enligt

epidemiologiska belägg från en stor metaanalys, en lätt förhöjd risk. Risken blir tydlig inom 5 års

användning och går tillbaka med tiden efter avbruten behandling. Enligt andra studier, såsom

WHI-prövningen, kan användning av kombinerade HRT-preparat vara förknippat med en

liknande eller något lägre risk (se avsnitt 4.8).

Venös tromboembolisk sjukdom

HRT är associerat med en 1,3–3 gånger större risk för utveckling av venös tromboembolism

(VTE), d v s djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan händelse är mer trolig

under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.8).

Patienter med kända trombofila tillstånd har en ökad risk för VTE och HRT kan öka denna risk.

HRT är därför kontraindicerat för dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Allmänt erkända riskfaktorer för VTE inkluderar användning av östrogener, högre ålder, stora

kirurgiska ingrepp, långvarig immobilisering, fetma (BMI > 30 kg/m

), graviditet och

postpartum-perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) och cancer. Det råder ingen

konsensus om den möjliga rollen för åderbråck i samband med VTE.

Som hos alla postoperativa patienter bör förebyggande åtgärder övervägas för att förhindra VTE

efter kirurgi. Om längre tids immobilisering kan förväntas efter en planerad operation

rekommenderas uppehåll i substitutionsbehandlingen 4–6 veckor innan ingreppet. Behandlingen

ska inte återupptas förrän kvinnan är fullständigt mobiliserad.

Kvinnor utan egen anamnes på VTE, men med en förstahandssläkting med historik av trombos i

ung ålder, kan erbjudas utredning efter noggrann rådgivning angående dess begränsningar (endast

en del av trombofila defekter identifieras av en utredning).

Om en trombofil defekt identifieras som en annan typ än trombos hos familjemedlemmar eller om

defekten har en ökad svårighetsgrad (t ex defekter för antitrombin, protein S eller protein C eller

en kombination av defekter) så är HRT kontraindicerat.

Balansen mellan risk och nytta bör noga övervägas inför HRT till kvinnor som kroniskt behandlas

med antikoagulantia.

Om VTE utvecklas efter behandlingen påbörjats, bör preparatet sättas ut. Patienter ska uppmanas

att omedelbart kontakta läkare vid symtom som kan tyda på VTE (t ex vid smärtsam svullnad av

ett ben, plötslig bröstsmärta, dyspné).

Kranskärlssjukdom

Randomiserade kontrollerade studier har inte kunnat påvisa något skydd mot hjärtinfarkt hos

kvinnor med eller utan befintlig kranskärlssjukdom, som behandlats med kombinerat östrogen-

gestagen eller enbart östrogen HRT.

Den relativa risken för kranskärlssjukdom under behandling med kombinerat östrogen-gestagen

HRT är något ökad. Eftersom baslinjen för absolut risk för kranskärlssjukdom är starkt kopplad

till ålder, är antalet extra fall av kranskärlssjukdom på grund av användning av östrogen-gestagen

väldigt lågt hos friska kvinnor nära menopaus, men ökar med stigande ålder.

Ischemisk stroke

Behandling med kombinerat östrogen-gestagen och med enbart östrogen är associerat med upp

till 1,5 gånger ökad risk för ischemisk stroke. Den relativa risken förändras inte med ålder eller

tidsintervall efter menopaus. Dock ökar den generella risken för stroke med åldern hos kvinnor

som behandlas med HRT, eftersom baslinjen för stroke-risk är starkt åldersberoende (se avsnitt

4.8).

Andra tillstånd

Östrogener kan ge vätskeretention varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion

bör observeras noga.

Kvinnor med känd hypertriglyceridemi bör noggrant följas upp under behandling med HRT

eftersom sällsynta fall av starkt förhöjda triglyceridnivåer i plasma, som kan leda till pankreatit,

har beskrivits vid östrogenbehandling till kvinnor med detta tillstånd.

Östrogener ökar mängden tyreoideabindande globulin (TBG), vilket medför ökade nivåer av

cirkulerande tyreoideahormon, mätt såsom proteinbundet jod (PBI), T4-nivåer (mätt med kolonn

eller med radioimmunoassay, RIA) och T3-nivåer (mätt med RIA). T3-resinupptaget minskar,

vilket speglar de ökade nivåerna av TBG. Fritt T4 och fritt T3 är opåverkade. Även andra

bindande proteiner kan öka i serum, t ex kortikosteroidbindande globulin (CBG) och

könshormonbindande globulin (sex hormone binding globulin, SHBG), vilket leder till ökade

nivåer av cirkulerande kortikosteroider respektive könssteroider. De fria eller biologiskt aktiva

hormonkoncentrationerna förändras dock inte. Andra plasmaproteiner kan öka (substrat för

angiotensin/renin, alfa-1-antitrypsin och ceruloplasmin).

Användning av HRT förbättrar inte kognitiv funktion. Det finns vissa bevis för en ökad risk för

trolig demens hos kvinnor som börjar använda kontinuerlig kombinerad eller enbart östrogen

HRT efter 65 års ålder.

Noresmea innehåller laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Metabolismen av östrogener och gestagener kan öka vid samtidig behandling med substanser som

är kända för att inducera enzym som metaboliserar läkemedel, speciellt cytokrom P450 enzymer.

Exempel på sådana substanser är antiepileptika (t ex fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) och

vissa medel mot infektioner (t ex rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Trots att ritonavir, telaprevir och nelfinavir är kända som starka hämmare av

läkemedelsmetaboliserande enzym, har dessa substanser, när de ges tillsammans med

steroidhormoner, inducerande egenskaper. Naturläkemedel innehållande johannesört (

Hypericum

perforatum

) kan också inducera metabolismen av östrogener och gestagener.

Den kliniska betydelsen av en ökad metabolism av östrogener och gestagener kan vara minskad

effekt och förändringar i den uterina blödningsprofilen.

Läkemedel som hämmar aktiviteten av hepatiska mikrosomala enzymer som metaboliserar

läkemedel t ex ketokonazol kan öka plasmakoncentrationen av aktiva innehållsämnen i

Noresmea.

Samtidig behandling med cyklosporin och Noresmea kan öka blodnivåerna av cyklosporin,

kreatinin och transaminaser på grund av minskad metabolism av cyklosporin i levern.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Noresmea är inte indicerat under graviditet.

Om graviditet inträffar under behandling med Noresmea, ska behandlingen avbrytas omgående.

Kliniska data från ett begränsat antal graviditeter som exponerats för noretisteron tyder på

fosterskadande effekter. Vid högre doser än som normalt används i preventivmedel och i HRT-

preparat har maskulinisering av kvinnliga foster observerats.

Resultaten från de flesta epidemiologiska studier som genomförts hittills och som är relevanta

gällande oavsiktlig fetal exponering med kombinationer av östrogen + gestagen, tyder inte på

teratogena eller fetotoxiska effekter.

Amning

Noresmea är inte indicerat under amning.

Fertilitet

Inga data tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Noresmea har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Kliniska prövningar

De vanligaste biverkningarna rapporterade i kliniska prövningar med estradiol/noretisteronacetat

var vaginalblödningar och smärta/ömhet i brösten, vilket rapporterades hos cirka 10–20% av

patienterna. Vaginalblödning uppträdde vanligtvis under de första behandlingsmånaderna. Smärta

i brösten försvann vanligtvis efter några månader. Alla biverkningar som observerats i

randomiserade kliniska prövningar i en högre frekvens för estradiol/noretisteronacetat än för

placebo och som bedömts ha möjligt samband med behandlingen upptas i nedan tabell.

Organsystem

Mycket vanliga

1/10

Vanliga

1/100;

<1/10

Mindre vanliga

1/1000;

<1/100

Sällsynta

1/10 000;

<1/1000

Infektioner

och

infestationer

Genital candida-

infektion eller

vaginit, se även

”Reproduktions-

organ och

bröstkörtel”

Immun-

systemet

Överkänslighet, se

även ”Hud och

subkutan vävnad”

Metabolism

och nutrition

Vätskeretention,

se även

”Allmänna

symtom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället”

Psykiska

störningar

Depression eller

förvärrad

depression

Nervositet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

migrän eller

förvärrad migrän

Blodkärl

Ytlig tromboflebit

Djup venös

tromboembolism

Lungemboli

Magtarm-

kanalen

Illamående

Smärtor, spändhet

eller

obehagkänslor i

buken

Gaser/uppkördhet

Hud och

subkutan

vävnad

Alopeci,

hirsutism eller

acne

Klåda eller

urtikaria

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Ryggsmärtor

Benkramper

Reproduk-

tionsorgan

och

bröstkörtel

Bröstsmärtor/

ömhet

Vaginalblödning

Bröstförstoring/

ödem

Uterin fibroid

Försämring/

återkommande

uterin fibroid

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administre-

ringsstället

Perifera ödem

Utebliven effekt

Undersök-

ningar

Viktökning

Spontanrapporterade biverkningar

Förutom ovan nämnda biverkningar har följande spontanrapporterade biverkningar bedömts ha

möjligt samband med behandling med estradiol/noretisteronacetat. Rapporteringsfrekvensen är

mycket sällsynt (<1/10 000, ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)).

Välkända och lindriga biverkningar är föremål för underrapportering, vilket bör beaktas vid

tolkning av uppgifterna:

Neoplasier; benigna och maligna (samt cystor och polyper): Endometriecancer

Immunsystemet: Allmänna överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaktisk reaktion/chock)

Psykiska störningar: Sömnlöshet, ångest, sänkt eller ökad libido

Centrala och perifera nervsystemet: Yrsel, stroke

Ögon: Synstörningar

Hjärtat: Hjärtinfarkt

Blodkärl: Försämrad hypertoni

Magtarmkanalen: Dyspepsi, kräkningar

Lever och gallvägar: Gallblåsesjukdom, gallsten, förvärrad/återkommande

gallstenssjukdom

Hud och subkutan vävnad: Seborré, utslag, angioneurotiskt ödem

Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Endometriehyperplasi, vulvovaginal klåda

Undersökningar: Viktminskning, blodtrycksförhöjning

Andra biverkningar har rapporterats i samband med östrogen-gestagen behandling:

Hud och subkutan vävnad: Alopeci, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum

och vaskulär purpura

Trolig demens vid ålder över 65 år (se avsnitt 4.4).

Risk för bröstcancer

En upp till dubblerad risk för att få diagnosen bröstcancer har rapporterats för kvinnor som

fått kombinerad behandling med östrogen och gestagen i mer än 5 år.

Den ökade risken för kvinnor som använder enbart östrogen är lägre än för kvinnor som

använder en kombination av östrogen och gestagen.

Risken är beroende av behandlingstidens längd (se avsnitt 4.4).

Beräkning av absolut risk baserad på resultat från den största randomiserade

placebokontrollerade studien (WHI-studien) och den största metaanalysen av prospektiva

epidemiologiska studier presenteras nedan.

Den största metaanalysen av prospektiva epidemiologiska studier

Beräknad ökad risk för bröstcancer efter 5 års användning hos kvinnor med BMI 27

(kg/m

2

)

Ålder vid

HRT-start

(år)

Incidens per 1 000 kvinnor

som aldrig använt HRT

under en 5-årsperiod (50-54

år)*

Riskkvot

Antal extra fall per 1 000

kvinnor som använt HRT efter

5 år

HRT med enbart östrogen

13,3

Kombination östrogen-gestagen

13,3

* Tagen från incidenstal i utgångsläget i England 2015 hos kvinnor med BMI 27 (kg/m

Obs! Eftersom bakgrundsincidensen för bröstcancer varierar mellan olika EU-länder, förändras även antalet extra fall

av bröstcancer proportionellt.

Beräknad ökad risk för bröstcancer efter 10 års användning hos kvinnor med BMI 27

(kg/m

2

)

Ålder vid

HRT-start

(år)

Incidens per 1 000 kvinnor

som aldrig använt HRT

under en 10-årsperiod (50-59

år)*

Riskkvot

Ytterligare fall per 1 000 HRT-

användare efter 10 år

HRT med enbart östrogen

26,6

Kombination östrogen-gestagen

26,6

20,8

*Tagen från incidenstal i utgångsläget i England 2015 hos kvinnor med BMI 27 (kg/m

Obs! Eftersom bakgrundsincidensen för bröstcancer varierar mellan olika EU-länder, förändras även antalet extra fall

av bröstcancer proportionellt.

Women’s Health Initiative-studier (WHI), USA – Adderad risk

för bröstcancer efter 5 års

användning

Ålder (år)

Incidensen per 1 000

kvinnor i placebo-

gruppen under en

5-årsperiod

Relativ risk

(95% CI)

Extra fall per 1 000 kvinnor som

använt HRT under en

5-årperiod (95% CI)

Enbart konjugerade östrogener

50–79

0,8 (0,7–1,0)

-4 (-6–0)*

Konjugerade östrogener+medroxiprogesteronacetat)

50–79

1,2 (1,0–1,5)

4 (0–9)

* WHI-studien på kvinnor utan livmoder, som inte visade en ökad risk för bröstcancer

** När analysen begränsades till kvinnor som före studien inte hade använt HRT fanns ingen uppenbar ökad risk under

de första 5 behandlingsåren. Efter 5 år var risken högre än hos icke-behandlade.

CI = konfidensintervall

Risk för endometriecancer

Postmenopausala kvinnor med kvarvarande livmoder

Risken för endometriecancer är cirka 5 fall per 1 000 kvinnor med kvarvarande livmoder som inte

använder HRT.

För kvinnor med kvarvarande livmoder rekommenderas inte användning av enbart östrogen HRT,

eftersom det ökar risken för endometriecancer (se avsnitt 4.4).

Beroende på behandlingstidens längd med enbart östrogen och dosen östrogen, varierar

riskökningen för endometriecancer i epidemiologiska studier mellan 5 och 55 extra fall per 1 000

kvinnor i åldern mellan 50 och 65 år.

Tillägg av en gestagen till östrogen-behandlingen i åtminstone 12 dagar per cykel kan förebygga

denna ökade risk. I studien Million Women Study (MWS) visade fem års kombinerad HRT

(sekventiell eller kontinuerlig) ingen ökad risk för endometriecancer (Relativ risk på 1,0 (0,8–

1,2)).

Ovarialcancer (Äggstockscancer)

Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats

med en lätt förhöjd risk för att få diagnosen ovarialcancer (se avsnitt 4.4).

Vid en metaanalys från 52 epidemiologiska studier rapporterades en förhöjd risk för ovarialcancer

hos kvinnor som använder HRT jämfört med kvinnor som aldrig använt HRT (RR 1,43; 95-

procentigt KI 1,31-1,56). För kvinnor i åldern 50 till 54 år som tar HRT i 5 år ger detta omkring 1

extra fall per 2 000 användare. För kvinnor i åldern 50 till 54 som inte tar HRT kommer ungefär 2

av 2000 kvinnor diagnosticeras med ovarialcancer under en 5-årsperiod.

Risk för venös tromboembolism

HRT är associerat med en 1,3–3 gånger större relativ risk för att utveckla venös tromboembolism

(VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan händelse är mer trolig

under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.4). Resultat från WHI-studier presenteras

nedan:

WHI-studier – Adderad risk för VTE över 5 års användning

Ålder (år)

Incidensen per 1 000

kvinnor i

placebogruppen över 5

års tid

Relativ risk

(95% CI)

Extra fall per 1 000 HRT-

användare över 5 års tid

(95% CI)

Enbart östrogen (oralt)*

50–59

1,2 (0,6–2,4)

1 (-3–10)

Kombinerat östrogen-gestagen (oralt)

50–59

2,3 (1,2–4,3)

5 (1–13)

* Studie på kvinnor utan livmoder

CI = konfidensintervall

Risk för kranskärlssjukdom

Risken för kranskärlssjukdom är något förhöjd hos användare av kombinerat östrogen-gestagen

HRT över 60 års ålder (se avsnitt 4.4).

Risk för ischemisk stroke

Behandling med enbart östrogen och kombinerad östrogen-gestagen är associerad med en upp till

1,5 gånger ökad relativ risk för ischemisk stroke. Risken för hemorragisk stroke är inte ökad

under användning av HRT.

Denna relativa risk är inte beroende av ålder eller behandlingstidens längd, men eftersom

baslinjerisken är starkt beroende av ålder, kommer den totala risken för stroke hos kvinnor som

använder HRT att öka med åldern (se avsnitt 4.4).

WHI-studierna kombinerade – Adderad risk för ischemisk stroke* över 5 års

användningstid

Ålder (år)

Incidensen per 1 000

kvinnor i placebogruppen

över 5 års tid

Relativ risk

(95% CI)

Extra fall per 1 000

HRT-användare över

5-års tid (95% CI)

50–59

1,3 (1,1–1,6)

3 (1–5)

* Ingen differentiering mellan ischemisk och hemorragisk stroke.

CI = konfidensintervall

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Överdosering kan yttra sig i form av illamående och kräkningar. Behandling bör vara

symtomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Gestagener i kombination med östrogener, ATC-kod: G03FA01

Verkningsmekanism

Estradiol: Den aktiva substansen, syntetiskt 17-beta-estradiol, är kemiskt och biologiskt identiskt

med endogent humant estradiol. Den ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos kvinnor

efter menopaus och lindrar menopausala symtom.

Östrogen förhindrar benförlust efter menopaus eller efter ooforektomi.

Noretisteronacetat: Syntetiskt gestagen med verkningssätt liknande det naturliga kvinnliga

könshormonet progesteron. Eftersom östrogen stimulerar tillväxten av endometriet ökar risken för

endometriehyperplasi och endometriecancer om det ges ensamt. Gestagentillägg reducerar

kraftigt den östrogeninducerade risken för endometriehyperplasi hos kvinnor som inte är

hysterektomerade.

Farmakodynamisk effect

I kliniska prövningar med estradiol/noretisteronacetat förstärkte noretisteronacetat den lindrande

effekten av 17-beta-estradiol på vasomotoriska symtom.

Lindring av menopausala symtom uppnås under behandlingens första veckor.

Noresmea används som kombinerad kontinuerlig HRT som ges i avsikt att undvika regelbundna

bortfallsblödningar, som förekommer vid cyklisk eller sekventiell HRT. Amenorré (ingen

blödning eller stänkblödning) rapporterades hos 90% av kvinnorna under behandlingsmånaderna

9–12. Genombrottsblödning och/eller stänkblödning förekom hos 27% av kvinnorna under de

första 3 månaderna och av 10% under behandlingsmånaderna 10–12.

Östrogenbrist efter menopaus innebär en ökad benomsättning och en minskning av benmassan.

Effekten av östrogen på benmineralinnehållet är dosberoende. Effekten tycks kvarstå så länge

behandlingen pågår. Efter avslutad HRT sker förlusten av benmassa över tid i ungefär samma takt

som hos obehandlade kvinnor.

Resultat från WHI-studien och från meta-analys av andra studier visar att HRT med enbart

östrogen eller med östrogen-gestagen i kombination, givet till företrädesvis friska kvinnor,

minskar risken för höft- och kotfrakturer och andra osteoporosfrakturer. HRT kan även förhindra

frakturer hos kvinnor med låg benmassa och/eller med diagnostiserad osteoporos. Bevisen för

detta är dock begränsade.

Effekten av estradiol/noretisteronacetat på benmineralinnehållet undersöktes i två 2-års

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska studier på postmenopausala kvinnor

(n=327 i den ena varav 47 på estradiol/noretisteronacetat 1 mg/0,5 mg och 48 på

estradiol/noretisteronacetat 2 mg/1 mg resp. n=135 i den andra varav 46 på

estradiol/noretisteronacetat 1 mg/0,5 mg) . Alla kvinnor erhöll kalciumtillägg (500–1000

mg/dag). Estradiol/noretisteronacetat 1 mg/0,5 mg förhindrade signifikant förlust av benmassa i

ländryggen, höft (total), distala radius och i kroppen totalt jämfört med kvinnor som erhållit

kalciumtillägg och placebo. Hos kvinnor i tidig postmenopaus (1–5 år efter menopaus) var den

procentuella förändringen från basnivån för benmineralinnehållet i ländryggens kotpelare,

lårbenshals och lårbenstrochanter hos patienter som fullföljde 2 års behandling med

estradiol/noretisteronacetat 1 mg/0,5 mg 4,8+0,6%, 1,6+0,7% resp. 4,3+0,7% (medelvärde +

SEM), medan den var 5,4+0,7%, 2,9+0,8% resp. 5,0+0,9% med den högre dosrekommendation

innehållande 2 mg estradiol och 1 mg noretisteronacetat. Andelen kvinnor med bibehållen eller

ökat benmineralinnehåll efter behandling med estradiol/noretisteronacetat 1 mg/0,5 mg eller

estradiol/noretisteronacetat 2 mg/1 mg var 87% resp. 91% efter 2 års behandling.

I en studie på postmenopausala kvinnor (medelålder 58 år) ökade behandlingen med

estradiol/noretisteronacetat 1 mg/0,5 mg i 2 år benmineralinnehållet i ländryggens kotpelare med

5,9+0,9%, i höft (total) 4,2+1,0%, vid distala radius 2,1+0,6% och i kroppen totalt med

3,7+0,6%.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

17-beta-estradiol

Absorption

Efter oral administrering av 17-beta-estradiol i mikroniserad form sker ett snabbt upptag från

mag-tarmkanalen.

Distribution

17-beta-estradiol genomgår en omfattande första-passage-metabolism i levern och i andra

enterala organ. En maximal plasmakoncentration av 17-beta-estradiol på cirka 35 pg/ml

(intervall: 21–52 pg/ml) uppnås inom 5–8 timmar. Halveringstiden för 17-beta-estradiol är cirka

12–14 timmar. Den cirkulerar bunden till SHBG (37%) och till albumin (61%), medan endast

cirka 1–2% är obundet.

Metabolism

17-beta-estradiol metaboliseras huvudsakligen i lever och tarmar men även i målorgan under

bildning av mindre aktiva eller inaktiva metaboliter, inklusive östron, katekolöstrogener och flera

östrogensulfater och östrogenglukuronider.

Eliminering

Östrogener utsöndras med gallan, där de hydrolyseras och återupptas (enterohepatisk cirkulation)

och elimineras i huvudsak via urinen i biologiskt inaktiv form.

Noretisteronacetat

Absorption

Efter oral administrering absorberas noretisteronacetat snabbt och omvandlas till noretisteron

(NET).

Distribution

Noretisteronacetat

genomgår första-passage-metabolism i levern och andra enterala organ. En

maximal plasmakoncentration av NET på cirka 3,9 ng/ml (intervall: 1,4–6,8 ng/ml) uppnås inom

0,5–1,5 timmar. Den terminala halveringstiden för NET är cirka 8–11 timmar. NET binder till

SHBG (36%) och till albumin (61%).

Metabolism och eliminering av noretisteronacetat

De viktigaste metaboliterna är isomerer av 5-alfa-dihydronoretisteron och tetrahydronoretisteron,

vilka utsöndras i huvudsak med urinen som sulfat- eller glukuronidkonjugat.

Farmakokinetiken hos äldre har ej studerats.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den akuta toxiciteten av östrogener är låg. På grund av den stora skillnaden mellan djurarter och

mellan djur och människa är prekliniska resultat av begränsat värde för att förutsäga effekten på

människa.

Djurstudier har visat embryoletala effekter av estradiol eller estradiolvalerat redan vid relativt

låga doser; urogenitala missbildningar och feminisering av manliga foster observerades.

I likhet med andra gestagener orsakar noretisteron virilisering av kvinnliga foster i råttor och

apor. Vid höga doser noretisteron observerades embryoletala effekter.

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några

särskilda risker för människa utöver vad som redan beaktats under andra avsnitt i

produktresumén.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Copovidon

Talk

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Hydroxipropylcellulosa

Talk

Hydrogenerad bomullsfröolja

Titandioxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna är förpackade i genomskinliga PVC/Aluminium blisterförpackningar.

Förpackningsstorlekar:

1x28 och 3x28 (84) filmdragerade tabletter i kalenderförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54259

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-02-16

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-22

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen