Nevirapine Mylan 400 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-11-2018

Aktiva substanser:
nevirapin (vattenfritt)
Tillgänglig från:
Mylan AB
ATC-kod:
J05AG01
INN (International namn):
nevirapine (anhydrous)
Dos:
400 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
nevirapin (vattenfritt) 400 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 120 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 30 x 1 tabletter (endosförpackning); Burk, 30 tabletter; Burk, 500 tabletter; Burk, 250 tabletter; Burk, 90 tabletter; Blister, 30 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
56204
Tillstånd datum:
2017-09-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Nevirapine Mylan 400 mg depottabletter

nevirapin, vattenfritt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nevirapine Mylan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Neverapine Mylan

Hur du tar Nevirapine Mylan

Eventuella biverkningar

Hur Nevirapine Mylan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nevirapine Mylan är och vad det används för

Nevirapine Mylan hör till läkemedelsgruppen antiretrovirala medel, som används vid behandling av

infektion med humant immunbrist virus (hiv-1).

Den aktiva substansen i ditt läkemedel kallas nevirapin. Nevirapin hör till en klass antiretrovirala

läkemedel som kallas icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (NNRTI). Omvänt transkriptas

är ett enzym som hiv behöver för att föröka sig. Nevirapin hindrar omvänt transkriptas från att arbeta.

Genom att hindra omvänt transkriptas från att arbeta, hjälper Nevirapine Mylan till att kontrollera

hiv-1-infektionen.

Nevirapine Mylan är avsett för behandling av hiv-infekterade vuxna, ungdomar och barn över tre år

som klarar av att svälja tabletter. Du måste använda Nevirapine Mylan tillsammans med andra

antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de mediciner som är bäst för dig.

Nevirapine Mylan depottabletter ska endast användas efter en två-veckors behandling med en

annan typ av nevirapin (tabletter med omedelbar frisättning eller suspension) såvida du inte

för närvarande tar nevirapin och byter till depottabletter.

Nevirapin som finns i Nevirapine Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Om Nevirapine Mylan är förskrivet till ditt barn, observera att all information i denna

bipacksedel är riktad till ditt barn (om så är fallet, vänligen läs ”ditt barn” istället för ”du”).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Nevirapine Mylan

Ta inte Nevirapine Mylan:

om du är allergisk mot nevirapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har använt nevirapin tidigare och måste sluta på grund av:

svåra hudutslag

hudutslag med andra symtom till exempel:

feber

blåsbildning

munsår

ögoninflammation

svullnad i ansiktet

allmän svullnad

andfåddhet

muskel- eller ledsmärta

allmän sjukdomskänsla

buksmärta

överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

leverinflammation (hepatit)

om du har svår leversjukdom

om du vid ett tidigare tillfälle måste avbryta behandlingen med nevirapin på grund av förändrad

leverfunktion

om du tar mediciner som innehåller växten johannesört (

Hypericum perforatum

). Detta

(traditionella) växtbaserade läkemedel kan leda till att Nevirapine Mylan inte fungerar som

avsett.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nevirapine Mylan.

Under de första 18 veckornas behandling med Nevirapine Mylan är det mycket viktigt att du

och din läkare är uppmärksamma på tecken på lever- eller hudreaktioner. Dessa kan bli svåra

och till och med livshotande. Det är störst risk för sådana biverkningar under de första

6 veckornas behandling.

Följande patienter löper högre risk att utveckla leverproblem:

kvinnor

hepatit B- eller C-infekterade

förhöjda värden på leverfunktionsprover

tidigare obehandlade patienter med höga CD4-värden när nevirapinbehandlingen påbörjas

(kvinnor mer än 250 celler/mm

, män mer än 400 celler/mm

tidigare behandlade patienter med mätbar hiv-1 virusmängd i plasma och höga CD4-värden när

nevirapinbehandlingen påbörjas (kvinnor mer än 250 celler/mm

, män mer än 400 celler/mm

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner (som kan hänföras till AIDS-sjukdom), kan tecken och symtom på inflammation från

tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror

troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa

infektioner som kanske har funnits tidigare, men ej orsakat några symtom. Informera din läkare

omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som

startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller

Om du får svåra hudutslag eller överkänslighet (allergiska reaktioner som kan uppträda

i form av hudutslag) tillsammans med andra biverkningar såsom

feber

blåsor

munsår

ögoninflammation

ansiktssvullnad

generell svullnad

andfåddhet

muskel- eller ledsmärta

allmän sjukdomskänsla

eller buksmärta

SKA DU SLUTA ANVÄNDA NEVIRAPINE MYLAN OCH OMEDELBART

KONTAKTA din läkare eftersom sådana reaktioner kan vara potentiellt livshotande eller

leda till döden. Om du någon gång

får symtom av milda utslag utan andra reaktioner ska

du informera din läkare omedelbart, för att

få råd huruvida du ska sluta använda

Nevirapine Mylan.

Om du får symtom som tyder på leverskada, såsom

aptitförlust

illamående

kräkningar

gul hud (gulsot)

buksmärta

ska du sluta använda Nevirapine Mylan och kontakta din läkare omedelbart.

Om du utvecklar allvarliga lever-, hud- eller överkänslighetsreaktioner när du använder

Nevirapine Mylan, ska du ALDRIG ANVÄNDA NEVIRAPIN igen utan att först diskutera

med din läkare.

Du måste använda Nevirapine Mylan med den dosering din läkare har

ordinerat. Detta är speciellt viktigt

under de första 14 dagarna av behandlingen (för

ytterligare information, se ”Hur du tar

Nevirapine Mylan”).

hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Förändringar i fettdistributionen kan förekomma hos patienter som får kombinerad

antiretroviral behandling. Kontakta din läkare om du noterar förändringar i kroppsfettet (se

avsnitt 4).

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som kallas

osteonekros (vävnadsdöd i benvävnaden orsakat av strypt blodtillförsel till benet). Några av de många

riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling,

användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, försvagat immunförsvar och högre

kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och

axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Om du tar nevirapin och zidovudin samtidigt, informera din läkare eftersom han/hon kan

behöva kontrollera dina vita blodkroppar.

Ta inte nevirapin efter att ha utsatts för hiv-virus såvida du inte har blivit diagnosticerad med hiv och

instruerats av din läkare att ta nevirapin.

Nevirapin botar inte hiv-infektionen. Därför kan du fortsätta utveckla infektioner och andra

sjukdomar som är förknippade med hiv-infektion. Du ska därför bibehålla regelbunden kontakt med

din läkare. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas

vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare om nödvändiga åtgärder för att undvika att

smitta andra.

Prednison bör inte användas för att behandla utslag som beror på nevirapin.

Om du tar preventivmedel via munnen (till exempel p-piller) eller andra hormonella preventivmedel

under behandling med nevirapin så bör du också använda en barriärmetod (till exempel kondom) för

att förhindra graviditet.

Om du får hormonersättning mot klimakteriebesvär, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

Om du använder eller får rifampicin förskrivet för att behandla tuberkulos, informera din läkare innan

du tar läkemedlet tillsammans med nevirapin.

Nevirapin depottabletter, eller delar av tabletter, kan, p.g.a. det sätt de är utformade ibland passera

genom kroppen och ses i avföringen. De kan se ut som hela tabletter, men påverkar inte läkemedlets

effekt. Tala om för läkaren om du är oroad över att delar av tabletter finns i din avföring.

Barn och ungdomar

Nevirapine Mylan 400 mg depottabletter kan användas av barn om de:

är ≥ 8 år och väger 43,8 kg eller mer

är äldre än 3 år och yngre än 8 år och väger 25 kg eller mer

har en kroppsyta på 1,17 m

eller mer.

För mindre barn finns andra former av detta läkemedel som kan passa bättre. Fråga läkare eller

apotekspersonal.

Andra läkemedel och Nevirapine Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive receptfria läkemedel, innan behandling med Nevirapine Mylan påbörjas.

Skälet är att läkaren kan behöva ta ställning till om dina andra läkemedel fortfarande fungerar och

om dosen behöver ändras. Läs noga bipacksedlarna för alla de andra hiv-läkemedlen som du ska

använda tillsammans med Nevirapine Mylan.

Ta inte Nevirapine Mylan om du tar eller nyligen har tagit:

johannesört (

Hypericum perforatum

, (traditionellt) växtbaserat läkemedel mot nedstämdhet).

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder eller nyligen har

använt:

-

rifampicin (tuberkulos-läkemedel)

-

rifabutin (tuberkulos-läkemedel)

-

makrolider t ex klaritromycin (antibiotika)

-

flukonazol (mot svampinfektioner)

-

ketokonazol (mot svampinfektioner)

-

itrakonazol (mot svampinfektioner)

-

metadon (vid opiatutsättning)

-

warfarin (blodförtunnande)

-

hormonella preventivmedel (t ex p-piller)

-

atazanavir (hiv-läkemedel)

-

lopinavir/ritonavir (hiv-läkemedel)

-

fosamprenavir (hiv-läkemedel)

-

efavirenz (hiv-läkemedel)

-

etravirin (hiv-läkemedel)

-

rilpivirin (hiv-läkemedel)

-

delavirdin (hiv-läkemedel)

-

zidovudin (hiv-läkemedel)

-

boceprevir (mot hepatit C)

-

telaprevir (mot hepatit C)

-

elvitegravir/kobicistat (hiv-läkemedel).

Din läkare kommer att noga följa effekten av Nevirapine Mylan och dessa läkemedel om du

använder dem tillsammans.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör avbryta amningen om du använder Nevirapine Mylan. I allmänhet rekommenderas de som är

hiv-infekterade att avstå från att amma, eftersom det är möjligt att din baby kan bli infekterad med hiv

genom din bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig utmattad när du använder Nevirapine Mylan. Var försiktig vid aktiviteter som att

köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig utmattad ska du undvika uppgifter som kan vara

riskabla, som att köra bil eller använda redskap eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nevirapine Mylan innehåller laktos

Nevirapine Mylan depottabletter innehåller laktos (mjölksocker).

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar Nevirapine Mylan.

3.

Hur du tar Nevirapine Mylan

Du ska inte använda enbart Nevirapine Mylan. Du måste använda det med minst två andra

antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de bästa läkemedlen för

dig.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dosering:

Vuxna:

Under de första 14 dagarna (insättningsperioden) är den rekommenderade dosen en nevirapintablett

200 mg en gång om dagen. En separat startförpackning med nevirapintabletter 200 mg finns

tillgänglig för denna insättningsperiod. Efter 14 dagar är den vanliga dosen en Nevirapin Mylan 400

mg depottablett en gång per dag.

Det är mycket viktigt att du endast tar en Nevirapine Mylan tablett per dag under de första

14 dagarna (insättningsperioden). Om du får några hudutslag under denna period, ska du inte

börja med Nevirapine Mylan depottabletter, kontakta i stället din läkare.

Denna 14 dagars insättningsperiod har visats sig medföra lägre risk för hudutslag.

Patienter som redan behandlas med tabletter med omedelbar frisättning eller oral suspension kan

byta till depottabletter utan insättningsperiod.

Eftersom Nevirapine Mylan alltid kommer att ges tillsammans med andra läkemedel som hämmar

hiv-virus, ska du följa instruktionerna för dessa läkemedel noga. Dessa finns i bipacksedlarna för

dessa läkemedel.

Användning för barn och ungdomar:

Nevirapin kan också finnas tillgänglig som depottabletter med lägre styrka (för barn från 3 års ålder

efter ovan beskrivna insättningsperiod) eller som oral suspension för alla åldersgrupper (ej

marknadsförd av denna innehavare av godkännande för försäljning av nevirapin, men kan finnas

tillgänglig från andra företag för alla åldersgrupper).

Du ska fortsätta att använda Nevirapine Mylan så länge läkaren rekommenderar det.

I avsnittet ”Varningar och försiktighet”

ovan anges att din läkare kommer att följa leverprover och

vara uppmärksam på oönskade effekter, t ex hudutslag. Beroende på utvecklingen kan läkaren

besluta att avbryta eller avsluta behandlingen med Nevirapine Mylan. Läkaren kan sedan besluta sig

för att återuppta behandlingen med en lägre dos.

Om du har någon grad av nedsatt njur- eller leverfunktion, använd endast nevirapin 200 mg tabletter

eller nevirapin 50 mg/5 ml oral suspension.

Nevirapine Mylan depottabletter ska endast tas via munnen med vätska. Depottabletterna ska inte

tuggas eller krossas. Nevirapine Mylan kan tas med eller utan mat.

Om du använt för stor mängd av Nevirapine Mylan

Använd inte mer Nevirapine Mylan än din läkare har förskrivit och som beskrivs i denna bipacksedel.

Det finns för närvarande begränsad information om effekterna av nevirapin vid överdosering, men du

kan känna dig trött, illamående, ha kräkningar, ha problem att sova, ha en känsla av att det snurrar

(svindel), ha feber, huvudvärk, hudutslag eller notera viktminskning, vätskeretention, lever- eller

lungproblem.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Nevirapine Mylan

Försök att inte missa någon dos. Om du upptäcker missad dos inom 12 timmar efter avsedd tidpunkt,

ska du ta den missade dosen så fort som möjligt. Om det har gått mer än 12 timmar efter avsedd

tidpunkt, ta istället bara nästa dos vid den ordinarie tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att använda Nevirapine Mylan

Att ta alla doser av hiv-läkemedel vid rätt tidpunkt

leder till en stor ökning av effekten av din kombination av antiretrovirala läkemedel

minskar risken att din hiv-infektion blir resistent mot dina antiretrovirala läkemedel.

Det är viktigt att fortsätta använda Nevirapine Mylan korrekt enligt anvisningarna ovan, om

inte din läkare instruerar dig att sluta.

Om du avbryter behandlingen med Nevirapine Mylan depottabletter under mer än 7 dagar

kommer din läkare att föreslå att du startar insättningsperioden på 14 dagar med Nevirapine

Mylan tabletter (se ovan) ännu en gång innan du återgår till behandling en gång dagligen med

Nevirapine Mylan depottabletter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

I avsnittet Varningar och försiktighet ovan anges att de viktigaste biverkningarna av

nevirapin är svåra och livshotande hudreaktioner samt allvarliga leverskador. Dessa reaktioner

förekommer främst under de första 18 veckornas behandling med nevirapin. Denna period

kräver därför noggrann uppföljning av din läkare.

Om du någonsin observerar några hudutslag ska du informera din läkare omedelbart.

När hudutslag förekommer är de normalt milda till medelsvåra. Hos vissa patienter kan emellertid

utslag, som framträder som blåsbildning och fjällning i huden, vara svåra eller livshotande (Stevens-

Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) och dödsfall har rapporterats. Läkemedelsutlöst

utslag med ökat antal eosinofiler och generella symtom (DRESS) har även rapporterats. De flesta fall

av utslag, både svåra och milda till medelsvåra, uppträder under de första 6 veckorna.

Om hudutslag och illamående uppträder samtidigt, måste du avbryta behandlingen och uppsöka din

läkare omedelbart.

Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan förekomma. Sådana reaktioner kan förekomma i

form av anafylaxi (en svår form av allergisk reaktion) med symtom som:

hudutslag

nässelutslag (urtikaria)

ansiktssvullnad

andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

anafylaktisk chock (plötsligt väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp,

utslag, svimning eller svårigheter att svälja).

Överkänslighetsreaktioner kan också förekomma som hudutslag tillsammans med andra biverkningar

som:

feber

blåsor på huden

munsår

ögoninflammation

svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg (angioödem)

allmän svullnad, inklusive svullna eller förstorade lymfkörtlar i nacken, armhålorna eller

ljumskarna

andnöd

muskel- eller ledvärk

inflammation i inre organ

blodförändringar inklusive minskat antal vita blodkroppar vilket karakteriseras av frekventa

infektioner såsom feber, svår frossa, halsont och sår i munnen (granulocytopeni), minskat antal

blodplättar (trombocytopeni) eller ökning av antalet vissa vita blodkroppar (eosinofiler)

allmän sjukdomskänsla

allvarliga problem med lever- eller njurar (lever- eller njursvikt).

Tala omedelbart om för din läkare om du får hudutslag och någon av de andra biverkningarna som hör

till en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Sådana reaktioner kan vara livshotande.

Onormal leverfunktion har rapporterats vid behandling med nevirapin. Detta inkluderar några fall av

inflammation i levern (hepatit) som kan vara plötslig och intensiv (fulminant hepatit) och leversvikt,

som båda kan leda till döden.

Informera din läkare om du upplever något av följande kliniska symtom på leverskada:

aptitlöshet

illamående

kräkningar

gul hud (gulsot)

buksmärta.

Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt nevirapin depottabletter en

gång per dag under underhållsperioden:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk

buksmärta

illamående

trötthet (utmattning)

avvikande leverfunktionsprover

kräkningar

lös avföring (diarré)

minskad fosforhalt i blodet

ökat blodtryck.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

minskat antal röda blodkroppar som karakteriseras av trötthet, yrsel, blekhet och andnöd vid

fysisk ansträngning (anemi)

nässelutslag (urtikaria)

vätskeansamlingar under huden (angioödem)

muskelsmärta (myalgi)

ledsmärta (artralgi)

feber.

Kombinerad antiretroviral behandling kan orsaka förändringar i kroppsformen beroende på ändrad

fettdistribution. Detta kan innebära förlust av fett från ben, armar och ansikte, samt mer fett i buken

och andra inre organ, förstorade bröst och fettansamling i nacken (”buffalo hump”). Orsaken till dessa

förändringar och den långsiktiga inverkan på hälsotillståndet är för närvarande inte känd.

Kombinerad antiretroviral behandling kan också orsaka ökad halt av mjölksyra och socker i blodet

samt hyperlipidemi (ökad fetthalt i blodet) och insulinresistens.

När nevirapin depottabletter använts tillsammans med andra hiv-läkemedel har även följande

biverkningar rapporterats:

minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar

inflammation i bukspottkörteln

minskad eller onormal känsel i huden.

Dessa biverkningar förekommer ofta vid behandling med andra hiv-medel och kan förväntas när

Nevirapine Mylan används i kombination med andra läkemedel. Det är dock inte troligt att dessa

biverkningar orsakas av behandlingen med Nevirapine Mylan. Syndrom med både leversvikt och

njursvikt har rapporterats i sällsynta fall.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Minskning i vita blodkroppar (granulocytopeni) kan förekomma, vilket är mer vanligt hos barn. En

minskning av röda blodkroppar (anemi), som kan ha samband med nevirapinbehandlingen, observeras

också oftare hos barn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Nevirapine Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen eller burken efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Burk: Öppnad förpackning ska användas inom 100 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nevirapin. Varje depottablett innehåller 400 mg nevirapin.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 Nevirapine Mylan innehåller laktos),

hypromellos och natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nevirapine Mylan är en vit till benvit, oval depottablett, med

M

präglat på den ena sidan av tabletten

N403

på den andra sidan.

Nevirapine Mylan tillhandahålls i blisterförpackningar av PVC/aluminiumfolie innehållande 14, 30,

30 x 1 (endosblister), 60, 90, 100 eller 120 depottabletter och i vita HDPE-burkar med vita

ogenomskinliga skruvlock av polypropen innehållande 30, 90, 250 eller 500 depottabletter. Burkarna

innehåller också en fyllning av bomull.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Generics [UK] Ltd,

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire,

EN6 1TL,

Storbritannien

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories,

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13,

Irland

Mylan Hungary Kft.,

H-2900, Komárom, Mylan útca. 1,

Ungern

Mylan UK Healthcare Limited,

Building 20, Station Close, Potters Bar,

EN6 1TL,

Storbritannien

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1

Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352,

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-04-28

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Nevirapine Mylan 400 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje depottablett innehåller 400 mg nevirapin (vattenfritt).

Hjälpämne med känd effekt

Varje 400 mg depottablett innehåller 398 mg laktos som monohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett

En vit till benvit, oval depottablett, cirka 19 mm lång och 9 mm bred, präglad med M på ena sidan av

tabletten och N403 på andra sidan. Depottabletten ska inte delas.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Nevirapine används i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av HIV-1-

infektion hos vuxna, ungdomar och barn från 3 år och uppåt och som kan svälja tabletter (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

Depottabletter är inte lämpliga till insättningsperioden på 14 dagar för patienter som börjar ta

nevirapin. Andra nevirapin-formuleringar, som tabletter med omedelbar frisättning eller oral

suspension bör användas (se avsnitt 4.2).

Den kliniska erfarenheten med nevirapin härrör främst från kombinationsbehandling med omvända

transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI). Valet av fortsatt behandling efter Nevirapine Mylan

ska baseras på klinisk erfarenhet och resistenstestning (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Nevirapine Mylan bör administreras av läkare med erfarenhet av behandling av HIV-infektioner.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen av nevirapin för patienter som påbörjar nevirapinbehandling är en tablett

à 200 mg med omedelbar frisättning per dag under de första 14 dagarna (denna insättningsperiod ska

användas eftersom det har visat sig att den leder till lägre frekvens hudutslag) och därefter en

depottablett à 400 mg en gång per dag i kombination med minst två andra antiretrovirala läkemedel.

Patienter som behandlas med nevirapin med omedelbart frisättning två gånger per dag:

Patienter som redan behandlas med nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per dag i

kombination med andra antiretrovirala läkemedel kan byta till Nevirapine Mylan 400 mg

depottabletter en gång per dag i kombination med andra antiretrovirala läkemedel utan

insättningsperiod med Nevirapine Mylan med omedelbart frisättning,

Nevirapine Mylan ska kombineras med minst två andra antiretrovirala medel. Vid samtidig behandling

bör tillverkarnas rekommendationer följas.

Om patienten upptäcker att en dos har missats inom 12 timmar efter att den skulle tagits, bör

patienten ta den missade dosen så snart som möjligt. Om en dos missas och det har gått mer 12

timmar, bör patienten ta nästa dos vid den vanliga tiden.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar 3 år och äldre

Enligt de pediatriska dosrekommendationerna kan Nevirapine Mylan 400 mg depottabletter också

användas av barn och ungdomar, som kan följa doseringsrekommendationen för vuxna, om de:

är ≥ 8 år och väger 43,8 kg eller mer, eller

är < 8 år och väger 25 kg eller mer, eller

har en kroppsyta på 1,17 m

eller mer enligt Mostellers formel

För pediatriska patienter som är 3 år eller äldre, bör undersökas om andra depottabletter, t ex 50 mg

och 100 mg depottabletter, finns tillgängliga.

Barn under 3 år

Säkerheten och effekten av nevirapine depottabletter hos barn under 3 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

För patienter under 3 år ska undersökas om dosformen oral suspension med omedelbar frisättning

finns tillgänglig (se respektive Produktresumé).

Överväganden vid dosering

Den totala dagsdosen ska inte överstiga 400 mg för någon patient under någon tidpunkt av

behandlingen. Patienterna ska upplysas om vikten av att använda Nevirapine Mylan varje dag som

förskrivet.

För patienter som får hudutslag under insättningsperioden på 14 dagar med 200 mg/dag, ska

behandling med Nevirapine Mylan depottabletter inte sättas in förrän utslagen försvunnit.

Hudutslagen ska övervakas noggrant (se avsnitt 4.4). Behandling med nevirapin 200 mg/dag med

omedelbar frisättning ska inte fortsätta i mer än 28 dagar, då en alternativ behandling ska sättas in på

grund av eventuell risk för underexponering och resistens.

Patienter som avbryter behandlingen med nevirapin under mer än 7 dagar, ska börja på nytt med

den rekommenderade doseringen, efter en insättningsperiod på två veckor med nevirapin med

omedelbar frisättning.

Viss toxicitet fordrar att nevirapinbehandlingen avbryts, se avsnitt 4.4.

Speciella patientgrupper

Äldre personer

Nevirapin har inte undersökts hos patienter över 65 år.

Nedsatt njurfunktion

För vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som kräver dialys rekommenderas en extra dos

nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning efter varje dialysbehandling. Patienter med

kreatininclearance ≥ 20 ml/min behöver inte denna dosjustering, se avsnitt 5.2. För pediatriska

patienter med nedsatt njurfunktion som behandlas med dialys rekommenderas att patienten får en

extra dos nevirapin oral suspension eller tabletter med omedelbar frisättning, som motsvarar 50 % av

den rekommenderade dagliga dosen av nevirapin oral suspension eller tabletter med omedelbar

frisättning, som en hjälp att motverka effekten av dialys på nevirapinclearance. Nevirapin

depottabletter har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion och nevirapin med omedelbar

frisättning bör användas.

Nedsatt leverfunktion

Nevirapin ska inte användas till patienter med svår nedsättning av leverfunktionen (Child-Pugh C,

se avsnitt 4.3). Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med milt till måttligt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2). Nevirapin depottabletter har inte studerats hos patienter med

nedsatt leverfunktion och nevirapin med omedelbar frisättning bör användas.

Administreringssätt

För oral användning.

Depottabletterna ska tas med vätska, och ska inte krossas eller tuggas. Nevirapine Mylan kan tas

med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Återinsättning till patienter där behandlingen satts ut permanent på grund av svåra hudutslag,

hudutslag

med allmänpåverkan, överkänslighetsreaktioner eller klinisk hepatit orsakat av

nevirapin.

Patienter

svår

leversvikt

(Child-Pugh

eller

utgångsvärde

för

ASAT

eller

ALAT > 5 gånger normalvärdet får inte behandlas förrän utgångsvärdet för ASAT/ALAT

stabiliserats vid < 5 gånger normalvärdet.

Återinsättning till patienter som vid tidigare behandling med nevirapin hade ASAT eller

ALAT > 5 gånger normalvärdet under nevirapinbehandling, och där förändringen i leverfunktion

återkommer vid återinsättning av nevirapin (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av naturläkemedel som innehåller johannesört

(Hypericum perforatum)

grund av risk för minskad plasmakoncentration och försämrad klinisk effekt av nevirapin (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Nevirapin ska endast användas i kombination med minst två andra antiretrovirala läkemedel (se

avsnitt 5.1).

Nevirapin ska inte användas som det enda aktiva antiretrovirala läkemedlet, då det har visat sig att

monoterapi med ett antiretroviralt läkemedel leder till virusresistens.

Hudreaktioner

Svåra och livshotande hudreaktioner, inklusive dödsfall, har förekommit hos patienter som behandlats

med nevirapin, huvudsakligen under de första 6 veckornas behandling. Hudreaktionerna har

inkluderat fall av Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys och

överkänslighetsreaktioner karakteriserade av hudutslag, allmänpåverkan och påverkan på inre organ.

Patienterna ska följas noggrant under de första 18 veckornas behandling. Patienterna ska även följas

noga om isolerade hudutslag förekommer.

Behandlingen med nevirapin måste avbrytas hos patienter som utvecklar svåra hudutslag eller

hudutslag med allmänpåverkan (som feber, hudblåsor, munsår, konjunktivit, ansiktsödem,

muskelvärk, ledvärk eller allmän sjukdomskänsla) inklusive Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk

epidermal nekrolys. Nevirapin måste sättas ut och ska ej återinsättas hos patienter som uppvisar

överkänslighetsreaktioner (karaktäriserade av hudutslag samt allmänpåverkan, samt visceralt

engagemang som hepatit, eosinofili, granulocytopeni och njurpåverkan) se avsnitt 4.4.

Tillförsel av nevirapin i högre dos än rekommendationen ovan kan leda till mer frekventa och

allvarligare hudreaktioner, t ex Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

Rabdomyolys har observerats hos patienter med hud- och/eller leverreaktioner i samband med

användning av nevirapin.

Samtidig tillförsel av prednison (40 mg/dag under de första 14 dagarnas behandling med nevirapin

med omedelbar frisättning) har icke visats leda till minskad incidens av nevirapinrelaterade

hudutslag, och kan vara relaterat till en ökad incidens och allvarlighetsgrad av hudutslag under de

första 6 veckornas behandling med nevirapin.

Vissa riskfaktorer för att utveckla allvarliga hudreaktioner har identifierats, bl. a bristande

följsamhet när det gäller den initiala doseringen under insättningsperioden och lång fördröjning

De första 18 veckornas behandling med nevirapin är en kritisk period som kräver

noggrann monitorering av patienterna med avseende på svåra och livshotande

hudreaktioner (t ex fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys

(TEN)) och allvarlig hepatit/leversvikt. Risken är störst för att leverbiverkningar och

hudreaktioner inträffar under de första 6 behandlingsveckorna. Det finns dock risk för att

leverbiverkningarna kvarstår efter denna tidsperiod och monitoreringen ska fortsätta med

täta intervall. Kvinnligt kön och höga CD4-värden (> 250/mm

3

hos vuxna kvinnor och

> 400/mm

3

hos vuxna män) vid start med nevirapinbehandling associeras med större risk

för leverbiverkningar om patienten har detekterbar HIV-1 RNA i plasma dvs.

≥ 50 kopior/ml - vid insättning av nevirapin. Eftersom allvarlig och livshotande

levertoxicitet har observerats i kontrollerade och okontrollerade studier, framförallt hos

patienter med plasma HIV-1

virusmängd på 50 kopior/ml eller mer, bör nevirapin inte

ordineras till vuxna kvinnor med mer än

250 CD4-celler/mm

3

eller till vuxna män med mer

än 400 CD4-celler/mm

3

med detekterbar HIV-1

RNA i plasma såvida inte nyttan uppväger

risken.

I vissa fall har leverskadan fortskridit trots utsättning av behandlingen. Patienter som

utvecklar tecken eller symtom på hepatit, svåra hudreaktioner eller

överkänslighetsreaktioner måste avbryta

nevirapinbehandlingen och omedelbart söka

läkare. Nevirapin får inte återinsättas efter allvarliga

lever- hud- eller

överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.3).

Dosen måste följas noga, speciellt under den inledande 14-dagarsperioden (se avsnitt

4.2).

mellan de första symtomen och kontakt med läkare. För kvinnor förefaller risken större än för män

att utveckla hudutslag, vare sig de behandlas med nevirapin eller får behandling som inte innehåller

nevirapin.

Patienten bör informeras om att en allvarlig biverkan av nevirapin är hudutslag. De bör rådas att

snabbt ta kontakt med sin läkare om de får någon form av hudutslag och undvika dröjsmål mellan de

första symtomen och kontakt med läkare. De flesta hudutslag som förekommer vid behandling med

nevirapin uppträder under de första 6 veckornas behandling. Patienten ska därför noga följas

beträffande förekomst av hudutslag under den perioden.

Patienten bör informeras om att de inte ska påbörja behandling med Nevirapin Mylan depottabletter

förrän alla hudutslag som uppträdde under insättningsperioden på 14 dagar med nevirapin med

omedelbar frisättning har försvunnit. Doseringen en gång dagligen med 200 mg nevirapin med

omedelbar frisättning ska inte fortsätta i mer än 28 dagar, då en alternativ behandling ska sökas på

grund av eventuell risk för underexponering och resistens.

Leverreaktioner

Svår eller livshotande leverskada, även fatal fulminant hepatit, har förekommit hos patienter som

behandlats med nevirapin. De första 18 veckornas behandling är en kritisk period som kräver

noggrann monitorering. Risken för leverbiverkningar är störst under de första 6 veckornas

behandling. Risken kvarstår dock även efter denna period och monitorering ska därför genomföras

med täta intervall under hela behandlingen.

Rabdomyolys har observerats hos patienter med hud- och/eller leverreaktioner i samband med

användning av nevirapin.

Ökade nivåer av ASAT och ALAT ≥ 2,5 gånger normalvärdet och/eller samtidig infektion med

hepatit B och/eller C vid påbörjad antiretroviral behandling är generellt relaterat till ökad risk för

leverbiverkningar under antiretroviral behandling, inklusive behandling som innefattar nevirapin.

Kvinnligt kön och förhöjt antal CD4-celler vid insättning av nevirapin till ej tidigare behandlade

patienter är förknippat med större risk för leverbiverkningar. I en retrospektiv analys av poolade

kliniska studier med nevirapintabletter med omedelbar frisättning hade kvinnor tre gånger högre risk

än män för symtomatiska leverbiverkningar, ofta associerade med hudutslag (5,8 % resp. 2,2 %). Ej

tidigare behandlade patienter oavsett kön med detekterbart HIV-1 RNA i plasma och med höga

CD4-värden när behandlingen med nevirapin påbörjades hade högre risk för symtomatiska

leverbiverkningar med

nevirapin. Patienter med plasma HIV-1 virusmängd på 50 kopior/ml eller

mer, kvinnor med CD4-värden >

250 celler

/

hade 12 gånger högre risk för symtomatiska

Den patient som får svåra hudreaktioner eller hudutslag med allmänpåverkan som

feber, hudblåsor, munsår, konjunktivit, ansiktsödem, muskelvärk, ledvärk eller

allmän sjukdomskänsla, ska avbryta behandlingen och omedelbart söka läkare. Hos

dessa patienter får nevirapin inte återinsättas.

Om patienten har hudutslag som misstänks vara orsakade av nevirapin, ska

leverfunktionsprover tagas. Hos patienter med måttlig till allvarlig ökning (ASAT eller

ALAT mer än 5 gånger normalvärdet) ska nevirapin sättas ut permanent.

Om överkänslighetsreaktioner förekommer, karaktäriserade av hudutslag och samtidig

allmänpåverkan, som feber, led- och muskelsmärtor, lymfadenopati, samt visceralt

engagemang som hepatit, eosinofili, granulocytopeni och njurpåverkan måste

behandlingen med nevirapin avbrytas permanent och får ej återinsättas (se avsnitt 4.3).

leverbiverkningar jämfört med kvinnor med

CD4-värden < 250 celler

/

(11,0 % resp. 0,9 %). En

ökad risk observerades hos män med detekterbart HIV-1 RNA i plasma och med CD4-värden

> 400 celler/mm

(6,3 % jämfört med 1,2 % för män med CD4-värden < 400 celler/mm

). Denna

ökade risk för toxicitet baserad på CD-4 nivå har inte setts hos patienter med ej detekterbar

(dvs. < 50 kopior/ml) virusmängd i plasma.

Patienter ska informeras om att leverreaktioner är en av de allvarliga biverkningarna med nevirapin,

vilket kräver noggrann kontroll under de första 18 veckorna. De ska informeras om att symtom som

tyder på hepatit ska föranleda utsättning av nevirapin och att de omedelbart ska söka läkare bl. a för

kontroll av leverprover.

Levermonitorering

Laboratorieundersökningar inklusive leverfunktionsprov ska göras före behandling med

nevirapin och med lämpliga intervall under behandlingen.

Avvikande leverfunktionsvärden har rapporterats under behandling med nevirapin, vissa under de

första veckornas behandling.

Asymtomatisk ökning av leverenzymer har ofta beskrivits och utgör inte nödvändigtvis en

kontraindikation för användning av nevirapin. Asymtomatisk ökning av gamma-GT utgör inte

någon kontraindikation för fortsatt behandling.

Kontroll av leverfunktionen ska ske varannan vecka under de första 2 månadernas behandling, efter

3 månaders behandling och därefter regelbundet. Kontroller bör genomföras om patienten har

symtom som tyder på hepatit och/eller överkänslighet.

För patienter som redan står på en regim med nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per

dag, som byter till Nevirapine Mylan depottabletter en gång per dag, behöver inte

monitoreringschemat ändras.

Om ASAT eller ALAT är ≥ 2,5 gånger normalvärdet före eller under behandlingen bör

leverfunktionsvärdena undersökas med tätare intervall i samband med de ordinarie läkarbesöken.

Nevirapin får inte ges till patienter med utgångsvärde för ASAT eller ALAT > 5 gånger

normalvärdet förrän utgångsvärdet ASAT/ALAT har stabiliserats vid < 5 gånger normalvärdet

(se avsnitt 4.3).

Leversjukdomar

Säkerhet och effekt av nevirapin depottabletter har inte säkerställts hos patienter med signifikant

underliggande leversjukdom. Nevirapine Mylan är kontraindicerat hos patienter med svår

leversvikt (Child-Pugh C, se avsnitt 4.3). Farmakokinetiska studier tyder på att försiktighet bör

iakttagas när nevirapin ges till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B).

Patienter med kronisk hepatit B eller C, som behandlas med kombinerad antiretroviral terapi har

förhöjd risk för svåra eller potentiellt fatala leverbiverkningar. Vid samtidig antiviral terapi mot

hepatit B eller C, se relevant produktinformation för dessa läkemedel.

Patienter med befintlig nedsättning av leverfunktionen, inklusive kronisk aktiv hepatit, har ökad

frekvens leverfunktionsstörningar under antiretroviral kombinationsbehandling och ska monitoreras

enligt gällande praxis. Om det finns tecken på försämrad leversjukdom hos dessa patienter, bör man

överväga att avbryta eller sätta ut behandlingen.

Andra varningar

Postexpositionsprofylax: Svår levertoxicitet, såsom transplantationskrävande leverinsufficiens,

har rapporterats hos personer utan HIV-infektion, som fått upprepade doser med nevirapin

depottablett som postexpositionsprofylax (PEP), en ej godkänd indikation. Användning av

nevirapin depottablett för PEP har inte utvärderats i någon specifik studie, detta gäller särskilt

frågan om behandlingens duration. Från denna användning avrådes därför bestämt.

Kombinationsbehandling med nevirapin botar inte HIV-1-infektionen. Patienten kan fortsätta

uppleva sjukdomssymtom som är förbundna med avancerad HIV-1-infektion, även

opportunistiska infektioner.

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för

sexuellt överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas.

Försiktighetsåtgärder för att förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella

riktlinjer.

Hormonella antikonceptionsmedel, frånsett depo-medroxiprogesteronacetat (DMPA), ska inte

användas som enda antikonceptionsmetod av kvinnor som behandlas med nevirapin, eftersom

nevirapin kan sänka plasmakoncentrationen av dessa läkemedel. Av detta skäl rekommenderas

barriärantikonception (t ex kondom). I de fall postmenopausal hormonbehandling används under

behandling med nevirapin, bör dess terapeutiska effekt följas.

Läkare och patienter ska vara uppmärksamma på tidiga tecken eller symtom på hepatit, som

aptitlöshet, illamående, gulsot, bilirubinuri, kittfärgad faeces, hepatomegali eller ömhet över

levern. Patienterna ska instrueras att omedelbart söka läkare om dessa symtom uppträder.

Om ASAT eller ALAT stiger till mer än 5 gånger normalvärdet under behandlingen, ska

nevirapin omedelbart sättas ut. Om ASAT och ALAT återvänder till utgångsvärdet och om

patienten inte har några kliniska tecken eller symtom på hepatit, hudutslag,

allmänpåverkan eller andra fynd som antyder nedsatt organfunktion, kan det vara möjligt

att återinsätta nevirapin, efter bedömning från fall till fall, med en initial dos av nevirapin

med omedelbar frisättning en gång per dag under 14 dagar och därefter nevirapin

depottabletter en gång per dag. I dessa fall ska leverfunktionen kontrolleras oftare. Om

förändringen i leverfunktion återkommer, ska nevirapin sättas ut permanent.

Om klinisk hepatit förekommer, karaktäriserad av aptitlöshet, illamående, kräkningar,

ikterus OCH laboratoriefynd [som måttlig eller grav avvikelse i leverfunktionsvärdena

(exkl. gamma-GT)] ska nevirapin sättas ut permanent. Nevirapin får inte återinsättas hos

patienter som krävt permanent utsättning p.g.a. klinisk hepatit orsakad av nevirapin.

Vikt och metabola parametrar: Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan

förekomma under antiretroviral behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med

sjukdomskontroll och livsstil. Vad gällerlipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt

medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan viktökning och någon viss

behandling. Beträffande övervakning av lipider och glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer

för HIV-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på ett kliniskt lämpligt sätt.

I kliniska studier har nevirapin förknippats med ökat HDL-kolesterol och en genomgående

förbättring av kvoten total kolesterol och HDL-kolesterol. Eftersom specifika studier saknas är dock

den kliniska betydelsen av detta okänd. Dock har nevirapin inte visats orsaka glukosstörningar.

Osteonekros: Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive

kortikosteroidanvändning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex),

så har fall av osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden HIV-sjukdom och/eller

långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka

läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Immunreaktiveringssyndrom: Hos HIV-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten

för insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på

asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska

tillstånd eller förvärrande av symtom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första

veckorna eller månaderna efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel

är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis

jirovecii pneumoni. Varje symtom på inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov.

Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid

immunreaktivering; dock har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader

efter behandlingsstart.

Tillgängliga farmakokinetiska data tyder på att samtidig behandling med rifampicin och

nevirapin bör undvikas. Dessutom ska följande kombinationer med nevirapin undvikas;

efavirenz, ketokonazol, delavirdin, etravirin, rilpivirin, elvitegravir (i kombination med

kobicistat), atazanavir (i kombination med ritonavir), boceprevir; fosamprenavir (om inte

samtidig behandling med lågdos ritonavir) (se avsnitt 4.5).

Granulocytopeni är vanligen associerad med zidovudin. Patienter som får nevirapin och zidovudin

samtidigt och särskilt pediatriska patienter och patienter som får högre doser zidovudin eller patienter

med dålig benmärgsreserv, i synnerhet de med framskriden HIV-sjukdom, har en ökad risk för

granulocytopeni. Hos dessa patienter bör hematologiska parametrar följas noggrant.

Laktos: Nevirapine Mylan depottabletter innehåller 398 mg laktos per maximal rekommenderad daglig

dos.

Patienter med sällsynta ärftliga problem av galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukosgalaktosmalabsorption ska inte använda detta läkemedel.

En del patienter som tagit läkemedel med liknande sammansättning har rapporterat att det

förekommit rester i avföringen som sett ut som intakta tabletter. Baserat på än så länge

tillgängliga data, har inte detta visat sig ha någon påverkan på den kliniska effekten. Om

patienter rapporterar sådan händelse bör försäkran ges om att detta inte påverkar klinisk

effekt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande data har tagits fram med nevirapin tabletter med omedelbar frisättning, men de förväntas

gälla alla beredningsformer.

Nevirapin är en inducerare av CYP3A och potentiellt av CYP2B6, med maximal induktion inom 2 -

4 veckor efter att behandlingen med flera doser per dag påbörjats.

Hos substanser som metaboliseras på detta sätt kan plasmakoncentrationen minska vid samtidig

tillförsel av nevirapin. Därför rekommenderas noggrann monitorering av den terapeutiska effekten

när läkemedel som metaboliseras av P450 används tillsammans med nevirapin.

Absorptionen av nevirapin påverkas inte av föda, antacida eller läkemedel som innehåller alkaliska

buffertsystem.

Interaktionsdata presenteras som geometriskt medelvärde med 90 % konfidensintervall

(90 % KI), när dessa data fanns tillgängliga. EF = ej fastställd ↑ = ökning, ↓ = minskning,

↔ = ingen ändring

Läkemedel per

terapiområde

Interaktion

Rekommendationer vid

samtidig administrering

VIRUSHÄMMANDE MEDEL

ANTIRETROVIRALA MEDEL

NRTI

Didanosin

100-150 mg två gånger

dagligen

Didanosin AUC ↔ 1,08 (0,92-

1,27)

Didanosin C

Didanosin

↔ 0,98 (0,79-1,21)

Didanosin och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Emtricitabin

Emtricitabin är inte en hämmare av

humana CYP 450 enzymer.

Nevirapin och emtricitabin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Abakavir

I humana levermikrosomer,

hämmar inte abakavir cytokrom

P450 isoformer.

Nevirapin och abakavir kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Lamivudin

150 mg två gånger

dagligen

Ingen skillnad i apparent clearance

eller distributionsvolym för lamivudin,

vilket tyder på att nevirapin inte har

någon inducerande effekt på clearance

av lamivudin.

Lamivudin och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Stavudin:

30/40 mg två gånger

dagligen

Stavudin AUC ↔ 0,96 (0,89-1,03)

Stavudin C

Stavudin

↔ 0,94 (0,86-1,03)

Nevirapin: jämfört med

historiska kontroller föreföll

nivåerna vara oförändrade.

Stavudin och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Tenofovir

300 mg en gång

dagligen

Plasmanivåerna av tenofovir är

oförändrade vid samtidig administrering

med nevirapin.

Plasmanivåerna av nevirapin ändrades

inte vid samtidig administrering av

tenofovir.

Tenofovir och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Zidovudin

100-200 mg tre gånger

dagligen

Zidovudin AUC ↓ 0,72 (0,60-

0,96)

Zidovudin C

Zidovudin

0,70 (0,49-1,04)

Nevirapin: zidovudin har inte någon

effekt på dess farmakokinetik.

Zidovudin och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Granulocytopeni är vanligen

associerad med zidovudin.

Patienter som får nevirapin och

zidovudin samtidigt och särskilt

pediatriska patienter och patienter

som får högre doser zidovudin

eller patienter med dålig

benmärgsreserv, i synnerhet de

med framskriden HIV-sjukdom,

har en ökad risk för

granulocytopeni. Hos dessa

patienter bör hematologiska

parametrar följas noggrant.

NNRTI

Efavirenz

600 mg en gång

dagligen

Efavirenz AUC ↓ 0,72 (0,66-

0,86)

Efavirenz C

0,68 (0,65-

0,81)

Efavirenz C

0,88 (0,77-

1,01)

Samtidig behandling med

efavirenz och nevirapin

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4), på grund av additiv

toxicitet och att det inte är någon

fördel beträffande effekt, jämfört

med endera NNRTI enbart (för

resultat från 2NN studie, se

avsnitt 5.1

nevirapinformuleringar med

omedelbar frisättning).

Delavirdin

Interaktionen har inte studerats.

Samtidig behandling med

nevirapin och NNRTIs

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Etravirin

Samtidig användning av etravirin och

nevirapin kan orsaka en signifikant

sänkning av plasmakoncentrationerna

av etravirin och förlust av den

terapeutiska effekten av etravirin.

Samtidig behandling med

nevirapin och NNRTIs

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Rilpivirin

Interaktionen har inte studerats.

Samtidig behandling med

nevirapin och NNRTIs

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

PROTEASHÄMMARE

Atazanavir/ritonavir

300/100 mg en gång

dagligen

400/100 mg en gång

dagligen

Atazanavir/r 300/100mg:

Atazanavir/r AUC ↓ 0,58 (0,48-

0,71)

Atazanavir/r C

0,28 (0,20-0,40)

Atazanavir/r C

0,72 (0,60-

0,86)

Atazanavir/r 400/100mg:

Atazanavir/r AUC ↓ 0,81 (0,65-1,02)

Atazanavir/ C

↓ 0,41 (0,27-0,60)

Atazanavir/r C

↔ 1,02 (0,85-1,24)

(jämfört med 300/100 mg utan

nevirapin)

Nevirapin AUC ↑ 1,25 (1,17-

1,34)

Nevirapin C

↑ 1,32 (1,22-

1,43)

Nevirapin C

↑ 1,17 (1,09-

1,25)

Samtidig behandling med

atazanavir/ritonavir och nevirapin

rekommenderas inte (se avsnitt

4.4).

Darunavir/ritonavir

400/100 mg två gånger

dagligen

Darunavir

1,24

(0,97-

1,57)

Darunavir

1,02

(0,79-

1,32)

Darunavir

1,40

(1,14-

1,73)

Nevirapin AUC ↑ 1,27 (1,12-

1,44)

Nevirapin C

↑ 1,47 (1,20-

1,82)

Nevirapin C

↑ 1,18 (1,02-

1,37)

Darunavir och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Fosamprenavir

1400 mg två gånger

dagligen

Amprenavir AUC ↓ 0,67 (0,55-

0.80)

Amprenavir C

0,65 (0,49-0,85)

Amprenavir C

0,75 (0,63-0,89)

Nevirapin AUC ↑ 1,29 (1,19-

1,40)

Nevirapin C

↑ 1,34 (1,21-

1,49)

Nevirapin C

↑1,25 (1,14-1,37)

Nevirapin skall inte ges samtidigt

med fosamprenavir annat än vid

samtidig tillförsel av ritonavir och

fosamprenavir (se avsnitt 4.4).

Fosamprenavir

/ritonavir

700/100 mg två

gånger dagligen

Amprenavir AUC ↔ 0,89 (0,77-1,03)

Amprenavir C

0,81 (0,69-0,96)

Amprenavir C

↔ 0,97 (0,85-

1,10)

Nevirapin AUC ↑ 1,14 (1,05-

1,24)

Nevirapin C

↑ 1,22 (1,10-

1,35)

Nevirapin C

↑ 1,13 (1,03-

1,24)

Fosamprenavir/ritonavir och

nevirapin kan användas

samtidigt utan dosjustering.

Lopinavir/ritonavir

(kapslar)

400/100 mg två

gånger dagligen

Vuxna patienter:

Lopinavir AUC ↓ 0,73 (0,53-0,98)

Lopinavir C

0,54 (0,28-0,74)

Lopinavir C

0,81 (0,62-0,95)

En ökning av dosen

lopinavir/ritonavir till

533/133 mg (4 kapslar) eller

500/125 mg (5 tabletter med

100/25 mg per styck) två

gånger dagligen med föda

rekommenderas vid

kombination med nevirapin.

Dosjustering av nevirapin är

inte nödvändigt tillsammans

med lopinavir.

Lopinavir/ritonavir

(oral lösning)

300/75 mg/m

två

gånger dagligen

Pediatriska patienter:

Lopinavir AUC ↓ 0,78 (0,56-1,09)

Lopinavir C

0,45 (0,25-0,82)

Lopinavir C

0,86 (0,64-1,16)

Hos barn, bör man överväga att

öka dosen lopinavir/ritonavir

till 300/75 mg/m

två gånger

dagligen med föda, vid

kombination med nevirapin,

särskilt för patienter där nedsatt

känslighet mot

lopinavir/ritonavir misstänks.

Ritonavir

600 mg två gånger

dagligen

Ritonavir AUC ↔ 0,92 (0,79-1,07)

Ritonavir C

↔ 0,93 (0,76-1,14)

Ritonavir

↔ 0,93 (0,78-1,07)

Nevirapin: samtidig tillförsel av ritonavir

leder inte till några kliniskt relevanta

ändringar av plasmanivån av nevirapin.

Ritonavir och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Saquinavir/ritonavir

De begränsade data som finns tillgängliga

för saquinavir mjuka gelatinkapslar

förstärkta med ritonavir tyder inte på någon

kliniskt relevant interaktion mellan

saquinavir förstärkt med ritonavir och

nevirapin.

Saquinavir/ritonavir och

nevirapin kan användas

samtidigt utan dosjustering.

Tipranavir/ritonavir

500/200 mg två gånger

dagligen

Inga specifika studier av läkemedel-

läkemedels-interaktion har genomförts.

Begränsade data från en fas IIa-studie på

HIV-infekterade patienter visar en kliniskt

icke signifikant minskning med 20 % av

TPV C

Tipranavir och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

INTRÄDESHÄMMARE

Enfuvirtid

På grund av metaboliseringsvägen

förväntas inga kliniskt signifikanta

farmakokinetiska interaktioner mellan

enfuvirtid och nevirapin.

Enfuvirtid och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

Maravirok

300 mg en gång

dagligen

Maravirok AUC ↔ 1,01 (0,6-1,55)

Maravirok C

Maravirok C

↔ 1,54 (0,94-2,52)

jämfört med historiska kontroller

Nevirapinkoncentrationerna mättes inte,

ingen påverkan förväntas.

Maravirok och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

INTEGRASHÄMMARE

Elvitegravir/ kobicistat

Interaktionen har inte studerats. Kobicistat

är en cytokrom P450 3A hämmare, som

signifikant hämmar leverenzymer, liksom

andra metaboliseringvägar. En samtidig

behandling kommer därför troligen

resultera i ändrade plasmanivåer för

kobicistat och nevirapin.

Samtidig behandling med

nevirapin med elvitegravir i

kombination med kobicistat

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4)

Raltegravir

400 mg två gånger

dagligen

Inga kliniska data finns tillgängliga. På

grund av metaboliseringsvägen för

raltegravir förväntas ingen interaktion.

Raltegravir och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

ANTIBIOTIKA

Klaritromycin

500 mg två gånger

dagligen

Klaritromycin AUC ↓ 0,69 (0,62-0,76)

Klaritromycin C

0,44 (0,30-0,64)

Klaritromycin C

0,77 (0,69-0,86)

Metabolit 14-OH-klaritromycin

AUC ↑ 1,42 (1,16-1,73)

Metabolit 14-OH-klaritromycin

↔ 0 (0,68-1,49)

Metabolit 14-OH-klaritromycin

1,47 (1,21-1,80)

Nevirapin AUC ↑ 1,26

Nevirapin

1,28

Nevirapin C

1,24

jämfört med historiska kontroller.

Klaritromycinexponeringen

minskade signifikant, 14-OH-

metabolitens exponering ökade.

Eftersom den aktiva

metaboliten av klaritromycin

har nedsatt aktivitet mot

Mycobacterium avium

intracellulärkomplex, kan den

sammanlagda aktiviteten mot

patogenen ändras. Alternativ till

klaritromycin, som azitromycin

bör övervägas. Noggrann

övervakning för att upptäcka

avvikande leverfunktion

rekommenderas.

Rifabutin

150 eller 300 mg en

gång dagligen

Rifabutin AUC

1,17 (0,98-1,40)

Rifabutin C

↔ 1,07 (0,84-1,37)

Rifabutin C

↑ 1,28 (1,09-1,51)

Metabolit 25-O-desacetylrifabutin

AUC ↑ 1,24 (0,84-1,84)

Metabolit 25-O-desacetylrifabutin

↑ 1,22 (0,86-1,74)

Metabolit 25-O-desacetylrifabutin

↑ 1,29 (0,98-1,68)

En klinisk icke-relevant ökning i apparent

clearance för nevirapin (med 9 %) jämfört

med historiska data har rapporterats.

Ingen signifikant effekt på

medelvärdet för PK-parametrar

för rifabutin och nevirapin har

setts. Rifabutin och nevirapin

kan användas samtidigt utan

dosjustering. På grund av den

höga interindividuella

variabiliteten kan dock vissa

patienter få en stor ökning i

rifabutinexponering och kan

därmed ha högre risk för

rifabutintoxicitet. Försiktighet

ska därför iakttagas vid

samtidig användning.

Rifampicin

600 mg en gång

dagligen

Rifampicin AUC ↔ 1,11 (0,96-1,28)

Rifampicin C

Rifampicin

↔ 1,06 (0,91-1,22)

Nevirapin AUC ↓ 0,42

Nevirapin

0,32

Nevirapin

0,50

jämfört med historiska kontroller.

Samtidig användning av

rifampicin och nevirapin

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Läkare som behöver behandla

patienter med samtidig

tuberkulosinfektion och som

vill behandla med nevirapin

bör överväga att kombinera

med rifabutin istället.

ANTIMYKOTIKA

Flukonazol

200 mg en gång

dagligen

Flukonazol AUC ↔ 0,94 (0,88-1,01)

Flukonazol C

↔ 0,93 (0,86-1,01)

Flukonazol C

↔ 0,92 (0,85-0,99)

Nevirapinexponering: ↑ 100% jämfört med

historiska data då enbart nevirapin

administrerades.

På grund av risken för ökad

exponering för nevirapin, ska

försiktighet iakttas vid samtidig

användning av läkemedlen och

patienterna ska monitoreras

noga.

Itrakonazol

200 mg en gång

dagligen

Itrakonazol AUC ↓ 0,39

Itrakonazol

0,13

Itrakonazol

0,62

Nevirapin: det var ingen signifikant

skillnad i farmakokinetiska parametrar för

nevirapin.

Dosökning för itrakonazol skall

övervägas när de två

läkemedlen används samtidigt.

Ketokonazol

400 mg en gång

dagligen

Ketokonazol AUC ↓ 0,28 (0,20-0,40)

Ketokonazol C

Ketokonazol

0,56 (0,42-0,73)

Nevirapin: plasmanivåer: ↑ 1,15-1,28

jämfört med historiska kontroller.

Samtidig administrering av

Ketokonazol och nevirapin

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

ANTIVIRALA MEDEL MOT KRONISK HEPATIT B OCH C

Adefovir

Resultat från

in vitro

studier visade en svag

antagonistisk effekt av adefovir på

nevirapin (se avsnitt 5.1), detta har inte

bekräftats i kliniska studier och minskad

effekt förväntas inte. Adefovir påverkade

inte någon av de vanliga CYP-isoformerna

kända för att vara involverade i human

läkemedelsmetabolism och utsöndras via

njurarna. Ingen kliniskt relevant läkemedel-

läkemedels-interaktion förväntas.

Adefovir och nevirapin kan

administreras samtidigt utan

dosjustering.

Boceprevir

Boceprevir metaboliseras delvis av

CYP3A4/5. Samtidig administrering av

boceprevir med läkemedel som inducerar

eller hämmar CYP3/5 kan öka eller minska

exponeringen. Plasma dalkoncentrationerna

för boceprevir sänktes när det

administrerades tillsammans med en

NNRTI med liknande metabolismväg som

nevirapin. Det kliniska utfallet av den

observerade sänkningen av boceprevir

dalkoncentrationerna har inte direkt

bedömts.

Samtidig administrering av

boceprevir och nevirapin

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Entecavir

Entecavir är inte ett substrat, inducerare

eller hämmare av cytokrom P 450

(CYP450) enzymer. På grund av

metaboliseringsvägen för entecavir,

förväntas ingen kliniskt relevant läkemedel-

läkemedels-interaktion.

Entecavir och nevirapin kan

administreras samtidigt utan

dosjustering.

Interferoner

(pegylerade interferon

alfa 2a och alfa 2b)

Interferoner har ingen känd effekt på

CYP3A4 eller 2B6. Ingen kliniskt relevant

läkemedel-läkemedels-interaktion

förväntas.

Interferoner och nevirapin kan

administreras samtidigt utan

dosjustering.

Ribavirin

Resultat från

in vitro

studier visade en svag

antagonistisk effekt av ribavirin på

nevirapin (se avsnitt 5.1), detta har inte

bekräftats i kliniska studier och minskad

effekt förväntas inte. Ribavirin hämmar inte

cytokrom P450 enzymer och det finns inga

bevis från toxicitets studier att ribavirin

inducerar leverenzymer. Ingen kliniskt

relevant läkemedel-läkemedels-interaktion

förväntas.

Ribavirin och nevirapin kan

administreras samtidigt utan

dosjustering.

Telaprevir

Telaprevir metaboliseras i levern via

CYP3A och är ett substrat för P-

glykoprotein. Andra enzymer kan vara

involverade i metabolismen. Samtidig

administrering av telaprevir och läkemedel

som inducerar CYP3A och/eller P-gp kan

sänka plasmakoncentrationerna av

telaprevir. Inga läkemedel-läkemedels-

interaktions studier av telaprevir med

nevirapin har genomförts, dock visade

interaktionsstudier av telaprevir med en

NNRTI med liknande metaboliseringsväg

som nevirapin sänkta nivåer av båda.

Resultaten av DDI studier av telaprevir med

efavirenz indikerar att försiktighet bör

iakttas vid samtidig administrering av

telaprevir med P450-inducerare.

Försiktighet bör iakttas vid

samtidig administrering av

telaprevir med nevirapin. Om

samtidig administrering med

nevirapin, bör dosjustering av

telaprevir övervägas.

Telbivudin

Telbivudin är inte ett substrat, inducerare

eller hämmare av cytokrom P 450

(CYP450) enzymsystemet. På grund av

metaboliseringsvägen för telbivudin,

förväntas ingen kliniskt relevant läkemedel-

läkemedels-interaktion.

Telbivudin och nevirapin kan

administreras samtidigt utan

dosjustering.

SYRAHÄMMANDE MEDEL

Cimetidin

Cimetidin: ingen signifikant effekt på PK-

parametrar för cimetidin har setts.

Nevirapin C

↑ 1,07

Cimetidin och nevirapin kan

användas samtidigt utan

dosjustering.

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin

Interaktionen mellan nevirapin och warfarin

är komplex, med potential för både ökad

och minskad koagulationstid, när de

används samtidigt.

Noggrann övervakning av

antikoagulationsnivåer krävs.

ANTIKONCEPTIONSMEDEL

Depot-medroxipro-

gesteronacetat (DMPA)

150 mg var 3:e månad

DMPA AUC ↔

DMPA

DMPA

Nevirapin AUC ↑ 1,20

Nevirapin

1,20

Samtidig tillförsel av nevirapin

påverkar inte den

ovulationshämmande effekten

av DMPA. DMPA och

nevirapin kan användas

samtidigt utan dosjustering.

Etinylestradiol (EE)

0,035 mg

EE AUC ↓ 0,80 (0,67-0,97)

EE C

EE C

↔ 0,94 (0,79-1,12)

Orala hormonella

antikonceptionsmedel ska inte

användas som enda

preventivmetod hos kvinnor

som använder nevirapin (se

avsnitt 4.4).

Frånsett DMPA har lämplig

dosering av hormonella

antikonceptionsmedel (orala

eller andra beredningsformer) i

kombination med nevirapin

Noretisteron (NET)

1,0 mg en gång

dagligen

NET AUC ↓ 0,81 (0,70-0,93)

NET C

0,84 (0,73-0,97)

inte fastställts avseende

säkerhet och effekt.

ANALGETIKA/OPIOIDER

Metadon individuell

Metadon AUC ↓ 0,40 (0,31-0,51)

Metadon C

Metadon

0,58 (0,50-0,67)

Metadonbehandlade patienter

som påbörjar behandling med

nevirapin bör följas beträffande

tecken på abstinens, och

metadondosen bör justeras i

motsvarande grad.

VÄXTBASERADE PRODUKTER

Johannesört

Serumkoncentrationen av nevirapin kan

reduceras av samtidig behandling med

naturprodukter som innehåller johannesört

(Hypericum perforatum)

. Anledningen är

att johannesört inducerar metaboliserande

enzymer och/eller transportproteiner.

Naturprodukter som innehåller

johannesört får inte kombineras

med nevirapin (se avsnitt 4.3).

Om en patient redan använder

johannesört, bör halten

nevirapin och om möjligt

virusnivån kontrolleras och

johannesört sättas ut. Halten

nevirapin kan öka när

johannesört sätts ut och dosen

av nevirapin kan därför behöva

justeras. Den inducerande

effekten kan kvarstå i minst 2

veckor efter utsättning av

johannesört.

Annan information

Nevirapinmetaboliter: Studier av humana levermikrosomer visar att bildningen av hydroxylerade

metaboliter av nevirapin ej påverkas av dapson, rifabutin, rifampicin och

trimetoprim/sulfametoxazol. Ketokonazol och erytromycin leder till en signifikant minskning av

hydroxylerade nevirapinmetaboliter.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Graviditetsprevention för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder bör inte använda orala antikonceptionsmedel som enda preventivmedel, eftersom

nevirapin kan reducera plasmakoncentrationen av dessa läkemedel, (se avsnitt 4.4 och 4).

Graviditet

Tillgängliga data från gravida kvinnor indikerar inte någon missbildande toxicitet eller fetal/neonatal

toxicitet. I dagsläget finns inga ytterligare epidemiologiska data. Inga teratogena effekter har noterats i

reproduktionsstudier med dräktiga råttor och kaniner (se avsnitt 5.3). Det finns inga välkontrollerade

studier på gravida kvinnor. Förskrivning av nevirapin till gravida kvinnor ska ske med försiktighet (se

avsnitt 4.4). Då hepatotoxicitet är vanligare hos kvinnor med mer än 250 CD4-celler/mm

detekterbart HIV-1 RNA i plasma (50 eller fler kopior/ml), ska detta tas med i övervägandet vid beslut

om terapi (se avsnitt 4.4). Det finns inte tillräckligt med evidens för att bekräfta att ökad risk för

toxicitet inte föreligger för gravida kvinnor vid icke detekterbar virusmängd (mindre än 50 HIV-

1 kopior/ml i plasma) och mer än 250 CD4-celler/mm

vilket har observerats för tidigare behandlade

kvinnor som sätts in på nevirapin. Alla randomiserade studier som har studerat detta exkluderade

specifikt gravida kvinnor och gravida kvinnor var underrepresenterade i både kohortstudier och

metaanalyser.

Amning

Nevirapin passerar med lätthet placenta och återfinns i bröstmjölk.

HIV-infekterade kvinnor bör inte amma sina barn för att undvika risken av en postnatal

överföring av HIV. Ammande kvinnor som påbörjar behandling med nevirapin bör ej amma sitt

barn så länge behandlingen pågår.

Fertilitet

Nedsatt fertilitet har observerats i råtta i reproduktionstoxikologiska studier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga specifika studier beträffande förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienterna bör dock informeras om att biverkningar såsom utmattning kan förekomma under

behandling med nevirapin. Därför ska försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av

maskiner. Om patienterna upplever utmattning ska de undvika potentiellt riskabla uppgifter som att

framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De biverkningar som oftast rapporterats med nevirapin depottabletter hos behandlingsnaiva patienter

(inklusive insättningsperioden med omedelbar frisättning) i den kliniska studien 1100.1486 VERxVE)

var hudutslag, illamående, avvikande leverfunktionsvärden, huvudvärk, utmattning, hepatit,

buksmärtor, diarré och feber. Det förekom inga nya biverkningar med nevirapin depottabletter som

inte tidigare identifierats med nevirapintabletter med omedelbar frisättning eller med oral suspension.

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Följande biverkningar, som kan vara kausalt relaterade till administrering av nevirapin

depottabletter, har rapporterats. Frekvenserna nedan baseras på rådata för incidensen av biverkningar

observerade med nevirapin med omedelbar frisättning (insättningsperioden, Tabell 1) och nevirapin

depottabletter (randomiserad fas/underhållsbehandling, tabell 2) från studie 1100.1486 med 1 068

patienter exponerade för nevirapin med en bakgrundsbehandling av tenofovir/emtricitabin.

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga

(≥ 1/100 till <

1/10); mindre vanliga (

1/1 000 till < 1/100); sällsynta (

1/10 000 till < 1/1 000),

mycket sällsynta (<1/10 000).

Erfarenheten efter marknadsintroduktionen av nevirapin visar att de allvarligaste

biverkningarna är Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys, allvarlig

hepatit/leversvikt och läkemedelreaktion med eosinofili och systemiska

symtom

,

karaktäriserad av hudutslag och samtidig allmänpåverkan, som feber, led- och

muskelsmärtor, lymfadenopati, visceralt engagemang som hepatit, eosinofili,

granulocytopeni och njurpåverkan. De första 18 veckornas behandling är en kritisk

period som kräver noggrann uppföljning (se avsnitt 4.4).

Tabell 1: Insättningsperiod med nevirapin med omedelbar frisättning

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

granulocytopeni

Sällsynt

anaemi

Immunsystemet

Mindre vanliga

överkänslighet (inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem,

urtikaria), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska

symtom, anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

huvudvärk

Magtarmkanalen

Vanliga

buksmärtor, illamående, diarré

Mindre vanliga

kräkningar

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

gulsot, fulminant hepatit (som kan vara dödlig)

Sällsynta

hepatit (inklusive allvarlig och livshotande levertoxicitet)(0,09 %)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

hudutslag (6.7 %)

Mindre vanliga

Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys (som kan vara

dödlig) (0,2 %), angioödem, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

artralgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

utmattning, pyrexi

Undersökningar

Mindre vanliga

avvikande leverfunktionsprov (förhöjt alaninaminotransferas, förhöjda

transaminaser, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt

gammaglutamyltransferas, förhöjda leverenzymer, hypertransaminasemi),

minskad blodfosfor, förhöjt blodtryck

Tabell 2: Underhållsbehandling med nevirapine

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

anaemi, granulocytopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

överkänslighet (inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem, urtikaria),

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, anafylaktisk

reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

huvudvärk

Magtarmkanalen

Vanliga

buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré

Lever och gallvägar

Vanliga

hepatit (inklusive allvarlig och livshotande levertoxicitet) (1,6 %)

Mindre vanliga

gulsot, fulminant hepatit (som kan vara dödlig)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

hudutslag (5.7 %)

Mindre vanliga

Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys (som kan vara

dödlig) (0,6 %), angioödem, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

artralgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

utmattning

Mindre vanliga

pyrexi

Undersökningar

Mindre vanliga

avvikande leverfunktionsprov (förhöjt alaninaminotransferas, förhöjda

transaminaser, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt

gammaglutamyltransferas, förhöjda leverenzymer,

hypertransaminasemi), minskad blodfosfor, förhöjt blodtryck

Beskrivning av vissa biverkningar

Följande biverkningar har identifierats i andra nevirapinstudier eller genom uppföljning efter

marknadsintroduktion, men har inte observerats i den randomiserade, kontrollerade kliniska

studien 1100.1486.

Då granulocytopeni, läkemedelsrelaterade hudutslag med eosinofili och systemiska symtom,

anafylaktisk reaktion, gulsot, fulminant hepatit (som kan vara fatal), urtikaria, minskat blodfosfor

och ökat blodtryck under insättningsfasen av nevirapin i beredningsformer med omedelbar

frisättning inte har setts i studie1100.1486, har frekvensen uppskattats genom statistisk beräkning

baserat på det totala antalet patienter exponerade för nevirapin med omedelbar frisättning under

insättningsperioden av den randomiserade kliniska studien 1100.1468 (n= 1 068).

Följaktligen har frekvens för anemi, granulocytopeni, anafylaktisk reaktion, gulsot, Stevens-

Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys (som kan vara fatal), angioödem, minskat blodfosfor

och ökat blodtryck under underhållsbehandling med nevirapin depottabletter, som inte setts i studie

1100.1486, uppskattats genom statistisk beräkning baserat på det totala antalet patienter exponerade

för nevirapin depottabletter under underhållsbehandlingsfasen i den randomiserade kliniska studien

1100.1486 (n= 505).

Metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under

antiretroviral behandling (se avsnitt 4.4).

Antiviral kombinationsterapi har kopplats till metabola avvikelser som hypertriglyceridemi,

hypercholesterolemi, insulinresistens, hyperglykemi och hyperlaktatasemi (se avsnitt 4.4).

Följande biverkningar har också rapporterats när nevirapin har använts i kombination med andra

antiretrovirala medel: pankreatit, perifer neuropati och trombocytopeni. Dessa biverkningar är

vanligt förekommande vid behandling med andra antiretrovirala medel och kan förväntas

förekomma när nevirapin används i kombination med andra medel. Det är dock osannolikt att

dessa biverkningar beror på nevirapinbehandlingen. Hepato-renalt syndrom har rapporterats i

sällsynta fall.

Hos HIV-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa

flera månader efter behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden

HIV- sjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART).

Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Hud och subkutan vävnad

Den vanligaste biverkan av nevirapin är hudutslag. Hudutslagen är vanligen milda till måttliga,

makulopapulära erytematösa huderuptioner, med eller utan pruritus, lokaliserade till bålen, ansiktet

och extremiteterna. Överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem och

urtikaria) har rapporterats. Hudutslag förekommer enbart eller i samband med läkemedelsreaktion

med eosinofili och systemiska symtom karaktäriserad av hudutslag och samtidig allmänpåverkan

som feber, artralgi, myalgi och lymfadenopati, visceralt engagemang som hepatit, eosinofili,

granulocytopeni och njurpåverkan.

Svåra och livshotande hudreaktioner har förekommit hos patienter som behandlats med nevirapin,

t ex Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Fatala fall av SJS, TEN

och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom har rapporterats. Huvuddelen av de

svåra hudreaktionerna inträffade under de första 6 veckornas behandling. Några patienter krävde

inläggning på sjukhus och en av dem måste opereras (se avsnitt 4.4).

I studie1100.1486 (VERxVE) fick patienter som tidigare inte behandlats med antiretrovirala

läkemedel en insättningsbehandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning en gång per

dag under 14 dagar (n=1 068). Därefter randomiserades de till behandling med nevirapin 200 mg med

omedelbar frisättning två gånger dagligen eller nevirapin 400 mg depottabletter en gång dagligen.

Alla patienter fick tenofovir + emtricitabin som bakgrundsbehandling. Säkerhetsdatan inkluderade

alla patientbesök tills den sista patienten fullbordat 144 veckor i studien. Detta inkluderar också

säkerhetsdata från patientbesök i den efterföljande öppna post-vecka 144 förlängningen (där patienter

oberoende av behandlingsgrupp kunde ingå, vilka hade fullbordat den 144 veckor blindade perioden).

Svåra eller livshotande hudutslag som ansågs relaterade till behandling med nevirapin förekom hos

1,1 % av patienterna under insättningsfasen med nevirapin med omedelbar frisättning och hos 1,4 %

resp. 0,2 % med nevirapin med omedelbar frisättning resp. nevirapin depottabletter under den

randomiserade perioden. Inga livshotande (grad 4) hudutslag som ansågs relaterade till nevirapin

rapporterades under den randomiserade perioden av den här studien. Sex fall av Stevens-Johnsons

syndrom rapporterades i studie; alla utom ett inträffade under de första 30 dagarnas behandling med

nevirapin.

I studie 1100.1526 (TRANxITION) inkluderades patienter som behandlats med nevirapin 200 mg

med omedelbar frisättning två gånger dagligen under minst 18 veckor. Patienterna randomiserades till

behandling med antingen nevirapin 400 mg depottabletter en gång per dag (n=295) eller fortsatt

behandling med nevirapin med omedelbar frisättning (n=148). I denna studie observerades inga

hudutslag av grad 3 eller 4 i någon av behandlingsgrupperna.

Lever och gallvägar

De avvikelser som oftast sågs i laboratorietester var förhöjda leverfunktionsprover, inklusive ASAT,

ALAT, gamma-GT, totalbilirubin och alkaliska fosfataser. Asymtomatiska förhöjningar av gamma-

GT- nivåer var de oftast förekommande. Fall av gulsot har rapporterats. Fall av hepatit (svår och

livshotande leverskada, även fatal fulminant hepatit) har förekommit hos patienter som behandlats

med nevirapin. Den bästa prediktorn för en allvarlig leverpåverkan var förhöjda leverfunktionsprover

före behandling. De första 18 veckornas behandling är en kritisk period som kräver noggrann

uppföljning (se avsnitt 4.4).

I studie.1100.1486 (VERxVE) fick patienter som tidigare inte behandlats med antiretrovirala

läkemedel en insättningsbehandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning en gång per dag

under 14 dagar. Därefter randomiserades patienterna till behandling med nevirapin 200 mg med

omedelbar frisättning två gånger dagligen eller nevirapin 400 mg depottabletter en gång dagligen.

Alla patienter fick tenofovir + emtricitabin som bakgrundsbehandling. Patienterna som inkluderades

hade CD4-värden <250/mm

hos kvinnor och >400/mm

hos män. Data beträffande potentiella

symtom på hepatiska händelser samlades prospektivt under studien. Säkerhetsdata inkluderade alla

patientbesök tills den sista patienten fullbordat studievecka 144. Incidensen av symtomatiska

leverhändelser under insättningsfasen med nevirapin med omedelbar frisättning var 0,5 %. Efter

insättningsperioden var incidensen symtomatiska leverhändelser 2,8 % i gruppen med nevirapin med

omedelbar frisättning och 1,6 % i gruppen nevirapin depottabletter. Totalt var incidensen

leverbiverkningar jämförbar mellan män och kvinnor som enrollerades i VERxVE.

I studie 1100.1526 (TRANxITION) observerades inga leverbiverkningar av grad 3 eller 4 i

någon av behandlingsgrupperna.

Pediatriskpopulation

Baserat på kliniska studier med 361 pediatriska patienter, varav huvuddelen fick

kombinationsbehandling med zidovudin och/eller didanosin, var de vanligen rapporterade

biverkningarna, som var relaterade till nevirapin med omedelbar frisättning - tabletter och oral

suspension, likartad som för vuxna. Granulocytopeni var vanligare hos barn. I en öppen klinisk studie

(ACTG 180) bedömdes granulocytopeni som läkemedelsrelaterat hos 5/37 (13,5%) av patienterna. I

ACTG 245, en dubbel-blind placebo- kontrollerad studie, var frekvensen allvarlig

läkemedelsrelaterad granulocytopeni 5/305 (1,6 %). Enstaka fall av Stevens-Johnsons syndrom eller

Stevens-Johnsons/toxisk epidermal nekrolys syndrom har rapporterats i denna patientgrupp.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns inte någon känd antidot som kan användas vid överdos av nevirapin. Fall av överdosering

av nevirapin med omedelbar frisättning har rapporterats i doser från 800 till 6000 mg per dag i upp

till 15 dagar. Patienter har drabbats av ödem, erythema nodosum, trötthet, feber, huvudvärk,

sömnlöshet, illamående, lunginfiltrat, hudutslag, yrsel, kräkningar, förhöjda transaminaser och

viktnedgång. Alla dessa effekter avtog när behandling med nevirapin avbröts.

Pediatriskpopulation

Ett fall av massiv överdos av misstag till nyfödd har rapporterats. Den intagna dosen var 40 gånger

den rekommenderade dosen 2 mg/kg/dag. Mild neutropeni och hyperlaktatemi observerades. Dessa

symtom försvann av sig själva inom en vecka utan några kliniska komplikationer. Ett år efter

händelsen var barnets utveckling fortsatt normal.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk, (Icke nukleosidanalog,

omvänd transkriptashämmare), ATC-kod: J05A G01.

Verkningsmekanism

Nevirapin är en NNRTI av HIV-1. Nevirapin är en icke-kompetitiv hämmare av HIV-1 omvänt

transkriptas, men har inte någon biologiskt signifikant hämmande effekt på HIV-2 omvänt

transkriptas eller på eukaryota DNA polymeras α, β, γ eller δ.

Antiviral aktivitet

in vitro

Nevirapin har ett EC

-värde (median, 50 % hämmande koncentration) på 63 nM mot ett antal grupp

M HIV-1 isolat från subtyperna A, B, C, D, F, G och H och cirkulerande rekombinanta former (CRF),

CRF01_AE, CRF02_AG och CRF12_BF som replikerade i humana embryonala njur 293 celler. I ett

urval av 2923 kliniska isolat, huvudsakligen av subtyp B HIV-1, var medelvärdet för EC

90 nM.

Liknande EC

-värden uppnåddes när den antivirala aktiviteten av nevirapin mättes i mononukleära

celler i perifert blod, makrofager som härstammar från monocyter eller lymfoblastoida cellinjer.

Nevirapin har ingen antiviral aktivitet i cellkultur gentemot grupp O HIV-1 isolat eller HIV-2 isolat.

Nevirapin i kombination med efavirenz uppvisade en starkt antagonistisk anti-HIV-1-aktivitet

in vitro

(se avsnitt 4.5) och hade additiv effekt till antagonismen av proteashämmaren ritonavir eller

fusionshämmaren enfuvirtid. nevirapin uppvisade additiv till synergistisk anti-HIV-1 aktivitet i

kombination med proteashämmarna amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir, saquinavir och

tipranavir och NRTI abakavir, didanosin, emtricitabin, lamivudin, stavudin, tenofovir och zidovudin.

Anti-HIV-1-aktiviteten av nevirapin motverkades av anti-HBV-läkemedlet adefovir och anti-HCV-

läkemedlet ribavirin

in vitro

Resistens

Isolerade HIV-1-celler med minskad mottaglighet (100 - 250 gånger) för nevirapin utvecklas i

cellkultur. Genotypiska analyser visade mutationer i HIV-1 RT-genen Y18C och/eller V106A

beroende på vilken virusstam och cellinje som användes. Tiden till framträdande av

nevirapinresistens i cellkulturen ändrades inte när urvalet inkluderade nevirapin i kombination med

flera andra NNRTI.

Vid genotypisk analys av isolat från antiretroviralt naiva patienter med virologisk svikt (n=71)

som fick nevirapin en gång dagligen (n=25) eller två gånger dagligen (n=46) i kombination med

lamivudin och stavudin under 48 veckor uppvisade isolaten från 8/25 resp. 23/46 patienter, en eller

flera av följande NNRTI resistensassocierade substitutioner: Y181C, K101E, G190A/S, K103N,

V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L och M230L.

Genotypisk analys genomfördes på isolat från 86 antiretroviralt naiva patienter, som avbröt VERxVE-

studien (1100.1486) efter virologisk svikt (rebound, partiellt svar) eller biverkningar eller som hade en

övergående ökning av virusmängden under hela studien. Analysen av dessa prov från patienter som

fick nevirapin med omedelbar frisättning två gånger per dag eller nevirapin depottabletter en gång per

dag i kombination med tenofovir och emtricitabin, visade att isolat från 50 patienter innehåll

resistensmutationer förväntade med en nevirapinbaserad regim. Av dessa 50 patienter, utvecklade 28

resistens mot efavirenz och 39 utvecklade resistens mot etravirin (den vanligaste utvecklade

resistensmutationen var Y181C). Det var ingen skillnad mellan beredningsformerna (omedelbar

frisättning två gånger dagligen eller depottabletter en gång dagligen).

De mutationer som observerades vid svikt var de som förväntas med en nevirapinbaserad regim. Två

nya substitutioner i kodon som tidigare associerats med nevirapinresistens observerades: en patient

med Y181I i gruppen som fick nevirapin depottabletter och en patient med Y188N i gruppen som fick

nevirapin med omedelbar frisättning; resistens mot nevirapin bekräftades genom fenotypanalys.

Korsresistens

Snabb utveckling av HIV-stammar som är korsresistenta mot NNRTI har observerats in

vitro. Korsresistens mot delavirdin och efavirenz kan väntas efter virologisk svikt med

nevirapin.Beroende på resultaten av resistenstestningen, kan en etravirininnehållande

behandling användas därefter.

Korsresistens mellan nevirapin och antingen HIV proteashämmare, HIV integrashämmare eller

HIV inträdeshämmare är osannolik eftersom målenzymen är olika. På samma sätt är potentialen för

korsresistens mellan nevirapin och NRTI låg då molekylerna har olika bindningsställen på det

omvända transkriptaset.

Klinisk effekt och säkerhet

Behandling med nevirapin har utvärderats både hos behandlingsnaiva patienter och hos patienter

med tidigare behandlingserfarenhet.

Kliniska studier med depottabletter

Den kliniska effekten av nevirapin depottabletter baseras på 48-veckors-data från en randomiserad,

dubbel-blind, double-dummy fas 3-studie (VERxVE - studie1100.1486) med behandlingsnaiva

patienter och på 24-veckors-data från en randomiserad öppen studie med byte från nevirapin med

omedelbar frisättning två gånger dagligen till nevirapin depottabletter en gång dagligen

(TRANxITION - studie1100.1526).

Behandlingsnaiva patienter

VERxVE (studie1100.1486) är en fas 3-studie i vilken behandlingsnaiva patienter fick nevirapin 200

mg med omedelbar frisättning en gång dagligen under 14 dagar. Därefter randomiserades patienterna

till behandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger dagligen eller nevirapin

400 mg depottabletter en gång dagligen. Alla patienter fick tenofovir + emtricitabin som

bakgrundsbehandling. Randomiseringen stratifierades genom screening av HIV-1 RNA-nivån

(≤ 100 000 kopior/ml och > 100 000 kopior/ml). Ett urval av demografiska och baseline

karakteristika visas i tabell 1.

Tabell 1: Demografiska och baseline sjukdomskarakteristika i studie1100.1486

Nevirapin med

Nevirapin

omedelbar frisättning

depottabletter

n=508*

n=505

Kön

- Man

85 %

85 %

- Kvinna

15 %

15 %

Etnicite

- Vit

74 %

77 %

- Svart

22 %

19 %

- Asiat

- Övriga

Region

- Nordamerika

30 %

28 %

- Europa

50 %

51 %

- Latinamerika

10 %

12 %

- Afrika

11 %

10 %

Baseline plasma HIV-1 RNA (log

10

kopior/ml)

- Genomsnitt (SD)

4,7 (0,6)

4,7 (0,7)

- < 100 000

66 %

67 %

- >100 000

34 %

33 %

Baseline CD4 värde (celler/mm

3

)

- Genomsnitt (SD)

228 (86)

230 (81)

HIV-1 subtyp

71 %

75 %

- Non-B

29 %

24 %

* Inkluderar 2 patienter som randomiserades, men aldrig fick blindade läkemedel.

** Inkluderar amerikanska indianer/infödda Alaskabor och öbor från Hawaii/Stilla havsområdet.

Tabell 2 beskriver resultatet vecka 48 i VERxVE-studien (1100.1486). Resultatet inkluderar alla

patienter som randomiserades efter insättningsperioden med nevirapin med omedelbar frisättning

under 14 dagar och som fick minst en dos av de blindade läkemedlen.

Tabell 2: Resultat vecka 48 i studie 1100.1486*

Nevirapin

omedelbar

frisättning

n=506

Nevirapin

depottabletter

n=505

Virologiskt svar (HIV-1 RNA <50 kopior/ml)

75,9

81,0 %

Virologisk svikt

5,9 %

3,2 %

- Ingen reduktion fram till vecka 48

- Rebound

2,6 %

3,4 %

1,0 %

2,2 %

Avbröt medicineringen före vecka 48

18,2 %

15,8%

- Död

- Biverkning

- Övrigt**

0,6 %

8,3 %

9,3 %

0,2 %

6,3 %

9,4 %

* Inkluderar patienter som fick minst en dos av blindad studiemedicinering efter randomisering.

Patienter som avbröt behandlingen under insättningsperioden har exkluderats.

** Inkluderar patienter förlorade från uppföljning, återtaget medgivande till deltagande i studien,

brist på compliance, brist på effekt, graviditet mm.

Vecka 48 var den genomsnittliga förändringen från baseline i antal CD4-celler 184 celler/mm

resp.197 celler/mm

i de grupper som fick nevirapin med omedelbar frisättning resp. nevirapin

depottabletter.

Tabell 3 visar resultatet efter 48 veckor i studie 1100.1486 (efter randomisering) jämfört med

virusmängd vid baseline.

Tabell 3: Resultat efter 48 veckor i studie 1100.1486 enligt baseline viralmängd*

Antal som svarade/totalt antal (%)

Nevirapin

med omedelbar

frisättning

Nevirapin

depottabletter

Skillnad i %

(95 % KI)

Baseline HIV−1 virusmängd

stratum (kopior/ml)

- < 100 000

- > 100 000

240/303 (79,2%)

144/203 (70,9%)

267/311 (85,0%)

142/194 (73,2%)

6,6 (0,7, 12,6)

2,3 (−6,6, 11,1)

Totalt

384/506 (75,9%)

409/505 (81,0%)

4,9 (−0,1, 10,0)**

* Inkluderar patienter som fick minst en dos av blindat läkemedel efter randomisering.

Patienter som avbröt behandlingen under insättningsperioden har exkluderats.

** Baseras på Cochrans statistik med kontinuitetskorrigering för beräkningen av varians.

Den totala procenten som svarar på behandlingen som observerades i studie 1100.1486 (inklusive

insättningsperioden), oberoende av formulering är 793/1 068 = 74,3%. Nämnaren 1 068 inkluderar

55 patienter som avbröt behandlingen under insättningsperioden och två patienter som

randomiserades, men aldrig behandlades med den randomiserade dosen. Täljaren 793 är det antal

patienter som svarade på behandlingen vecka 48 (384 från gruppen med omedelbar frisättning och

409 från gruppen med depottabletter).

Lipider, Förändring från baseline

Ändringar från baseline i lipider vid fasta visas i tabell 4.

Tabell 4: Sammanfattning av laboratoriedata på lipider vid baseline (screening)

och vecka 48 -

studie 1100.1486

Nevirapin med omedelbar

frisättning

Nevirapin depottabletter

Baseline

(medel)

n=503

Vecka 48

(medel)

n=407

Ändring i

procent*

n=406

Baseline

(medel)

n=505

Vecka 48

(medel)

n=419

Ändring i

procent*

n=419

LDL (mg/dl)

HDL (mg/dl)

Total kolesterol. (mg/dl)

Total kolesterol/HDL

Triglycerider (mg/dl)

98,8

38,8

163,8

131,2

110,0

52,2

186,5

124,5

98,3

39,0

163,2

132,8

109,5

50,0

183,8

127,5

* Procentuell ändring är medianen av förändringar inom-patienten från patienter med data

både från baseline och efter 48 veckor. Det är inte en enkel differens mellan värdet vid

baseline och 48 veckor.

Patienter som byter från nevirapin med omedelbar frisättning till nevirapin depottabletter

TRANxITION (studie 1100.1526) är en fas 3-studie för att utvärdera säkerhet och antiviral

aktivitet hos patienter som byter från nevirapin med omedelbar frisättning till nevirapin

depottabletter. I denna öppna studie inkluderades 443 patienter som redan behandlades med en

antiviral regim som innehöll nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger per dag och

med HIV-1 RNA < 50 kopior/ml. Patienterna randomiserades i förhållandet 2:1 till nevirapin

400 mg depottabletter en gång per dag eller nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två

gånger per dag. Ungefär hälften av patienterna hade tenofovir + emtricitabin som

bakgrundsbehandling, de övriga fick abakavirsulfat + lamivudin eller zidovudin +lamivudin.

Ungefär hälften av patienterna hade behandlats med Nevirapin med omedelbar frisättning under

minst 3 år innan de inkluderades i studie 1100.1526.

24 veckor efter randomiseringen i TRANxITION-studien bibehölls HIV-1 RNA < 50 kopior/ml hos

92,6% av patienterna på Nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger dagligen och hos

93.6% av patienterna på Nevirapin 400 mg depottabletter en gång dagligen.

Pediatriskpopulation

Resultatet av en 48-veckors analys av studien BI 1100.1368, som genomfördes i Sydafrika, bekräftade

att nevirapindoseringarna 4/7 mg/kg och 150 mg/m

tolererades väl och var effektiva vid behandling

av antiretroviralt naiva pediatriska patienter. En markant procentuell förbättring av CD4-celler

observerades i båda dosgrupperna vecka 48. Båda dosregimerna reducerade effektivt mängden virus. I

denna studie under 48 veckor observerades inga oväntade säkerhetsfynd i någon av dosgrupperna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Det finns inga data beträffande utbytbarhet mellan 400 mg depottabletter och 100 mg

depottabletter.

Absorption

Farmakokinetiken av nevirapin har studerats i en studie (studie 1100.1485) med engångsdosering av

nevirapin depottabletter till 17 friska frivilliga försökspersoner. Den relativa biotillgängligheten av

nevirapin 400 mg depottabletter jämfört med två 200 mg tabletter med omedelbar frisättning, var

ca 75 %. Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen var 2060 ng/ml uppmätt i genomsnitt

24,5 timmar efter administrering av 400 mg nevirapin depottabletter.

Farmakokinetiken för nevirapin depottabletter har också studerats i en studie (studie 1100.1489) med

upprepad dosering till 24 HIV-1 infekterade patienter som bytte från långvarig behandling med

nevirapin tabletter med omedelbar frisättning till nevirapin depottabletter. AUC

0-24,ss

och C

min,ss

för

nevirapin vid fasta efter 19 dagars administrering av nevirapin 400 mg depottabletter en gång per dag

uppmättes till ca 80 % resp. 90 % av AUC

0-24,ss

och C

min,ss

uppmätt när patienterna behandlades med

nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning två gånger per dag. Geometriskt medelvärde för

nevirapin C

min,ss

var 2 770 ng/ml.

När nevirapin depottabletter gavs tillsammans med en måltid med högt fettinnehåll, var nevirapin

0-24,ss

och C

min,ss

ca 94 % resp. 98 % av

0-24,ss

min,ss

när patienter fick nevirapin med

omedelbar

frisättning. Skillnaden i farmakokinetiken för nevirapin som observerades när nevirapin

depottabletter ges vid fasta eller efter intag av mat anses inte kliniskt relevant. Nevirapin Mylan

depottabletter kan tas med eller utan mat.

En del patienter har rapporterat att det förekommit rester i avföringen som sett ut som intakta

tabletter. Baserat på än så länge tillgängliga data, så har inte detta visat sig ha någon påverkan på

den kliniska effekten. Om patienter rapporterar sådan händelse bör försäkran ges om att detta inte

påverkar klinisk effekt.

Distribution

Nevirapin är en lipofil substans och förekommer huvudsakligen i icke joniserad form vid fysiologiskt

pH. Efter intravenös tillförsel till friska vuxna, var distributionsvolymen (Vdss) 1,21 ± 0,09 l/kg,

vilket tyder på att nevirapin har en omfattande distribution hos människa. Nevirapin passerar till

placenta och återfinns i bröstmjölk. Proteinbindningen är 60 % vid en plasmakoncentration av 1 -

10 µg/ml. Koncentrationen av nevirapin i human cerebrospinalvätska (n = 6) var 45 (± 5 %) av

koncentrationen i plasma, vilket motsvarar den fraktion som inte binds till plasmaproteiner.

Metabolisering och eliminering

In vivo

-studier hos människa och

in vitro

-studier av humana levermikrosomer har visat att

nevirapin genomgår en omfattande biotransformation via cytokrom P450- katalyserad (oxidativ)

metabolism till flera hydroxylerade metaboliter.

In vitro

-studier av humana levermikrosomer visar

att den oxidativa metabolismen av nevirapin främst medieras av cytokrom P450 isoenzymer från

CYP3A-familjen, även om andra isoenzymer kan spela en mindre roll. I en

massbalans/utsöndringsstudie med 8 friska manliga försökspersoner gavs 200 mg nevirapin

2 gånger dagligen tills steady state uppnåtts och därefter 50 mg 14C-nevirapin i engångsdos. Av

den radioaktivt märkta dosen återfanns 91,4 ± 10,5%, varav huvuddelen återfanns i urin

(81,3 ± 11,3%), vilket är den främsta utsöndringsvägen jämfört med faeces (10,1 ± 1,5 %). Mer än

80 % av radioaktiviteten i urin härrörde från glukuronidkonjugat av hydroxylerade metaboliter. De

främsta vägarna för metabolisering och utsöndring hos människa är således cytokrom P450-

metabolism, glukuronidkonjugering och utsöndring av glukuroniderade metaboliter i urinen.

Endast en liten fraktion, < 5 %, av radioaktiviteten i urinen bestod av modersubstansen

motsvarande < 3 % av totaldosen, vilket visar att renal utsöndring av modersubstansen spelar en

obetydlig roll för eliminationen.

Nevirapin har visats kunna inducera de metabola cytokrom P450-enzymerna i levern.

Farmakokinetiska karaktäristika för autoinduktionen är en ökning på ca 1,5-2 gånger av "apparent

oral clearance" av nevirapin vid jämförelse mellan engångsdosering och 2-4 veckors behandling

med 200-400 mg dagligen. Autoinduktion leder också till motsvarande minskning av den terminala

plasmahalveringstiden av nevirapin från ca 45 timmar efter en engångsdos till ca 25-30 timmar efter

upprepad dosering med 200-400 mg per dag.

Speciella patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för nevirapin efter engångsdos med omedelbar frisättning har jämförts hos 23

patienter med antingen lätt (50 ≤ CLcr < 80 ml/min), måttlig (30 ≤ CLcr ≤ 50 ml/min) eller kraftigt

nedsatt njurfunktion (CLcr < 30 ml/min), njurinsufficiens eller terminal njursjukdom (ESRD) som

kräver dialys samt 8 patienter med normal njurfunktion (CLcr > 80 ml/min). Nedsatt njurfunktion (lätt,

måttligt och kraftigt) ledde inte till någon signifikant ändring av farmakokinetiken för nevirapin. Hos

patienterna med dialyskrävande ESRD fann man AUC för nevirapin reducerat med 43,5% under en

veckas administrering. Dessutom sågs ackumulering av nevirapins hydroximetaboliter i plasma.

Resultatet antyder att nevirapindoseringen för vuxna kan ökas med ytterligare en 200 mg tablett med

omedelbar frisättning för varje dialysbehandling för att kompensera för effekterna på clearance av

nevirapin. För patienter med CLcr ≥ 20 mg/min behövs ingen justering av nevirapindosen. Till barn

och ungdomar med nedsatt njurfunktion, som genomgår dialys rekommenderas att ge patienterna

ytterligare en dos Nevirapin oral suspension eller tabletter med omedelbar frisättning, motsvarande

50 % den dagliga dosen, som en hjälp att motverka effekten av dialys på nevirapinclearance. Nevirapin

depottabletter har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion och nevirapin med omedelbar

frisättning bör användas.

Nedsatt leverfunktion

I en steady state-studie jämfördes 46 patienter med:

-

mild (n=17: Ishak score 1-2),

-

måttlig (n=20; Ishak score 3-4),

-

eller svår (n=9; Ishak score 5-6, Child-Pugh A hos 8 patienter, för 1 patient användes inte

Child-Pugh score) leverfibros användes som mått på nedsatt leverfunktion.

Patienterna i studien fick antiretroviral behandling med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning

två gånger dagligen under minst 6 veckor före provtagning för den farmakokinetiska studien.

Mediantiden för behandlingen var 3,4 år. I denna studie ändrades inte dispositionskinetiken av

nevirapin eller dess fem oxidativa metaboliter vid upprepad dosering.

Ungefär 15 % av dessa patienter med leverfibros uppvisade minimikoncentrationer av nevirapin på

mer än 9 000 ng/ml (fördubbling av normal C

koncentration). Patienter med nedsatt leverfunktion

bör monitoreras noga beträffande läkemedelsinducerad toxicitet.

I en farmakokinetisk endosstudie med nevirapin 200 mg med omedelbar frisättning av HIV-

negativa patienter med milt till måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A, n=6; Child-Pugh B,

n=4), observerades en signifikant ökning av AUC för nevirapin hos en patient med Child-Pugh B

och ascites, vilket tyder på att patienter med försämrad leverfunktion och ascites kan löpa risk att

ackumulera nevirapin i systemcirkulationen. Eftersom nevirapin inducerar sin egen metabolism

vid upprepad dosering, kan denna endosstudie inte visa inverkan av nedsatt leverfunktion på

farmakokinetiken vid upprepad dosering (se avsnitt 4.4). Nevirapin depottabletter har inte

utvärderats vid leversvikt och nevirapin med omedelbar frisättning bör användas.

Kön

I den multinationella 2NN-studien med nevirapin med omedelbar frisättning, genomfördes en

populationsfarmakokinetisk substudie med 1077 patienter varav 391 kvinnor. De kvinnliga

patienterna uppvisade 13,8% lägre clearance av nevirapin än de manliga patienterna. Denna

skillnad anses inte vara kliniskt relevant. Eftersom varken kroppsvikt eller kroppsmasseindex

(BMI) påverkar clearance av nevirapin, kan könsskillnaden inte förklaras med kroppsstorlek.

Effekten av kön på farmakokinetiken av nevirapin depottabletter har undersökts i studie

1100.1486. Kvinnliga patienter tenderar att ha högre (ca 20 – 30 %) dalkoncentrationer både i

grupperna som behandlats med nevirapin depottabletter och nevirapin med omedelbar

frisättning.

Äldre personer

Farmakokinetiken av nevirapin hos HIV-1-infekterade vuxna förefaller inte att ändras med åldern

(18 – 68 år). Nevirapin har inte specifikt undersökts hos patienter över 65 år. Svarta patienter

(n=80 patienter/grupp) i studie 1100.1486 uppvisade ca 30 % högre dalkoncentrationer än kaukasiska

patienter (250-325 patienter/grupp) både i gruppen som fick nevirapin med omedelbar frisättning och

den som fick nevirapin depottabletter under 48 veckors behandling med 400 mg/dag.

Pediatrisk population

Information beträffande farmakokinetiken för nevirapin har huvudsakligen hämtats från två källor: en

studie på barn i Sydafrika under 48 veckor (BI 1100.1368) som inkluderade 123 HIV-1-positiva barn,

utan tidigare antiretroviral behandling, i åldrarna 3 månader - 16 år; samt en sammanvägd analys av

fem studier av PACTG (Paediatric AIDS Clinical Trials Group) som inkluderade 495 patienter i

åldrarna 14 dagar till 19 år.

Farmakokinetiska data från 33 patienter (åldersintervall 0,77 – 13,7 år) i den grupp som genomgick

intensiv provtagning, visade att clearance för nevirapin ökade med ökande ålder på ett sätt som

överensstämde med ökande kroppsyta. Dosering av nevirapin 150 mg/m

två gånger per dag (efter

två veckors tillvänjning med 150 mg/m

en gång per dag) ledde till geometriska medelvärden eller

genomsnittlig minimikoncentration av nevirapin mellan 4 och 6 mikrog/ml (målvärde enligt data

från vuxna). Dessutom var de observerade minimikoncentrationerna av nevirapin jämförbara vid

analys enligt två metoder.

Den sammanvägda analysen av PACTG (Paediatric AIDS Clinical Trials Group), studie 245, 356, 366,

377 och 403 möjliggjorde utvärdering av barn under 3 månaders ålder (n=17) som inkluderats i dessa

PACTG-studier. Koncentrationen av nevirapin i plasma befanns vara inom de gränser som observerats

hos vuxna och övriga undersökta barn, men de varierade mera mellan patienterna, särskilt under den

andra levnadsmånaden.

Farmakokinetiken för nevirapin depottabletter undersöktes i studie 1100.1518. 85 patienter

(3 till < 18 år) fick nevirapin med omedelbar frisättning med dosen justerad enligt vikt eller

kroppsyta under minst 18 veckor. Därefter bytte patienterna till nevirapin depottabletter

(2 x 100 mg, 3 x 100 mg eller 1 x 400 mg en gång per dag) i kombination med andra antiretrovirala

läkemedel under 10 dagar. Den observerade geometriska medelkvoten mellan nevirapin

depottabletter och nevirapin med omedelbar frisättning var ca 90 % för C

min, ss

och AUC

90 % konfidensintervall inom 80 % -125 %; kvoten för C

max,ss

var lägre och överensstämde med en

beredningsform med modifierad frisättning för användning en gång dagligen. Geometriskt

medelvärde för dalkoncentrationen i plasma vid steady-state efter intag av nevirapin depottabletter

före nästa dos var 3,880 ng/ml, 3,310 ng/ml resp. 5,350 ng/ml i åldersgrupperna 3 till < 6år,

6 till < 12 år resp. 12 till < 18 år. Den totala exponeringen hos barn och ungdomar var likartad den

som observerades hos vuxna som fick nevirapin depottabletter i studie 1100.1486.

I studier av biologisk tillgänglighet vid endosadministrering till parallella grupper (studie 1100.1517

och 1100.1531) uppvisade nevirapin 50 mg och 100 mg depottabletter karakteristika för förlängd

absorption och lägre maximal koncentration, liknande fynden när 400 mg depottabletter jämfördes

med 200 mg med omedelbar frisättning. Uppdelning av totaldosen 200 mg i fyra doser à 50 mg i stället

för två doser à 100 mg, ledde till 7-11% större total absorption, men med jämförbar

frisättningshastighet. Den observerade farmakokinetiska skillnaden mellan 50 mg och 100 mg

nevirapin depottabletter är inte kliniskt relevant. Nevirapin depottabletter 50 mg kan därför användas

som ett alternativ till den något större 100 mg tabletten.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data visar inga särskilda risker för människa, som inte observerats i kliniska studier

baserade på studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad tillförsel och genotoxicitet. I

carcinogenicitetsstudier framkallade nevirapin levertumörer hos råttor och möss. Dessa fynd är

troligen relaterade till att nevirapin är en stark inducerare av leverenzymer, däremot ej resultatet av

gentoxiska effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Hypromellos

Natriumstearylfumarat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

Depottabletterna i HDPE-burken har en hållbarhet på 100 dagar efter öppnandet.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Polyvinylklorid (PVC)/aluminiumfolie-blister innehållande 14, 30, 30 x 1 (endosblister), 60, 90, 100

och 120 depottabletter.

Vit plastburk av högdensitetspolyeten (HDPE) med vitt, ogenomskinligt skruvlock av polypropylen

(PP) med aluminiumfolieförsegling och absorberande bomull, innehållande 30, 90, 250, and 500

depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

56204

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-09-26

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-11-22

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen