Midodrin Evolan 2,5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-02-2019

Aktiva substanser:
midodrinhydroklorid
Tillgänglig från:
Evolan Pharma AB
ATC-kod:
C01CA17
INN (International namn):
midodrinhydroklorid
Dos:
2,5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
midodrinhydroklorid 2,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 20 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 40 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 70 tabletter; Blister, 80 tabletter; Blister, 500 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54403
Tillstånd datum:
2017-05-12

Dokument på andra språk

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-05-2017

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Midodrin Evolan 2,5 mg tabletter

Midodrin Evolan 5 mg tabletter

midodrinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Midodrin Evolan är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Midodrin Evolan

3. Hur du tar Midodrin Evolan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Midodrin Evolan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Midodrin Evolan är och vad de används för

Detta läkemedel heter Midodrin Evolan.

Det innehåller midodrinhydroklorid

och tillhör en grupp

läkemedel som kallas adrenerga och dopaminerga medel.

Midodrinhydroklorid är ett läkemedel som

höjer ditt blodtryck och används för att behandla vissa svåra former av lågt blodtryck hos vuxna när

andra behandlingar inte har fungerat.

Midodrin som finns i Midodrin Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Midodrin Evolan

Ta inte Midodrin Evolan

om du är allergisk mot midodrinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du har högt blodtryck

om du har låg puls

om du har svårigheter att urinera

om du har vissa former av hjärtkärlsjukdom (fråga läkare om det gäller dig)

om du har förhöjt blodtryck i ögat (glaukom) eller dålig syn på grund av diabetes

om du har en överaktiv sköldkörtel

om du har hormonstörningar på grund av tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

om du har akut njursjukdom eller svårt nedsatt njurfunktion

om du har förstorad prostata.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel samt under pågående behandling

om du får högt blodtryck när du ligger ner.

Symtom på högt blodtryck är t.ex. hjärtklappning,

andnöd, bröstvärk, huvudvärk och dimsyn. Om detta gäller dig är det viktigt att

ditt blodtryck

kontrolleras regelbundet, när du ligger ner och när du står upp, eftersom det kan finnas en risk för

att ditt blodtryck stiger på natten när du t.ex. ligger och sover. Din läkare kommer då att avgöra

om dosen ska justeras eller om du ska sluta ta Midodrin Evolan.

Det är viktigt att du inte tar

detta läkemedel sent på kvällen

(se avsnittet ”Hur du tar Midodrin Evolan”)

.

om ditt blodtryck sjunker ytterligare när står upp:

i så fall ska behandlingen med detta läkemedel

avbrytas

om du upplever några tecken eller symtom som tyder på låg hjärtfrekvens (bradykardi) såsom låg

puls, yrsel eller ökad hjärtmedvetenhet kontakta din läkare eftersom du kan få rådet att sluta ta

Midodrin Evolan.

om du får problem med blodcirkulationen vilket t ex kan yttra sig som smärtor eller kramp i

magen (speciellt efter att du har ätit), eller i benen.

om du har prostataproblem, eftersom du kan uppleva att du får svårt att urinera när du tar detta

läkemedel.

Din njur- och leverfunktion samt ditt blodtryck kontrolleras av din läkare innan du börjar använda

detta läkemedel och sedan regelbundet under behandlingen, och om så behövs kommer dosen att

justeras.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom säkerheten och effekten för

Midodrin Evolan inte har fastställts för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Midodrin Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala i synnerhet om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Läkemedel som vid samtidig användning med Midodrin Evolan kan orsaka att blodtrycket stiger

mycket:

vissa läkemedel som används för att sänka högt blodtryck (t ex. reserpin och

guanetidin)

läkemedel som används för att behandla allergier (antihistaminer)

hormoner som används när sköldkörteln inte fungerar som den ska

vissa läkemedel som används för att behandla depression (tricykliska antidepressiva

och MAO-hämmare)

läkemedel som gör att blodkärlen drar ihop sig (så kallade vasokonstriktorer)

läkemedel som har en stimulerande effekt på vissa delar av nervsystemet

(sympatomimetika).

vissa läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdom (t ex. prazosin och fentolamin),

eftersom effekten av Midodrin Evolan förhindras av dessa läkemedel.

läkemedel som innehåller digitalis (en typ av läkemedel som används för att behandla

hjärtsjukdom), eftersom samtidig användning med Midodrin Evolan kan leda till nedsatt

hjärtfunktion.

kortikosteroider (en typ av antiinflammatoriska läkemedel), eftersom den blodtryckshöjande

effekten av båda läkemedlen kan förstärkas när de tas tillsammans.

läkemedel som gör att hjärtfrekvensen sjunker.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning av detta läkemedel under graviditet rekommenderas inte.

Tala om för din läkare om du är

gravid eller om du önskar bli det under perioden som du får behandling med detta läkemedel.

Använd inte detta läkemedel om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel bör inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du måste emellertid

vara försiktig om du får yrsel eller om du känner dig virrig efter det att du har tagit detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Midodrin Evolan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Svälj tabletterna tillsammans med ett glas vatten.

Detta läkemedel

kan tas med eller utan mat.

Hur mycket du ska ta:

Din läkare bestämmer dosen och talar om för dig hur länge du ska ta detta

läkemedel.

Behandlingen sker i allmänhet under en längre tid.

Rekommenderad startdos är en tablett om 2,5 mg tre gånger om dagen.

Denna dos kan ökas en gång i

veckan upp till fyra 2,5 mg tabletter eller två 5 mg tabletter tre gånger om dagen (upp till sammanlagt

30 mg per dygn).

Tidpunkt för kvällsdosen:

Undvik att ta detta läkemedel sent på kvällen.

Den sista dosen bör tas

minst 4 timmar före sänggåendet för att undvika att blodtrycket stiger när du ligger ner. Risken för

högt blodtryck i liggande som inträffar under natten kan minskas genom att höja upp huvudet.

information finns i avsnittet ”Varningar och försiktighet” i denna bipacksedel.

Om du känner att effekten från detta läkemedel är för stark eller för svag, tala med din läkare eller

apotekspersonalen.

Äldre patienter

Om du är äldre kommer din läkare att öka din dos särskilt försiktigt eftersom informationen gällande

dosering för äldre är begränsad.

Om du har tagit för stor mängd av Midodrin Evolan

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du tar för mycket att detta läkemedel kan du uppleva att blodtrycket stiger (med symtom som

hjärtklappning, andnöd, bröstvärk, huvudvärk och dimsyn), få långsam puls, få svårt att urinera, få

gåshud eller en känsla av att bli förkyld.

Om du har glömt att ta Midodrin Evolan

Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som vanligt och fortsätt sedan att ta ditt läkemedel som din

läkare har talat om för dig. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, eftersom detta

kommer att öka risken för att ditt blodtryck höjs när du ligger ner.

Om du slutar att ta Midodrin Evolan

Tala alltid med din läkare om du överväger att avbryta din behandling med detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Midodrin Evolan och

kontakta omedelbart läkare

eller uppsök närmaste akutmottagning om

du upplever följande symtom, se även avsnittet ”Vad du behöver veta innan du tar Midodrin Evolan”

hjärtklappning, andnöd, bröstvärk, huvudvärk och dimsyn när du ligger är tecken på högt

blodtryck, en vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

långsamma hjärtslag är tecken på bradykardi, en mindre vanlig biverkning som kan

förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): gåshud, klåda i hårbotten och smärta

vid urinering.

Vanliga

(kan förkomma hos upp till 1 av 10 användare): stickningar och klåda, huvudvärk,

illamående, halsbränna, inflammation i munnen, rodnader, utslag, förkylning, svårigheter att urinera.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): sömnstörningar inklusive

sömnsvårigheter, rastlöshet, upprördhet och irritation, urinträngningar.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): hjärtklappning, snabba hjärtslag,

onormal leverfunktion inklusive ökat antal leverenzymer (ses i blodprov).

Har rapporterats

(förekommer hos okänt antal användare): magvärk, kräkningar, diarré, oro,

förvirringskänsla.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Midodrin Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är midodrinhydroklorid.

Varje tablett innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg midodrinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat och kolloidal,

vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2,5 mg-tabletterna är vita, plana, runda tabletter präglade med “2,5”.

5 mg-tabletterna är vita, plana, runda tabletter präglade med “5”.

2,5 mg-tabletterna finns i förpackningar om 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 500 tabletter.

5 mg-tabletterna finns i förpackningar om 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Medis International a.s.

výrobní závod Bolatice

Průmyslová 961/16

747 23 Bolatice

Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-04-08

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Midodrin Evolan 2,5 mg tabletter

Midodrin Evolan 5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 2,5 mg midodrinhydroklorid.

Varje tablett innehåller 5 mg midodrinhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vita, plana, runda tabletter präglade med “2.5” 7 mm i diameter.

Vita, plana, runda tabletter präglade med “5” 10 mm i diameter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Midodrin Evolan är indicerat för behandling av vuxna med svår ortostatisk hypotension på grund av

autonom dysfunktion, då andra behandlingar och åtgärder är otillräckliga.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Startdos: 2,5 mg tre gånger dagligen. Beroende på det individuella behandlingssvaret kan dosen ökas

stegvis en gång i veckan upp till maximum 10 mg tre gånger dagligen.

Blodtrycket ska mätas upprepade gånger vid behandlingsstart och följas upp noggrant efter varje

dosökning. En ambulatorisk 24 timmars blodtrycksmätning kan övervägas för att optimera

doseringsschemat.

Den sista dagliga dosen kan vara lägre och bör tas minst 4 timmar före sänggåendet för att förhindra

hypertoni i liggande (se även avsnitt 4.4).

Midodrin Evolan kan tas med eller utan mat (se avsitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för midodrin för barn har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Äldre patienter

Data om dosering för äldre patienter är begränsade och inga specifika studier med fokus på en

eventuell dosminskning för äldre patienter har utförts. En försiktig dostitrering rekommenderas.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Inga specifika studier med fokus på en eventuell dosminskning för patienter med nedsatt njurfunktion

har utförts. En försiktig dostitrering rekommenderas. Generellt är midodrin kontraindicerat för

patienter med akut njursjukdom eller svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Inga specifika studier har utförts på denna patientpopulation (se även avsnitt 4.4). En försiktig

dostitrering rekommenderas.

Administreringssätt

För oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Svår organisk hjärtsjukdom (t.ex. bradykardi, hjärtattack, hjärtsvikt/stas, störningar i

hjärtretledningssystemet eller aortaaneurism).

Hypertoni.

Svår ateroskleros, cerebrovaskulära ocklusioner och spasmer i blodkärlen.

Akut njursjukdom.

Svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min.).

Prostatahypertrofi.

Urinretention.

Proliferativ diabetesretinopati.

Feokromocytom.

Hypertyreoidism.

Trångvinkelglaukom.

4.4

Varningar och försiktighet

Svår ortostatisk hypotoni med hypertoni i liggande

Regelbunden monitorering av liggande och stående blodtryck är nödvändig på grund av risken för

hypertoni i liggande, t.ex. på natten. Patienterna ska informeras om att omedelbart rapportera symtom

på hypertoni i liggande, t.ex. bröstvärk, palpitationer, andnöd, huvudvärk och dimsyn, och ska

monitoreras för dessa biverkningar av den behandlande läkaren. Hypertoni i liggande kan ofta

kontrolleras genom justering av dosen. Om hypertoni i liggande inträffar, och inte avtar genom

dosreducering, måste behandlingen med midodrin avbrytas.

Administreringstiden för läkemedlet är viktig i detta sammanhang. Undvik administrering sent på

kvällen. Den sista dagliga dosen bör tas minst 4 timmar före sänggåendet för att förhindra hypertoni i

liggande. Risken för hypertoni i liggande som inträffar under natten kan minskas genom att höja upp

huvudet.

Markant förhöjning av det arteriella blodtrycket i liggande är en riskfaktor för stroke, hjärtinfarkt,

hjärtsvikt, njursvikt eller liknande störningar som enskilt eller sammantaget kan vara livshotande.

Svåra störningar i det autonoma nervsystemet

Hos patienter som lider av en svår störning i det autonoma nervsystemet kan administrering av

midodrin leda till att blodtrycket sjunker ytterligare vid stående. Om detta inträffar ska behandlingen

med midodrin avbrytas.

Aterosklerotisk sjukdom

Midodrin har huvudsakligen alfa-agonist egenskaper och kan därför leda till kärlsammandragning.

Försiktighet måste därmed iakttas för patienter med aterosklerotisk sjukdom, i synnerhet vid symtom

på intestinal angina eller claudicatio i benen.

Om symtom på aterosklerotisk sjukdom förekommer måste behandlingen med midodrin avbrytas.

Prostatasjukdom

Försiktighet rekommenderas för patienter med prostatasjukdom. Användning av läkemedlet kan

orsaka urinretention.

Njur- och leverfunktion

Detta läkemedel är kontraindicerat för patienter med akut eller svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.3). Behandling med midodrin har inte studerats för patienter med nedsatt leverfunktion. Utvärdering

av njur- och leverparametrarna rekommenderas därför före insättande av behandling med midodrin

samt därefter regelbundet.

Försiktighet bör iakttas hos patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance>

30 ml/min och <90 ml/min).

Hjärtfrekvens

Hjärtfrekvensen kan sjunka efter administrering av midodrin, på grund av vagal reflex. Försiktighet

rekommenderas vid samtidig användning av midodrin med hjärtglykosider (t.ex. digitalispreparat) och

andra medel som direkt eller indirekt reducerar hjärtfrekvensen. Patienterna bör monitoreras för tecken

eller symtom som tyder på bradykardi.

Patienter som upplever några tecken eller symtom som tyder på bradykardi (långsam puls, ökad yrsel,

synkope, hjärtmedvetenhet) bör uppmanas att avbryta behandlingen med midodrine.

Patienter som tar midodrine bör undvika samtidig användning av andra adreno-sympatomimetiska

läkemedel (se även avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som kan påverka Midodrin Evolan

Sympatomimetika och andra vasopressorer

Samtidig behandling med sympatomimetika och andra vasokonstriktorer, t.ex. reserpin, guanetidin,

tricykliska antidepressiva, antihistaminer, tyreoideahormoner och MAO-hämmare, inklusive

behandlingar som finns tillgängliga utan receptförskrivning, bör undvikas eftersom blodtrycket kan

öka markant.

Alfaadrenerga antagonister

Som med andra specifika alfaadrenerga agonister blockeras midodrins effekt av alfaadrenerga

antagonister, t.ex. prazosin och fentolamin.

Hjärtfrekvensreducerande läkemedel

Monitorering rekommenderas om midodrin kombineras med andra läkemedel som direkt eller indirekt

reducerar hjärtfrekvensen.

Potentiella farmakokinetiska interaktioner

Inga studier avseende effekten av andra läkemedels effekt på midodrins eller den aktiva metaboliten

desglymidodrins farmakokinetik har utförts. Baserat på

in vitro

data är desglymidodrin ett substrat för

CYP2D6. Samtidig administrering av läkemedel som hämmar detta enzym (t ex kinidin, paroxetin,

fluoxetin och bupropion) kan leda till ökade plasmanivåer av desglymidodrin med en ökad risk för

biverkningar som följd.

Läkemedel som påverkas av Midodrin Evolan

Glykosider

Samtidig användning av digitalispreparat rekommenderas inte, eftersom den hjärtfrekvensreducerande

effekten kan förstärkas av midodrin och orsaka AV-block.

Kortikosteroider

Midodrin kan förstärka eller höja de hypertensiva effekterna av kortikosteroider. Patienter som står på

behandling med midodrin i kombination med mineralkortikoider eller glukokortikoider (t.ex.

fludrokortison) kan ha en förhöjd risk för glaukom/ökat intraokulärt tryck, och bör monitoreras

noggrant.

Potentiella farmakokinetiska interaktioner

Midodrin är en hämmare av cytokrom P450 CYP2D6 och kan därför påverka metabolismen av andra

läkemedel. Detta kan vara av klinisk relevans för substanser som i huvudsak metaboliseras av

CYP2D6, t.ex. vissa av följande läkemedelklasser, tricykliska antidepressiva, betablockerare, selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI), antiarytmika (inkluderande klass 1A, 1B och 1C) och

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) typ B, speciellt om dessa dessutom har ett snävt

terapeutiskt fönster.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av midodrinhydroklorid för gravida kvinnor. Djurstudier är

ofullständiga vad gäller reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

Midodrin Evolan rekommenderas inte under graviditet och för kvinnor i fertil ålder som inte använder

preventivmedel.

Amning

Det är inte känt om midodrin och dess metaboliter utsöndras i human bröstmjölk.

En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas. Midodrin Evolan bör inte användas under amning.

Fertilitet

Djurstudierna är otillräckliga vad avser bedömningen om fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Midodrin Evolan har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter som upplever yrsel eller virrighet bör dock avstå från att framföra fordon eller använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De mest förekommande och mycket vanliga biverkningarna relaterade till behandling med midodrin är

piloerektion, pruritus i hårbotten och dysuri.

I kliniska studier har hypertoni i liggande och urinretention rapporterats som vanliga biverkningar

medan bradykardi har rapporterats som en mindre vanlig biverkning. Hypertoni i liggande har i

kliniska studier visat sig vara en riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke.

Tabell över negativa reaktioner

Organklass

Mycket

vanliga

(> 1/10)

Vanliga

(> 1/100,

< 1/10)

Mindre

vanliga

(> 1/1 000,

< 1/100)

Sällsynta

(> 1/10 000,

< 1/1 000)

Ingen känd

frekvens (kan

inte beräknas

från tillgäng-

liga data)

Psykiska

störningar

Sömnstör-

ningar

Insomni

Förvirrings-

tillstånd

Centrala och

perifera

nervsystemet

Parestesi

Parestesi

i hårbotten

Huvudvärk

Rastlöshet

Lättretlighet

Irritabilitet

Hjärtat

Reflex-

bradykardi

Takykardi

Palpitationer

Blodkärl

Hypertoni i

liggande

(dosberoende

effekt)

Magtarm-

kanalen

Illamående

Dyspepsi

Stomatit

Bukvärk

Kräkningar

Diarré

Lever och

gallvägar

Onormal

leverfunktion

Ökade

leverenzymer

Hud och

subkutan

vävnad

Piloerektion

(gåshud)

Pruritus i

hårbotten

Pruritus

Rodnader

Utslag

Njurar och

urinvägar

Dysuri

Urinretention

Urinträng-

ningar

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Feberfrossa

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtomen på överdosering är identiska med dem som upplevs vid biverkningar. I synnerhet följande

kan inträffa: hypertoni, piloerektion (gåshud), förkylningskänsla, bradykardi (reflexbradykardi) och

urinretention.

Behandling: Förutom de huvudsakliga, allmänna ”livsuppehållande” åtgärderna, rekommenderas

framkallande av kräkning och administrering av ett alfasympatolytiskt medel (t.ex. nitroprussid,

fentolamin, nitroglycerin), baserat på läkemedlets farmakologi.

Bradykardi och störningar i hjärtretledningen kan blockeras av atropin.

Den aktiva metaboliten desglymidodrin är dialysbar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hjärtterapi, adrenerga och dopaminerga medel.

ATC-kod: C01C A17

Midodrin är det snabbt absorberade medlet av den farmakologiskt aktiva beståndsdelen

desglymidodrin. Desglymidodrin är ett sympatomimetiskt medel med en direkt och selektiv effekt på

de perifera alfa-1-adrenerga receptorerna. Denna alfa-1-stimulativa effekt inducerar vasokonstriktion

av vensystemet (vilket orsakar en minskning av venackumulering). De alfa-1-adrenerga effekterna av

desglymidodrin anses nästan helt bero på desglymidodrins (-) enantiomer. Efter intag av midodrin,

som är en racemisk blandning, förekommer också (+) desglymidodrin, även om detta inte bidrar till

nästan någonting av den önskade effekten.

Desglymidodrin ökar det perifera arteriella motståndet, vilket resulterar i en ökning av det arteriella

blodtrycket.

Det finns endast begränsade data om långtidseffekterna av att ta midodrin.

Stimulering av de alfaadrenerga receptorerna i blåsan och urinledaren ökar ringmuskelformen.

Desglymidodrin har inga betaadrenerga effekter.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering absorberas midodrin snabbt. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter

cirka 30 minuter och plasmakoncentrationen av den aktiva metaboliten, desglymidodrin, är som högst

efter cirka 1 timme.

AUC och Cmax ökar proportionellt mot dosen inom området 2,5 – 22,5 mg. Administrering

tillsammans med mat ökar AUC med cirka 25% och Cmax minskar med cirka 30% för midodrin.

Desglymidodrins farmakokinetik påverkas inte av samtidigt födointag.

Distribution

Varken midodrin eller desglymidodrin binds till plasmaproteiner i väsentlig omfattning (mindre än

30%). Studier på djur visar att desglymidodrin distribueras till målorganen. Data finns på diffusion

genom blod-hjärnbarriären, placentan och till bröstmjölk.

Metabolism

Midodrin hydrolyseras till en del före absorption (i tarmarna) och till en del efter absorption (i plasma)

genom separation av glycin, och genererar härmed den aktiva metaboliten desglymidodrin. CYP2D6

är det viktigaste enzymet vid metabolismen av desglymidodrine. Desglymidodrin elimineras primärt

på grund av en oxidationsmetabolism, följt (delvis) av konjugering.

Utsöndring

Midodrin (8%), desglymidodrin (40%) och deras nedbrytningsprodukter (55%) utsöndras i urinen till

mer än 90% inom 24 timmar i konjugerade eller icke-konjugerade former. Halveringstiden för

midodrins plasmaeliminering är cirka 30 minuter, för desglymidodrin cirka 3 timmar. Elimineringen

av desglymidodrins aktiva (-) enantiomer är långsammare än elimineringen av dess inaktiva (+)

enantiomer.

Speciella patientgrupper

Inga tillgängliga uppgifter gällande farmakokinetiken hos patienter med nedsatt njur- och

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Farmakologiska säkerhetsstudier och toxicitetsstudier på djur visade inga tecken på säkerhetsrisker för

människa efter upprepad dosering. Studier på djur är otillräckliga för att bestämma eventuella

reproduktionstoxiska effekter.

I karcinogenositetsstudier på råtta observerades en ökad tumörincidens i interstitiella celler i testikeln;

relevansen av detta för människa är dock oklar. Resultaten av mikronukleära tester på råttor visar även

att genotoxicitet av midodrin inte kan uteslutas.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1.

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Majsstärkelse

Magnesiumstearat

Kolloidal, vattenfri kiseldioxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC-PVDC/Aluminiumfolieblister.

2,5 mg: Förpackningar om 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 500 tabletter.

5 mg: Förpackningar om 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

2,5 mg: 54403

5 mg: 54404

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-05-12

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-02-21

Läs hela dokumentet

Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN

Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax: +46 (0)18 54 85 66

Internet: www.mpa.se E-mail: registrator@mpa.se

Template version: 2017-04-21

Public Assessment Report

Scientific discussion

Midodrin Evolan

(midodrine hydrochloride)

Asp no:

2016-0136, 2016-0137

This module reflects the scientific discussion for the approval of Midodrin Evolan. The

procedure was finalised on 2017-05-12. For information on changes after this date please

refer to the module ‘Update’.

I.

INTRODUCTION

The application for Midodrin Evolan, 2.5 mg, tablet, is a hybrid application made according to

Article 10(3) of Directive 2001/83/EC and Midodrin Evolan, 5 mg, tablet, is a generic

application made according to Article 10(1) of Directive 2001/83/EC. The applicant, Evolan

Pharma AB applies for a marketing authorisation in Sweden through a National Procedure.

The reference medicinal product chosen for the purposes of establishing the expiry of the data

protection period is Gutron 5 mg, tabletten authorised in the NL since 1995, with Takeda

Nederland bv as marketing authorisation holder.

The reference product used in the bioequivalence study is Gutron, 5 mg, tabletten from NL

with Takeda Nederland bv as marketing authorisation holder.

The active substance is considered a new active substance in Sweden.

The active substance is midodrine hydrochloride (the active metabolite, de-glymidodrine

(desglymidodrine) is a selective α1-adrenoceptor agonist and increases blood pressure via both

arterial and venous vasoconstriction).

For approved indications, see the Summary of Product Characteristics

.

For recommendations to the marketing authorisation not falling under Article 21a/22 of

Directive 2001/83 and conditions to the marketing authorisation pursuant to Article 21a or 22

of Directive 2001/83/EC to the marketing authorisation, please see section VI.

II.

QUALITY ASPECTS

II.1

Drug Substance

The structure of the drug substance has been adequately proven and its physico-chemical

properties are sufficiently described.

The manufacture of the drug substance has been adequately described and satisfactory

specifications have been provided for starting materials, reagents and solvents.

The drug substance specification includes relevant tests and the limits for impurities and

degradation products have been justified. The analytical methods applied are suitably

described and validated.

Stability studies confirm the retest period.

II.2

Medicinal Product

The medicinal product is formulated using excipients listed in section 6.1 in the Summary of

Product Characteristics.

The manufacturing process has been sufficiently described and critical steps identified.

The tests and limits in the specification are considered appropriate to control the quality of the

finished product in relation to its intended purpose.

Stability studies have been performed and data presented support the shelf life and special

precautions for storage claimed in the Summary of Product Characteristics, sections 6.3 and

6.4.

III.

NON-CLINICAL ASPECTS

III.1

Discussion on the non-clinical aspects

The active substance of Midodrin Evolan is considered a new active substance in Sweden. The

product is essentially similar and refer to a product approved based on a full application with

regard to non-clinical data, no further such data have been submitted or are considered

necessary and an overview based on literature data is thus sufficient.

There are deficiencies in the nonclinical overview and data on genotoxicity and

carcinogenicity has e.g. not been found by the applicant and are thus not presented. However,

information given in the suggested SmPC regarding genotoxicity, carcinogenicity and

reproductive toxicity have been updated to be in line with the information given in the SmPC

for the reference product. Other deficiencies are considered to be overruled by the long clinical

experience and section 4.6 and 5.3 of the SmPC are considered to contain all relevant

information and are in line with the SmPC of the reference product. The deficiencies in the

nonclinical overview are therefore considered acceptable.

III.2

Ecotoxicity/environmental risk assessment

The applicant has not submitted a proper ERA but only refers to Midodrin Evolan being a

generic product of the reference product Gutron which according to the applicant is not known

for its environmental risks.

Usually a generic product is not expected to increase the use of a drug on the market.

However, since no products containing midodrine is available on the Swedish market this is

not true for Midodrin Evolan. The applicant is therefore requested to submit an ERA on

midodrine according to present guidelines.

The Applicant has committed to submit a variation to add an ERA within one year after

approval of the Marketing Authorisation, which is considered to be acceptable.

IV.

CLINICAL ASPECTS

IV.1

Pharmacokinetics

Bioequivalence was evaluated in one single-dose, two-way crossover study conducted in 46

healthy volunteers, comparing Midodrin Evolan, 5 mg, tablets with Gutron, 5 mg, tablets

under fasting conditions. The study was conducted at Algorithme Pharma Inc, Mount-Royal

Quebec, Canada between 2015-08-20 and 2015-09-07. Blood samples were collected pre-dose

and up to 6 hours post-dose. The study design is considered acceptable. Plasma concentrations

of midodrine were determined with an adequately validated LC/MS/MS method.

For AUC

and C

the 90% confidence interval for the ratio of the test and reference

products fell within the conventional acceptance range of 80.00-125.00%.

Table 1. Pharmacokinetic parameters (non-transformed values; arithmetic mean (CV%),

t

max

median, range) for midodrine, n=45.

Treatment

AUC

0-t

ng*h/ml

C

max

ng/ml

t

max

h

Test

20.831 (17.3)

23.676 (27.9)

0.50

0.25-1.75

Reference

20.619 (17.9)

22.488 (32.6)

0.50

0.25-1.03

*Ratio (90%

CI)

101.06

(98.57-103.61)

106.53

(97.57-116.32)

-

AUC

0-t

area under the plasma concentration-time curve from time zero to t hours

C

max

maximum plasma concentration

t

max

time for maximum plasma concentration

*calculated based on ln-transformed data

Based on the submitted bioequivalence study, Midodrin Evolan 5 mg tablet is considered

bioequivalent with Gutron 5 mg tablet. From a pharmacokinetic point of view, absence of

studies with the additional strength of 2.5 mg is acceptable, as the pharmacokinetics of

midodrine is linear between 2.5 mg and 22.5 mg.

IV.2

Pharmacodynamics/Clinical efficacy/Clinical safety

Neurogenic orthostatic hypotension (nOH) results from failure of the autonomic nervous

system (ANS) to regulate blood pressure in response to postural change, due to an inadequate

release of norepinephrine (NE). Orthostatic hypotension is a severely disabling manifestation

of generalised autonomic failure.

Midodrine is an inactive prodrug which, following oral or intravenous administration,

undergoes slow enzymatic hydrolysis in the systemic circulation to release the

pharmacologically active metabolite, de-glymidodrine (desglymidodrine). Desglymidodrine is

a selective α1-adrenoceptor agonist and increases blood pressure via both arterial and venous

vasoconstriction [McClellan et al 1998, McTavish et al 1989]. Administration of midodrine

results in a rise in standing, sitting, and supine systolic and diastolic blood pressure in patients

with orthostatic hypotension.

The active substance of Midodrin Evolan is considered a new active substance in Sweden. The

product is essentially similar and refer to a product approved based on a full application with

regard to clinical efficacy and safety data. No efficacy/safety clinical studies have been

performed with the product. The approach with a clinical overview based on literature data

was considered sufficient.

Concerns were initially raised on the summary of efficacy and safety data which needed to be

strengthened. The risk for supine hypertension (e.g. during the night) is of special concern and

the distribution of the doses (three times a day) needs to be considered. An update of the

company´s clinical overview was made including e.g. an article on longer-term safety data.

The product information was revised with a more comprehensive description of dosing of

midodrin as well as better rationales for the proposed contraindications, warnings, and

interactions were.

Section 4.2 recommends a starting dose of 2.5 mg three times daily. Depending on the

individual response to treatment the dose can be increased to maximum 10 mg three times

daily. The blood pressure should be carefully monitored after each increase in dose. To

optimise the dosing schedule, a 24-hour blood pressure monitoring can be considered. The last

daily dose can be lower than the two previous doses during the same day and it should be

taken at least 4 hours before going to bed to minimise the risk for supine hypertension.

IV.3

Risk Management Plans

The MAH has submitted a risk management plan, in accordance with the requirements of

Directive 2001/83/EC as amended, describing the pharmacovigilance activities and

interventions designed to identify, characterise, prevent or minimise risks relating to Midodrin

Evolan.

Safety specification

Summary table of safety concerns in RMP ver 02 (signed off on November 23, 2016)

Important identified risks

Reflex Bradycardia

Urinary retention

Supine hypertension

Important potential risks

Atherosclerotic complications

Missing information

Use in patients with hepatic impairment

Use during pregnancy and lactation, effects on fertility

Pharmacovigilance Plan

Routine pharmacovigilance is suggested and no additional pharmacovigilance activities are

proposed by the applicant, which is endorsed.

Risk minimisation measures

Routine risk minimisation is suggested and no additional risk minimisation activities are

proposed by the applicant, which is endorsed.

Summary of the RMP

The MAH has satisfactory responded to the questions raised and updated the RMP accordingly

and the RMP is considered acceptable.

The MAH shall perform the required pharmacovigilance activities and interventions detailed in

the agreed RMP presented in Module 1.8.2 of the Marketing Authorisation and any agreed

subsequent updates of the RMP.

An updated RMP should be submitted:

At the request of the RMS;

Whenever the risk management system is modified, especially as the result of new

information being received that may lead to a significant change to the benefit/risk

profile or as the result of an important (pharmacovigilance or risk minimisation)

milestone being reached.

If the dates for submission of a PSUR and the update of a RMP coincide, they can be

submitted at the same time, but via different procedures.

V.

USER CONSULTATION

The package leaflet has been evaluated via a user consultation study in accordance with the

requirements of Articles 59(3) and 61(1) of Directive 2001/83/EC. The language used for the

purpose of user testing the PIL was English.

The results show that the package leaflet meets the criteria for readability as set out in the

Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal products for human

use.

VI.

OVERALL CONCLUSION, BENEFIT/RISK ASSESSMENT

AND RECOMMENDATION

The benefit/risk ratio is considered positive and Midodrin Evolan, 2.5 mg and 5 mg, tablet

recommended for approval.

List of recommendations not falling under Article 21a/22 of Directive 2001/83 in case of a

positive benefit risk assessment

The Applicant has committed to submit a variation to add an ERA within one year from the

approval of the Marketing Authorisation.

List of conditions pursuant to Article 21a or 22 of Directive 2001/83/EC

VII.

APPROVAL

Midodrin Evolan, 2.5 mg and 5 mg, tablet

was approved in the national procedure on 2017-05-

Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN

Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax: +46 (0)18 54 85 66

Internet: www.mpa.se E-mail: registrator@mpa.se

Template version: 2017-04-21

Public Assessment Report – Update

Procedure number*

Scope

Product

Information

affected

Date of

end of

procedure

Approval/

non approval

Summary/

Justification

for refuse

*Only procedure qualifier, chronological number and grouping qualifier (when applicable)

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen