Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-02-2020

Aktiva substanser:
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Tillgänglig från:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kod:
A02BC05
INN (International namn):
magnesium trihydrate
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
Sammansättning:
esomeprazolmagnesiumtrihydrat 11,1 mg Aktiv substans; glukos (vattenfri) Hjälpämne; sockersfärer Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Dospåsar, 28 st
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54898
Tillstånd datum:
2017-03-01

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-05-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-02-2013

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Nexium 10 mg enterogranulat till oral suspension, dospåse

esomeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nexium är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Nexium

Hur du tar Nexium

Eventuella biverkningar

Hur Nexium ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nexium är och vad det används för

Nexium innehåller en substans som kallas esomeprazol. Denna tillhör en läkemedelsgrupp kallad

protonpumpshämmare eller syrahämmare. Dessa verkar genom att hämma den magsyra som

produceras i magsäcken.

Nexium används för att behandla följande sjukdomstillstånd:

Barn från 1 års ålder

Nexium används för att behandla ett sjukdomstillstånd som kallas ”gastroesofageal refluxsjukdom”

(GERD).

Läckage av sur magsaft upp till matstrupen som förorsakar smärta, inflammation och

halsbränna. Halsbränna uttrycker sig som en brännande känsla från magen eller nedre delen av

bröstkorgen till munnen

Hos barn kan symtombilden inbegripa sura uppstötningar, kräkningar och dålig viktuppgång

Barn från 4 års ålder

Sår som är infekterade med bakterier som kallas ”

Helicobacter pylori

”. Om ditt barn har detta

sjukdomstillstånd kanske läkaren även ordinerar antibiotika för att behandla infektionen och få

magsåret att läka.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Nexium

Ta inte Nexium

Om du är allergisk mot esomeprazol eller annan liknande syrahämmande substans (så kallad

protonpumpshämmare t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol

eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Om du använder ett läkemedel som innehåller nelfinavir (läkemedel mot HIV-infektion)

Du ska inte ta Nexium om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du ta detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nexium:

om du har allvarliga leverproblem

om du har allvarliga njurproblem

om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Nexium

som minskar magsyran.

om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Nexium-behandlingen kan maskera symtom från andra sjukdomar. Därför ska du snarast ta kontakt

med din läkare vid:

Oavsiktlig kraftig viktminskning

Magsmärta eller dålig matsmältning

Upprepade kräkningar

Svårt att svälja

Blod i kräkningar eller avföring

Om du ordinerats att ta Nexium ”vid behov” ska du kontakta din läkare om dina symtom kvarstår eller

ändrar karaktär. Vid-behovsdosering till barn har inte studerats och rekommenderas därför inte till

denna patientgrupp.

Användning av protonpumpshämmare som Nexium och särskilt om du använder Nexium i mer än ett

år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du

har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de

kan öka risken för benskörhet.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart

som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Nexium. Kom även ihåg att nämna

eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Andra läkemedel och Nexium

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med

Nexium.

Ta inte Nexium om du samtidigt tar läkemedel som innehåller

nelfinavir

(används för behandling av

HIV-infektion).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder följande läkemedel:

Atazanavir (läkemedel mot HIV-infektion)

Klopidogrel (används för förebyggande av blodproppar)

Ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

Erlotinib (används vid behandling av cancer)

Diazepam (lugnande och kramplösande läkemedel)

Citalopram, imipramin, klomipramin (läkemedel mot depression)

Fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

Warfarin eller kumarin (blodförtunnande läkemedel)

Cilostazol (används för behandling av fönstertittarsjuka – smärta i benen vid gång som beror på

otillräcklig blodförsörjning till benen)

Cisaprid (läkemedel mot magbesvär och halsbränna)

Digoxin (används vid hjärtbesvär)

Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) –

om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling

med Nexium

Tacrolimus (organtransplantation)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

Johannesört –

Hypericum perforatum

(används för behandling av depression)

Om din läkare har ordinerat såväl antibiotikamedlen amoxicillin och klaritromycin som Nexium för

behandling av sår orsakade av

Helicobacter pylori

-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för

din läkare om du tar några andra läkemedel.

Nexium enterogranulat med mat och dryck

Nexium enterogranulat kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare avgör om du kan ta Nexium eller ej.

Det är inte känt om Nexium passerar över i modersmjölk. Därför bör du inte ta Nexium om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Nexium påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller

maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall. (se

avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nexium innehåller sackaros och glukos

Nexium innehåller sackaros och glukos som båda är sockerarter. Det är därför viktigt med noggrann

munhygien och regelbunden tandborstning.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan Nexium-behandlingen startas.

3.

Hur du tar Nexium

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Ditt läkemedel är i form av små granulatkorn, förpackat i enstaka dospåsar. Varje dospåse innehåller

10 mg esomeprazol. Din läkare talar om för dig hur många dospåsar du ska ta varje dag.

Din läkare kommer också att tala om för dig hur länge behandlingen ska pågå.

Häll över innehållet från en eller flera dospåsar i ett glas med vatten. Använd inte kolsyrat

vatten. Mängden vatten i glaset beror på hur många dospåsar du ska ta vid ett tillfälle.

Använd 15 ml vatten (3 teskedar) för varje dospåse. Det vill säga 15 ml vatten till 1 dospåse,

30 ml vatten till 2 dospåsar

Rör om granulatet i vatten

Låt blandningen stå ett par minuter tills den har tjocknat

Rör om igen och drick upp. Granulatkornen får inte tuggas eller krossas. Låt inte blandningen

stå längre än 30 minuter

Om något kvarstår i glaset, häll i lite vatten, rör om och drick upp på en gång

Det har ingen betydelse om du tar Nexium tillsammans med mat eller inte.

Om du har en ventrikelsond kan sjukvårdspersonal administrera Nexium via ventrikelsonden. Vidare

instruktion till sjukvårdspersonal finns i slutet av bipacksedeln.

De rekommenderade doserna anges nedan:

Användning för barn från 1 till 11 år

Nexium rekommenderas inte till barn som är yngre än 1 år

För behandling av gastroesofageal refluxsjukdom

Den rekommenderade dosen är 1 - 2 dospåsar (10-20 mg) 1 gång dagligen, utifrån barnets

kroppsvikt. Din läkare bestämmer exakt dos

Användning för barn i åldern 4 år och äldre

För

behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att hindra att de återkommer

Dosen för barn baseras på barnets vikt och läkaren kommer att bestämma rätt dos. Läkaren

kommer också att ordinera två antibiotika till ditt barn

Användning för vuxna och ungdomar

Nexium oral suspension kan också användas av patienter som har svårt att svälja upplösta Nexium

enterotabletter. Information om dosering för patienter från 12 års ålder finns i produktinformationen

för Nexium enterotablett (fråga läkare och apotekspersonal för ytterligare information).

Äldre

Justering av dos är inte nödvändig hos äldre patienter.

Vid nedsatt leverfunktion

Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion, är den maximala dagliga dosen 2 dospåsar (20 mg).

För barn 1-11 år med gravt nedsatt leverfunktion är den maximala dosen 10 mg

Vid nedsatt njurfunktion

Det finns inga dosrestriktioner vid nedsatt njurfunktion. Men vid kraftigt nedsatt njurfunktion

kan din läkare vilja ta några extra prover

Om du har tagit för stor mängd av Nexium

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Nexium

Om du glömt att ta din dos vid ett tillfälle ta den så snart du kommer ihåg det eller vänta till nästa

tillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner

En allvarlig överkänslighetsreaktion så kallad anafylaktisk reaktion är en sällsynt biverkan som kan

förekomma hos färre än 1 av 1000 personer som tar Nexium. Sluta att ta Nexium och kontakta

omedelbart din läkare om svullnad av bland annat ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag,

andnöd och svårighet att svälja inträffar.

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 som tar Nexium):

Huvudvärk

Symtom från mage-tarm: diarré, gasbildning, magsmärtor, förstoppning

Illamående, kräkningar

Godartade polyper i magsäcken

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer som tar Nexium):

Ankel- och fotsvullnad

Sömnlöshet

Yrsel, känselförnimmelser såsom stickningar och myrkrypningar (parestesier), sömnighet

Svindelkänsla

Muntorrhet

Förhöjning av leverenzymer

Hudutslag, nässelutslag, klåda

Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Nexium används i höga doser och under en längre tid)

Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 personer som tar Nexium):

Förändringar i blodbilden såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar

Minskad halt av natrium i kroppen (hyponatremi)

Förvirring, rastlöshet, depression

Smakförändringar

Synproblem såsom dimsyn

Plötsligt väsande andning eller andfåddhet (bronkospasm)

Inflammation i munslemhinnan

En infektion som kallas ’torsk’ som kan påverka tarmen och som orsakas av svampar

Hepatit med eller utan gulsot

Håravfall (alopecia)

Ljuskänslighet (fotosensitivitet)

Muskelvärk (myalgi), ledvärk (artralgi)

Allmän sjukdomskänsla och brist på energi

Ökad svettning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 personer som tar Nexium):

Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar)

Aggression

Hallucinationer

Allvarliga problem med levern som leder till leversvikt och hjärninflammation

Plötsliga hudutslag, blåsor eller fjällande hud som kan uppträda tillsammans med hög feber och

ledsmärtor (Stevens-Johnsons syndrom, erytema multiform, toxisk epidermal nekrolys)

Muskelsvaghet

Allvarlig njurpåverkan (njurinflammation)

Förstoring av bröstkörtlar hos män

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Om du använder Nexium i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga

nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper,

yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga

nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet.

Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

Inflammation i tarmen (orsakar diarré)

Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

Nexium kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras.

Om du får en infektion med symtom såsom feber med

kraftigt

försämrat allmäntillstånd eller feber

med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller

vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på

vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Nexium ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före det utgångsdatum som står på ytterkartongen och på påsen efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad

Färdigberedd suspension ska användas inom 30 minuter

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje dospåse innehåller 10 mg esomeprazol som

magnesiumtrihydrat.

Övriga innehållsämnen är:

Esomeprazol-granulatkorn

Glycerolmonostearat 40-55

Hydroxypropylcellulosa

Hypromellos

Magnesiumstearat

Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30%

Polysorbat 80

Sockersfärer (sackaros och majsstärkelse)

Talk

Trietylcitrat

Övriga granulatkorn

Citronsyra vattenfri (för pH-justering)

Krospovidon

Glukos

Hydroxypropylcellulosa

Gul järnoxid (E 172)

Xantangummi

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje dospåse innehåller blekt gula små granulat. Brunaktiga granulat kan förekomma.

Den orala suspensionen är en tjock gul vätska som består av uppslammade granulatkorn.

Varje förpackning innehåller 28 eller 30 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäjlning:

Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland

Tillverkare:

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sverige

Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland

Lokal företrädare

Grunenthal Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Inexium (Frankrike)

Nexiam (Belgien Luxemburg)

Nexium (Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge,

Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike)

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-02-21

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

http://www.lakemedelsverket.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administrering via ventrikelsond

För en 10 mg dos, häll innehållet i en 10 mg dospåse i 15 ml vatten

För en 20 mg dos, häll innehållet i två 10 mg dospåsar i 30 ml vatten

Rör om

Låt stå i några minuter tills blandningen tjocknar

Rör om igen

Dra upp suspensionen i en spruta

Injicera genom sonden, fransk storlek 6 eller större, in i magen inom 30 minuter efter beredning

Fyll sprutan på nytt med 15 ml vatten för en 10 mg dos och 30 ml för en 20 mg dos

Skaka sprutan och spruta granulatsuspension i magen via sonden

Eventuellt överbliven suspension ska kasseras.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Nexium 10 mg enterogranulat till oral suspension, dospåse

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 dospåse innehåller: Esomeprazol 10 mg som magnesiumtrihydratsalt.

Hjälpämnen med känd effekt: Varje dospåse innehåller 6,8 mg sackaros och 2,8 g glukos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Enterogranulat till oral suspension, dospåse

Blekt gula små granulat. Brunaktiga granulat kan förekomma.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Nexium oral suspension är primärt indicerad för:

Pediatrisk population

Barn i åldern 1-11 år

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

behandling av endoskopiskt verifierad erosiv refluxesofagit

symtomatisk behandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

Barn över 4 års ålder

I kombination med antibiotika vid behandling av duodenalsår orsakade av

Helicobacter pylori

Vuxna och ungdomar från 12 års ålder

För indikationer hos patienter från 12 års ålder refereras till produktresumé Nexium enterotabletter.

Nexium oral suspension kan också användas av patienter som har svårt att svälja dispergerade Nexium

enterotabletter.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pediatrisk population

Barn 1-11 år med kroppsvikt

10 kg

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

Behandling av endoskopiskt verifierad erosiv

refluxesofagit

Kroppsvikt

10 kg -< 20 kg: 10 mg 1 gång dagligen i 8 veckor

Kroppsvikt

20 kg: 10 mg eller 20 mg 1 gång dagligen i 8 veckor

Symtomatisk behandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

10 mg 1 gång dagligen i upp till 8 veckor.

Doser över 1 mg/kg/dag har inte studerats.

Barn över 4 års ålder

Behandling av duodenalsår orsakade av Helicobacter pylori

Vid val av lämplig kombinationsbehandling ska hänsyn tas till officiella nationella, regionala och

lokala riktlinjer för bakterieresistens, behandlingstid (vanligen 7 dagar, men ibland upp till 14 dagar)

och lämplig användning av antibakteriella medel. Behandlingen ska övervakas av en specialist.

Doseringsrekommendationen är:

Vikt

Dosering

<30 kg

Kombination med två antibiotika: Nexium 10 mg, amoxicillin 25 mg/kg

kroppsvikt och klaritromycin 7,5 mg/kg kroppsvikt administreras samtidigt

två gånger dagligen i en vecka.

30-40 kg

Kombination med två antibiotika: Nexium 20 mg, amoxicillin 750 mg och

klaritromycin 7,5 mg/kg kroppsvikt administreras samtidigt två gånger dagligen i

en vecka.

>40 kg

Kombination med två antibiotika: Nexium 20 mg, amoxicillin 1 g och

klaritromycin 500 mg administreras samtidigt två gånger dagligen i en vecka

Barn under 1 år

Erfarenhet av behandling med esomeprazol hos spädbarn < 1 år är begränsad och behandling

rekommenderas därför inte (se avsnitt 5.1).

Vuxna och barn från 12 års ålder

Information om dosering för patienter från 12 års ålder finns i produktresumén för Nexium

enterotablett.

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion. Eftersom erfarenheten med

esomeprazol är begränsad vid behandling av patienter med starkt nedsatt njurfunktion, bör sådana

patienter behandlas med försiktighet (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med mild till måttlig nedsättning av leverfunktionen. För

patienter

12 år med gravt nedsatt leverfunktion bör en maximal dos på

20 mg inte överskridas. För

barn 1-11 år med gravt nedsatt leverfunktion, bör en maximal dos på 10 mg inte överskridas (se

avsnitt 5.2).

Äldre

Dosjustering är inte nödvändig hos äldre patienter.

Administreringssätt

För en 10 mg dos ska innehållet från 1 dospåse blandas i ett glas med 15 ml vatten. För en 20 mg dos

ska innehållet från 2 dospåsar blandas i ett glas med 30 ml vatten. Använd inte kolsyrat vatten.

Rör om tills granulatet lösts upp och låt blandningen stå i ett par minuter tills en suspension har

bildats. Rör om igen och drick upp vätskan inom 30 minuter. Granulatkornen får inte tuggas eller

krossas. Skölj efter med 15 ml vatten för att få med alla kornen.

För iordningställande och administreringsanvisningar till patienter med ventrikelsond se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot substituerade benzimidazoler eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Esomeprazol ska inte användas samtidigt med nelfinavir (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Om patienten uppvisar något

alarmsymtom (t ex markant oavsiktlig viktminskning, upprepade

kräkningar, dysfagi, hematemes eller melena) samt om ventrikelsår misstänks eller diagnostiserats

skall malignitet uteslutas, eftersom behandling med Nexium kan lindra symtomen och därmed fördröja

diagnosen.

Långtidsbehandling

Patienter som långtidsbehandlas (särskilt de som behandlas mer än ett år), skall följas upp regelbundet.

Långtidsbehandling är indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre, se avsnitt 4.1)

Vid-behovsbehandling

Patienter, som ordinerats vid-behovsdosering, skall uppmanas ta kontakt med sin läkare om

symtomens karaktär förändras. Vid-behovsdosering till barn har inte studerats och rekommenderas

därför inte till denna patientgrupp.

Eradikering av

Helicobacter pylori

Vid behandling med esomeprazol för eradikering av

Helicobacter pylori

skall interaktioner med alla

läkemedel, som ingår i trippelbehandlingen, beaktas. Klaritromycin är en potent hämmare av CYP3A4

och därför bör kontraindikationer och interaktioner för klaritromycin beaktas när trippelterapi används

till patienter, som samtidigt tar andra läkemedel som metaboliseras via CYP3A4, såsom cisaprid.

Gastrointestinala infektioner

Behandling med protonpumpshämmare kan leda till en något ökad risk för gastrointestinala

infektioner, såsom Salmonella och Campylobacter (se avsnitt 5.1).

Absorption av vitamin B12

Esomeprazol kan, liksom alla syrehämmande läkemedel, minska absorption av vitamin B12

(cyanokobalamin) på grund av hypo- eller aklorhydri. Detta bör beaktas hos patienter med minskade

kroppsdepåer eller riskfaktorer för minskad absorption av vitamin B12 vid långtidsbehandling.

Hypomagnesemi

Allvarlig hypomagnesemi har rapporterats hos patienter som behandlats med protonpumpshämmare

såsom esomeprazol. Patienterna hade behandlats under minst tre månader och i de flesta fall under

ett år. Allvarliga tecken på hypomagnesemi såsom utmattning, tetani, delirium, kramper, yrsel och

ventrikulär arrytmi kan förekomma, men symtomen kan komma smygande och kan därför förbises. De

flesta patienter med hypomagnesemi, förbättrades efter substitutionsbehandling med magnesium och

genom att avbryta behandlingen med protonpumpshämmare.

När patienter förväntas behandlas med protonpumpshämmare under längre tid eller när patienter tar

protonpumpshämmare i kombination med digoxin eller andra läkemedel som kan orsaka

hypomagnesemi (t.ex. diuretika) bör magnesiumnivåerna mätas innan behandling med

protonpumpshämmare påbörjas och följas under behandlingen.

Risk för frakturer

Protonpumpshämmare, särskilt om de används i höga doser och under längre tid (över 1 år) kan leda

till en något ökad risk för höft-, handleds- och kotfrakturer, framför allt hos äldre eller hos patienter

med andra kända riskfaktorer. Observationella studier tyder på att protonpumpshämmare kan öka den

totala risken för frakturer med 10-40 %. Denna ökning kan delvis bero på andra riskfaktorer. Patienter

med risk för osteoporos ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer och ett adekvat intag av

vitamin D och kalcium ska tillgodoses.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpshämmare är förknippade med mycket sällsynta fall av SCLE. Om lesioner uppstår,

särskilt på solexponerade hudområden, och om dessa åtföljs av artralgi, ska patienten söka vård snarast

och läkaren ska överväga att sätta ut Nexium. SCLE efter föregående behandling med en

protonpumpshämmare kan öka risken för SCLE med andra protonpumpshämmare.

Kombination med andra läkemedel

Samtidig administrering av esomeprazol och atazanavir rekommenderas inte (se avsnitt 4.5). Om

kombinationen av atazanavir med en protonpumpshämmare bedöms oundviklig rekommenderas

noggrann klinisk övervakning i kombination med en ökning av dosen atazanavir till 400 mg med

100 mg ritonavir; esomeprazol 20 mg ska inte överskridas.

Esomeprazol är en CYP2C19-hämmare. När behandling med esomeprazol påbörjas eller avslutas ska

risken för interaktioner med läkemedel som metaboliseras via CYP2C19 beaktas. En interaktion

mellan klopidogrel och esomeprazol har observerats (se avsnitt 4.5). Den kliniska relevansen av denna

interaktion är oviss. För säkerhets skull ska samtidig användning av esomeprazol och klopidogrel

undvikas.

Vid förskrivning av vid-behovsbehandling skall inverkan av interaktioner med andra läkemedel

beaktas, eftersom plasmakoncentrationen av esomeprazol då kan fluktuera

(se avsnitt 4.5).

Sackaros och glukos

Nexium innehåller sackaros och glukos. Patienter med sällsynta, ärftliga problem som

fruktosintolerans, malabsorption av glukos-galaktos eller brist på enzymet sackaras-isomaltas, bör inte

ta Nexium.

Interferens i laboratorietester

Ökad kromogranin A(CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att

undvika denna störning ska behandling med esomeprazol avbrytas minst 5 dagar före CgA-mätningar

(se avsnitt 5.1). Om nivåerna av CgA och gastrin inte har återgått till referensintervallet efter den

första mätningen ska mätningarna upprepas 14 dagar efter att behandlingen med

protonpumpshämmare avbröts.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av esomeprazol på andra läkemedels farmakokinetik

Proteashämmare

Omeprazol har rapporterats interagera med några proteashämmare. Den kliniska betydelsen och

mekanismerna bakom dessa rapporterade interaktioner är inte alltid kända. Ökat pH i magen under

omeprazolbehandling kan förändra absorptionen av proteashämmarna. Andra möjliga

interaktionsmekanismer är via hämning av CYP 2C19.

För atazanavir och nelfinavir har minskade serumnivåer rapporterats när de givits tillsammans med

omeprazol och samtidig administrering rekommenderas inte. Samtidig administrering av omeprazol

(40 mg 1 gång dagligen) och atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg till friska frivilliga resulterade i en

påtaglig minskning i total exponering av atazanavir (cirka 75 % minskning i AUC, C

och C

). En

ökning av atazanavirdosen till 400 mg kompenserade inte för omeprazols inverkan på exponeringen av

atazanavir. Samtidig administrering av omeprazol (20 mg 1 gång dagligen) med atazanavir

400 mg/ritonavir 100 mg till friska frivilliga resulterade i cirka 30 % minskad exponering av

atazanavir jämfört med exponeringen som observerats med atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg

1 gång dagligen utan omeprazol 20 mg 1 gång dagligen. Samtidig administrering av omeprazol (40 mg

1 gång dagligen) reducerade mean nelvinavir AUC, C

och C

med 36-39 % och mean AUC, C

och C

för den farmakologiskt aktiva metaboliten M8 minskade med 75-92 %. På grund av liknande

farmakodynamiska effekter och farmakokinetiska egenskaper av omeprazol och esomeprazol

rekommenderas inte samtidig administrering av esomeprazol och atazanavir (se avsnitt 4.4) och

samtidig administrering av esomeprazol och nelfinavir är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

För saquinavir (med samtidig ritonavir) har ökade serumnivåer (80-100 %) rapporterats vid samtidig

omeprazolbehandling (40 mg 1 gång dagligen). Behandling med omeprazol 20 mg 1 gång dagligen

hade ingen effekt på exponeringen av darunavir (med samtidig ritonavir) och amprenavir (med

samtidig ritonavir). Behandling med esomeprazol 20 mg 1 gång dagligen hade ingen effekt på

exponeringen av amprenavir (med och utan samtidig ritonvir). Behandling med omeprazol 40 mg

1 gång dagligen hade ingen effekt på exponeringen av lopinavir (med samtidig ritonavir).

Metotrexat

När metotrexat ges tillsammans med någon protonpumpshämmare har metotrexatnivåerna ökat hos

vissa patienter. Vid administrering av höga doser metotrexat kan ett tillfälligt uppehåll i

esomeprazolbehandlingen behöva övervägas.

Takrolimus

Samtidig administrering av esomeprazol har rapporterats öka serumnivåerna av takrolimus. Förstärkt

övervakning av takrolimuskoncentrationerna liksom njurfunktionen (kreatininclearance) bör ske, och

doseringen av takrolimus justeras vid behov.

Läkemedel med pH-beroende absorption

Minskad intragastrisk surhetsgrad under behandling med esomeprazol och andra

protonpumpshämmare kan minska eller öka absorptionen av läkemedel med absortption beroende på

gastrisk pH. Liksom med andra läkemedel som minskar den intragastriska surhetsgraden kan

absorptionen av ketokonazol, itrakonazol och erlotinib minska och absorption av digoxin kan öka vid

behandling med esomeprazol. Samtidig behandling av friska försökspersoner med esomeprazol

(20 mg dagligen) och digoxin ökade biotillgängligheten av digoxin med 10 % (upp till 30 % hos två av

tio försökspersoner). Digoxintoxicitet har sällan rapporterats. Försiktighet ska dock iakttas när

esomeprazol ges i höga doser till äldre patienter. Den terapeutiska läkemedelsmonitoreringen av

digoxin ska då utökas.

Läkemedel som metaboliseras av CYP2C19

Esomeprazol hämmar CYP2C19, som är det viktigaste enzymet i metabolismen av esomeprazol. När

esomeprazol kombineras med andra läkemedel, som också metaboliseras via CYP2C19, t ex

diazepam, citalopram, imipramin, klomipramin, fenytoin, kan plasmakoncentrationen av dessa

läkemedel öka och en dossänkning kan behövas. Detta skall särskilt beaktas, när esomeprazol

förskrivs som vid-behovsbehandling.

Diazepam

Samtidig administrering av 30 mg esomeprazol och diazepam ledde till en 45% minskning av

clearance av diazepam.

Fenytoin

Samtidig administrering av 40 mg esomeprazol och fenytoin resulterade i en 13 % ökning av lägsta

plasmanivå av fenytoin hos patienter med epilepsi. Plasmakoncentrationerna av fenytoin bör därför

kontrolleras när behandling med esomeprazol påbörjas eller sätts ut.

Vorikonazol

Omeprazol (40 mg dagligen) ökade C

och AUC

för vorikonazol (ett CYP219 substrat) med 15 %

respektive 41 %.

Cisaprid

Samtidig administrering av 40 mg esomeprazol och cisaprid till friska försökspersoner resulterade i en

32 % ökning av ytan under plasmakoncentrationskurvan (AUC) och en 31 % förlängning av

halveringstiden men ingen signifikant ökning av maximal plasmanivå av cisaprid. Det något förlängda

QT-intervallet, som observerats när cisaprid gavs i monoterapi, förlängdes inte ytterligare, när cisaprid

gavs i kombination med esomeprazol.

Cilostazol

Omeprazol så väl som esomeprazol fungerar som hämmare av CYP2C19. Given i doserna 40 mg till

friska försökspersoner i en cross-over studie ökade omeprazol Cmax och AUC för cilostazol med

respektive 18 % och 26 %, och en av dess aktiva metaboliter med respektive 29 % och 69 %.

Warfarin

Samtidig administrering av 40 mg esomeprazol till patienter, som behandlades med warfarin, visade i

en klinisk studie att koagulationstiden låg innanför terapeutiskt riktområde. Under klinisk användning

har dock enstaka fall av klinisk relevant förhöjning av INR rapporterats vid samtidig användning av

esomeprazol och warfarin. Kontroll av koagulationstiden rekommenderas när behandling med

esomeprazol påbörjas eller sätts ut vid samtidig behandling med warfarin eller andra kumarinderivat.

Klopidogrel

Resultat från studier på friska försökspersoner har visat en farmakokinetisk/farmakodynamisk

interaktion mellan klopidogrel (300 mg laddningsdos/75 mg daglig underhållsdos) och esomeprazol

(40 mg p.o. dagligen), vilket resulterade i minskad exponering för klopidogrels aktiva metabolit med i

genomsnitt 40 %, och minskad maximal hämning av (ADP-inducerad) trombocytaggregation med i

genomsnitt 14 %.

När klopidogrel gavs tillsammans med en fast kombinationsdos av esomeprazol (20 mg) och

acetylsalicylsyra (81 mg) i en studie på friska försökspersoner minskades exponering för klopidogrels

aktiva metabolit med nästan 40 % jämfört med enbart klopidogrel. Den maximala hämningen av

(ADP-inducerad) trombocytaggregation hos dessa försökspersoner var dock densamma i båda

grupperna.

Det har rapporterats motstridiga data både från observationsstudier och kliniska studier avseende de

kliniska konsekvenserna av en farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktion med esomeprazol när

det gäller större kardiovaskulära händelser. För säkerhets skull ska samtidig användning av

klopidogrel undvikas.

Undersökta läkemedel utan kliniskt relevant interaktion

Amoxicillin och kinidin

Inga kliniskt relevanta interaktioner med amoxicillin eller kinidin har identifierats.

Naproxen eller rofecoxib

Studier som utvärderade samtidig administrering av esomeprazol och antingen naproxen eller

rofecoxib identifierade inte några kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner under

korttidsbehandling.

Andra läkemedels effekter på esomeprazols farmakokinetik

Läkemedel som hämmar CYP2C19 och/eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseras via CYP2C19 och CYP3A4. Samtidig administrering av esomeprazol och

en CYP3A4 hämmare, klaritromycin (500 mg 2 gånger dagligen) resulterade i att exponeringen

(AUC) av esomeprazol dubblerades. Samtidig administrering av esomeprazol och en kombinerad

hämmare av CYP2C19 och CYP3A4 kan resultera i mer än en fördubbling av esomeprazol

exponeringen, CYP2C19- och CYP3A4-hämmaren vorikonazol ökade AUC

för omeprazol med

280%. Dosjustering av esomeprazol är vanligtvis inte nödvändig i något av fallen. Dosjustering av

esomeprazol bör dock övervägas för patienter med väsentligt nedsatt leverfunktion och vid

långtidsbehandling. Långtidsbehandling är indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre, se

avsnitt 4.1).

Läkemedel som inducerar CYP2C19 och/eller CYP3A4

Läkemedel som är kända för att inducera CYP2C19 eller CYP3A4 eller båda (såsom rifampicin och

johannesört) kan leda till sänkt esomeprazol nivå i serum genom att öka metabolismen av

esomeprazol.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data beträffande användning av Nexium under graviditet är otillräckliga. Epidemiologiska

data från ett större antal graviditeter som exponerats för racematet omeprazol tyder inte på

missbildningar eller fostertoxicitet. Djurstudier med esomeprazol tyder inte på några direkta eller

indirekta ogynnsamma effekter avseende embryonal/fetal utveckling. Djurstudier med racematet tyder

inte på några direkta eller indirekta ogynnsamma effekter, avseende dräktighet, förlossning eller

postnatal utveckling. Försiktighet bör iakttas när Nexium förskrives till gravida kvinnor.

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300 och 1 000 graviditeter) tyder inte på någon

missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet av esomeprazol.

Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se

avsnitt 5.3).

Amning

Det är inte känt om esomeprazol utsöndras i human bröstmjölk. Det finns otillräcklig information

angående effekterna av esomeprazol hos nyfödda/spädbarn. Esomeprazol ska inte användas under

amningsperioden.

Fertilitet

Djurstudier med den racemiska blandningen av omeprazol som gavs som oral administrering visade

inga effekter med avseende på fertillitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Esomeprazol har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar

såsom yrsel (mindre vanlig) och synstörningar (sällsynta) har förekommit (se avsnitt 4.8). Om

patienterna påverkas ska de inte köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Huvudvärk, buksmärtor, diarré och illamående är bland de biverkningar som oftast har rapporterats i

kliniska prövningar (och även vid användning efter godkännande för försäljning). Dessutom är

säkerhetsprofilen likartad för olika formuleringar, behandlingsindikationer, åldersgrupper och

patientpopulationer. Inga dosrelaterade biverkningar har identifierats.

Tabell över biverkningar

Följande misstänkta eller identifierade biverkningar har rapporterats i det kliniska

prövningsprogrammet och i klinisk användning. Ingen av dessa har befunnits vara dosrelaterade:

Biverkningarna klassificeras efter frekvens: mycket vanliga ≥ 1/10; vanliga ≥ 1/100, < 1/10; mindre

vanliga ≥ 1/1 000, < 1/100; sällsynta ≥ 1/10 000, < 1/1 000; mycket sällsynta < 1/10 000; ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Sällsynta

Leukopeni, trombocytopeni

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Agranulocytos, pancytopeni

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner såsom feber,

angioödem och anafylaktisk reaktion

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mindre vanliga

Perifert ödem

Sällsynta

Hyponatremi

Metabolism och nutrition

Ingen känd

frekvens

Hypomagnesemi (se avsnitt 4.4); svår

hypomagnesemi kan korrelera med hypokalcemi.

Hypomagnesemi kan också associeras med

hypokalemi.

Mindre vanliga

Sömnlöshet

Sällsynta

Agitation, förvirring, depression

Psykiska störningar

Mycket sällsynta

Aggression, hallucinationer

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Dåsighet, parestesier, sömnighet

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynta

Smakförändringar

Ögon

Sällsynta

Dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Yrsel

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Sällsynta

Bronkospasm

Vanliga

Buksmärtor, förstoppning, diarré, gasbildning,

illamående/kräkning, funduskörtelpolyper

(godartade)

Mindre vanliga

Muntorrhet

Sällsynta

Stomatit, gastrointestinal candidiasis

Mag-tarmkanalen

Ingen känd

frekvens

Mikroskopisk kolit

Mindre vanliga

Förhöjning av leverenzymer

Sällsynta

Hepatit med eller utan gulsot

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Leversvikt, encefalopati hos leversjuka patienter

Mindre vanliga

Dermatit, klåda, hudutslag, nässelutslag

Sällsynta

Håravfall, fotosensitivitet

Mycket sällsynta

Erytema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom,

toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd

frekvens

Subakut kutan lupus erythematosus (se

avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Höft-, handleds- eller kotfrakturer (se avsnitt 4.4)

Sällsynta

Artralgi, myalgi

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Muskelsvaghet

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Interstitiell nefrit, i somliga patienter kan

njursvikt förekomma samtidigt

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket sällsynta

Gynekomasti

Allmänna symtom

Sällsynta

Allmän sjukdomskänsla, ökad svettning

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala,

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Erfarenhet av avsiktlig överdosering är mycket begränsad. Symtom som beskrivs i samband med

280 mg är gastrointestinala symtom och matthet. Singeldoser på

80 mg har tolererats väl. Ingen

specifik antidot är känd. Esomeprazol är i hög grad proteinbundet och därför svårt att eliminera med

dialys. Som vid all annan överdosering skall behandlingen vara symtomatisk och allmänt stödjande

åtgärder skall vidtas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel för magsår och gastroesofageal refluxsjukdom,

protonpumpshämmare

ATC-kod: A02BC05

Esomeprazol, S-isomeren av omeprazol, hämmar syrasekretionen i ventrikeln genom en målstyrd

verkningsmekanism och hämmar specifikt syrapumpen i parietalcellen. Både R- och S-isomeren har

likartad farmakodynamisk aktivitet.

Verkningsmekanism

Esomeprazol är en svag bas som koncentreras och omvandlas till aktiv form i den mycket sura miljön i

parietalcellens sekretoriska kanaler, där den hämmar enzymet H

-ATPas, dvs det sista steget i

syrasekretionsprocessen och ger en hämning av såväl basal som stimulerad syrasekretion.

Farmakodynamisk effekt

Peroral dosering med esomeprazol 20 mg och 40 mg ger hämning av syrasekretionen inom en timme.

Vid upprepad administrering med 20 mg esomeprazol 1 gång dagligen under 5 dagar minskas den

maximala syraproduktionen efter pentagastrinstimulering med i genomsnitt 90 %, uppmätt 6-7 timmar

efter dosering på dag 5.

Efter peroral dosering med 20 mg och 40 mg esomeprazol i 5 dagar hos patienter med symtomatisk

GERD bibehålles intragastriskt pH över 4 under i genomsnitt 13 respektive 17 timmar av en

24 timmars period. Andelen patienter, hos vilka ett intragastriskt pH över 4 bibehålls i minst 8, 12

respektive 16 timmar är för esomeprazol 20 mg 76 %, 54 % respektive 24 %. Motsvarande för

esomeprazol 40 mg är 97 %, 92% respektive 56%.

Ett samband mellan syrasekretionshämning och exponering kan ses om AUC används som

surrogatparameter.

Läkning av refluxesofagit uppnås för ca 78 % av patienterna inom 4 veckor med esomeprazol 40 mg

och för ca 93 % efter 8 veckor.

Under behandling med sekretionshämmande läkemedel ökar gastrin i serum som svar på den

minskade syrasekretionen. Dessutom ökar CgA på grund av en sänkt gastrisk surhetsgrad. Den ökade

CgA-nivån kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. Tillgängliga publicerade data tyder

på att behandlingen med protonpumpshämmare ska avbrytas mellan 5 dagar och 2 veckor före

CgA-mätningar. Detta gör det möjligt för CgA-nivåerna, som kan vara falskt förhöjda efter

PPI-behandling, att återgå till referensintervallet.

Ett ökat antal ECL-celler, möjligen relaterat till de ökade serumgastrinnivåerna, har observerats hos

både barn och vuxna under långtidsbehandling med esomeprazol. Fynden anses vara utan klinisk

betydelse.

Vid långtidsbehandling med syrasekretionshämmande läkemedel har en något ökad frekvens av

glandulära cystor i ventrikeln rapporterats. Dessa förändringar är fysiologiska och en konsekvens av

uttalad hämning av syrasekretionen. De är godartade och synes vara reversibla.

Minskad surhetsgrad i magen oavsett orsak, inklusive användning av protonpumpshämmare, ökar

frekvensen av magbakterier som normalt finns i mage-tarm. Behandling med protonpumpshämmare

kan leda till en något ökad risk för gastrointestinala infektioner, såsom

Salmonella

Campylobacter

samt hos patienter inlagda på sjukhus, möjligen också

Clostridium difficile

Pediatrisk population

Pediatrisk GERD – 1 till 11 år

I en multicenterstudie med parallella studiegrupper, behandlades 109 pediatriska patienter (1-11 år)

med endoskopiskt verifierad GERD med Nexium en gång dagligen i upp till 8 veckor för att utvärdera

säkerhet och tolerabilitet. Dosering i förhållande till patientens vikt var som följer:

Vikt < 20 kg: behandling med esomeprazol 5 mg eller 10 mg en gång dagligen.

Vikt

20 kg: behandling med esomeprazol 10 mg eller 20 mg en gång dagligen.

Patienterna undersöktes endoskopiskt med avseende på förekomst av erosiv esofagit.

Femtiotre patienter hade erosiv esofagit vid studiestart. 45 patienter följdes upp med endoskopi. Hos

43 (93,3 %) av dessa var den erosiva esofagiten läkt (88,9 %) eller förbättrat (4,4 %) efter 8 veckors

behandling.

GERD – 0 till 11 månaders ålder

I en placebokontrollerad studie (98 patienter, 1-11 månaders ålder) utvärderades effekt och säkerhet

hos patienter med tecken och symtom på GERD. Esomeprazol 1 mg/kg gavs dagligen i 2 veckor

(öppen fas) och 80 patienter inkluderades för ytterligare 4 veckor (dubbelblind utsättningsfas). Det

var ingen signifikant skillnad mellan esomeprazol och placebo för primära effektmåttet; avbrytande av

behandlingen på grund av förvärring av symtom.

I en placebokontrollerad studie (52 patienter, <1 månads ålder) utvärderades effekt och säkerhet hos

patienter med symtom på GERD. Esomeprazol 0,5 mg/kg gavs en gång dagligen under minst

10 dagar. Det var ingen signifikant skillnad mellan esomeprazol och placebo avseende primära

effektmåttet; förändring av antalet förekomster av symtom på GERD jämfört med antalet förekomster

av symtom på GERD vid randomisering.

Resultat från pediatriska studier visar vidare att 0,5 mg/kg och 1,0 mg/kg esomeprazol för spädbarn

som är <1 månad respektive 1 till 11 månader gamla minskade medelprocentandelen av tiden med

intraesofagealt pH < 4. Säkerhetsprofilen liknade den som gäller för vuxna.

I en studie fick pediatriska patienter med GERD (i åldern <1-17 år) långtidsbehandling med

protonpumpshämmare. 61% av barnen utvecklade lägre grader av ECL-cellshyperplasi utan känd

klinisk relevans och utan utveckling av atrofisk gastrit eller karcinoida tumörer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Esomeprazol är instabilt i sur miljö och administreras därför peroralt som magsaftresistenta

granulatkorn. Inversion till R-isomeren

in vivo,

är negligerbar. Absorptionen av esomeprazol är snabb,

och maximala plasmanivåer uppnås cirka 1-2 timmar efter dos. Den absoluta biotillgängligheten är

64 % efter en singeldos av 40 mg och ökar till 89 % efter upprepad dosering en gång dagligen.

Motsvarande siffror för 20 mg är 50 respektive 68 %. Samtidigt intag av föda både minskar och

fördröjer absorption av esomeprazol men har ingen signifikant inverkan på esomeprazols effekt på

intragastriskt pH.

Distribution

Distributionsvolymen vid steady state hos friska försökspersoner är cirka 0,22 l/kg kroppsvikt.

Esomeprazol är proteinbundet till 97%.

Metabolism

Esomeprazol metaboliseras fullständigt via cytokrom P450 systemet (CYP). Huvuddelen av dess

metabolism är beroende av det polymorfa isoenzymet CYP2C19, som katalyserar bildningen av

hydroxi- och desmetyl-metaboliterna av esomeprazol. Den återstående delen är beroende av ett annat

isoenzym, CYP3A4, vilket bildar esomeprazolsulfon, huvudmetaboliten i plasma.

Eliminering

De farmakokinetiska parametrarna nedan gäller huvudsakligen individer med ett fungerande

CYP2C19 enzym, s k snabba metaboliserare.

Total plasmaclearance är cirka 17 l/timme efter en singeldos och cirka 9 l/timme efter upprepad

dosering. Eliminationshalveringstiden i plasma är cirka 80 minuter efter upprepad dosering 1 gång

dagligen.Vid dosering 1 gång dagligen elimineras esomeprazol fullständigt från plasma mellan

dostillfällena utan tendens till ackumulering.

Esomeprazols huvudmetaboliter har ingen effekt på syrasekretionen. Närmare 80 % av en peroral dos

av esomeprazol utsöndras som metaboliter i urinen, resterande i faeces. Mindre än 1 % av

modersubstansen återfinns i urin.

Linjäritet/icke-linjäritet

Esomeprazols farmakokinetik har studerats vid doser på upp till 40 mg b.i.d. Ytan under

plasmakoncentration-tidskurvan (AUC) ökar efter upprepad dosering av esomeprazol. Denna ökning

är dosberoende och resulterar i en mer än dosproportionell ökning i AUC efter upprepad dosering.

Detta tids- och dosberoende orsakas av en reduktion av såväl första-passage metabolism som

systemisk clearance av esomeprazol, sannolikt orsakad av en hämning av CYP2C19 av esomeprazol

och/eller dess sulfonmetabolit.

Speciella patientgrupper

Långsamma metaboliserare

Ungefär 2,9

1,5 % av populationen saknar ett fungerande CYP2C19 enzym och kallas långsamma

metaboliserare. Hos dessa katalyseras metabolismen av esomeprazol förmodligen huvudsakligen via

CYP3A4. Efter upprepad dosering med 40 mg esomeprazol 1 gång dagligen var medelvärdet för ytan

under plasmakoncentration-tidskurvan ca 100 % högre hos långsamma metaboliserare än hos

individer, som har ett fungerande CYP2C19 enzym (snabba metaboliserare). Maximal

plasmakoncentration ökade med ca

60 %. Dessa fynd föranleder ingen dosjustering av esomeprazol.

Kön

Efter en singeldos på 40 mg esomeprazol är medelvärdet av ytan under plasmakoncentration-

tidskurvan ca 30 % högre hos kvinnor än hos män. Ingen könsskillnad ses efter upprepad dosering.

Dessa fynd föranleder ingen dosjustering av esomeprazol.

Nedsatt leverfunktion

Metabolismen av esomeprazol hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion kan försämras.

Metabolismen minskas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, vilket resulterar i en fördubbling

av ytan under plasmakoncentration-tidskurvan för esomeprazol. Därför bör en maximal dos av 20 mg

inte överskridas till patienter med gravt nedsatt

leverfunktion.

Esomeprazol eller dess

huvudmetaboliter visar ingen tendens att ackumulera vid dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med nedsatt njurfunktion har inte studerats i kliniska prövningar.

Eftersom njurarna svarar för utsöndringen av esomeprazols metaboliter men inte för eliminationen av

modersubstansen, kan en förändring av esomeprazols metabolism inte förväntas hos patienter med

nedsatt njurfunktion.

Äldre

Metabolismen av esomeprazol ändras inte signifikant hos äldre personer (71-80 år gamla).

Pediatrisk population

Ungdomar 12-18 år

Efter upprepad dosering av 20 och 40 mg esomeprazol till ungdomar 12-18 år, var totalexponeringen

(AUC) och tid till maximal plasmakoncentration (t

) likvärdiga mellan ungdomar och vuxna.

Barn 1-11 år

Efter upprepad dosering av 10 mg esomeprazol, var totalexponeringen (AUC) likvärdig hos samtliga

1-11-åriga och även likvärdig den totalexponering som setts med 20 mg dosen i gruppen ungdomar

och vuxna.

Efter upprepad dosering av 20 mg esomeprazol, var totalexponeringen (AUC) högre i gruppen 6-11 år

jämfört med gruppen ungdomar och vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Biverkningar som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer

motsvarande kliniska exponeringsnivåer, och med möjlig relevans för klinisk användning, var

följande: Karcinogenstudier på råtta med racematet har orsakat ECL-cellshyperplasi och karcinoider i

ventrikeln. Dessa effekter i magsäcken hos råtta orsakas av uttalad hypergastrinemi under lång tid,

sekundärt till minskad syraproduktion, och ses hos råtta vid lång tids administrering av

syrasekretionshämmare.Inga nya eller oväntade toxicitetsreaktioner som inte setts hos vuxna djur

observerades hos juvenila råttor och hundar efter administrering av esomeprasol i upp till 3 månader.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Esomeprazol-granulatkorn

Glycerolmonostearat 40-55

Hydroxypropylcellulosa

Hypromellos

Magnesiumstearat

Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30 %

Polysorbat 80

Sockersfärer (sackaros och majsstärkelse)

Talk

Trietylcitrat

Övriga granulatkorn

Citronsyra vattenfri (för pH-justering)

Krospovidon

Glukos

Hydroxypropylcellulosa

Gul järnoxid (E 172)

Xantangummi

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

Används inom 30 minuter efter beredning.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förpackning innehållande 28 eller 30 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Dospåsar (innehållande granulat): Laminat bestående av tre lager: polyetentereftalat (PET),

aluminium, low density polyeten (LDPE) som skyddar granulatet mot fukt

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Administrering via ventrikelsond

För en 10 mg dos, häll innehållet i en 10 mg dospåse i 15 ml vatten.

För en 20 mg dos, häll innehållet i två 10 mg dospåsar i 30 ml vatten.

Rör om.

Låt stå i några minuter tills blandningen tjocknar.

Rör om igen.

Dra upp suspensionen i en spruta.

Injicera genom sonden, fransk storlek 6 eller större, in i magen inom 30 minuter efter beredning.

Fyll sprutan på nytt med 15 ml vatten för en 10 mg dos och 30 ml för en 20 mg dos.

Skaka och skölj ur eventuellt återstående innehåll i sonden och injicera i magen.

Överbliven suspension ska kasseras.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

D-52078 Aachen

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

24616

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2007-11-23/2010-03-10

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-02-21

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen