Mip SCA

Tjeckien - tjeckiska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)
25-01-2022
Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
114728E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
bulgariska 25-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
spanska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
danska 25-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
tyska 24-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
estniska 25-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
grekiska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
engelska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
franska 24-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
italienska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
lettiska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
litauiska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
ungerska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
nederländska 24-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
polska 27-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
portugisiska 27-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
rumänska 27-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
slovakiska 27-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
slovenska 27-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
finska 25-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
svenska 25-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
ryska 27-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
norska 26-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
ukrainska 28-01-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
kroatiska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
serbiska 20-09-2021

Läs hela dokumentet

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Mip SCA

114728E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Mip SCA

XPRH-85GD-020N-8JTA

Kód výrobku

114728E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

4.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

10.09.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Mip SCA

114728E

2 / 17

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

H315

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid sodný

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Mip SCA

114728E

3 / 17

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Žíravost pro kůži Kategorie 1A

H314 >= 5 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1B

H314 2 - < 5 %

Dráždivost pro kůži Kategorie 2

H315 0.5 - < 2 %

Podráždění očí Kategorie 2

H319 0.5 - < 2 %

>= 30 - < 50

Alkoholy, C12-C15-

rozvětvené a lineární,

etoxylované,

propoxylované

120313-48-6

POLYMER

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

M = 1

>= 0.25 - <

...

Läs hela dokumentet

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen