Miglustat Gen.Orph

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-06-2020

Aktiva substanser:
miglustat
Tillgänglig från:
Gen.Orph
ATC-kod:
A16AX06
INN (International namn):
miglustat
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Gauchersjukdom
Terapeutiska indikationer:
Miglustat Gen. Orph är indicerat för oral behandling av vuxna patienter med mild till måttlig typ 1 Gaucher-sjukdom. Miglustat Gen. Orph får endast användas vid behandling av patienter för vilka enzym som ersätter terapi är olämpliga. Miglustat Gen. Orph är indicerat för behandling av progressiva neurologiska manifestationer hos vuxna patienter och pediatriska patienter med Niemann-Pick typ C sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004366
Tillstånd datum:
2017-11-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004366

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - norska

23-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - isländska

23-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

17-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

17-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-07-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Miglustat Gen.Orph

100 mg hårda kapslar

miglustat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Miglustat Gen.Orph är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Miglustat Gen.Orph

Hur du tar Miglustat Gen.Orph

Eventuella biverkningar

Hur Miglustat Gen.Orph ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Miglustat Gen.Orph

är och vad det används för

Miglustat Gen.Orph innehåller den aktiva substansen miglustat som tillhör en grupp läkemedel som

påverkar metabolism. Det används för att behandla två sjukdomar:

Miglustat Gen.Orph används för att behandla mild till måttlig Gauchers sjukdom typ 1

hos vuxna.

För Gauchers sjukdom typ 1, avlägsnas inte en substans kallad glukosylceramid från din kropp. Den

börjar inlagras i vissa celler som hör till kroppens immunsystem. Detta kan leda till lever- och

mjältförstoring, förändringar i blodet samt skelettsjukdom.

Gauchers sjukdom typ 1 behandlas normalt med enzymersättningsbehandling. Miglustat Gen.Orph

används endast om patienten inte anses lämpad för behandling med enzymersättningsbehandling.

Miglustat Gen.Orph används också för att behandla tilltagande neurologiska symptom vid

sjukdomen Niemann-Pick typ C hos vuxna och barn.

Om du har sjukdomen Niemann-Pick C lagras fetter, såsom glykosphingolipider i dina hjärnceller.

Detta kan leda till störningar i de neurologiska funktionerna såsom långsamma ögonrörelser, balans,

sväljförmåga, minnet och till kramper.

Miglustat Gen.Orph verkar genom att hämma ett enzym som heter ”glukosylceramid syntetas”,

vilket ansvarar för det första steget i tillverkningen av de flesta glykosphingolipider.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Miglustat Gen.Orph

Ta inteMiglustat Gen.Orph:

om du är allergisk mot miglustat eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Miglustat Gen.Orph

om du har någon njursjukdom

om du har någon leversjukdom

Din läkare kommer att utföra följande kontroller före och under behandling medMiglustat Gen.Orph:

undersökning för att kontrollera nerverna i dina armar och ben

mätning av vitamin B

-värde.

följa din tillväxt om du är ett barn eller ungdom med sjukdomen Niemann-Pick typ C

kontrollera antalet blodplättar

Anledningen till dessa kontroller är att en del patienter har fått stickningar eller domningar i händer

och fötter eller minskat i vikt under behandling med Miglustat Gen.Orph. Kontrollerna gör det lättare

för läkaren att avgöra om dessa problem är på grund av din sjukdom eller något du har haft sedan

tidigare, eller om de beror på biverkningar av Miglustat Gen.Orph (för övriga upplysningar se avsnitt

Om du får diarré, kan din läkare be dig att förändra din kost så att du minskar intaget av mjölksocker

och kolhydrater såsom sackaros (vanligt socker). Läkaren kan också be dig att inte ta Miglustat

Gen.Orph tillsammans med mat. I vissa fall kan läkaren tillfälligt sänka din dos eller förskriva någon

medicin mot diarré (såsom loperamid). Om din diarré inte svarar på dessa åtgärder, eller om du har

något annat problem med magen, skall du rådfråga din läkare. I sådant fall kan din läkare besluta om

ytterligare utredningar.

Manliga patienter bör använda tillförlitlig preventivmetod under behandling med Miglustat

Gen.Orph och i 3 månader efter avslutad behandling.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (under 18 år) med Gauchers sjukdom typ 1 för det är

inte känt om det fungerar mot den sjukdomen.

Andra läkemedel och Miglustat Gen.Orph

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare om du tar läkemedel som innehåller imiglukeras, som ibland används samtidigt

som Miglustat Gen.Orph. De kan sänka mängden Miglustat Gen.Orph i din kropp.

Graviditet, amning och fertilitet

Du bör inte ta Miglustat Gen.Orph om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig

mer information. Du måste använda säker preventivmetod när du tar Miglustat Gen.Orph. Amma

inte när du tar Miglustat Gen.Orph.

Manliga patienter skall använda pålitliga preventivmetoder under behandling med Miglustat

Gen.Orph och 3 månader efter avslutad behandling.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemdel.

Körförmåga och användning av maskiner

Miglustat Gen.Orph kan få dig att känna dig yr. Kör inte något fordon och använd inga verktyg eller

maskiner om du känner dig yr.

3.

Hur du tar Miglustat Gen.Orph

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

För Gauchers sjukdom typ 1:

för vuxna patienter är den vanliga dosen en kapsel (100 mg) tre

gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär en daglig maxdos på tre

kapslar (300 mg).

För sjukdomen Niemann-Pick typ C:

För vuxna och ungdomar (över 12 år) är den vanliga

dosen två kapslar (200 mg) tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär

en daglig maxdos på 6 kapslar (600 mg).

För barn

under 12 års ålder

som har sjukdomen Niemann-Pick typ C kommer läkaren att anpassa

dosen.

Om du har problem med njurarna kan du få en lägre startdos. Din läkare kan sänka din dos t.ex. till

en kapsel (100 mg) en eller två gånger om dagen, om du lider av diarré under behandling med

Miglustat Gen.Orph (se avsnitt 4). Din läkare talar om hur länge du kommer att behandlas.

Miglustat Gen.Orph kan tas med eller utan mat. Du bör svälja hela kapseln med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Miglustat Gen.Orph

Rådgör omedelbart med din läkare om du tagit fler kapslar än du borde. Miglustat Gen.Orph har

använts i kliniska prövningar i doser som är tio gånger högre än den dos som rekommenderas: detta

orsakade en minskning av antalet vita blodkroppar och andra biverkningar liknade dem som beskrivs

i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta Miglustat Gen.Orph

Ta nästa kapsel vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Miglustat Gen.Orph

Sluta inte ta Miglustat Gen.Orph utan att tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarligaste biverkningarna:

Vissa patienter har upplevt stickningar eller domningar i händer och fötter (vanligt

förekommande).

Detta kan vara tecken på perifer neuropati på grund av biverkningar av Miglustat

Gen.Orph eller på grund av redan existerande tillstånd. Din läkare kommer att utföra några kontroller

före och under behandling med Miglustat Gen.Orph för att utvärdera detta (se avsnitt 2).

Om du upplever något av dessa symptom, rådfråga din läkare så snart som möjligt.

Om du får lättare skakningar

, vanligtvis i

händerna,

rådfråga din läkare

så snart som möjligt.

Dessa skakningar försvinner oftast utan att behandlingen måste avbrytas. Ibland behöver din läkare

minska dosen eller avbryta behandlingen med Miglustat Gen.Orph, för att du ska bli av med

skakningarna.

Mycket vanliga

kan drabba mer än 1 av 10 personer

De vanligaste biverkningarna är diarré, gaser, buk- (mag-) smärtor, viktminskning och minskad aptit.

Oroa dig inte

om du minskar något i vikt

när du börjar behandlingen med Miglustat Gen.Orph.

Vanligtvis slutar man att minska i vikt när behandlingen fortgår.

Vanliga

kan drabba upp till 1 av 10 personer

Vanliga biverkningar av behandlingen inkluderar huvudvärk, yrsel, parastesi (stickningar eller

domningar), onormal koordination, hypoestesi (nedsatt känsel), sura uppstötningar (halsbränna),

illamående, förstoppning och kräkningar, svullnad eller obehag från buken (magen) och

trombocytopeni (minskad nivå av blodplättar). De neurologiska symtomen och trombocytopenin kan

orsakas av den underliggande sjukdomen.

Andra möjliga biverkningar

är muskelspasmer eller -svaghet, trötthet, frossa och allmän

sjukdomskänsla, depression, sömnsvårigheter, glömska och minskad libido.

De flesta patienter får en eller flera av dessa biverkningar, vanligtvis i början av behandlingen eller

periodvis under behandlingen. I de flesta fall är biverkningarna milda och försvinner ganska snabbt.

Om någon av dessa biverkningar orsakar problem rådgör med din läkare. Han eller hon kan då

minska dosen av Miglustat Gen.Orph eller föreslå andra mediciner som kan hjälpa till att minska

biverkningarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Miglustat Gen.Orph

ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Detta läkemedel behöver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är miglustat 100 mg.

De övriga innehållsämnena är:

natriumstärkelseglykolat (typ A),

povidon (K30),

magnesiumstearat.

gelatin,

titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Miglustat Gen.Orph 100 mg hårda kapslar är vita ogenomskinliga i änden och sidan, hårda

gelatinkapslar, storlek 4, 14,0 mm långa.

En kartong innehåller 12 tryckförpackningar med vardera 7 kapslar, vilket ger totalt 84 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Gen.Orph

185 Bureaux de la Colline

92213 Saint Cloud Cedex

Frankrike

Tillverkare:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Gen.Orph

Tél/Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Lietuva

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

България

Диакомерс ЕООД

Тел.: +359 2 807 50 00

Е-mail: diacommerce@diacommerce.bg

Luxembourg/Luxemburg

Gen. Orph

Tél/Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Česká republika

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Magyarország

Gen.Orph

Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Danmark

Gen.Orph

Tlf: +46 (0)8 21 54 45

e-mail:

pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com

Malta

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Deutschland

Gen.Orph

Tel: +49 30 8560687897

email:

pharmacovigilance.DE@propharmagroup.com

Nederland

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Eesti

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Norge

Gen.Orph

Tlf: +46 (0)8 21 54 45

e-mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com

Ελλάδα

Gen.Orph

Τηλ: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Österreich

Gen.Orph

Tel : +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

España

Pharma International S.A.

Tel: +34 915 635 856

e-mail: farmacovigilancia@pharmaintl.net

Polska

Gen.Orph

Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

France

Gen.Orph

Tél.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Portugal

PharSolution Pharmaceutical Consulting, Lda.

Tel: +351 21 464 32 25

e-mail: pharmacovigilance@pharsolution.com

Hrvatska

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

România

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Ireland

Gen.Orph

Tel : +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Slovenija

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Ísland

Gen.Orph

Sími: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@gen-orph.com

Slovenská republika

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Italia

Biovalley Investments Partner S.r.l.

Tel: +39 040 899 2219

e.mail: info@biovalleyinvestmentspartner.it

Suomi/Finland

Gen.Orph

Puh/Tel : +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com

Κύπρος

Gen.Orph

Τηλ: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Sverige

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 21 54 45

e-mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com

Latvija

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

United Kingdom

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Denna bipacksedel ändrades senast:

månad ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta

sjukdomar och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Miglustat Gen.Orph 100 mg hårda kapslar.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 100 mg miglustat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Vita ogenomskinliga i änden och sidan, hårda gelatinkapslar, storlek 4, cirka 14,0 mm långa.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Miglustat Gen.Orph är indicerat för oral behandling av vuxna patienter med mild till måttlig

Gauchers sjukdom typ 1. Miglustat Gen.Orph skall endast användas för behandling av patienter för

vilka enzymersättningsbehandling inte är lämplig (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Miglustat Gen.Orph är indicerat för behandling av progressiva neurologiska manifestationer hos

vuxna och barn med Niemann-Pick typ C (se avsnitt 4.4 och 4.5).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling skall ges av läkare med god kunskap om behandling av Gauchers sjukdom eller

Niemann-Pick typ C.

Dosering

Dosering för Gauchers sjukdom typ 1

Vuxna

Rekommenderad startdos för behandling av vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 är 100 mg

tre gånger per dag.

Tillfällig minskning av dosen till 100 mg en eller två gånger per dag kan vara nödvändig hos vissa

patienter pga diarré.

Pediatrisk population

Effekt för Miglustat Gen.Orph

för barn och ungdomar i åldern 0 till 17 år med Gauchers sjukdom

typ 1 har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Dosering för Niemann-Pick typ C

Vuxna

Rekommenderad dos för behandling av vuxna med Niemann-Pick typ C är 200 mg tre gånger

daligen.

Pediatrisk population

Den rekommenderade dosen för behandling av ungdomar (12 år och äldre) med sjukdomen

Niemann-Pick typ C är 200 mg tre gånger dagligen.

Dosering hos patienter under 12 års ålder ska justeras baserat på kroppsyta , såsom beskrivs nedan:

Kroppsyta (m

Rekommenderad dos

> 1.25

200 mg tre gånger dagligen

> 0.88 – 1.25

200 mg två gånger dagligen

> 0.73 – 0.88

100 mg tre gånger dagligen

> 0.47 – 0.73

100 mg två gånger dagligen

≤ 0.47

100 mg en gång dagligen

Tillfällig minskning av dosen kan vara nödvändigt hos vissa patienter pga diarré.

Nyttan av behandling med Miglustat Gen.Orph för patienten ska utvärderas regelbundet (se avsnitt

4.4).

Det finns begränsad erfarenhet från användningen av Miglustat Gen.Orph hos patienter under 4 års

ålder med Niemann-Pick typ C.

Speciella populationer

Äldre

Erfarenhet saknas av användning av Miglustat Gen.Orph

till patienter över 70 år.

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiska data visar på ökad systemisk exponering för miglustat hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 och med kreatininclearance 50–

70 ml/min/1,73 m

, bör administrering inledas med en dos på 100 mg två gånger dagligen och hos

patienter med Niemann-Pick typ C med en dos på 200 mg två gånger dagligen (justerat för kroppsyta

hos patienter under 12 års ålder).

Hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 och med kreatininclearance 30–50 ml/min/1,73 m

, bör

administrering inledas med en dos på 100 mg en gång dagligen och hos patienter med Niemann-Pick

typ C med en dos på 100 mg två gånger dagligen (justerat för kroppsyta hos patienter under 12 års

ålder). Användning till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min/1,73 m

rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Miglustat Gen.Orph

har inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Administreringssätt

Miglustat Gen.Orph kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Tremor

Omkring 37 procent av patienterna i kliniska studier av Gauchers sjukdom typ 1 och 58% av

patienterna i en klinisk studie av Niemann-Pick typ C rapporterade tremor under behandling. Vid

Gauchers sjukdom typ 1 beskrevs denna tremor beskrevs som uttalad

fysiologisk tremor i händerna.

Tremor började vanligtvis under den första månaden och försvann i många fall efter 1 till 3 månaders

behandling. Minskning av dosen kan vanligen lindra tremor inom några dagar, men ibland kan det

vara nödvändigt att avbryta behandlingen.

Gastrointestinala störningar

Gastrointestinala händelser, framförallt diarré, har setts hos mer än 80 procent av patienterna,

antingen vid påbörjande av behandlingen eller intermittent under behandlingen (se avsnitt 4.8).

Mekanismen är högst troligen en hämning av intestinala disackaridaser såsom sackaras-isomaltas i

mag-tarmkanalen som leder till minskad absorption av disackarider från födan. I klinisk praxis har

man sett att miglustat-inducerade gastrointestinala händelser kan svara på individualiserade

kostförändringar (till exempel minskning av intag av sackaros, laktos och andra kolhydrater), ändrad

dosering av miglustat (mellan måltider istället för i samband med måltid) och/eller

diarrébehandlingar med läkemedel såsom loperamid. Hos vissa patienter kan tillfällig dosminskning

bli nödvändig. Patienter med kronisk diarré eller andra långvariga besvär från magtarmkanalen, som

inte svarar på dessa interventioner, skall undersökas enligt gängse klinisk praxis. Miglustat har inte

utvärderats hos patienter med signifikant mag-tarmsjukdom, inkluderande inflammatorisk

tarmsjukdom, i anamnesen.

Effekter på spermatogenes

Manliga patienter bör använda tillförlitlig preventivmetod under behandling med Miglustat

Gen.Orph. Försök med råttor har visat att miglustat har negativ inverkan på spermatogenes och

spermaparametrar samt reducerar fertilitet (se avsnitt 4.6 och 5.3). Tills mer information finns

tillgänglig ska därför manliga patienter sluta ta Miglustat Gen.Orph och att använda tillförlitlig

preventivmetod i ytterligare 3 månader, innan försök till befruktning görs.

Speciella populationer

Miglustat Gen.Orph

bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njur- eller

leverfunktion pga begränsad erfarenhet. Det finns ett nära samband mellan njurfunktion och

clearance av miglustat. Exponeringen för miglustat är märkbart ökad hos patienter med gravt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 5.2). För närvarande finns det inte tillräcklig klinisk erfarenhet av dessa

patienter för att ge dosrekommendationer. Användning av Miglustat Gen.Orph

hos patienter med

gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

rekommenderas inte.

Gauchers sjukdom typ 1

Även om inga direkta jämförelser gjorts med enzymersättningsbehandling (ERT) hos tidigare

obehandlade patienter med Gauchers sjukdom typ 1, finns inget som tyder på en bättre effekt eller

säkerhet med miglustat jämfört med ERT. ERT är standardbehandling vid vård av patienter som

kräver behandling för Gauchers sjukdom typ 1 (se avsnitt 5.1). Effektivitet och säkerhet för miglustat

har inte specifikt utvärderats hos patienter med grav Gauchers sjukdom.

Regelbunden kontroll av vitamin B

-värdet rekommenderas, eftersom brist på vitamin B

är vanligt

förekommande hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1.

Fall av perifer neuropati har rapporterats hos patienter som behandlats med miglustat med eller utan

samtidiga tillstånd såsom vitamin

-brist och monoklonal gammopati.

Perifer neuropati verkar vara

vanligare hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 jämfört med normalpopulationen.

Alla patienter

bör genomgå neurologisk utvärdering såväl före behandlingsstart som under behandlingen.

Hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 rekommenderas monitorering av trombocytnivå. En lätt

minskning av trombocytnivåer utan samtidig blödning har setts hos patienter med Gauchers sjukdom

typ 1 som ställts om från ERT till miglustat.

Niemann-Pick typ C

Nyttan av behandling med Miglustat Gen.Orph avseende neurologiska manifestationer hos patienter

med Niemann-Pick typ C ska utvärderas regelbundet t.ex. var sjätte månad; fortsatt behandling ska

utvärderas efter minst ett års behandling med Miglustat Gen.Orph.

Mild reduktion i trombocytnivån utan samband med blödning observerades hos vissa patienter med

Niemann-Pick typ C som behandlades med miglustat. Hos patienter som ingick i den kliniska

prövningen hade 40%-50% av patienterna en trombocytnivå under den lägsta normalnivån vid

baseline. Uppföljning av trombocytnivåerna rekommenderas hos dessa patienter.

Pediatrisk population

Minskad tillväxt har rapporterats hos vissa barn med Niemann-Pick typ C i den tidigare fasen av

behandling med miglustat, då den initialt reducerade viktökningen kan vara förenad med eller följas

av en minskad tillväxt i längd. Tillväxt ska monitoreras hos barn och ungdomar under behandling

med Miglustat Gen.Orph; nytta/risk balansen ska utvärderas på individuell basis avseende fortsatt

behandling.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Begränsade data antyder att samtidig administrering av miglustat och enzymersättning med

imiglukeras hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 kan resultera i reducerad exponering för

miglustat (omkring 22 procent minskning av C

och 14 procent minskning av AUC observerades i

en liten parallellgruppstudie).

Denna studie tyder även på att miglustat har begränsad eller ingen

effekt på farmakokinetiken för imiglukeras.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med miglustat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter, bl.a. dystoki (se 5.3). Risken för människa är okänd. Miglustat

passerar placenta. Miglustat skall inte användas under graviditet.

Amning

Det är inte känt om miglustat utsöndras i bröstmjölk. Miglustat Gen.Orph

skall inte tas under

amning.

Fertilitet

Studier på råtta har visat att miglustat har en negativ påverkan på spermieparametrar (motilitet och

morfologi) och minskar därmed fertiliteten (se avsnitt 4.4 och 5.3). Tills ytterligare information är

tillgänglig, rekommenderas att innan man försöker att skaffa barn bör manliga patienter sluta

använda Miglustat Gen.Orph

och använda pålitlig preventivmetod under ytterligare 3 månader.

Preventivmedel skall användas av fertila kvinnor. Manliga patienter skall använda pålitliga

preventivmetoder under behandling med Miglustat Gen.Orph

(se avsnitt 4.4 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Miglustat Gen.Orph

har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. En

vanligt rapporterad biverkning är yrsel och patienter som lider av yrsel bör inte framföra fordon eller

använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna som rapporterats i kliniska studier med miglustat är diarré, flatulens,

buksmärtor, viktminskning och tremor (se avsnitt 4.4). Den vanligaste allvarliga reaktionen som

rapporterats vid behandling med miglustat i kliniska prövningar är perifer neuropati (se avsnitt 4.4).

I 11 kliniska prövningar på olika indikationer behandlades 247 patienter med miglustat i doser

mellan 50-200 mg tre gånger dagligen, med en genomsnittlig behandlingstid på 2,1 år. Utav dessa

patienter hade 132 Gauchers sjukdom typ 1 och 40 hade Niemann-Pick typ C. Biverkningarna var

generellt milda till måttliga i svårighetsgrad och inträffade med samma frekvens för de indikationer

och doser som prövats.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar från kliniska prövningar och spontanrapportering, som förekommit hos >1% av

patienterna, anges i tabellen nedan och är uppdelade efter organsystem och frekvens (mycket vanlig:

≥ 1/10, vanlig: ≥ 1/100, < 1/10, mindre vanlig: ≥ 1/1 000, < 1/100, sällsynt: ≥ 1/10 000, < 1/1 000,

mycket sällsynt: < 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet

Vanlig

Trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Mycket vanlig

Viktminskning, minskad aptit

Psykiska störningar

Vanlig

Depression, insomnia, minskad libido

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanlig

Tremor

Vanlig

Perifer neuropati, ataxi, amnesi, parestesi, hypoestesi, huvudvärk, yrsel

Magtarmkanalen

Mycket vanlig

Diarré, gaser, magsmärtor

Vanlig

Illamående, kräkning, mag-distension/obehag, förstoppning, dyspepsi

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanlig

Muskelspasm, muskelsvaghet

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanlig

Trötthet, asteni, frossa och allmän sjukdomskänsla

Undersökningar

Vanlig

Abnormal nervledningshastighet

Beskrivning av utvalda biverkningar

Viktminskning har rapporterats hos omkring 55 procent av patienterna. Den största prevalensen sågs

efter mellan 6 och 12 månaders behandling.

Miglustat har studerats på indikationer där vissa händelser, rapporterade som biverkningar, såsom

neurologiska och neuropsykologiska symtom/tecken, kognitiv dysfunktion och trombocytopeni

också kan vara orsakade av det underliggande tillståndet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via: det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V.

4.9

Överdosering

Symptom

Inga akuta symptom på överdosering har påvisats. Miglustat

har administrerats i doser upp till

3000 mg/dag i upp till sex månader hos HIV-positiva patienter i kliniska prövningar. Biverkningar

som observerats är bl.a. granulocytopeni, yrsel och parestesi. Leukopeni och neutropeni har också

observerats i en liknande grupp av patienter som fick 800 mg/dag eller högre doser.

Behandling

Vid överdos rekommenderas generell medicinsk vård.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning. ATC-kod:

A16AX06

Gauchers sjukdom typ 1

Gauchers sjukdom är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom som orsakas av oförmåga att bryta ner

glukosylceramid, vilket leder till lysosomal inlagring av detta ämne och utbredd patologi. Miglustat

är en hämmare av glukosylceramid-syntetas, det enzym som ansvarar för det första steget i syntesen

av de flesta glykolipider.

In vitro,

hämmas syntesen av glykosylceramid av miglustat med IC

20-37 µM. Dessutom har en inhiberande effekt på ett icke-lysosomalt glykosylceramidas visats

exprimentellt

in vitro

. Den inhiberande effekten på glykosylceramidsyntesen utgör grunden för

substratreducerande behandling av Gauchers sjukdom.

Den viktigaste studien med miglustat utfördes med patienter som inte kunde eller inte ville behandlas

med ERT. Anledningar till att inte behandlas med enzymersättning var bl.a. ovilja mot intravenös

infusion och svårigheter att hitta vener. Tjugoåtta patienter med mild till måttlig Gauchers sjukdom

typ 1 inkluderades i denna 12 månaders-, icke jämförande studie varav 22 patienter fullföljde

studien. Vid 12 månader var den genomsnittliga minskningen i leverns organvolym 12,1 procent och

den genomsnittliga minskningen i mjältens organvolym 19,0 procent En genomsnittlig ökning av

hemoglobinkoncentrationen med 0,26 g/dl samt en genomsnittlig ökning av trombocytantal med

8,29 × 10

/l observerades. Arton patienter fortsatte sedan behandlingen med miglustat i en frivillig

uppföljningsstudie. Kliniska fördelar utvärderades vid 24 och 36 månader hos 13 patienter. Efter

3 års kontinuerlig behandling med miglustat var den genomsnittliga minskningen i leverns och

mjältens organvolym 17,5 procent respektive 29,6 procent. En genomsnittlig ökning av

trombocytantal med 22,2 × 10

/l och en genomsnittlig ökning av hemoglobinkoncentration med

0,95 g/dl observerades.

I en andra öppen, kontrollerad studie randomiserades 36 patienter som behandlats i minst 2 år med

ERT till tre behandlingsgrupper: fortsatt behandling med imiglukeras, imiglukeras i kombination

med miglustat eller övergång till

miglustat. Studien var en randomiserad jämförelse som pågick

under en 6-månadersperiod följt av 18 månaders fortsättning där alla patienter fick miglustat som

monoterapi. Under de första 6 månaderna hos de patienter som fick byta till miglustat, var leverns

och mjältens organvolym samt hemoglobinvärdet oförändrat. Hos några patienter sågs minskat

trombocytantal och ökning i chitotriosidasaktivitet, vilket tyder på att behandling med enbart

miglustat eventuellt inte upprätthåller samma kontroll av sjukdomsaktivitet hos alla patienter. 29

patienter fortsatte i uppföljningsperioden. Vid jämförelse med mätningarna vid 6 månader var

sjukdomens stabilitet oförändrad efter 18 och 24 månaders behandling med miglustat i monoterapi

(20 respektive 6 patienter). Ingen patient uppvisade någon snabb försämring av Gauchers sjukdom

typ 1 efter att ha bytt till monoterapi med miglustat.

En daglig totaldos på 300 mg miglustat, uppdelad på tre doser, användes i de två ovanstående

studierna. Dessutom genomfördes en monoterapistudie med 18 patienter med en daglig totaldos på

150 mg. Resultaten tyder på reducerad effektivitet jämfört med en daglig totaldos på 300 mg.

I en öppen, icke jämförande, 2-årsstudie inkluderades 42 patienter med Gauchers sjukdom typ 1, som

hade erhållit minst 3 års ERT och som uppfyllde kriterierna för stabil sjukdom under minst 2 år.

Patienterna ställdes om till monoterapi med miglustat 100 mg tre gånger dagligen. Levervolymen

(primär effektvariabel) förblev oförändrad från baseline till slutet av behandlingen. Hos sex patienter

avslutades miglustatbehandlingen i förväg på grund av potentiell försämring av sjukdomen, enligt

definition i studien. Hos tretton patienter avbröts behandlingen på grund av biverkningar. Små

sänkningar i hemoglobin [–0.95 g/dl (95% CI: –1.38, –0.53)] and trombocyter [-44.1 × 10

/l (95%

CI: –57.6, –30.7)] sågs mellan baseline och slutet av studien. Tjugoen patienter fullföljde 24

månaders behandling med miglustat. Av dessa var 18 patienter vid baseline inom etablerade

terapeutiska mål för lever- och mjältvolym, hemoglobinvärden och trombocytantal, och 16 patienter

förblev inom alla dessa terapeutiska mål vid månad 24.

Benmanifestationer av Gauchers sjukdom typ 1 har utvärderats i 3 öppna kliniska studier hos

patienter som behandlats med miglustat 100 mg tre gånger dagligen i upp till 2 år (n=72). I en poolad

analys av okontrollerade data, ökade Z-värdet (Z-score) vid bestämning av benmineraldensitet i

ländryggen och lårbenshalsen med mer än 0,1 enheter från utgångsvärdet hos 27 (57 procent)

repektive 28 (65 procent) patienter med longitudinella bendensitetsmätningar. Ingen förekomst av

benkriser, avaskulär nekros eller frakturer sågs under behandlingsperioden.

Niemann-Pick typ C

Niemann-Pick type C är en mycket ovanlig sjukdom, undantagslöst progressiv och slutligen dödlig

neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av ofullständig intracellulär lipidtransport. De

neurologiska manifestationerna anses vara sekundära till den onormla ansamlingen av

glykosphingolipider i neuronala och glia celler.

Data som bekräftar säkerhet och effect med miglustat behandling av Niemann-Pick typ C kommer

från en prospektiv öppen klinisk prövning och en retrospektiv kartläggning. I den kliniska

prövningen inkluderades 29 vuxna och ungdomar i en 12-månaders kontrollerad fas, följd av en

förlängd behandlingsperiod med en total genomsnittlig duration av 3,9 år upp till 5,6 år. I tillägg

ingick 12 barn i en icke-kontrollerad sub-studie som i genomsnitt varade 3,1 år upp till 4,4 år. Bland

de 41 patienter som ingick i studien behandlades 14 med miglustat i mer än 3 år. Kartläggningen

innefattade en fallserie med 66 patienter som behandlats med miglustat, utanför den kliniska

prövningen, i medeltal 1,5 år. Båda grupperna innefattade barn, ungdomar och vuxna patienter med

ett åldersspann från 1 år till 43 år. Den vanligaste dosen av miglustat hos vuxna patienter var 200 mg

tre gånger dagligen och justerades efter kroppsyta hos barn.

Totalt sett visar data att behandling med miglustat kan minska progressionen av kliniskt relevanta

neurologiska symptom hos patienter med Niemann-Pick typ C.

Nyttan av behandling med Miglustat Gen.Orph avseende neurologiska manifestationer hos patienter

med Niemann-Pick typ C ska utvärderas regelbundet t.ex. var sjätte månad; fortsatt behandling ska

utvärderas efter minst ett års behandling med Miglustat Gen.Orph, (se avsnitt 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska parametrar för miglustat utvärderades hos friska försökspersoner, hos ett litet antal

patienter med Gauchers sjukdom typ 1, hos patienter med Fabrys sjukdom, HIV smittade patienter

och hos vuxna, ungdomar och barn med Niemann-Pick typ C eller Gauchers sjukdom typ 3.

Kinetiken hos miglustat verkar vara doslinjär och oberoende av tid. Hos friska försökspersoner

absorberas miglustat snabbt. Maximal plasmakoncentration uppnås omkring 2 timmar efter

administrering. Absolut biotillgänglighet har inte fastställts. Samtidigt intag av föda minskar

absorptionshastigheten (C

minskade med 36 procent och t

försköts 2 timmar). Detta har dock

ingen statistiskt signifikant betydelse för omfattningen av absorptionen av miglustat (AUC minskade

med 14 procent).

Skenbar distributionsvolym av miglustat är 83 l. Miglustat binds inte till plasmaproteiner. Miglustat

utsöndras huvudsakligen via njurarna och återfinns som oförändrat läkemedel i urin motsvarande 70-

80 procent av dosen.

Skenbar oral clearance

(CL/F) är 230 ± 39 ml/min. Den genomsnittliga

halveringstiden är 6–7 timmar.

Efter administration av en dos med 100 mg

C-miglustat till friska försökspersoner återfanns

83 procent av radioaktiviteten i urinen och 12 procent i feces. Flera metaboliter identifierades i urin

och feces. Den vanligast förekommande metaboliten i urin var miglustat glucuronid svarande för

5 procent av dosen. Terminal halveringstid för radioaktivitet i plasma var 150 h, vilket tyder på

närvaro av en eller flera metaboliter med mycket lång halveringstid. Metaboliten som orsakar detta

har inte identifierats men kan ackumuleras och nå koncentrationer som överstiger de för miglustat

vid steady-state.

Farmakokinetiken för miglustat är liknande hos vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 som

hos patienter med Niemann-Pick typ C jämfört med friska försökspersoner.

Pediatrisk population

Farmakokinetisk data inhämtades hos barn i åldrarna 3 till 15 år med Gauchers sjukdom typ 3 och

hos patienter med Niemann-Pick typ C i åldrarna 5 till 16 år. Dosering till barn med 200 mg tre

gånger dagligen, justerat för kroppsyta, resulterade i C

och AUC

värden som var ungefär två

gånger högre än de som uppnåtts efter 100 mg tre gånger dagligen hos patienter med Gauchers

sjudom typ 1, vilket överenstämmer med den dos-linjära farmakokinetiken hos miglustat. Vid

steady-state var koncentrationen av miglustat i cerebrospinalvätska hos sex Gaucher typ 3 patienter

31,4–67,2 procent av den i plasma.

Begränsade data från patienter med Fabrys sjukdom och nedsatt njurfunktion visade att CL/F

minskar med minskande njurfunktion. Trots att antalet studiepatienter med lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion var relativt litet, tyder data på en ungefärlig minskning av CL/F på 40 procent

respektive 60 procent, vid lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2). Data för grav

njurfunktionsnedsättning är begränsade till två patienter med kreatininclearance 18-29 ml/min och

kan inte extrapoleras under dessa värden. Dessa data tyder på en minskning av CL/F med minst

70 procent hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Utifrån de olika data som finns tillgängliga har inget signifikant förhållande eller tydliga trender

observerats mellan miglustats farmakokinetiska parametrar och demografiska variabler (ålder, BMI,

kön eller folkgrupp).

Det finns inga data för farmakokinetiken hos patienter med nedsatt leverfunktion, eller hos äldre

(> 70 år).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

De huvudsakliga effekterna, gemensamma för alla arter, var viktminskning, diarré och, vid högre

doser, skada på slemhinnan i mag-tarmsystemet (erosion och ulceration). Effekter hos djur vid doser

som gav en exponering liknande den eller något högre än den kliniska var dessutom: förändringar i

de lymfoida organen hos alla testade arter, förändringar i aminotransferaser, vakuolisering av

thyreoidea och pancreas, grå starr, nefropati och myokardförändringar hos råtta. Dessa fynd ansågs

vara sekundära och bero på försvagat allmäntillstånd.

Administrering av miglustat till han- och honråttor (Sprague-Dawley) via oral sondmatning under

2 år med doser på 30, 60 och 180 mg/kg/dag, resulterade i en ökad incidens av hyperplasi hos

testikulära interstitiella celler (Leydig celler) samt adenom hos hanråttor vid samtliga dosnivåer. Den

systemiska exponeringen vid den lägsta dosen, var under eller jämförbar med den som observerats

hos människa (baserat på AUC0∞) vid den rekommenderad humandos. En icke-effektnivå (No

Observed Effect Levels - NOEL) kunde inte fastställas och effekten var inte dosberoende. Det fanns

ingen substansrelaterad ökning av tumörer i något annat organ hos han- eller honråttor. Mekanistiska

studier visade en mekanism specifik för råtta, vilken bedöms ha liten relevans för människa.

Administrering av miglustat till han- och honmöss (CD1) via oral sondmatning i 2 år med doser på

210, 420, och 840/500 mg/kg/dygn (reducerad dos efter ett halvår) resulterade i en ökad incidens av

inflammatoriska och hyperplastiska förändringar i tjocktarmen hos djur av bägge könen. Baserat på

mg/kg/dag och korrigering för skillnader i fekal utsöndring, motsvarar doserna 8, 16 och 33/19

gånger den högsta rekommenderade dosen till människa (200 mg tre gånger dagligen). Karcinom i

tjocktarmen förekom sporadiskt vid alla doser med en statistiskt signifikant ökning i högdosgruppen.

Det kan inte uteslutas att dessa fynd har relevans för människa. Det fanns ingen läkemedelsrelaterad

ökning av tumörincidensen i något annat organ.

Miglustat visade inga mutagena eller klastogena effekter i en standarduppsättning av tester för

genotoxicitet.

Toxicitetsstudier med upprepad dosering i råtta visade effekter på epitelet i tubuli seminiferi i testis.

Andra studier påvisade förändringar i spermieparametrar (motilitet och morfologi), vilket

överensstämmer med den observerade nedsatta fertiliteten. Dessa effekter noterades vid

exponeringsnivåer liknande de vid klinisk användning men visade sig vara reversibla. Miglustat

påverkade embryo-/fosteröverlevnad hos råtta och kanin, dystoki rapporterades, ökade förluster efter

implantation och en ökad frekvens av vaskulära anomalier förekom hos kanin. Dessa effekter kan

delvis relateras till maternal toxicitet.

Förändringar i laktation observerades hos råtta av honkön vid en ettårsstudie. Mekanismen bakom

denna effekt är inte känd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Natriumstärkelseglykolat (typ A),

Povidon (K30),

Magnesiumstearat.

Kapselhölje

Gelatin,

Titandioxid (E171).

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/335911/2019

EMEA/H/C/004366

Miglustat Gen.Orph (miglustat)

Sammanfattning av Miglustat Gen.Orph och varför det är godkänt inom EU

Vad är Miglustat Gen.Orph och vad används det för?

Miglustat Gen.Orph används för att behandla två ärftliga sjukdomar som påverkar hur kroppen

hanterar fetter. Båda sjukdomarna leder till att fettämnen som kallas glykosfingolipider ansamlas i

kroppen. Miglustat Gen.Orph används för att behandla följande patienter:

Vuxna (från 18 års ålder) med mild till måttlig Gauchers sjukdom typ 1. Patienter med denna

sjukdom saknar ett enzym som kallas glukocerebrosidas, vilket leder till att en glykosfingolipid

kallad glukosylceramid ansamlas i olika delar av kroppen, såsom mjälten, levern och skelettet.

Miglustat Gen.Orph ges till patienter som inte kan få standardbehandlingen enzymersättningsterapi

(ERT).

Patienter i alla åldrar med Niemann-Picks sjukdom typ C, en potentiellt dödlig sjukdom där

glykosfingolipiderna ansamlas i cellerna i hjärnan och på andra ställen i kroppen. Miglustat

Gen.Orph ges för att behandla sjukdomens neurologiska symtom (symtom som drabbar hjärnan

och nerverna). Symtomen är bland annat nedsatt koordinationsförmåga, problem med

sackaderade (snabba) ögonrörelser som kan leda till nedsatt syn, försenad utveckling, svårigheter

att svälja, minskad muskeltonus, anfall och inlärningssvårigheter.

Miglustat Gen.Orph är ett generiskt läkemedel. Det innebär att Miglustat Gen.Orph innehåller samma

aktiva substans och verkar på samma sätt som ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU.

Referensläkemedlet är Zavesca. Mer information om generiska läkemedel finns i dokumentet med

frågor och svar här

Hur används Miglustat Gen.Orph?

Miglustat Gen.Orph finns som kapslar på 100 mg som tas genom munnen. Den rekommenderade

startdosen vid Gauchers sjukdom typ 1 är en kapsel tre gånger om dagen. Vid Niemann-Picks sjukdom

typ C är dosen två kapslar tre gånger om dagen för patienter som är 12 år och äldre. För yngre

patienter beror dosen på deras vikt och längd. Miglustat Gen.Orph är avsett för långtidsbehandling.

Läkemedlet är receptbelagt och behandlingen ska övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla

Gauchers sjukdom.

Miglustat Gen.Orph (miglustat)

EMA/890199/2018

Sida 2/2

För mer information om hur du använder Miglustat Gen.Orph, läs bipacksedeln eller tala med läkare

eller apotekspersonal.

Hur verkar Miglustat Gen.Orph?

Den aktiva substansen i Miglustat Gen.Orph, miglustat, blockerar ett enzym som kallas

glukosylceramidsyntas. Detta enzym medverkar i det första skedet av bildandet av glukosylceramid.

Genom att hindra enzymet från att verka kan miglustat minska bildandet av glukosylceramid i cellerna

och på så sätt minska symtomen på Gauchers sjukdom typ 1.

Hur har Miglustat Gen.Orphs effekt undersökts?

Studier av fördelarna och riskerna med den aktiva substansen vid Gauchers sjukdom har redan utförts

med referensläkemedlet Zavesca och behöver inte utföras på nytt med Miglustat Gen.Orph.

Liksom för alla läkemedel lade företaget fram kvalitetsdata över Miglustat Gen.Orph. Företaget har

också visat i en studie att Miglustat Gen.Orph är ”bioekvivalent” med referensläkemedlet. Två

läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen och

förväntas därmed ha samma effekt.

Vilka är fördelarna och riskerna med Miglustat Gen.Orph?

Eftersom Miglustat Gen.Orph är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför är Miglustat Gen.Orph godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Miglustat Gen.Orph i enlighet med

EU:s krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Zavesca. Myndigheten fann därför att

fördelarna är större än de konstaterade riskerna, liksom för Zavesca, och att Miglustat Gen.Orph kan

godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Miglustat

Gen.Orph?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Miglustat Gen.Orph har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Miglustat Gen.Orph kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Miglustat Gen.Orph utvärderas noggrant och nödvändiga

åtgärder vidtas för att skydda patienterna.

Mer information om Miglustat Gen.Orph

Den 10 november 2017 beviljades Miglustat Gen.Orph ett godkännande för försäljning som gäller i

hela EU.

Mer information om Miglustat Gen.Orph finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/miglustat-genorph

. Information om referensläkemedlet finns

också på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen