Metadon Orion 10 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

11-09-2018

Aktiva substanser:
metadonhydroklorid
Tillgänglig från:
Orion Corporation
ATC-kod:
N07BC02
INN (International namn):
methadone hydrochloride
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
metadonhydroklorid 10 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 x 1 tabletter; Blister, 15 x 1 tabletter; Blister, 20 x 1 tabletter; Blister, 25 x 1 tabletter; Blister, 30 x 1 tabletter; Blister, 35 x 1 tabletter; Blister, 40 x 1 tabletter; Blister, 45 x 1 tabletter; Blister, 50 x 1 tabletter; Blister, 55 x 1 tabletter; Blister, 60 x 1 tabletter; Blister, 65 x 1 tabletter; Blister, 70 x 1 tabletter; Blister, 75 x 1 tabletter; Blister, 80 x 1 tabletter; Blister, 85 x 1 tabletter; Blister, 90 x 1 tabletter; Blister, 95 x 1 tabletter; Blister, 100 x 1 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54801
Tillstånd datum:
2017-03-31

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Metadon Orion 5 mg tabletter

Metadon Orion 10 mg tabletter

Metadon Orion 20 mg tabletter

metadonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Metadon Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Metadon Orion

Hur du använder Metadon Orion

Eventuella biverkningar

Hur Metadon Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Metadon Orion är och vad det används för

Metadon Orion är ett morfinliknande läkemedel som används för att behandla svår smärta som endast får

tillräcklig effekt av opioida smärtstillande läkemedel, vid avvänjning av drogberoende och för behandling av

abstinenssymtom från heroin.

Metadonhydroklorid som finns i Metadon Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Metadon Orion

Använd inte Metadon Orion:

om du är allergisk mot metadonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du använder, eller de senaste 2 veckorna har använt, monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

(läkemedel som används för att behandla depression och Parkinsons sjukdom).

om du har hjärnskador eller förhöjt tryck i hjärnan (rådfråga läkaren om detta). Detta kan ge dig svår

huvudvärk.

om du har svåra abstinensbesvär från alkohol

om du har hjärtsvikt

om du har andningsbesvär

Metadon Orion får inte ges till barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metadon Orion om du:

har underaktiv sköldkörtel (hypotyreos, myxödem) eller ökad aktivitet av prostata (prostataförstoring)

har astma eller andningsbesvär

har leversjukdom

har njur- eller gallsten

har inflammatorisk tarmsjukdom eller stopp i tarmen

är äldre och/eller har hjärtkärlsjukdom finns en ökad risk för lågt blodtryck och svimning

nyligen har haft en skallskada eller förhöjt tryck i hjärnan

har eller har haft oregelbunden hjärtrytm

har eller har haft hjärtsjukdom

i din släkt har någon som dött plötsligt utan orsak

har låga nivåer av kalium, natrium eller magnesium

Du bör undvika att ta Metadon Orion med andra läkemedel med lugnande effekt som kallas barbiturater

(t.ex. tiopental), bensodiazepiner (t.ex. midazolam) som används som t.ex. sömnmedel, eller med andra

smärtstillande läkemedel av opioidtyp (t.ex. nalbufin). Detta eftersom användning av dessa samtidigt kan öka

effekten eller biverkningarna av metadon.

Barn är känsligare för metadon än vuxna. Därför kan förgiftning uppkomma vid mycket låga doser. För att

undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet ska du förvara det på en säker

plats, utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Metadon Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

inte

Metadon Orion samtidigt eller inom 2 veckor efter intag av monoaminoxidashämmare (MAO-

hämmare).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel

eftersom effekten

av dem tillsammans med metadon kan vara farlig

läkemedel som används för att behandla hjärtproblem (t.ex. kinidin, verapamil och spironolakton)

läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (t.ex rifampicin, klaritromycin, erytromycin

och telitromycin)

läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive hiv (t.ex. nevirapin, efavirenz,

amprenavir, delavirdin, zidovudin, stavudin, didanosin, ritonavir, nelfinavir, saqvinavir och lopinavir)

den typ av läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva läkemedel (t.ex. klomipramin,

nortriptylin, desipramin)

antipsykotiska läkemedel av fentiazintyp (t.ex. perfenazin, tioridazin)

antipsykotiska läkemedel (risperidon)

läkemedel som används för att behandla problem med hjärtrytmen (t.ex. propafenon och flekainid)

läkemedel för behandling av ADHD (atomoxetin)

läkemedel mot t.ex. högt blodtryck eller hjärtsjukdom som hör till gruppen betareceptorblockerare

(metoprolol)

läkemedel mot bröstcancer (tamoxifen)

läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (t.ex. flukonazol, itrakonazol och

ketokonazol)

läkemedel som används för att behandla depression eller ångest (t.ex. selektiva

serotoninåterupptagshämmare såsom fluoxetin och fluvoxamin, nefazodon) eller (traditionella)

växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört

antipsykotiska läkemedel för behandling av psykisk sjukdom

Sömnmedel (för insomningsbesvär, inklusive narkosläkemedel)

kosttillskott och livsmedel såsom askorbinsyra (C-vitamin) och grapefruktjuice

läkemedel mot drogberoende som hör till gruppen opioidantagonister (naloxon, naltrexon, buprenorfin)

loperamid och difenoxylat (läkemedel mot diarré)

opioidläkemedel som är starka smärtstillande läkemedel (t.ex. nalbufin)

läkemedel som används för att behandla epilepsi (t.ex. fenytoin, fenobarbital och karbamazepin).

läkemedel som används för att behandla inflammation eller läkemedel som minskar aktiviteten av

immunförsvaret och t.ex. används efter transplantation (t.ex. dexametason och ciklosporin).

Samtidig användning av Metadon Orion och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär

såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter

(andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning

endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Metadon Orion samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden

begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det

kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som

är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Metadon Orion med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol när du behandlas med detta läkemedel. Metadon Orion och alkohol kan reagera med

varandra och öka varandras effekt. Drick inte grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel, det kan förändra

effekten av läkemedlet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det rekommenderas inte att använda metadon under förlossningsarbete. Amning är möjlig om du tar 20 mg

dagligen eller mindre av Metadon Orion. Om du är gravid eller ammar ska du endast ta Metadon Orion efter

att du har talat med läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner under behandlingen. Metadon påverkar koordinationen mellan hjärna

och kroppsrörelser, så förmågan att köra bil eller använda maskiner kan vara allvarligt påverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metadon Orion innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar

detta läkemedel.

3.

Hur du använder Metadon Orion

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Läkaren talar om hur mycket Metadon Orion du ska ta och hur ofta du ska ta läkemedlet. Det är viktigt att du

inte tar mer än den dos som du och din läkare kommit överens om. Det individuella behovet kan vara olika.

Ändring eller avbrytande av behandling ska endast ske i samråd med läkare.

Svåra smärtor

Den vanliga startdosen är 5 mg 1-3 gånger/dag. Därefter kan dosen ökas långsamt. Fortsatt bestämning av

den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under behandlingens gång genomförs av

behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Patienter som redan tidigare tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, 5-20 mg 2-3

gånger/dag. Eftersom man tar deras tidigare erfarenhet av opioidbehandling i beaktande.

Abstinenssymtom

Rekommenderad startdos är 20 mg. Beroende på effekten kan läkaren besluta att ge dig ytterligare en dos på

20 mg efter 3-4 timmar. Behandlingen kan fortsätta med en daglig dos på 30-50 mg metadon. Denna dos kan

sänkas långsamt under en period på ca tre veckor.

Drogberoende

För patienter som står på ett underhållsbehandlingsprogram, bestäms startdosen på ett liknande sätt som för

behandling av abstinenssymtom (se ovan). Den rekommenderade dagliga dosen är cirka 60 mg och

behandlingstiden är ungefär 6 månader.

Nedsatt njurfunktion

: Det kan vara nödvändigt att ändra dosen. Följ läkarens anvisningar.

Nedsatt leverfunktion

: Det kan vara nödvändigt att minska dosen. Följ läkarens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Metadon Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara svårighet att andas, extrem trötthetskänsla, svimning, koma, små pupiller

(knappnålspupiller), muskelsvaghet, låg kroppstemperatur, långsam puls, lågt blodtryck, hjärtattack eller

chock.

Om du har glömt att ta Metadon Orion

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Om du har glömt att ta en dos, ta nästa dos vid

den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Tala om för läkaren att du

glömde en dos.

Om du slutar att använda Metadon Orion

Du ska endast avbryta eller avsluta behandlingen efter att du talat med din läkare. Du ska inte plötsligt sluta

ta Metadon Orion, eftersom du kan få abstinenssymtom som t.ex. sömnlöshet, rinnande näsa, rinnande ögon,

aptitlöshet, diarré och smärtor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

illamående eller kräkningar

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

viktökning

ansamling av vatten i kroppen (vattenretention)

förstoppning

upprymdhet (eufori), att man ser eller hör saker som inte är verkliga (hallucinationer)

en känsla av yrsel eller att man snurrar

dimsyn, små pupiller (knappnålspupiller)

dåsighet eller trötthet

hudutslag och svettningar

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

minskad aptit

andningssvårigheter (även hosta)

muntorrhet, inflammation i tungan

nedstämdhet (dysfori), oro, sömnsvårigheter, förvirring, minskad sexlust

huvudvärk och svimning

lågt blodtryck

klåda, nässelutslag och hudutslag

svullna ben, svaghet

kramp i gallvägarna (ger magont)

ansiktsrodnad

svårighet att kissa

svårighet att få eller bibehålla erektion, menstruationsstörningar

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

hjärtproblem, långsammare puls, hjärtklappning

Har rapporterats

(förekommer hos okänt antal användare)

:

brist på kalium eller magnesium i blodet

minskat antal blodplättar i blodet

förändrat smaksinne

beroende och humörsvängningar

frusenhet, ansamling av vatten i kroppen

blodtrycksfall, hjärtstillestånd

Långvarig användning av Metadon Orion kan, liksom andra opiater, leda till beroende (missbruk).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Metadon Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 5 mg, 10 mg eller 20 mg.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg tabletter:

Vit till benvit, platt tablett med en diameter på cirka 6,0 mm och märkt med ”5” på ena sidan.

10 mg tabletter:

Vit till benvit, platt tablett med en diameter på cirka 7,0 mm och märkt med ”10” på ena sidan.

20 mg tabletter:

Vit till benvit, platt tablett med en diameter på cirka 9,0 mm och märkt med ”20” på ena sidan.

PVC/aluminium endos-blisterförpackningar: 10 x 1, 15 x 1, 20 x 1, 25 x 1, 30 x 1, 35 x 1, 40 x 1, 45 x 1, 50

x 1, 55 x 1, 60 x 1, 65 x 1, 70 x 1, 75 x 1, 80 x 1, 85 x 1, 90 x 1, 95 x 1 och 100 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Finland

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederländerna

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-10

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Metadon Orion 5 mg tabletter

Metadon Orion 10 mg tabletter

Metadon Orion 20 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 tablett innehåller 5 mg, 10 mg eller 20 mg metadonhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

5 mg: 1 tablett innehåller 47,3 mg laktos monohydrat

10 mg: 1 tablett innehåller 94,6 mg laktos monohydrat

20 mg: 1 tablett innehåller 189,2 mg laktos monohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tabletter

Metadon Orion 5 mg tabletter:

Vit till benvit, platt tablett med en diameter på cirka 6,0 mm och märkta med ”5” på andra sidan.

Metadon Orion 10 mg tabletter:

Vit till benvit, platt tablett med en diameter på cirka 7,0 mm och märkta med ”10” på andra sidan.

Metadon Orion 20 mg tabletter:

Vit till benvit, platt tablett med en diameter på cirka 9,0 mm och märkta med ”20” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Metadon Orion är indicerat för:

svår och mycket svår smärta, då korttidsbehandling inte är möjlig;

behandling av abstinenssyndrom vid behandling av heroin/opioidberoende

underhållsbehandling till opioidberoende patienter för vilka abstinensbesvär bör undvikas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Smärttillstånd

Doseringen ska anpassas och utvärderas med avseende på effekt till den enskilde individen.

Dos för opioidnaiv patient:

När oralt metadon används till patienter som inte redan har behandlats med opioider, är den vanliga

startdosen 5 mg 1-3 ggr/dag. Därefter sker långsam titrering till effekt. Titreringen bör pågå under

flera veckor. Initialdosen bör utvärderas noggrant innan dosökning påbörjas.

Då risk för att mycket allvarliga hjärtbiverkningar är dosberoende bör daglig dos av metadon i

normalfallet inte överstiga 100 mg/dag. Behandling med högre doser bör förbehållas läkare med stor

erfarenhet av metadonbehandling.

Vid initiering av metadonbehandling kan mer frekvent administrering vara nödvändig för att bibehålla

adekvat analgetisk effekt. Vid sådan administrering är det nödvändigt med extrem noggrannhet för

utvärdering av behandlingseffekten och för att undvika överdosering, beaktande den långa

halveringstiden för metadon.

Vid upprepad dosering föreligger, speciellt för opioidnaiv patient, en ökad risk för allvarliga

biverkningar.

Dos för ej opioidnaiv patient:

Initialdos: 5-20 mg 2-3 ggr/dag. Därefter sker långsam titrering i steg om 5 mg till en maximal

dygnsdos av 100 mg. Vid behov kan 5 mg tabletten ersättas av eller kombineras med Metadon Orion

20 mg tablett.

Då risk för att mycket allvarliga hjärtbiverkningar är dosberoende bör daglig dos av metadon i

normalfallet inte överstiga 100 mg/dag. Behandling med högre doser bör förbehållas läkare med stor

erfarenhet av metadonbehandling.

Vid initiering av metadonbehandling kan mer frekvent administrering vara nödvändig för att bibehålla

adekvat analgetisk effekt. Vid sådan administrering är det nödvändigt med extrem noggrannhet för

utvärdering av behandlingseffekten och för att undvika överdosering, beaktande den långa

halveringstiden för metadon.

Behandling av abstinenssymtom

Förskrivning av metadon görs på särskilda beroendekliniker med anledning av de stora risker som

ingår i behandlingen. I fall där detta inte är möjligt bör kontakt tas med närmaste beroendeklinik.

Initialdosen bestäms utifrån abstinenssymtomens svårighetsgrad. Vanligen 20 mg oralt. Beroende på

minskning av abstinenssymtom: t.ex. pulssänkning, pupilldilatation, hyperperistaltik och resning av

kroppshår, kan ytterligare 20 mg ges oralt efter 3-4 timmar. Behandlingen kan fortsätta med 30-50 mg

metadon oralt dagligen som minskas långsamt under cirka 3 veckor.

Underhållsbehandling

Initial kommentar; se “Behandling av abstinenssymtom”. Initialdosen ställs in på samma sätt som vid

behandling av abstinenssymtom. Den dagliga dosen är 50-100 mg, vanligen 60 mg. Vanlig

behandlingstid är 6 månader. Nedtrappning och utsättning bör övervägas när fysiska och psykosociala

förhållanden har förbättrats.

Nedsatt leverfunktion

Kronisk viral hepatit förekommer ofta hos sprutnarkomaner. Särskild försiktighet bör iakttas om

metadon måste användas hos patienter med nedsatt leverfunktion. Hos patienter med levercirros

fördröjs den metaboliska nedbrytningen av metadon och första passageeffekten minskar. Detta kan

resultera i högre plasmanivåer av metadon. Metadon bör administreras i en lägre dos än den normalt

rekommenderade och patientens svar bör användas som vägledning för vidare dosering.

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet bör iakttas vid användning av metadon hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Dosintervallet bör förlängas till ett minimum av 32 timmar om den glomerulära filtrationshastigheten

(GFR) är 10-50 ml/min och till ett minimum av 36 timmar om GFR är lägre än 10 ml/min, om

metadon tas en gång dagligen som substitutions/underhållsbehandling för abstinenssymtom.

En lägre initial dos av metadon rekommenderas beroende på kliniskt svar och graden av nedsatt

njurfunktion tillsammans med långsammare dostitrering.

Dosintervallet bör förlängas till ett minimum av 8 timmar om den glomerulära filtrationshastigheten

(GFR) är 10-50 ml/min och till ett minimum av 12 timmar om GFR är lägre än 10 ml/min om metadon

tas flera gånger dagligen mot smärta. En lägre initial dos av metadon rekommenderas beroende på

kliniskt svar och graden av nedsatt njurfunktion tillsammans med långsammare dostitrering.

Autoinduktion och tolerans

Det bör noteras att patienter utvecklar autoinduktion av leverenzymer, vilket leder till snabbare

elimination av metadon. Dessutom kommer patienter att utveckla tolerans med tiden. Flera

dosjusteringar kan bli nödvändiga för att bibehålla optimal effekt.

Pediatrisk population

Metadon får inte ges till barn (se avsnitt 4.3).

Äldre

Försiktighet bör iakttas vid användning av metadon hos äldre patienter då dosregimen kan behöva

reduceras eller anpassas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Obstruktiva tillstånd i luftvägarna och cyanos.

Hjärnskada, förhöjt intrakraniellt tryck och delirium tremens.

Hjärtsvikt.

Andningsdepression.

Samtidig administrering av MAO-hämmare eller administrering inom 2 veckor efter avslutad

behandling med MAO-hämmare.

Barn.

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighet tillråds och lägre doser måste ges till patienter med hypotyreoidism, myxödem,

prostatahyperplasi, leversjukdom och patienter med astma eller minskad lungkapacitet (se

även avsnitt 4.3).

Barn är mer känsliga än vuxna och därför kan även en mycket låg dos ge förgiftning.

Patienter ska göras medvetna om att metadon ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hos patienter med njur- eller gallstenar kan det vara nödvändigt att administrera atropin eller

annat spasmolytikum profylaktiskt.

Äldre patienter och patienter med kardiovaskulär sjukdom löper ökad risk att drabbas av

hypotoni och synkope.

Samtidig administrering av andra opiater, alkohol, barbiturater, benzodiazepiner eller andra

psykoaktiva läkemedel med starkt sederande effekt, kan öka både effekten och biverkningar

av metadon, och bör därför undvikas.

Serumkoncentrationen av metadon kan öka upp till två timmar efter administrering, och det är

viktigt att patienten observeras efter tecken på överdosering och andra allvarliga reaktioner.

Under titreringsperioden bör övervägas att observera patienten efter intag av läkemedlet, för

att kunna upptäcka eventuella oönskade reaktioner.

Försiktighet bör iakttas hos patienter som lider av skallskador eller andra tillstånd som

framkallar ökat intrakraniellt tryck.

Metadon bör inte användas av patienter med paralytisk ileus och akut buk och försiktighet bör

iakttas vid obstruktiv och inflammatorisk tarmsjukdom.

Fall av förlängt QT-intervall och ”torsade de pointes” har rapporterats under behandling med

metadon, speciellt vid höga doser (>>100 mg/dygn). Metadon bör administreras med

försiktighet till patienter som löper risk att utveckla förlängt QT-intervall, t ex i fall av:

anamnes av störningar i hjärtats överledning

framskriden hjärtsjukdom eller ischemisk hjärtsjukdom

förekomst av plötslig död vid unga år i familjen

elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesiumi)

samtidig behandling med läkemedel som eventuellt kan ge QT- förlängning

samtidig behandling med läkemedel som kan orsaka elektrolytrubbningar

samtidig behandling med CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.5)

Hos patienter med kända riskfaktorer för QT-förlängning, speciellt hos kvinnor, bör

EKG-övervakning övervägas.

Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel:

galaktosintolerans, till exempel galaktosemi eller glukos- galaktosmalabsorption.

Risker med samtidig användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel:

Samtidig användning av Metadon Orion och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller

liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av

dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel till patienter för

vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Metadon

Orion samtidigt med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och

behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering.

I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare om

att vara uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

P-glykoproteinhämmare: Metadon är ett substrat för P-glykoprotein; alla läkemedel som hämmar P-

glykoprotein (kinidin, verapamil, ciklosporin) kan därför höja serumkoncentrationsnivån av metadon.

Den farmakodynamiska effekten av metadon kan också öka på grund av bättre passage över blod-

hjärnbarriären.

CYP3A4-isoenzyminducerare: Metadon är ett substrat till cytokrom P-450 isoenzym 3A4 (CYP 3A4)

(se avsnitt 5.2). Vid induktion av CYP3A4, kommer clearance av metadon att öka och plasmanivån av

metadon att sjunka. Inducerare av detta isoenzym (barbituater, karbamazepin, fenytoin, nevirapin,

rifampicin, efavirenz, amprenavir, spironolakton, dexametason, Hypericum perforatum

(Johannesört)), kan inducera hepatisk metabolism. Exempelvis, efter tre veckors behandling med 600

mg efavirenz dagligen, minskade medelvärdet av maximal koncentration och AUC med 48 %

respektive 57 %, hos patienter som behandlades med metadon (35-100 mg metadon per dag).

Konsekvenserna av enzyminduktion blir mer markanta om induceraren administreras efter det att

behandling med metadon redan påbörjats. Abstinenssymtom som en följd av sådana interaktioner har

rapporterats och följdaktligen kan det vara nödvändigt att öka dosen av metadon. Om behandling med

CYP3A4-inducerare avbryts bör dosen av metadon reduceras.

CYP3A4 isoenzymhämmare: Metadon är ett substrat till cytokrom CYP3A4 (se avsnitt 5.2). Vid

hämning av CYP3A4 kommer clearance för metadon att sjunka. Samtidig administrering av CYP3A4

hämmare (t ex kannabinoider, klaritromycin, delavirdin, erytromycin, flukonazol, grapefruktjuice,

selektiva serotoninåterupptagshämmare, itrakonazol, ketokonazol, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon

och telitromycin) kan resultera i ökade plasmakoncentrationer av metadon. Om dessa läkemedel

förskrivs till patienter som erhåller underhållsbehandling av metadon bör man vara medveten om

risken för överdosering.

Fluoxetin kan även hämma metadons metabolism vilket sannolikt beror på hämning av CYP2D6.

Didanosin och stavudin: Metadon försenar absorption och stimulerar första passage-metabolismen av

stavudin och didanosin med åtföljande minskning av biotillgängligheten för stavudin och didanosin.

Samtidig behandling av HIV-infektion: Vissa proteashämmare (amprenavir, nelfinavir,

lopinavir/ritonavir och ritonavir/saquinavir) förefaller sänka serumnivåerna av metadon. När ritonavir

ges ensamt har man sett en fördubbling av AUC för metadon. Plasmanivåerna av zidovudin (en

nukleosidanalog) ökar vid användning av metadon, efter både peroral och intravenös administrering

av zidovudin. Detta är mer markant när zidovudin ges peroralt än efter intravenös administrering.

Dessa iakttagelser orsakas sannolikt av en hämning av glukuronideringen av zidovudin och av den

därigenom minskade eliminationen av zidovudin. Under behandling med metadon måste patienterna

följas upp noga med avseende på tecken på toxiska effekter av zidovudin, som eventuellt kräver en

sänkning av zidovudindosen.

Produkter som påverkar urinens aciditet: Metadon är en svag bas. Surgörare av urin (såsom

ammoniumklorid och askorbinsyra) kan öka renalt clearance av metadon. Patienter som behandlas

med metadon rekommenderas att undvika produkter innehållande ammoniumklorid.

Metadon kan fördubbla serumnivåerna av desipramin, ett CYP2D6 substrat. Hämning av CYP2D6

kan leda till ökad plasmakoncentration av samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras av

detta enzym. Dessa inkluderar vissa tricykliska antidepressiva läkemedel (t ex klomipramin,

nortriptylin och desipramin), fentiazin-neuroleptika (t ex perfenazin och tioridazin), risperidon,

atomoxetin, vissa Typ 1c-antiarrytmika (t ex propafenon och flekainid) samt metoprolol. Tamoxifen

är en pro-drug som kräver metabolisk aktivering genom CYPD6. Tamoxifen har en betydelsefull aktiv

metabolit, endoxifen, som bildas av CYP2D6 och som bidrar väsentligt till tamoxifens effekt.

Hämning av CYP2D6 av metadon kan leda till minskade plasmakoncentrationer av endoxifen.

Farmakodynamiska interaktioner

Opioidagonister/antagonister:

Opioidantagonister (naloxon och naltrexon) motverkar effekten av metadon och inducerar

abstinenssymtom.

Partiella agonister/antagonister (såsom nalbufin och buprenorfin) kan delvis öka den neurologiska

andningsdepressiva och hypotensiva effekten av metadon. Om dessa läkemedel används i

kombination med metadon kan de utlösa och förvärra neurologiska, respiratoriska och hypotensiva

effekter. De agonistiska eller antagonistiska effekterna beror på dosen av metadon och är mer

frekventa om dosen av metadon är låg eller medelhög. Dessa läkemedel kan framkalla

abstinenssymtom vid långtidsbehandling.

Sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel:

Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva

CNSdepressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas (se avsnitt

4.4).

På grund av toleransutveckling, är den ökade risken för andningsdepression av metadon endast

förekommande kort efter insättande av CNS-dämpande läkemedel.

Propulsionsdämpande läkemedel: Samtidig användning av metadon och propulsions-dämpande medel

(difenoxylat och loperamid) kan framkalla svårartad förstoppning och öka hämningen av det centrala

nervsystemet. Opioida smärtstillande medel, i kombination med antimuskarina medel, kan

åstadkomma svårartad förstoppning eller paralytisk ileus, särskilt vid långtidsbehandling.

Alkohol: Kan framkalla svårartad andningsdepression och hypotoni.

MAO-hämmare: Samtidigt administrering av MAO-hämmare kan resultera i förstärkt CNS- hämning,

allvarlig hypotoni och/eller andningsstillestånd.

Metadon kan orsaka QTc-förlängning och patienter som använder andra läkemedel som förlänger

hjärtats överledning eller som skulle kunna orsaka elektrolytavvikelser kan löpa större risk (se avsnitt

4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

När metadon ges till gravida kvinnor för behandling av opiatberoende finns risk för flera negativa

effekter på fostret och det nyfödda barnet. Begränsad data från användning av metadon under

graviditet hos människa påvisar ingen förhöjd risk för missbildningar.

Abstinenssymtom/andningsdepression kan inträffa hos nyfödda till mödrar som kroniskt behandlas

med metadon under graviditeten. En QT-prolongerande effekt efter maternell metadonexponering kan

inte uteslutes, och ett 12-avlednings EKG bör tas om det nyfödda barnet har bradykardi, takykardi

eller en oregelbunden hjärtrytm. Data från djurstudier har påvisat reproduktionstoxiska effekter (se

avsnitt 5.3). Det är allmänt tillrådligt att inte avgifta patienten, särskilt efter graviditetens 20:e vecka,

utan att ge underhållsbehandling med metadon. Användningen av Metadon Evolan oral lösning just

före och under förlossning rekommenderas ej på grund av risken för neonatal andningsdepression.

Amning

Metadon utsöndras i små mängder bröstmjölk, och har ett medelvärde för mjölk/plasmakvoten på 0,8.

Amning kan ske vid doser upp till 20 mg per dag. Vid högre doser måste fördelarna med amning

vägas emot de eventuella biverkningarna hos spädbarnet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner påverkas negativt av metadon. Användare av

metadon bör inte framföra fordon.

4.8

Biverkningar

De oönskade effekterna av metadonbehandling är i allmänhet densamma som vid behandling med

andra opioider. De vanligaste biverkningarna är illamående och kräkningar som har observerats hos

ungefär 20% av de patienter som går igenom metadon behandling i öppenvården, där återkopplingen

ofta är otillfredsställande.

Den allvarligaste biverkningen av metadon är andningsdepression, som kan uppstå under

stabiliseringsfasen. Apné, chock och hjärtstillestånd har förekommit.

Biverkningarna listade nedan är klassificerade efter frekvens och organsystem. Dessa biverkningar är

mer frekvent i icke opioidtoleranta individer. Frekvens grupperingar definieras enligt följande

konvention: Ingen känd (kan inte beräknas från tillgängliga data), Mycket vanliga (≥ 1 / 10),

vanliga (≥ 1 / 100 till <1 / 10), mindre vanliga (≥ 1 / 1 000 till <1 / 100), sällsynta (≥ 1 / 10

000, <1 / 1 000), mycket sällsynta (<1 / 10 000).

MedDRA

organklassificeringssystem

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd

Reversibel tromocytpeni

har rapporterats hos

opiodbehandlade patienter

med kronisk hepatit

MedDRA

organklassificeringssystem

Frekvens

Biverkning

Vanliga

Vätskeretention

Mindre vanliga

Anorexi

Metabolism och nutrition

Ingen känd

Hyopkalemi, hypomagnesi

Vanliga

Eufori, hallucinationer

Mindre vanlig

Dysfori, agitation,

insomnia, förvirring,

nedsatt libido

Psykiska störningar

Ingen känd

Beroende och

humörssvängningar

Vanliga

Sedation

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Huvudvärk, syncope

Ögon

Vanliga

Dimsyn, mios

Öron och balansorgan

Vanliga

Svindel

Sällsynta

Ventrikulär arytmi - VF, VT,

bradykardi, hjärtklappning,

fall av förlängt QT-intervall

och "torsade de pointes" har

rapporterats vid behandling

med metadon, speciellt vid

höga doser

Hjärtat

Ingen känd

Plötslig oförklarlig död,

hjärtstillestånd

Mindre vanliga

Ansiktsrodnad,

hypotension

Blodkärl

Ingen känd

Postural hypotension

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Mindre vanliga

Lungödem,

andningsdepression

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar

Vanliga

Förstoppning

Mindre vanliga

Muntorrhet, inflammation

av tungan

Magtarmkanalen

Ingen känd

Smakstörningar

MedDRA

organklassificeringssystem

Frekvens

Biverkning

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Gallvägsdyskinesi

Vanliga

Övergåeden utslag,

svettningar

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Klåda, urtikaria, andra utslag

och i mycket sällsynta fall

blödande urtikaria

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Urinretention, antidiuretisk

effekt

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga

Minskad potens och

amenorré

Vanliga

Trötthet

Mindre vanliga

Ödem i de nedre

extremiteterna, asteni,

ödem

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Ingen känd

Hypotermi

Undersökningar

Vanliga

Viktuppgång

Vid långtids användning av metadon, som vid underhållsbehandling, minskar biverkningarna

successivt och progressivt under en period av flera veckor dock kvarstår ofta förstoppning och

svettningar. Långvarig användning av metadon kan leda till morfinliknande beroende.

Abstinenssymtomen liknar de som observerats med morfin och heroin, men är mindre intensiva men

mer långvariga.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Förgiftningssymtom

Andningsdepression, depression av det centrala nervsystemet (från stupor till koma), hypotermi,

bradykardi, hypotoni och chock.

Fall med förlängt QT-intervall och ”torsade de pointes” har rapporterats under behandling med

metadon, särskild vid höga doser (>>100 mg/dygn).

Behandling vid förgiftning

Vid överdosering med metadon bör patienten ventileras vid behov. Naloxon bör administreras som

antidot.

Naloxon ges intravenöst med doseringen 5-10 mikrog/kg, upprepat var 10:e till 20:e minut vid behov.

Med tanke på metadonets långa eliminationshalveringstid och naloxonets korta halveringstid kan flera

administreringar bli nödvändiga.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid opioidberoende, ATC-kod: N07BC02

Verkningsmekanism

Metadon är en opioidagonist med effekt huvudsakligen på µ-receptorn. Racematets analgetiska effekt

är nästan helt tillmätbar l-isomeren, som är minst 10 gånger potentare som smärtstillare än d-

isomeren. D-isomeren har ingen signifikant effekt avseende respiratorisk depression, men har

antitussiva effekter.

Metadon har även en del agonistiska effekter på

- and

-opiatreceptorerna. Dessa effekter resulterar i

analgesi, respiratorisk depression, hostdämpning, illamående och kräkningar (via en effekt på

kemoreceptor-trigger-zonen) och förstoppning. En effekt på automotornervens kärna och kanske på

opioidreceptorer i pupillmusklerna framkallar pupillsammandragning.

Alla dessa effekter är reversibla med naloxon med pA2-värden som liknar dess antagonism vad gäller

morfin. Det orsakar en form av beroende av ”morfintyp”.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Metadon är en basisk och lipofil substans som nästan helt absorberas från magtarmkanalen. Tmax

varierar mellan 1,5 och 3 timmar. Dess biotillgänglighet är över 80 %. Steady state-tillstånd uppnås

inom 5-7 dagar. Distributionsvolymen för metadon är cirka 5 l/kg.

Distribution

Den farmakokinetiska profilen metadon är karakteriserad av utsträckt distribution. Ungefär 89 % av

metadonet som upptas av kroppen binds till proteiner. Metadon binds huvudsakligen till alfa-1-

glykoproteinsyra i plasma. Bindningen av metadon till utomvaskulära vävnadsproteiner är stark och

metadon ackumulerar i levern, njurarna och andra organ. Då frisättningen av metadon från perifer

vävnad till det centrala omloppet fortgår långsamt retarderas metadons clearance. Metadon passerar

placenta och utsöndras i bröstmjölk.

Metabolism

Metadon metaboliseras huvudsakligen genom N-demetylering (oxidation) via enzymer i levern. De

två huvudsakliga metaboliterna, 2-etyliden-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP) och 2-etyl-5-

metyl-3,3-difenylpyralin (EMDP), är biologiskt inaktiva. Metadon är huvudsakligen ett substrat till

cytokrom P-450 isoenzym 3A4 (CYP 3A4) och i mindre utsträckning till CYP 2D6 och CYP 2B6.

Många interaktioner äger rum genom inducering eller hämning av dessa CYP-enzymer (se avsnitt

4.5).

Eliminering

Eliminationen av metadon uppvisar hög variabilitet mellan individer. Uppskattningar av

elimineringshalveringstiden av metadon varierar mellan 19 och 55 timmar i olika studier. Relativt

korta halveringstider fanns i studier med kronisk administrering av metadon till en viss del på grund

av autoinduktion av eliminationen. Metadons clearance är inte dosrelaterad. 15-60 % av den totala

dosen av metadon utsöndras via urinen inom 96 timmar. Resterande fraktionen elimineras

huvudsakligen via gallan. Omfattningen av renalt clearance beror på urinens surhetsgrad. Mer

metadon utsöndras vid ett lägre pH-värde hos urinen.

Särskilda patientgrupper

Vad gäller metadonets kinetiska parametrar föreligger inga skillnader mellan män och kvinnor.

Eliminationen av metadon är nedsatt endast i ringa grad hos äldre (>65 år).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Metadon i höga doser orsakade missbildningar hos marsvin, hamster och mus, varvid de flesta

rapporter upptog exencefali och defekter hos det centrala nervsystemet. Missbildning av cervikalkotor

har emellanåt funnits hos möss. Utebliven slutning av neuralröret sågs hos kycklingembryo. Metadon

var inte teratogent hos råtta och kanin. Hos råtta fann man minskade kullar samt ökad dödlighet,

tillväxthämning, neurologiska beteendeeffekter och minskad vikt av hjärnan hos avkomman. Minskad

benbildning i fingrarna, bröstbenet och skallbenet sågs hos möss samt ett lägre antal foster per kull.

Inga karcinogenicitetsstudier har utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Cellulosa, mikrokristallin

Talk

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/aluminiumblister: 10 x 1, 15 x 1, 20 x 1, 25 x 1, 30 x 1, 35 x 1, 40 x 1, 45 x 1, 50 x 1, 55 x 1, 60

x 1, 65 x 1, 70 x 1, 75 x 1, 80 x 1, 85 x 1, 90 x 1, 95 x 1 och 100 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 54800

10 mg: 54801

20 mg: 54802

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-03-31

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-09-11

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen