Memantine Accord

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-07-2019

Aktiva substanser:
memantinhydroklorid
Tillgänglig från:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kod:
N06DX01
INN (International namn):
memantine
Terapeutisk grupp:
Andra anti-demensmedel
Terapiområde:
Alzheimers sjukdom
Terapeutiska indikationer:
Behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002766
Tillstånd datum:
2013-12-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002766

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

16-12-2013

Läs hela dokumentet

B. Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Memantine Accord 10 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Memantine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord

Hur du tar Memantine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Memantine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Memantine Accord är och vad det används för

Hur Memantine Accord verkar

Memantine Accord innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid.

Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid

Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så

kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler

som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp som kallas

NMDA-receptorantagonister. Memantine Accord verkar på dessa NMDA-receptorer genom att

förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

Vad Memantine Accord används för

Memantine Accord används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord

Använd inte Memantine Accord

om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Accord

om du tidigare har haft epileptiska anfall

om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad

hjärtsvikt eller av okontrollerad hypotoni (högt blodtryck).

essa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Accord

ska regelbundet bedömas av din läkare.

Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och

om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom),

ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i

allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

Barn och ungdomar

Memantine Accord rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och

Memantine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Memantine Accord kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva

ändras av din läkare:

amantadin, ketamin, dextrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i

tarmarna)

antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

orala antikoagulantia

Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Accord.

Memantine Accord med mat och dryck

Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande

sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär

acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt

njurfunktion)) eller allvarlig urinvägsinfektion (blåskatarr),eftersom din läkare då kan behöva justera

dosen på din medicin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

Amning

Kvinnor som tar Memantine Accord ska inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder

maskiner på ett säkert sätt. Memantine Accord kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör

det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

Memantine Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du tidigare har fått veta av läkare att du inte tål vissa

sockerarter ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Läkaren kommer att ge dig råd.

3.

Hur du tar Memantine Accord

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Dosering

Den rekommenderade dosen Memantine Accord för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om

dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga

behandlingsschema:

vecka 1

en halv 10 mg tablett

vecka 2

en 10 mg tablett

vecka 3

en och en halv 10 mg tablett

vecka 4

och därefter

två 10 mg tabletter en gång

om dagen

Den vanliga startdosen är en halv tablett en gång om dagen (1 x 5 mg) under den första veckan. Detta

ökas till en tablett en gång om dagen (1 x 10 mg) under den andra veckan och till 1 och en halv tablett

en gång om dagen (1 x 15 mg) under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den

vanliga dosen 2 tabletter en gång om dagen (1 x 20 mg).

Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör

din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

Hur läkemedlet ska tas

Memantine Accord ska tas via munnen en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin

måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten.

Tabletterna kan tas med eller utan föda.

Behandlingstid

Fortsätt att ta Memantine Accord så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din

behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Memantine Accord

I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Accord. Du kan få ökade

symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

Om du tar en stor överdos Memantine Accord ska du kontakta din läkare eller kontakta

medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

Om du har glömt att ta Memantine Accord

Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Accord ska du vänta och ta din

nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, sömninghet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balanssjukdomar

andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt

blodpropp i vener

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Kramper

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation och psykotiska reaktioner

Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser

har rapporterats hos patienter som behandlats med memantin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventeulla

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Memantine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg

memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

krospovidon, magnesiumstearat, alla i tablettkärnan; hypromellos, polysorbat 80, makrogol 400, och

titandioxid (E 171) , alla i tablettdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Memantine Accord

Vita, avlånga dragerade tabletter med brytskåra, märkta ”MT” delat av brytskåran på ena sidan och ”10”

delat av brytskåran på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Memantine Accord filmdragerade tabletter finns som blisterförpackningar (PVC/PE/PVDC-

aluminiumblister) om 14 tabletter, 28 tabletter, 30 tabletter, 42 tabletter, 50 tabletter, 56 tabletter, 98

tabletter, 100 tabletter och 112 tabletter. Memantine Accord filmdragerade tabletter finns också i

perforerade endos kalenderblister i förpackningsstorlekar om 14 x 1, 28 x 1, 56 x 1 och 98 x 1

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Tillverkare

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Cypern

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.>

Bipacksedel: Information till användaren

Memantine Accord 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Memantine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord

Hur du tar Memantine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Memantine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Memantine Accord är och vad det används för

Hur Memantine Accord verkar

Memantine Accord innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid.

Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid

Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så

kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler

som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp som kallas

NMDA-receptorantagonister. Memantine Accord verkar på dessa NMDA-receptorer genom att

förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

Vad Memantine Accord används för

Memantine Accord används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

2.

Innan du tar Memantine Accord

Använd inte Memantine Accord

om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Accord

om du tidigare har haft epileptiska anfall

om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad

hjärtsvikt eller av okontrollerad hypotoni (högt blodtryck).

I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Accord

ska regelbundet bedömas av din läkare.

Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och

om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom),

ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i

allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

Barn och ungdomar

Memantine Accord rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Memantine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Memantine Accord kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva

ändras av din läkare:

amantadin, ketamin, dextrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i

tarmarna)

antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

orala antikoagulantia

Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Accord.

Memantine Accord med mat och dryck

Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande

sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär

acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt

njurfunktion)) eller allvarlig urinvägsinfektion (blåskatarr), eftersom din läkare då kan behöva justera

dosen på din medicin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

Amning

Kvinnor som tar Memantine Accord ska inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder

maskiner på ett säkert sätt. Memantine Accord kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör

det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

Memantine Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du tidigare har fått veta av läkare att du inte tål vissa

sockerarter ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Läkaren kommer att ge dig råd.

3.

Hur du tar Memantine Accord

Använd alltid Memantine Accord enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Dosering

Den rekommenderade dosen Memantine Accord för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om

dagen.

För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga

behandlingsschema. Andra tablettstrykor finns tillgängliga för denna gradvisa höjning av dosen.

Vid behandlingens inledande börjar du med att använda Memantine Accord 5 mg filmdragerade

tabletter en gång om dagen. Denna dos ökas veckovis med 5 mg tills den rekommenderade

(underhålls-) dosen har uppnåtts. Den rekommenderade underhållsdosen är 20 mg en gång om dagen,

vilken uppnås i början av den fjärde veckan.

Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör

din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

Hur läkemedlet ska tas

Memantine Accord ska tas via munnen en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin

måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten.

Tabletterna kan tas med eller utan föda.

Behandlingstid

Fortsätt att ta Memantine Accord så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din

behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Memantine Accord

I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Accord. Du kan få ökade

symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

Om du tar en stor överdos Memantine Accord ska du kontakta din läkare eller kontakta

medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

Om du har glömt att ta Memantine Accord

Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Accord ska du vänta och ta din

nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Memantine Accord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

Vanliga (kan förekomma hos upp till av 10 användare):

Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balanssjukdomar,

andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 100 användare):

Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och

blodpropp i vener

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Kramper

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation och psykotiska reaktioner

Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser

har rapporterats hos patienter som behandlats med memantine.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Memantine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg

memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

krospovidon, magnesiumstearat, alla i tablettkärnan; hypromellos, polysorbat 80, makrgol 400

titandioxid (E 171), gul och röd järnoxid (E 172), alla i tablettdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Memantine Accord filmdragerade tabletter är blekröda till grå-röda, avlånga dragerade tabletter med

brytskåra, märkta ”MT ” delat av brytskåran på ena sidan och ”20” delat av brytskåran på den andra

sidan.

Memantine Accord filmdragerade tabletter finns som blisterförpackningar (PVC/PE/PVDC-

aluminiumblister) om 14 tabletter, 28 tabletter, 42 tabletter, 56 tabletter och 98 tabletter. Memantine

Accord filmdragerade tabletter finns också i perforerade endos kalenderblister i förpackningsstorlekar

om 14 x 1, 28 x 1, 56 x 1 och 98 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Tillverkare

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Cypern

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webplats

http://www.ema.europa.eu/.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Memantine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Memantine Accord 10 mg filmdragerade tabletter

Memantine Accord 15 mg filmdragerade tabletter

Memantine Accord 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala medläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Memantine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord

Hur du tar Memantine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Memantine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Memantine Accord är och vad det används för

Hur Memantine Accord verkar

Memantine Accord innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid.

Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid

Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så

kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler

som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp som kallas

NMDA-receptorantagonister. Memantine Accord verkar på dessa NMDA-receptorer genom att

förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

Vad Memantine Accord används för

Memantine Accord används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord

Använd inte Memantine Accord

om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges iavsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Accord

om du tidigare har haft epileptiska anfall

om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad

hjärtsvikt eller av okontrollerad hypotoni (högt blodtryck)

I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Accord

ska regelbundet bedömas av din läkare.

Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och

om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom),

ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i

allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

Barn och ungdomar

Memantine Accord rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Memantine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Memantine Accord kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva

ändras av din läkare:

amantadin, ketamin, dextrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i

tarmarna)

antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

orala antikoagulantia

Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Accord.

Memantine Accord med mat och dryck

Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande

sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär

acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt

njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner (blåskatarr), eftersom din läkare då kan behöva

justera dosen på din medicin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

Amning

Kvinnor som tar Memantine Accord ska inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder

maskiner på ett säkert sätt. Memantine Accord kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör

det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

Memantine Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du tidigare har fått veta av läkare att du inte tål vissa

sockerarter ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Läkaren kommer att ge dig råd.

3.

Hur du tar Memantine Accord

Memantine Accord-förpackningen för inledande av behandling ska endast användas i början av

behandlingen med Memantine Accord.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Dosering

Den rekommenderade behandlingsdosen på 20 mg per dag uppnås genom att gradvis höja Memantine

Accord-dosen under de 3 första behandlingsveckorna. Behandlingsschemat anges också på

förpackningen för inledande av behandling. Ta en tablett en gång dagligen.

Vecka 1 (dag 1-7):

Ta en 5 mg tablett en gång om dagen (vit) under 7 dagar.

Vecka 2 (dag 8-14):

Ta en 10 mg tablett en gång om dagen (vit med brytskåra) under 7 dagar.

Vecka 3 (dag 15-21):

Ta en 15 mg tablett en gång om dagen (orange till grå-orange) under 7 dagar.

Vecka 4 (dag 22-28):

Ta en 20 mg tablett en gång om dagen (blekröd till grå-röd, med brytskåra) under 7 dagar.

vecka 1

5 mg tablett

vecka 2

10 mg tablett

vecka 3

15 mg tablett

vecka 4

och därefter

20 mg tabletter en gång om

dagen

Underhållsdos

Den rekommenderade dygnsdosen är 20 mg en gång om dagen.

För att fortsätta behandlingen, rådgör med din läkare.

Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör

din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

Hur läkemedlet ska tas

Memantine Accord ska tas via munnen en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin

måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten.

Tabletterna kan tas med eller utan föda.

Behandlingstid

Fortsätt att ta Memantine Accord så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din

behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Memantine Accord

I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Accord. Du kan få ökade

symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

Om du tar en stor överdos Memantine Accord ska du kontakta din läkare eller kontakta

medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

Om du har glömt att ta Memantine Accord

Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Accord ska du vänta och ta din

nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Memantine Accord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester , yrsel, balanssjukdomar,

andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och

blodpropp i vener

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till än 1av 10 000 användare):

Kramper

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner

Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser

har rapporterats hos patienter som behandlats med memantin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventeulla

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Memantine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 5/10/15/20 mg

memantinhydroklorid motsvarande 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

Övriga innehållsämnen för Memantine Accord är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa,

kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, alla i tablettkärnan; hypromellos,

polysorbat 80, maktrogol 400, titandioxid (E 171) och för Memantine Accord 15 mg och Memantine

Accord 20 mg filmdragerade tabletter gul och röd järnoxid (E 172) alla i tablettdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Memantine Accord 5 mg dragerade tabletter är vita, avlånga, märkta ”MT” på ena sidan och märkta “5”

på den andra sidan.

Memantine Accord 10 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, dragerade tabletter med brytskåra,

märkta ”MT” delat av brytskåran på ena sidan och ”10” delat av brytskåran, på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Memantine Accord 15 mg filmdragerade tabletter är orangea till grå-orangea, avlånga, dragerade

tabletter, märkta ”MT” ena sidan och märkta ”15” på den andra sidan.

Memantine Accord 20 mg filmdragerade tabletter är blekröda till grå-röda, avlånga, dragerade tabletter

med brytskåra, märkta ”MT” delat av brytskåran på ena sidan och ”20” delat av brytskåran på den andra

sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser

En förpackning för inledande av behandling innehåller 28 tabletter i 4 blister med 7 tabletter om

Memantine Accord 5 mg, 7 tabletter om Memantine Accord 10 mg, 7 tabletter om Azura 15 mg och 7

tabletter om Memantine Accord 20 mg.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Tillverkare

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Cypern

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Memantine Accord 10 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

Hjälpämne med känd effekt: varje filmdragerad tablett innehåller 183,13 mg laktos (som monohydrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter.

Vita, avlånga dragerade tabletter med brytskåra, märkta ”MT” delat av brytskåran på ena sidan och ”10”

delat av brytskåran på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingen ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av

Alzheimers demens. Terapin ska endast startas om det finns en vårdare som regelbundet övervakar

patientens läkemedelsintag. Diagnos bör ställas enligt gällande riktlinjer. Tolerabiliteten och

doseringen av memantin bör regelbundet utvärderas, helst inom tre månader efter behandlingens start.

Därefter bör den kliniska nyttan och patientens tolerabilitet regelbundet utvärderas enligt gällande

riktlinjer. Underhållsbehandling kan pågå så länge behandlingseffekten är gynnsam och patienten

tolererar behandling med memantin. Utsättning av memantin bör övervägas då behandlingseffekt inte

längre uppnås eller då patienten inte tolererar behandlingen.

Vuxna

Dostitrering

Den maximala dygnsdosen är 20 mg per dag. För att minska risken för biverkningar uppnås

underhållsdosen genom en titreringsökning med 5 mg i veckan under de första 3 veckorna enligt

följande:

Vecka 1 (dag 1-7):

Patienten ska ta en halv 10 mg filmdragerad tablett (5 mg) per dag i 7 dagar.

Vecka 2 (dag 8-14):

Patienten ska ta en 10 mg filmdragerad tablett (10 mg) per dag i 7 dagar.

Vecka 3 (dag 15-21):

Patienten ska ta en och en halv 10 mg filmdragerad tablett (15 mg) per dag i 7 dagar.

Från vecka 4 och framåt:

Patienten ska ta två 10 mg filmdragerade tabletter (20 mg) per dag.

Underhållsdos

Den rekommenderade underhållsdosen är 20 mg per dag.

Äldre

Baserat på de kliniska studierna är den rekommenderade dosen för patienter över 65 års ålder 20 mg per

dag (två 10 mg tabletter en gång dagligen) enligt ovanstående beskrivning.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 50-80 ml/min) krävs ingen

dosjustering. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min) ska

den dagliga dosen vara 10 mg per dag. Efter minst 7 dagars behandling och vid god tolerabilitet kan

dosen ökas upp till 20 mg per dag enligt standardiserat titreringsschema. Hos patienter med svårt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 5-29 ml/min) bör daglig dos vara 10 mg per dag.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med mild eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A och Child-Pugh B) behövs

ingen dosjustering. Data avseende användning av memantin till patienter med svårt nedsatt

leverfunktion saknas. Administrering av Memantine Accord rekommenderas inte till patienter med

svårt nedsatt leverfunktion.

Barn och ungdomar

Memantine Accord rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet

och effekt.

Administreringssätt

Memantine Accord ska administreras en gång dagligen och ska tas vid samma tidpunkt varje dag.

De filmdragerade tabletterna kan tas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighet rekommenderas hos patienter som lider av epilepsi, med tidigare anamnes på kramper

eller hos patienter predisponerade för epilepsi.

Samtidig användning av N-methyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextrometorfan bör undvikas. Dessa föreningar verkar i samma receptorsystem som memantin, varför

biverkningar (i huvudsak relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) kan förekomma oftare eller

mer uttalat (se även avsnitt 4.5).

Vissa faktorer som kan höja urinens pH (se avsnitt 5.2 ”Eliminering”) kan göra det nödvändigt med

noggrann övervakning av patienten. Dessa faktorer inkluderar drastiska förändringar av kosten, t.ex.

en övergång från kost innehållande kött till enbart vegetarisk kost, eller ett stort intag av medel för

neutralisering av magsyran. Urinens pH kan även höjas genom tillstånd av renal tubulär acidos (RTA)

eller allvarliga urinvägsinfektioner med

proteusbakterier

I de flesta kliniska försök har patienter med nyligen genomgången myokardinfarkt, dekompenserad

hjärtinsufficiens (NYHA III-IV) eller obehandlad hypertoni exkluderats. Till följd av detta finns

endast begränsade uppgifter tillgängliga och patienter med dessa tillstånd bör övervakas noga.

Hjälpämnen

Memantine Accord innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd såsom

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption, bör inte använda detta

läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av de farmakologiska effekterna och verkningsmekanismen för memantin kan följande

interaktioner inträffa:

Verkningsmekanismen tyder på att effekterna av L-dopa, dopaminerga agonister och

antikolinergika kan förstärkas genom samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom

memantin. Effekten av barbiturater och neuroleptika kan minska. Samtidig tillförsel av

memantin och antispasmolytika, dantrolen eller baklofen, kan förändra effekten av dessa och en

dosjustering kan vara nödvändig.

Samtidig användning av memantin och amantadin bör undvikas på grund av risken för

farmakotoxisk psykos. Båda föreningarna är kemiskt besläktade NMDA-antagonister.

Detsamma kan gälla för ketamin och dextrometorfan (se även avsnitt 4.4). Det finns en

publicerad fallrapport om en möjlig risk även för kombinationen memantin och fenytoin.

Andra aktiva substanser såsom cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin och nikotin som

använder samma renala katjonaktiva transportsystem som amantadin kan eventuellt också

interagera med memantin med en potentiell risk för ökade plasmanivåer.

Serumkoncentrationen av hydroklortiazid (HKT) kan eventuellt reduceras när memantin

administreras tillsammans med HKT eller något kombinationspreparat innehållande HKT.

Efter introduktion på marknaden har enskilda fall av förhöjda INR-värden (international

normalized ratio) rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med warfarin. Även om

ett kausalt samband inte kunnat fastställas, rekommenderas att noggrant monitorera PK-INR-

värden hos patienter som samtidigt behandlas med perorala antikoagulantia.

I enkeldos farmakokinetiska (PK) studier med unga friska individer har ingen relevant interaktion

mellan aktiva substanser mematin och glyburid/metformin eller donepezil observerats.

I en klinisk studie med unga friska frivilliga har ingen relevant effekt av memantin på galantamins

farmakokinetik observerats.

Memantin hämmar inte CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavininnehållande monooxygenas,

epoxidhydrolas eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För memantin saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder på en potential för

minskad intrauterin tillväxt vid exponeringsnivåer som är identiska eller något högre än vid human

exponering (se avsnitt 5.3). Betydelsen av denna för människa är okänd. Memantin bör inte användas

under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Det är inte känt om memantin utsöndras i human bröstmjölk men med hänsyn till att substansen är lipofil

inträffar detta förmodligen. Kvinnor som tar memantin bör inte amma.

Fertilitet

Inga biverkningar av memantin har observerats vid prekliniska fertilitetsstudier på hanar och honor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Måttlig till svår Alzheimers sjukdom försämrar vanligtvis förmågan att framföra fordon och att

använda maskiner. Vidare har memantin en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner, varför polikliniska patienter bör uppmanas att vara speciellt försiktiga.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier av mild till svår demens, omfattande 1784 patienter behandlade med memantin och

1595 patienter behandlade med placebo, skilde sig inte den totala incidensen av biverkningar mellan

memantin och placebo; biverkningarna var vanligtvis av mild till måttlig svårighetsgrad. De mest

frekvent förekommande biverkningarna som uppträdde med en högre incidens i memantin-gruppen än

i placebogruppen var yrsel (6,3 % jämfört med 5,6 %), huvudvärk (5,2 % jämfört med 3,9 %),

förstoppning (4,6 % jämfört med 2,6 %), somnolens (3,4 % jämfört med 2,2 %) och hypertoni (4,1 %

jämfört med 2,8 %).

Följande biverkningar, listade i tabellen nedanför, har ackumulerats i kliniska studier med memantin

samt efter introduktion på marknaden. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Tabell med biverkningar

Biverkningar rankas enligt ett organklassificeringssystem med följande konvention: mycket vanliga

(≥1/10), vanliga (≥1/100 <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 <1/100), sällsynta (≥1/10 000

<1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem klass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Svampinfektioner

Immunsystemet

Vanliga

Läkemedelsöverkänslighet

Psykiska störningar

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Somnolens

Konfusion

Hallucinationer

Psykotiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket

sällsynta

Yrsel

Balanssjukdomar

Gångrubbning

Kramper

Hjärtat

Mindre vanliga

Hjärtsvikt

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

Hypertoni

Venös trombos/tromboembolism

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Förstoppning

Kräkning

Pankreatit

Lever och gallvägar

Vanliga

Ingen känd

frekvens

Förhöjda leverfunktionstester

Hepatit

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Vanliga

Mindre vanliga

Huvudvärk

Trötthet

Hallucinationer har i huvudsak observerats hos patienter med svår Alzheimers sjukdom.

Enskilda fall rapporterade efter introduktion på marknaden.

Beskrivning av valda biverkningar

Alzheimers sjukdom har associerats med depression, självmordstankar och självmord. Efter

marknadsintroduktion har sådana fall rapporterats hos patienter behandlade med memantin.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns endast begränsad erfarenhet beträffande överdosering från kliniska studier och från

erfarenheter efter introduktion på marknaden.

Symtom

Relativt stora överdoser (200 mg respektive 105 mg/dag i 3 dagar) har associerats med antingen endast

symtom på trötthet, svaghet och/eller diarré eller inga symtom. I fall med överdoser under 140 mg eller

okända doser uppvisade patienterna symtom från centrala nervsystemet (konfusion, dåsighet, somnolens,

svindel, agitation, aggression, hallucinationer och gångrubbning) och/eller från magtarmkanalen

(kräkningar och illamående).

I det mest extrema fallet av överdosering överlevde patienten det perorala intaget på totalt 2 000 mg

memantin med effekter på centrala nervsystemet (koma i 10 dagar och senare diplopi och agitation).

Patienten erhöll symtomatisk behandling och plasmaferes. Patienten återhämtade sig utan några

bestående följdsjukdomar.

I ett annat fall med stor överdosering överlevde också patienten och återhämtade sig. Patienten erhöll

400 mg memantin peroralt och upplevde symtom från centrala nervsystemet såsom rastlöshet, psykos,

visuella hallucinationer, ökad krampbenägenhet, somnolens, domningar och medvetslöshet.

Behandling

I händelse av överdosering ska behandlingen vara symtomatisk. Det finns ingen specifik antidot mot

intoxikation eller överdosering. Procedurer enligt klinisk praxis för att avlägsna aktiv substans, såsom

ventrikelsköljning, medicinskt kol (avbrytande av möjlig enterohepatisk cirkulation), surgörning av

urin, påtvingad diures, ska användas om det anses lämpligt.

I händelse av tecken och symtom på generell överstimulering av centrala nervsystemet (CNS) ska

försiktig symtomatisk klinisk behandling övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid demenssjukdomar, ATC-kod: N06DX01.

Det finns ökande bevis för att dysfunktion av glutamaterg neurotransmission, i synnerhet vid NMDA-

receptorer, bidrar till såväl uppträdande av symtom som sjukdomsprogression vid neurodegenerativ

demens.

Memantin är en spänningsberoende icke-kompetitiv NMDA-receptorantagonist med måttlig affinitet.

Den modulerar effekterna av patologiskt förhöjda toniska glutamatnivåer som kan leda till neuronal

dysfunktion.

Kliniska studier

En pivotal monoterapistudie på patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom (MMSE (mini-

mental state examination) totalpoäng vid start 3-14) omfattade 252 hemmaboende patienter. Studien

visade fördelaktig effekt för memantinbehandling jämfört med placebobehandling vid 6 månader

(observed cases analys avseende CIBIC-plus (clinician's interview based impression of change)):

p=0,025; ADCS-ADLsev (Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003;

SIB (severe impairment battery): p=0,002).

En pivotal monoterapistudie av memantin vid behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom

(MMSE total poäng 10–22 vid start) omfattade 403 patienter. Memantinbehandlade patienter

uppvisade en statistiskt signifikant bättre effekt än placebobehandlade patienter avseende primära

endpoints: ADAS-cog (Alzheimer's disease assessment scale) (p=0,003) och CIBIC-plus (p=0,004)

vid vecka 24 (LOCF (last observation carried forward). I en annan monoterapistudie för behandling av

mild till måttlig Alzheimers sjukdom randomiserades totalt 470 patienter (MMSE total poäng vid start

11-23). Vid den prospektivt definierade primära analysen uppnåddes ingen statistiskt signifikant

skillnad för primär efficacy endpoint vid vecka 24.

En metaanalys av patienter med måttligt till svår Alzheimers sjukdom (MMSE total poäng < 20) från

sex placebokontrollerade, sexmånaders fas-III studier (omfattande monoterapistudier och studier med

patienter på en stabil dos av acetylkolinesterashämmare) visade att det var en statistiskt signifikant

effektskillnad till fördel för memantinbehandling för kognitiv, global och funktionell domän. Hos

patienter som identifierades med samtidig försämring på alla tre områden visade resultatet en

statistiskt signifikant effekt av memantin vad gällde att förhindra försämring, dubbelt så många

placebobehandlade patienter som memantinbehandlade patienter uppvisade försämring i alla tre

avseenden (21 % jämfört med 11 %, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Memantin har en absolut biotillgänglighet på ca 100 %. t

är mellan 3 och 8 timmar. Det finns inget

som tyder på att föda påverkar absorptionen av memantin.

Distribution

Dagliga doser på 20 mg leder till steady-state-plasmakoncentrationer av memantin på 70-150 ng/ml

(0,5-1 µmol) med stora interindividuella variationer. Vid dagliga doser på 5 till 30 mg, beräknades en

genomsnittlig kvot mellan cerebrospinalvätska (CSF) och serum på 0,52. Distributionsvolymen är

omkring 10 l/kg. Ca 45 % memantin är bundet till plasmaproteiner.

Metabolism

Hos människa förekommer ca 80 % av memantinrelaterat material i cirkulationen som modersubstans.

Huvudsakliga humana metaboliter är N-3,5-dimetyl-gludantan, isomerisk blandning av 4- och 6-

hydroxy-memantin samt 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen av dessa metaboliter uppvisar

NMDA-antagonistisk aktivitet. Ingen cytokrom P 450-katalyserad metabolism har påvisats

in vitro.

I en studie med peroralt tillfört

C-memantin, återfanns i genomsnitt 84 % av dosen inom 20 dagar,

varvid mer än 99 % utsöndrades renalt.

Eliminering

Memantin elimineras på ett monoexponentiellt sätt med en terminal t

på 60-100 timmar. Hos

frivilliga med normal njurfunktion uppgår total clearance (Cl

) till 170 ml/min/1,73 m² och total

njurclearance består delvis av tubulär utsöndring.

I njurarna sker även tubulär resorption, troligen medierad av katjonaktiva transportproteiner.

Elimineringshastigheten av memantin via njurarna om urinen är alkalisk kan minskas med en faktor på

7– 9 (se avsnitt 4.4). Alkalisering av urin kan vara ett resultat av drastiska förändringar av kosten, t.ex.

vid övergång från kost innehållande kött till enbart vegetarisk kost, eller ett stort intag av antacida.

Linjäritet

Studier på frivilliga har visat linjär farmakokinetik inom dosområdet 10 - 40 mg.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt samband

Vid en memantindos på 20 mg per dag är nivåerna i CSF i samma storleksordning som k

-värdet (k

inhibitionskonstant) för memantin som är 0,5 µmol i frontala cortex hos människa.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid korttidsstudier på råtta har memantin liksom andra NMDA-antagonister orsakat neuronal

vakuolisering och nekros (Olney-lesioner) endast efter doser som ledde till mycket höga

maxkoncentrationer i serum. Ataxi och andra prekliniska tecken har föregått vakuolisering och nekros.

Eftersom effekterna varken har observerats vid långtidsstudier på gnagare eller icke-gnagare, är den

kliniska relevansen av dessa fynd inte känd.

Ögonförändringar observerades i vissa studier av upprepad dostoxicitet på gnagare och hund, men inte

på apa. I kliniska studier med memantin visade särskilda oftalmoskopiska undersökningar inte några

ögonförändringar.

Fosfolipidos i lungmakrofager till följd av memantinackumulering i lysosomer observerades på

gnagare. Denna effekt är känd från andra aktiva substanser med katjonaktiva amfifila egenskaper. Det

finns ett möjligt samband mellan denna ackumulering och den vakuolisering som har observerats i

lungor. Denna effekt observerades endast vid höga doser på gnagare. Den kliniska relevansen av dessa

fynd är inte känd.

Ingen gentoxicitet har observerats i standardtester av memantin. Det fanns inget tecken på

karcinogenicitet vid livstidsstudier på mus och råtta. Memantin var inte teratogent hos råtta och kanin,

inte ens vid maternellt toxiska doser, och inga effekter av memantin sågs på fertiliteten. Hos råtta

noterades minskad fostertillväxt vid exponeringsnivåer som är identiska eller något högre än vid

human exponering.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

KrospovidonMagnesiumstearat

Tablettdragering

Hypromellos

Polysorbat 80

Makrogol 400

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PE/PVDC-aluminiumblister.

Förpackningsstorlekar om 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 och tabletter.

Memantine Accord 10 mg tabletter finns också i perforerade endos kalenderblister i

förpackningsstorlekar om 14x1, 28x1, 56x1 och 98x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/880/001

EU/1/13/880/002

EU/1/13/880/003

EU/1/13/880/004

EU/1/13/880/005

EU/1/13/880/006

EU/1/13/880/007

EU/1/13/880/008

EU/1/13/880/014

EU/1/13/880/016

EU/1/13/880/017

EU/1/13/880/018

EU/1/13/880/019

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 04-12-2013

Datum för den senaste förnyelsen: 3 augusti 2018

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs)

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Memantine Accord 20 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin

Hjälpämne med känd effekt: varje filmdragerad tablett innehåller 295,18 laktos (som monohydrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Blekröda till grå-röda, avlånga dragerade tabletter med brytskårade, märkta med ”MT” delat av

brytskåran på ena sidan och ”20” delat av brytskåran på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingen ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av

Alzheimers demens. Terapin ska endast startas om det finns en vårdare som regelbundet övervakar

patientens läkemedelsintag. Diagnos bör ställas enligt gällande riktlinjer. Tolerabiliteten och

doseringen av memantin bör regelbundet utvärderas, helst inom tre månader efter behandlingens start.

Därefter bör den kliniska nyttan och patientens tolerabilitet regelbundet utvärderas enligt gällande

riktlinjer. Underhållsbehandling kan pågå så länge behandlingseffekten är gynnsam och patienten

tolererar behandling med memantin. Utsättning av memantin bör övervägas då behandlingseffekt inte

längre uppnås eller då patienten inte tolererar behandlingen.

Vuxna

Dostitrering

Den maximala dygnsdosen är 20 mg per dag. För att minska risken för biverkningar uppnås

underhållsdosen genom en titreringsökning med 5 mg i veckan under de första 3 veckorna enligt

följande: Andra tablettstyrkor finns tillgängliga för upptitrering.

Vecka 1 (dag 1-7):

Patienten ska ta en 5 mg filmdragerad tablett per dag i 7 dagar.

Vecka 2 (dag 8-14):

Patienten ska ta en 10 mg filmdragerad tablett per dag i 7 dagar.

Vecka 3 (dag 15-21):

Patienten ska ta en 15 mg filmdragerad tablett per dag i 7 dagar.

Från vecka 4 och framåt:

Patienten ska ta en 20 mg filmdragerad tablett en gång per dag.

Underhållsdos

Den rekommenderade underhållsdosen är 20 mg per dag.

Äldre

Baserat på de kliniska studierna är den rekommenderade dosen för patienter över 65 års ålder 20 mg per

dag enligt ovanstående beskrivning.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 50-80 ml/min) krävs ingen

dosjustering. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min) ska

den dagliga dosen vara 10 mg per dag. Efter minst 7 dagars behandling och om dosen tolereras väl kan

dosen ökas upp till 20 mg per dag enligt standardiserat titreringsschema. Hos patienter med svårt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 5-29 ml/min) bör daglig dos vara 10 mg per dag.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A och Child-Pugh B) behövs

ingen dosjustering. Data avseende användning av memantin till patienter med svårt nedsatt

leverfunktion saknas. Administrering av Memantine Accord rekommenderas inte till patienter med

svårt nedsatt leverfunktion.

Barn och ungdomar

Memantine Accord rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet

och effekt.

Administreringssätt

Memantine Accord ska administreras en gång dagligen och ska tas vid samma tidpunkt varje dag. De

filmdragerade tabletterna kan tas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighet rekommenderas hos patienter som lider av epilepsi, med tidigare anamnes på kramper

eller hos patienter predisponerade för epilepsi.

Samtidig användning av N-methyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextrometorfan bör undvikas. Dessa föreningar verkar i samma receptorsystem som memantin, varför

biverkningar (i huvudsak relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) kan förekomma oftare eller

mer uttalat (se även avsnitt 4.5).

Vissa faktorer som kan höja urinens pH (se avsnitt 5.2 ”Eliminering”) kan göra det nödvändigt med

noggrann övervakning av patienten. Dessa faktorer inkluderar drastiska förändringar av kosten, t.ex.

en övergång från kost innehållande kött till enbart vegetarisk kost, eller ett stort intag av medel för

neutralisering av magsyran. Urinens pH kan även höjas genom tillstånd av renal tubulär acidos (RTA)

eller allvarliga urinvägsinfektioner med

proteusbakterier

I de flesta kliniska försök har patienter med nyligen genomgången myokardinfarkt, dekompenserad

hjärtinsufficiens (NYHA III-IV) eller obehandlad hypertoni exkluderats. Till följd av detta finns

endast begränsade uppgifter tillgängliga och patienter med dessa tillstånd bör övervakas noga.

Hjälpämne

Memantine Accord innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd såsom

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption, bör inte använda detta

läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av de farmakologiska effekterna och verkningsmekanismen för memantin kan följande

interaktioner inträffa:

Verkningsmekanismen tyder på att effekterna av L-dopa, dopaminerga agonister och

antikolinergika kan förstärkas genom samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom

memantin. Effekten av barbiturater och neuroleptika kan minska. Samtidig tillförsel av

memantin och antispasmolytika, dantrolen eller baklofen, kan förändra effekten av dessa och en

dosjustering kan vara nödvändig.

Samtidig användning av memantin och amantadin bör undvikas på grund av risken för

farmakotoxisk psykos. Båda föreningarna är kemiskt besläktade NMDA-antagonister.

Detsamma kan gälla för ketamin och dextrometorfan (se även avsnitt 4.4). Det finns en

publicerad fallrapport om en möjlig risk även för kombinationen memantin och fenytoin.

Andra aktiva substanser såsom cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin och nikotin som

använder samma renala katjonaktiva transportsystem som amantadin kan eventuellt också

interagera med memantin med en potentiell risk för ökade plasmanivåer.

Serumkoncentrationen av hydroklortiazid (HKT) kan eventuellt reduceras när memantin

administreras tillsammans med HKT eller något kombinationspreparat innehållande HKT.

Efter introduktion på marknaden har enskilda fall av förhöjda INR-värden (international

normalized ratio) rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med warfarin. Även om

ett kausalt samband inte kunnat fastställas, rekommenderas att noggrant monitorera PK-INR-

värden hos patienter som samtidigt behandlas med perorala antikoagulantia.

I enkeldos farmakokinetiska (PK) studier med unga friska individer har ingen relevant interaktion

mellan aktiva substanser mematin och glyburid/metformin eller donepezil observerats.

I en klinisk studie med unga friska frivilliga har ingen relevant effekt av memantin på galantamins

farmakokinetik observerats.

Memantin hämmar inte CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavininnehållande monooxygenas,

epoxidhydrolas eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För memantin saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder på en potential för

minskad intrauterin tillväxt vid exponeringsnivåer som är identiska eller något högre än vid human

exponering (se avsnitt 5.3). Eventuell risk för människa är inte känd. Memantin bör inte användas

under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Det är inte känt om memantin utsöndras i human bröstmjölk men med hänsyn till att substansen är lipofil

inträffar detta förmodligen. Kvinnor som tar memantin bör inte amma.

Fertilitet

Inga biverkningar av memantin har observerats vid prekliniska fertilitetsstudier på hanar och honor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Måttlig till svår Alzheimers sjukdom försämrar vanligtvis förmågan att framföra fordon och att

använda maskiner. Vidare har memantin en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner, varför polikliniska patienter bör uppmanas att vara speciellt försiktiga.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier av mild till svår demens, omfattande 1 784 patienter behandlade med memantin och

1595 patienter behandlade med placebo, skilde sig inte den totala incidensen av biverkningar mellan

memantin och placebo; biverkningarna var vanligtvis av mild till måttlig svårighetsgrad. De mest

frekvent förekommande biverkningarna som uppträdde med en högre incidens i memantin-gruppen än

i placebogruppen var yrsel (6,3 % jämfört med 5,6 %), huvudvärk (5,2 % jämfört med 3,9 %),

förstoppning (4,6 % jämfört med 2,6 %), somnolens (3,4 % jämfört med 2,2 %) och hypertoni (4,1 %

jämfört med 2,8 %).

Följande biverkningar, listade i tabellen nedanför, har ackumulerats i kliniska studier med memantin

samt efter introduktion på marknaden. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Tabell med biverkningar

Biverkningar rankas enligt ett organklassificeringssystem med följande konvention: mycket vanlig

(≥1/10), vanliga (≥1/100 <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000 <1/100), sällsynta (≥1/10 000 <1/1000),

mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem klass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Svampinfektioner

Immunsystemet

Vanliga

Läkemedelsöverkänslighet

Psykiska störningar

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Somnolens

Konfusion

Hallucinationer

Psykotiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket

sällsynta

Yrsel

Balanssjukdomar

Gångrubbning

Kramper

Hjärtat

Mindre vanlig

Hjärtsvikt

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

Hypertoni

Venös trombos/tromboembolism

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Förstoppning

Kräkning

Pankreatit

Lever och gallvägar

Vanliga

Ingen känd

frekvens

Förhöjda leverfunktionstester

Hepatit

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Vanliga

Mindre vanliga

Huvudvärk

Trötthet

Hallucinationer har i huvudsak observerats hos patienter med svår Alzheimers sjukdom.

Enskilda fall rapporterade efter introduktion på marknaden.

Beskrivning av valda biverkningar

Alzheimers sjukdom har associerats med depression, självmordstankar och självmord. Efter

marknadsintroduktion har sådana fall rapporterats hos patienter behandlade med memantin.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns endast begränsad erfarenhet beträffande överdosering från kliniska studier och från

erfarenheter efter introduktion på marknaden.

Symtom

Relativt stora överdoser (200 mg respektive 105 mg/dag i 3 dagar) har associerats med antingen endast

symtom på trötthet, svaghet och/eller diarré eller inga symtom. I fall med överdoser under 140 mg eller

okända doser uppvisade patienterna symtom från centrala nervsystemet (konfusion, dåsighet, somnolens,

svindel, agitation, aggression, hallucinationer och gångrubbning) och/eller från magtarmkanalen

(kräkningar och illamående).

I det mest extrema fallet av överdosering överlevde patienten det perorala intaget på totalt 2 000 mg

memantin med effekter på centrala nervsystemet (koma i 10 dagar och senare diplopi och agitation).

Patienten erhöll symtomatisk behandling och plasmaferes. Patienten återhämtade sig utan några

bestående följdsjukdomar.

I ett annat fall med stor överdosering överlevde också patienten och återhämtade sig. Patienten erhöll

400 mg memantin peroralt och upplevde symtom från centrala nervsystemet såsom rastlöshet, psykos,

visuella hallucinationer, ökad krampbenägenhet, somnolens, domningar och medvetslöshet.

Behandling

I händelse av överdosering ska behandlingen vara symtomatisk. Det finns ingen specifik antidot mot

intoxikation eller överdosering. Procedurer enligt klinisk praxis för att avlägsna aktiv substans, såsom

ventrikelsköljning, medicinskt kol (avbrytande av möjlig enterohepatisk cirkulation), surgörning av

urin, påtvingad diures, ska användas om det anses lämpligt.

I händelse av tecken och symtom på generell överstimulering av centrala nervsystemet (CNS) ska

försiktig symtomatisk klinisk behandling övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid demenssjukdomar, ATC-kod: N06DX01.

Det finns ökande bevis för att dysfunktion av glutamaterg neurotransmission, i synnerhet vid NMDA-

receptorer, bidrar till såväl uppträdande av symtom som sjukdomsprogression vid neurodegenerativ

demens.

Memantin är en spänningsberoende icke-kompetitiv NMDA-receptorantagonist med måttlig affinitet.

Den modulerar effekterna av patologiskt förhöjda toniska glutamatnivåer som kan leda till neuronal

dysfunktion.

Kliniska studier

En pivotal monoterapistudie på patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom (MMSE (mini-

mental state examination) totalpoäng vid start 3-14) omfattade 252 hemmaboende patienter. Studien

visade fördelaktig effekt för memantinbehandling jämfört med placebobehandling vid 6 månader

(observed cases-analys avseende CIBIC-plus (clinician's interview based impression of change)):

p=0,025; ADCS-ADLsev (Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003;

SIB (severe impairment battery): p=0,002).

En pivotal monoterapistudie av memantin vid behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom

(MMSE total poäng 10–22 vid start) omfattade 403 patienter. Memantinbehandlade patienter

uppvisade en statistiskt signifikant bättre effekt än placebobehandlade patienter avseende primära

endpoints: ADAS-cog (Alzheimer's disease assessment scale) (p=0,003) och CIBIC-plus (p=0,004)

vid vecka 24 (LOCF (last observation carried forward). I en annan monoterapistudie för behandling av

mild till måttlig Alzheimers sjukdom randomiserades totalt 470 patienter (MMSE total poäng vid start

11-23). Vid den prospektivt definierade primära analysen uppnåddes ingen statistiskt signifikant

skillnad för primär efficacy endpoint vid vecka 24.

En metaanalys av patienter med måttligt till svår Alzheimers sjukdom (MMSE total poäng < 20) från

sex placebokontrollerade, sexmånaders fas-III studier (omfattande monoterapistudier och studier med

patienter på en stabil dos av acetylkolinesterashämmare) visade att det var en statistiskt signifikant

effektskillnad till fördel för memantinbehandling för kognitiv, global och funktionell domän. Hos

patienter som identifierades med samtidig försämring på alla tre områden visade resultatet en

statistiskt signifikant effekt av memantin vad gällde att förhindra försämring, dubbelt så många

placebobehandlade patienter som memantinbehandlade patienter uppvisade försämring i alla tre

avseenden (21 % jämfört med 11 %, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Memantin har en absolut biotillgänglighet på ca 100 %. t

är mellan 3 och 8 timmar. Det finns inget

som tyder på att föda påverkar absorptionen av memantin.

Distribution

Dagliga doser på 20 mg leder till steady-state-plasmakoncentrationer av memantin på 70–150 ng/ml

(0,5-1 µmol) med stora interindividuella variationer. Vid dagliga doser på 5–30 mg, beräknades en

genomsnittlig kvot mellan cerebrospinalvätska (CSF) och serum på 0,52. Distributionsvolymen är

omkring 10 l/kg. Ca 45 % memantin är bundet till plasmaproteiner.

Metabolism

Hos människa förekommer ca 80 % av memantinrelaterat material i cirkulationen som modersubstans.

Huvudsakliga humana metaboliter är N-3,5-dimetyl-gludantan, isomerisk blandning av 4- och 6-

hydroxy-memantin samt 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen av dessa metaboliter uppvisar

NMDA-antagonistisk aktivitet. Ingen cytokrom P 450-katalyserad metabolism har påvisats

in vitro.

I en studie med peroralt tillfört

C-memantin, återfanns i genomsnitt 84 % av dosen inom 20 dagar,

varvid mer än 99 % utsöndrades renalt.

Eliminering

Memantin elimineras på ett monoexponentiellt sätt med en terminal t

på 60–100 timmar. Hos

frivilliga med normal njurfunktion uppgår total clearance (Cl

) till

170 ml/min/1,73 m² och total njurclearance består delvis av tubulär utsöndring.

I njurarna sker även tubulär resorption, troligen medierad av katjonaktiva transportproteiner.

Elimineringshastigheten av memantin via njurarna om urinen är alkalisk kan minskas med en faktor på

7 till 9 (se avsnitt 4.4). Alkalisering av urin kan vara ett resultat av drastiska förändringar av kosten,

t.ex. vid övergång från kost innehållande kött till enbart vegetarisk kost, eller ett stort intag av

antacida.

Linjäritet

Studier på frivilliga har visat linjär farmakokinetik inom dosområdet 10 – 40 mg.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt samband

Vid en memantindos på 20 mg per dag är nivåerna i CSF i samma storleksordning som k

-värdet (k

inhibitionskonstant) för memantin som är 0,5 µmol i frontala cortex hos människa.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid korttidsstudier på råtta har memantin liksom andra NMDA-antagonister orsakat neuronal

vakuolisering och nekros (Olney-lesioner) endast efter doser som ledde till mycket höga

maxkoncentrationer i serum. Ataxi och andra prekliniska tecken har föregått vakuolisering och nekros.

Eftersom effekterna varken har observerats vid långtidsstudier på gnagare eller icke-gnagare, är den

kliniska relevansen av dessa fynd inte känd.

Ögonförändringar observerades i vissa studier av upprepad dostoxicitet på gnagare och hund, men inte

på apa. I kliniska studier med memantin visade särskilda oftalmoskopiska undersökningar inte några

ögonförändringar.

Fosfolipidos i lungmakrofager till följd av memantinackumulering i lysosomer observerades på

gnagare. Denna effekt är känd från andra aktiva substanser med katjonaktiva amfifila egenskaper. Det

finns ett möjligt samband mellan denna ackumulering och den vakuolisering som har observerats i

lungor. Denna effekt observerades endast vid höga doser på gnagare. Den kliniska relevansen av dessa

fynd är inte känd.

Ingen gentoxicitet har observerats i standardtester av memantin. Det fanns inget tecken på

karcinogenicitet vid livstidsstudier på mus och råtta. Memantin var inte teratogent hos råtta och kanin,

inte ens vid maternellt toxiska doser, och inga effekter av memantin sågs på fertiliteten. Hos råtta

noterades minskad fostertillväxt vid exponeringsnivåer som är identiska eller något högre än vid

human exponering.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Tablettdragering

Hypromellos

Polysorbat 80

Makrogol 400

Titandioxid (E 171)

Gul och röd järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVDC/PE/PVC/Al-blister.

Förpackningsstorlekar om 14, 28, 42, 56 och 98 tabletter.

Memantine Accord 20 mg tabletter finns också i perforerade endos kalenderblister i

förpackningsstorlekar om 14x1, 28x1, 56x1 och 98x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/880/009

EU/1/13/880/010

EU/1/13/880/011

EU/1/13/880/012

EU/1/13/880/015

EU/1/13/880/020

EU/1/13/880/021

EU/1/13/880/022

EU/1/13/880/023

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 04-12-2013

Datum för den senaste förnyelsen: 3 augusti 2018

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs)

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Memantine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Memantine Accord 10 mg filmdragerade tabletter

Memantine Accord 15 mg filmdragerade tabletter

Memantine Accord 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15 mg memantin.

Hjälpämne med känd effekt: varje filmdragerad tablett innehåller 73,80 mg laktos (som monohydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

Hjälpämne med känd effekt: varje filmdragerad tablett innehåller 183,13 mg laktos (som monohydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 15 mg memantinhydroklorid motsvarande 12,46 mg memantin.

Hjälpämne med känd effekt: varje filmdragerad tablett innehåller 221,39 mg laktos (som monohydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

Hjälpämne med känd effekt: varje filmdragerad tablett innehåller 295,18 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter.

De 5 mg filmdragerade tabletterna är vita, avlånga dragerade tabletter märkta med ”MT” på ena sidan

och ”5” på den andra sidan.

De 10 mg filmdragerade tabletterna är vita, avlånga dragerade tabletter med brytskåra, märkta ”MT ”

delat av brytskåran på ena sidan och ”10” delat av brytskåran på den andra sidan. Tabletten kan delas i

två lika stora doser.

De 15 mg filmdragerade tabletterna är orangea till grå-orangea, avlånga dragerade tabletter märkta med

”MT”på ena sidan och ”15” på den andra sidan.

De 20 mg filmdragerade tabletterna är blekröda till grå-röda, avlånga dragerade tabletter med brytskåra,

märkta ”MT ” delat av brytskåran på ena sidan och ”20” delat av brytskåran på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingen ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av

Alzheimers demens. Terapin ska endast startas om det finns en vårdare som regelbundet övervakar

patientens läkemedelsintag. Diagnos bör ställas enligt gällande riktlinjer. Tolerabiliteten och

doseringen av memantin bör regelbundet utvärderas, helst inom tre månader efter behandlingens start.

Därefter bör den kliniska nyttan och patientens tolerabilitet regelbundet utvärderas enligt gällande

riktlinjer. Underhållsbehandling kan pågå så länge behandlingseffekten är gynnsam och patienten

tolererar behandling med memantin. Utsättning av memantin bör övervägas då behandlingseffekt inte

längre uppnås eller då patienten inte tolererar behandlingen.

Vuxna

Dostitrering

Den rekommenderade inledningsdosen är 5 mg per dag som ökas stegvis under de första 4

behandlingsveckorna för att uppnå den rekommenderade underhållsdosen enligt följande:

Vecka 1 (dag 1-7):

Patienten ska ta en 5 mg filmdragerad tablett per dag (vit ) i 7 dagar.

Vecka 2 (dag 8-14):

Patienten ska ta en 10 mg filmdragerad tablett per dag (vit med brytskåra) i 7 dagar.

Vecka 3 (dag 15-21):

Patienten ska ta en 15 mg filmdragerad tablett per dag (orange till grå-orange) i 7 dagar.

Vecka 4 (dag 22-28):

Patienten ska ta en 20 mg filmdragerad tablett per dag (blekröd, till gråröd med brytskåra) i 7 dagar.

Underhållsdos

Den rekommenderade underhållsdosen är 20 mg per dag.

Äldre

Baserat på de kliniska studierna är den rekommenderade dosen för patienter över 65 års ålder 20 mg per

dag (20 mg en gång dagligen) enligt ovanstående beskrivning.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 50-80 ml/min) krävs ingen

dosjustering. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min) ska

den dagliga dosen vara 10 mg per dag. Efter minst 7 dagars behandling och vid god tolerabilitet kan

dosen ökas upp till 20 mg per dag enligt standardiserat titreringsschema. Hos patienter med svårt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 5-29 ml/min) bör daglig dos vara 10 mg per dag.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med mild eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A och Child-Pugh B) behövs

ingen dosjustering. Data avseende användning av memantin till patienter med svårt nedsatt

leverfunktion saknas. Administrering av Memantine Accord rekommenderas inte till patienter med

svårt nedsatt leverfunktion.

Barn och ungdomar

Memantine Accord rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet

och effekt.

Administreringssätt

Memantine Accord ska administreras en gång dagligen och ska tas vid samma tidpunkt varje dag.De

filmdragerade tabletterna kan tas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighet rekommenderas hos patienter som lider av epilepsi, med tidigare anamnes på kramper

eller hos patienter predisponerade för epilepsi.

Samtidig användning av N-methyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextrometorfan bör undvikas. Dessa föreningar verkar i samma receptorsystem som memantin, varför

biverkningar (i huvudsak relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) kan förekomma oftare eller

mer uttalat (se även avsnitt 4.5).

Vissa faktorer som kan höja urinens pH (se avsnitt 5.2 ”Eliminering”) kan göra det nödvändigt med

noggrann övervakning av patienten. Dessa faktorer inkluderar drastiska förändringar av kosten, t.ex.

en övergång från kost innehållande kött till enbart vegetarisk kost, eller ett stort intag av medel för

neutralisering av magsyran. Urinens pH kan även höjas genom tillstånd av renal tubulär acidos (RTA)

eller allvarliga urinvägsinfektioner med

proteusbakterier

I de flesta kliniska försök har patienter med nyligen genomgången myokardinfarkt, dekompenserad

hjärtinsufficiens (NYHA III-IV) eller obehandlad hypertoni exkluderats. Till följd av detta finns

endast begränsade uppgifter tillgängliga och patienter med dessa tillstånd bör övervakas noga.

Hjälpämne

Memantine Accord innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd såsom

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption, bör inte använda detta

läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av de farmakologiska effekterna och verkningsmekanismen för memantin kan följande

interaktioner inträffa:

Verkningsmekanismen tyder på att effekterna av L-dopa, dopaminerga agonister och

antikolinergika kan förstärkas genom samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom

memantin. Effekten av barbiturater och neuroleptika kan minska. Samtidig tillförsel av

memantin och antispasmolytika, dantrolen eller baklofen, kan förändra effekten av dessa och en

dosjustering kan vara nödvändig.

Samtidig användning av memantin och amantadin bör undvikas på grund av risken för

farmakotoxisk psykos. Båda föreningarna är kemiskt besläktade NMDA-antagonister.

Detsamma kan gälla för ketamin och dextrometorfan (se även avsnitt 4.4). Det finns en

publicerad fallrapport om en möjlig risk även för kombinationen memantin och fenytoin.

Andra aktiva substanser såsom cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin och nikotin som

använder samma renala katjonaktiva transportsystem som amantadin kan eventuellt också

interagera med memantin med en potentiell risk för ökade plasmanivåer.

Serumkoncentrationen av hydroklortiazid (HKT) kan eventuellt reduceras när memantin

administreras tillsammans med HKT eller något kombinationspreparat innehållande HKT.

Efter introduktion på marknaden har enskilda fall av förhöjda INR-värden (international

normalized ratio) rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med warfarin. Även om

ett kausalt samband inte kunnat fastställas, rekommenderas att noggrant monitorera PK-INR-

värden hos patienter som samtidigt behandlas med perorala antikoagulantia.

I enkeldos farmakokinetiska (PK) studier med unga friska individer har ingen relevant interaktion

mellan aktiva substanser mematin och glyburid/metformin eller donepezil observerats.

I en klinisk studie med unga friska frivilliga har ingen relevant effekt av memantin på galantamins

farmakokinetik observerats.

Memantin hämmar inte CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavininnehållande monooxygenas,

epoxidhydrolas eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För memantin saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder på en potential för

minskad intrauterin tillväxt vid exponeringsnivåer som är identiska eller något högre än vid human

exponering (se avsnitt 5.3). Betydelsen av denna för människa är okänd. Memantin bör inte användas

under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Det är inte känt om memantin utsöndras i human bröstmjölk men med hänsyn till att substansen är lipofil

inträffar detta förmodligen. Kvinnor som tar memantin bör inte amma.

Fertilitet

Inga biverkningar av memantin har observerats vid prekliniska fertilitetsstudier på hanar och honor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Måttlig till svår Alzheimers sjukdom försämrar vanligtvis förmågan att framföra fordon och att

använda maskiner. Vidare har memantin en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner, varför polikliniska patienter bör uppmanas att vara speciellt försiktiga.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier av mild till svår demens, omfattande 1 784 patienter behandlade med memantin och

1595 patienter behandlade med placebo, skilde sig inte den totala incidensen av biverkningar mellan

memantin och placebo; biverkningarna var vanligtvis av mild till måttlig svårighetsgrad. De mest

frekvent förekommande biverkningarna som uppträdde med en högre incidens i memantin-gruppen än

i placebogruppen var yrsel (6,3 % jämfört med 5,6 %), huvudvärk (5,2 % jämfört med 3,9 %),

förstoppning (4,6 % jämfört med 2,6 %), somnolens (3,4 % jämfört med 2,2 %) och hypertoni (4,1 %

jämfört med 2,8 %).

Följande biverkningar, listade i tabellen nedanför, har ackumulerats i kliniska studier med memantin

samt efter introduktion på marknaden. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Tabell med biverkningar

Biverkningar rankas enligt ett organklassificeringssystem med följande konvention: mycket vanlig

(≥1/10), vanliga (≥1/100 <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 <1/100), sällsynta (≥1/10 000 <1/1 000),

mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem klass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Svampinfektioner

Immunsystemet

Vanliga

Läkemedelsöverkänslighet

Psykiska störningar

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Somnolens

Konfusion

Hallucinationer

Psykotiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket

sällsynta

Yrsel

Balanssjukdomar

Gångrubbning

Kramper

Hjärtat

Mindre vanliga

Hjärtsvikt

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

Hypertoni

Venös trombos/tromboembolism

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Förstoppning

Kräkning

Pankreatit

Lever och gallvägar

Vanliga

Ingen känd

frekvens

Förhöjda leverfunktionstester

Hepatit

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Vanliga

Mindre vanliga

Huvudvärk

Trötthet

Hallucinationer har i huvudsak observerats hos patienter med svår Alzheimers sjukdom.

Enskilda fall rapporterade efter introduktion på marknaden.

Beskrivning av valda biverkningar

Alzheimers sjukdom har associerats med depression, självmordstankar och självmord. Efter

marknadsintroduktion har sådana fall rapporterats hos patienter behandlade med Memantine Accord.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns endast begränsad erfarenhet beträffande överdosering från kliniska studier och från

erfarenheter efter introduktion på marknaden.

Symtom

Relativt stora överdoser (200 mg respektive 105 mg/dag i 3 dagar) har associerats med antingen endast

symtom på trötthet, svaghet och/eller diarré eller inga symtom. I fall med överdoser under 140 mg eller

okända doser uppvisade patienterna symtom från centrala nervsystemet (konfusion, dåsighet, somnolens,

svindel, agitation, aggression, hallucinationer och gångrubbning) och/eller från magtarmkanalen

(kräkningar och illamående).

I det mest extrema fallet av överdosering överlevde patienten det perorala intaget på totalt 2 000 mg

memantin med effekter på centrala nervsystemet (koma i 10 dagar och senare diplopi och agitation).

Patienten erhöll symtomatisk behandling och plasmaferes. Patienten återhämtade sig utan några

bestående följdsjukdomar.

I ett annat fall med stor överdosering överlevde också patienten och återhämtade sig. Patienten erhöll

400 mg memantin peroralt och upplevde symtom från centrala nervsystemet såsom rastlöshet, psykos,

visuella hallucinationer, ökad krampbenägenhet, somnolens, domningar och medvetslöshet.

Behandling

I händelse av överdosering ska behandlingen vara symtomatisk. Det finns ingen specifik

antidot mot intoxikation eller överdosering. Procedurer enligt klinisk praxis för att avlägsna aktiv

substans, såsom ventrikelsköljning, medicinskt kol (avbrytande av möjlig enterohepatisk cirkulation),

surgörning av urin, påtvingad diures, ska användas om det anses lämpligt.

I händelse av tecken och symtom på generell överstimulering av centrala nervsystemet (CNS) ska

försiktig symtomatisk klinisk behandling övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid demenssjukdomar, ATC-kod: N06DX01.

Det finns ökande bevis för att dysfunktion av glutamaterg neurotransmission, i synnerhet vid NMDA-

receptorer, bidrar till såväl uppträdande av symtom som sjukdomsprogression vid neurodegenerativ

demens.

Memantin är en spänningsberoende icke-kompetitiv NMDA-receptorantagonist med måttlig affinitet.

Den modulerar effekterna av patologiskt förhöjda toniska glutamatnivåer som kan leda till neuronal

dysfunktion.

Kliniska studier

En pivotal monoterapistudie på patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom (MMSE (mini-

mental state examination) totalpoäng vid start 3-14) omfattade 252 hemmaboende patienter. Studien

visade fördelaktig effekt för memantinbehandling jämfört med placebobehandling vid 6 månader

(observed cases-analys avseende CIBIC-plus (clinician's interview based impression of change)):

p=0,025; ADCS-ADLsev (Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003;

SIB (severe impairment battery): p=0,002).

En pivotal monoterapistudie av memantin vid behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom

(MMSE total poäng 10–22 vid start) omfattade 403 patienter. Memantinbehandlade patienter

uppvisade en statistiskt signifikant bättre effekt än placebobehandlade patienter avseende primära

endpoints: ADAS-cog (Alzheimer's disease assessment scale) (p=0,003) och CIBIC-plus (p=0,004)

vid vecka 24 LOCF (last observation carried forward). I en annan monoterapistudie för behandling av

mild till måttlig Alzheimers sjukdom randomiserades totalt 470 patienter (MMSE total poäng vid start

11-23). Vid den prospektivt definierade primära analysen uppnåddes ingen statistiskt signifikant

skillnad för primär efficacy endpoint vid vecka 24.

En metaanalys av patienter med måttligt till svår Alzheimers sjukdom (MMSE total poäng < 20) från

sex placebokontrollerade, sexmånaders fas-III studier (omfattande monoterapistudier och studier med

patienter på en stabil dos av acetylkolinesterashämmare) visade att det var en statistiskt signifikant

effektskillnad till fördel för memantinbehandling för kognitiv, global och funktionell domän. Hos

patienter som identifierades med samtidig försämring på alla tre områden visade resultatet en

statistiskt signifikant effekt av memantin vad gällde att förhindra försämring, dubbelt så många

placebobehandlade patienter som memantinbehandlade patienter uppvisade försämring i alla tre

avseenden (21 % jämfört med 11 %, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Memantin har en absolut biotillgänglighet på ca 100 %. t

är mellan 3 och 8 timmar. Det finns inget

som tyder på att föda påverkar absorptionen av memantin.

Distribution

Dagliga doser på 20 mg leder till steady-state-plasmakoncentrationer av memantin på 70–150 ng/ml

(0,5-1 µmol) med stora interindividuella variationer. Vid dagliga doser på 5-30 mg, beräknades en

genomsnittlig kvot mellan cerebrospinalvätska (CSF) och serum på 0,52.

Distributionsvolymen är omkring 10 l/kg. Ca 45 % memantin är bundet till plasmaproteiner.

Metabolism

Hos människa förekommer ca 80 % av memantinrelaterat material i cirkulationen som modersubstans.

Huvudsakliga humana metaboliter är N-3,5-dimetyl-gludantan, isomerisk blandning av 4- och 6-

hydroxy-memantin samt 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen av dessa metaboliter uppvisar

NMDA-antagonistisk aktivitet. Ingen cytokrom P 450-katalyserad metabolism har påvisats

in vitro.

I en studie med peroralt tillfört

C-memantin, återfanns i genomsnitt 84 % av dosen inom 20 dagar,

varvid mer än 99 % utsöndrades renalt.

Eliminering

Memantin elimineras på ett monoexponentiellt sätt med en terminal t

på 60–100 timmar. Hos

frivilliga med normal njurfunktion uppgår total clearance (Cl

) till 170 ml/min/1,73 m² och total

njurclearance består delvis av tubulär utsöndring.

I njurarna sker även tubulär resorption, troligen medierad av katjonaktiva transportproteiner.

Elimineringshastigheten av memantin via njurarna om urinen är alkalisk kan minskas med en faktor på

7 till 9 (se avsnitt 4.4). Alkalisering av urin kan vara ett resultat av drastiska förändringar av kosten,

t.ex. vid övergång från kost innehållande kött till enbart vegetarisk kost, eller ett stort intag av

antacida.

Linjäritet

Studier på frivilliga har visat linjär farmakokinetik inom dosområdet 10 till 40 mg.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt samband

Vid en memantindos på 20 mg per dag är nivåerna i CSF i samma storleksordning som k

-värdet (k

inhibitionskonstant) för memantin som är 0,5 µmol i frontala cortex hos människa.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid korttidsstudier på råtta har memantin liksom andra NMDA-antagonister orsakat neuronal

vakuolisering och nekros (Olney-lesioner) endast efter doser som ledde till mycket höga

maxkoncentrationer i serum. Ataxi och andra prekliniska tecken har föregått vakuolisering och nekros.

Eftersom effekterna varken har observerats vid långtidsstudier på gnagare eller icke-gnagare, är den

kliniska relevansen av dessa fynd inte känd.

Ögonförändringar observerades i vissa studier av upprepad dostoxicitet på gnagare och hund, men inte

på apa. I kliniska studier med memantin visade särskilda oftalmoskopiska undersökningar inte några

ögonförändringar.

Fosfolipidos i lungmakrofager till följd av memantinackumulering i lysosomer observerades på

gnagare. Denna effekt är känd från andra aktiva substanser med katjonaktiva amfifila egenskaper. Det

finns ett möjligt samband mellan denna ackumulering och den vakuolisering som har observerats i

lungor. Denna effekt observerades endast vid höga doser på gnagare. Den kliniska relevansen av dessa

fynd är inte känd.

Ingen gentoxicitet har observerats i standardtester av memantin. Det fanns inget tecken på

karcinogenicitet vid livstidsstudier på mus och råtta. Memantin var inte teratogent hos råtta och kanin,

inte ens vid maternellt toxiska doser, och inga effekter av memantin sågs på fertiliteten. Hos råtta

noterades minskad fostertillväxt vid exponeringsnivåer som är identiska eller något högre än vid

human exponering.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna för 5/10/15/20 mg filmdragerade tabletter

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Krospovidon

Magnesiumstearat

Tablettdragering för 5/10/15/20 mg filmdragerade tabletter

Hypromellos

Polysorbat 80

Makrogol 400

Titandioxid (E 171)

Dessutom för 15 mg och 20 mg filmdragerade tabletter

Gul och röd järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PE/PVCD-aluminiumblister

Varje förpackning innehåller 28 tabletter med 7 tabletter om 5 mg, 7 tabletter om 10 mg, 7 tabletter

om 15 mg och 7 tabletter om 20 mg.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/880/013

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 04-12-2013

Datum för den senaste förnyelsen: 3 augusti 2018

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs)

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/579941/2013

EMEA/H/C/002766

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Memantine Accord

memantin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Memantine

Accord. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Memantine Accord ska

användas.

Praktisk information om hur Memantine Accord ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Memantine Accord och vad används det för?

Memantine Accord är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen memantin. Det används för

att behandla patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom, en sorts demens (en

hjärnfunktionsstörning) som successivt påverkar minne, intellektuell förmåga och beteende.

Memantine Accord är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel som

redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Axura. Mer information om generiska läkemedel finns i

dokumentet med frågor och svar här

Hur används Memantine Accord?

Memantine finns som tabletter (5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg) och är receptbelagda.

Behandling bör inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av

Alzheimers sjukdom. Behandling bör endast påbörjas om det finns en vårdnadsgivare som regelbundet

kommer att övervaka patientens användning av Memantine Accord.

Memantine Accord ska ges en gång dagligen vid samma tid varje dag. För att förhindra biverkningar

ökas dosen av Memantine Accord successivt under de tre första behandlingsveckorna: under den första

veckan är dosen 5 mg, under den andra veckan är den 10 mg och under den tredje är den 15 mg. Från

och med fjärde veckan är den rekommenderade underhållsdosen 20 mg en gång dagligen. Toleransen

Memantine Accord

EMA/579941/2013

Sida 2/3

och dosen ska bedömas inom tre månader efter att behandlingen påbörjas och sedan ska nyttan av

fortsatt behandling med Memantine Accord bedömas regelbundet. Det kan vara nödvändigt att sänka

dosen för patienter med måttliga eller allvarliga problem med njurarna.

Hur verkar Memantine Accord?

Den aktiva substansen i Memantine Accord, memantin, är ett läkemedel mot demens. Orsaken till

Alzheimers sjukdom är inte känd men man anser att den minnesförlust som är förknippad med

sjukdomen beror på störningar av signaler i hjärnan.

Memantin verkar genom att blockera en slags receptorer som kallas NMDA-receptorer (N-metyl-D-

aspartat), och som signalsubstansen glutamat vanligtvis fäster till. Signalsubstanser är kemiska ämnen

i nervsystemet som gör att nervcellerna kan kommunicera med varandra. Förändringar av hur

glutamat överför signaler i hjärnan har kopplats till den minnesförlust som kan iakttas vid Alzheimers

sjukdom. Memantin blockerar NMDA-receptorerna och förbättrar därigenom signalöverföringen i

hjärnan och lindrar symtomen på Alzheimers sjukdom.

Hur har Memantine Accords effekt undersökts?

Företaget tillhandahöll data om läkemedlets löslighet, sammansättning och absorption i kroppen. Inga

kompletterande studier hos patienter var nödvändiga eftersom Memantine Accord visade sig vara av

jämförbar kvalitet och anses bioekvivalent med referensläkemedlet, Axura. ”Bioekvivalent” innebär att

läkemedlen förväntas ge samma nivåer av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Memantine Accord?

Eftersom Memantine Accord är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Memantine Accord?

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann i enlighet med EU:s krav att Memantine

Accord har visats vara av jämförbar kvalitet och anses bioekvivalent med Axura. Vad gäller Axura

menade därför CHMP att nyttan är större än den identifierade risken. Kommittén rekommenderade att

Memantine Accord skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Memantine

Accord?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Memantine Accord används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

bipacksedeln för Memantine Accord. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal

och patienter ska vidta.

Mer information om Memantine Accord

Den 04 december 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Memantine Accord som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Memantine Accord finns i bipacksedeln

(ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Memantine Accord

EMA/579941/2013

Sida 3/3

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för referensläkemedlet finns också i sin helhet

på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 12-2013.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen