Mekinist

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-09-2021

Aktiva substanser:
trametinib
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
L01EE01
INN (International namn):
trametinib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Melanom
Terapeutiska indikationer:
MelanomaTrametinib as monotherapy or in combination with dabrafenib is indicated for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600 mutation (see sections 4. 4 och 5. Trametinib monotherapy has not demonstrated clinical activity in patients who have progressed on a prior BRAF inhibitor therapy (see section 5. Adjuvant treatment of melanomaTrametinib in combination with dabrafenib is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with Stage III melanoma with a BRAF V600 mutation, following complete resection. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)Trametinib i kombination med dabrafenib är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer med BRAF V600-mutation.
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002643
Tillstånd datum:
2014-06-30
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002643

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

07-09-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Mekinist 0,5 mg filmdragerade tabletter

Mekinist 2 mg filmdragerade tabletter

trametinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Mekinist är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Mekinist

Hur du tar Mekinist

Eventuella biverkningar

Hur Mekinist ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Mekinist är och vad det används för

Mekinist är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen trametinib

.

Det används antingen

ensamt eller i kombination med ett annat läkemedel som innehåller dabrafenib för att behandla

melanom, en typ av hudcancer, som har spridit sig till andra delar av kroppen eller som inte kan

opereras bort.

Mekinist i kombination med dabrafenib används också för att förhindra att melanom kommer tillbaka

efter det att det har opererats bort.

Mekinist i kombination med dabrafenib används också för att behandla en typ av lungcancer som

kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Båda cancerformerna, har en särskild förändring (mutation) i en gen som kallas BRAF vid

V600-positionen. Denna genmutation kan vara orsaken till att cancern har utvecklats. Detta läkemedel

riktar sig mot proteiner som tillverkas av denna muterade gen och fördröjer eller stoppar utvecklingen

av cancersjukdomen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Mekinist

Mekinist ska endast användas för att behandla melanom och NSCLC med BRAF-mutationen. Innan

du påbörjar din behandling kommer läkaren därför testa om du har denna mutation.

Om läkaren ordinerar kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib,

läs dabrafenibs

bipacksedel noggrant, liksom denna bipacksedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Ta inte Mekinist

om du är allergisk mot trametinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Rådgör med din läkare om du tror att detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar ditt läkemedel. Din läkare behöver veta om du:

problem med levern

. Läkaren kan ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion under

tiden som du tar detta läkemedel.

har eller har haft

problem med njurarna

har eller har haft

problem med

lungorna eller andningen.

har hjärtproblem såsom hjärtsvikt (vilket kan orsaka andnöd, andningssvårigheter när man

ligger ner, svullna fötter eller ben) eller problem med hur hjärtat slår. Din läkare bör kontrollera

din hjärtfunktion före och under behandlingen.

har ögonproblem inklusive blockering av venen som dränerar ögat (retinalvensocklusion) eller

svullnad i ögat som kan vara orsakad av vätskeläckage (korioretinopati).

Innan du tar Mekinist i kombination med dabrafenib

behöver din läkare veta om du:

har haft någon annan typ av cancer än melanom eller NSCLC

, eftersom du kan löpa en

större risk att utveckla andra typer av cancer än hudcancer när du tar Mekinist.

Rådgör med läkare

om du tror att några av dessa problem kan gälla dig.

Symtom du behöver vara uppmärksam på

En del personer som tar Mekinist får andra problem som kan vara allvarliga. Du måste känna till vilka

viktiga symtom du behöver vara uppmärksam på.

Blödning

Att ta Mekinist eller kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib kan orsaka allvarliga

blödningar i din hjärna, matsmältningssystemet (som magsäck, ändtarm och tarm), lungor och andra

organ, och kan vara dödliga. Symtom på blödning kan vara:

huvudvärk, yrsel eller trötthetskänsla

blod i avföringen eller svart avföring

blod i urinen

magsmärta

blod i upphostning/kräkning

Tala om för läkare

så snart som möjligt om du får något av dessa symtom.

Feber

Att ta Mekinist eller kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib kan orsaka feber, även om

det är mer sannolikt om du tar kombinationsbehandlingen (se även avsnitt 4). I vissa fall kan personer

med feber få lågt blodtryck, yrsel eller andra symtom.

Tala om för läkare

omedelbart

om du får en temperatur över 38 ºC eller om du känner dig febrig

under tiden du tar detta läkemedel.

Hjärtproblem

Mekinist kan orsaka hjärtproblem eller förvärra hjärtproblem som redan finns (se även ”Hjärtproblem”

i avsnitt 4),

hos personer som tar Mekinist i kombination med dabrafenib.

Tala om för läkaren om du har någon hjärtsjukdom.

Läkaren kommer att göra olika tester för att

kontrollera att ditt hjärta fungerar som det ska, både före och under tiden du behandlas med

läkemedlet. Tala omedelbart om för läkare om det känns som att hjärtat bultar hårt, hjärtslagen är

snabba eller oregelbundna, eller om du känner dig yr, trött eller vimmelkantig, andfådd eller om benen

svullnar. Läkaren kan besluta att göra uppehåll i behandlingen eller stoppa den helt och hållet om det

behövs.

Förändringar på din hud som kan tyda på ny hudcancer

Läkaren kommer att kontrollera din hud innan du börjar ta detta läkemedel och med jämna mellanrum

medan du tar det.

Tala omedelbart om för läkaren

om du märker några hudförändringar medan du

tar detta läkemedel eller efter behandlingen (se även avsnitt 4).

Ögonproblem

Läkaren bör undersöka dina ögon medan du tar detta läkemedel.

Tala omedelbart om för läkaren

om dina ögon blir röda och irriterade, om du får dimsyn, ont i

ögonen eller andra synförändringar under behandlingen (se även avsnitt 4).

Mekinist kan orsaka ögonproblem, bland annat blindhet. Mekinist rekommenderas inte om du har haft

en propp i den ven som för blod från ögat (retinalvensocklusion). Tala omedelbart om för läkaren om

du får följande ögonsymtom: dimsyn, synförlust eller andra synförändringar, färgade prickar i ditt

synfält eller halofenomen (ljusringar runt föremål) under din behandling. Läkaren kan besluta att göra

uppehåll i behandlingen eller stoppa den helt och hållet om det behövs.

Leverproblem

Mekinist, eller kombinationen med dabrafenib, kan orsaka problem med din lever som kan utvecklas

till allvarliga tillstånd såsom hepatit (leverinflammation) och leversvikt, vilka kan vara dödliga. Läkare

kommer med jämna mellanrum kontrollera dig. Tecken på att din lever inte fungerar som den ska kan

vara:

aptitlöshet

illamående

kräkningar

ont i magen (buken)

gulaktig färg i hud eller ögonvitor (gulsot)

mörkfärgad urin

hudklåda

Tala om för läkare

så snart som möjligt om du får något av dessa symtom.

Lung- eller andningsproblem

Informera läkaren om du har några lung- eller andningsproblem

, inklusive problem med andning

ofta åtföljt av torrhosta, andnöd och utmattning. Läkaren kommer eventuellt ordna en undersökning av

din lungfunktion innan du börjar ta ditt läkemedel.

Muskelsmärta

Mekinist kan resultera i muskelnedbrytning (rabdomyolys).

Tala om för läkare

så snart som möjligt

om du får något av dessa symtom:

muskelvärk

mörkfärgad urin på grund av njurskada

Om det är nödvändigt kan din läkare behöva tillfälligt avbryta eller avsluta din behandling helt och

hållet.

Läs informationen under ”Eventuella allvarliga biverkningar” i avsnitt 4 i denna

bipacksedel.

Hål i magsäcken eller tarmen (perforering)

Att ta Mekinist eller kombinationen av Mekinist och dabrafenib kan öka risken att utveckla hål i

tarmväggen. Tala om för din läkare så snart som möjligt om du har svåra buksmärtor.

Allvarliga hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats hos personer som tar Mekinist i kombination med

dabrafenib. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några förändringar i huden (se avsnitt 4 för

symtom att vara medveten om).

Inflammatorisk sjukdom som främst drabbar huden, lungorna, ögonen och lymfkörtlarna

En inflammatorisk sjukdom som främst drabbar huden, lungorna, ögonen och lymfkörtlarna

(sarkoidos). Vanliga symtom på sarkoidos kan vara hosta, andfåddhet, svullna lymfkörtlar,

synrubbningar, feber, trötthet, smärta och svullnad i lederna samt ömmande knölar i huden. Tala om

för läkaren om du får något av dessa symtom.

Barn och ungdomar

Mekinist rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom effekterna av Mekinist hos personer

under 18 år inte är kända.

Andra läkemedel och Mekinist

Innan behandlingen börjar ska du tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar,

nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel. Gör upp

en förteckning över vilka läkemedel du tar så du kan visa den för läkaren, sjuksköterska eller

apotekspersonal när du får ett nytt läkemedel.

Mekinist med mat och dryck

Det är viktigt att du tar Mekinist på tom mage

, eftersom mat påverkar hur läkemedlet tas upp i

kroppen (se avsnitt 3).

Graviditet, amning och fertilitet

Mekinist rekommenderas inte under graviditet.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan

du använder detta läkemedel. Mekinist kan skada det ofödda barnet.

Om du är kvinna och kan bli gravid måste du använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du

tar Mekinist och i minst 16 veckor efter behandlingens slut.

Det kan hända att preventivmedel som innehåller hormoner (såsom p-piller, p-sprutor och

p-plåster) inte fungerar så bra om du tar Mekinist i kombination med dabrafenib. Du måste

använda en annan effektiv preventivmetod så att du inte blir gravid medan du tar denna

kombination av läkemedel. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Om du blir gravid medan du tar Mekinist, tala omedelbart om det för läkaren.

Mekinist rekommenderas inte under amning

Det är okänt om innehållsämnena i Mekinist kan passera över i bröstmjölk.

Om du ammar eller planerar att amma måste du tala om det för läkaren. Du rekommenderas att inte

amma medan du tar Mekinist. Du och läkaren avgör om du ska ta Mekinist eller amma.

Fertilitet – avser både män och kvinnor

Mekinist kan försämra fertiliteten hos både män och kvinnor.

Att ta Mekinist med dabrafenib

: Dabrafenib kan permanent minska fertiliteten hos män. Utöver detta

det kan män som tar dabrafenib få sänkt antal spermier och det är osäkert om spermieantalet kommer

att återgå till normala nivåer efter avslutad behandling.

Prata med läkaren före behandlingsstart om vilka möjligheter det finns att förbättra dina chanser att få

barn i framtiden.

Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel påverkar fertilitet kan du tala med läkare,

sjuksköterska eller apotekspersonal.

Körförmåga och användning av maskiner

Mekinist kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner.

Undvik att köra något fordon och använda maskiner om du känner dig trött eller svag, om du har

problem med synen eller om du känner dig kraftlös.

Beskrivningar av dessa effekter finns i andra avsnitt (se avsnitt 2 och 4).

Läs all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du undrar över något. Dina

sjukdomssymtom och behandlingssituationen kan också påverka din körförmåga och förmåga att

använda maskiner.

Mekinist innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Mekinist

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

Den vanliga dosen av Mekinist antingen som ensam behandling eller i kombination med dabrafenib är

en 2 mg-tablett en gång dagligen. Den rekommenderade dosen av dabrafenib, i

kombinationsbehandling med Mekinist är 150 mg två gånger dagligen.

Läkaren kan besluta att sänka dosen om du får biverkningar.

Ta inte mer Mekinist än läkaren rekommenderar

, eftersom det kan öka risken för biverkningar.

Hur du tar Mekinist

Svälj tabletten hel med ett helt glas vatten.

Ta Mekinist en gång om dagen på tom mage (minst 1 timme före måltid eller 2 timmar efter måltid).

Det betyder att:

du måste vänta minst 1 timme efter att du har tagit Mekinist innan du äter någonting, eller

du måste vänta minst 2 timmar efter att du har ätit innan du tar Mekinist.

Ta Mekinist vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Om du har tagit för stor mängd av Mekinist

Om du har tagit för många Mekinist-tabletter ska du rådfråga läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal. Visa dem om möjligt förpackningen med Mekinist och den här bipacksedeln.

Om du har glömt att ta Mekinist

Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen ska du ta den så snart du kommer

ihåg det.

Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen ska du hoppa över den och ta nästa

dos vid vanlig tid. Fortsätt sedan ta dina tabletter regelbundet som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Mekinist

Ta Mekinist så länge som läkaren rekommenderar. Sluta inte om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Hur du tar Mekinist vid kombinationsbehandling med dabrafenib

Ta Mekinist i kombination med dabrafenib enligt läkarens, sjuksköterskans eller

apotekspersonalens anvisningar. Ändra ej dosen eller sluta ta Mekinist eller dabrafenib om inte

läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen säger åt dig att göra det.

Mekinist en gång dagligen

dabrafenib två gånger dagligen.

Det kan vara bra för dig

att få in vanan att ta båda dina läkemedel vid samma tidpunkter varje dag. Mekinist ska tas

antingen

med morgondosen av dabrafenib

eller

med kvällsdosen av dabrafenib.

Dabrafenibdosen bör tas med ca 12 timmars mellanrum.

Ta Mekinist och dabrafenib på tom mage, minst 1 timme före och 2 timmar efter en måltid.

Kapslarna och tabletterna ska sväljas hela med ett helt glas vatten.

Om du har glömt att ta en dos av Mekinist eller dabrafenib, ta den direkt när du kommer på det.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan ta din nästa dos vid din vanliga

tidpunkt:

Om det är mindre än 12 timmar till din nästa schemalagda dos av Mekinist, som tas en

gång dagligen.

Om det är mindre än 6 timmar till din nästa schemalagda dos av dabrafenib, som tas två

gånger dagligen.

Om du tar för mycket Mekinist eller dabrafenib, kontakta omedelbart läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal. Om det är möjligt, ta med dig dina Mekinist tabletter och dabrafenib kapslar.

Om möjligt visa upp Mekinist och dabrafenib läkemedelsförpackningar med bipacksedlar.

Om du får biverkningar kan läkaren bestämma att du ska ta lägre doser av Mekinist och

dabrafenib. Ta doserna av Mekinist och dabrafenib exakt enligt läkarens, sjuksköterskans eller

apotekspersonalens anvisningar.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Eventuella allvarliga biverkningar

Hjärtproblem

Mekinist kan påverka ditt hjärtas pumpförmåga. Det är mer troligt att detta påverkar personer som

redan har hjärtproblem sedan tidigare. Medan du tar Mekinist kommer du kontrolleras med avseende

på hjärtproblem. Tecken och symtom på hjärtproblem inkluderar:

känsla av att ditt hjärta slår hårt, snabbt eller oregelbundet

yrsel

trötthet

du känner dig vimmelkantig

andfåddhet

svullna ben.

Tala om för läkaren

så snart som möjligt om du får något av dessa symtom, vare sig det är första

gången du får dem eller om de förvärras.

Högt blodtryck

Mekinist kan orsaka eller förvärra högt blodtryck (hypertoni). Läkaren eller sjuksköterska ska

kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Mekinist. Kontakta omedelbart läkare eller

sjuksköterska om du utvecklar högt blodtryck, ditt blodtryck försämras, eller om du får svår

huvudvärk, känner dig vimmelkantig eller känner yrsel.

Problem med blödning

Mekinist kan orsaka allvarliga blödningar, speciellt i din hjärna eller mage. Kontakta läkare eller

sjuksköterska för omedelbar medicinsk hjälp om du upplever några tecken på blödning, såsom:

huvudvärk, yrsel eller svaghetskänsla

du hostar upp blod eller levrat blod

kräkning som innehåller blod eller som ser ut som kaffesump

röd avföring eller avföring som är svart som tjära.

Ögon-/synproblem

Mekinist kan orsaka ögonproblem. Mekinist rekommenderas inte om du har haft en propp i den ven

som för blod från ögat (retinalvensocklusion). Din läkare kan rekommendera en ögonundersökning

innan du tar Mekinist och under tiden du tar det. Din läkare kan rekommendera att du slutar ta

Mekinist eller remittera dig till specialist om du får tecken och symtom som rör din syn, som:

synförlust

röda och irriterade ögon

färgade prickar i synfältet

halofenomen (ljusringar runt föremål)

dimsyn.

Hudförändringar

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats hos personer som tar Mekinist i kombination med dabrafenib

(förekommer hos ett okänt antal användare). Om du märker något av följande:

rödaktiga fläckar på bålen som är runda eller måltavleliknande, med blåsor i mitten.

Hudavlossning. Sår i munnen, halsen, näsan, runt könsorganen och i ögonen. Dessa allvarliga

hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom).

utbredda utslag, feber och förstorade lymfkörtlar (DRESS-syndrom eller

läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

sluta använda läkemedlet och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste

akutmottagning.

Upp till 3 av 100 personer behandlade med Mekinist i kombination med dabrafenib kan få en

hudcancerform som kallas

kutan skivepitelcancer (cuSCC)

. Andra kan få en hudcancerform kallad

bascellscancer (BCC)

. Vanligtvis är dessa former av hudcancer lokala och kan tas bort med kirurgi

och behandlingen med Mekinist och dabrafenib kan fortsätta utan avbrott.

Vissa personer som tar Mekinist i kombination med dabrafenib kan också märka att nya melanom har

uppkommit. Dessa melanom tas vanligen bort med kirurgi och behandlingen med Mekinist och

dabrafenib kan fortsätta utan avbrott.

Läkaren kommer att undersöka din hud innan du börjar ta dabrafenib, därefter kommer huden att

undersökas varje månad under hela behandlingen med dabrafenib och under 6 månader efter att den

har avslutats. Detta görs för att upptäcka eventuell ny hudcancer.

Läkaren kommer även att undersöka ditt huvud, nacke, mun och dina lymfkörtlar och din bröstkorg

och mage kommer regelbundet att skiktröntgas (datortomografi). Blodprov kommer eventuellt även

tas. Undersökningarna är till för att upptäcka om någon annan typ av cancer, inklusive

skivepitelcancer, utvecklas i din kropp. Undersökning av bäcken (för kvinnor) och ändtarm

rekommenderas också före och efter behandling.

Mekinist, som monoterapi eller i kombination med dabrafenib, kan orsaka utslag eller akneliknande

utslag. Följ läkarens anvisningar om hur du kan förhindra utslag. Tala om för läkaren eller

sjuksköterskan så snart som möjligt om du får något av dessa symtom för första gången eller om de

förvärras.

Kontakta läkaren omedelbart

om du får ett allvarligt hudutslag med något av följande symtom:

blåsor i huden, blåsor eller sår i munnen, hudavflagning, feber, rodnad eller svullnad i ansiktet eller på

fotsulorna.

Tala om för läkaren eller sjuksköterskan så snart som möjligt

om du får hudutslag eller om

befintliga hudutslag blir värre.

Muskelsmärta

Mekinist kan göra att muskler bryts ner (rabdomyolys). Tala om för läkare eller sjuksköterska om du

har några nya eller förvärrade symtom som:

muskelsmärta

mörkfärgad urin på grund av njurskada.

Problem med lungorna eller andningen

Mekinist kan orsaka inflammation i lungorna (pneumonit eller interstitiell lungsjukdom). Tala om för

läkaren eller sjuksköterskan om du har några nya symtom på lung- eller andningsproblem eller

försämring av tidigare symtom, som:

andfåddhet

hosta

utmattning.

Eventuella biverkningar hos patienter som tar Mekinist enbart

Biverkningar som du kan märka när du tar enbart Mekinist är följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Högt blodtryck (hypertoni)

Blödning på olika ställen i kroppen, som kan vara lindrig eller allvarlig

Hosta

Andfåddhet

Diarré

Illamående och kräkningar

Förstoppning

Magsmärtor

Muntorrhet

Hudutslag, akneliknande utslag, ansiktsrodnad, torr eller kliande hud (se även

”Hudförändringar” tidigare i avsnitt 4)

Ovanligt håravfall eller uttunnat hår

Energilöshet, svaghetskänsla eller trötthet

Svullna händer eller fötter (perifert ödem)

Feber

Mycket vanliga biverkningar som kan synas i blodprov

Onormala levervärden

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Inflammation i hudens hårsäckar

Nagelproblem såsom förändringar i nagelbädden, nagelsmärtor, infekterade och svullna

nagelband

Infektion i huden (cellulit)

Hudutslag med varfyllda blåsor (se även ”Hudförändringar” tidigare i avsnitt 4)

Allergisk reaktion (överkänslighet)

Uttorkning (låg vatten- eller vätskehalt)

Dimsyn

Svullnad runt ögonen

Synproblem (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

Förändrad pumpförmåga hos hjärtat (vänsterkammardysfunktion) (se även ”Hjärtproblem”

tidigare i avsnitt 4)

Puls som är lägre än det normala intervallet och/eller en minskning av hjärtfrekvensen

Lokal vävnadssvullnad

Inflammation i lungorna (pneumonit eller interstitiell lungsjukdom)

Ömhet i munhålan eller sår i munnen, inflammerade slemhinnor

Rodnad, narig eller sprucken hud

Rodnade, smärtande händer och fötter

Svullnad i ansiktet

Inflammation i slemhinnan

Svaghetskänsla

Vanliga biverkningar som kan synas i blodprov

Minskat antal röda blodkroppar (anemi), onormalt testvärde för kreatinfosfokinas, ett enzym

som främst finns i hjärtat, hjärnan och skelettmusklerna

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Svullet öga på grund av vätskeläckage (korioretinopati) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i

avsnitt 4)

Svullna nerver baktill i ögat (papillödem) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

Avlossning av det ljuskänsliga skiktet baktill i ögat (näthinnan) från de underliggande skikten

(näthinneavlossning) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

Propp i den ven som för blod från ögat (retinalvensocklusion) (se även ”Ögon-/synproblem”

tidigare i avsnitt 4)

Försämrad pumpförmåga hos hjärtat, vilket leder till andfåddhet, uttalad trötthet och svullna

anklar och ben (hjärtsvikt)

Ett hål (perforering) i magsäcken eller tarmarna

Inflammation i tarmarna (kolit)

Nedbrytning av muskler, vilket kan orsaka muskelsmärtor och skador på njurarna (rabdomyolys)

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information.

Biverkningar när Mekinist och dabrafenib tas tillsammans

När du tar Mekinist och dabrafenib tillsammans kan du få alla av de ovan listade biverkningarna men

frekvensen kan förändras (öka eller minska).

Du kan även få

ytterligare biverkningar

på grund utav att du tar dabrafenib

samtidigt som

Mekinist, se listade biverkningar nedan.

Tala om för läkaren så snart som möjligt om du får någon utav dessa symtom, antigen om det är första

gången du får dem eller om de har förvärrats.

Vänligen läs bipacksedeln för dabrafenib för detaljer om biverkningar som man kan få när man

tar detta läkemedel.

De biverkningar som du kan få när du tar Mekinist i kombination med dabrafenib är följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Näs- och halsinflammation

Minskad aptit

Huvudvärk

Yrsel

Högt blodtryck

Blödning på olika ställen i kroppen, som kan vara lindrig eller allvarlig

Hosta

Magsmärtor

Förstoppning

Diarré

Illamående, kräkningar

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Mekinist 0,5 mg filmdragerade tabletter

Mekinist 2 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Mekinist 0,5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller trametinibdimetylsulfoxid motsvarande 0,5 mg trametinib.

Mekinist 2 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller trametinibdimetylsulfoxid motsvarande 2 mg trametinib.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett)

Mekinist 0,5 mg filmdragerade tabletter

Gula, modifierat ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, cirka 4,8 x 8,9 mm, med ”GS” präglat på

den ena sidan och ”TFC” på den andra.

Mekinist 2 mg filmdragerade tabletter

Rosa, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, cirka 7,5 mm, med ”GS” präglat på den ena sidan och

”HMJ” på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Melanom

Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib är avsett för behandling av vuxna

patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation (se

avsnitt 4.4 och 5.1).

Trametinib monoterapi har inte uppvisat klinisk aktivitet hos patienter med sjukdomsprogression på

tidigare behandling med BRAF-hämmare (se avsnitt 5.1).

Adjuvant behandling av melanom

Trametinib i kombination med dabrafenib är avsett för adjuvant behandling av vuxna patienter med

melanom Stadie III med en BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Trametinib i kombination med dabrafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad

icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med trametinib ska endast inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av

administrering av cancerläkemedel.

Innan patienterna tar trametinib måste BRAF V600-mutation ha bekräftats med ett validerat test.

Dosering

Rekommenderad dos av trametinib, antingen som monoterapi eller i kombination med dabrafenib, är

2 mg en gång dagligen. Den rekommenderade dosen av dabrafenib, vid användning i kombination

med trametinib, är 150 mg två gånger dagligen.

Behandlingstid

Behandling med trametinib rekommenderas pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller tills

patienten får oacceptabla biverkningar (se tabell 2). Vid adjuvant behandling av melanom, ska

patienterna behandlas under en period av 12 månader om det inte finns sjukdomsåterfall eller

oacceptabla biverkningar.

Missade doser

Om en dos trametinib missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade

dos.

Om en dos dabrafenib missats, när trametinib ges i kombination med dabrafenib, ska dosen dabrafenib

endast tas om det är mer än 6 timmar kvar till nästa planerade dos.

Dosjusteringar

För att hantera biverkningar kan dossänkning, behandlingsuppehåll eller utsättning av behandlingen

bli nödvändigt (se tabell 1 och 2).

Dosjusteringar rekommenderas inte för biverkningar av kutan skivepitelcancer (cuSCC) eller nya

primära melanom (se produktresumén för dabrafenib för mer information).

Tabell 1

Rekommenderade dossänkningar

Dossteg

Trametinibdos

Som monoterapi eller i kombination

med dabrafenib

Dabrafenibdos

Endast vid

kombinationsanvändning med

trametinib

Startdos

2 mg en gång dagligen

150 mg två gånger dagligen

1:a dossänkning

1,5 mg en gång dagligen

100 mg två gånger dagligen

2:a dossänkning

1 mg en gång dagligen

75 mg två gånger dagligen

3:e dossänkning

(endast kombination)

1 mg en gång dagligen

50 mg två gånger dagligen

Dosjustering av trametinib till mindre än 1 mg en gång dagligen rekommenderas inte, oavsett vid

användning som monoterapi eller i kombination med dabrafenib. Dosjustering av dabrafenib till

mindre än 50 mg två gånger dagligen rekommenderas inte i kombination med trametinib.

*Se produktresumén för dabrafenib, Dosering och administreringssätt, för doseringsinstruktioner vid

monoterapibehandling med dabrafenib.

Tabell 2

Dosändringsschema baserat på graden av eventuella biverkningar (exklusive feber)

Grad (CTC-AE)*

Rekommenderade ändringar av trametinibdosen

Vid monoterapi eller i kombination med dabrafenib

Grad 1 eller grad 2

(tolererbara)

Fortsätt behandlingen och följ upp efter kliniskt behov.

Grad 2 (ej tolererbara)

eller grad 3

Avbryt behandlingen tills biverkningarna avtagit till grad 0 till 1 och sänk

dosen med ett steg när behandlingen återupptas.

Grad 4

Avbryt behandlingen permanent, eller avbryt tills biverkningarna avtagit till

grad 0 till 1 och sänk dosen med ett steg när behandlingen återupptas.

* Intensitet hos kliniska biverkningar graderade enligt Common Terminology Criteria for Adverse Events

(CTC-AE) v4.0

När patientens biverkningar åter är hanterbara kan doshöjning med samma dossteg som vid

dossänkningen övervägas. Trametinibdosen ska inte överstiga 2 mg en gång dagligen.

Feber

Om en patients kroppstemperatur är ≥38

C, ska behandlingen avbrytas (trametinib när det används

som monoterapi och både trametinib och dabrafenib när de används i kombination). Vid återfall kan

behandlingen också avbrytas vid det första symtomet på feber. Behandling med antipyretika såsom

ibuprofen eller paracetamol bör inledas. Användning av orala kortikosteroider bör övervägas i de fall

där antipyretika är otillräckliga. Patienter bör utvärderas för tecken och symtom på infektion och vid

behov behandlas i linje med lokal praxis (se avsnitt 4.4). Trametinib, eller både trametinib och

dabrafenib när det används i kombination, kan återinsättas om patienten är symtomfri i minst

24 timmar antingen (1) på samma dosnivå eller (2) reducerad med en dosnivå om febern är

återkommande och/eller åtföljs av andra allvarliga symtom såsom uttorkning, hypotension eller

njursvikt.

Om behandlingsrelaterade toxiciteter uppträder när trametinib används i kombination med dabrafenib,

bör båda behandlingarna dossänkas samtidigt, avbrytas eller sättas ut. Undantag där dosjusteringar är

nödvändiga för endast en av de två behandlingarna beskrivs nedan för uveit, RAS-mutationspositiva

icke-kutana maligniteter (främst relaterat till dabrafenib), reducerad vänsterkammarejektionsfraktion

(LVEF), retinalvensocklusion (RVO), näthinneavlossning (RPED) och interstitiell lungsjukdom

(ILD)/pneumonit (främst relaterat till trametinib).

Undantag för dosjustering (där endast en av två behandlingar är dossänkt) för utvalda biverkningar

Uveit

Inga dosjusteringar krävs för uveit så länge effektiva lokala behandlingar kan kontrollera inflammation

i ögonen. Vid uteblivet svar på lokal ögonbehandling, ska uppehåll med dabrafenib göras tills

ögoninflammationen läkt. Därefter kan dabrafenib återinsättas, reducerat med en dosnivå. Ingen

dosjustering av trametinib krävs när det tas i kombination med dabrafenib (se avsnitt 4.4).

RAS-mutationspositiva icke-kutana maligniteter

För- och nackdelarna måste övervägas innan fortsatt behandling med dabrafenib till patienter med

icke-kutan malignitet som har en RAS-mutation. Ingen dosjustering av trametinib krävs när det tas i

kombination med dabrafenib.

Reducerad vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF)/vänsterkammardysfunktion

Behandlingen med trametinib ska avbrytas om patienterna får en asymtomatisk absolut minskning av

LVEF på >10 % jämfört med vid baslinjen och om ejektionsfraktionen ligger under institutionens

lägsta normalvärde (LLN) (se avsnitt 4.4). Ingen dosjustering av dabrafenib krävs när trametinib tas i

kombination med dabrafenib. Om LVEF återgår till det normala kan behandling med trametinib

återupptas, dock med dosen sänkt ett steg och under noggrann uppföljning (se avsnitt 4.4).

Trametinib ska sättas ut permanent hos patienter med vänsterkammardysfunktion grad 3 eller 4, eller

kliniskt signifikant LVEF-minskning, som inte återgår till det normala inom 4 veckor (se avsnitt 4.4).

Retinalvensocklusion (RVO) och näthinneavlossning (RPED)

Om patienterna rapporterar nya synstörningar, såsom centralt skotom, dimsyn eller synförlust någon

gång under trametinibbehandlingen, rekommenderas omedelbar undersökning av oftalmolog.

Behandling med trametinib, oavsett om den ges som monoterapi eller i kombination med dabrafenib,

bör sättas ut permanent hos patienter som diagnostiseras med RVO. Ingen dosjustering av dabrafenib

krävs när trametinib tas i kombination med dabrafenib. Vid diagnostiserad RPED, följ dosändringarna

i tabell 3 nedan för trametinib (se avsnitt 4.4).

Tabell 3

Rekommenderade dosändringar för trametinib vid RPED

RPED grad 1

Fortsätt behandlingen med månatliga undersökningar av

näthinnan tills problemet försvunnit. Om RPED förvärras,

följ anvisningarna nedan och gör uppehåll i

trametinibbehandlingen i upp till 3 veckor.

RPED grad 2–3

Gör uppehåll i trametinibbehandlingen i upp till 3 veckor.

RPED grad 2–3 som återgår till grad 0–1

inom 3 veckor

Återuppta trametinibbehandlingen med lägre dos (sänkt

med 0,5 mg) eller avbryt trametinibbehandlingen hos

patienter som tar trametinib 1 mg dagligen.

RPED grad 2–3 som inte återgår till

åtminstone grad 1 inom 3 veckor

Sätt ut trametinib permanent.

Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit

Behandlingen med trametinib måste avbrytas hos patienter med misstänkt ILD eller pneumonit,

inklusive patienter med nya eller progressiva pulmonella symtom och symtom som hosta, dyspné,

hypoxi, pleurautgjutning eller infiltrat, i avvaktan på kliniska undersökningar. Behandlingen med

trametinib måste sättas ut permanent för patienter med behandlingsrelaterad ILD eller pneumonit.

Ingen dosjustering av dabrafenib krävs när trametinib tas i kombination med dabrafenib vid fall av

ILD eller pneumonit.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2). Det

finns inga data om trametinib hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion och det eventuella behovet

av justering av startdosen kan därför inte bedömas. Trametinib ska användas med försiktighet till

patienter med gravt nedsatt njurfunktion när det ges som monoterapi eller i kombination med

dabrafenib.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2). Det finns inga

kliniska data om patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion och det eventuella behovet av

justering av startdosen kan därför inte bedömas. Trametinib ska användas med försiktighet till

patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion när det ges som monoterapi eller i kombination

med dabrafenib.

Icke-kaukasier

Säkerhet och effekt för trametinib hos icke-kaukasier har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Äldre

Det krävs ingen initial dosjustering för patienter >65 år.

Tätare dosjusteringar (se tabell 1 och 2 ovan) kan krävas för patienter >65 år (se avsnitt 4.8).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för trametinib för barn och ungdomar (<18 år) har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga. Studier på unga djur har visat biverkningar av trametinib som inte observerades hos

vuxna djur (se avsnitt 5.3).

Administreringssätt

Trametinib ska tas peroralt med ett helt glas vatten. Tabletterna ska inte tuggas eller krossas och de ska

tas utan mat, minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Det rekommenderas att trametinibdosen tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag. När trametinib och

dabrafenib tas i kombination, ska den dagliga engångsdosen av trametinib tas tillsammans med

antingen morgon- eller kvällsdosen av dabrafenib vid samma tidpunkt varje dag.

Vid kräkning efter intag av trametinib ska patienten inte ta en ny dos utan ta nästa dos som planerat.

Läs produktresumén för dabrafenib för information om administreringssätt när det ges i kombination

med trametinib.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

När trametinib ges i kombination med dabrafenib måste produktresumén för dabrafenib konsulteras

innan behandling påbörjas. För ytterligare information om varningar och försiktighet associerat med

behandling med dabrafenib, vänligen se produktresumén för dabrafenib.

BRAF V600-test

Effekt och säkerhet för trametinib har inte undersökts hos patienter vars melanom testats negativt med

avseende på BRAF V600-mutation.

Trametinib som monoterapi jämfört med BRAF-hämmare

Inga kliniska studier har utförts där trametinib som monoterapi jämförs med en BRAF-hämmare hos

patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Baserat på

jämförande crossover-studier synes total överlevnad och progressionsfri överlevnad vara desamma för

trametinib och BRAF-hämmare, dock var total responsfrekvens lägre hos patienter som behandlades

med trametinib än hos patienter som behandlades med BRAF-hämmare.

Trametinib i kombination med dabrafenib hos patienter med melanom som har progredierat på en

BRAF-hämmare

Data hos patienter som tar kombinationen trametinib med dabrafenib, vilka haft sjukdomsprogression

under tidigare behandling med en BRAF-hämmare, är begränsade. Dessa data visar att effekten av

kombinationen kommer att vara lägre hos dessa patienter (se avsnitt 5.1). Därför ska andra

behandlingsalternativ övervägas innan behandling med kombinationen påbörjas i denna population

som tidigare behandlats med BRAF-hämmare. Sekvenseringen av behandlingar efter progression med

en BRAF-hämmare har inte fastställts.

Nya maligniteter

Nya maligniteter, kutana och icke-kutana, kan förekomma när trametinib används i kombination med

dabrafenib.

Kutana maligniteter

Kutan skivepitelcancer (cuSCC)

Fall av cuSCC (inklusive keratoakantom) har rapporterats hos patienter som behandlats med

trametinib i kombination med dabrafenib. Fall av cuSCC kan hanteras med excision och kräver inte

behandlingsjustering. Vänligen se produktresumén för dabrafenib (avsnitt 4.4).

Nya primära melanom

Nya primära melanom rapporterades hos patienter som fått trametinib i kombination med dabrafenib.

Fall av nya primära melanom kan hanteras med excision och kräver inte behandlingsjustering.

Vänligen se produktresumén för dabrafenib (avsnitt 4.4).

Icke-kutana maligniteter

Baserat på dess verkningsmekanism kan dabrafenib öka risken för icke-kutana maligniteter när

RAS-mutationer finns närvarande. När trametinib används i kombination med dabrafenib hänvisas till

produktresumén för dabrafenib (avsnitt 4.4). Ingen dosjustering av trametinib krävs för

RAS-mutationspositiva maligniteter när det tas i kombination med dabrafenib.

Blödning

Blödningar, inklusive större blödningar och blödningar med dödlig utgång, har förekommit hos

patienter som behandlats med trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib (se

avsnitt 4.8). Risken för dessa händelser hos patienter med lågt antal trombocyter (<75 000) har inte

fastställts eftersom sådana patienter exkluderades från kliniska prövningar. Blödningsrisken kan öka

vid samtidig användning av trombocythämmare eller vid antikoagulantiabehandling. Om blödningar

uppstår ska patienter behandlas efter kliniskt behov.

Reducerad LVEF/vänsterkammardysfunktion

Trametinib har rapporterats reducera LVEF vid behandling som monoterapi eller i kombination med

dabrafenib (se avsnitt 4.8). I kliniska prövningar var mediantiden till debut av första förekomsten av

vänsterkammardysfunktion, hjärtsvikt och reducerad LVEF mellan 2 och 5 månader.

Trametinib ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Patienter

med vänsterkammardysfunktion, hjärtsvikt av New York Heart Association-klass II, III eller IV, akut

koronarsyndrom under de senaste 6 månaderna, kliniskt signifikanta okontrollerade arytmier eller

okontrollerad hypertoni, uteslöts från de kliniska prövningarna. Säkerheten vid användning i dessa

patientgrupper är därför okänd. LVEF ska bedömas hos alla patienter innan behandling med trametinib

sätts in, en månad efter insättningen och därefter med cirka 3 månaders intervall under hela

behandlingstiden (se avsnitt 4.2 avseende dosjusteringar).

Hos patienter som behandlas med trametinib i kombination med dabrafenib, har det förekommit

enstaka rapporter om akut, svår vänsterkammardysfunktion på grund av myokardit. Fullständig

återhämtning observerades vid avbrytande av behandling. Läkare bör vara uppmärksamma på risken

för myokardit hos patienter som utvecklar nya eller förvärrade tecken eller symtom på hjärtbesvär.

Feber

Feber har rapporterats i kliniska prövningar med trametinib som monoterapi och i kombination med

dabrafenib (se avsnitt 4.8). Förekomst och allvarlighetsgrad av feber ökar vid kombinationsbehandling

(se produktresumén för dabrafenib avsnitt 4.4). För patienter som får trametinib i kombination med

dabrafenib kan feber åtföljas av allvarlig stelhet, dehydrering och hypotoni som i vissa fall kan leda till

akut njurinsufficiens.

Behandlingen (trametinib när det används som monoterapi och både trametinib och dabrafenib när det

används i kombination) ska avbrytas om patientens kroppstemperatur är ≥38

C (se avsnitt 5.1). Vid

återfall kan behandlingen också avbrytas vid det första symtomet på feber. Behandling med

antipyretika som ibuprofen eller paracetamol bör påbörjas. Användning av orala kortikosteroider bör

övervägas i de fall då antipyretika är otillräckliga. Patienter ska utvärderas med avseende på tecken

och symtom på infektion. Behandlingen kan återinsättas när febern försvinner. Om febern är

förknippad med andra allvarliga tecken eller symtom, bör behandlingen återinsättas med en reducerad

dos när väl febern upphört och som kliniskt lämpligt (se avsnitt 4.2).

Hypertoni

Blodtryckshöjning har rapporterats i samband med trametinib som monoterapi och i kombination med

dabrafenib, hos patienter med eller utan redan befintlig hypertoni (se avsnitt 4.8). Blodtrycket bör

mätas vid baslinjen och kontrolleras under behandling med trametinib, med standardbehandling för att

hålla hypertonin under kontroll efter behov.

Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit

I en fas III-prövning utvecklade 2,4 % (5/211) av patienterna som behandlades med trametinib

monoterapi ILD eller pneumonit, sjukhusvistelse krävdes för samtliga fem patienter. Mediantiden till

debut av ILD eller pneumonit var 160 dagar (mellan 60 och 172 dagar). I studierna MEK115306 och

MEK116513 utvecklade <1 % (2/209) respektive 1 % (4/350) av patienterna som behandlades med

trametinib i kombination med dabrafenib pneumonit eller ILD (se avsnitt 4.8).

Behandlingen med trametinib ska avbrytas hos patienter med misstänkt interstitiell lungsjukdom eller

pneumonit, inklusive patienter med nya eller progressiva lungsymtom och symtom som hosta, dyspné,

hypoxi, pleurautgjutning eller infiltrat, i avvaktan på kliniska undersökningar. Behandlingen med

trametinib ska sättas ut permanent för patienter med behandlingsrelaterad ILD eller pneumonit (se

avsnitt 4.2). Om trametinib används i kombination med dabrafenib kan behandling med dabrafenib

fortsätta med samma dosering.

Synnedsättning

Sjukdomar förknippade med synstörningar, t.ex. RPED och RVO kan förekomma med trametinib som

monoterapi och i kombination med dabrafenib. Symtom som dimsyn, nedsatt synskärpa och andra

synfenomen har rapporterats i kliniska prövningar med trametinib (se avsnitt 4.8). I kliniska

prövningar har även uveit och iridocyklit rapporterats hos patienter som behandlas med trametinib i

kombination med dabrafenib.

Trametinib rekommenderas inte till patienter med RVO i anamnesen. Säkerheten för trametinib hos

patienter med predisponerande faktorer för RVO, inklusive okontrollerat glaukom eller okulär

hypertension, okontrollerad hypertoni, okontrollerad diabetes mellitus eller hyperviskositets- eller

hyperkoagulationssyndrom i anamnesen, har inte fastställts.

Om patienterna rapporterar nya synstörningar, såsom centralt skotom, dimsyn eller synförlust någon

gång under trametinibbehandlingen, rekommenderas omedelbar undersökning av oftalmolog. Vid

diagnostiserad RPED ska doseringsschemat i tabell 3 följas (se avsnitt 4.2), vid diagnostiserad uveit

vänligen se produktresumén för dabrafenib avsnitt 4.4. Patienter som fått diagnosen RVO ska

omedelbart avsluta behandlingen med trametinib. Vid diagnostiserad RVO eller PRED krävs inga

dosjusteringar av dabrafenib när det tas i kombination med trametinib. Vid diagnostiserad uveit krävs

inga dosjusteringar av trametinib när det tas i kombination med dabrafenib.

Hudutslag

Hudutslag har observerats hos cirka 60 % av patienterna i studier med trametinib som monoterapi och

hos cirka 24 % av patienterna när trametinib används i kombination med dabrafenib (se avsnitt 4.8).

Majoriteten av dessa fall var av grad 1 eller 2 och krävde inte behandlingsavbrott eller dossänkning.

Rabdomyolys

Rabdomyolys har rapporterats hos patienter som tar trametinib som monoterapi eller i kombination

med dabrafenib (se avsnitt 4.8). I vissa fall kunde patienterna fortsätta behandlingen med trametinib. I

mer allvarliga fall krävdes sjukhusvistelse, behandlingsavbrott eller permanent utsättning av

trametinib eller trametinib och dabrafenib kombinationen. Tecken eller symtom på rabdomyolys ska

vid behov berättiga en lämplig klinisk bedömning och behandling.

Njursvikt

I kliniska prövningar har njursvikt identifierats hos patienter som behandlades med trametinib i

kombination med dabrafenib. Vänligen se produktresumén för dabrafenib (avsnitt 4.4).

Pankreatit

I kliniska prövningar har pankreatit rapporterats hos patienter som behandlades med trametinib i

kombination med dabrafenib. Vänligen se produktresumén för dabrafenib (avsnitt 4.4).

Leverpåverkan

Leverbiverkningar har rapporterats i kliniska prövningar med trametinib som monoterapi och i

kombination med dabrafenib (se avsnitt 4.8). Kontroll av leverfunktionen rekommenderas var fjärde

vecka under 6 månader från behandlingsstarten med trametinib som monoterapi eller i kombination

med dabrafenib. Därefter kan leverkontroller göras efter kliniskt behov.

Nedsatt leverfunktion

Eftersom metabolism och biliär utsöndring är de viktigaste elimineringsvägarna för trametinib ska

administrering av trametinib ske med försiktighet till patienter med måttligt till gravt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Djup ventrombos/lungemboli

Lungemboli eller djup ventrombos kan förekomma hos patienter som tar trametinib som monoterapi

eller i kombination med dabrafenib. Om patienter utvecklar symtom för djup ventrombos eller

lungemboli såsom andnöd, bröstsmärta eller arm- eller bensvullnad ska de omedelbart söka sjukvård.

Permanent utsättning av trametinib och dabrafenib vid livshotande lungemboli.

Allvarliga hudbiverkningar

Fall av allvarliga hudbiverkningar (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom, och

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), som kan vara livshotande eller

ha dödlig utgång, har rapporterats vid kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib. Innan

behandling påbörjas ska patienterna informeras om tecken och symtom och övervakas noga för

hudreaktioner. Om tecken och symtom som tyder på SCAR uppträder, ska dabrafenib och trametinib

sättas ut.

Gastrointestinala störningar

Kolit och gastrointestinal perforation, inklusive dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som tar

trametinib som monoterapi och i kombination med dabrafenib (se avsnitt 4.8). Behandling med

trametinib i monoterapi eller i kombination med dabrafenib ska användas med försiktighet hos

patienter med riskfaktorer för gastrointestinal perforation, som omfattar anamnes av divertikulit,

metastaser till mag-tarmkanalen och samtidig användning av läkemedel med en erkänd risk för

gastrointestinal perforation.

Sarkoidos

Fall av sarkoidos har rapporterats hos patienter som behandlats med trametinib i kombination med

dabrafenib, oftast i hud, lungor, ögon och lymfkörtlar. I de flesta fallen fortsatte behandlingen med

trametinib och dabrafenib. Om sarkoidos fastställs ska lämplig behandling övervägas. Det är viktigt att

sarkoidos inte misstolkas som sjukdomsprogression.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av andra läkemedel på trametinib

Eftersom trametinib främst metaboliseras genom deacetylering som medieras av hydrolytiska enzymer

(t.ex. karboxylesteraser) påverkas dess farmakokinetik sannolikt inte av andra substanser genom

metabola interaktioner (se avsnitt 5.2). Interaktioner mellan läkemedel via dessa hydrolytiska enzymer

kan inte uteslutas och kan påverka exponeringen för trametinib.

Trametinib är ett

in vitro

-substrat för effluxtransportören P-gp. Eftersom det inte kan uteslutas att en

stark hämning av lever-P-gp kan leda till ökade nivåer av trametinib, rekommenderas försiktighet vid

samtidig användning av trametinib med läkemedel som är starka hämmare av P-gp (t.ex. verapamil,

ciklosporin, ritonavir, kinidin, itrakonazol).

Effekt av trametinib på andra läkemedel

Baserat på

in vitro-

in vivo

-data är det osannolikt att trametinib skulle ha någon signifikant

inverkan på farmakokinetiken hos andra läkemedel genom interaktion med CYP-enzymer eller

transportenzymer (se avsnitt 5.2). Trametinib kan orsaka en övergående hämning av BCRP-substrat

(t.ex. pitavastatin) i tarmen, vilken kan minimeras genom att dosera dessa ämnen och trametinib med

2 timmars mellanrum.

Baserat på kliniska data förväntas ingen förlust av effekten av hormonella preventivmedel vid

samtidig administrering med trametinib som monoterapi (se avsnitt 5.2).

Kombination med dabrafenib

För interaktioner när trametinib används i kombination med dabrafenib se produktresumén för

dabrafenib avsnitt 4.4 och 4.5.

Effekt av föda på trametinib

Patienterna ska ta trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib minst en timme före

eller två timmar efter måltid på grund av födans effekt på upptaget av trametinib (se avsnitt 4.2 och

5.2).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654959/2018

EMEA/H/C/002643

Mekinist (trametinib)

Sammanfattning av Mekinist och varför det är godkänt inom EU

Vad är Mekinist och vad används det för?

Mekinist är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna vars cancerceller har en särskild

genmutation (förändring) som kallas ”BRAF V600”. Det används för att behandla följande:

Melanom (en hudcancer) som har spridit sig eller inte kan opereras bort. Mekinist ges som

enda behandling eller i kombination med ett annat cancerläkemedel, dabrafenib.

Avancerat melanom (stadie III) efter att operation utförts. Mekinist ges i kombination med

dabrafenib.

Avancerad icke-småcellig lungcancer. Det ges i kombination med dabrafenib.

Mekinist innehåller den aktiva substansen trametinib.

Hur används Mekinist?

Behandling med Mekinist ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av att använda

cancerläkemedel. Läkemedlet är receptbelagt.

Mekinist finns som tabletter (0,5 och 2 mg). Dosen av Mekinist är 2 mg en gång om dagen på fastande

mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid) och vid ungefär samma tid varje dag.

Behandlingen med Mekinist kan fortsätta så länge patienten har nytta av den. Efter operation av

avancerat melanom fortsätter behandlingen vanligtvis i 12 månader om inte sjukdomen återkommer.

Behandlingen kan behöva avbrytas tillfälligt eller stoppas helt, eller dosen sänkas, om vissa

biverkningar uppträder.

För att få mer information om hur du använder Mekinist, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Mekinist?

I melanom och icke-småcellig lungcancer med BRAF V600-mutationen finns en onormal form av

proteinet BRAF, vilket aktiverar ett annat protein som kallas MEK och som deltar i stimuleringen av

MekinistMekinist (trametinib)

EMA/654959/2018

Sida 2/3

celldelning. Detta leder till att cancern utvecklas genom att tillåta okontrollerad celldelning. Den aktiva

substansen i Mekinist, trametinib, verkar genom att blockera MEK och genom att hindra dess

aktivering genom BRAF, vilket saktar ner cancerns tillväxt och spridning.

Vilka fördelar med Mekinist har visats i studierna?

Mekinist har studerats på patienter vars cancer hade BRAF V600-mutationen.

Melanom

Mekinist var effektivare än cancerläkemedlen dakarbazin eller paklitaxel när det gäller att kontrollera

melanom som hade spridit sig till andra delar av kroppen eller inte kunde opereras bort. Detta

baserades på en huvudstudie med 322 patienter som antingen fick Mekinist eller jämförelseläkemedlet

och som mätte hur länge patienterna levde innan deras sjukdom förvärrades. De patienter som tog

Mekinist levde i genomsnitt 4,8 månader innan deras sjukdom förvärrades, jämfört med 1,5 månader

för dem som fick dakarbazin eller paklitaxel.

I en kompletterande studie framkom ingen nytta av Mekinist när det gavs till patienter som inte svarat

på tidigare behandling med ett annat läkemedel som blockerar BRAF.

Två ytterligare studier av melanom som hade spridit sig till andra delar av kroppen eller inte kunde

opereras bort undersökte användning av kombinationen Mekinist och dabrafenib. I en studie fick

423 patienter antingen kombinationen eller dabrafenib som enda behandling. De patienter som fick

kombinationen levde i 11 månader utan att sjukdomen förvärrades, jämfört med 8,8 månader för dem

som fick dabrafenib som enda behandling. I den andra studien, som omfattade 704 patienter,

jämfördes Mekinist tillsammans med dabrafenib med ett annat läkemedel mot melanom, vemurafenib.

De patienter som fick kombinationen levde i genomsnitt 25,6 månader jämfört med 18 månader med

vemurafenib.

I en studie på 870 patienter med melanom stadie III som hade opererats bort jämfördes

kombinationen Mekinist och dabrafenib som gavs under 1 år med placebo (en overksam behandling).

Omkring 40 procent av patienterna som behandlades med kombinationen antingen dog eller fick

tillbaka sin sjukdom efter i genomsnitt cirka 3,5 år, jämfört med 59 procent av patienterna som fick

placebo.

Icke-småcellig lungcancer

I en huvudstudie fick 171 patienter med icke-småcellig lungcancer antingen dabrafenib kombinerat

med Mekinist eller dabrafenib som enda behandling. Huvudeffektmåttet var andelen patienter som helt

eller delvis svarade på behandling. Svar på behandling bedömdes genom skanning av kroppen och

patienternas kliniska data. Användningen av Mekinist och dabrafenib ledde till ett svar hos över

60 procent av patienterna, jämfört med 23 procent av patienterna som fick dabrafenib som enda

behandling.

Vilka är riskerna med Mekinist?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Mekinist (kan uppträda hos fler än 1 av 5 personer) är

hudutslag, diarré, trötthet, perifert ödem (svullnad, särskilt i vrister och fötter), illamående och

akneiform dermatit (akneliknande inflammation i huden).

När Mekinist tas i kombination med dabrafenib är de vanligaste biverkningarna (kan uppträda hos fler

än 1 av 5 personer) feber, trötthet, illamående, frossbrytningar, huvudvärk, diarré, kräkningar,

ledsmärta och hudutslag.

MekinistMekinist (trametinib)

EMA/654959/2018

Sida 3/3

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Mekinist finns i bipacksedeln.

Varför är Mekinist godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Mekinist är större än riskerna och

att Mekinist kan godkännas för användning i EU. EMA fann att Mekinist använt som enda behandling

eller i kombination med dabrafenib hade visat en kliniskt relevant nytta för patienter med icke-

småcellig lungcancer eller melanom som hade spridit sig eller inte kunde opereras bort. EMA fann

också att det var till nytta för patienter med avancerat melanom som hade opererats bort. Mekinists

biverkningar ansågs godtagbara och hanterbara med hjälp av lämpliga åtgärder.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Mekinist?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Mekinist har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Mekinist kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Mekinist utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Mekinist

Den 30 juni 2014 beviljades Mekinist ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Mekinist finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen