Mestinon 60 mg Dragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-01-2021

Aktiva substanser:
pyridostigminbromid
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
N07AA02
INN (International namn):
pyridostigmine
Dos:
60 mg
Läkemedelsform:
Dragerad tablett
Sammansättning:
pyridostigminbromid 60 mg Aktiv substans; sackaros Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55951
Tillstånd datum:
2017-09-27

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Mestinon 10 mg tabletter

Mestinon 60 mg dragerade tabletter

pyridostigminbromid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Mestinon är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Mestinon

Hur du använder Mestinon

Eventuella biverkningar

Hur Mestinon ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Mestinon är och vad det används för

Mestinon hämmar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin, som förmedlar nervimpulser till

musklerna. Nervimpulserna kan då starkare påverka musklerna och få dem att fungera bättre.

Mestinon används vid Myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet), bristande rörelseförmåga i tarmen

(tarmatoni).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Mestinon

Använd inte Mestinon

om du är allergisk mot pyridostigminbromid eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har blockerad tarmpassage eller urinvägshinder.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mestinon

om du har andningsproblem (astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL))

om du har vissa problem med hjärtat, oregelbunden eller långsam puls, lågt blodtryck eller om

du nyligen har haft en blockering av hjärtats små blodkärl

om du har störning av det underliggande nervsystemet (vagotomi)

om du har magsår

om du har epilepsi eller parkinsonism (ett tillstånd med symtom som liknar parkinsons sjukdom)

om du har giftstruma

om du har nedsatt njurfunktion

om du opererat bort brässen (även kallad thymus)

Andra läkemedel och Mestinon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Mestinon tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att berätta fär din läkare om du tar följande läkemedel:

läkemedel som trycker ner immunförsvaret (immunosupprimerande läkemedel)

läkemedel som innehåller metylcellulosa

läkemedel som har kramplösande effekt på glatt muskulatur (atropin och hyoscin)

muskelavslappnande medel

vissa läkemedel mot infektion (aminoglykosidantibiotika)

bedövningsmedel (lokalbedövning samt vissa generella bedövningsmedel)

läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier har visat på effekter på fostret.

Mestinon skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Mestinon passerar över i modersmjölk. Moderns behov av behandling med Mestinon och fördelarna

med amning måste vägas mot de möjliga riskerna för barnet. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal

innan du använder detta läkemedel.

Fertilitet

Studier har inte visat några negativa effekter på förmågan att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Mestinon kan biverkningar som blodtrycksfall och synstörningar förekomma.

Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mestinon 10 mg tabletter innehåller laktos och Mestinon 60 mg dragerade tabletter innehåller

sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du använder Mestinon

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

Rekommenderad dos till vuxna:

Myasthenia gravis: 60-180 mg 3-6 gånger per dygn.

Tarmatoni: 60 mg med lämpliga tidsmellanrum, t ex var 4:e timme.

Effekten varar 3-6 timmar beroende på dosens storlek.

Mestinon bör tas med riklig mängd vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Mestinon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Patienter som har tagit för stor mängd Mestinon har fått följande symtom: andningssvikt, bukkramper,

muskelsammandragningar i luftstrupe och tarmvägg, diarré, svettningar, illamående och kräkningar,

ökad slem- eller salivproduktion, pupillförträngning. Muskelkramper, muskelsvaghet, förlamning,

muskelryckningar och allmän svaghet. Blodtrycksfall, långsam hjärtrytm och hjärtstillestånd kan också

förekomma samt effekter på centrala nervsystemet så som upprördhet, förvirring, talstörning,

nervositet, irritation, synhallucinationer, kramper och koma.

Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om du får något av de uppräknade symtomen.

Om du har glömt att ta Mestinon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett Mestinon.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Pupillförminskning, ökat tårflöde,

ackommodationsbesvär (svårigheter att läsa finstilt text och svårigheter att fokusera),

ögoninflammation, störd hjärtrytm, ökad slemproduktion i luftvägarna i samband med redan befintlig

lungsjukdom, andningssvårigheter, rinnande näsa, illamående, kräkningar, diarré, ökade tarmrörelser,

magsymtom (t.ex. obehaglig smärta, bukkramper), ökad saliv- och svettproduktion, muskelsvaghet,

små muskelryckningar, kramper, svårigheter att urinera, aptitlöshet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Yrsel, rastlöshet, svårigheter att

somna.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

: Hudutslag, håravfall vid

långtidsbehandling.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Hjärtrytmrubbning,

nässelfeber.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Prinzmetals angina (variant av kärlkramp

med spasmer i hjärtats kranskärl), hudrodnad (flushing), blodtrycksfall, svimning,

läkemedelsöverkänslighet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Mestinon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Mestinon 10 mg tabletter: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Mestinon 60 mg dragerade tabletter: Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pyridostigminbromid

Övriga innehållsämnen är:

Tabletter 10 mg:

laktosmonohydrat 30 mg, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid,

pregelatiniserad potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.

Dragerade tabletter 60 mg:

sackaros 162 mg, risstärkelse, talk, akacia, fast paraffin, flytande paraffin,

vattenfri kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse, povidon, pregelatiniserad potatisstärkelse,

magnesiumstearat, röd och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mestinon 10 mg tabletter är vita, bikonvexa

Mestinon 60 mg dragerade tabletter är beige, bikonvexa

Glasburk.

Förpackningsstorlekar:

Mestinon 10 mg: 250 tabletter

Mestinon 60 mg: 150 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

Tillverkare:

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U.

ul. Przemyslowa 2

Casanova 27-31

35-959 Rzeszów

08757 Corbera de Llobregat, Barcelona

Polen

Spanien

Denna bipacksedel godkändes senast

2019-07-05

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Mestinon 10 mg tabletter

Mestinon 60 mg dragerade tabletter

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller pyridostigminbromid 10 mg respektive 60 mg.

Hjälpämne(n) med känd effekt

10 mg tabletter: 30 mg laktosmonohydrat per tablett.

60 mg tabletter: 162 mg sackaros per dragerad tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Dragerad tablett

Mestinon 10 mg tabletter är vita, bikonvexa

Mestinon 60 mg dragerade tabletter är beige, bikonvexa

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Myasthenia gravis. Tarmatoni.

4.2

Dosering och administreringssätt

Myastenia gravis:

Individuell dos och doseringsintervall. Vanlig dos vid lindrig till medelsvår

sjukdom är 60-180 mg 3-6 gånger dagligen. Vid svår sjukdom kan betydligt högre doser

erfordras.

Vid peroral tillförsel är 60 mg pyridostigmin ekvivalent med 7,5 mg ambenon. Barn behöver

ofta nästan lika stora doser som vuxna.

Tarmatoni:

60 mg 1-4 gånger dagligen.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion bör dygnsdosen minskas och behandlingen bör

baseras på titrering av dos mot effekt.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för pyridostigmin hos patienter med nedsatt

leverfunktion.

Administreringssätt

Mestinon bör tas med riklig mängd vatten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

Mekanisk ileus eller urinvägsobstruktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Extrem försiktighet krävs vid administrering av Mestinon till patienter med obstruktiva

lungsjukdomar som bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Försiktighet ska också iakttas hos patienter med:

- arytmier som brakykardi och AV-block (äldre patienter kan vara mer känsliga för dysrytmier

än unga vuxna)

- nylig koronarocklusion

- hypotension

- vagotoni

- peptiskt magsår

- epilepsi eller parkinsonism

- hypertyreoidism

- nedsatt njurfunktion

När relativt stora doser av pyridostigmin tas av myastenipatienter kan det vara nödvändigt att

administrera atropin eller andra antikolinergika för att specifikt motverka muskarineffekterna

av pyridostigmin utan att påverka den nikotinerga effekten.

Hos alla patienter måste möjligheten ”kolinerg kris” till följd av överdosering av

pyridostigmin, och skillnaden jämfört med ”myastenikris” till följd av ökad allvarlighetsgrad

av sjukdomen, beaktas. Båda typerna manifesteras genom ökad muskelsvaghet, men medan

myastenikris kan kräva mer intensiv behandling med antikolinesteras, kräver en kolinerg kris

omedelbart utsättande av den här behandlingen och lämpliga stödåtgärder, inklusive

andningshjälp.

Behovet av Mestinon kan vara nedsatt efter tymektomi.

Vid nedsatt njurfunktion behöver dosen sänkas (se 4.2 Dosering och administreringssätt).

Användning av atropinliknande ämnen bör ske med försiktighet eftersom

överdoseringssymtom av pyridostigmin därmed kan maskeras (se 4.9 Överdosering).

10 mg tabletter innehåller laktos

Eftersom tabletten innehåller laktos bör patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

60 mg tabletter innehåller sackaros

Eftersom tabletten innehåller sackaros bör patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller

sukras-isomaltas-brist.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Immunsupprimerande läkemedel – Patienten kan behöva en lägre dos av pyridostigmin vid

samtidig använding av kortikosteroider eller immunsupprimerande läkemedel. Trots detta kan

nyinsättning av kortikosteroider initialt förvärra symtomen av myasthenia gravis.

Metylcellulosa – Metylcellulosa och läkemedel som innehåller metylcellulosa som hjälpämne

kan hämma absorptionen av pyridostigminbromid helt.

Antimuskariner – atropin och hyoscin motverkar muskarineffekterna av pyridostigmin. Den

minskning av den gastrointestinala motaliteten som orsakas av dessa läkemedel kan påverka

absorptionen av pyridostigmin.

Muskelavslappnande medel – pyridostigmin motverkar effekterna av icke-depolariserande

muskelavslappnande medel (t.ex. pankuronium och vekuronium). Pyridostigmin kan förlänga

effekten av depolariserande muskelavslappnande medel (t.ex. suxametonium).

Övriga läkemedel – aminoglykosidantibiotika, lokala och vissa generella anestetika,

antiarytmika och andra läkemedel som påverkar den neuromuskulära transmissionen kan

interagera med pyridostigmin. Vid samtidig behandling med betablockerare kan bradykardi

och hypotension uppträda.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Data från behandling av gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter. Mestinon skall användas under graviditet endast då det

är absolut nödvändigt. Då svårighetsgraden av myasthenia gravis ofta fluktuerar kraftigt under

graviditeten krävs särskild försiktighet för att undvika kolinerg kris på grund av överdosering.

Eftersom pyridostigminbromid passerar placentabarriären bör höga doser av pyridostigmin

undvikas och det nyfödda barnet bör övervakas med avseende på eventuella effekter.

Amning:

Säkerheten för pyridostigmin under amning har inte fastställts. Pyridostigmin passerar över i

modersmjölk. Moderns behov av behandling med Mestinon och fördelarna med amning måste

vägas mot de potentiella riskerna för barnet.

Fertilitet:

Prekliniska studier på råtta har inte visat några negativa effekter på reproduktionsbeteendet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Mios och ackommodationsbesvär orsakade av pyridostigmin eller en inadekvat behandling av

myastenia gravis, kan försämra synskärpan och därmed förmågan att reagera, samt förmågan

att köra bil och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I likhet med alla kolinerga läkemedel kan Mestinon ha oönskade funktionella effekter på det

autonoma nervsystemet.

Muskarinliknande biverkningar kan visa sig som illamående, kräkningar, diarré, bukkramper,

ökad peristaltik och ökad bronkial sekretion, salivavsöndring, bradykardi och mios.

De primära nikotineffekterna är muskelspasmer, fascikulation och muskelsvaghet.

I klassificeringen av organsystem anges biverkningar under rubrikerna för frekvens (antal

patienter som förväntas drabbas av reaktionen) i följande kategorier:

Mycket vanliga (> 1/10)

Vanliga (> 1/100 till <1/10)

Mindre vanliga (> 1/1 000, <1/100)

Sällsynta (> 1/10 000, <1/1, 000)

Mycket sällsynta (<1/10, 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Följande biverkningar observerades:

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens:

Synkope

Ögon

Vanliga:

Mios, ökat tårflöde, ackommodationsbesvär (t.ex. dimsyn) ,

konjunktivit

Hjärtat

Vanliga:

Arytmi (inklusive bradykardi, takykardi)

Mycket sällsynta:

AV-block

Ingen känd frekvens:

Prinzmetals angina

Blodkärl

Ingen känd frekvens:

Flushing, hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Hypersekretion, bronkospasm, rinit.

Magtarmkanalen

Vanliga:

Illamående, kräkningar, diarré, gastrointestinal hypermotilitet,

salivhypersekretion, magsymtom (t.ex. obehaglig smärta,

bukkramper)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Hyperhidros

Sällsynta:

Utslag, håravfall (försvinner vanligtvis strax efter att läkemedlet

satts ut. Läkemedel som innehåller bromid ska inte längre

användas.)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Ökad muskelsvaghet, fascikulation (muskelryckningar), tremor

och muskelkramper eller muskelhypotoni (se avsnitt 4.9)

Mindre vanliga:

Rastlöshet, insomnia

Njurar och urinvägar

Vanliga:

Urinträngning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Anorexi

Mindre vanliga:

Yrsel

Immunsystemet

Mycket sällsynta:

Urtikaria

Ingen känd frekvens:

Läkemedelsöverkänslighet

Eftersom dessa symptom kan vara en indikation på en kolinerg kris, ska läkaren informeras

omedelbart för att fastställa diagnosen (se avsnitt 4.9).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Överdosering kan leda till en ”kolinerg kris” som kännetecknas av allvarliga muskarin- och

nikotinsymtom med tydlig muskelsvaghet. Kardiovaskulär svikt och andningssvikt kan

förekomma.

Tecken på överdosering på grund av muskarineffekter kan omfatta bukkramper, ökad

peristaltik, diarré, illamående och kräkningar, ökad bronkial sekretion, bronkospasm,

salivavsöndring, hyperhidros och mios. Nikotineffekter omfattar muskelkramper,

fascikulationer och allmän svaghet från lindrig svaghet till paralys vilket kan ge apné och

cerebral syrebrist i särskilt allvarliga fall.

Hypotension med manifestation upp till kardiovaskulär kollaps och bradyarytmi med

manifestation upp till hjärtstillestånd kan förekomma.

Effekter på centrala nervsystemet kan omfatta agitation, förvirring, sluddrigt tal, nervositet,

irritation, synhallucinationer, dysartri, kramper och koma.

Behandlingen med Mestinon måste avbrytas omgående. Konstgjord andning ska sättas in vid

allvarlig andningsdepression. Atropinsulfat 1–2 mg intravenöst är en antidot till

muskarineffekterna. Doseringarna kan upprepas var 5:e till var 30:e minut vid behov.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kolinesteashämmare, ATC-kod: N07AA02

Pyridostigmin är en kolinesterashämmare, d.v.s. en antagonist till kolinesteras som är ett

enzym som bryter ned acetylkolin. Pyridostigmin verkar genom att hämma nedbrytning

(hydrolys) av acetylkolin. Därmed ökar acetylkolinkoncentrationen i synapsspringan i den

motoriska ändplattan och medför förlängd och förbättrad effekt av acetylkolin i kroppen.

Pyridostigmin är en reversibel kolinesterashämmare med medellång duration vid peroral

tillförsel.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Oralt pyridostigmin absorberas dåligt, till 22-25%. Hastigheten och omfattningen av

absorptionen visar på stora individuella skillnader. Hos patienter med myastenia gravis kan

den orala biotillgängligheten minska till 3,3%. Gravt nedsatt njurfunktion har rapporterats

hämma absorptionen helt.

Distribution

Pyridostigmin binder inte till plasma proteiner. Distributionsvolymen vid intravenös

administrering var 1,03 - 1,43 L/kg hos friska frivilliga och 1,76 L/kg hos patienter med

myastenia gravis.

Metabolism

Pyridostigmin metaboliseras endast till liten del (hydrolyseras via kolinesteraser i plasma).

Huvudmetabolit är 3-hydroxy-N-metyl-pyridin.

Elimination

Eliminering av pyridostigmin sker via njurarna, huvudsakligen som oförändrad molekyl men till

en mindre del som metabolilter. Halveringstiden är ca 0,4-2 timmar.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns ingen preklinisk information som bedöms vara av betydelse för den kliniska

säkerheten utöver den information som ges i andra delar av produktresumén.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mestinon 10 mg: Laktosmonohydrat, majsstärkelse, vattenfri kollodial kiseldioxid,

pregelatiniserad potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.

Mestinon 60 mg: Sackaros, risstärkelse, talk, akacia, fast paraffin, flytande paraffin, vattenfri

kollodial kiseldioxid, majsstärkelse, povidon, pregelatiniserad potatisstärkelse,

magnesiumstearat, gul och röd järnoxid (E172).

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Mestinon 10 mg tabletter: 3 år.

Mestinon 60 mg dragerade tabletter: 4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Glasburk.

Förpackningsstorlekar:

Mestinon 10 mg: 250 tabletter

Mestinon 60 mg: 150 tabletter

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mestinon 10 mg: 4744

Mestinon 60 mg: 4742

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1955-02-16 / 2008-01-01

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen