Nevirapine Teva B.V. 400 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-11-2018

Aktiva substanser:
nevirapin (vattenfritt)
Tillgänglig från:
Teva BV
ATC-kod:
J05AG01
INN (International namn):
nevirapine (anhydrous)
Dos:
400 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
nevirapin (vattenfritt) 400 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53430
Tillstånd datum:
2016-08-11

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Nevirapine Teva B.V. 400 mg depottabletter

nevirapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nevirapine Teva B.V. är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Nevirapine Teva B.V.

Hur du tar Nevirapine Teva B.V.

Eventuella biverkningar

Hur Nevirapine Teva B.V. ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nevirapine Teva B.V. är och vad det används för

Nevirapine Teva B.V. hör till läkemedelsgruppen antiretrovirala medel, som används vid behandling

av infektion med Humant Immunbrist Virus (hiv-1).

Den aktiva substansen i ditt läkemedel kallas nevirapin. Nevirapin hör till en klass antiretrovirala

läkemedel som kallas icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (NNRTI). Omvänt transkriptas

är ett enzym som hiv behöver för att föröka sig. Nevirapin hindrar omvänt transkriptas från att arbeta.

Genom att hindra omvänt transkriptas från att arbeta, hjälper Nevirapine Teva B.V. till att hålla hiv-1-

infektionen under kontroll.

Nevirapine Teva B.V. är avsett för behandling av hiv-infekterade vuxna, ungdomar och barn från tre

års ålder som klarar av att svälja tabletter. Du måste använda Nevirapine Teva B.V. tillsammans med

andra antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de mediciner som är bäst för

dig.

Nevirapine Teva B.V. depottabletter ska endast användas efter en två-veckors behandling med en

annan typ av nevirapinläkemedel (tabletter med omedelbar frisättning eller suspension) såvida du

inte för närvarande tar dessa läkemedel och byter till depottabletter.

Nevirapin som finns i Nevirapine Teva B.V. kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Nevirapine Teva B.V.

Ta inte Nevirapine Teva B.V.

om du är allergisk mot nevirapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).

om du har använt nevirapin tidigare och varit tvungen att avsluta behandlingen på grund av:

svåra hudutslag

hudutslag med andra symtom till exempel:

feber

blåsbildning

sår i munnen

ögoninflammation

svullnad i ansiktet

allmän svullnad

andfåddhet

muskel- eller ledsmärta

allmän sjukdomskänsla

buksmärta

överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

leverinflammation (hepatit)

om du har svår leversjukdom

om du vid ett tidigare tillfälle varit tvungen att avbryta behandlingen med nevirapin på grund av

förändrad leverfunktion

om du tar medicin som innehåller växten johannesört (

Hypericum perforatum

). Detta örtmedel

kan leda till att Nevirapine Teva B.V. inte fungerar som avsett.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nevirapine Teva B.V..

Under de första 18 veckornas behandling med Nevirapine Teva B.V. är det mycket viktigt att

du och din läkare är uppmärksamma på tecken på lever- eller hudreaktioner. Dessa kan bli

svåra och till och med livshotande. Det är störst risk för sådana reaktioner under de första 6

veckornas behandling.

Om du får svåra hudutslag eller överkänslighet (allergiska reaktioner som kan uppträda i

form av hudutslag) tillsammans med andra biverkningar såsom

feber,

blåsor,

sår i munnen,

ögoninflammation,

ansiktssvullnad,

generell svullnad,

andfåddhet,

muskel- eller ledsmärta,

allmän sjukdomskänsla,

eller buksmärta

SKA DU SLUTA ANVÄNDA Nevirapine Teva B.V. och OMEDELBART KONTAKTA läkare

eftersom sådana reaktioner kan vara potentiellt livshotande och leda till döden. Om du någon

gång får symtom av milda utslag utan andra reaktioner ska du informera din läkare

omedelbart, för att få råd huruvida du ska sluta använda Nevirapine Teva B.V.

Om du får symtom som tyder på leverskada, såsom

- aptitförlust,

- illamående,

- kräkningar,

- gul hud (gulsot),

- buksmärta

ska du sluta använda Nevirapine Teva B.V. och kontakta läkare omedelbart.

Om du utvecklar allvarliga lever-, hud- eller överkänslighetsreaktioner när du använder

Nevirapine Teva B.V., ska du ALDRIG ANVÄNDA Nevirapine Teva B.V. igen utan att först

diskutera med din läkare.

Du måste använda nevirapin med den dosering din läkare har ordinerat. Detta är speciellt

viktigt under de första 14 dagarna av behandlingen (för ytterligare information, se ”Hur du

tar Nevirapine Teva B.V.”).

Följande patienter löper högre risk att utveckla leverproblem:

kvinnor

hepatit B- eller C-infekterade

förhöjda värden på leverfunktionsprover

tidigare obehandlade patienter med höga CD4-värden när nevirapinbehandlingen påbörjas

(kvinnor mer än 250 celler/mm

, män mer än 400 celler/mm

tidigare behandlade patienter med mätbar hiv-1 virusmängd i plasma och höga CD4-värden

när nevirapinbehandlingen påbörjas (kvinnor mer än 250 celler/mm

, män mer än 400

celler/mm

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner (som kan hänföras till AIDS-sjukdom), kan tecken och symtom på

inflammation från

tidigare infektioner

inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror

troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa

infektioner som kanske har funnits tidigare, men inte orsakat några symtom. Informera din läkare

omedelbart

om du märker några symtom på infektion.

Utöver opportunistiska infektioner kan

autoimmuna sjukdomar

(tillstånd som uppstår när

immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för

att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att

behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som

muskelsvaghet, svaghet som startar i händer och fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning,

skakningar eller hyperaktivitet, kontakta din läkare

omedelbart

för att få nödvändig behandling.

Förändringar i fettdistributionen kan förekomma hos patienter som får kombinerad antiretroviral

behandling. Kontakta din läkare om du noterar förändringar i kroppsfettet (se avsnitt 4 ”Eventuella

biverkningar”).

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som kallas

osteonekros

(vävnadsdöd i benvävnaden orsakat av strypt blodtillförsel till benet). Några av de

många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling,

användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, försvagat immunförsvar och högre

kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och

axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Om du tar nevirapin och zidovudin samtidigt, informera din läkare eftersom denne kan behöva

kontrollera dina vita blodkroppar.

Ta inte

Nevirapine Teva B. V. efter att ha utsatts för hiv-virus såvida du inte har blivit diagnosticerad

med hiv och instruerats av din läkare att ta nevirapin. Nevirapin botar inte hiv-infektionen. Därför kan

du fortsätta utveckla infektioner och andra sjukdomar som är förknippade med hiv-infektion. Du ska

därför bibehålla regelbunden kontakt med din läkare. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar

detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare

nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Prednison bör inte användas för att behandla utslag som beror på nevirapin.

Om du tar

preventivmedel via munnen

(till exempel p-piller) eller andra hormonella preventivmedel

under behandling med Nevirapine Teva B. V. så bör du också använda en barriärmetod (till exempel

kondom) för att förhindra graviditet och överföring av hiv.

Om du får hormonersättning mot klimakteriebesvär, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

Om du använder eller får rifampicin förskrivet för att behandla tuberkulos, informera din läkare innan

du tar det läkemedlet tillsammans med Nevirapine Teva B. V.

En del patienter som har tagit andra formuleringar av nevirapin-depottabletter har rapporterat att det

förekommit rester i avföringen som kan se ut som intakta tabletter. Baserat på tillgängliga data har

detta inte visat sig ha någon påverkan på effekten av dessa läkemedel.

Barn och ungdomar

Nevirapine Teva B. V. 400 mg depottabletter kan användas av barn om de:

är 8 år eller äldre och väger 43,8 kg eller mer

är äldre än 3 år och yngre än 8 år och väger 25 kg eller mer

har en kroppsyta på 1,17 m

eller mer

För mindre barn kan depottabletter med lägre dos eller oral suspension i flytande form finnas

tillgängliga.

Andra läkemedel och Nevirapine Teva B. V.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Informera din läkare om alla andra mediciner du använder innan behandling med

Nevirapine Teva B.V. påbörjas. Din läkare kan behöva ta ställning till om dina andra läkemedel

fortfarande fungerar och om dosen behöver ändras. Läs noga bipacksedlarna för alla andra hiv-

läkemedel som du ska använda tillsammans med Nevirapine Teva B. V.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder eller nyligen har använt:

johannesört (

Hypericum perforatum

, medicin mot nedstämdhet)

rifampicin (tuberkulos-läkemedel)

rifabutin (tuberkulos-läkemedel)

makrolider t ex klaritromycin (antibiotika)

flukonazol (mot svampinfektioner)

ketokonazol (mot svampinfektioner)

itrakonazol (mot svampinfektioner)

metadon (vid opiatutsättning)

warfarin (blodförtunnande)

hormonella preventivmedel (t ex p-piller)

atazanavir (hiv-läkemedel)

lopinavir/ritonavir (hiv-läkemedel)

fosamprenavir (hiv-läkemedel)

efavirenz (hiv-läkemedel)

etravirin (hiv-läkemedel)

rilpivirin (hiv-läkemedel)

delavirdin (hiv-läkemedel)

zidovudin (hiv-läkemedel)

boceprevir (mot hepatit C)

telaprevir (mot hepatit C)

elvitegravir/kobicistat (hiv-läkemedel)

Din läkare kommer att följa effekten av Nevirapine Teva B. V. och dessa läkemedel noga om du

använder dem tillsammans.

Nevirapine Teva B. V. med mat och dryck

Det finns inga hinder att ta Nevirapine Teva B. V. tillsammans med mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör avbryta amningen om du tar Nevirapine Teva B. V. I allmänhet rekommenderas de som är hiv-

infekterade att avstå från att amma, eftersom det är möjligt att din baby kan bli infekterad med hiv

genom din bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig utmattad när du använder Nevirapine Teva B. V. Var försiktig vid aktiviteter som

att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig utmattad ska du undvika uppgifter som kan

vara riskabla, som att köra bil eller använda redskap eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Nevirapine Teva B. V.

Du ska inte använda Nevirapine Teva B. V. enbart. Du måste använda det med

minst två

andra

antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de bästa läkemedlen för dig.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Dosering

Vuxna:

Under de första 14 dagarna (insättningsperioden) är dosen en nevirapintablett 200 mg en gång om

dagen. Efter 14 dagar är den vanliga dosen en 400 mg depottablett en gång per dag.

Det är mycket viktigt att du endast tar en nevirapintablett 200 mg per dag under de första 14 dagarna

(insättningsperioden). Om du får några hudutslag under denna period, ska du

inte

börja med

Nevirapine Teva B. V. depottabletter, kontakta i stället din läkare.

Denna 14 dagars insättningsperiod har visat sig medföra lägre risk för hudutslag.

Patienter som redan behandlas med tabletter med omedelbar frisättning eller oral suspension kan byta

till depottabletter utan insättningsperiod.

Eftersom nevirapin alltid måste ges tillsammans med andra läkemedel som hämmar hiv-virus, ska du

följa instruktionerna för dessa läkemedel noga. Dessa finns i bipacksedlarna för dessa läkemedel.

Om det behövs kommer din läkare att kontrollera om det finns depottabletter med lägre dos (för barn

från 3 år efter en insättningsperiod) eller oral suspension (för alla åldersgrupper).

Du ska fortsätta att använda Nevirapine Teva B. V. så länge läkaren rekommenderar det.

I avsnittet ”Varningar och försiktighet” ovan anges att din läkare kommer att följa leverprover och

vara uppmärksam på oönskade effekter, t ex hudutslag. Beroende på utvecklingen kan läkaren besluta

att avbryta eller avsluta behandlingen med nevirapin. Läkaren kan sedan besluta sig för att återuppta

behandlingen med en lägre dos.

Om du har nedsatt

njur- eller leverfunktion

, använd endast nevirapin 200 mg tabletter eller

nevirapin 50 mg/5 ml oral suspension. Din läkare kan kontrollera tillgängligheten av dessa andra

doseringsformer om de behövs.

Nevirapine Teva B. V. depottabletter ska endast tas via munnen. Tugga inte på tabletterna. Nevirapine

Teva B. V. kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Nevirapine Teva B. V.

Använd inte mer Nevirapine Teva B. V. än din läkare har förskrivit och som beskrivs i denna

bipacksedel. Det finns för närvarande begränsad information om effekterna av nevirapin vid

överdosering. Kontakta läkare om du har använt mer Nevirapine Teva B.V. än du ska.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Nevirapine Teva B. V.

Försök att inte missa någon dos. Om du upptäcker missad dos inom 12 timmar efter avsedd tidpunkt,

ska du ta den missade dosen så fort som möjligt. Om det har gått mer än 12 timmar efter avsedd

tidpunkt, ta istället bara nästa dos vid den ordinarie tidpunkten.

Om du slutar att ta Nevirapine Teva B. V.

Att ta alla doser av hiv-läkemedel vid rätt tidpunkt

leder till en stor ökning av effekten av din kombination av antiretrovirala läkemedel

minskar risken att din hiv-infektion blir resistent mot dina antiretrovirala läkemedel.

Det är viktigt att fortsätta använda Nevirapine Teva B. V. korrekt enligt anvisningarna ovan, om inte

din läkare säger till dig att sluta.

Om du avbryter behandlingen med Nevirapine Teva B. V. under mer än 7 dagar kommer din läkare att

föreslå att du startar insättningsperioden på 14 dagar med nevirapintabletter (se ovan) ännu en gång

innan du återgår till behandling en gång dagligen med Nevirapine Teva B. V. depottabletter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av blodfetter och blodsocker förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodfetter kan det ibland

finnas ett samband med själva hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

I avsnittet ”Varningar och försiktighet”, ovan, anges att de viktigaste biverkningarna av

nevirapintabletter är svåra och livshotande hudreaktioner samt allvarliga leverskador. Dessa

reaktioner förekommer främst under de första 18 veckornas behandling med nevirapin. Denna

period kräver därför noggrann uppföljning av din läkare.

Om du vid något tillfälle observerar några hudutslag ska du informera din läkare

omedelbart

När hudutslag förekommer är de normalt milda till medelsvåra. Hos vissa patienter kan emellertid

utslag, som framträder som blåsbildning i huden, vara svåra eller livshotande (Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys) och dödsfall har rapporterats. De flesta fall av utslag, både

svåra och milda till medelsvåra, uppträder under de första 6 veckornas behandling.

Om hudutslag och illamående uppträder samtidigt, måste du

avbryta behandlingen och uppsöka din

läkare omedelbart

Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan förekomma. Sådana reaktioner kan förekomma i

form av anafylaxi (en svår form av allergisk reaktion) med symtom som:

hudutslag

ansiktssvullnad

andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

anafylaktisk chock

Överkänslighetsreaktioner kan också förekomma som hudutslag tillsammans med andra biverkningar

som:

feber

blåsor på huden

sår i munnen

ögoninflammation

ansiktssvullnad

allmän svullnad

andfåddhet

muskel- eller ledsmärta

en minskning av antalet vita blodkroppar (granulocytopeni)

allmän sjukdomskänsla

allvarliga problem med lever- eller njurar (lever- eller njursvikt)

Tala OMEDELBART om för din läkare

om du får hudutslag och någon av de andra biverkningarna

som hör till en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Sådana reaktioner kan vara livshotande.

Onormal leverfunktion har rapporterats vid behandling med nevirapin. Detta inkluderar några fall av

inflammation i levern (hepatit) som kan vara plötslig och intensiv (fulminant hepatit) och leversvikt,

som båda kan leda till döden.

Informera din läkare om du upplever något av följande kliniska symtom på leverskada:

aptitlöshet

illamående

kräkningar

gul hud (gulsot)

buksmärta

Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt nevirapin 200 mg tabletter

under den 14 dagar långa insättningsperioden:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

hudutslag

feber

huvudvärk

buksmärta

illamående

lös avföring (diarré)

trötthet (utmattning)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

allergisk reaktion (överkänslighet)

allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

eller anafylaktisk chock

läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili

(förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom)

plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

gul hud (gulsot)

nässelutslag (urtikaria)

vätskeansamlingar under huden (angioödem)

kräkningar

muskelsmärta (myalgi)

ledsmärta (artralgi)

minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

avvikande leverfunktionsprover

minskad blodfosfor

ökat blodtryck

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

leverinflammation (hepatit)

minskat antal av röda blodkroppar (anemi)

Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt nevirapin depottabletter

en gång per dag som underhållsbehandling.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

hudutslag

huvudvärk

buksmärta

illamående

leverinflammation (hepatit)

trötthet (utmattning)

avvikande leverfunktionsprover

feber

kräkningar

lös avföring (diarré)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

allergisk reaktion (överkänslighet)

allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

eller anafylaktisk chock

läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili

(förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom)

plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

minskat antal röda blodkroppar (anemi)

minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

gul hud (gulsot)

nässelutslag (urtikaria)

vätskeansamlingar under huden (angioödem)

muskelsmärta (myalgi)

ledsmärta (artralgi)

minskad blodfosfor

ökat blodtryck

När nevirapin använts tillsammans med andra hiv-läkemedel har även följande biverkningar

rapporterats:

minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar

inflammation i bukspottkörteln

minskad eller onormal känsel i huden

Dessa biverkningar förekommer ofta vid behandling med andra hiv-läkemedel och kan förväntas

uppträda när nevirapin används i kombination med andra läkemedel. Det är dock inte troligt att dessa

biverkningar orsakas av behandlingen med nevirapin.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Minskning av vita blodkroppar (granulocytopeni) kan förekomma, vilket är mer vanligt hos barn. En

minskning av röda blodkroppar (anemi), som kan ha samband med nevirapinbehandlingen, observeras

också oftare hos barn. Liksom vid hudutslag, var vänlig informera din läkare om alla biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Nevirapine Teva B. V. ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret eller burketiketten efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nevirapin.

En depottablett innehåller 400 mg nevirapin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, polyetenoxid, kolloidal vattenfri

kiseldioxid och magnesiumsterat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nevirapine Teva B.V. är vita till benvita, ovala, bikonvexa tabletter, ungefär 20,5 mm långa och 10

mm breda, präglade med ”400” på ena sidan och omärkta på andra.

Depottabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar innehållande 10, 10x1, 30, 30x1, 60, 60x1,

90, 90x1, 100 och 100x1 depottabletter och i HDPE-burkar innehållande 30 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Haarlem, Nederländerna

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Helsingborg, Sverige

Tillverkare

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen, Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-11

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Nevirapine Teva B.V. 400 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje depottablett innehåller 400 mg nevirapin (vattenfritt).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett.

Vit till benvit, oval, bikonvex depottablett, ungefär 20,5 mm lång och 10 mm bred. Ena sidan är

präglad med ”400” och andra sidan är omärkt.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Nevirapine Teva B.V. används i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av

hiv-1-infektion hos vuxna, ungdomar och barn från tre års ålder och uppåt som kan svälja tabletter (se

avsnitt 4.2).

Depottabletter är inte lämpliga till insättningsperioden på 14 dagar för patienter som börjar ta

nevirapin. Andra nevirapin-formuleringar som tabletter med omedelbar frisättning eller oral

suspension kan finnas tillgängliga och bör användas därefter (se avsnitt 4.2).

Den kliniska erfarenheten med nevirapin härrör främst från kombinationsbehandling med omvända

transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI). Valet av fortsatt behandling efter Nevirapine Teva B.V.

ska baseras på klinisk erfarenhet och resistenstestning (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Nevirapine Teva B.V. bör administreras av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektioner.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen nevirapin för patienter som påbörjar nevirapinbehandling är en 200 mg

tablett med omedelbar frisättning per dag under de första 14 dagarna (denna insättningsperiod ska

användas eftersom det har visat sig att den leder till lägre frekvens av hudutslag) följt av en 400 mg

depottablett en gång per dag i kombination med minst två andra antiretrovirala läkemedel.

Patienter som behandlas med nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per dag:

Patienter som redan behandlas med nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per dag i

kombination med andra antiretrovirala läkemedel kan byta till Nevirapine Teva B.V. 400 mg

depottabletter en gång per dag i kombination med andra antiretrovirala läkemedel utan

insättningsperiod med tabletter med omedelbar frisättning.

Nevirapine Teva B.V. ska kombineras med minst två andra antiretrovirala medel. Vid samtidig

behandling bör tillverkarnas dosrekommendationer följas.

Om patienten upptäcker att en dos har missats inom 12 timmar efter att den skulle tagits, bör patienten

ta den missade dosen så snart som möjligt. Om en dos missas och det har gått mer 12 timmar, bör

patienten ta nästa dos vid den vanliga tiden.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar tre år och äldre:

Enligt pediatriska dosrekommendationer kan Nevirapine Teva B.V. 400 mg depottabletter också tas

av barn, enligt doseringsschemat för vuxna, om de:

är ≥ 8 år och väger 43,8 kg eller mer eller

är < 8 år och väger 25 kg eller mer eller

har en kroppsyta på 1,17 m

eller mer enligt Mostellers formel.

För pediatriska patienter som är 3 år eller äldre som inte uppfyller kriterierna ovan kan andra lämpliga

formuleringar (så som 50 mg och 100 mg depottabletter) finnas tillgängliga.

Barn under tre år

Säkerhet och effekt för nevirapin depottabletter för barn under tre års ålder har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

För patienter yngre än 3 år och för alla andra ålderskategorier kan andra lämpliga formuleringar,

såsom en oral suspension med direkt frisättning, finnas tillgängliga.

Överväganden vid dosering

Den totala dagsdosen ska inte överskrida 400 mg för någon patient vid någon tidpunkt av

behandlingen. Patienterna ska informeras om vikten av att ta Nevirapine Teva B.V. varje dag enligt

ordination.

För patienter som får hudutslag under insättningsperioden på 14 dagar med 200 mg/dag, ska

behandling med Nevirapine Teva B.V. inte sättas in förrän utslagen försvunnit. Hudutslagen ska

övervakas noggrant (se avsnitt 4.4). Behandling med 200 mg nevirapin med omedelbar frisättning ska

inte fortsätta i mer än 28 dagar, då en alternativ behandling ska sättas in p.g.a. eventuell risk för

underexponering och resistens.

Patienter som avbryter behandlingen med nevirapin under mer än 7 dagar, ska börja på nytt med den

rekommenderade doseringen, efter en insättningsperiod på två veckor med nevirapin med omedelbar

frisättning.

Viss toxicitet fordrar att behandlingen med Nevirapine Teva B.V. avbryts (se avsnitt 4.4).

Speciella patientgrupper

Äldre

Nevirapin har inte undersökts hos patienter över 65 år.

Nedsatt njurfunktion

För vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som kräver dialys rekommenderas en extra dos

nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning efter varje dialysbehandling. Patienter med

kreatininclearance ≥ 20 ml/min behöver inte denna dosjustering, se avsnitt 5.2. För pediatriska

patienter med nedsatt njurfunktion som behandlas med dialys rekommenderas att patienten efter varje

dialysbehandling får en extra dos nevirapin oral suspension eller tabletter med omedelbar frisättning,

som motsvarar 50 % av den rekommenderade dagliga dosen av nevirapin oral suspension eller

tabletter med omedelbar frisättning, som en hjälp att motverka effekten av dialys på

nevirapinclearance. Nevirapin-depottabletter har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion

varför nevirapin med omedelbar frisättning bör användas. Tillgänglighet för dessa andra

formuleringar, t.ex. tabletter med omedelbar frisättning/oral suspension bör kontrolleras.

Nedsatt leverfunktion

Nevirapin ska inte användas till patienter med svår nedsättning av leverfunktionen (Child-Pugh C, se

avsnitt 4.3). Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med milt till måttligt nedsatt leverfunktion

(se avsnitt 4.4 och 5.2). Nevirapin-depottabletter har inte studerats hos patienter med nedsatt

leverfunktion och nevirapintabletter med omedelbar frisättning kan finnas tillgängliga och bör

användas.

Administreringssätt

Depottabletterna ska tas med vätska, och ska inte krossas eller tuggas. Nevirapine Teva B.V. kan tas

med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Återinsättning till patienter där behandlingen satts ut permanent på grund av svåra hudutslag,

hudutslag med allmänpåverkan, överkänslighetsreaktioner eller klinisk hepatit orsakat av nevirapin.

Patienter med svår leversvikt (Child-Pugh C) eller utgångsvärde för ASAT eller ALAT > 5 gånger

normalvärdet får inte behandlas förrän utgångsvärdet för ASAT/ALAT stabiliserats vid < 5 gånger

normalvärdet.

Återinsättning till patienter som vid tidigare behandling med nevirapin hade ASAT eller ALAT > 5

gånger normalvärdet under nevirapinbehandling, och där förändringen i leverfunktion återkommer vid

återinsättning av nevirapin (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av naturläkemedel som innehåller johannesört (

Hypericum perforatum

) p.g.a.

risk för minskad plasmakoncentration och försämrad klinisk effekt av nevirapin (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Nevirapine Teva B.V. ska endast användas i kombination med minst två andra antiretrovirala

läkemedel (se avsnitt 5.1). Nevirapine Teva B.V. ska inte användas som det enda aktiva antiretrovirala

läkemedlet, då det har visat sig att monoterapi med ett antiretroviralt läkemedel leder till

virusresistens.

De första 18 veckornas behandling med nevirapin är en kritisk period som kräver noggrann

monitorering av patienterna med avseende på svåra och livshotande hudreaktioner (t.ex. fall

av Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN)) och allvarlig

hepatit/leversvikt. Risken är störst för att leverbiverkningar och hudreaktioner skall inträffa

under de första 6 behandlingsveckorna. Det finns dock risk för att leverbiverkningarna

kvarstår efter denna tidsperiod och monitoreringen ska fortsätta med täta intervall. Kvinnligt

kön och höga CD4-värden (>250/mm

3

hos vuxna kvinnor och >400/mm

3

hos vuxna män) vid

start med nevirapinbehandling löper större risk för leverbiverkningar om patienten har

detekterbar hiv-1 RNA i plasma dvs. ≥ 50 kopior/ml - vid insättning av nevirapin. Eftersom

allvarlig och livshotande levertoxicitet har observerats i kontrollerade och okontrollerade

studier, framförallt hos patienter med plasma hiv-1 virusmängd på 50 kopior/ml eller mer, bör

nevirapin inte ordineras till vuxna kvinnor med mer än 250 CD4-celler/mm

3

eller till vuxna

män med mer än 400 CD4-celler/mm

3

med detekterbar hiv-1 RNA i plasma såvida inte nyttan

uppväger risken.

I vissa fall har leverskadan fortskridit trots utsättning av behandlingen. Patienter som

utvecklar tecken eller symtom på hepatit, svåra hudreaktioner eller överkänslighetsreaktioner

måste avbryta nevirapinbehandlingen och omedelbart söka läkare. Nevirapin får inte

återinsättas efter allvarliga lever-, hud- eller överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.3).

Dosen måste följas noga, speciellt under den inledande 14-dagarsperioden (se avsnitt 4.2).

Hudreaktioner

Svåra och livshotande hudreaktioner, inklusive dödsfall, har förekommit hos patienter som behandlats

med nevirapin, huvudsakligen under de första 6 veckornas behandling. Hudreaktionerna har

inkluderat fall av Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys och

överkänslighetsreaktioner karakteriserade av hudutslag, allmänpåverkan och påverkan på inre organ.

Patienterna ska följas noggrant under de första 18 veckornas behandling. Patienterna ska även följas

noga om isolerade hudutslag förekommer. Behandlingen med nevirapin måste avbrytas hos patienter

som utvecklar svåra hudutslag eller hudutslag med allmänpåverkan (som feber, hudblåsor, sår i

munnen, konjunktivit, ansiktsödem, muskelvärk, ledvärk eller allmän sjukdomskänsla) inklusive

Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys. Nevirapin måste sättas ut och ska ej

återinsättas hos patienter som uppvisar överkänslighetsreaktioner (karaktäriserade av hudutslag samt

allmänpåverkan, samt visceralt engagemang som hepatit, eosinofili, granulocytopeni och

njurpåverkan) se avsnitt 4.4.

Tillförsel av Nevirapine Teva B.V. i högre dos än rekommendationen ovan kan leda till mer frekventa

och allvarligare hudreaktioner, t.ex. Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

Rabdomyolys har observerats hos patienter med hud- och/eller leverreaktioner i samband med

användning av nevirapin.

Samtidig tillförsel av prednison (40 mg/dag under de första 14 dagarnas behandling med nevirapin

med omedelbar frisättning) har icke visats leda till minskad incidens av nevirapinrelaterade hudutslag,

och kan vara relaterat till en ökad incidens och allvarlighetsgrad av hudutslag under de första 6

veckornas behandling med nevirapin.

Vissa riskfaktorer för att utveckla allvarliga hudreaktioner har identifierats, bl. a. bristande följsamhet

när det gäller den initiala doseringen på 200 mg dagligen under insättningsperioden och lång

fördröjning mellan de första symtomen och kontakt med läkare. För kvinnor förefaller risken större än

för män att utveckla hudutslag, vare sig de behandlas med nevirapin eller får behandling som inte

innehåller nevirapin.

Patienten bör informeras om att en allvarlig biverkan av nevirapin är hudutslag. De bör rådas att

snabbt ta kontakt med sin läkare om de får någon form av hudutslag och undvika dröjsmål mellan de

första symtomen och kontakt med läkare. De flesta hudutslag som förekommer vid behandling med

nevirapin uppträder under de första 6 veckornas behandling. Patienten ska därför noga följas

beträffande förekomst av hudutslag under den perioden.

Patienten bör informeras om att de inte ska påbörja behandling med Nevirapine Teva B.V.

depottabletter förrän alla hudutslag som uppträdde under insättningsperioden på 14 dagar med

nevirapintabletter med omedelbar frisättning har försvunnit. Doseringen en gång dagligen med

nevirapintabletter med omedelbar frisättning ska inte fortsätta i mer än 28 dagar, då en alternativ

behandling ska sökas p.g.a. eventuell risk för underexponering och resistens.

Den patient som får svåra hudreaktioner eller hudutslag med allmänpåverkan som feber, hudblåsor,

sår i munnen, konjunktivit, ansiktsödem, muskelvärk, ledvärk eller allmän sjukdomskänsla, ska

avbryta behandlingen och omedelbart söka läkare. Hos dessa patienter får nevirapin inte återinsättas.

Om patienten har hudutslag som misstänks vara orsakade av nevirapin, ska leverfunktionsprover tas.

Hos patienter med måttlig till allvarlig ökning (ASAT eller ALAT mer än 5 gånger normalvärdet)

ska nevirapin sättas ut permanent.

Om överkänslighetsreaktioner förekommer, karaktäriserade av hudutslag och samtidig

allmänpåverkan, som feber, led- och muskelsmärtor, lymfadenopati, samt visceralt engagemang som

hepatit, eosinofili, granulocytopeni och njurpåverkan måste behandlingen med nevirapin avbrytas

permanent och får ej återinsättas (se avsnitt 4.3).

Leverreaktioner

Svår eller livshotande leverskada, även fatal fulminant hepatit, har förekommit hos patienter som

behandlats med nevirapin. De första 18 veckornas behandling är en kritisk period som kräver

noggrann monitorering. Risken för leverbiverkningar är störst under de första 6 veckornas behandling.

Risken kvarstår dock även efter denna period och monitorering ska därför genomföras med täta

intervall under hela behandlingen.

Rabdomyolys har observerats hos patienter med hud- och/eller leverreaktioner i samband med

användning av nevirapin.

Ökade nivåer av ASAT och ALAT ≥ 2,5 gånger normalvärdet och/eller samtidig infektion med

hepatit B och/eller C vid påbörjad antiretroviral behandling är generellt relaterat till ökad risk för

leverbiverkningar under antiretroviral behandling, inklusive behandling som innefattar nevirapin.

Kvinnligt kön och förhöjt antal CD4-celler vid insättning av nevirapin till ej tidigare behandlade

patienter är förknippat med större risk för leverbiverkningar. I en retrospektiv analys av poolade

kliniska studier med nevirapin tabletter med omedelbar frisättning hade kvinnor tre gånger högre risk

än män för symtomatiska leverbiverkningar, ofta associerade med hudutslag (5,8 % resp. 2,2 %). Ej

tidigare behandlade patienter oavsett kön med detekterbart hiv-1 RNA i plasma och med höga CD4-

värden när behandlingen med nevirapin påbörjades hade högre risk för symtomatiska

leverbiverkningar med nevirapin. Framförallt patienter med plasma hiv-1 virusmängd på 50 kopior/ml

eller mer, kvinnor med CD4-värden > 250 celler/mm

hade 12 gånger högre risk för symtomatiska

leverbiverkningar jämfört med kvinnor med CD4-värden < 250 celler/mm

(11,0% resp. 0,9 %). En

ökad risk observerades hos män med detekterbart hiv-1 RNA i plasma och med CD4-värden > 400

celler/mm

(6,3 % jämfört med 1,2 % för män med CD4-värden < 400 celler/mm

). Denna ökade risk

för toxicitet baserad på CD4-nivå har inte setts hos patienter med ej detekterbar (dvs. < 50 kopior/ml)

virusmängd i plasma.

Patienter ska informeras om att leverreaktioner är en av de allvarliga biverkningarna med nevirapin,

vilket kräver noggrann kontroll under de första 18 veckorna. De ska informeras om att symtom som

tyder på hepatit ska föranleda utsättning av nevirapin och att de omedelbart ska söka läkare bl.a. för

kontroll av leverprover.

Levermonitorering

Laboratorieundersökningar inklusive leverfunktionsprov ska göras före behandling med nevirapin och

med lämpliga intervall under behandlingen.

Avvikande leverfunktionsvärden har rapporterats under behandling med nevirapin, vissa under de

första veckornas behandling.

Asymtomatisk ökning av leverenzymer har ofta beskrivits och utgör inte nödvändigtvis en

kontraindikation för användning av nevirapin. Asymtomatisk ökning av gamma-GT utgör inte någon

kontraindikation för fortsatt behandling.

Kontroll av leverfunktionen ska ske varannan vecka under de första 2 månadernas behandling, efter 3

månaders behandling och därefter regelbundet. Kontroller bör genomföras om patienten har symtom

som tyder på hepatit och/eller överkänslighet.

För patienter som redan står på en regim med nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per dag,

som byter till Nevirapine Teva B.V. depottabletter en gång per dag, behöver inte monitoreringschemat

ändras.

Om ASAT eller ALAT är ≥ 2,5 gånger normalvärdet före eller under behandlingen bör

leverfunktionsvärdena kontrolleras med tätare intervall i samband med de ordinarie läkarbesöken.

Nevirapin får inte ges till patienter med utgångsvärde för ASAT eller ALAT > 5 gånger normalvärdet

förrän utgångsvärdet ASAT/ALAT har stabiliserats vid < 5 gånger normalvärdet (se avsnitt 4.3).

Läkare och patienter ska vara uppmärksamma på tidiga tecken eller symtom på hepatit, som

aptitlöshet, illamående, gulsot, bilirubinuri, kittfärgad faeces, hepatomegali eller ömhet över levern.

Patienterna ska instrueras att omedelbart söka läkare om dessa symtom uppträder.

Om ASAT eller ALAT stiger till mer än 5 gånger normalvärdet under behandlingen, ska

nevirapin omedelbart sättas ut. Om ASAT och ALAT återvänder till utgångsvärdet och om

patienten inte har några kliniska tecken eller symtom på hepatit, hudutslag, allmänpåverkan

eller andra fynd som antyder nedsatt organfunktion, kan det vara möjligt att återinsätta

nevirapin, efter bedömning från fall till fall, med en initial dos av nevirapin 200 mg med

omedelbar frisättning en gång per dag under 14 dagar och därefter Nevirapine Teva B.V. 400

mg depottabletter en gång per dag. I dessa fall ska leverfunktionen kontrolleras oftare. Om

förändringen i leverfunktion återkommer, ska nevirapin sättas ut permanent.

Om klinisk hepatit förekommer, karaktäriserad av aptitlöshet, illamående, kräkningar,

ikterus OCH laboratoriefynd (som måttlig eller grav avvikelse i leverfunktionsvärdena (exkl.

gamma-GT)) ska nevirapin sättas ut permanent. Nevirapine Teva B.V. får inte återinsättas hos

patienter som krävt permanent utsättning p.g.a. klinisk hepatit orsakad av nevirapin.

Leversjukdomar

Säkerhet och effekt av nevirapin har inte säkerställts hos patienter med signifikant underliggande

leversjukdom. Nevirapine Teva B.V. är kontraindicerat hos patienter med svår leversvikt (Child-Pugh

C, se avsnitt 4.3). Farmakokinetiska studier tyder på att försiktighet bör iakttagas när nevirapin ges till

patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B). Patienter med kronisk hepatit B eller C,

som behandlas med kombinerad antiretroviral terapi har förhöjd risk för svåra eller potentiellt fatala

leverbiverkningar. Vid samtidig antiviral terapi mot hepatit B eller C, se relevant produktinformation

för dessa läkemedel.

Patienter med befintlig nedsättning av leverfunktionen, inklusive kronisk aktiv hepatit, har ökad

frekvens leverfunktionsstörningar under antiretroviral kombinationsbehandling och ska monitoreras

enligt gällande praxis. Om det finns tecken på försämrad leversjukdom hos dessa patienter, bör man

överväga att avbryta eller sätta ut behandlingen.

Andra varningar

Postexpositionsprofylax: Svår levertoxicitet, inklusive transplantationskrävande leverinsufficiens, har

rapporterats hos personer utan hiv-infektion, som fått upprepade nevirapindoser som

postexpositionsprofylax (PEP), en ej godkänd indikation. Användning av nevirapin för PEP har inte

utvärderats i någon specifik studie, detta gäller särskilt frågan om behandlingens duration. Från denna

användning avrådes därför bestämt.

Kombinationsbehandling med nevirapin botar inte hiv-1-infektionen. Patienten kan fortsätta uppleva

sjukdomssymtom som är förbundna med avancerad hiv-1-infektion, inklusive opportunistiska

infektioner.

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Hormonella antikonceptionsmedel, frånsett depo-medroxiprogesteronacetat (DMPA), ska inte

användas som enda antikonceptionsmetod av kvinnor som behandlas med Nevirapine Teva B.V.,

eftersom nevirapin kan sänka plasmakoncentrationen av dessa läkemedel. Av detta skäl

rekommenderas barriärantikonception (t.ex. kondom). I de fall postmenopausal hormonbehandling

används under behandling med nevirapin, bör dess terapeutiska effekt följas.

Vikt och metabola parametrar:

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

I kliniska studier har nevirapin förknippats med ökat HDL-kolesterol och en genomgående förbättring

av kvoten totalkolesterol och HDL-kolesterol. Eftersom specifika studier saknas är dock den kliniska

betydelsen av detta okänd. Dock har nevirapin inte visats orsaka glukosstörningar.

Osteonekros:

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive

kortikosteroidanvändning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så

har fall av osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller

långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka

läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Immunreaktiveringssyndrom:

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av antiretroviral kombinationsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaktion på

asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska

tillstånd eller förvärrande av symtom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första

veckorna eller månaderna efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är

cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och

Pneumocystis

jirovecii

pneumoni. Varje symtom på inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov.

Autoimmuna sjukdomar (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid

immunreaktivering; dock är den rapporterade tidpunkten för debut mer varierad och dessa händelser

kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjats.

Tillgängliga farmakokinetiska data tyder på att samtidig behandling med rifampicin och nevirapin bör

undvikas. Dessutom ska följande kombinationer med Nevirapine Teva B.V. undvikas; efavirenz,

ketokonazol, delavirdin, etravirin, rilpivirin, elvitegravir (i kombination med kobicistat), atazanavir (i

kombination med ritonavir), boceprevir; fosamprenavir (om inte samtidig behandling med lågdos

ritonavir) (se avsnitt 4.5).

Granulocytopeni är vanligen associerad med zidovudin. Patienter som får nevirapin och zidovudin

samtidigt och särskilt pediatriska patienter och patienter som får högre doser zidovudin eller patienter

med dålig benmärgsreserv, i synnerhet de med framskriden hiv-sjukdom, har en ökad risk för

granulocytopeni. Hos dessa patienter bör hematologiska parametrar följas noggrant.

En del patienter som har tagit andra formuleringar av nevirapin-depottabletter har rapporterat att det

förekommit rester i avföringen som sett ut som intakta tabletter. Baserat på tillgängliga data har inte

detta visat sig ha någon påverkan på den kliniska effekten för dessa formuleringar.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande data har tagits fram med nevirapintabletter med omedelbar frisättning, men de förväntas

gälla alla beredningsformer.

Nevirapin är en inducerare av CYP3A och potentiellt av CYP2B6, med maximal induktion inom 2-4

veckor efter att behandlingen med flera doser per dag påbörjats.

Hos substanser som metaboliseras på detta sätt kan plasmakoncentrationen minska vid samtidig

tillförsel av nevirapin. Därför rekommenderas noggrann monitorering av den terapeutiska effekten när

läkemedel som metaboliseras av P450 används tillsammans med nevirapin.

Absorptionen av nevirapin påverkas inte av föda, antacida eller läkemedel som innehåller alkaliska

buffertsystem.

Interaktionsdata presenteras som geometriskt medelvärde med 90 % konfidensintervall (90 % KI), när

dessa data fanns tillgängliga. EF = ej fastställd ↑ = ökning, ↓ = minskning, ↔ = ingen ändring

Läkemedel per

terapiområde

Interaktion

Rekommendationer vid

samtidig administrering

VIRUSHÄMMANDE MEDEL

ANTIRETROVIRALA MEDEL

NRTI

Didanosin

100-150 mg två

gånger

dagligen

Didanosin AUC ↔ 1,08 (0,92–1,27)

Didanosin C

Didanosin C

↔ 0,98 (0,79–1,21)

Didanosin och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Emtricitabin

Emtricitabin är inte en hämmare av

humana CYP 450-enzymer.

Nevirapine Teva B.V. och

emtricitabin kan användas

samtidigt utan dosjustering.

Abakavir

I humana levermikrosomer, hämmar inte

abakavir cytokrom P450-isoformer.

Nevirapine Teva B.V. och

abakavir kan användas

samtidigt utan dosjustering.

Lamivudin

150 mg två gånger

dagligen

Ingen skillnad i apparent clearance eller

distributionsvolym för lamivudin, vilket

tyder på att nevirapin inte har någon

inducerande effekt på clearance av

lamivudin.

Lamivudin och Nevirapine

Teva B.V. kan användas

samtidigt utan dosjustering.

Stavudin:

30/40 mg två gånger

dagligen

Stavudin AUC ↔ 0,96 (0,89–1,03)

Stavudin C

Stavudin C

↔ 0,94 (0,86–1,03)

Nevirapin: jämfört med historiska

kontroller föreföll nivåerna vara

oförändrade.

Stavudin och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Tenofovir

300 mg en gång

dagligen

Plasmanivåerna av tenofovir förblir

oförändrade vid samtidig administrering

med nevirapin.

Plasmanivåerna av nevirapin ändrades

inte vid samtidig administrering av

tenofovir.

Tenofovir och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Zidovudin

100-200 mg tre gånger

dagligen

Zidovudin AUC ↓ 0,72 (0,60–0,96)

Zidovudin C

Zidovudin C

↓ 0,70 (0,49–1,04)

Nevirapin: zidovudin har inte någon

effekt på dess farmakokinetik.

Zidovudin och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Granulocytopeni är vanligen

associerad med zidovudin.

Patienter som får nevirapin och

zidovudin samtidigt och särskilt

pediatriska patienter och

patienter som får högre doser

zidovudin eller patienter med

dålig benmärgsreserv, i

synnerhet de med framskriden

hiv-sjukdom, har en ökad risk

för granulocytopeni. Hos dessa

patienter bör hematologiska

parametrar följas noggrant.

NNRTI

Efavirenz

600 mg en gång

dagligen

Efavirenz AUC ↓ 0,72 (0,66–0,86)

Efavirenz C

↓ 0,68 (0,65–0,81)

Efavirenz C

↓ 0,88 (0,77–1,01)

Samtidig behandling med

efavirenz och Nevirapine Teva

B.V. rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4), på grund av additiv

toxicitet och att det inte är

någon fördel beträffande effekt,

jämfört med endera NNRTI

enbart (för resultat från

2NN studie, se avsnitt 5.1

nevirapin-formuleringar med

omedelbar frisättning).

Delavirdin

Interaktionen har inte studerats.

Samtidig behandling med

Nevirapine Teva B.V. och

NNRTIs rekommenderas inte

(se avsnitt 4.4).

Etravirin

Samtidig användning av etravirin och

nevirapin kan orsaka en signifikant

sänkning av plasmakoncentrationerna av

etravirin och förlust av den terapeutiska

effekten av etravirine.

Samtidig behandling med

Nevirapine Teva B.V. och

NNRTIs rekommenderas inte

(se avsnitt 4.4).

Rilpivirin

Interaktionen har inte studerats.

Samtidig behandling med

Nevirapine Teva B.V. och

NNRTIs rekommenderas inte

(se avsnitt 4.4).

PROTEASHÄMMARE

Atazanavir/ritonavir

300/100 mg en gång

dagligen

400/100 mg en gång

dagligen

Atazanavir/r 300/100 mg:

Atazanavir/r AUC ↓ 0,58 (0,48–0,71)

Atazanavir/r C

↓ 0,28 (0,20–0,40)

Atazanavir/r C

↓ 0,72 (0,60–0,86)

Atazanavir/r 400/100 mg:

Atazanavir/r AUC ↓ 0,81 (0,65–1,02)

Atazanavir/r C

↓ 0,41 (0,27–0,60)

Atazanavir/r C

↔ 1,02 (0,85–1,24)

(jämfört med 300/100 mg utan nevirapin)

Nevirapin AUC ↑1,25 (1,17–1,34)

Nevirapin C

↑1,32 (1,22–1,43)

Nevirapin C

↑1,17 (1,09–1,25)

Samtidig behandling med

atazanavir/ritonavir och

Nevirapine Teva B.V.

rekommenderas inte (se avsnitt

4.4).

Darunavir/ritonavir

400/100 mg två

gånger dagligen

Darunavir AUC ↑ 1,24 (0,97–1,57)

Darunavir C

↔ 1,02 (0,79–1,32)

Darunavir C

↑1,40 (1,14–1,73)

Nevirapin AUC ↑ 1,27 (1,12–1,44)

Nevirapin C

↑ 1,47 (1,20–1,82)

Nevirapin C

↑ 1,18 (1,02–1,37)

Darunavir och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Fosamprenavir

1400 mg två gånger

dagligen

Amprenavir AUC ↓ 0,67 (0,55–0,80)

Amprenavir C

↓ 0,65 (0,49–0,85)

Amprenavir C

↓ 0,75 (0,63–0,89)

Nevirapin AUC ↑ 1,29 (1,19–1,40)

Nevirapin C

↑ 1,34 (1,21–1,49)

Nevirapin C

↑ 1,25 (1,14–1,37)

Nevirapine Teva B.V. skall inte

ges samtidigt med

fosamprenavir annat än vid

samtidig tillförsel av ritonavir

och fosamprenavir (se avsnitt

4.4).

Fosamprenavir

/ritonavir 700/100 mg

två gånger dagligen

Amprenavir AUC ↔ 0,89 (0,77 – 1,03)

Amprenavir C

↓ 0,81 (0,69 – 0,96)

Amprenavir C

↔ 0,97 (0,85 – 1,10)

Nevirapin AUC ↑ 1,14 (1,05 – 1,24)

Nevirapin C

↑1,22 (1,10 - 1,35)

Nevirapin C

↑1,13 (1,03 – 1,24)

Fosamprenavir/ritonavir och

Nevirapine Teva B.V. kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Lopinavir/ritonavir

(kapslar) 400/100 mg

två gånger dagligen

Vuxna patienter:

Lopinavir AUC ↓ 0,73 (0,53 – 0,98)

Lopinavir C

↓ 0,54 (0,28 – 0,74)

Lopinavir C

↓ 0,81 (0,62 – 0,95)

En ökning av dosen

lopinavir/ritonavir till 533/133

mg (4 kapslar) eller 500/125

mg (5 tabletter med 100/25 mg

per styck) två gånger dagligen

med föda rekommenderas vid

kombination med Nevirapine

Teva B.V. Dosjustering av

Nevirapine Teva B.V. är inte

nödvändigt tillsammans

med lopinavir.

Lopinavir/ritonavir

(oral lösning) 300/75

mg/m

två gånger

dagligen

Pediatriska patienter:

Lopinavir AUC ↓ 0,78 (0,56 – 1,09)

Lopinavir C

↓ 0,45 (0,25 – 0,82)

Lopinavir C

↓0,86 (0,64 – 1,16)

Hos barn, bör man överväga att

öka dosen lopinavir/ritonavir

till 300/75 mg/m

två gånger

dagligen med föda, vid

kombination med Nevirapine

Teva B.V., särskilt för patienter

där nedsatt känslighet mot

lopinavir/ritonavir misstänks.

Ritonavir

600 mg två gånger

dagligen

Ritonavir AUC ↔ 0,92 (0,79 – 1,07)

Ritonavir C

↔ 0,93 (0,76 -1,14)

Ritonavir C

↔ 0,93 (0,78 -1,07)

Nevirapin: samtidig tillförsel av ritonavir

leder inte till några kliniskt relevanta

ändringar av plasmanivån av nevirapin.

Ritonavir och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Sakvinavir/ritonavir

De begränsade data som finns

tillgängliga för sakvinavir mjuka

gelatinkapslar förstärkta med ritonavir

tyder inte på någon kliniskt relevant

interaktion mellan sakvinavir förstärkt

med ritonavir och nevirapin.

Sakvinavir/ritonavir och

Nevirapine Teva B.V. kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Tipranavir/ritonavir

500/200 mg två

gånger

dagligen

Inga specifika studier av läkemedel-

läkemedels-interaktion har genomförts.

Begränsade data från en fas IIa-studie på

hiv-infekterade patienter visar en kliniskt

icke signifikant minskning med 20 % av

TPV C

Tipranavir och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

INTRÄDESHÄMMARE

Enfuvirtid

På grund av metaboliseringsvägen

förväntas inga kliniskt signifikanta

farmakokinetiska interaktioner mellan

enfuvirtid och nevirapin.

Enfuvirtid och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

Maravirok 300 mg en

gång dagligen

Maravirok AUC ↔ 1,01 (0,6 – 1,55)

Maravirok C

Maravirok C

↔ 1,54 (0,94 - 2,52)

jämfört med historiska kontroller

Nevirapin-koncentrationerna mättes inte,

ingen påverkan förväntas.

Maravirok och Nevirapine Teva

B.V. kan användas samtidigt

utan dosjustering.

INTEGRASHÄMMARE

Elvitegravir/kobicistat

Interaktionen har inte studerats.

Kobicistat är en cytokrom P450 3A

hämmare, som signifikant hämmar

leverenzymer, liksom andra

metaboliseringvägar. En samtidig

behandling kommer därför troligen

resultera i ändrade plasmanivåer för

kobicistat och nevirapin.

Samtidig behandling med

Nevirapine Teva B.V. med

elvitegravir i

kombination med kobicistat

rekommenderas inte (se avsnitt

4.4)

Raltegravir 400 mg

två gånger dagligen

Inga kliniska data finns tillgängliga. På

grund av metaboliseringsvägen för

raltegravir förväntas ingen interaktion.

Raltegravir och Nevirapine

Teva B.V. kan användas

samtidigt utan dosjustering.

ANTIBIOTIKA

Klaritromycin 500 mg

två gånger dagligen

Klaritromycin AUC ↓ 0,69 (0,62 – 0,76)

Klaritromycin C

↓ 0,44 (0,30 – 0,64)

Klaritromycin C

↓ 0,77 (0,69 – 0,86)

Metabolit 14-OH-klaritromycin

AUC ↑ 1,42 (1,16 – 1,73)

Metabolit 14-OH-klaritromycin

↔ 0 (0,68 – 1,49)

Metabolit 14-OH-klaritromycin

↑ 1,47 (1,21 – 1,80)

Nevirapin AUC ↑ 1,26

Nevirapin C

↑ 1,28

Nevirapin C

↑ 1,24

jämfört med historiska kontroller.

Klaritromycin-exponeringen

minskade signifikant, 14-OH-

metabolitens exponering ökade.

Eftersom den aktiva

metaboliten av klaritromycin

har nedsatt aktivitet mot

Mycobacterium avium

intracellulär-komplex, kan den

sammanlagda aktiviteten mot

patogenen ändras. Alternativ till

klaritromycin, som azitromycin

bör övervägas. Noggrann

övervakning för att upptäcka

avvikande leverfunktion

rekommenderas.

Rifabutin 150 eller

300 mg en

gång dagligen

Rifabutin AUC ↑ 1,17 (0,98 -1,40)

Rifabutin C

↔ 1,07 (0,84 – 1,37)

Rifabutin C

↑ 1,28 (1,09 – 1,51)

Metabolit 25-O-desacetylrifabutin

AUC ↑ 1,24 (0,84 – 1,84)

Metabolit 25-O-desacetylrifabutin

↑ 1,22 (0,86 – 1,74)

Metabolit 25-O-desacetylrifabutin

↑ 1,29 (0,98 – 1,68)

En klinisk icke-relevant ökning i

apparent clearance för nevirapin (med 9

%) jämfört med historiska data har

rapporterats.

Ingen signifikant effekt på

medelvärdet för PK-parametrar

för rifabutin och nevirapin har

setts. Rifabutin och Nevirapine

Teva B.V. kan användas

samtidigt utan dosjustering. På

grund av den höga

interindividuella variabiliteten

kan dock vissa patienter få en

stor ökning i

rifabutinexponering och kan

därmed ha högre risk för

rifabutin-toxicitet. Försiktighet

ska därför iakttagas vid

samtidig användning.

Rifampicin 600 mg en

gång dagligen

Rifampicin AUC ↔ 1,11 (0,96 – 1,28)

Rifampicin C

Rifampicin C

↔ 1,06 (0,91 – 1,22)

Nevirapin AUC ↓ 0,42

Nevirapin C

↓ 0,32

Nevirapin C

↓ 0,50

jämfört med historiska kontroller.

Samtidig användning av

rifampicin och Nevirapine Teva

B.V. rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4). Läkare som

behöver behandla patienter med

samtidig tuberkulosinfektion

och som vill behandla med

nevirapin bör överväga att

kombinera med rifabutin

istället.

ANTIMYKOTIKA

Flukonazol 200 mg en

gång dagligen

Flukonazol AUC ↔ 0,94 (0,88 – 1,01)

Flukonazol C

↔ 0,93 (0,86 – 1,01)

Flukonazol C

↔ 0,92 (0,85 – 0,99)

Nevirapinexponering: ↑100% jämfört

med historiska data då enbart nevirapin

administrerades.

På grund av risken för ökad

exponering för nevirapin, ska

försiktighet iakttas vid samtidig

användning av läkemedlen och

patienterna ska monitoreras

noga.

Itrakonazol 200 mg en

gång dagligen

Itrakonazol AUC ↓ 0,39

Itrakonazol C

↓ 0,13

Itrakonazol C

↓ 0,62

Nevirapin: det var ingen signifikant

skillnad i farmakokinetiska parametrar

för nevirapin.

Dosökning för itrakonazol skall

övervägas när de två

läkemedlen används samtidigt.

Ketokonazol 400 mg

en gång dagligen

Ketokonazol AUC ↓ 0,28 (0,20 – 0,40)

Ketokonazol C

Ketokonazol C

↓ 0,56 (0,42 – 0,73)

Nevirapin: plasma-nivåer: ↑ 1,15 – 1,28

jämfört med historiska kontroller.

Samtidig administrering av

ketokonazol och Nevirapine

Teva B.V. rekommenderas inte

(se avsnitt 4.4).

ANTIVIRALA MEDEL MOT KRONISK HEPATIT B OCH C

Adefovir

Resultat från

in vitro

-studier visade en

svag antagonistisk effekt av adefovir på

nevirapin (se avsnitt 5.1), detta har inte

bekräftats i kliniska studier och minskad

effekt förväntas inte. Adefovir påverkade

inte någon av de vanliga CYP-

isoformerna kända för att vara

involverade i human

läkemedelsmetabolism och utsöndras via

njurarna. Ingen kliniskt relevant

läkemedel-läkemedelsinteraktion

förväntas.

Adefovir och Nevirapine Teva

B.V. kan administreras

samtidigt utan dosjustering.

Boceprevir

Boceprevir metaboliseras delvis av

CYP3A4/5. Samtidig administrering av

boceprevir med läkemedel som inducerar

eller hämmar CYP3A4/5 kan öka eller

minska exponeringen. Plasma-

dalkoncentrationerna för boceprevir

sänktes när det administrerades

tillsammans med en NNRTI med

liknande metabolismväg som nevirapin.

Det kliniska utfallet av den observerade

sänkningen av boceprevir

dalkoncentrationerna har inte direkt

bedömts.

Samtidig administrering av

boceprevir och Nevirapine Teva

B.V. rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Entecavir

Entecavir är inte ett substrat, inducerare

eller hämmare av cytokrom P 450

(CYP450) enzymer. På grund av

metaboliseringsvägen för entecavir,

förväntas ingen kliniskt relevant

läkemedel-läkemedelsinteraktion.

Entecavir och Nevirapine Teva

B.V. kan administreras

samtidigt utan dosjustering.

Interferoner

(pegylerade interferon

alfa 2a och alfa 2b)

Interferoner har ingen känd effekt på

CYP3A4 eller 2B6. Ingen kliniskt

relevant

läkemedel-läkemedels-interaktion

förväntas.

Interferoner och Nevirapine

Teva B.V. kan administreras

samtidigt utan dosjustering.

Ribavirin

Resultat från

in vitro

studier visade en

svag antagonistisk effekt av ribavirin på

nevirapin (se avsnitt 5.1), detta har inte

bekräftats i kliniska studier och minskad

effekt förväntas inte. Ribavirin hämmar

inte cytokrom P450 enzymer och det

finns inga bevis från toxicitetsstudier att

ribavirin inducerar leverenzymer. Ingen

kliniskt relevant läkemedel-läkemedels-

interaktion förväntas.

Ribavirin och Nevirapine Teva

B.V. kan administreras

samtidigt utan dosjustering.

Telaprevir

Telaprevir metaboliseras i levern via

CYP3A och är ett substrat för P-

glykoprotein. Andra enzymer kan vara

involverade i metabolismen. Samtidig

administrering av telaprevir och

läkemedel som inducerar CYP3A

och/eller P-gp kan sänka

plasmakoncentrationerna av telaprevir.

Inga läkemedel-läkemedelsinteraktions-

studier av telaprevir med nevirapin har

genomförts, dock visade

interaktionsstudier av telaprevir med en

NNRTI med liknande metaboliseringsväg

som nevirapin sänkta nivåer av båda.

Resultaten av DDI studier av telaprevir

med efavirenz indikerar att försiktighet

bör iakttas vid samtidig administrering av

telaprevir med P450 inducerare.

Försiktighet bör iakttas vid

samtidig administrering av

telaprevir med nevirapin. Om

samtidig administrering med

Nevirapine Teva B.V., bör

dosjustering av telaprevir

övervägas.

Telbivudin

Telbivudin är inte ett substrat, inducerare

eller hämmare av cytokrom P 450

(CYP450) enzymsystemet. På grund av

metaboliseringsvägen för telbivudin,

förväntas ingen kliniskt relevant

läkemedel-läkemedels-interaktion.

Telbivudin och Nevirapine

Teva B.V. kan administreras

samtidigt utan dosjustering.

SYRAHÄMMANDE MEDEL

Cimetidin

Cimetidin: ingen signifikant effekt på

PK-parametrar för cimetidin har setts.

Nevirapin C

↑ 1,07

Cimetidin och Nevirapine Teva

B.V. kan administreras

samtidigt utan dosjustering.

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin

Interaktionen mellan nevirapin och

warfarin är komplex, med potential för

både ökad och minskad koagulationstid,

när de används samtidigt.

Noggrann övervakning av

antikoagulationsnivåer krävs.

ANTIKONCEPTIONSMEDEL

Depot-

medroxiprogesteron-

acetat (DMPA)

150 mg var 3:e månad

DMPA AUC ↔

DMPA C

DMPA C

Nevirapin AUC ↑ 1,20

Nevirapin C

↑ 1,20

Samtidig tillförsel av nevirapin

påverkar inte den

ovulationshämmande effekten

av DMPA. DMPA och

Nevirapine Teva B.V. kan

administreras samtidigt utan

dosjustering.

Etinylestradiol (EE)

0,035 mg

EE AUC ↓ 0,80 (0,67 – 0,97)

EE C

EE C

↔ 0,94 (0,79 – 1,12)

Noretisteron (NET)

1,0 mg en gång

dagligen

NET AUC ↓ 0,81 (0,70 – 0,93)

NET C

NET C

↓ 0,84 (0,73 – 0,97)

Orala hormonella

antikonceptionsmedel ska inte

användas som enda

preventivmetod hos kvinnor

som använder Nevirapine Teva

B.V. (se avsnitt 4.4).

Frånsett DMPA har lämplig

dosering av hormonella

antikonceptionsmedel (orala

eller andra beredningsformer) i

kombination med nevirapin

inte fastställts med avseende

på säkerhet och effekt.

ANALGETIKA/OPIOIDER

Metadon individuell

Metadon AUC ↓ 0,40 (0,31 – 0,51)

Metadon C

Metadon C

↓ 0,58 (0,50 – 0,67)

Metadonbehandlade patienter

som påbörjar behandling med

Nevirapine Teva B.V. bör följas

beträffande tecken på abstinens,

och metadondosen bör justeras i

motsvarande grad.

VÄXTBASERADE PRODUKTER

Johannesört

Serumkoncentrationen av nevirapin kan

reduceras av samtidig behandling med

naturprodukter som innehåller

johannesört (

Hypericum perforatum

Anledningen är att johannesört inducerar

nevirapinmetaboliserande enzymer

och/eller transportproteiner.

Naturprodukter som innehåller

johannesört får inte kombineras

med Nevirapine Teva B.V. (se

avsnitt 4.3). Om en patient

redan använder johannesört, bör

halten nevirapin och om möjligt

virusnivån kontrolleras och

johannesört sättas ut. Halten

nevirapin kan öka när

johannesört sätts ut och dosen

av nevirapin kan därför behöva

justeras. Den inducerande

effekten kan kvarstå i minst 2

veckor efter utsättning av

johannesört.

Annan information:

Nevirapin-metaboliter: Studier av humana levermikrosomer visar att bildningen av hydroxylerade

metaboliter av nevirapin ej påverkas av dapson, rifabutin, rifampicin och trimetoprim/sulfametoxazol.

Ketokonazol och erytromycin leder till en signifikant minskning av hydroxylerade

nevirapinmetaboliter.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Graviditetsprevention för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder bör inte använda orala antikonceptionsmedel som enda preventivmedel, eftersom

nevirapin kan reducera plasmakoncentrationen av dessa läkemedel (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Graviditet

Tillgängliga data från gravida kvinnor indikerar inte någon missbildande toxicitet eller fetal/neonatal

toxicitet. I dagsläget finns inga ytterligare epidemiologiska data tillgängliga. Inga teratogena effekter

har noterats i reproduktionsstudier med dräktiga råttor och kaniner (se avsnitt 5.3). Det finns inga

välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Förskrivning av nevirapin till gravida kvinnor ska ske

med försiktighet (se avsnitt 4.4). Då hepatotoxicitet är vanligare hos kvinnor med mer än 250 CD4-

celler/mm3 med detekterbart hiv-1 RNA i plasma (50 eller fler kopior/ml), ska detta tas med i

övervägandet vid beslut om terapi (se avsnitt 4.4). Det finns inte tillräckligt med evidens för att

bekräfta att ökad risk för toxicitet inte föreligger för gravida kvinnor vid icke detekterbar virusmängd

(mindre än 50 hiv-1 kopior/ml i plasma) och mer än 250 CD4-celler/mm

vilket har observerats för

tidigare behandlade kvinnor som sätts in på nevirapin. Alla randomiserade studier som har studerat

detta exkluderade specifikt gravida kvinnor och gravida kvinnor var underrepresenterade i både

kohortstudier och metaanalyser.

Amning

Nevirapin passerar med lätthet placenta och återfinns i bröstmjölk.

Hiv-infekterade kvinnor bör inte amma sina barn för att undvika risken av en postnatal överföring av

hiv. Ammande kvinnor som påbörjar behandling med nevirapin bör ej amma sitt barn så länge

behandlingen pågår.

Fertilitet

Nedsatt fertilitet har observerats i råtta i reproduktionstoxikologiska studier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga specifika studier beträffande förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienterna bör dock informeras om att biverkningar såsom trötthet kan förekomma under behandling

med nevirapin. Därför bör man uppmana till försiktighet vid bilkörning eller användning av maskiner.

Om patienterna upplever trötthet ska de undvika potentiellt riskfyllda uppgifter som att köra bil eller

använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De biverkningar som oftast rapporterats med nevirapindepottabletter hos behandlingsnaiva patienter

(inklusive insättningsperioden med omedelbar frisättning) i den kliniska studien 1100.1486

(VERxVE) var hudutslag, illamående, avvikande leverfunktionsvärden, huvudvärk, utmattning,

hepatit, buksmärtor, diarré och feber. Det förekom inga nya biverkningar med nevirapindepottabletter

som inte tidigare identifierats med nevirapintabletter med omedelbar frisättning eller med oral

suspension.

Erfarenheten efter marknadsintroduktionen av nevirapin visar att de allvarligaste biverkningarna är

Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys, allvarlig hepatit/leversvikt och

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom karaktäriserad av hudutslag och samtidig

allmänpåverkan, som feber, led- och muskelsmärtor, lymfadenopati, visceralt engagemang som

hepatit, eosinofili, granulocytopeni och njurpåverkan. De första 18 veckornas behandling är en

kritisk period som kräver noggrann uppföljning (se avsnitt 4.4).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Följande biverkningar, som kan vara kausalt relaterade till administrering av nevirapindepottabletter,

har rapporterats. Frekvenserna nedan baseras på rådata för incidensen av biverkningar observerade

med nevirapin med omedelbar frisättning (insättningsperioden, Tabell 1) och nevirapindepottabletter

(randomiserad fas/underhållsbehandling, tabell 2) från studie 1100.1486 med 1 068 patienter

exponerade för nevirapin med en bakgrundsbehandling av tenofovir/emtricitabin.

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥

1/100, <1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000).

Tabell 1: Insättningsperiod med nevirapin med omedelbar frisättning

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

granulocytopeni

Sällsynta

anemi

Immunsystemet

Mindre vanliga

överkänslighet (inklusive anafylaktisk reaktion,

angioödem, urtikaria), läkemedelsreaktion med eosinofili

och systemiska symtom, anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

huvudvärk

Magtarmkanalen

Vanliga

buksmärtor, illamående, diarré

Mindre vanliga

kräkningar

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

gulsot, fulminant hepatit (som kan vara dödlig)

Sällsynta

hepatit (inklusive allvarlig och livshotande levertoxicitet) (0,09 %)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

hudutslag (6,7 %)

Mindre vanliga

Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys (som kan

vara dödlig) (0,2 %), angioödem, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

artralgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

utmattning, pyrexi

Undersökningar

Mindre vanliga

avvikande leverfunktionsprov (förhöjt alaninaminotransferas,

förhöjda transaminaser, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt

gammaglutamyltransferas, förhöjda leverenzymer,

hypertransaminasemi), minskad blodfosfor, förhöjt blodtryck

Tabell 2: Underhållsbehandling med nevirapindepottabletter

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

anemi, granulocytopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

överkänslighet (inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem,

urtikaria), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska

symtom, anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

huvudvärk

Magtarmkanalen

Vanliga

buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré

Lever och gallvägar

Vanliga

hepatit (inklusive allvarlig och livshotande levertoxicitet) (1,6 %)

Mindre vanliga

gulsot, fulminant hepatit (som kan vara dödlig)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

hudutslag (5,7 %)

Mindre vanliga

Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys (som kan

vara dödlig) (0,6 %), angioödem, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

artralgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

utmattning

Mindre vanliga

pyrexi

Undersökningar

Vanliga

avvikande leverfunktionsprov (förhöjt alaninaminotransferas,

förhöjda transaminaser, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt

gammaglutamyltransferas, förhöjda leverenzymer,

hypertransaminasemi), minskad blodfosfor, förhöjt blodtryck

Beskrivning av vissa biverkningar

Följande biverkningar har identifierats i andra nevirapinstudier eller genom uppföljning efter

marknadsintroduktion, men har inte observerats i den randomiserade, kontrollerade kliniska studien

1100.1486.

Då granulocytopeni, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, anafylaktisk

reaktion, gulsot, fulminant hepatit (som kan vara fatal), urtikaria, minskat blodfosfor och ökat

blodtryck under insättningsfasen av nevirapin i beredningsformer med omedelbar frisättning inte har

setts i studie 1100.1486, har frekvensen uppskattats genom statistisk beräkning baserat på det totala

antalet patienter exponerade för nevirapin med omedelbar frisättning under insättningsperioden av

den randomiserade kontrollerade kliniska studien 1100.1468 (n= 1 068).

Följaktligen har frekvens för anemi, granulocytopeni, anafylaktisk reaktion, gulsot, Stevens-Johnsons

syndrom/ toxisk epidermal nekrolys (som kan vara fatal), angioödem, minskad blodfosfor och ökat

blodtryck under underhållsbehandling med nevirapindepottabletter, som inte setts i studie 1100.1486,

uppskattats genom statistisk beräkning baserat på det totala antalet patienter exponerade för

nevirapindepottabletter under underhållsbehandlingsfasen i den randomiserade kontrollerade kliniska

studien 1100.1486 (n= 505).

Metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Följande biverkningar har också rapporterats när nevirapin har använts i kombination med andra

antiretrovirala medel: pankreatit, perifer neuropati och trombocytopeni. Dessa biverkningar är vanligt

förekommande vid behandling med andra antiretrovirala medel och kan förväntas förekomma när

nevirapin används i kombination med andra medel. Det är dock osannolikt att dessa biverkningar

beror på nevirapinbehandlingen. Hepato-renalt syndrom har rapporterats i sällsynta fall.

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna sjukdomar (som Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats, dock är den rapproterade tiden till debut mer varierad och dessa

händelser kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjats (se avsnitt 4.4).

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden hiv-

sjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Frekvensen

av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Hud och subkutan vävnad

Den vanligaste biverkan av nevirapin är hudutslag. Hudutslagen är vanligen milda till måttliga,

makulopapulära erytematösa huderuptioner, med eller utan pruritus, lokaliserade till bålen, ansiktet

och extremiteterna. Överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem och

urtikaria) har rapporterats. Hudutslag förekommer enbart eller i samband med läkemedelsreaktion

med eosinofili och systemiska symtom, karakteriserad av hudutslag och samtidig allmänpåverkan som

feber, artralgi, myalgi och lymfadenopati, visceralt engagemang som hepatit, eosinofili,

granulocytopeni och njurpåverkan.

Svåra och livshotande hudreaktioner har förekommit hos patienter som behandlats med nevirapin, t ex

Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Fatala fall av SJS, TEN och

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom har rapporterats. Huvuddelen av de svåra

hudreaktionerna inträffade under de första 6 veckornas behandling. Några patienter krävde inläggning

på sjukhus och en av dem måste opereras (se avsnitt 4.4).

I studie1100.1486 (VERxVE) fick patienter som tidigare inte behandlats med antiretrovirala

läkemedel en insättningsbehandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning en gång per dag

under 14 dagar (n=1 068). Därefter randomiserades de till behandling med nevirapin 200 mg med

omedelbar frisättning två gånger dagligen eller nevirapin 400 mg depottabletter en gång dagligen.

Alla patienter fick tenofovir + emtricitabin som bakgrundsbehandling. Säkerhetsdata inkluderade alla

patientbesök tills den sista patienten fullbordat 144 veckor i studien. Detta inkluderar också

säkerhetsdata från patientbesök i den efterföljande öppna post-vecka 144 förlängningen (där patienter

oberoende av behandlingsgrupp kunde ingå, vilka hade fullbordat den 144 veckor blindade perioden).

Svåra eller livshotande hudutslag som ansågs relaterade till behandling med nevirapin förekom hos

1,1 % av patienterna under insättningsfasen med nevirapin med omedelbar frisättning. Svåra

hudutslag förekom hos 1,4 % resp. 0,2 % med nevirapin med omedelbar frisättning resp.

nevirapindepottabletter under den randomiserade perioden. Inga livshotande (grad 4) hudutslag som

ansågs relaterade till nevirapin rapporterades under den randomiserade perioden av den här studien.

Sex fall av Stevens-Johnsons syndrom rapporterades i studien; alla utom ett inträffade under de första

30 dagarnas behandling med nevirapin.

I studie 1100.1526 (TRANxITION) inkluderades patienter som behandlats med nevirapin 200 mg med

omedelbar frisättning två gånger dagligen under minst 18 veckor. Patienterna randomiserades till

behandling med antingen nevirapin 400 mg depottabletter en gång per dag (n=295) eller fortsatt

behandling med nevirapin med omedelbar frisättning (n=148). I denna studie observerades inga

hudutslag av grad 3 eller 4 i någon av behandlingsgrupperna.

Lever och gallvägar

De avvikelser som oftast sågs i laboratorietester var förhöjda leverfunktionsprover, inklusive ASAT,

ALAT, gamma-GT, totalbilirubin och alkaliska fosfataser. Asymtomatiska förhöjningar av gamma-

GT-nivåer var de oftast förekommande. Fall av gulsot har rapporterats. Fall av hepatit (svår och

livshotande leverskada, även fatal fulminant hepatit) har förekommit hos patienter som behandlats

med nevirapin. Den bästa prediktorn för en allvarlig leverpåverkan var förhöjda leverfunktionsprover

före behandling. De första 18 veckornas behandling är en kritisk period som kräver noggrann

uppföljning (se avsnitt 4.4).

I studie.1100.1486 (VERxVE) fick patienter som tidigare inte behandlats med antiretrovirala

läkemedel en insättningsbehandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning en gång per dag

under 14 dagar. Därefter randomiserades patienterna till behandling med nevirapin 200 mg med

omedelbar frisättning två gånger dagligen eller nevirapin 400 mg depottabletter en gång dagligen.

Alla patienter fick tenofovir + emtricitabin som bakgrundsbehandling. Patienterna som inkluderades

hade CD4-värden <250/mm

hos kvinnor och <400/mm

hos män. Data beträffande potentiella

symtom på hepatiska händelser samlades prospektivt under studien. Säkerhetsdata inkluderade alla

patientbesök tills den sista patienten fullbordat studievecka 144. Incidensen av symtomatiska

leverhändelser under insättningsfasen med nevirapin med omedelbar frisättning var 0,5 %. Efter

insättningsperioden var incidensen symtomatiska leverhändelser 2,4 % i gruppen med nevirapin med

omedelbar frisättning och 1,6 % i gruppen nevirapindepottabletter. Totalt var incidensen

leverbiverkningar jämförbar mellan män och kvinnor som inkluderades i VERxVE.

I studie 1100.1526 (TRANxITION) observerades inga leverbiverkningar av grad 3 eller 4 i någon av

behandlingsgrupperna.

Pediatrisk population

Baserat på kliniska studier, med nevirapintabletter med omedelbar frisättning och oral suspension,

med 361 pediatriska patienter, varav huvuddelen fick kombinationsbehandling med zidovudin

och/eller didanosin, var de vanligen rapporterade biverkningarna, som var relaterade till nevirapin,

likartade de för vuxna.

Granulocytopeni var vanligare hos barn. I en öppen klinisk studie (ACTG 180) bedömdes

granulocytopeni vara läkemedelsrelaterat hos 5/37 (13,5%) av patienterna. I ACTG 245, en dubbel-

blind placebokontrollerad studie, var frekvensen allvarlig läkemedelsrelaterad granulocytopeni 5/305

(1,6 %). Enstaka fall av Stevens-Johnsons syndrom eller Stevens-Johnsons/toxisk epidermal nekrolys

syndrom har rapporterats i denna patientgrupp.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Det finns inte någon känd antidot som kan användas vid överdos av nevirapin. Fall av överdosering av

nevirapin med omedelbar frisättning har rapporterats i doser från 800 till 6000 mg per dag i upp till 15

dagar. Patienter har drabbats av ödem, erythema nodosum, utmattning, feber, huvudvärk, sömnlöshet,

illamående, lunginfiltrat, hudutslag, yrsel, kräkningar, förhöjda transaminaser och viktnedgång. Alla

dessa effekter avtog när behandling med nevirapin avbröts.

Pediatrisk population

Ett fall av massiv överdos av misstag till nyfödd har rapporterats. Den intagna dosen var 40 gånger

den rekommenderade dosen 2 mg/kg/dag. Mild neutropeni och hyperlaktatemi observerades. Dessa

symtom försvann av sig själva inom en vecka utan några kliniska komplikationer. Ett år efter

händelsen var barnets utveckling fortsatt normal.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk, (Icke nukleosidanalog,

omvänd transkriptashämmare), ATC-kod: J05A G01.

Verkningsmekanism

Nevirapin är en NNRTI av hiv-1. Nevirapin är en icke-kompetitiv hämmare av hiv-1 omvänt

transkriptas, men har inte någon biologiskt signifikant hämmande effekt på hiv-2 omvänt transkriptas

eller på eukaryota DNA polymeras α, β, γ eller δ.

Antiviral aktivitet

in vitro

Nevirapin har ett EC

-värde (median, 50 % hämmande koncentration) på 63 nM mot ett antal grupp

M hiv-1 isolat från clade A, B, C, D, F, G och H och cirkulerande rekombinanta former (CRF),

CRF01_AE, CRF02_AG och CRF12_BF som replikerade i humana embryonala njur 293 celler. I ett

urval av 2923 kliniska isolat, huvudsakligen av subtyp B hiv-1, var medelvärdet för EC

90 nM.

Liknande EC

-värden uppnåddes när den antivirala aktiviteten av nevirapin mättes i mononukleära

celler i perifert blod, makrofager som härstammar från monocyter eller lymfoblastoida cellinjer.

Nevirapin har ingen antiviral aktivitet i cellkultur gentemot grupp O hiv-1 isolat eller hiv-2 isolat.

Nevirapin i kombination med efavirenz uppvisade en starkt antagonistisk anti-hiv-1-aktivitet

in vitro

(se avsnitt 4.5) och hade additiv effekt till antagonismen av proteashämmaren ritonavir eller

fusionshämmaren enfuvirtid. Nevirapin uppvisade additiv till synergistisk anti-hiv-1 aktivitet i

kombination med proteashämmarna amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir, sakvinavir och

tipranavir och NRTI abakavir, didanosin, emtricitabin, lamivudin, stavudin, tenofovir och zidovudin.

Anti-hiv-1-aktiviteten av nevirapin motverkades av anti-HBV-läkemedlet adefovir och anti-HCV-

läkemedlet ribavirin

in vitro

Resistens

Isolerade hiv-1-celler med minskad mottaglighet (100 - 250 gånger) för nevirapin utvecklas i

cellkultur. Genotypiska analyser visade mutationer i hiv-1 RT-genen Y181C och/eller V106A

beroende på vilken virusstam och cellinje som användes. Tiden till framträdande av nevirapinresistens

i cellkulturen ändrades inte när urvalet inkluderade nevirapin i kombination med flera andra NNRTI.

Vid genotypisk analys av isolat från antiretroviralt naiva patienter med virologisk svikt (n=71) som

fick nevirapin en gång dagligen (n=25) eller två gånger dagligen (n=46) i kombination med lamivudin

och stavudin under 48 veckor uppvisade isolaten från 8/25 resp. 23/46 patienter, en eller flera av

följande NNRTI resistensassocierade substitutioner: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M,

V108I, Y188C/L, A98G, F227L och M230L.

Genotypisk analys genomfördes på isolat från 86 antiretroviralt naiva patienter, som avbröt VERxVE-

studien (1100.1486) efter virologisk svikt (rebound, partiellt svar) eller biverkningar eller som hade

en övergående ökning av virusmängden under hela studien. Analysen av dessa prov från patienter som

fick nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per dag eller nevirapindepottabletter en gång per

dag i kombination med tenofovir och emtricitabin, visade att isolat från 50 patienter innehåll

resistensmutationer förväntade med en nevirapinbaserad regim. Av dessa 50 patienter, utvecklade 28

resistens mot efavirenz och 39 utvecklade resistens mot etravirin (den vanligaste utvecklade

resistensmutationen var Y181C). Det var ingen skillnad mellan beredningsformerna (omedelbar

frisättning två gånger dagligen eller depottabletter en gång dagligen).

De mutationer som observerades vid svikt var de som förväntas med en nevirapinbaserad regim. Två

nya substitutioner i kodon som tidigare associerats med nevirapinresistens observerades: en patient

med Y181I i gruppen som fick nevirapindepottabletter och en patient med Y188N i gruppen som fick

nevirapin med omedelbar frisättning; resistens mot nevirapin bekräftades genom fenotypanalys.

Korsresistens

Snabb utveckling av hiv-stammar som är korsresistenta mot NNRTI har observerats

in vitro

Korsresistens mot delavirdin och efavirenz kan väntas efter virologisk svikt med nevirapin. Beroende

på resultaten av resistenstestningen, kan en etravirininnehållande behandling användas därefter.

Korsresistens mellan nevirapin och antingen hiv-proteashämmare, hiv-integrashämmare eller hiv-

inträdeshämmare är osannolik eftersom målenzymen är olika. På samma sätt är potentialen för

korsresistens mellan nevirapin och NRTI låg då molekylerna har olika bindningsställen på det

omvända transkriptaset.

Kliniska resultat

Behandling med nevirapin har utvärderats både hos behandlingsnaiva patienter och hos patienter med

tidigare behandlingserfarenhet.

Kliniska studier med depottabletter

Den kliniska effekten av nevirapindepottabletter baseras på 48-veckors-data från en randomiserad,

dubbel-blind, double-dummy fas 3-studie (VERxVE-studie1100.1486) med behandlingsnaiva

patienter och på 24-veckors-data från en randomiserad, öppen studie med byte från nevirapin med

omedelbar frisättning två gånger dagligen till nevirapindepottabletter en gång dagligen

(TRANxITION–studie 1100.1526).

Behandlingsnaiva patienter

VERxVE (studie1100.1486) är en fas 3-studie i vilken behandlingsnaiva patienter fick nevirapin 200

mg med omedelbar frisättning en gång dagligen under 14 dagar. Därefter randomiserades patienterna

till behandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger dagligen eller nevirapin

400 mg depottabletter en gång dagligen. Alla patienter fick tenofovir + emtricitabin som

bakgrundsbehandling. Randomiseringen stratifierades genom screening av hiv-1 RNA-nivån (≤ 100

000 kopior/ml och > 100 000 kopior/ml). Ett urval av demografiska och baseline karakteristika visas i

tabell 1.

Tabell 1: Demografiska och baseline sjukdomskarakteristika i studie1100.1486

Nevirapin med omedelbar

frisättning

n=508*

Nevirapindepottabletter

n=505

Kön

- Man

85 %

85 %

- Kvinna

15 %

15 %

Etnicitet

- Vit

74 %

77 %

- Svart

22 %

19 %

- Asiat

- Övriga**

Nevirapin med omedelbar

frisättning

n=508*

Nevirapindepottabletter

n=505

Region

- Nordamerika

30 %

28 %

- Europa

50 %

51 %

- Latinamerika

10 %

12 %

- Afrika

11 %

10 %

Baseline plasma hiv-1 RNA (log

10

kopior/ml)

- Genomsnitt (SD)

4,7 (0,6)

4,7 (0,7)

- ≤ 100 000

66 %

67 %

- > 100 000

34 %

33 %

Baseline CD4 värde (celler/mm

3

)

- Genomsnitt (SD)

228 (86)

230 (81)

Hiv-1-subtyp

71 %

75 %

- Non-B

29 %

24 %

* Inkluderar 2 patienter som randomiserades, men aldrig fick blindade läkemedel.

** Inkluderar amerikanska indianer/infödda Alaskabor och öbor från Hawaii/Stilla havsområdet.

Tabell 2 beskriver resultatet vecka 48 i VERxVE-studien (1100.1486). Resultatet inkluderar alla

patienter som randomiserades efter insättningsperioden med nevirapin med omedelbar frisättning

under 14 dagar och som fick minst en dos av de blindade läkemedlen.

Tabell 2: Resultat vecka 48 i studie 1100.1486*

Nevirapin omedelbar

frisättning

n=506

Nevirapindepottabletter

n=505

Virologiskt svar (hiv-1 RNA <50 kopior/ml)

75,9 %

81,0%

Virologisk svikt

5,9 %

3,2 %

- Ingen reduktion fram till vecka 48

2,6 %

1,0 %

- Rebound

3,4 %

2,2 %

Utsättning av läkemedlet före vecka 48

18,2 %

15,8 %

- Död

0,6 %

0,2 %

- Biverkning

8,3 %

6,3 %

- Övrigt**

9,3 %

9,4 %

* Inkluderar patienter som fick minst en dos av blindad studiemedicinering efter randomisering.

Patienter som avbröt behandlingen under insättningsperioden har exkluderats.

** Inkluderar patienter förlorade från uppföljning, återtaget medgivande till deltagande i studien, brist

på compliance, brist på effekt, graviditet mm.

Vecka 48 var den genomsnittliga förändringen från baseline i antal CD4-celler 184 celler/mm

resp.197 celler/mm

i de grupper som fick nevirapin med omedelbar frisättning resp.

nevirapindepottabletter.

Tabell 3 visar resultatet efter 48 veckor i studie 1100.1486 (efter randomisering) jämfört med

virusmängd vid baseline.

Tabell 3: Resultat efter 48 veckor i studie 1100.1486 enligt baseline viralmängd*

Antal som svarade/totalt antal (%)

Nevirapin omedelbar

frisättning

Nevirapindepottabletter

Skillnad i %

(95 % KI)

Baseline hiv−1

virusmängd

stratum (kopior/ml)

- ≤ 100 000

240/303 (79,2 %)

267/311 (85,0 %)

6,6 (0,7, 12,6)

- > 100 000

144/203 (70,9 %)

142/194 (73,2 %)

2,3 (−6,6, 11,1)

Totalt

384/506 (75,9 %)

409/505 (81,0 %)

4,9 (−0,1, 10,0)**

* Inkluderar patienter som fick minst en dos av blindat läkemedel efter randomisering. Patienter som

avbröt behandlingen under insättningsperioden har exkluderats.

** Baseras på Cochrans statistik med kontinuitetskorrigering för beräkningen av varians.

Den totala procenten som svarar på behandlingen som observerades i studie 1100.1486 (inklusive

insättningsperioden), oberoende av formulering är 793/1 068 = 74,3%. Nämnaren 1 068 inkluderar 55

patienter som avbröt behandlingen under insättningsperioden och två patienter som randomiserades,

men aldrig behandlades med den randomiserade dosen. Täljaren 793 är det antal patienter som

svarade på behandlingen vecka 48 (384 från gruppen med omedelbar frisättning och 409 från gruppen

med depottabletter).

Lipider, Förändring från baseline

Ändringar från baseline i lipider vid fasta visas i tabell 4.

Tabell 4: Sammanfattning av laboratoriedata på lipider vid baseline (screening) och vecka 48 -

studie 1100.1486

Nevirapin med omedelbar

frisättning

Nevirapindepottabletter

Baseline

(medel)

n=503

Vecka 48

(medel)

n=407

Ändring i

procent*

n=406

Baseline

(medel)

n=505

Vecka 48

(medel)

n=419

Ändring i

procent*

n=419

LDL (mg/dl)

98,8

110,0

98,3

109,5

HDL (mg/dl)

38,8

52,2

39,0

50,0

Total kolesterol

(mg/dl)

163,8

186,5

163,2

183,8

Total

kolesterol/HDL

Triglycerider

(mg/dl)

131,2

124,5

132,8

127,5

* Procentuell ändring är medianen av förändringar inom-patienten från patienter med data både från

baseline och efter 48 veckor. Det är inte en enkel differens mellan värdet vid baseline och 48 veckor.

Patienter som byter från nevirapin med omedelbar frisättning till nevirapindepottabletter

TRANxITION (studie 1100.1526) är en fas 3-studie för att utvärdera säkerhet och antiviral aktivitet

hos patienter som byter från nevirapin med omedelbar frisättning till nevirapindepottabletter. I denna

öppna studie inkluderades 443 patienter som redan behandlades med en antiviral regim som innehöll

nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger per dag och med hiv-1 RNA < 50 kopior/ml.

Patienterna randomiserades i förhållandet 2:1 till nevirapin 400 mg depottabletter en gång per dag

eller nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger per dag. Ungefär hälften av patienterna

hade tenofovir + emtricitabin som bakgrundsbehandling, de övriga fick abakavirsulfat + lamivudin

eller zidovudin + lamivudin. Ungefär hälften av patienterna hade behandlats med nevirapin med

omedelbar frisättning under minst 3 år innan de inkluderades i studie 1100.1526.

24 veckor efter randomiseringen i TRANxITION-studien bibehölls hiv-1 RNA < 50 kopior/ml hos

92,6% av patienterna på nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger dagligen och hos

93,6% av patienterna på nevirapin 400 mg depottabletter en gång dagligen.

Pediatrisk population

Resultatet av en 48-veckors analys av studien BI 1100.1368, som genomfördes i Sydafrika, bekräftade

att nevirapindoseringarna 4/7 mg/kg och 150 mg/m

tolererades väl och var effektiva vid behandling

av antiretroviralt naiva pediatriska patienter. En markant procentuell förbättring av CD4-celler

observerades i båda dosgrupperna vecka 48. Båda dosregimerna reducerade effektivt mängden virus. I

denna studie under 48 veckor observerades inga oväntade säkerhetsfynd i någon av dosgrupperna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Det finns inga data beträffande utbytbarhet mellan 400 mg depottabletter och 100 mg depottabletter.

Absorption

Farmakokinetiken av nevirapin har studerats i en studie (studie 1100.1485) med engångsdosering av

nevirapindepottabletter till 17 friska frivilliga försökspersoner. Den relativa biotillgängligheten av

nevirapin 400 mg depottabletter jämfört med två 200 mg tabletter med omedelbar frisättning, var ca

75 %. Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen var 2060 ng/ml uppmätt i genomsnitt

24,5 timmar efter administrering av 400 mg nevirapindepottabletter.

Farmakokinetiken för nevirapindepottabletter har också studerats i en studie (studie 1100.1489) med

upprepad dosering till 24 hiv-1 infekterade patienter som bytte från långvarig behandling med

nevirapin tabletter med omedelbar frisättning till nevirapindepottabletter. AUC

0-24,ss

och C

min,ss

för

nevirapin vid fasta efter 19 dagars administrering av nevirapin 400 mg depottabletter en gång per dag

uppmättes till ca 80 % resp. 90 % av AUC

0-24,ss

och C

min,ss

uppmätt när patienterna behandlades med

nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger per dag. Geometriskt medelvärde för

nevirapin C

min,ss

var 2770 ng/ml.

När nevirapindepottabletter gavs tillsammans med en måltid med högt fettinnehåll, var nevirapin

0-24,ss

och C

min,ss

ca 94 % resp. 98 % av AUC

0-24,ss

och C

min,ss

när patienter fick nevirapin med

omedelbar frisättning. Skillnaden i farmakokinetiken för nevirapin som observerades när

nevirapindepottabletter ges vid fasta eller efter intag av mat anses inte kliniskt relevant.

Nevirapindepottabletter kan tas med eller utan mat.

En del patienter som har tagit andra formuleringar av nevirapin-depottabletter har rapporterat att det

förekommit rester i avföringen som sett ut som intakta tabletter. Baserat på tillgängliga data har inte

detta visat sig ha någon påverkan på den kliniska effekten för dessa formuleringar.

Distribution

Nevirapin är en lipofil substans och förekommer huvudsakligen i icke joniserad form vid fysiologiskt

pH. Efter intravenös tillförsel till friska vuxna, var distributionsvolymen (Vdss) 1,21 ± 0,09 l/kg,

vilket tyder på att nevirapin har en omfattande distribution hos människa. Nevirapin passerar till

placenta och återfinns i bröstmjölk. Proteinbindningen är 60 % vid en plasmakoncentration av 1-10

μg/ml. Koncentrationen av nevirapin i human cerebrospinalvätska (n = 6) var 45 (± 5 %) av

koncentrationen i plasma, vilket motsvarar den fraktion som inte binds till plasmaproteiner.

Metabolism och eliminering

In vivo

-studier hos människa och

in vitro

-studier av humana levermikrosomer har visat att nevirapin

genomgår en omfattande biotransformation via cytokrom P450- katalyserad (oxidativ) metabolism till

flera hydroxylerade metaboliter.

In vitro

-studier av humana levermikrosomer visar att den oxidativa

metabolismen av nevirapin främst medieras av cytokrom P450-isoenzymer från CYP3A-familjen,

även om andra isoenzymer kan spela en mindre roll. I en massbalans/utsöndringsstudie med 8 friska

manliga försökspersoner gavs 200 mg nevirapin 2 gånger dagligen tills steady state uppnåtts och

därefter 50 mg 14C-nevirapin i engångsdos. Av den radioaktivt märkta dosen återfanns 91,4 ± 10,5%,

varav huvuddelen återfanns i urin (81,3 ± 11,3%), vilket är den främsta utsöndringsvägen jämfört med

faeces (10,1 ± 1,5 %). Mer än 80 % av radioaktiviteten i urin härrörde från glukuronidkonjugat av

hydroxylerade metaboliter. De främsta vägarna för metabolisering och utsöndring hos människa är

således cytokrom P450-metabolism, glukuronidkonjugering och utsöndring av glukuroniderade

metaboliter i urinen. Endast en liten fraktion, < 5 %, av radioaktiviteten i urinen bestod av

modersubstansen motsvarande < 3 % av totaldosen, vilket visar att renal utsöndring av

modersubstansen spelar en obetydlig roll för eliminationen.

Nevirapin har visats kunna inducera de metabola cytokrom P450-enzymerna i levern.

Farmakokinetiska karaktäristika för autoinduktionen är en ökning på ca 1,5-2 gånger av "apparent oral

clearance" av nevirapin vid jämförelse mellan engångsdosering och 2-4 veckors behandling med 200-

400 mg dagligen. Autoinduktion leder också till motsvarande minskning av den terminala

plasmahalveringstiden av nevirapin från ca 45 timmar efter en engångsdos till ca 25-30 timmar efter

upprepad dosering med 200- 400 mg per dag.

Speciella patientgrupper:

Nedsatt njurfunktion:

Farmakokinetiken för nevirapin efter engångsdos med omedelbar frisättning har jämförts hos 23

patienter med antingen lätt (50 ≤ CLcr < 80 ml/min), måttlig (30 ≤ CLcr ≤ 50 ml/min) eller kraftigt

nedsatt njurfunktion (CLcr < 30 ml/min), njurinsufficiens eller terminal njursjukdom (ESRD) som

kräver dialys samt 8 patienter med normal njurfunktion (CLcr > 80 ml/min). Nedsatt njurfunktion

(lätt, måttligt och kraftigt) ledde inte till någon signifikant ändring av farmakokinetiken för nevirapin.

Hos patienterna med dialyskrävande ESRD fann man AUC för nevirapin reducerat med 43,5% under

en veckas administrering. Dessutom sågs ackumulering av nevirapins hydroximetaboliter i plasma.

Resultatet antyder att nevirapindoseringen för vuxna kan ökas med ytterligare en 200 mg tablett med

omedelbar frisättning för varje dialysbehandling för att kompensera för effekterna på clearance av

nevirapin. För patienter med CLcr ≥ 20 mg/min behövs ingen justering av nevirapindosen. Till barn

och ungdomar med nedsatt njurfunktion, som genomgår dialys rekommenderas att ge patienterna

ytterligare en dos nevirapin oral suspension eller tabletter med omedelbar frisättning, motsvarande 50

% den dagliga dosen, som en hjälp att motverka effekten av dialys på nevirapinclearance.

Nevirapindepottabletter har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion och nevirapin med

omedelbar frisättning bör användas.

Nedsatt leverfunktion:

I en steady state-studie jämfördes 46 patienter med: mild (n=17: Ishak score 1-2), måttlig (n=20; Ishak

score 3-4), eller svår (n=9; Ishak score 5-6, Child-Pugh A hos 8 patienter, för 1 patient användes inte

Child-Pugh score) leverfibros användes som mått på nedsatt leverfunktion.

Patienterna i studien fick antiretroviral behandling med neivrapin 200 mg med omedelbar frisättning

två gånger dagligen under minst 6 veckor före provtagning för den farmakokinetiska studien.

Mediantiden för behandlingen var 3,4 år. I denna studie ändrades inte dispositionskinetiken av

nevirapin eller dess fem oxidativa metaboliter vid upprepad dosering.

Ungefär 15 % av dessa patienter med leverfibros uppvisade minimikoncentrationer av nevirapin på

mer än 9 000 ng/ml (fördubbling av normal C

koncentration). Patienter med nedsatt leverfunktion

bör monitoreras noga beträffande läkemedelsinducerad toxicitet.

I en farmakokinetisk endosstudie med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning av hiv-negativa

patienter med milt till måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A, n=6; Child-Pugh B, n=4),

observerades en signifikant ökning av AUC för nevirapin hos en patient med Child-Pugh B och

ascites, vilket tyder på att patienter med försämrad leverfunktion och ascites kan löpa risk att

ackumulera nevirapin i systemcirkulationen. Eftersom nevirapin inducerar sin egen metabolism vid

upprepad dosering, kan denna endosstudie inte visa inverkan av nedsatt leverfunktion på

farmakokinetiken vid upprepad dosering (se avsnitt 4.4). nevirapindepottabletter har inte utvärderats

vid leversvikt och nevirapin med omedelbar frisättning bör användas.

Kön

I den multinationella 2NN-studien med nevirapin med omedelbar frisättning, genomfördes en

populationsfarmakokinetisk substudie med 1077 patienter varav 391 kvinnor. De kvinnliga

patienterna uppvisade 13,8% lägre clearance av nevirapin än de manliga patienterna. Denna skillnad

anses inte vara kliniskt relevant. Eftersom varken kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI) påverkar

clearance av nevirapin, kan könsskillnaden inte förklaras med kroppsstorlek.

Effekten av kön på farmakokinetiken av nevirapindepottabletter har undersökts i studie 1100.1486.

Kvinnliga patienter tenderar att ha högre (ca 20 – 30 %) dalkoncentrationer både i grupperna som

behandlats med nevirapindepottabletter och nevirapin med omedelbar frisättning.

Äldre

Farmakokinetiken av nevirapin hos hiv-1-infekterade vuxna förefaller inte att ändras med åldern (18 –

68 år). Nevirapin har inte specifikt undersökts hos patienter över 65 år. Svarta patienter (n=80

patienter/grupp) i studie 1100.1486 uppvisade ca 30 % högre dalkoncentrationer än kaukasiska

patienter (250-325 patienter/grupp) både i gruppen som fick nevirapin med omedelbar frisättning och

den som fick nevirapindepottabletter under 48 veckors behandling med 400 mg/dag.

Pediatrisk population

Information beträffande farmakokinetiken för nevirapin har huvudsakligen hämtats från två källor: en

studie på barn i Sydafrika under 48 veckor (BI 1100.1368) som inkluderade 123 hiv-1-positiva barn,

utan tidigare antiretroviral behandling, i åldrarna 3 månader - 16 år; samt en sammanvägd analys av

fem studier av PACTG (Paediatric AIDS Clinical Trials Group) som inkluderade 495 patienter i

åldrarna 14 dagar till 19 år.

Farmakokinetiska data från 33 patienter (åldersintervall 0,77 – 13,7 år) i den grupp som genomgick

intensiv provtagning, visade att clearance för nevirapin ökade med ökande ålder på ett sätt som

överensstämde med ökande kroppsyta. Dosering av nevirapin 150 mg/m

två gånger per dag (efter två

veckors tillvänjning med 150 mg/m

en gång per dag) ledde till geometriska medelvärden eller

genomsnittlig minimikoncentration av nevirapin mellan 4 och 6 µg/ml (målvärde enligt data från

vuxna). Dessutom var de observerade minimikoncentrationerna av nevirapin jämförbara vid analys

enligt två metoder.

Den sammanvägda analysen av PACTG (Paediatric AIDS Clinical Trials Group), studie 245, 356,

366, 377 och 403 möjliggjorde utvärdering av barn under 3 månaders ålder (n=17) som inkluderats i

dessa PACTG-studier. Koncentrationen av nevirapin i plasma befanns vara inom de gränser som

observerats hos vuxna och övriga undersökta barn, men de varierade mera mellan patienterna, särskilt

under den andra levnadsmånaden.

Farmakokinetiken för nevirapindepottabletter undersöktes i studie 1100.1518. 85 patienter (3 - <18 år)

fick nevirapin med omedelbar frisättning med dosen justerad enligt vikt eller kroppsyta under minst

18 veckor. Därefter bytte patienterna till nevirapindepottabletter (2 x 100 mg, 3 x 100 mg eller 1 x

400 mg en gång per dag) i kombination med andra antiretrovirala läkemedel under 10 dagar. Den

observerade geometriska medelkvoten mellan nevirapindepottabletter och nevirapin med omedelbar

frisättning var ca 90 % för C

min,ss

och AUC

0-24,ss

med 90 % konfidensintervall inom 80 % -125 %;

kvoten för C

max,ss

var lägre och överensstämde med en beredningsform med modifierad frisättning för

användning en gång dagligen. Geometriskt medelvärde för dalkoncentrationen i plasma vid steady-

state efter intag av nevirapindepottabletter före nästa dos var 3 880 ng/ml, 3 310 ng/ml resp. 5 350

ng/ml i åldersgrupperna 3 - < 6år, 6 - < 12 år resp. 12 - < 18 år. Den totala exponeringen hos barn och

ungdomar var likartad den som observerades hos vuxna som fick nevirapindepottabletter i studie

1100.1486.

I studier av biologisk tillgänglighet vid endosadministrering till parallella grupper (studie 1100.1517

och 1100.1531) uppvisade nevirapindepottabletter 50 mg och 100 mg karakteristika för förlängd

absorption och lägre maximal koncentration, liknande fynden när 400 mg depottabletter jämfördes

med 200 mg med omedelbar frisättning. Uppdelning av totaldosen 200 mg i fyra doser à 50 mg i

stället för två doser à 100 mg, ledde till 7-11% större total absorption, men med jämförbar

frisättningshastighet. Den observerade farmakokinetiska skillnaden mellan 50 mg och 100 mg

nevirapindepottabletter är inte kliniskt relevant. Nevirapindepottabletter 50 mg kan därför användas

som ett alternativ till den något större 100 mg tabletten.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data visar inga särskilda risker för människa, som inte observerats i kliniska studier

baserade på studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad tillförsel och genotoxicitet. I

carcinogenicitetsstudier framkallade nevirapin levertumörer hos råttor och möss. Dessa fynd är

troligen relaterade till att nevirapin är en stark inducerare av leverenzymer, däremot ej resultatet av

genotoxiska effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Povidon (K-25)

Polyetenoxid 303

Polyetenoxid 1105

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA/Alu/PVC-Aluminiumblister innehållande 10, 10x1, 30, 30x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 100 och 100x1

depottabletter.

HDPE-burkar med barnskyddande PP-lock med säkerhetsförsegling, med torkmedelsinlägg

innehållande 30 depotabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53430

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-08-11

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-11-27

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen