NALCO 77424

Sverige - svenska - Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

28-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
115778E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - bulgariska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - rumänska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

27-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

24-11-2017

Läs hela dokumentet

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

1 / 10

AVSNITT 1.

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning:

NALCO® 77424

Ämnestyp

Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

från:

Användning av ämnet eller

blandningen

BELÄGGNINGSINHIBITOR

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

TILLVERKARE/LEVERANTÖR

NAMN PÅ DET LOKALA BOLAGET

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO AB (SE)

Box 164

SE-125 24 ÄLVSJÖ, SWEDEN

TEL: +46 (0) 8-603 22 00

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

För information om produktsäkerhet, vänligen kontakta EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

+47-22-33-69-99 Sverige

112 Giftinformationscentral

Datum för sammanställning/omarbetning::

04.12.2012

Version nummer:

AVSNITT 2.

FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Denna produkt är inte klassificerad enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

2.2 Märkningsuppgifter:

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Denna produkt är inte klassificerad, men vi rekommenderar följande skyddsangivelser:

Skyddsangivelser

P202

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P262

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P280

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

2 / 10

P314

Sök läkarhjälp vid obehag.

Kompletterande information:

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror:

Inga kända

AVSNITT 3.

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandning:

Denna produkt är inte klassificerad enligt förordning (EG) nr 1272/2008

AVSNITT 4.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

I en nödsituation, bedöm faran innan någon åtgärd vidtas. Utsätt inte dig själv för skaderisk. I händelse av tvivel,

kontakta larmcentral.

INANDNING

Flytta ut i friska luften, behandla symptomatiskt. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

HUDKONTAKT

Skölj det berörda området med vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj det berörda området med vatten. Uppsök läkare.

FÖRTÄRING

Uppsök läkare. Framkalla inte kräkning utan att ha rådfrågat läkare. Om personen är vid medvetande, skölj

munnen och ge vatten att dricka. Om kräkning sker spontant, skölj ur munnen och upprepa tillförseln av vatten.

SKYDD FÖR FÖRSTA HJÄLPENPERSONAL

Bär ändamålsenlig personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

En genomgång av tillgängliga data anger inte några ytterligare symptom av exponering, som inte nämnts

tidigare.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Baserat på patientens individuella reaktioner bör läkaren bedöma vilka insatser som behövs för att kontrollera

patientens symptom och kliniska kondition.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

3 / 10

AVSNITT 5.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel:

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Denna produkt förväntas inte brinna om inte allt vatten kokat bort. Återstoden organiskt material kan vara

antändbart. Använd släckningsmedel som är lämpligt för omgivande brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Kan bilda COx vid brand. Ej brandfarlig eller brännbar.

I händelse av spill, förhindra att material och släckvatten hamnar i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Vid brand, använd friskluftsapparat och skyddsdräkt.

AVSNITT 6.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

RÅD FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

För små spill dvs. <10 liter, säkerställ att rengöringen utförs av kompetent personal.

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Begränsa tillträdet till området så långt möjligt tills rengöringen är klar. Stora utsläpp ska bara rengöras av

utbildad personal (intern spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten).

För >10 liter, kontakta omedelbart utbildad personal (intern spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten).

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Begränsa tillträdet till området så långt möjligt tills rengöringen är klar.

Stoppa eller minska läckor om det kan ske utan risk. Ventilera spillområdet, om det är möjligt.

RÅD FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

Begränsa tillträdet till området tills saneringen/rengöringen är klar. Använd personlig skyddsutrustning

rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd). Stoppa eller minska läckor om det

kan ske utan risk. Ventilera spillområdet, om det är möjligt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

I händelse av spill, förhindra att produkten kommer ut i avlopp och vattendr Låt inte materialet förorena

grundvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Informera lokala myndigheter om avlopp,

vattendrag eller jord blir förorenade. Kontaminera inte ytvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Små spill: Sug upp spill med absorberande material. Lägg återstoden i en lämplig, täckt, riktigt märkt behållare.

Tvätta det utsatta området. Stora spill: Samla upp vätskan med absorberande material, genom att gräva

uppsamlingsdike eller invallning. För över till uppsamlingsfat eller -tankbil för lämplig destruktion. Tvätta

förorenade ytor med vatten eller vattenbaserat rengöringsmedel. Kontakta en godkänd avfallstransportör för

avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13

(Avfallshantering).

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

4 / 10

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13 (Avfallshantering).

AVSNITT 7.

HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

HANTERING

Undvik att få produkt i ögonen, på huden eller på kläderna. Får ej förtäras. Använd tillräcklig ventilation. Andas

inte in ångor/gaser/damm. Håll behållarna stängda då de inte används. Nödutrustning (för brand, spill, läckage

etc) skall finnas lätt tillgänglig. Se till att alla behållare är märkta. Använd personlig skyddsutrustning

rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Se avsnitt 6.2 för Miljöskyddsåtgärder

HYGIENISKA REKOMMENDATIONER

Tillämpa god arbetshygien och personlig hygien för att undvika exponering. Ögondusch skall finnas tillgänglig.

En nöddusch skall finnas tillgänglig. Man bör alltid tvätta sig noggrant efter att ha hanterat kemikalier. Ät inte,

drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

LAGRING

Får ej frysa. Lagra i lämpligt märkta behållare. Lagra behållarna väl tillslutna.

LÄMPLIGA KONSTRUKTIONSMATERIAL

Polyetylen med hög täthet, Rostfritt stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterial kan variera; vi rekommenderar

därför att kompatibiliteten testas innan användning.

7.3 Specifik slutanvändning:

Specifika användningsområden :

BELÄGGNINGSINHIBITOR

AVSNITT 8.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING

Denna produkt innehåller inte någon beståndsdel med ett fastställt gränsvärde.

8.2 Begränsning av exponeringen:

TEKNISKA ÅTGÄRDER:

Allmän ventilation rekommenderas. Lokal utsugningsventilation rekommenderas för att kontrollera emissioner

nära källan. Laboratorieprover skall hanteras i dragskåp. Trånga utrymmen skall ha mekanisk ventilation.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

5 / 10

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ALLMÄNNA RÅD

Användning och val av personlig skyddsutrustning är relaterad till faran med produkten, arbetsplatsen samt på

vilket sätt produkten hanteras. Som minimiskydd rekommenderar vi generellt användning av skyddsglasögon

med sidoskydd samt arbetskläder som skyddar armar, ben och kropp. Dessutom bör alla personer som besöker

ett område där produkten används åtminstone ha skyddsglasögon med sidoskydd.

ÖGONSKYDD / ANSIKTSSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av skyddsglasögon med sidoskydd. Gällande

europeiska standard finns i EN 166.

HUDSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av kemikalieresistenta handskar. Valet av

skyddshandske beror på arbetsförhållandena och på vilka kemikalier som hanteras, men vi har positiva

erfarenheter av handskar tillverkade av följande material: PVC. Handskar som visar tecken på

nedbrytning/åldrande bör omedelbart bytas ut. Genombrottstiden har inte bestämts eftersom produkten är en

beredning, kontakta tillverkare av personlig skyddsutrustning. Gällande europeiska standard finns i EN 374.

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av overall. Gällande europeiska standard finns i EN

ISO 20345.

ANDNINGSSKYDD

Det finns inga gränsvärden för denna produkt eller dess komponenter. Nalco rekommenderar att halvmask med

filter eller andningsapparat används. Val av lämplig filtertyp beror på mängden och typen av de använda

kemikalierna. Följande filtertyp(er) kan användas: P Gällande europeiska standarder finns i EN 140, EN 137, EN

143 och EN 14387. Vid nödläge eller vid planerat inträde i okända koncentrationer skall andningsapparat med

tryckluft användas. Om andningsskydd behövs, inför ett komplett program, inkluderande val, inprovning,

utbildning, underhåll och inspektion av andningsskydd.

AVSNITT 9.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Obs! Dessa fysikaliska egenskaper är typiska värden för denna produkt och kan ändras.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

FYSIKALISKT TILLSTÅND

Vätska

UTSEENDE

Lukt

Inga data tillgängliga..

Lukttröskel

Inga data tillgängliga..

pH (100 %)

FRYSPUNKT

-5 °C

KOKPUNKT

100 °C Minimum

FLAMPUNKT

Ingen

AVDUNSTNINGSHASTIGHET

Minimum

BRANDFARLIGHET (fast, gas)

Inga data tillgängliga..

UNDRE EXPLOSIONSGRÄNS

Inga data tillgängliga..

ÖVRE EXPLOSIONSGRÄNS

Inga data tillgängliga..

ÅNGTRYCK

Inga data tillgängliga..

ÅNGTÄTHET

Inga data tillgängliga..

Relativ densitet

1.04

DENSITET

Inga data tillgängliga..

LÖSLIGHET I VATTEN

Helt

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

6 / 10

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

FÖRDELNINGSKOEFFICIENT

OKTANOL/VATTEN (log Kow)

Inga data tillgängliga..

SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR

Inga data tillgängliga..

SÖNDERFALLSTEMPERATUR

Inga data tillgängliga..

VISKOSITET

Inga data tillgängliga..

EXPLOSIONSEGENSKAPER

Ej tillämpligt

OXIDATIONSEGENSKAPER

Ej tillämpligt

9.2 Annan information:

Ej tillämpligt

AVSNITT 10.

STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Stabil under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Farlig polymerisation förekommer inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Undvik extrema temperaturer.

10.5 Oförenliga material:

Inga kända

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid brand:

Koloxider

AVSNITT 11.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Produkt:

Akut oral toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

7 / 10

data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på

huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Gentoxicitet

Bedömning

Innehåller ingen beståndsdel listad som mutagen

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

I denna produkt finns inga komponenter listade som

carcinogener av International Agency for Research on Cancer

(IARC) eller American Conference of Governmental Industrial

Hygienists (ACGIH).

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Bedömning: Ingen reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av

tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Aspirationstoxicitet

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

AVSNITT 12.

EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Inga toxicitetsstudier har utförts på denna produkt.

Produkt:

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön

Förväntas ej vara skadligt för vattenorganismer.

Kronisk toxicitet i

vattenmiljön

Förväntas ej uppvisa kronisk toxicitet för vattenlevande

organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Produkt:

Bionedbrytbarhet

De organiska ämnena i denna beredning förväntas vara

biologiskt lättnedbrytbara.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

8 / 10

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Produkt:

Bioackumulering

Denna beredning eller material förväntas inte bioackumuleras.

12.4 Rörligheten i jord:

Produkt:

Spridningsvägar och vidare

öde i miljön

Detta ämne är vattenlösligt och förväntas primärt stanna i

vattenfasen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkt:

Bedömning

Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara

persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT).,

Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara

mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter:

Produkt:

Tillägg till ekologisk

information

Inga skadliga effekter förväntas.

AVSNITT 13.

AVFALLSHANTERING

Man bör försäkra sig om att EU, nationella och lokala föreskrifter följs.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Förbränn avfall i en godkänd förbränningsugn eller lämna till ett avfallshanteringsföretag, i enlighet med alla

gällande bestämmelser. Låt inte avfallet komma ut i avloppssystemet eller gå med normala sopor. Denna

produkt är askfri och kan brännas direkt i lämplig utrustning. Allt kemiskt avfall kan förorena miljön och skall

INTE kasseras via marken, avlopp, diken, vattendrag eller floder.

Tomma fat bör lämnas för återvinning, återanvändning eller destruktion till godkända företag.

AVFALLSTYPSKOD (EWC-KOD)::

16 03 04 - BATCHER UTANFÖR SPECIFIKATIONERNA OCH OANVÄNDA PRODUKTER - Annat oorganiskt

avfall än det som anges i 16 03 03

AVSNITT 14.

TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name) / farligt gods klass kan variera med förpackning,

egenskaper och transportsätt.Typiska officiella transportbenämningar för denna produkt är:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning:

PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

9 / 10

14.3 Faroklass för transport:

inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp:

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

FLYGTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning:

PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD

14.3 Faroklass för transport:

inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp:

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

SJÖTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning:

PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD

14.3 Faroklass för transport:

inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp:

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till

MARPOL 73/78 och IBC-koden:

inte tillämplig

AVSNITT 15.

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER

NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM (NSF registreringsprogram för icke-

livsmedelsföreningar) (f.d. USDA-lista över patentskyddade substanser och icke-livsmedelsföreningar):

NSF Registration number for this product is: 141260

- Denna produkt är acceptabel för behandling av pannor, ånglinjer och/eller avkylningssystem (G7) där varken

det behandlade vattnet eller ångan som framställts kan kontakta ätliga produkter i och runt

livsmedelsbehandlingsområden.

INTERNATIONELLA LAGAR FÖR KEMIKALIEKONTROLL

EUROPA

Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr 1907/2006.

Nalco är engagerad i och understöder helt den s.k. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization

and restriction of CHemicals). Vår avsikt är att pre-registrera alla kemiska ämnen som vi tillverkar eller

importerar till den Europeiska Unionen, samt att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa en problemfri

övergång till denna nya lagstiftning. Om ni önskar mer information om Nalcos REACH-program, vänligen

kontakta oss på reach@nalco.com eller besök vår hemsida.

KANADA

Alla ämnen i denna produkt finns på Domestic Substances List (DSL), är undantagna, eller har rapporterats

enligt New Substances Notification Regulations.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

10 / 10

FÖRENTA STATERNA

De kemiska ämnena i denna produkt finns på 8(b) Inventory (40 CFR 710).

NATIONELLA BESTÄMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Annex 4)

NATIONELLA BESTÄMMELSER NEDERLÄNDERNA

NATIONELLA BESTÄMMELSER SVERIGE

NATIONELLA BESTÄMMELSER STORBRITANNIEN

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16.

ANNAN INFORMATION

LISTA ÖVER RELEVANTA R-FRASER, NOTERINGAR OCH FAROANGIVELSER I AVSNITT 2.1 OCH 3

Ej tillämpligt

Detta datablad för produktsäkerhet innehåller information som rör hälsa, säkerhet och bestämmelser.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på tillgängliga data vid tidpunkten för utgivning, och är

framställd i god tro, och förutsätts vara korrekt och tillförlitlig vid datum för utgivning. Men inga garantier,

uttryckta eller underförstådda ges, och Nalco friskriver sig från allt ansvar för sådan information. Produkten ska

användas i tillämpningar som är förenliga med Nalco:s produktdokument. För all annan användning, ska

exponeringen utvärderas så att lämplig hanteringspraxis och utbildningsprogram kan etableras för att säkerställa

säkra arbetsförhållanden och hantering. Det är köparens ansvar att övertyga sig själv om att produkten lämpar

sig för avsedd användning, och att säkerställa att hanteringen uppfyller kraven i alla federala, statliga, regionala

eller lokala lagar och bestämmelser. Krav i olika bestämmelser är föremål för ändringar och kan variera mellan

olika europeiska medlemsstater. Individer som hanterar denna produkt ska informeras om de rekommenderade

försiktighetsåtgärderna och ha tillgång till denna information. Vänligen kontakta din lokale säljrepresentant för

ytterligare information.

REFERENSER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Möjliga kärnlitteraturreferenser och datakällor som kan ha använts i samband med beaktande av expertutlåtande

för att sammanställa detta säkerhetsdatablad: Europeiska förordningar/direktiv bl.a. (EG) 1907/2006, (EG)

1272/2008, 67/548/EEG, 1999/45/EG), leverantörsdata, Internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, icke-europeiska

officiella tillsynsdata och andra datakällor.

Omarbetad :

04.12.2012

Version nummer :

Utfärdad av:

SHE Department

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1 tiondel och

0.001 = 1 tusendel.

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen