Mepsevii

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-10-2020

Aktiva substanser:
vestronidase alfa
Tillgänglig från:
Ultragenyx Germany GmbH
ATC-kod:
A16AB18
INN (International namn):
vestronidase alfa
Terapeutisk grupp:
Enzymer
Terapiområde:
Mucopolysaccharidosis VII
Terapeutiska indikationer:
Mepsevii är indicerat för behandling av icke-neurologiska manifestationer av Mucopolysaccharidosis VII (MPS VII, Sly syndrom).
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004438
Tillstånd datum:
2018-08-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004438

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-08-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Mepsevii 2 mg/ml koncentrat för lösning för infusion

vestronidas alfa

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information (se avsnitt 4).

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Mepsevii är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Mepsevii

Hur Mepsevii ges

Eventuella biverkningar

Hur Mepsevii ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Mepsevii är och vad det används för

Vad Mepsevii är

Mepsevii innehåller ett enzym som kallas vestronidas alfa. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas

för enzymsubstitutionsbehandlingar. Det används till vuxna och barn i alla åldrar med MPS VII för

behandling av icke-neurologiska symtom på sjukdomen (mukopolysackaridos VII, kallas även för Slys

sjukdom).

Vad är MPS VII

MPS VII är en ärftlig sjukdom där kroppen inte tillverkar tillräckligt av ett enzym som kallas

betaglukuronidas.

Detta enzym hjälper till att bryta ner sockerarter i kroppen som kallas mukopolysackarider.

Mukopolysackarider tillverkas i kroppen och hjälper till att bygga upp skelettet, brosk, hud och

senor.

Dessa sockerarter omsätts hela tiden – nya tillverkas och gamla bryts ner.

Utan tillräckligt med betaglukuronidas ansamlas en del av dessa sockerarter i cellerna vilket

leder till skador i kroppen.

Hur Mepsevii verkar

Detta läkemedel ersätter betaglukuronidas – detta hjälper till att bryta ner de sockerarter som ansamlas

i vävnaderna hos personer med MPS VII.

Behandlingen kan göra att olika tecken och symtom på sjukdomen förbättras, som

gångsvårigheter och trötthet.

Tidig start av behandlingen hos barn kan hindra sjukdomen från att bli värre och reducera permanenta

skador.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Mepsevii

Du får inte ges Mepsevii:

Om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot vestronidas alfa eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du ges Mepsevii.

Effekterna av behandling med vestronidas alfa bör utvärderas med jämna mellanrum och utsättning av

behandlingen övervägas i sådana fall där tydliga fördelar (inklusive stabilisering av

sjukdomsmanifestationer) inte observeras. Avbrytande av behandlingen kan orsaka signifikant

försämring av det kliniska tillståndet.

Man bör tänka på att administreringen av vestronidas alfa inte påverkar de irreversibla

komplikationerna (såsom skelettdeformiteter).

Var uppmärksam på biverkningar

Du kan ha biverkningar medan du får Mepsevii eller i upp till en dag efteråt. Dessa biverkningar

kallas infusionsreaktioner eftersom de orsakas av infusionen (droppet) av läkemedlet. De kan

innefatta en allergisk reaktion (se avsnitt 4). Om du får en infusionsreaktion

ska du omedelbart

tala om det för läkaren.

Om du får en allergisk reaktion under infusionen kan det hända att läkaren saktar ner eller helt

stoppar infusionen. Läkaren ger dig eventuellt (eller har eventuellt givit dig) också andra

läkemedel för behandling av den allergiska reaktionen, som en antihistamin eller kortikosteroid

eller ett febernedsättande läkemedel.

Andra symtom att vara uppmärksam på

Om du får ont i nacken eller ryggen eller domningar i armarna eller benen eller upplever att du

inte kan kontrollera urin eller avföring

ska du omedelbart tala om det för läkaren

. Dessa

problem kan vara tecken på sjukdomen och kan vara orsakade av tryck på ryggmärgen.

Andra läkemedel och Mepsevii

Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren

innan du använder detta läkemedel.

Du kommer inte att ges Mepsevii om du är gravid, om det inte är absolut nödvändigt. Fråga läkaren

om fördelarna med att använda Mepsevii är större än de möjliga riskerna för ditt ofödda barn. Detta då

erfarenheter av användning av Mepsevii under graviditet saknas.

Det är okänt huruvida Mepsevii går över i bröstmjölken, men det förväntas inte att läkemedlet överförs

till ditt barn. Fråga läkaren om fördelarna med att använda Mepsevii är större än de möjliga riskerna

för ditt barn när det ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Mepsevii påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Mepsevii innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 17,8 mg natrium (huvudsaklig beståndsdel i vanligt salt för

matlagning/bordssalt) i varje ampull på 5 ml och ges med natriumklorid 9 mg/ml som

spädningsmedel. Varje ampull som ges motsvarar därför 1,8 % av det rekommenderade dagliga

intaget av natrium via kosten för en vuxen person. Ta med detta i beräkningen om du behandlas med

saltfattig kost.

3.

Hur Mepsevii ges

Behandlingen med Mepsevii ska startas och övervakas av läkaren.

Läkaren eller sjuksköterskan ger dig Mepsevii via en infusion (dropp) i en blodåder (ven).

Läkemedlet måste spädas ut innan det kan ges.

Läkaren ger dig eventuellt (eller har eventuellt givit dig) vissa läkemedel för behandling av den

allergiska reaktionen, som en antihistamin eller kortikosteroid eller ett febernedsättande

läkemedel.

Dos

Dosen du får är baserad på hur mycket du väger.

Rekommenderad dos är 4 mg per kg kroppsvikt.

Dosen ges varannan vecka via dropp i en blodåder (ven) (intravenös infusion).

Varje infusion ges under cirka 4 timmar.

Om du ges för stor mängd av Mepsevii

Mepsevii ges till dig och övervakas av läkaren. Han eller hon kontrollerar att korrekt dos har givits och

vidtar åtgärder om det behövs.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, vänd dig till läkaren.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningar har mestadels setts hos patienter medan de fått läkemedlet eller inom en dag efter

infusionen (infusionsreaktioner).

Tala omedelbart om för läkaren

om du noterar någon av följande biverkningar – det kan hända att

du behöver få akut behandling:

Mycket vanliga

biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktoid reaktion) – Symtom på en allvarlig allergisk reaktion

kan utgöras av andfåddhet, pipande andning, andningssvårigheter och svullnad i ansiktet och

tungan. Läkaren ger dig eventuellt (eller har eventuellt givit dig) andra läkemedel för

behandling av den allergiska reaktionen, som en antihistamin eller kortikosteroid eller ett

febernedsättande läkemedel.

Nässelutslag (urtikaria)

Utslag

Svullnad på infusionsstället inklusive läckage till vävnaden omkring blodådern (venen)

(svullnad på platsen för infusionen eller extravasering på platsen för infusionen)

Vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Hudklåda (pruritus)

Lös avföring (diarré)

Feber med ofrivilliga sammandragningar i musklerna i ansiktet eller armarna/benen

(feberkramper)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.

Hur Mepsevii ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”UTG”. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Oöppnade ampuller:

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen så att produkten skyddas mot ljus.

Använd inte detta läkemedel om det innehåller synliga partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vestronidas alfa. Varje ml koncentrat innehåller 2 mg vestronidas alfa.

Varje ampull på 5 ml koncentrat innehåller 10 mg vestronidas alfa.

Övriga innehållsämnen är: natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, histidin, polysorbat 20

och vatten för injektion (för natrium, se avsnitt 2 under ”Mepsevii innehåller natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mepsevii tillhandahålls i form av ett koncentrat för lösning för infusion (sterilt koncentrat). Det

färglösa till svagt gula koncentratet får inte innehålla några synliga partiklar. Det levereras i en

genomskinlig glasampull med en gummipropp och en försegling av aluminium med ett plastlock.

Förpackningsstorlek: 1 ampull på 5 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

Ultragenyx Germany GmbH

Rahel-Hirsch-Str. 10

10557 Berlin

Tyskland

Tillverkare

Ultragenyx Netherlands B. V.

Evert van de Beekstraat 1, Unit 104

1118 CL Schiphol

Nederländerna

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath,

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om

detta läkemedel:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO,

SI, SK, FI, SE, UK

Ultragenyx Germany GmbH, DE

Tel/Tél/Teл./Tlf/Τηλ/Puh/Sími: + 49 30 20179810

FR

Ultragenyx France SAS, FR

Tél: + 33 185 653761 ou 0800 91 79 24 (numéro vert)

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det

inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom eventuell ny information och uppdaterar

denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Mepsevii 2 mg/ml koncentrat för lösning för infusion.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml koncentrat innehåller 2 mg vestronidas alfa*. Varje ampull på 5 ml koncentrat innehåller

10 mg vestronidas alfa.

*Vestronidas alfa är en rekombinant form av humant betaglukuronidas (rhGUS) och produceras i

ovariala cellkulturer från kinesisk hamster via rekombinant DNA-teknologi.

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje ampull innehåller 17,8

mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat för lösning för infusion (sterilt koncentrat).

Färglös till svagt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Mepsevii är indicerat för behandling av icke-neurologiska manifestationer av mukopolysackaridos VII

(MPS VII; Slys sjukdom).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska övervakas av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av

patienter med MPS VII eller andra ärftliga metabola sjukdomar. Administrering av vestronidas alfa

ska utföras av lämpligt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal som kan behandla medicinska

akuttillstånd.

Dosering

Rekommenderad dos vestronidas alfa är 4 mg/kg kroppsvikt administrerad såsom intravenös infusion

varannan vecka.

För att minimera risken för överkänslighetsreaktioner bör en icke sederande antihistamin med eller

utan ett antipyretiskt läkemedel administreras 30–60 minuter innan infusionen påbörjas (se

avsnitt 4.4). Infusion ska undvikas om patienten har en pågående akut febril eller respiratorisk

sjukdom.

Särskilda populationer

Äldre

Säkerheten och effektiviteten för vestronidas alfa för patienter äldre än 65 år har inte fastställts. Ingen

alternativ dosregim rekommenderas för dessa patienter (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njur- och leverfunktion

Säkerheten och effektiviteten för vestronidas alfa för patienter med nedsatt njur- och leverfunktion har

inte utvärderats. Ingen alternativ dosregim rekommenderas för dessa patienter.

Pediatrisk population

Doseringen för den pediatriska populationen är densamma som den för vuxna. Tillgänglig information

finns i avsnitt 4.8 och 5.1.

Administreringssätt

Endast för intravenöst bruk.

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

Den totala spädda volymen för lösningen för infusion ska administreras enligt schema med fastställda

hastigheter över cirka 4 timmar.

Infusionshastigheten bör vara som följer: under den första timmen ska 2,5 % av den totala volymen

infunderas, och återstoden infunderas under de efterföljande tre timmarna.

Allt tomrum i slangarna

måste tas med i beräkningen för att säkerställa att 2,5 % av den totala infusionsvolymen tillförs

patientens cirkulationssystem under den första infusionstimmen. Den lägsta hastighet som tillämpades

för en patient i det kliniska utvecklingsprogrammet var 0,5 ml/timme under de första 30 minuterna av

infusionen, efterföljd av 1 ml/timme under nästföljande 30 minuter, vilket gav 0,75 ml såsom lägsta

totala volym infunderad under den första timmen.

För att undvika en snabb bolus av det infunderade enzymet får slangen som innehåller vestronidas alfa

inte spolas. Eftersom infusionshastigheten är så låg kan ytterligare natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

lösning för infusion tillföras via en separat slang (piggyback eller Y-förgrening) så att ett tillräckligt

intravenöst flöde upprätthålls. Efter den första timmen kan hastigheten ökas för infusion av återstoden

av lösningen för infusion under 3 timmar, efter vad patienten tolererar, enligt riktlinjerna för

rekommenderad hastighet i tabell 2.

Infusionshastigheten kan sänkas eller infusionen kan avbrytas tillfälligt eller stoppas helt i händelse av

överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.4).

Mepsevii får inte infunderas tillsammans med andra läkemedel i samma infusionsslang.

Kompatibiliteten med andra läkemedel har inte utvärderats.

4.3

Kontraindikationer

Livshotande överkänslighet (anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Effekterna av behandling med vestronidas alfa bör utvärderas med jämna mellanrum och utsättning av

behandlingen övervägas i sådana fall där tydliga fördelar (inklusive stabilisering av

sjukdomsmanifestationer) inte observeras. Utsättning av behandlingen kan orsaka signifikant

försämring av patientens kliniska status.

Efterhand som organskador progredierar blir det svårare för behandlingen att reversera skadorna eller

påvisa förbättringar. Behandlande läkare bör tänka på att administreringen av vestronidas alfa inte

påverkar de irreversibla komplikationerna (såsom skelettdeformiteter).

Vid den exponering som observerats hos människor förväntas vestronidas alfa inte passera blod-

hjärnbarriären och det är därför inte sannolikt att det påverkar sjukdomens neurologiska

manifestationer.

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, har rapporterats för vestronidas alfa, och

adekvat medicinsk support ska därför finnas omedelbart tillgänglig när vestronidas alfa administreras.

Infusion ska undvikas om patienten har en pågående akut febril eller respiratorisk sjukdom.

Det rekommenderas att premedicinering med icke sederande antihistaminer med eller utan

antipyretika administreras 30–60 minuter innan infusionen påbörjas (se avsnitt 4.2).

Det är viktigt att vestronidas alfa administreras enligt det rekommenderade infusionshastighetsschemat

(se tabell 2 i avsnitt 6.6).

Om svåra överkänslighetsreaktioner uppstår ska infusionen av vestronidas alfa omedelbart avbrytas

och lämplig behandling insättas. Behandlingen av överkänslighetsreaktioner ska vara baserad på

reaktionens allvarlighetsgrad och innefatta tillfälligt eller permanent avbrytande av infusionen

och/eller administrering av ytterligare antihistaminer, antipyretika och/eller kortikosteroider för

lindriga till måttligt uttalade reaktioner. Överväg att ge snabb infusion av natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) lösning för infusion vid blodtrycksfall och syrgas vid hypoxi. Patienten ska observeras i minst

60 minuter efter avslutad infusion av vestronidas alfa.

Patienten ska informeras om tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner och instrueras att

omedelbart söka läkarvård om sådana tecken eller symtom uppträder. Efter en svår

överkänslighetsreaktion ska riskerna vägas mot fördelarna vad gäller förnyad administrering av

vestronidase alfa.

Spinal kompression/kompression av cervikala ryggmärgen

Spinal kompression eller kompression av cervikala ryggmärgen är en känd och allvarlig komplikation

till MPS VII. Vid enzymsubstitutionsbehandling kan ryggmärgsskada inträffa på grund av förbättrad

rörlighet i nacken och ryggraden. Patienter med MPS VII som får vestronidase alfa ska övervakas för

tecken och symtom på ryggmärgskompression eller instabilitet i nacken, inklusive smärta i nacken

eller ryggen, svaghet i extremiteterna, förändrade reflexer eller urin- eller avföringsinkontinens.

Lämplig behandling ska omedelbart insättas.

Natriumfattig kost

Detta läkemedel innehåller 17,8 mg natrium per ampull och administreras i natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) lösning för infusion (se avsnitt 6.6). För varje doserad ampull, inklusive motsvarande volym

spädningsmedel, är natriumintaget 35,5 mg natrium. Denna mängd motsvarar 1,8 % av det av WHO

rekommenderade dagliga intaget av natrium (2 g). Mepsevii anses innehålla en hög halt natrium. Detta

bör beaktas vid spädning av läkemedlet för patienter som står på natriumfattig kost eller för patienter

med kongestiv hjärtsvikt som måste kontrollera natrium- och vätskeintaget.

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Eftersom vestronidas alfa är ett rekombinant humant protein och

dess enzymatiska verkan äger rum inuti lysosomen förväntas det inte interagera med andra läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data rörande användning av vestronidas alfa till gravida kvinnor saknas. Djurstudier av vestronidas

alfa har inte indikerat några direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-

fetal utveckling, eller pre- och postnatal utveckling (se avsnitt 5.3).

Som en försiktighetsåtgärd föredras det dock att undvika användning av vestronidas alfa under

graviditet, såvida inte de potentiella fördelarna för modern är större än de potentiella, teoretiska

riskerna för fostret.

Amning

Data från studier av ammande kvinnor saknas. Det är inte känt huruvida vestronidas alfa utsöndras i

bröstmjölk hos människor men systemisk exponering via bröstmjölk förväntas ej. På grund av

avsaknaden av data från människor bör vestronidas alfa administreras till ammande kvinnor endast om

de potentiella fördelarna med vestronidas alfa för modern och fördelen för barnet med att ammas är

större än de potentiella, teoretiska riskerna för barnet.

Fertilitet

Data från människor rörande effekten av vestronidas alfa på fertilitet saknas. Djurstudier av

vestronidas alfa har inte indikerat någon påverkan på fertiliteten hos män eller kvinnor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Mepsevii har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Utvärderingen av biverkningar är baserad på exponering av 23 patienter från fyra kliniska prövningar i

åldrarna 5 månader till 25 år, som fick vestronidas alfa i doser på upp till 4 mg/kg en gång varannan

vecka i upp till 187 veckor. 19 patienter var yngre än 18 år.

De vanligaste biverkningarna i de fyra kliniska prövningarna hos 23 patienter behandlade med

vestronidas alfa var utslag (17,4 %), urtikaria (17,4 %), extravasering på platsen för infusionen

(17,4 %), anafylaktoid reaktion (13 %), svullnad på platsen för infusionen (8,7 %), pruritus (8,7 %)

och diarré (8,7 %). De flesta biverkningarna var lindriga eller måttligt allvarliga. En enstaka

biverkning i form av feberkramper observerades hos en patient (4,3 %); patienten återhämtade sig utan

sequelae.

Lista över biverkningar i tabellform

I tabell 1 redovisas de biverkningar som rapporterades vid fyra kliniska prövningar med 23 patienter

behandlade med Mepsevii.

Biverkningarna redovisas enligt klassificering av organsystem och frekvens. Frekvenser definieras

såsom mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), ovanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Tabell 1 Biverkningar rapporterade hos patienter behandlade med Mepsevii

Organsystemklass enligt MedDRA

Föredragen term enligt

MedDRA (PT)

Frekvens

Immunsystemet

Anafylaktoid reaktion

Mycket vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Feberkramper*

Vanliga

Magtarmkanalen

Diarré

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Nässelutslag

Utslag**

Pruritus

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Extravasering på platsen

för infusionen***

Svullnad på platsen för

infusionen****

Mycket vanliga

Vanliga

*Se

beskrivning

av

utvalda

biverkningar

för

detaljerad

information

om

feberkramperna

som

rapporterades hos 1 av 23 patienter i prövningen.

**Utslag omfattar föredragna termgrupper avseende utslag, papulösa utslag, utslag som innebär

intensiv klåda, makulopapulösa hudutslag, papler och fläckar

*** Extravasering på platsen för infusionen inkluderar en föredragen term (PT) för extravasering

****

En biverkning i form av perifer svullnad är inkluderad i frekvensen för svullnad på platsen för

infusionen eftersom händelsen är klassificerad som problem med intravenös kateter.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Feberkramper

En patient som fick en vestronidas alfa-dos på 4 mg/kg fick feberkramper under behandlingen i vecka

66, inom tre dagar efter vaccination mot difteri, tetanus och pertussis. Infusionen stoppades, patienten

fick antikonvulsiva medel, antipyretika och antibiotika, och feberkramperna gick i regress. Patienten

fick därefter förnyad behandling utan återkomst av biverkningen och fortsatte med vestronidas alfa-

behandlingen. Denna händelse bedömdes som möjligen relaterad till vestronidas alfa på grund av den

tidsmässiga associationen med infusionen.

Immunogenicitet

18 av 23 patienter (78 %) från fyra kliniska prövningar utvecklade anti-rekombinant humant

betaglukuronidas (rhGUS)-antikroppar (ADA); tio av dessa utvecklade dessutom neutraliserande

antikroppar (NAb)

vid minst ett tillfälle, men inte under hela tiden. Det föreligger ingen definitiv

korrelation mellan antikroppstitern och utveckling av neutraliserande antikroppar. Hos de flesta

patienterna sågs ett antytt mönster av dämpad immunogenicitet vid kronisk exponering, att döma av

gradvis sjunkande antikroppstitrar vid kontinuerlig behandling. Närvaron av ADA (non-NAb och

NAb) förefaller inte påverka minskning av den farmakodynamiska markören, glykosaminoglykaner i

urin (uGAG) och utvecklingen av överkänslighetsreaktioner inklusive reaktioner förknippade med

infusionen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Erfarenheter av överdoser av vestronidas alfa saknas. För behandling av biverkningar, se avsnitt 4.4

och 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, ATC-kod:

A16AB18

Verkningsmekanism

Mukopolysackaridos VII är en lysosomal inlagringssjukdom som kännetecknas av brist på

betaglukuronidas (GUS), vilket resulterar i att glykosaminoglykaner (GAG) ansamlas i celler i hela

kroppen, med skador på vävnader och organ i ett flertal system som följd.

Vestronidas alfa är en rekombinant form av humant GUS och är avsett att tillhandahålla exogent GUS-

enzym för upptag i cellulära lysosomer med efterföljande katabolism av ansamlat GAG i berörda

vävnader.

Klinisk effekt och säkerhet

Det kliniska programmet för vestronidas alfa inkluderade 23 behandlingsnaiva patienter med MPS VII

från 4 kliniska prövningar, i åldrarna 5 månader till 25 år, som fick vestronidas alfa i doser på upp till

4 mg/kg en gång varannan vecka i upp till 187 veckor. 19 patienter var yngre än 18 år.

Studierna 301 och 202

I en multicenter, randomiserad, placebokontrollerad, initialt blindad fas 3-prövning med enkel

överkorsning (Studie UX003-CL301, kallad Studie 301), fick 12 patienter med MPS VII vestronidas

alfa 4 mg/kg varannan vecka i 24 till 48 veckor. Patienterna randomiserades blindat till fyra grupper:

3 patienter fick vestronidas alfa omedelbart i 48 veckor (grupp A), 3 patienter fick placebo i 8 veckor

och därefter vestronidas alfa i 40 veckor (grupp B), 3 patienter fick placebo i 16 veckor och därefter

vestronidas alfa i 32 veckor (grupp C) och 3 patienter fick placebo i 24 veckor och därefter vestronidas

alfa i 24 veckor (grupp D). Patienterna som deltog i Studie 301 var behöriga att gå över i

Studie UX003-CL202 (kallad Studie 202), en öppen förlängningsstudie i vilken patienterna fick

ytterligare doser vestronidas alfa 4 mg/kg intravenöst varannan vecka i upp till 144 veckor. Tio

patienter gick direkt från Studie 301 till Vecka 0 i Studie 202 medan 2 patienter (17 %) hade

behandlingsuppehåll innan de gick med i Studie 202.

Av de 12 patienter som deltog i Studie CL301 var 4 manliga och 8 kvinnliga och åldern varierade

mellan 8 och 25 år (medianålder 14 år). Nio patienter var yngre än 18 år. MPS VII-diagnosen

bekräftades via analys av GUS-enzymaktivitet för 5 patienter, via genotypning för 3 patienter och via

både enzymanalys och genotypning för 4 patienter. Patienter med MPS VII som fick behandling med

transplantation av hematopoetiska stamceller var exkluderade från denna studie. Den globalt sett

extremt lilla populationen patienter med MPS VII gjorde det nödvändigt att rekrytera samtliga

patienter som hade möjlighet att delta i denna kliniska prövning, vilket resulterade i stor variation

inom gruppen. Kliniska effektmått kunde inte bedömas för vissa patienter på grund av omfattningen

av deras sjukdom, deras ålder eller kognitiva nivå (23 av 72 bedömningar [~32 %] inom 6 domäner för

12 patienter var inte bedömbara vid baslinjen).

Det primära effektmåttet var den procentuella minskningen av GAG-utsöndring i urinen

(dermatansulfat, DS) före och efter 24 veckors behandling med vestronidas alfa. Det viktigaste

sekundära effektmåttet var poängen för MDRI (multi-domain clinical responder index) bestående av

sex domäner [sexminuters gångtest (6MWT), forcerad vitalkapacitet (FVC), flexion i axelleden,

synskärpa, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2), fin- och grovmotorik] efter

24 veckors behandling och total poäng för uttröttning (fatigue total score) uppmätt med PedsQL

(Pediatric Quality of Life Multidimensional Fatigue Scale).

Minimala viktiga skillnader (MID, Minimal important differences) specificerades i förväg för de sex

MDRI-domänerna plus uttröttning, och var: 6MWT (≥23 meter och ≥10 % förändring från baslinjen),

FVC (5 % absolut förändring eller 10 % relativ förändring från baslinjen i FVC%pred), flexion i

axelleden (20 graders förändring av rörelseomfånget i båda axellederna), synskärpa (3 rader

(korrigerat, båda ögonen), BOT-2 finmotorik (finmotorisk precision: förändring på 0,72, och

fingerfärdighet: förändring på 1,47), BOT-2 grovmotorik (balans: 0,57, och löphastighet och -

förmåga: 0,59) samt uttröttning (10 poäng av den totala poängen).

Primärt effektmått: minskning av uGAG

Efter 24 veckors behandling med vestronidas alfa uppnåddes

en snabb och varaktig, höggradigt

signifikant minskning av utsöndringen av uGAG (DS) med en genomsnittlig LS (±SE) procentuell

förändring av −64,82 % (±2,468 %) (p<0,0001). Alla 12 patienter svarade på behandlingen, vilket

specificerats i förväg som en ≥50 % minskning av uGAG vid minst ett besök under de första

24 veckorna av behandlingen. uGAG-svaret (% förändring från studievecka 0) uppvisar dessutom en

minskning av uGAG av liknande storleksgrad i samtliga grupper efter överkorsning till aktiv

behandling. Den minskning av uGAG DS som observerades i Studie 301 var bestående när patienterna

(n=12) gick över till förlängningsstudien 202 och fick vestronidas alfa i upp till 3,6 år sammanlagt i de

2 studierna. Minskning av utsöndring av uGAG DS uppnåddes med genomsnittliga LS (SE)

procentuella förändringar på -62 % (4,9 %) vid Vecka 0 i Studie 202 och -58 % (7,2 %) vid Vecka 48

(n=10). Hos patienter som fortsatte efter Vecka 49 i Studie 202, var den genomsnittliga procentuella

minskningen av uGAG DS över 70 % under alla efterföljande besök för bedömning till och med

Vecka 144 i Studie 202 (n=4).

Viktigaste sekundära effektmått: MDRI (Multi-Domain Clinical Responder Index) och 6-minuters

gångtest (6MWT)

För de kliniska (sekundära) effektmåtten sågs gynnsamma svar, dock ej hos samtliga patienter. Efter

24 veckors behandling med vestronidas alfa i Studie 301 var analyserna av de övergripande MDRI-

resultaten, både förspecificerade och post-hoc (6 MDRI-domäner plus uttröttningsdomänen) positiva,

med en ökning av +0,5 domäner (p=0,0527) respektive +0,8 domäner (p=0,0433) inklusive uttröttning,

(t-test). För patienter som fortsatte med Studie 202, observerades en genomsnittlig (SD) förbättring av

MDRI vid Vecka 24 (+0,7 [1,01] domäner) och vid Vecka 48 (+0,9 [1,30] domäner).

För 6MWT, ökade sträckan från baslinjen till Behandlingsvecka 24 i Studie 301 med en genomsnittlig

LS (±SE) på 20,8 m (±16,75 m) hos 9 patienter som kunde genomföra bedömningen vid baslinjen och

vid minst ett besök efter baslinjen. 6 patienter hade resultat för 6MWT vid Behandlingsvecka 24. Tre

av dessa (50 %) uppfyllde de förhandsdefinierade MID vid Behandlingsvecka 24 och hade hållbara

förbättringar i gångsträckorna på 65 meter, 80 meter och 83 meter. För patienter som fortsatte med

Studie 202, kunde 8 patienter genomföra 6MWT vid Vecka 48. Hållbara resultat för 6MWT

observerades med en genomsnittlig sträcka på 308,4 m (intervall: 80–556), för en genomsnittlig (SE)

ökning från baslinjen i Studie 301 på 19,0 m (16,4 m).

Övriga undersökningar

Studie UX003-CL201 (kallad Studie 201) var en öppen prövning med en arm för undersökning av dos,

som omfattade tre MPS VII-patienter i åldrarna 5 till 25 år. Efter 120 veckors exponering för

vestronidas alfa uppvisade en patient en förbättring av forcerad vitalkapacitet (FVC% predicted) på

21 % jämfört med baslinjen vid lungfunktionstestning, samt en förbättring på 105 meter i 6MWT. Två

andra patienter med hepatosplenomegali vid baslinjen uppvisade en minskning av levervolymen (24 %

och 53 %) och mjältvolymen (28 % och 47 %) efter 36 veckors behandling.

Studie UX003-CL203 (kallad Studie 203) var en öppen, ej kontrollerad studie med en arm som

omfattar åtta patienter under 5 års ålder som mottog en dos på 4 mg/kg vestronidas alfa varannan

vecka under en 48-veckors behandlingsperiod och uppåt ytterligare 240 veckor under valfri

fortsättning. Studien utvärderade minskningen av utsöndring av GAG i urinen, tillväxthastighet samt

hepatosplenomegali.

uGAG-minskning

Behandling med vestronidas alfa ledde till en snabb och varaktig signifikant (p<0,0001) minskning i

utsöndringen av uGAG DS, med en genomsnittlig LS (SE) procentuell förändring av -60 % (6,6) vid

vecka 4, vilken hölls vid -61 % (6,4) vid vecka 48. Patienter som deltog i en fortsättningsperiod upp

till vecka 132 visade ytterligare minskning av uGAG DS.

Tillväxt

Vid baslinjen hade alla 8 patienter nedsatt tillväxt. Den genomsnittliga (SD) z-poängen för längd vid

stående förbättrades från baslinjen med +0,196 (0,30) vid vecka 48. En icke-signifikant trend mot

ökad tillväxthastighet observerades efter behandlingen med vestronidas alfa, från en genomsnittlig

(SD) z-poäng på -2,59 (1,49) vid baslinjen till -0,392 (2,10) efter baslinjen (p=0,27).

Hepatomegali

Alla patienter med hepatomegali som utvärderades med ultraljudsundersökning vid baslinjen (n=3/8)

visade minskad leverstorlek till inom normalintervallet för sin ålder innan studien avslutades.

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det

inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom eventuell ny information och uppdaterar

denna produktresumé när så behövs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för vestronidas alfa har utvärderats hos sammanlagt 23 MPS VII-patienter inklusive

19 pediatriska patienter och 4 vuxna från 3 kliniska prövningar. Efter upprepade doser på 4 mg/kg

varannan vecka var den maximala serumkoncentrationen (Cmax) 17,3 ± 9,6 µg/ml (medelvärde ± s.d.;

spridning: 4,7 till 35,7 µg/ml); och arean under koncentration-tidkurvan från tiden noll till den sista

mätbara koncentrationen (AUC

) var 50,9 ± 32,2 µg*h/ml (medelvärde ± s.d.; spridning: 17,4 till

153 µg*h/ml). Farmakokinetiken för vestronidas alfa är tidsberoende vid upprepad dosering. De

begränsade farmakokinetiska data vid steady state tyder på en ökning av exponeringen för vestronidas

alfa proportionell mot dosen över dosområdet 1–4 mg/kg varannan vecka.

Distribution

Efter upprepade doser på 4 mg/kg varannan vecka hos MPS VII-patienter var medelvärdet ±

standardavvikelsen för den totala distributionsvolymen (V

) 0,26 ± 0,13 L/kg (spridning: 0,10 till

0,60 L/kg).

Metabolism

Vestronidas alfa är ett rekombinant humant enzym och elimineras därför via proteolytisk nedbrytning

till korta peptider och aminosyror.

Eliminering

Efter upprepade doser på 4 mg/kg varannan vecka hos MPS VII-patienter var medelvärdet ±

standardavvikelsen för total clearance (CL) 0,079 ± 0,045 L/h/kg (spridning: 0,038 till 0,20 L/h/kg);

medelvärdet ± standardavvikelsen för halveringstid för eliminering (t

) var 2,6 ± 0,6 timmar

(spridning: 0,9 till 3,6 timmar).

Utsöndring

Inga studier av utsöndring har utförts på människor. Vestronidas alfa förväntas inte elimineras via

utsöndring i urin eller feces.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid engångsdos hos råttor, toxicitet vid upprepad dos hos MPS VII-

möss och unga apor, fertilitet och utveckling av embryo eller foster hos råttor och kaniner, samt pre-

och postnatal utveckling hos råttor.

Genotoxicitetsstudier och karcinogenicitetsstudier har inte utförts för vestronidas alfa. Mot bakgrund

av dess verkningsmekanism förväntas rhGUS inte vara tumörframkallande.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumdivätefosfatdihydrat

Natriumklorid

Histidin

Polysorbat 20

Vatten för injektion

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

36 månader

Efter spädning: Kemisk och fysikalisk hållbarhet för det spädda läkemedlet under användning har

demonstrerats i upp till 36 timmar i kylskåp vid 2–8 °C efterföljt av upp till 6 timmar i rumstemperatur

vid högst 25 °C.

Med tanke på mikrobiologisk säkerhet bör den spädda produkten användas omedelbart. Om produkten

inte används omedelbart är användaren ansvarig vad gäller förvaringstider och förhållanden före

användning, men dessa bör normalt inte överskrida 36 timmar vid 2–8 °C efterföljt av högst 6 timmar i

rumstemperatur vid högst 25 °C.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen så att produkten skyddas mot ljus.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Färglös glasampull (Ph. Eur. typ I) med en gummipropp med beläggning av fluoro-resin och en

försegling av aluminium med ett plastlock.

Förpackningsstorlek: 1 ampull innehållande 5 ml koncentrat för lösning för infusion.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Varje ampull Mepsevii är avsedd endast för engångsbruk. Mepsevii måste spädas med natriumklorid

9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion med användning av aseptisk teknik enligt stegen som beskrivs

nedan. Den spädda lösningen för infusion ska administreras till patienten med användning av en

infusionspåse och -set med låg proteinbindning (DEHP-fri (di(2-etylhexyl)ftalat) påse kan användas)

och användning av ett infusionsset med inbyggt 0,2 μm filter med låg proteinbindning

rekommenderas.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/541654/2018

EMEA/H/C/004438

Mepsevii (vestronidas alfa)

Sammanfattning av Mepsevii och varför det är godkänt inom EU

Vad är Mepsevii och vad används det för?

Mepsevii är ett läkemedel för behandling av mukopolysackaridos typ VII (MPS VII, även kallat Sly-

syndrom), en ärftlig sjukdom som orsakas av en brist på ett enzym som behövs för att bryta ner

sammansatta kolhydrater som kallas glykosaminoglykaner (GAG).

Sjukdomen leder till att GAG ansamlas i kroppen, vilket ger många olika problem, däribland ledstelhet,

kortväxthet, förstorad lever och mjälte, hörselförlust, katarakt (grå starr) och förseningar i

utvecklingen.

MPS VII är sällsynt och Mepsevii klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid

sällsynta sjukdomar) den 21 mars 2012. Mer information om klassificeringen som särläkemedel finns

här: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Mepsevii innehåller den aktiva substansen vestronidas alfa.

Hur används Mepsevii?

Mepsevii ges varannan vecka som en infusion (dropp) i en ven under 4 timmar. Den rekommenderade

dosen för varje infusion är 4 mg per kg kroppsvikt. Före infusionen får patienten

antihistaminbehandling för att minska risken för allergiska reaktioner.

Läkemedlet är receptbelagt och ska ges av lämpligt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal som kan

hantera medicinska akuttillstånd. Behandlingen ska också övervakas av hälso- och sjukvårdspersonal

med erfarenhet av behandling av MPS VII.

För att få mer information om hur du använder Mepsevii, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Mepsevii?

Mepsevii är en enzymersättningsbehandling som verkar genom att ersätta det saknade enzymet (beta-

glukuronidas) hos patienter med MPS VII, hjälper till att bryta ner GAG och förhindrar att de ansamlas

i kroppen.

Mepsevii (vestronidas alfa)

EMA/541654/2018

Sida 2/2

Vilka fördelar med Mepsevii har visats i studierna?

Mepsevii har visat sig minska halterna av GAG i kroppen och minska eller stabilisera symtomen hos

patienter med MPS VII.

I en huvudstudie på 12 patienter med MPS VII ledde behandling med Mepsevii i 6 månader till att

patienterna fick en 65-procentig minskning av halterna av GAG i urinen. Symtomen, inräknat de som

drabbar synen och rörelserna, förbättrades eller förvärrades inte hos 11 av 12 patienter.

Vilka är riskerna med Mepsevii?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Mepsevii (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

anafylaktisk reaktion (plötslig, allvarlig allergisk reaktion), urtikaria (kliande utslag) och svullnad vid

infusionsstället.

Mepsevii får inte ges till patienter som någonsin haft en anafylaktisk reaktion mot vestronidas alfa eller

något av läkemedlets innehållsämnen. En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner

finns i bipacksedeln.

Varför är Mepsevii godkänt i EU?

Mepsevii minskar halterna av GAG i kroppen och förbättrar eller åtminstone stabiliserar symtomen på

MPS VII. Dessutom är de flesta av biverkningarna milda till måttliga i svårighetsgrad.

Även om det bara finns en begränsad mängd data från kliniska studier, beaktade Europeiska

läkemedelsmyndigheten (EMA) den livshotande och funktionsnedsättande karaktären av MPS VII och

bristen på godkända läkemedel. EMA fann att fördelarna med Mepsevii är större än riskerna och

rekommenderade att Mepsevii kan godkännas för försäljning i EU.

Mepsevii har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte

varit möjligt att få fullständig information om Mepsevii eftersom sjukdomen är sällsynt och av

vetenskapliga skäl. Läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha

kommit fram och uppdaterar denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Mepsevii saknas för närvarande?

Eftersom Mepsevii har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall” ska företaget som

marknadsför Mepsevii utföra en studie för att lämna data om den långsiktiga effekten och säkerheten

av Mepsevii liksom om själva sjukdomen, inräknat dess progression och utveckling av symtom.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Mepsevii?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Mepsevii har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Mepsevii utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Mepsevii

Mer information om Mepsevii finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen