NALCO 74739

Sverige - svenska - Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

28-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
115589E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

20-09-2021

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

1 / 12

1.

NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

PRODUKTNAMN :

NALCO® 74739

ANVÄNDNINGSOMRÅDE :

BIOCID

TILLVERKARE/LEVERANTÖR :

NALCO EUROPE B.V.

Postbus 627

2300 AP Leiden, The Netherlands

NÖDTELEFONNUMMER :

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

Omarbetad :

29.11.2010

Version nummer :

TELEFONNUMMER FÖR KONTAKT MED FÖRETAGET

NALCO EUROPE B.V.

+31 71 5241 100

NALCO NORGE AS (NO)

+47 51 96 36 00

NALCO AB (SE)

+46 (0)31-707 22 70

Distributör Nalco Mobotec Polska

Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL:+48 (0)32-3262750

FAX: +48(0)32 329 13 11

e-mail: office@nalco.pl

NALCO ANADOLU KIMYA (TR)

+90 216 5743464

NALCO PORTUGUESA LDA. (P)

+351 214121852

NALCO APPLIED SERVICES

OF EUROPE BV

+31 (0)73 6456980

NTD S.r.l (IT)

+39 (0) 313351325

NALCO BELGIUM BVBA

+32 (0)3-450 69 10

Nalco Switzerland AG (CH)

+41 (0)52 235 38 38

NALCO DANMARK ApS

+45-48195800

Nalco Company OOO

+7 (0)495 980 72 80

NALCO DEUTSCHLAND GmbH

+49 (0)69-79340

NALCO ÖSTERREICH

Ges.m.b.H. (A)

+ 43(0)1 27026350

NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)

+34 93-4095555

Första distributör: Nalco Czechia

s.r.o. (CZ)

Hlavní 1222/60,141 00 Praha

4,Tjeckien,+420 267 912 350 &

+420 272 913 512

NALCO FINLAND OY (FI)

+358 (0)9 2519 5600

Lokal support: Nalco Hungary Kft.

(HU)

+36 1 8805610

NALCO FRANCE SAS

+33 (0)3 20 11 70 00

Lokal support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H., Representation Office

Predstavnistvo Zagreb (HR)

+385 (0)1 377 95 21

NALCO HELLAS S.A. (GR)

+30 210 238 9620

Lokal support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H. Representation Office

ROMANIA (RO)

+40 (0) 21 224 17 93

NALCO ITALIANA S.R.L.(I)

+39 06-54565000

NALCO LIMITED

+44 (0)1606 74488

NALCO NETHERLANDS B.V.

+31 (0)13-5952200

För information om produktsäkerhet, vänligen kontakta EUProductSafety@nalco.com

2.

FARLIGA EGENSKAPER

FAROKLASSIFICERING :

Denna produkt är klassificerad som farlig enligt preparatdirektivet 1999/45/EG.

Risk för allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

HÄLSOFAROR - AKUTA :

INANDNING :

Upprepad eller långvarig exponering kan irritera andningsorganen.

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

2 / 12

HUDKONTAKT :

Kan förorsaka måttlig irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN :

Starkt irriterande. Kommer att skada ögonvävnaden och kan ge bestående ögonskada, om inte avlägsnas genast.

FÖRTÄRING :

Kan förorsaka slemhinneskador. Farligt vid förtäring.

HÄLSOFAROR - KRONISKA :

Upprepad eller långvarig kontakt kan orsaka allergi hos vissa personer.

MILJÖFAROR :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

3.

SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Denna produkt är klassificerad som farlig enligt preparatdirektivet 1999/45/EG.

FARLIGA ÄMNEN

EINECS /

ELINCS NR

CAS NR

SYMBOL

R-FRASER /

ANMÄRKNING

VIKT %

Dipropylenglykolmonometyleter

252-104-2

34590-94-8

10 - 25

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

200-143-0

52-51-7

Xn, N

R21/22, R37/38,

R41, R50

10 - 24

Se avsnitt 16 för beskrivning av relevanta riskfraser och anmärkningar (nota).

4.

FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING :

Flytta ut i friska luften, behandla symptomatiskt. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

HUDKONTAKT :

Uppsök omedelbart läkare. Avlägsna förorenade kläder. Tvätta omedelbart förorenat område med tvål och mycket

vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN :

Uppsök omedelbart läkare. VID KONTAKT ÄR EN SNABB INSATS NÖDVÄNDIG. Skölj omedelbart ögat med

vatten i minst 15 minuter. Håll ögat öppet under sköljningen.

FÖRTÄRING :

Uppsök läkare. Framkalla inte kräkning utan att ha rådfrågat läkare. Om personen är vid medvetande, skölj

munnen och ge vatten att dricka. Om kräkning sker spontant, skölj ur munnen och upprepa tillförseln av vatten.

INFORMATION TILL LÄKARE :

Baserat på patientens individuella reaktioner bör läkaren bedöma vilka insatser som behövs för att kontrollera

patientens symptom och kliniska kondition.

5.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

FLAMPUNKT :

Ingen

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL :

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

3 / 12

Vattenspray, Koldioxid, Pulver, Skum

BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA :

Kan bilda COx vid brand. Kan bilda kväveoxider vid brand. Kan bilda vätebromid och brom vid brand.

SÄRSKILD SKYDDSUTRUSTNING FÖR BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL :

Vid brand, använd friskluftsapparat och skyddsdräkt.

6.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER TILL SKYDD FÖR MÄNNISKOR :

Begränsa tillträdet till området tills saneringen/rengöringen är klar. Använd personlig skyddsutrustning

rekommenderad i sektion 8. Stoppa eller minska läckor om det kan ske utan risk. Ventilera spillområdet, om det är

möjligt. Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen. Rör inte utspillt material.

Nödutrustning (för brand, spill, läckage etc) skall finnas lätt tillgänglig. Informera relevanta nationella myndigheter

för arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

SANERINGSMETODER :

Små spill: Sug upp spill med absorberande material. Lägg återstoden i en lämplig, täckt, riktigt märkt behållare.

Tvätta det utsatta området. Stora spill: Samla upp vätskan med absorberande material, genom att gräva

uppsamlingsdike eller invallning. För över till uppsamlingsfat eller -tankbil för lämplig destruktion. Tvätta

förorenade ytor med vatten eller vattenbaserat rengöringsmedel. Kontakta en godkänd avfallstransportör för

avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13

(Avfallshantering).

ÅTGÄRDER TILL SKYDD FÖR MILJÖN :

Kontaminera inte ytvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Informera lokala myndigheter

om avlopp, vattendrag eller jord blir förorenade. Förhindra att produkten kommer ut i avlopp och vattendrag.

7.

HANTERING OCH LAGRING

HANTERING :

Undvik att få produkt i ögonen, på huden eller på kläderna. Får ej förtäras. Använd tillräcklig ventilation. Andas

inte in ångor/gaser/damm. Håll behållarna stängda då de inte används. Nödutrustning (för brand, spill, läckage

etc) skall finnas lätt tillgänglig. Se till att alla behållare är märkta. Använd personlig skyddsutrustning

rekommenderad i sektion 8.

LAGRING :

Får ej frysa. Lagra i lämpligt märkta behållare. Lagra behållarna väl tillslutna. Lagra åtskilt från oxidationsmedel.

Lagra åtskilt från syror. Lagra åtskilt från basiska ämnen. Förvaras avskilt från värme och gnistbildning.

LÄMPLIGA KONSTRUKTIONSMATERIAL :

Polyetylen med hög täthet, Rostfritt stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterial kan variera; vi rekommenderar

därför att kompatibiliteten testas innan användning.

OLÄMPLIGA KONSTRUKTIONSMATERIAL :

Använd inte aluminium eller mjukt kolstål.

SPECIFIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN :

BIOCID

För specifika doseringar och kundanpassade applikationer, vänligen kontakta er representant.

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

4 / 12

8.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING

Riktlinjer för exponering har inte utarbetats för denna produkt. Tillgängliga gränsvärden för komponenterna anges

nedan:

Land/ursprung

Komponent(er)

Kategori:

mg/m3

Tillverkarens

rekommendation

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

ÖSTERRIKE

Dipropylenglykolmonometyleter

MAK CEIL

Hud*

BELGIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

BULGARIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

DANMARK

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

Hud*

FINLAND

Dipropylenglykolmonometyleter

HTP 8H

Hud*

FRANKRIKE

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

TYSKLAND

Dipropylenglykolmonometyleter

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Hud*

IRLAND

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

ITALIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

NEDERLÄNDERN

Dipropylenglykolmonometyleter

NORGE

Dipropylenglykolmonometyleter

ADM. NORM

Hud*

SPANIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

VLA-ED

Hud*

SVERIGE

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

SCHWEIZ

Dipropylenglykolmonometyleter

STEL

STORBRITANNIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

POLEN

Dipropylenglykolmonometyleter

MAC-NDS

MAC-NDSC

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

5 / 12

UNGERN

Dipropylenglykolmonometyleter

LETTLAND

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

TJECKIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

NPK-P

Hud*

KROATIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

RUMÄNIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

STEL

Hud*

RUSIJA

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (Aerosol)

CEIL

SERBIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

SLOVAKIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

SLOVENIEN

Dipropylenglykolmonometyleter

Hud*

* Notering om hud anger att exponering via huden, inklusive slemhinnor och ögon, kan utgöra ett betydande bidrag till den total

a exponeringen.

KONTROLLÅTGÄRDER :

En liten volym luft dras genom en absorbant eller ett filter för att fånga upp ämnet/ämnena som sedan kan

desorberas eller frigöras och analyseras enligt nedan angivna referenser:

Komponent(er)

Metod

Analys

Absorbant

Dipropylenglykolmonometyleter

US OSHA (USA):

Gaskromatografi

Träkol

TEKNISKA ÅTGÄRDER :

Lokal utsugningsventilation rekommenderas för att kontrollera emissioner nära källan. Laboratorieprover skall

hanteras i dragskåp. Trånga utrymmen skall ha mekanisk ventilation.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ALLMÄNNA RÅD :

Användning och val av personlig skyddsutrustning är relaterad till faran med produkten, arbetsplatsen samt på

vilket sätt produkten hanteras. Som minimiskydd rekommenderar vi generellt användning av skyddsglasögon med

sidoskydd samt arbetskläder som skyddar armar, ben och kropp. Dessutom bör alla personer som besöker ett

område där produkten används åtminstone ha skyddsglasögon med sidoskydd. Gällande europeiska standard

finns i EN 166.

ANDNINGSSKYDD :

Om koncentrationen i luften kan överskrida gränserna som angetts i detta avsnitt rekommenderas att halvmask

med filter eller andningsapparat används. Val av lämplig filtertyp beror på mängden och typen av de använda

kemikalierna. Följande filtertyp(er) kan användas: AX-P Gällande europeiska standarder finns i EN 140, EN 137,

EN 143 och EN 14387. Vid nödläge eller vid planerat inträde i okända koncentrationer skall andningsapparat med

tryckluft användas. Om andningsskydd behövs, inför ett komplett program, inkluderande val, inprovning,

utbildning, underhåll och inspektion av andningsskydd.

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

6 / 12

HANDSKYDD :

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av långa kemikalieresistenta handskar. Valet av

skyddshandske beror på arbetsförhållandena och på vilka kemikalier som hanteras, men vi har positiva

erfarenheter av handskar tillverkade av följande material: Nitril. Neopren. PVC. Handskar som visar tecken på

nedbrytning/åldrande bör omedelbart bytas ut. Genombrottstiden har inte bestämts eftersom produkten är en

beredning, kontakta tillverkare av personlig skyddsutrustning. Gällande europeiska standard finns i EN 374.

HUDSKYDD :

Använd hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier. Gällande europeiska standard finns i EN ISO 20345.

ÖGONSKYDD :

Använd ansiktsskärm med tättslutande skyddsglasögon. Gällande europeiska standard finns i EN 166.

HYGIENISKA REKOMMENDATIONER :

Tillämpa god arbetshygien och personlig hygien för att undvika exponering. Ögondusch skall finnas tillgänglig. En

nöddusch skall finnas tillgänglig. Om klädesplagg kontaminerats skall plagget avlägsnas och den utsatta

kroppsdelen noggrant tvättas. Tvätta kontaminerat klädesplagg innan det åter används. Man bör alltid tvätta sig

noggrant efter att ha hanterat kemikalier. Ät inte, drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras.

9.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSIKALISKT

TILLSTÅND

Vätska

UTSEENDE

Färglös

LUKT

Karakteristisk

FLAMPUNKT :

Ingen

SPECIFIK VIKT

1.1 (20 °C)

LÖSLIGHET I VATTEN

Löslig

pH (100 %)

FRYSPUNKT

< -10 °C

KOKPUNKT

102 °C

Obs! Dessa fysikaliska egenskaper är typiska värden för denna produkt och kan ändras.

10.

STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET :

Stabil under normala förhållanden.

FARLIG POLYMERISATION :

Farlig polymerisation förekommer inte.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS :

Undvik extrema temperaturer.

MATERIAL OCH KEMISKA PRODUKTER SOM SKALL UNDVIKAS :

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

7 / 12

Syror, Baser, Kontakt med starka baser (t ex ammoniak och dess lösningar, karbonater, natriumhydroxid (lut),

kaliumhydroxid, kalciumhydroxid, cyanid, sulfid, hypokloriter, kloriter) kan generera värme, stänk eller kokning

samt giftiga ångor., Korrosiv på många metaller.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER :

Vid brand:

Koloxider, Kväveoxider, Vätebromid, brom

11.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

Följande resultat gäller för de farliga komponenterna.

AKUT ORAL TOXICITET :

Arter:

Råtta

LD50:

1,240 - 1,490 mg/kg

Testat ämne:

Produkt

AKUT DERMAL TOXICITET :

Arter:

Kanin

LD50:

> 2,000 mg/kg

Testat ämne:

Produkt

SENSIBILISERING :

Denna produkt misstänks inte vara sensibiliserande.

CARCINOGENICITET :

I denna produkt finns inga komponenter listade som carcinogener av International Agency for Research on Cancer

(IARC) eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

För ytterligare information om farorna med beredningen, se även avsnitt 2 och 12.

12.

EKOLOGISK INFORMATION

TOXICITET :

Följande resultat gäller produkten

AKUTA RESULTAT FÖR FISK :

Arter

Expone-rin

gstid

LC50

NOEC

Metod

Testat ämne

Regnbågslax

96 tim

41.2 mg/l

2-brom-2-nitropropan-1,3-

diol )

AKUTA RESULTAT FÖR INVERTEBRATER :

Arter

Expone-rin

gstid

LC50

EC50

Metod

Testat ämne

Vattenloppa

(Daphnia magna)

48 tim

1.4 mg/l

2-brom-2-nitropropan-1,3-

diol )

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

8 / 12

AKVATISKA RESULTAT FÖR VÄXTER :

Arter

Expone-rin

gstid

EC50/LC50

Metod

Testat ämne

Alger

0.4 - 2.8

mg/l

( 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol )

AKVATISKA RESULTAT FÖR MIKROORGANISMER :

Arter

Expone-rin

gstid

EC50/LC50

Metod

Testat ämne

Pseudomonas

putida

> 50 mg/l

( 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

YTTERLIGARE EKOLOGISKA DATA:

Produkten innehåller organiska halogenföreningar, kan bidra till AOX.

PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET :

Produkten kan brytas ned genom abiotiska processer.

BIOACKUMULERING

Denna beredning eller material förväntas inte bioackumuleras.

13.

AVFALLSHANTERING

Man bör försäkra sig om att EU, nationella och lokala föreskrifter följs.

Förbränn avfall i en godkänd förbränningsugn eller lämna till ett avfallshanteringsföretag, i enlighet med alla

gällande bestämmelser. Låt inte avfallet komma ut i avloppssystemet eller gå med normala sopor. Denna produkt

är askfri och kan brännas direkt i lämplig utrustning. Allt kemiskt avfall kan förorena miljön och skall INTE kasseras

via marken, avlopp, diken, vattendrag eller floder.

Tomma fat bör lämnas för återvinning, återanvändning eller destruktion till godkända företag.

AVFALLSTYPSKOD (EWC-KOD): :

16 03 03* - BATCHER UTANFÖR SPECIFIKATIONERNA OCH OANVÄNDA PRODUKTER - Oorganiskt avfall

som innehåller farliga ämnen

14.

TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name) / farligt gods klass kan variera med förpackning, egenskaper

och transportsätt.Typiska officiella transportbenämningar för denna produkt är:

LANDTRANSPORT

OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING

(PROPER SHIPPING NAME) :

FRÄTANDE SYRA, FLYTANDE, ORGANISK, N.O.S.

TEKNISK BENÄMNING :

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

UN/ID-NR :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASS - PRIMÄR :

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

9 / 12

FÖRPACKNINGSGRUPP :

ADR/RID Farlighetsnummer :

KLASSIFICERINGSKOD :

FLYGTRANSPORT (ICAO/IATA)

OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING

(PROPER SHIPPING NAME) :

FRÄTANDE SYRA, FLYTANDE, ORGANISK, N.O.S.

TEKNISK BENÄMNING :

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

UN/ID-NR :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASS - PRIMÄR :

FÖRPACKNINGSGRUPP :

IATA CARGO PACKING INSTRUCTIONS :

IATA CARGO AIRCRAFT LIMIT :

60 L (Max net quantity per package)

IATA Passenger Packing Instructions :

Y818 / 818

IATA Passenger Aircraft Limit :

1 L / 5 L

SJÖTRANSPORT (IMDG/IMO)

OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING

(PROPER SHIPPING NAME) :

FRÄTANDE SYRA, FLYTANDE, ORGANISK, N.O.S.

TEKNISK BENÄMNING :

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

UN/ID-NR :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASS - PRIMÄR :

FÖRPACKNINGSGRUPP :

*VATTENFÖRORENANDE ÄMNE

(MARINE POLLUTANT) :

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

ANNAN TILLÄMPLIG INFORMATION

REFERENS TILL CEFICS

TRANSPORTKORT :

80GC3-II+III

FARLIGHETSNUMMER :

15.

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

KLASSIFICERING OCH MÄRKNING :

GÄLLANDE DIREKTIV: Ämnesdirektivet 1967/548/EEG och preparatdirektivet 1999/45/EG.

FAROSYMBOL

IRRITERANDE

MILJÖFARLIG

Innehåller:..2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

RISKFRASER

R41 - Risk för allvarliga ögonskador.

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

10 / 12

R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

SKYDDSFRASER

S24/25 - Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 - Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S28 - Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

S36/37/39 - Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S57 - Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S61 - Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

NATIONELLA BESTÄMMELSER FRANKRIKE

Yrkessjukdomskoder. Artikel L461-4. Personnummer, Decree 11/2/2003.: Relevant, se tabell(er): 84

Klassficerade industriplatser (ICPE): Ej tillämpligt

NATIONELLA BESTÄMMELSER TYSKLAND

WGK 2 (Annex 4)

BfR:s (FÖRBUNDSINSTITUTET FÖR RISKBEDÖMNING) REKOMMENDATION: I enlighet med BfR

XXXVI-rekommendationen

NATIONELLA BESTÄMMELSER SPANIEN: REGISTRERING AV BIOCIDPRODUKTER:

PRODUKTREGISTERNUMMER

Norge

091444

BIOCIDREGISTRERINGSNUMMER

BELGIEN

3405B

FINLAND

SYKE-2002-P-142-042

FRANKRIKE

20440(PT11, PT12)

TYSKLAND

N-35498(PT6)

NEDERLÄNDERNA

12165 N

INTERNATIONELLA LAGAR FÖR KEMIKALIEKONTROLL

EUROPA

Ämnena i denna beredning har granskats i enlighet med kraven i EINECS-eller ELINCS-förteckningarna.

Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr 1907/2006.

Nalco är engagerad i och understöder helt den s.k. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization

and restriction of CHemicals). Vår avsikt är att pre-registrera alla kemiska ämnen som vi tillverkar eller importerar

till den Europeiska Unionen, samt att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa en problemfri övergång till

denna nya lagstiftning. Om ni önskar mer information om Nalcos REACH-program, vänligen kontakta oss på

reach@nalco.com eller besök vår hemsida.

FÖRENTA STATERNA :

De kemiska ämnena i denna produkt finns på 8(b) Inventory (40 CFR 710).

KANADA :

Alla ämnen i denna produkt finns på Domestic Substances List (DSL), är undantagna, eller har rapporterats enligt

New Substances Notification Regulations.

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

11 / 12

JAPAN

Alla ämnen i denna produkt uppfyller notifieringskraven i European Commission Directive 67/548/EEC och

amendments och är listade på European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) .

16.

ANNAN INFORMATION

LISTA ÖVER RELEVANTA RISKFRASER OCH ANMÄRKNINGAR I AVSNITT 3

R21/22 - Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R37/38 - Irriterar andningsorganen och huden.

R41 - Risk för allvarliga ögonskador.

R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

- REVIDERAD INFORMATION: Avsnitt:

- 15

Säkerhetsdatabladet för denna produkt innehåller information om hälsa, miljö och säkerhet. Produkten skall

användas i applikationer i överensstämmelse med vår produktlitteratur. Personer som hanterar produkten bör

informeras om rekommenderade säkerhetsföreskrifter och bör ha tillgång till denna information. För andra

användningsområden bör exponeringen bedömas, så att riktiga hanteringsföreskrifter och utbildningsprogram kan

upprättas för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Vänligen kontakta er lokala säljrepresentant för ytterligare

information.

NÖDTELEFONNUMMER

För hela Europa

+32-(0)3-575-5555

Belgien / Luxemburg

+32-(0)3-575-0330

Bulgarien

+359 (0)2-946-16-06

Kroatien

+385 (0)91-1-25-75-23

Tjeckien

+420-602-669421

Danmark

+47-22-33-69-99

Finland

+358-(0)9-471 977

Frankrike / Fransktalande Schweiz

+33-(0)6-11-07-32-81

Tyskland / Österrike / Tysktalande Schweiz

+49-(0)6232-130128

Ungern

+36-30-9-506-447

Italien / Italiensktalande Schweiz

+39-333-210-7947

Lettland

+32-(0)3-575-5555

Nederländerna

+32-(0)3-575-0330

Norge

+47-22-33-69-99

Polen

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)

Portugal

+351-91-911-1399

Rumänien

+40-744 -34-14-53

Ryssland / Vitryssland

+7-812-449-0474

Saudi Arabia

+966-(3)847-1515

Serbien

+32-(0)3-575-5555

Slovakiska republiken

+421-(0)905-585-938

Slovenien

+386-41-634-916

Spanien

+34-977-551577

Sverige

+47-22-33-69-99

+44-(0)7071-223-738

Storbritannien, Nordirland och republiken Irland

+44-(0)7071-223-738

Nalfleet International

+32-(0)3-575-5555

SÄKERHETSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NÖDTELEFONNUMMER

Se sektion 16 för nödtelefonnummer

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

12 / 12

TELEFONNUMMER TILL GIFTINFORMATIONSCENTRALER

Belgien

+32-70-245245

Tjeckien

+420 224 91 92 93

Frankrike

+33-(0)145-42-59-59 ORFILA

Ungern

+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)

Lettland

+ 371 67042473

Slovakiska republiken

+421 (0)2 5477 4166

Utfärdad av : SHE Department

Omarbetad : 29.11.2010

Version nummer : 2.2

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1 tiondel och 0.001

= 1 tusendel.

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen