Metalyse

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-09-2021

Aktiva substanser:
tenecteplas
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kod:
B01AD11
INN (International namn):
tenecteplase
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Hjärtinfarkt
Terapeutiska indikationer:
Metalyse är indicerat för trombolytisk behandling av misstänkt hjärtinfarkt med kvarstående ST-höjning eller senaste vänster-grenblock inom sex timmar efter symtomdebut akut--hjärtinfarkt.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000306
Tillstånd datum:
2001-02-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000306

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Metalyse 8 000 enheter pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

tenecteplas

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Metalyse är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Metalyse

Hur du använder Metalyse

Eventuella biverkningar

Hur Metalyse ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Metalyse är och vad det används för

Metalyse, pulver och vätska till injektionsvätska. Varje förpackning innehåller:

1 injektionsflaska som innehåller 8 000 enheter Metalyse pulver och 1 förfylld spruta som

innehåller 8 ml vatten för injektionsvätskor

Före användning ska vätskan (vatten för injektionsvätskor) sättas till pulvret för att erhålla en lösning,

som ges som injektion.

Metalyse hör till en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel. Dessa läkemedel underlättar

upplösning av blodproppar. Tenecteplas är en rekombinant fibrin-specifik plasminogen-aktivator.

Metalyse används för behandling av hjärtinfarkt (hjärtattack) inom 6 timmar efter symtomdebut och

underlättar upplösning av blodproppar som bildats i blodkärlen i hjärtat. Därigenom motverkas skador

orsakade av hjärtattacken och det har visat sig att man kan rädda liv.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Metalyse

Din läkare kommer inte att ge Metalyse:

om du tidigare har haft en plötslig, livs-hotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den

aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår från

tillverkningsprocessen), eller något annat innehållsämne i Metalyse. Om behandling med

Metalyse ändå anses nödvändigt, ska utrustning för återupplivning finnas omedelbart tillgänglig

ifall det skulle behövas;

om du har eller nyligen haft en sjukdom med ökad risk för blödning t ex:

blödningsrubbningar eller benägenhet att blöda

stroke (cerebrovaskulär sjukdom)

mycket högt, okontrollerat blodtryck

skallskada

svår leversjukdom

magsår

åderbråck i matstrupen

missbildningar i blodkärlen (t ex aneurysm)

vissa tumörer

inflammation i hjärtsäcken (perikardit); inflammation eller infektion i hjärtklaffarna

(endokardit)

demens;

om du använder läkemedel för att förtunna blodet, t ex warfarin eller kumarin (antikoagulantia);

om du har inflammation i bukspottkörteln (pankreatit);

om du nyligen har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp i hjärnan eller ryggraden;

om du har genomgått hjärtlungräddning (hoptryckning av bröstkorgen) under mer än 2 minuter,

under de senaste två veckorna;

Varningar och försiktighet

Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Metalyse

om du haft någon annan allergisk reaktion än en plötslig, livs-hotande allergisk reaktion (svår

överkänslighet) mot den aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår

från tillverkningsprocessen), eller något annat innehållsämne i Metalyse (anges i avsnitt 6,

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar):

om du har högt blodtryck;

om du har problem med blodcirkulationen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom);

om du haft blödningar från magtarmkanalen, fortplantningsorganen eller urinvägarna under de

senaste 10 dagarna (detta kan orsaka blod i avföring eller urin);

om du har missbildningar i hjärtklaffarna (t ex mitralisstenos) med onormal hjärtrytm (t ex

förmaksflimmer);

om du fått en intramuskulär injektion under de senaste två dagarna;

om du är äldre än 75 år;

om du väger mindre än 60 kg.

om du fått Metalyse tidigare.

Barn och ungdomar

Användning av Metalyse rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Metalyse

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du använder Metalyse

Din läkare beräknar dosen så att den anpassas efter din kroppsvikt, baserat på följande tabell:

Kroppsvikt (kg)

under 60

60 till 70

70 till 80

80 till 90

över 90

Metalyse (Enheter)

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Förutom behandlingen med Metalyse kommer din läkare att ge dig läkemedel som motverkar

koagulation av blodet så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.

Metalyse ges som en enstaka injektion i en ven av en läkare som har erfarenhet av att använda denna

typ av läkemedel.

Din läkare kommer att ge Metalyse som en enstaka injektion så snabbt som möjligt efter att du känt

bröstsmärta.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningarna nedan har förekommit hos människor som behandlats med Metalyse:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

blödning

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

blödning vid injektionsstället eller provtagningsstället

näsblödning

blödning från fortplantningsorganen eller urinvägarna (du kan se blod i urinen)

blåmärken

gastrointestinal blödning (t ex blödning från mage eller tarm)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

oregelbundna hjärtslag (reperfusionsarytmi) som ibland leder till hjärtstillestånd. Hjärtstillestånd

kan vara livshotande.

inre blödning i buken (retroperitoneal blödning)

blödning i hjärnan (cerebral blödning). Död eller permanent funktionsnedsättning kan förekomma

efter blödningar i hjärnan och andra allvarliga blödningar

blödning i ögat

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

lågt blodtryck (hypotension)

blödning i lungan (pulmonell blödning)

överkänslighet (anafylaktoid reaktion) t ex utslag, nässelutslag (urtikaria), andningssvårigheter

(bronchospasm)

blödning i hjärtsäcken (hemoperikardium)

blodpropp i lungan (lungemboli) och i blodkärlen i andra organsysten (trombotisk embolisering)

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

fettemboli (proppar som består av fett)

illamående

kräkningar

ökad kroppstemperatur (feber)

blodtransfusion på grund av blödningar

Liksom med andra läkemedel för att lösa upp blodproppar, har följande händelser rapporterats som

följd av hjärtinfarkt och/eller behandling med propplösande läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

lågt blodtryck (hypotension)

oregelbundna hjärtslag

bröstsmärta (angina pectoris)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

förnyad bröstsmärta/angina (reinfarkt)

hjärtinfarkt

hjärtsvikt

chock pga hjärtsvikt

inflammation i hjärtsäcken

vätska i lungorna (lungödem)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

hjärtstillestånd

problem med hjärtklaffar eller hjärtsäcken (mitralisinsufficiens, perikardiell utgjutning)

blodproppar i venerna (ventrombos)

vätska mellan hjärtat och hjärtsäcken (hjärttamponad)

bristning i hjärtmuskeln (myokardruptur)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

blodpropp i lungan (lungemboli)

Dessa hjärtkärl-händelser kan vara livshotande och kan leda till dödsfall.

Hos patienter med blödning i hjärnan har biverkningar från nervsystemet rapporterats, t ex dåsighet

(somnolens), talstörningar, förlamning i delar av kroppen (hemipares) och kramp (konvulsioner).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Metalyse ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

Förvaras vid högst 30

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

När vätskan har tillsatts till Metalyse-pulvret kan den färdigberedda vätskan förvaras under 24 timmar

vid 2 – 8 °C och 8 timmar vid 30

C. Av mikrobiologiska skäl kommer dock din läkare normalt att

använda den färdigberedda lösningen omedelbart.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tenecteplas. Varje injektionsflaska innehåller 8 000 enheter (40 mg)

tenecteplas. Varje förfylld spruta innehåller 8 ml vätska. Efter beredning med 8 ml vätska

innehåller varje milliliter 1 000 enheter tenecteplas.

Övriga innehållsämnen är L-arginin, fosforsyra, polysorbat 20.

Vätskan är vatten för injektionsvätskor.

Gentamicin ingår som en spårrest som återstår från tillverkningsprocessen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kartongen innehåller en injektionsflaska med frystorkat pulver med 40 mg tenecteplas, en förfylld

spruta med 8 ml vätska, en adapter till injektionsflaskan och en nål.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach/Riss

Tyskland

Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paris

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim bv

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Bipacksedel: Information till användaren

Metalyse 10 000 enheter pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

tenecteplas

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Metalyse är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Metalyse

Hur du använder Metalyse

Eventuella biverkningar

Hur Metalyse ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Metalyse är och vad det används för

Metalyse, pulver och vätska till injektionsvätska. Varje förpackning innehåller:

1 injektionsflaska som innehåller 10 000 enheter Metalyse pulver och 1 förfylld spruta som

innehåller 10 ml vatten för injektionsvätskor.

Före användning ska vätskan (vatten för injektionsvätskor) sättas till pulvret för att erhålla en lösning,

som ges som injektion.

Metalyse hör till en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel. Dessa läkemedel underlättar

upplösning av blodproppar. Tenecteplas är en rekombinant fibrin-specifik plasminogen-aktivator.

Metalyse används för behandling av hjärtinfarkt (hjärtattack) inom 6 timmar efter symtomdebut och

underlättar upplösning av blodproppar som bildats i blodkärlen i hjärtat. Därigenom motverkas skador

orsakade av hjärtattacken och det har visat sig att man kan rädda liv.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Metalyse

Din läkare kommer inte att ge Metalyse:

om du tidigare har haft en plötslig, livs-hotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den

aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår från

tillverkningsprocessen) eller något annat innehållsämne i Metalyse. Om behandling med

Metalyse ändå anses nödvändigt, ska utrustning för återupplivning finnas omedelbart tillgänglig

ifall det skulle behövas;

om du har eller nyligen haft en sjukdom med ökad risk för blödning t ex:

blödningsrubbningar eller benägenhet att blöda

stroke (cerebrovaskulär sjukdom)

mycket högt, okontrollerat blodtryck

skallskada

svår leversjukdom

magsår

åderbråck i matstrupen

missbildningar i blodkärlen (t ex aneurysm)

vissa tumörer

inflammation i hjärtsäcken (perikardit); inflammation eller infektion i hjärtklaffarna

(endokardit)

demens;

om du använder läkemedel för att förtunna blodet, t ex warfarin eller kumarin (antikoagulantia);

om du har inflammation i bukspottkörteln (pankreatit);

om du nyligen har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp i hjärnan eller ryggraden;

om du har genomgått hjärtlungräddning (hoptryckning av bröstkorgen) under mer än 2 minuter,

under de senaste två veckorna.

Varningar och försiktighet

Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Metalyse

om du haft någon annan allergisk reaktion än en plötslig, livs-hotande allergisk reaktion (svår

överkänslighet) mot den aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår

från tillverkningsprocessen), eller något annat innehållsämne i Metalyse (anges i avsnitt 6:

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar);

om du har högt blodtryck;

om du har problem med blodcirkulationen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom);

om du haft blödningar från magtarmkanalen, fortplantningsorganen eller urinvägarna under de

senaste 10 dagarna (detta kan orsaka blod i avföring eller urin);

om du har missbildningar i hjärtklaffarna (t ex mitralisstenos) med onormal hjärtrytm (t ex

förmaksflimmer);

om du fått en intramuskulär injektion under de senaste två dagarna;

om du är äldre än 75 år;

om du väger mindre än 60 kg.

om du fått Metalyse tidigare.

Barn och ungdomar

Användning av Metalyse rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Metalyse

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Metalyse 8 000 enheter pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 8 000 enheter (40 mg) tenecteplas.

Varje förfylld spruta innehåller 8 ml vätska.

Den färdigberedda lösningen innehåller 1 000 enheter (5 mg) tenecteplas per ml.

Styrkan av tenecteplas uttrycks i enheter (E) med hjälp av en referensstandard, som är specifik för

tenecteplas och inte är jämförbar med enheter som används för andra trombolytiska medel.

Tenecteplas är en fibrin-specifik plasminogen-aktivator som produceras med hjälp av ovarialceller

från kinesisk hamster genom rekombinant DNA-teknik.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Pulvret är vitt till benvitt.

Vätskan är klar och färglös.

Den färdiga lösningen är klar och färglös till svagt gul.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Trombolytisk behandling av vuxna vid misstänkt hjärtinfarkt med kvarstående ST-höjning och

symptomdebut inom 6 timmar eller nytillkommet vänstersidigt grenblock.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Metalyse skall ske under adekvat övervakning och inledas av läkare med erfarenhet

av trombolytisk behandling.

Behandling med Metalyse skall påbörjas så snart som möjligt efter symptomdebut.

Metalyse skall doseras baserat på kroppsvikt, med en maximal dos av 10 000 enheter (50 mg

tenecteplas). Den volym som behövs för att tillföra rätt dos kan beräknas ur följande tabell:

Patientens kroppsvikt

(kg)

Tenecteplas

Tenecteplas

(mg)

Motsvarande volym

färdigberedd lösning

(ml)

< 60

6 000

60 - < 70

7 000

70 - < 80

8 000

80 - < 90

9 000

10 000

För detaljerad information, se avsnitt 6.6. Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Äldre (≥ 75 år)

Metalyse bör användas med försiktighet till äldre (75 år) på grund av en högre blödningsrisk (se

information om blödning i avsnitt 4.4 och avsnitt 5.1 om STREAM-studien).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Metalyse för barn (under 18 år) har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Dosen ska ges som intravenös engångsbolus under ca 10 sekunder.

Existerande infartskanyler ska endast användas för tillförsel av Metalyse i 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridlösning. Metalyse är ej blandbart med glukos.

Inga andra läkemedel skall tillsättas injektionsvätskan.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

Understödjande behandling

Understödjande antitrombotisk behandling med trombocythämmare och antikoagulantia skall ges

enligt gällande relevanta behandlingsrekommendationer för behandling av patienter med hjärtinfarkt

med ST-höjning.

För koronarintervention, se avsnitt 4.4.

Ofraktionerat heparin och enoxaparin har använts som understödjande antitrombotisk behandling vid

kliniska studier med Metalyse.

Acetylsalicylsyra ska sättas in så snart som möjligt efter symtomdebut och behandlingen ska fortgå

livet ut om den inte är kontraindicerad.

4.3

Kontraindikationer

Metalyse får inte ges till patienter med anamnes av anafylaktiska (dvs livshotande) reaktioner mot

något av innehållsämnena (tenecteplas eller något hjälpämne) eller gentamicin (ett spårämne som

återstår från tillverkningsprocessen). Om behandling med Metalyse trots detta bedöms vara

nödvändig, bör utrustning för hjärt-lung-räddning alltid finnas omedelbart tillgänglig.

Dessutom skall Metalyse inte användas vid följande tillstånd eftersom trombolytisk behandling är

förknippad med en ökad blödningsrisk:

Signifikant blödningsrubbning, pågående eller under de senaste 6 månaderna

Patienter som får effektiv oral antikoagulantia-behandling, till exempel warfarinnatrium (INR >

1,3) (se avsnitt 4.4, underrubrik ”Blödning”)

Anamnes på sjukdom i centrala nervsystemet (t ex neoplasm, aneurysm, intrakraniell eller

intraspinal kirurgi)

Känd blödningsbenägenhet

Svår okontrollerad hypertoni

Större kirurgiska ingrepp, biopsi av parenkymatösa vävnader eller signifikant trauma under de

senaste 2 månaderna (detta innefattar även trauma i samband med den pågående hjärtinfarkten)

Färskt skalltrauma

Hjärt-lunglivräddning (> 2 min) under de senaste 2 veckorna

Akut perikardit och/eller subakut bakteriell endokardit

Akut pankreatit

Uttalad nedsättning av leverfunktionen; såsom leverinsufficiens, cirrhos, aktiv hepatit och portal

hypertension med esofagusvaricer.

Pågående gastrointestinal ulcussjukdom

Arteriellt aneurysm och känd arterio-venös missbildning

Neoplasm med ökad blödningsrisk

Känd anamnes på hemorragisk stroke eller stroke av okänd genes

Känd anamnes på ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack under de föregående 6

månaderna

Demens

4.4

Varningar och försiktighet

Koronarintervention

Om primär perkutan koronar intervention (PCI, Percutaneous Coronary Intervention) är planerad

enligt gällande relevanta behandlingsrekommendationer så ska tenecteplas inte ges (se avsnitt 5.1,

ASSENT-4 studien).

Patienter som inte kan genomgå primär PCI inom en timme enligt behandlingsrekommendationerna

och som får tenecteplas som primär koronar rekanaliseringsbehandling, bör utan fördröjning flyttas

över till en avdelning med möjlighet till koronarintervention, för angiografi och koronarintervention

som tilläggsbehandling inom 6-24 timmar eller tidigare om medicinskt motiverat (se avsnitt 5.1,

STREAM studien).

Blödning

Den vanligaste komplikationen vid behandling med tenecteplas är blödning. Samtidig behandling med

heparin ökar risken för blödningar. Blödning från nyligen punkterade kärl kan förekomma och

trombolytisk behandling kräver noggrann uppmärksamhet av alla tänkbara blödningsställen (inklusive

infarter för katetrar, arteriella och venösa punktionsställen, operationssår och punktionsställen efter

nålar). Användning av stela katetrar, intramuskulära injektioner och andra ingrepp på patienten skall

undvikas under behandling med tenecteplas.

De vanligast förekommande blödningsställena är blödningar vid injektionsstället, samt genitouretal

eller gingival blödning.

Vid allvarlig blödning, särskilt vid cerebrala blödningar, ska samtidig heparintillförsel omedelbart

avslutas. Tillförsel av protamin bör övervägas om heparin har tillförts under de senaste 4 timmarna

innan blödningen började. Hos det fåtal patienter som inte svarar på dessa konservativa åtgärder kan

behandling med transfusioner vara indicerad. Transfusion med kryoprecipitat, färskfrusen plasma och

trombocyter bör övervägas med stöd av klinisk och laboratoriemässig utvärdering efter varje

administrering. Fibrinogennivån bör vara 1 g/l vid kryoprecipitat-infusion. Antifibrinolytiska

läkemedel finns tillgängliga som ett sista alternativ.

Vid följande tillstånd kan risken vid behandling med tenecteplas vara ökad och skall noggrant vägas

mot förväntad nytta av behandlingen:

Systoliskt blodtryck > 160 mm Hg

Cerebrovaskulär sjukdom

Nyligen genomgången gastrointestinal eller genitouretal blödning (under de senaste 10 dagarna)

Hög sannolikhet för trombos i vänster hjärthalva, t ex mitralisstenos med förmaksflimmer

Nyligen given intramuskulär injektion (under de senaste 2 dagarna)

Hög ålder (> 75 år)

Låg kroppsvikt (< 60 kg)

Patienter som får orala antikoagulantia: Användning av Metalyse kan övervägas då dos eller tid

sedan senaste intag av koagulationsbehandling gör kvarvarande effekt osannolik och ifall

lämpliga tester av antikoagulationsseffekt för produkten inte uppvisar kliniskt relevant påverkan

på koagulationssystemet (till exempel INR ≤1,3 för vitamin K-antagonister eller om andra

relevanta tester för andra orala antikoagulantia är inom motsvarande övre gränsvärde för

normal).

Arytmier

Koronar trombolys kan orsaka arytmier i samband med reperfusion. Antiarytmisk behandling av

bradykardi och/eller ventrikulär takyarytmi (pacemaker, defibrillator) bör finnas tillgänglig när

tenecteplas ges.

GPIIb/IIIa antagonister

Samtidig behandling med GPIIb/IIIa antagonister ökar risken för blödning.

Överkänslighet/Upprepad tillförsel

Någon varaktig bildning av antikroppar mot tenecteplas har inte observerats efter behandling. Det

finns dock inte någon systematisk erfarenhet av upprepad tillförsel av tenecteplas. Försiktighet ska

iakttagas vid administrering av tenecteplas till personer med känd överkänslighet (annan än

anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen tenecteplas, något av hjälpämnena eller gentamicin

(ett spårämne som återstår från tillverkningsprocessen). Om en anafylaktoid reaktion skulle inträffa,

ska injektionen avbrytas omedelbart och lämplig behandling sättas in. Tenecteplas ska ej administreras

på nytt innan bedömning av hemostatiska faktorer som fibrinogen, plasminogen och alfa2-antiplasmin

har gjorts.

Pediatrisk population

Metalyse rekommenderas inte för användning till barn (under 18 år), eftersom data beträffande

säkerhet och effekt saknas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella interaktionsstudier med tenecteplas och läkemedel som ofta används i samband med

akut hjärtinfarkt har utförts. Analys av data från minst 12 000 patienter som behandlats under fas I, II

och III har dock inte påvisat några kliniskt relevanta interaktioner vid samtidig behandling med

tenecteplas och läkemedel som vanligen används vid akut hjärtinfarkt.

Läkemedel som påverkar koagulationen eller trombocytfunktionen (t ex tiklopidin, klopidogrel,

lågmolekylärt heparin) kan öka risken för blödning före, under och efter behandling med tenecteplas.

Samtidig behandling med GPIIb/IIIa antagonister ökar risken för blödning.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av Metalyse hos gravida. Prekliniska data utförda

med tenecteplas har visat blödning med sekundär mortalitet för moderdjuren på grund av den aktiva

substansens kända farmakologiska effekt och i ett fåtal fall förekom abort och resorption av fostret

(effekter som enbart observerats vid upprepad dosering). Tenecteplas anses inte vara teratogent (se

avsnitt 5.3).

Fördelarna

behandlingen

måste

vägas

potentiella

blödningsriskerna

händelse

hjärtinfarkt under graviditet.

Amning

Det är inte känt om tenecteplas utsöndras i bröstmjölk hos människor. Under de första 24 timmarna efter

trombolytisk behandling bör amning undvikas.

Fertilitet

Varken kliniska data eller prekliniska fertilitetsstudier finns tillgängliga för tenecteplas (Metalyse).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Blödning är en mycket vanlig biverkan i samband med behandling med tenecteplas. Den vanligaste

typen är ytliga blödningar vid injektionsstället. Ekkymoser är vanligt förekommande, men behöver

sällan åtgärdas. Död och permanent funktionsnedsättning har rapporterats hos patienter med stroke

(inklusive intrakraniella blödningar) och andra allvarliga blödningar.

Sammanfattande lista över biverkningar

Biverkningarna har sorterats enligt frekvens och systemorganklass. Frekvensgrupperna definieras

enligt följande kategorier: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, < 1/10), Mindre vanliga

(≥1/1 000, < 1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1 visar biverkningarnas frekvens.

Systemorganklass

Biverkning

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaktoida reaktioner (inklusive utslag, urtikaria, bronkospasm,

larynxödem)

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Intrakraniell blödning (som cerebral blödning, cerebralt hematom,

hemorragisk stroke, hemorragisk transformations- stroke,

intrakraniellt hematom, subarachnoidalblödning) inklusive

associerade symtom som somnolens, afasi, hemipares, konvulsioner

Ögon

Mindre vanliga

Ögonblödning

Hjärtat

Mindre vanliga

Reperfusionsarytmier (som asystoli, accelererad idioventrikulär

arytmi, arytmi, extrasystoli, förmaksflimmer, AV-block grad 1 till 3,

bradykardi, takykardi, ventrikulär arytmi, ventrikulärt flimmer,

ventrikulär takykardi) förekommer i ett nära tidsmässigt samband

med behandling med tenecteplas. Reperfusionsarytmi kan leda till

hjärtstillestånd, kan vara livshotande och kan kräva konventionell

antiarytmisk behandling.

Sällsynta

Hemoperikardium

Blodkärl

Mycket vanliga

Blödning

Sällsynta

Emboli (trombotisk embolisering)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Epistaxis

Sällsynta

Lungblödning

Magtarmkanalen

Vanliga

Gastrointestinal blödning (som magblödning, blödande magsår,

rektalblödning, hematemes, melena, munblödning)

Mindre vanliga

Retroperitoneal blödning (som retroperitonealt hematom)

Ingen känd frekvens

Illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Ekkymoser

Njurar och urinvägar

Vanliga

Urogenital blödning (som hematuri, blödning i urinvägarna)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Blödning vid injektionsstället, blödning vid punktionsställe

Undersökningar

Sällsynta

Minskat blodtryck

Ingen känd frekvens

Ökad kroppstemperatur

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Ingen känd frekvens

Fettemboli, som kan leda till följdverkningar i berörda organ

Liksom med andra trombolytiska medel har följande händelser rapporterats efter hjärtinfarkt och/eller

behandling med trombolytika:

mycket vanliga: hypotension, förändrad puls och hjärtrytm, angina pectoris

vanliga: återkommande ischemi, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kardiogen chock, perikardit, lungödem

mindre vanliga: hjärtstillestånd, mitralisinsufficiens, perikardiell utgjutning, ventrombos,

hjärttamponad, myokardruptur

sällsynta: lungemboli

Dessa kardiovaskulära händelser kan vara livshotande och letala.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Vid överdosering kan det finnas en ökad blödningsrisk. Vid svår och ihållande blödning bör

substitutionsterapi övervägas (plasma, trombocyter), se även avsnitt 4.4.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Antitrombotiska medel, enzymer; ATC-kod: B01A D11

Verkningsmekanism

Tenecteplas är en rekombinant fibrin-specifik plasminogen-aktivator vars ursprung är kroppseget t-PA

som modifierats på tre platser i proteinstrukturen. Substansen binds till fibrinkomponenten i tromben

(blodkoaglet) och omvandlar selektivt trombinbundet plasminogen till plasmin, vilket bryter ned

fibrinstrukturen i tromben. Tenecteplas har högre fibrinspecificitet och större motståndskraft mot

inaktivering av den endogena inhibitorn (PAI-1) än kroppseget t-PA.

Farmakodynamisk effekt

Efter tillförsel av tenecteplas, har man observerat en dosberoende förbrukning av

2-antiplasmin

(plasmininhibitorn i vätskefasen) och som följd av detta en ökad nivå av systemisk plasminbildning.

Den avsedda effekten är att åstadkomma en plasminaktivering. I jämförande kliniska studier sågs en

minskning av fibrinogennivån med mindre än 15 % och plasminogennivån med mindre än 25 % efter

behandling med maximal dos tenecteplas (10 000 E, motsv. 50 mg), medan alteplas minskade

fibrinogen- och plasminogennivåerna med ca 50 %. Ingen kliniskt relevant bildning av antikroppar

kunde påvisas efter 30 dagar.

Klinisk effekt och säkerhet

Data från angiografiska fas I och II-studier talar för att tenecteplas, tillfört som intravenös

engångsbolus, effektivt löser blodproppar i infarktrelaterade artärer hos patienter med akut

hjärtinfarkt. Effekten är dosberoende.

ASSENT-2

En stor mortalitetsstudie (ASSENT-2) på ca 17 000 patienter visade att tenecteplas är terapeutiskt

likvärdig med alteplas beträffande reduktion av mortalitet (6,2 % för båda behandlingarna efter 30

dagar, övre gräns för 95%-konfidensintervall för relativ riskkvot 1,124) och att användning av

tenecteplas innebär signifikant lägre incidens extrakraniella blödningar (26,4% jämfört med 28,9%,

p=0,0003) vilket leder till ett signifikant lägre behov av transfusioner (4,3% jämfört med 5,5%,

p=0,0002). Intrakraniella blödningar förekom hos 0,93% i tenecteplasgruppen och 0,94% i

alteplasgruppen.

Begränsade kliniska och angiografiska data talar för att patienter med hjärtinfarkt kan behandlas

framgångsrikt, även när behandlingen påbörjats senare än 6 timmar efter symtomdebut.

ASSENT-4

Studien ASSENT-4 PCI lades upp för att utvisa om 4000 patienter med stor hjärtinfarkt som

förbehandlades med full dos tenecteplas och samtidigt en engångsbolus med upp till 4000 IE

ofraktionerat heparin administrerat före primär PCI under 60-180 minuter leder till bättre resultat än

primär PCI enbart. Studien avslutades i förtid när 1667 patienter hade randomiserats. Anledningen var

en numerärt högre mortalitet i den PCI-grupp som fick tenecteplas. Förekomsten av primär endpoint,

sammansatt av död eller kardiogen chock eller kronisk hjärtinsufficiens inom 90 dagar, var signifikant

högre i gruppen som fick försöksmedicineringen med tenecteplas omedelbart följd av rutinmässig PCI:

18,6% (151/810) jämfört med 13,4% (110/819) i gruppen som enbart behandlades med PCI, p=0,0045.

Denna signifikanta skillnad mellan grupperna beträffande primär endpoint efter 90 dagar, fanns redan

under sjukhusperioden och efter 30 dagar.

Numeriskt visade alla delar av den kliniskt sammansatta endpointen fördel för behandlingen med

enbart PCI: Dödsfall: 6,7% jämfört med 4,9% p=0,14, kardiogen chock: 6,3% jämfört med 4,8%

p=0,19, kronisk hjärtinsufficiens: 12,0% jämfört med 9,2% p=0,06. Sekundära endpoints, reinfarkt och

upprepad revaskularisering av behandlade kärl, ökade signifikant i gruppen som behandlats med

tenecteplas: reinfarkt: 6,1% jämfört med 3,7% p=0,0279, upprepad revaskularisering av behandlade

kärl: 6,6% jämfört med 3,4% p=0,0041. Följande biverkningar förekom oftare med tenecteplas före

PCI: intrakraniell blödning: 1% jämfört med 0% p=0,0037, stroke: 1,8% jämfört med 0% p<0,0001,

större blödning: 5,6% jämfört med 4,4% p=0,3118, mindre blödning: 25,3% jämfört med 19,0%

p=0,0021, blodtransfusioner: 6,2% jämfört med 4,2% p=0,0873, abrupt slutning av kärl: 1,9% jämfört

med 0,1% p=0,0001.

STREAM-studien

STREAM-studien var utformad för att utvärdera effekt och säkerhet av en farmakoinvasiv strategi

jämfört med en strategi med primär PCI hos patienter med akut ST-höjningsinfarkt inom 3 timmar

från symtomdebut, vilka inte kunde genomgå primär PCI inom en timme från första medicinska

kontakt. Den farmakoinvasiva strategin bestod i tidig fibrinolytisk behandling med en bolusdos

tenecteplas samt ytterligare trombocythämmande och antikoagulationsbehandling följt av angiografi

inom 6-24 timmar eller s.k. rescue koronarintervention.

Studiepopulationen bestod av 1 892 patienter som randomiserades genom ett interaktivt

talsvarssystem. Den primära endpointen, sammansatt av död eller kardiogen chock eller hjärtsvikt eller

re-infarkt inom 30 dagar, observerades hos 12,4 % (116/939) för den farmakoinvasiva

behandlingsarmen jämfört med 14,3 % (135/943) i den primära PCI-armen (relativ risk 0,86 (0,68-

1,09)).

Enskilda komponenter från den primära sammansatta endpointen för den farmakoinvasiva strategin

respektive primär PCI observerades med följande frekvenser:

Farmakoinvasiv

(n=944)

Primär PCI

(n=948)

p

Sammansatt död, chock, hjärtsvikt,

reinfarkt

Mortalitet oavsett orsak

Kardiogen chock

Hjärtsvikt

Re-infarkt

116/939 (12,4%)

43/939 (4,6%)

41/939 (4,4%)

57/939 (6,1%)

23/938 (2,5%)

135/943 (14,3%)

42/946 (4,4%)

56/944 (5,9%)

72/943 (7,6%)

21/944 (2,2%)

0,21

0,88

0,13

0,18

0,74

Hjärtdöd

31/939 (3,3%)

32/946 (3,4%)

0,92

Den observerade incidensen större och mindre extrakraniella blödningar var liknande inom båda

grupperna:

Farmakoinvasiv

(n=944)

Primär PCI

(n=948)

p

Större extrakraniell blödning

61/939 (6,5%)

45/944 (4,8%)

0,11

Mindre extrakraniell blödning

205/939 (21,8%)

191/944 (20,2%)

0,40

Incidens av total stroke och intrakraniell blödning

Farmakoinvasiv

(n=944)

Primär PCI

(n=948)

p

Total stroke (alla typer)

15/939 (1,6%)

5/946 (0,5%)

0,03*

Intrakraniell blödning

Intrakraniell blödning efter ändring av

studieprotokollet till halverad dos för

patienter ≥ 75 år:

9/939 (0,96%)

4/747 (0,5%)

2/946 (0,21%)

2/758 (0,3%)

0,04**

0,45

* incidensen i båda grupper är de som förväntas hos STEMI-patienter som behandlas med fibrinolytika

eller primär PCI (som observerats i tidigare studier).

** incidensen i den farmakoinvasiva gruppen är som förväntad för fibrinolys med tenecteplas (som

observerats i tidigare studier).

Efter halveringen av tenecteplasdosen hos patienter ≥ 75 år observerades ingen ytterligare intrakraniell

blödning (0 av 97 patienter) (95% KI: 0,0-3,7) mot 8,1% (3 av 37 patienter) (95% KI: 1,7-21,9) innan

dosreduktion. Gränserna för konfidensintervallet för de observerade incidenserna före och efter

dosreduktion överlappar.

Hos patienter ≥ 75 år var den observerade incidensen för sammansatt primär endpoint för

farmakoinvasiv strategi jämfört med primär PCI följande: Före dosreduktion 11/37 (29,7%) (95% KI:

15,9-47,0) mot 10/32 (31,3%) (95% KI: 16,1-50,0), efter dosreduktion: 25/97 (25,8%) (95% KI: 17,4-

35,7) mot 25/88 (24,8%) (95% KI: 19,3-39,0). Gränserna för konfidensintervallet för de observerade

incidenserna före och efter dosreduktion överlappar för båda grupperna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption och distribution

Tenecteplas är ett intravenöst tillfört, rekombinant protein som aktiverar plasminogen.

Efter intravenös bolusdos på 30 mg tenecteplas hos patienter med akut hjärtinfarkt, beräknas den

initiala plasmakoncentrationen av tenecteplas vara 6,45± 3,60 µg/ml (medelvärde ±

standardavvikelse). Distributionsfasen representerar 31% ± 22% till 69% ± 15% (medelvärde ±

standardavvikelse) av den totala AUC efter administration av doser mellan 5 och 50 mg.

Data beträffande fördelning till vävnader har erhållits genom studier av radioaktivt märkt tenecteplas i

råttor. Tenecteplas distribuerades framförallt till levern. Det är inte känt om eller i vilken utsträckning

tenecteplas binds till plasmaproteiner hos människan. Medelresidenstiden (MRT, mean residence

time) i kroppen är ungefär 1 timme och genomsnittliga (± standardavvikelse) distributionsvolymen vid

steady state (V

d,ss

) låg mellan 6,3 ± 2 liter till 15 ± 7 liter.

Metabolism

Tenecteplas avlägsnas från cirkulationen genom bindning till specifika receptorer i levern följt av

nedbrytning till små peptider. Bindningen till hepatiska receptorer är dock reducerad jämfört med

kroppseget t-PA, vilket resulterar i en förlängd halveringstid.

Eliminering

Efter en intravenös bolusdos av tenecteplas till patienter med akut hjärtinfarkt, uppvisade tenecteplas-

antigen en bifasisk elimination från plasma. Clearance av tenecteplas är inte dosberoende inom det

terapeutiska dosintervallet. Den initiala, dominerande halveringstiden är 24 ± 5.5 min (medelvärde ±

S.D.), vilket är 5 gånger längre än för kroppseget t-PA. Terminal halveringstid är 129 ± 87 min och

plasma clearance är 119 ± 49 ml/min.

Läs hela dokumentet

EMA/283978/2014

EMEA/H/C/306

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Metalyse

tenekteplas

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Metalyse.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas

Vad är Metalyse?

Metalyse är pulver och en vätska som bereds till en injektionvätska, lösning. Det innehåller den aktiva

substansen tenekteplas.

Vad används Metalyse för?

Metalyse används för att behandla vuxna med misstänkt akut myokardinfarkt (hjärtinfarkt) inom sex

timmar efter att de första symtomen uppträder. Det används för att lösa upp blodproppar som bildats i

blodkärl som försörjer hjärtat.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Metalyse?

Metalyse ska förskrivas av läkare med erfarenhet av trombolytisk behandling (behandling för att lösa

upp blodproppar). Behandling med Metalyse ska påbörjas så snart som möjligt efter att symtom på

hjärtinfarkt uppträder. Metalyse ges som engångsinjektion i en ven under cirka tio sekunder. Dosen

justeras efter patientens vikt (se bipacksedeln).

Förutom Metalyse ska patienten även behandlas med andra läkemedel som används för att förebygga

blodproppar, till exempel aspirin och heparin.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur verkar Metalyse?

Den aktiva substansen i Metalyse, tenekteplas, är en modifierad form av ett naturligt enzym, human

plasminogenaktivator, som kroppen använder för att bryta ned blodproppar. Det verkar genom att

omvandla ett protein i blodpropparna som kallas plasminogen till dess aktiva form, plasmin, som

bryter ned fiberproteinet som håller ihop blodproppen. När blodproppen har brutits ned kan blodet

lättare flöda in i hjärtmuskeln. Det gör att hjärtat kan fortsätta fungera och hjälper till att rädda

patientens liv.

Tenekteplas framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det

framställs av en cell som har fått en gen (DNA) som gör det möjligt för cellen att producera

substansen.

Hur har Metalyse undersökts?

Metalyse jämfördes med alteplas (ett annat läkemedel som används för att behandla hjärtinfarkter) i

en huvudstudie på omkring 17 000 vuxna som fått en hjärtinfarkt. Patienterna fick något av

läkemedlen inom sex timmar från att deras symtom uppträtt och dessutom antingen aspirin eller

heparin. Huvudeffektmåttet var antalet patienter som levde 30 dagar efter behandlingen.

Vilken nytta har Metalyse visat vid studierna?

Metalyse var lika effektivt som alteplas när det gällde att hålla patienterna vid liv efter en hjärtinfarkt.

Omkring 94 procent av patienterna som fick något av läkemedlen levde 30 dagar efter behandlingen.

Vilka är riskerna med Metalyse?

Den vanligaste biverkningen som orsakades av Metalyse var hemorragi (blödning). De vanligaste

blödningarna (uppträder hos 1-10 patienter av 100) är epistaxis (näsblod), gastrointestinal blödning

(blödning i magen eller tarmen), ekkymos (blödning under huden), urogenital blödning (blödning från

urinvägarna eller från det genitala området), blödning vid injektionsstället och blödning på

punktionsstället. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Metalyse finns i

bipacksedeln.

Metalyse ska inte ges till personer som har fått en anafylaktisk reaktion (en svår, livshotande allergisk

reaktion) på tenekteplas, gentamicin (ett innehållsämne i läkemedlet) eller något annat innehållsämne.

Om behandling är nödvändig för dessa patienter måste utrustning för återupplivning finnas lätt

åtkomlig. Metalyse ska inte ges till patienter som har eller nyligen haft blödningsproblem eller

genomgått större operationer, eller som har en sjukdom som kan orsaka blödningar (t.ex.

genomgången stroke eller mycket högt blodtryck). En fullständig förteckning över restriktioner finns i

bipacksedeln.

Varför har Metalyse godkänts?

CHMP noterade att även om Metalyse var lika effektivt som alteplas när det gällde att förebygga

dödsfall orsakade det färre allvarliga blödningar, vilket innebar att det krävdes färre blodtransfusioner.

Baserat på detta och på andra tillgängliga data fann kommittén att nyttan med Metalyse är större än

riskerna och rekommenderade att Metalyse skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Metalyse

Den 23 februari 2001 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Metalyse

som gäller i hela EU.

Metalyse

EMA/283978/2014

Sida 2/3

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Metalyse finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2014.

Metalyse

EMA/283978/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen