Methylthioninium chloride Proveblue

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-09-2021

Aktiva substanser:
metyltioniniumklorid
Tillgänglig från:
Provepharm SAS
ATC-kod:
V03AB17
INN (International namn):
methylthioninium chloride
Terapeutisk grupp:
Alla andra terapeutiska produkter
Terapiområde:
methemoglobinemi
Terapeutiska indikationer:
Akut symtomatisk behandling av medicinskt och kemisk produkt inducerad metaemoglobinemi. Methylthioninium chloride Proveblue är indicerat hos vuxna, barn och ungdomar (i åldern 0 till 17 år).
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002108
Tillstånd datum:
2011-05-06
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002108

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

07-05-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

metyltioninklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Methylthioninium chloride Proveblue är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Methylthioninium chloride Proveblue

Hur du ges Methylthioninium chloride Proveblue

Eventuella biverkningar

Hur Methylthioninium chloride Proveblue ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Methylthioninium chloride Proveblue är och vad det används för

Metyltioninklorid (även kallat metylenblått) tillhör en grupp läkemedel som kallas motgifter.

Methylthioninium chloride Proveblue kommer att ges till dig eller ditt barn (0–17 år) för att behandla

problem med blodet till följd av exponering för vissa läkemedel eller kemikalier som kan orsaka en

sjukdom som kallas methemoglobinemi.

Vid methemoglobinemi innehåller blodet för mycket methemoglobin (en onormal form av hemoglobin

som inte kan transportera syre effektivt i kroppen). Detta läkemedel hjälper hemoglobinet att återgå till

det normala och återställer transporten av syre i blodet.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Methylthioninium chloride Proveblue

Du får inte ges Methylthioninium chloride Proveblue

om du är allergisk mot metyltioninklorid eller mot några andra tiazinfärgämnen

om din kropp inte producerar tillräckligt av enzymet G6PD (glukos-6-fosfatdehydrogenas)

om din kropp inte producerar tillräckligt av enzymet NADPH (nikotinamid-adenin-

dinukleotidfosfat)-reduktas

om din blodsjukdom orsakas av nitrit under behandling av cyanidförgiftning

om din blodsjukdom orsakas av kloratförgiftning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Methylthioninium chloride Proveblue

om du har måttlig eller svår njursjukdom; lägre doser (<1 mg/kg) kan behövas

om din blodsjukdom har orsakats av en kemikalie som kallas anilin, som finns i färgämnen;

lägre doser kan behövas och den totala sammanräknade dosen ska inte överstiga 4 mg/kg (se

avsnitt 3 i denna bipacksedel)

om din blodsjukdom har orsakats av ett läkemedel som kallas dapson (används för behandling

av lepra och andra hudåkommor); lägre doser kan behövas och den totala sammanräknade dosen

ska inte överstiga 4 mg/kg (se avsnitt 3)

om du har hyperglykemi eller diabetes mellitus, eftersom dessa tillstånd kan försämras av den

glukoslösning som används för spädning av läkemedlet

din urin och avföring kan färgas blågrön, och huden kan eventuellt bli blåfärgad när du

behandlas med Methylthioninium chloride Proveblue. Denna missfärgning är väntad och

försvinner när behandlingen har avslutats.

Om något av ovanstående gäller dig, rådfråga din läkare.

Ljuskänslighet

Metyltioninklorid kan orsaka en ljuskänslighetsreaktion i huden (solbränneliknande reaktion) vid

exponering för starka ljuskällor, som vid ljusterapi, lampor i operationssalar och pulsoximetrar.

Skyddsåtgärder mot ljusexponering bör vidtas.

Övervakningstester

Du kommer att genomgå övervakningstester under och efter behandlingen med Methylthioninium

chloride Proveblue.

Barn

Särskild försiktighet måste iakttas med Methylthioninium chloride Proveblue

hos nyfödda och spädbarn som är 3 månader eller yngre; lägre doser rekommenderas (se

avsnitt 3 i denna bipacksedel).

Andra läkemedel och Methylthioninium chloride Proveblue

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit eller kan

tänkas använda andra läkemedel.

Du ska inte ges Methylthioninium chloride samtidigt som du tar vissa läkemedel för behandling av

depression eller ångest som påverkar ett kemiskt ämne i hjärnan som kallas serotonin. När det används

i kombination med dessa läkemedel kan metyltioninklorid orsaka serotoninsyndrom, vilket kan vara

potentiellt livshotande. Sådana läkemedel omfattar:

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) så som citalopram, escitalopram, fluoxetin,

fluvoxamin, paroxetin, sertralin och zimelidin

bupropion

buspiron

klomipramin

mirtazapin

venlafaxin

monoaminoxidashämmare

Om intravenös användning av Methylthioninium chloride inte kan undvikas, ska du ges lägsta möjliga

dos och observeras noggrant i upp till 4 timmar efter att du fått läkemedlet.

Om du är osäker på om detta läkemedel bör ges till dig, rådfråga din läkare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du ges detta läkemedel.

Användning av Methylthioninium chloride Proveblue under graviditet rekommenderas inte om det

inte är absolut nödvändigt, till exempel i en livshotande situation.

På grund av brist på information om huruvida metyltioninklorid går över i bröstmjölken, bör amning

avbrytas i upp till 8 dagar efter behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner då metyltioninklorid har måttlig effekt på

förmågan att köra bil och använda maskiner.

3.

Hur du ges Methylthioninium chloride Proveblue

Din läkare kommer att injicera detta läkemedel långsamt i en ven (intravenöst) under 5 minuter.

Vuxna, barn över 3 månader och äldre

Vanlig dos är 1 till 2 mg per kg kroppsvikt, dvs. 0,2 till 0,4 ml per kg kroppsvikt, och ges under

5 minuter. En andra dos kan vid behov ges efter en timme.

Den högsta rekommenderade sammanräknade dosen för behandling är 7 mg/kg.

Om din blodsjukdom har orsakats av anilin eller dapson, ska den totala sammanräknade dosen inte

överstiga 4 mg/kg (se avsnitt 2).

Behandlingen ska vanligtvis inte överstiga ett dygn.

Spädbarn 3 månader eller yngre

Rekommenderad dos är 0,3 till 0,5 mg/kg per kg kroppsvikt, dvs. 0,06 till 0,1 ml/kg per kg kroppsvikt,

och ges under 5 minuter.

Upprepad dos (0,3 till 0,5 mg/kg kroppsvikt, dvs. 0,06–0,1 ml/kg) kan ges efter en timme vid ihållande

eller återkommande symtom. Behandlingen ska vanligtvis inte överstiga ett dygn.

Detta läkemedel kan spädas i 50 ml glukos 50 mg/ml (5 procent) injektionsvätska för att undvika lokal

smärta, i synnerhet hos barn.

Om du har fått för stor mängd av Methylthioninium chloride Proveblue

Eftersom detta läkemedel ges till dig medan du är på sjukhus, är det osannolikt att du får för mycket

eller för lite, men tala om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar:

illamående

magsmärta

bröstsmärta

yrsel

huvudvärk

svettning

förvirring

en ökning av methemoglobin (en onormal form av hemoglobin i blodet)

högt blodtryck

andfåddhet

onormalt snabba hjärtslag

skakningar (tremor)

missfärgning av huden. Din hud kan bli blå

minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra din hud blek och göra dig andfådd och svag

gulsot (gulfärgning av hud och ögon); detta har endast rapporterats hos spädbarn.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Dessa biverkningar är desamma hos vuxna och barn, förutom gulsot som endast har rapporterats hos

spädbarn.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

-

smärta i extremitet

-

yrsel

svettningar

-

missfärgning av huden; din hud kan bli blå

blå eller grön urin

-

domningar och stickningar

-

onormal smak i munnen

-

illamående

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

buksmärta

bröstsmärta

huvudvärk

ångest

smärta vid injektionsstället

kräkningar

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

serotoninsyndrom när Methylthioninium chloride Proveblue har tagits med vissa läkemedel för

behandling av depression eller ångest, se avsnitt 2

minskade nivåer av hemoglobin (protein i röda blodkroppar som transporterar syre i blodet) kan

rapporteras från blodprover

minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra din hud blek och göra dig andfådd och svag

lokal vävnadsskada på injektionsstället

gulsot (gulfärgning av hud och ögon) – detta har endast rapporterats hos spädbarn

talsvårigheter

högt eller lågt blodtryck

agitation

syrebrist

oregelbundna hjärtslag, inklusive onormalt långsamma eller snabba hjärtslag

allvarliga allergiska reaktioner (så kallad anafylaktisk reaktion som kan få din hals eller ditt

ansikte att svullna, ge svårigheter att andas eller svåra utslag)

en ökning av methemoglobin (en onormal form av hemoglobin i blodet)

andfåddhet

förvirring

skakningar

nässelfeber

feber

snabb andning

förstorade pupiller

missfärgad avföring; den kan bli grön eller blå

ökad känslighet mot ljus i din hud (ljuskänslighet)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Methylthioninium chloride Proveblue ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Du ska ges detta läkemedel före utgångsdatum som anges på kartongen, blister- och ampulletiketterna

efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkaren eller sjuksköterskan

kontrollerar att utgångsdatumet på etiketten inte har passerats innan du får injektionen.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvara ampullen i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedlet måste användas omedelbart efter öppnande eller spädning.

Använd inte Methylthioninium chloride Proveblue om lösningen är missfärgad, oklar, grumlig eller

innehåller utfällning eller partiklar.

Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metyltioninklorid.

En ml lösning innehåller 5 mg metyltioninklorid.

Varje 10 ml ampull innehåller 50 mg metyltioninklorid.

Varje 2 ml ampull innehåller 10 mg metyltioninklorid.

Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Methylthioninium chloride Proveblue är en klar, mörkblå injektionsvätska, lösning (injektionsvätska)

och levereras i klara glasampuller.

Varje kartong innehåller en bricka med 5 ampuller om 10 ml.

Varje kartong innehåller en bricka med 5 ampuller om 2 ml.

Varje kartong innehåller en bricka med 20 ampuller om 2 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Provepharm SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Frankrike

Tillverkare

Pierrel S.p.A.

s.s. Appia 7 bis, 46/48, 81043 Capua, Italien

Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lamepro B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 76-5600030

Lietuva

Provepharm SAS

Tel: +33 (0)4 91 08 69 30

България

Provepharm SAS

Teл.: + 33 (0)4 91 08 69 30

Luxembourg/Luxemburg

Lamepro B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 76-5600030

Česká republika

LERAM pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 737 657 454

Magyarország

Mediwings Pharma Kft.

Tel.: + 36 28 410 463

Danmark

Pharmanovia A/S

Tlf: + 45 33 33 76 33

Malta

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

Deutschland

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH

Tel: + 49 (0) 6251-1083-0

Nederland

Lamepro B.V

Tel: + 31 (0) 76-5600030

Eesti

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

Norge

Pharmanovia A/S

Tlf: + 45 33 33 76 33

Ελλάδα

a VIPharma International AE

Τηλ: + 30-210-6194170

Österreich

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH

Tel: + 49 (0) 6251-1083-0

España

Fresenius Kabi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 225 65 65

Polska

Apfel Pharm Sp. z o.o.

Tel: + 48 694 775 205

France

Provepharm SAS

Tél: + 33 (0)4 91 08 69 30

Portugal

Labesfal - Laboratórios Almiro

Tel: + 351 232 831100

Hrvatska

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

Ireland

Laboratoires ETHYPHARM

Tel: + 33 1 41 12 65 63

România

Dynamic Medical Solutions

Tel: + 40 (0)725596648

Slovenija

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

Ísland

Pharmanovia A/S

Sími: + 45 33 33 76 33

Slovenská republika

LERAM pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 737 657 454

Italia

Medac Pharma S.r.l.

Tel: + 39 06 51 59 121

Suomi/Finland

Pharmanovia A/S

Puh/Tel: + 45 33 33 76 33

Κύπρος

Isangen Pharma Cyprus Ltd

Τηλ: + 357-24-638833

Sverige

Pharmanovia A/S

Tel: + 45 33 33 76 33

Latvija

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

United Kingdom (Northern Ireland)

Laboratoires ETHYPHARM

Tel: + 33 1 41 12 65 63

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Förberedelse för intravenös administrering

Används omedelbart efter öppnandet. Injiceras mycket långsamt under 5 minuter.

Methylthioninium chloride Proveblue är hypotont och kan spädas i 50 ml glukos 50 mg/ml (5 procent)

injektionsvätska, lösning för att undvika lokal smärta, särskilt i den pediatriska populationen.

Den får inte blandas med natriumklorid 9 mg/ml (0.9%) injektionsvätska, lösning, eftersom det har

visats att klorid minskar lösligheten hos metyltioninklorid.

Ytterligare information om hur Methylthioninium chloride Proveblue kan ges finns i avsnitt 3 i

bipacksedeln.

Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml lösning innehåller 5 mg metyltioninklorid.

Varje ampull med 10 ml innehåller 50 mg metyltioninklorid.

Varje ampull med 2 ml innehåller 10 mg metyltioninklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska)

Klar, mörkblå lösning med ett pH-värde mellan 3,0 och 4,5.

Osmolaliteten ligger vanligtvis mellan 10 och 15 mOsm/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Akut symtomatisk behandling av methemoglobinemi som inducerats av läkemedel och kemiska

produkter.

Methylthioninium chloride Proveblue är avsett för vuxna, barn och ungdomar (i åldern 0 till 17 år).

4.2

Dosering och administreringssätt

Methylthioninium chloride Proveblue ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Dosering

Vuxna

Vanlig dos är 1till 2 mg per kg kroppsvikt, dvs. 0,2–0,4 ml per kg kroppsvikt, och ges under

5 minuter.

Upprepad dos (1 till 2 mg/kg kroppsvikt, dvs. 0,2–0,4 ml/kg kroppsvikt) kan ges en timme efter den

första dosen vid ihållande eller återkommande symtom eller om methemoglobinnivåerna fortfarande

ligger betydligt högre än det normala kliniska intervallet.

Behandlingen överstiger vanligtvis inte ett dygn.

Högsta rekommenderade kumulativa dos för behandlingen är 7 mg/kg och ska inte överskridas,

eftersom Methylthioninium chloride som administreras i en dos som är högre än den maximala kan

orsaka methemoglobinemi hos känsliga patienter.

När det gäller anilin- eller dapsoninducerad methemoglobinemi är rekommenderad högsta kumulativa

dos för behandling 4 mg/kg (se avsnitt 4.4).

Det finns alltför begränsade data tillgängliga för att stödja rekommendation om en kontinuerlig

infusionsdos.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig.

Nedsatt njurfunktion

Methylthioninium chloride ska ges med försiktighet till patienter med måttlig till svår njursjukdom,

eftersom det finns begränsade data tillgängliga och metyltioninklorid främst elimineras via njurarna.

Lägre doser (<1 mg/kg) kan behövas.

Nedsatt leverfunktion

Det finns ingen erfarenhet från patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Spädbarn äldre än 3 månader, barn och ungdomar:

Samma dosering som för vuxna.

Spädbarn i åldern 3 månader eller yngre och nyfödda barn:

Rekommenderad dos är 0,3–0,5 mg/kg per kg kroppsvikt, dvs. 0,06 till 0,1 ml/kg per kg kroppsvikt,

och ges under 5 minuter.

Upprepad dos (0,3 till 0,5 mg/kg kroppsvikt, dvs. 0,06–0,1 ml/kg kroppsvikt) kan ges en timme efter

den första dosen vid ihållande eller återkommande symtom eller om methemoglobinnivåerna

fortfarande ligger betydligt högre än det normala kliniska intervallet (se avsnitt 4.4 för viktig

säkerhetsinformation).

Behandlingen överstiger vanligtvis inte ett dygn.

Administreringssätt

För intravenös användning.

Methylthioninium chloride Proveblue är hypotont och kan spädas i 50 ml glukos 50 mg/ml (5 procent)

injektionsvätska, lösning för att undvika lokal smärta, särskilt i den pediatriska populationen.

Det måste injiceras mycket långsamt under 5 minuter.

Det får inte ges som en subkutan eller intratekal injektion.

Anvisningarom hantering och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några andra tiazinfärgämnen.

Patienter med brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD) på grund av risken för hemolytisk

anemi

Patienter med nitratinducerad methemoglobinemi under behandling av cyanidförgiftning

Patienter med methemoglobinemi på grund av kloratförgiftning

Brist på NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat)-reduktas.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Methylthioninium chloride Proveblue måste injiceras mycket långsamt under 5 minuter för att

förhindra att högra lokala koncentrationer av substansen producerar ytterligare methemoglobin.

Det ger urin och avföring en blågrön färg och huden en blå färg som kan förhindra diagnos på cyanos.

Hos patienter med anilininducerad methemoglobinemi kan upprepade doser av metyltioninklorid

krävas. Försiktighet ska iakttas vid behandling med metyltioninklorid eftersom detta kan ge ökad

bildning av Heinz inklusionskroppar och förvärrad hemolytisk anemi. Lägre doser ska därför

övervägas och den totala kumulativa dosen ska inte överstiga 4 mg/kg.

Methylthioninium chloride Proveblue kan förvärra dapsoninducerad hemolytisk anemi på grund av

bildandet av den dapsonreaktiva metaboliten hydroxylamin som oxiderar hemoglobin. Det

rekommenderas att en kumulativ dos på 4 mg/kg för behandlingen inte överskrids hos patienter med

dapsoninducerad methemoglobinemi.

Vid misstänkt methemoglobinemi är det lämpligt att kontrollera syremättnaden med CO-oximetri om

sådan finns tillgänglig, eftersom pulsoximetri kan ge en felaktig uppskattning av syremättnaden under

administrering av metyltioninklorid.

Anestesiologer ska vara uppmärksamma på methemoglobinemi hos patienter som får

dapsonbehandling och på BIS (Bispectral Index)-interferens vid administrering av Methylthioninium

chloride Proveblue.

Elektrokardiogram (EKG) och blodtryck ska kontrolleras under och efter behandling med

Methylthioninium chloride Proveblue eftersom hypotension och hjärtarytmi är möjliga biverkningar

(se avsnitt 4.8).

Uteblivet svar på metyltioninklorid tyder på cytokrom b5-reduktasbrist, glukos-6-

fosfatdehydrogenatbrist eller sulfhemoglobinemi. Alternativa behandlingar ska övervägas.

Metyltioninklorid kan orsaka allvarligt eller dödligt serotonergt syndrom när det används i

kombination med serotonerga läkemedel. Undvik samtidig användning av metyltioninklorid med

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

(SNRI) och monoaminoxidashämmare (se avsnitt 4.5).

Patienter som behandlas med metyltioninklorid i kombination med serotonerga läkemedel bör

övervakas för uppkomst av serotoninsyndrom. Om det uppstår symtom på serotoninsyndrom, avbryt

användningen av metyltioninklorid och sätt in stödbehandling.

Patienter med hyperglykemi eller diabetes mellitus

Om metyltioninklorid späds i glukos 50 mg/ml (5 procent) injektionsvätska, lösning måste det

användas med försiktighet till patienter med hyperglykemi eller diabetes mellitus eftersom dessa

tillstånd kan förvärras av glukoslösningen.

Pediatrisk population

Yttersta försiktighet ska iakttas vid administrering till nyfödda och spädbarn yngre än 3 månader, på

grund av att det behövs lägre koncentrationer av NADPH-methemoglobinreduktas för att reducera

methemoglobin till hemoglobin, vilket gör dessa spädbarn mer mottagliga för methemoglobinemi

framkallad av höga doser av metyltioninklorid.

Ljuskänslighet

Metyltioninklorid kan orsaka ljuskänslighetsreaktioner i huden vid exponering för starka ljuskällor,

som vid ljusterapi, eller som finns i operationssalar eller lokala belysningsenheter, såsom

pulsoximetrar.

Rekommendera patienterna att vidta skyddsåtgärder mot ljusexponering, eftersom ljuskänslighet kan

uppkomma efter administrering av metyltioninklorid.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Metyltioninklorid bör undvikas hos patienter som får läkemedel som ökar serotonerg transmission

eftersom det potentiellt kan uppstå allvarliga CNS-reaktioner, däribland potentiellt dödligt

serotoninsyndrom . Dessa inkluderar SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare), bupropion,

buspiron, klomipramin, mirtazapin och venlafaxin. Om intravenös användning av metyltioninklorid

inte kan undvikas hos patienter som behandlas med serotonerga läkemedel, ska lägsta möjliga dos

väljas och patienten observeras noggrant med avseende på centrala nervsystemet (CNS)-effekter i upp

till 4 timmar efter administrering (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Metyltioninklorid är en in vitro-hämmare av CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4/5. De

kliniska konsekvenserna av ökade plasmakoncentrationer av samadministrerade läkemedel som är

känsliga för substrat för CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A kan inte uteslutas.

Metyltioninklorid är en in vitro-inducerare för CYP1A2. De kliniska konsekvenserna är inte kända.

Administrering av Methylthioninium chloride Proveblue kan eventuellt leda till tillfälligt ökad eller

minskad clearance av läkemedel som primärt metaboliseras av dessa enzymer. De kliniska

konsekvenserna anses emellertid vara minimala eftersom Methylthioninium chloride Proveblue ofta

endast används en enstaka gång i en akutsituation.

Metyltioninklorid är en potent hämmare av transportörerna OCT2, MATE1 och MATE2-K.

De kliniska konsekvenserna av denna hämning är inte kända. Administrering av Methylthioninium

chloride Proveblue kan potentiellt orsaka en ökad exponering för läkemedel, vars clearance primärt

sker genom njurtransport via OCT2/MATE-signaleringsvägen, däribland cimetidin, metformin och

aciklovir.

Metyltioninklorid är ett substrat för P-glykoprotein (P-gp). De kliniska konsekvenserna anses

sannolikt vara minimala då det normalt används en tillfällig och enstaka dos i en akutsituation.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckliga data från användningen av metyltioninklorid hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för

människa är okänd. Methylthioninium chloride Proveblue ska användas under graviditet endast då det

är absolut nödvändigt, till exempel vid livshotande methemoglobinemi.

Amning

Det är okänt om metyltioninklorid utsöndras i bröstmjölk. Utsöndringen av metyltioninklorid i mjölk

har inte studerats hos djur. En risk för det diande barnet kan inte uteslutas. Baserat på kinetikdata ska

amning avbrytas i upp till 8 dagar efter behandling med Methylthioninium chloride Proveblue.

Fertilitet

Metyltioninklorid har visats minska motiliteten hos mänskliga spermier

in vitro

på ett dosberoende

sätt.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Methylthioninium chloride har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Framförandet av fordon kan påverkas på grund av förvirringstillstånd, yrsel och eventuella

synstörningar.

Risken är dock begränsad, eftersom läkemedlet endast är avsett för akut administrering i

nödsituationer på sjukhus.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligast rapporterade biverkningarna som observerats under kliniska prövningar är yrsel,

parestesi, dysgeusi, illamående, missfärgning av huden, kromaturi, svettningar, smärta vid

injektionsstället och smärta i extremitet.

Intravenös injektion av metyltioninklorid har ibland orsakat hypotension och hjärtarytmier, och sådana

besvär kan i sällsynta fall vara dödliga.

Tabell över biverkningar

De biverkningar som anges i nedanstående tabell förekommer hos vuxna, barn och ungdomar (i åldern

0 till 17 år) efter intravenös administrering. Biverkningarna har ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data). Frekvensen, när så anges, baseras på en mycket liten provstorlek.

Organsystem

Biverkningar

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Methemoglobinemi

ingen känd frekvens

Hyperbilirubinemi

ingen känd frekvens

Hemolytisk anemi

ingen känd frekvens

Immunsystemet

Anafylaktiska reaktioner

ingen känd frekvens

Psykiska störningar

Förvirringstillstånd

ingen känd frekvens

Agitation

ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Mycket vanliga

Huvudvärk Ångest

Vanliga

Ångest

Vanliga

Tremor

ingen känd frekvens

Feber

ingen känd frekvens

Afasi

ingen känd frekvens

Parestesi

Mycket vanliga

Dysgeusi

Mycket vanliga

Serotoninsyndrom vid samtidig

användning av serotonerga

läkemedel (se avsnitt 4.4 och

avsnitt 4.5)

ingen känd frekvens

Ögon

Mydriasis

ingen känd frekvens

Hjärtat

Hjärtarytmi

ingen känd frekvens

Takykardi

ingen känd frekvens

Blodkärl

Hypertension

ingen känd frekvens

Hypotension

ingen känd frekvens

Andningsvägar, bröstkorg och

Dyspné

ingen känd frekvens

mediastinum

Takypné

ingen känd frekvens

Hypoxi

ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Illamående

Mycket vanliga

Kräkningar

Vanliga

Buksmärta

Vanliga

Missfärgning (blågrön) av

avföringen

ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

Missfärgning (blå) av huden

Mycket vanliga

Svettningar

Mycket vanliga

Urtikaria

ingen känd frekvens

Ljustoxicitet/Ljuskänslighet

ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

Kromaturi (blågrön)

Mycket vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Bröstsmärta

Vanliga

Lokal vävnadsnekros på

injektionsstället

ingen känd frekvens

Smärta vid injektionsstället

Vanliga

Undersökningar

Minskad hemoglobinnivå

ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Smärta i extremitet

Mycket vanliga

Endast rapporterat hos spädbarn

Pediatrisk population

Biverkningarna är desamma som hos vuxna (förutom hyperbilirubinemi som endast rapporterats hos

spädbarn).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Individer utan methemoglobinemi

Administrering av stora intravenösa doser (≥7 mg/kg) av Methylthioninium chloride Proveblue till

individer utan methemoglobinemi inducerar illamående och kräkningar, tryck över bröstet,

bröstsmärta, takykardi, oro, kraftig svettning, tremor, mydriasis, blågrön färg på urinen, blåfärgning av

hud och slemhinnor, buksmärta, yrsel, parestesi, huvudvärk förvirring, hypertension, lindrig

methemoglobinemi (upp till 7 procent) och EKG-förändringar (flack eller inverterad T-våg). Dessa

symtom försvinner vanligtvis inom 2–12 timmar efter injektion.

Individer med methemoglobinemi

Kumulativa doser av metyltioninklorid kan leda till dyspné och takypné, troligen relaterat till

reducerad syretillgång orsakad av methemoglobinemi, bröstsmärta, tremor, cyanos och hemolytisk

anemi.

Hemolytisk anemi har också rapporterats vid kraftig överdosering (20–30 mg/kg) hos spädbarn och

vuxna med methemoglobinemi orsakad av anilin eller klorater. Hemodialys kan användas hos

patienter med svår hemolys.

Pediatrisk population

Hyperbilirubinemi har observerats hos spädbarn efter administrering av 20 mg/kg metyltioninklorid.

Dödsfall inträffade hos två spädbarn efter administrering av 20 mg/kg metyltioninklorid. Båda

spädbarnen hade komplicerade medicinska förhållanden och metyltioninklorid var endast delvis

orsaken.

Patienten ska hållas under observation, methemoglobinnivån ska kontrolleras och lämpliga

stödåtgärder vidtas vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Varia, medel vid förgiftningar, ATC-kod: V03AB17

Metyltioninklorid i låg koncentration påskyndar omvandlingen av methemoglobin till hemoglobin

in

vivo

Methylthioninium chloride Proveblue har observerats färga vävnader selektivt. Dess användning vid

bisköldkörtelkirurgi (inte indicerat) har inducerat CNS-biverkningar vid samtidig administrering av

serotonerga läkemedel (se avsnitt 4.5).

Pediatrisk population

Effekten av metyltioninklorid vid behandling av methemoglobinemi i den pediatriska populationen

visades i två retrospektiva studier och en öppen randomiserad klinisk prövning. Fallrapporter om

effekt finns också i litteraturen.

Se avsnitt 4.4 för viktig säkerhetsinformation.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering tas Methylthioninium chloride Proveblue snabbt upp av vävnaderna.

Det absorberas också väl vid peroral administrering. Den största delen av dosen utsöndras i urinen,

vanligtvis i form av leukometyltioninklorid.

Den uppskattade terminala halveringstiden för metyltioninklorid efter intravenös administrering är

26,7 timmar.

Methylthioninium chloride Proveblue är inte en in vitro-inducerare för CYP2B6 och CYP3A4.

Methylthioninium chloride Proveblue är en in vitro-hämmare för P-gp.

Methylthioninium chloride Proveblue är inte ett in vitro-substrat för BCRP eller OCT2 och är inte en

in vitro-hämmare för BCRP, OAT1 eller OAT3.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Allmäntoxicitet

Toxicitet vid upprepad dosering under en månad hos hund visade inga makroskopiska toxiska effekter.

De biverkningar som observerades vid exponeringsnivåer liknande kliniska exponeringsnivåer och

med möjlig relevans för klinisk användning var måttligt regenerativ anemi förknippad med ökade

genomsnittliga trombocyttal och fibrinogennivåer, en minimal ökning av genomsnittliga totala

bilirubinvärden i blod och ökad förekomst av måttliga bilirubinnivåer i urin.

Gentoxicitet

Metyltioninklorid var mutagent i genmutationstester på bakterier och muslymfomceller, men inte i

mikrokärntest på mus

in vivo

, vid intravenös administrering av 62 mg/kg.

Karcinogenicitet

Metyltioninklorid har visat vissa tecken på karcinogenicitet hos hanmöss och hanråttor. Ett osäkert

tecken på karcinogenicitet observerades hos honmöss. Inga tecken på karcinogenicitet observerades

hos honråttor.

Reproduktionstoxikologi

Metyltioninklorid har visats minska motiliteten hos mänskliga spermier

in vitro

på ett dosberoende

sätt. Det har även visats hämma tillväxten av odlade tvåcelliga musembryon och produktionen av

progesteron i odlade humana lutealceller.

Hos råtta och kanin har teratogena effekter med fetal och maternell toxicitet rapporterats. Hos råtta har

ökad resorptionshastighet observerats.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6 . Det får i

synnerhet inte blandas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) injektionsvätska, lösning, eftersom

det har visats att klorid minskar lösligheten hos metyltioninklorid.

6.3

Hållbarhet

3 år

Efter öppning eller spädning: Ur mikrobiologisk synvinkel måste produkten användas omedelbart

såvida inte öppningsmetoden/spädningsmetoden utesluter risken för mikrobiell kontamination. Om

produkten inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens

ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara ampullen i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för utspädd produkt, finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ampuller av typ I-glas.

Varje kartong innehåller en bricka med 5 ampuller om 10 ml.

Varje kartong innehåller en bricka med 5 eller 20 ampuller om 2 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk.

Methylthioninium chloride Proveblue kan spädas i 50 ml glukos 50 mg/ml (5 procent)

injektionsvätska, lösning för att undvika lokal smärta, i synnerhet i den pediatriska populationen.

Före administrering rekommenderas att de parenterala lösningarna inspekteras för att kontrollera att de

är fria från partiklar. Använd inte Methylthioninium chloride Proveblue om lösningen är missfärgad,

oklar, grumlig eller innehåller utfällning eller partiklar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Frankrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet : 06 maj 2011

Datum för den senaste förnyelsen: 08 februari 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/657334/2016

EMEA/H/C/002108

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Methylthioninium chloride Proveblue

metyltioninklorid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för

Methylthioninium chloride Proveblue. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera

godkännande i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur

Methylthioninium chloride Proveblue ska användas.

Praktisk information om hur Methylthioninium chloride Proveblue ska användas finns i bipacksedeln. Du

kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Methylthioninium chloride Proveblue och vad används det för?

Methylthioninium chloride Proveblue ges till vuxna och barn i alla åldrar som ett motgift för att

behandla symtom på methemoglobinemi orsakad av användning av läkemedel eller kemikalier.

Methemoglobinemi är ett tillstånd då blodet innehåller för mycket av en onormal form av hemoglobin

(kallas methemoglobin) som inte kan transportera syre effektivt. Substanser som kan orsaka

methemoglobinemi omfattar visa antibiotika, lokalbedövningsmedel, nitrater i dricksvatten och

bekämpningsmedel.

Methylthioninium chloride Proveblue är ett ” hybridläkemedel”. Detta innebär att det är likt ett

referensläkemedel, som innehåller samma aktiva substans men i en annan koncentration.

Referensläkemedlet för Methylthioninium chloride Proveblue är Methylthioninium Chloride Injection

USP 1 % w/v.

Methylthioninium chloride Proveblue innehåller den aktiva substansen metyltioninklorid.

Hur används Methylthioninium chloride Proveblue?

Methylthioninium chloride Proveblue finns som injektionsvätska, lösning (5 mg/ml) som injiceras

långsamt i en ven under fem minuter. Läkemedlet är receptbelagt och ska ges av sjukvårdspersonal.

Vanlig dos för vuxna och barn äldre än tre månader är 1 till 2 mg per kg kroppsvikt. En upprepad dos

ges en timme efter den första dosen om symtomen kvarstår eller återkommer, eller om nivån av

methemoglobin i blodet förblir högre än normalt.

Methylthioninium chloride Proveblue

EMA/657334/2016

Sida 2/3

Dosen till barn i åldern tre månader eller yngre är 0,3 till 0,5 mg/kg. De kan också ges en ytterligare

dos efter en timme.

Hur verkar Methylthioninium chloride Proveblue?

För att kunna transportera syre i blodet måste hemoglobin innehålla en järnatom i ”ferroform” (Fe

Exponering för vissa läkemedel eller kemikalier kan medföra att järnet i hemoglobinet ändras till den

”ferriform” (Fe

) som man ser vid methemoglobinemi och som har sämre förmåga att transportera

syre.

Den aktiva substansen i Methylthioninium chloride Proveblue, metyltioninklorid (även kallad

metylenblått), hjälper till att påskynda omvandlingen av onormalt hemoglobin tillbaka till normalt

hemoglobin. Den gör detta genom att ta emot negativt laddade elektroner genom ett enzym som

kallas ”NADPH-methemoglobinreduktas”. Elektronerna överförs sedan till järnatomerna i det onormala

hemoglobinet och omvandlar det till den normala ferroformen.

Vilken nytta med Methylthioninium chloride Proveblue har visats i

studierna?

Eftersom metyltioninklorid har använts i EU för att behandla methemoglobinemi i flera årtionden lade

företaget fram data om dess användning från publicerad litteratur som bekräftade att metyltioninklorid

är effektivt för att behandla metemoglobinemi som har orsakats av att vuxna eller barn exponerats för

ett läkemedel eller en kemikalie.

Vilka är riskerna med Methylthioninium chloride Proveblue?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av metyltioninklorid är yrsel, parestesi (ovanliga

förnimmelser som domningar och stickningar), dysgeusi (smakstörningar), illamående, missfärgning

av huden, kromaturi (onormal färg på urinen), svettningar och smärta vid injektionsstället eller i arm

eller ben. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för metyltioninklorid finns i

bipacksedeln.

Methylthioninium chloride Proveblue får inte ges till personer är överkänsliga (allergiska) mot

metyltioninklorid eller mot några andra tiazinfärgämnen (en grupp som metyltioninklorid tillhör). Det

får inte ges till patienter med följande tillstånd:

brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD),

methemoglobinemi orsakad av nitrit under behandling av cyanidförgiftning,

methemoglobinemi orsakad av kloratförgiftning,

brist på enzymet NADPH-reduktas.

Hur används Methylthioninium chloride Proveblue?

Kommittén fann att den långa erfarenheten av den aktiva substansen, metyltioninklorid, visar att

läkemedlet är effektivt vid behandling av methemoglobinemi. CHMP fann att nyttan med läkemedlet är

större än riskerna och rekommenderade att det skulle godkännas för försäljning.

Methylthioninium chloride Proveblue

EMA/657334/2016

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av

Methylthioninium chloride Proveblue?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Methylthioninium chloride Proveblue har tagits med i

produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Methylthioninium chloride Proveblue

Den 6 maj 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Methylthioninium chloride Proveblue som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Methylthioninium chloride Proveblue

finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen