Macimorelin Aeterna Zentaris

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-01-1970

Aktiva substanser:
macimorelin acetat
Tillgänglig från:
Aeterna Zentaris GmbH
ATC-kod:
V04CD06
INN (International namn):
macimorelin
Terapeutisk grupp:
macimorelin
Terapiområde:
Diagnostiska Tekniker, Endokrina
Terapeutiska indikationer:
Detta läkemedel är endast för diagnostisk användning. Macimorelin Aeterna Zentaris är indicerat för diagnos av brist på tillväxthormon (GHD) hos vuxna.
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004660
Tillstånd datum:
2019-01-11
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004660

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B.

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten/användaren

Macimorelin Aeterna Zentaris 60 mg granulat för oral suspension i dospåse

macimorelin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du tar detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Macimorelin Aeterna Zentaris är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Macimorelin Aeterna Zentaris

Hur Macimorelin Aeterna Zentaris ges

Eventuella biverkningar

Hur Macimorelin Aeterna Zentaris ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Macimorelin Aeterna Zentaris är och vad det används för

Läkemedlet innehåller en aktiv substans som kallas macimorelin. Macimorelin har samma effekt som

ett naturligt hormon och gör att hypofysen frisätter tillväxthormon till blodomloppet.

Macimorelin Aeterna Zentaris ges till vuxna för att testa kroppens förmåga att producera

tillväxthormon. Det används när läkaren tror att du kanske saknar tillräckligt med tillväxthormon

(tillväxthormonbrist hos vuxna). Detta är ingen behandling för patienter som inte har tillräckligt med

tillväxthormon. Det är ett test som hjälper läkaren att ställa en diagnos på detta tillstånd.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Macimorelin Aeterna Zentaris

Du ska inte ges Macimorelin Aeterna Zentaris

om du är allergisk mot macimorelin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

Om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Macimorelin Aeterna Zentaris.

Varningar och försiktighet

För att testresultaten ska vara tillförlitliga måste du följa nedanstående regler:

Fasta – du får inte äta under minst 8 timmar före testet, och under själva testet.

Motion – undvik hård fysisk aktivitet 24 timmar före testet.

Dricka – upp till 100 ml icke kolsyrat vatten tillåts inom 1 timme före och inom 1 timme efter att

du tagit macimorelin.

Tala med läkare eller sjuksköterska i följande fall:

Om du nyligen behandlats med tillväxthormon (somatotropin) eller med läkemedel som påverkar

hypofysens utsöndring av tillväxthormon. Du måste sluta ta sådan behandling minst 1 månad före

testet.

Om du nyligen behandlats för Cushings sjukdom (en sjukdom som leder till höga halter av

hormonet kortisol) eller om du får en hög dos hydrokortisonläkemedel, då testet i så fall kan leda

till falskt positiva testresultat.

Om din kropp saknar något annat hormon, t.ex. kortisol, tyreoideastimulerande hormon eller

könshormon, vasopressin (vid diabetes insipidus), så ska detta lämpligen ersättas före testet för

tillväxthormonbrist. Brister på andra hormon kan om de lämnas obehandlade leda till felaktiga

resultat i testet av stimulering av tillväxthormon.

Om du har en hjärtsjukdom eller problem med din hjärtrytm (inräknat medfödd eller förvärvat

förlängt QT-syndrom eller hög puls av tidigare så kallade torsades de pointes). Macimorelin

Aeterna Zentaris kan orsaka förändringar på EKG (elektrokardiogram) inräknat QT-förlängning

som förknippas med en ökad risk för oregelbunden hjärtrytm. Om sådana förändringar inträffar

skulle de vara tidsbegränsade och inte pågå länge.

Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska

innan du får detta läkemedel.

Macimorelin Aeterna Zentaris är ett diagnostiskt enkeldostest. Det finns ingen tillgänglig information

om macimorelins säkerhet och effekter under långvarig användning.

Eventuellt krävs förnyat test vid tidig sjukdom

Om tillväxthormonbristen hos vuxna börjat helt nyligen och om den beror på en skada i den del av

hjärnan som kallas hypotalamus, så kan testresultatet vara negativt trots att du har sjukdomen. I en

sådan situation kan testet behöva upprepas.

Barn och ungdomar

Macimorelin Aeterna Zentaris får inte ges till barn och ungdomar under 18 år, eftersom säkerheten och

effekten i dessa grupper ännu inte har fastställts.

Andra läkemedel och Macimorelin Aeterna Zentaris

Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för läkaren om du tar läkemedel som kan ändra din hjärtrytm, såsom

läkemedel för behandling av psykos (t.ex. klorpromazin, haloperidol)

läkemedel för behandling av infektioner (antibiotika såsom erytromycin, klaritromycin,

moxifloxacin)

läkemedel för korrigering av hjärtrytmen (antiarytmika såsom amiodaron, prokainamid, kinidin

eller sotalol)

alla andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet eller framkalla torsades de pointes.

Tala om för läkaren om du tar läkemedel som kan öka nedbrytningen av macimorelin såsom särskilda

läkemedel för behandling av

anfall/epilepsi (karbamazepin, eslikarbazepin, fosfenytoin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin,

primidon)

sömnstörning (modafinil, pitolisant)

lätt nedstämdhet (johannesört [Hypericum perforatum])

cystisk fibros (lumakaftor)

infektioner (antibiotika såsom rifabutin, rifampicin)

hiv (efavirenz, nevirapin)

typ 2-diabetes (pioglitazon)

cancer (dabrafenib, enzalutamid)

Tala om för läkaren om du tar läkemedel som kan påverka riktigheten av det diagnostiska testet.

Undvik samtidig användning med läkemedel

som kan direkt påverka hypofysens utsöndring av tillväxthormon: t.ex. somatostatin, insulin,

glukokortikoider, acetylsalicylsyra, indometacin

som kan öka halterna av tillväxthormon, t.ex. klonidin, levodopa, insulin

som kan minska tillväxthormonsvaret på macimorelin såsom atropin, propyltiouracil, läkemedel

med tillväxthormon.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel. Macimorelin Aeterna Zentaris rekommenderas inte

under graviditeten. Om du är en kvinna som kan bli med barn måste du använda effektiva

preventivmedel för att säkerställa att du inte är gravid vid tiden för testet. Om du ammar eller avser att

amma kan en risk för det diande barnet inte uteslutas. Fråga läkaren om du ska avbryta amningen eller

avstå från macimorelin-testet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel kan inträffa med Macimorelin Aeterna Zentaris. Om så sker, kör inte bil och använd inte några

maskiner.

Macimorelin Aeterna Zentaris innehåller laktos

Om du har fått veta av din läkare att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan

du tar detta läkemedel.

Macimorelin Aeterna Zentaris innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dospåse, det vill säga det är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur Macimorelin Aeterna Zentaris ges

Hälso- och sjukvårdspersonal måste övervaka beredningen och användningen av Macimorelin Aeterna

Zentaris. Anvisningar om hur man förbereder testet ges längst bak i denna bipacksedel.

Beskrivningen i denna bipacksedel ska informera dig om testförfarandet.

Du måste vara fastande i minst 8 timmar innan du ges Macimorelin Aeterna Zentaris. Du får inte

utföra några hårda fysiska övningar 24 timmar före testet. Du kan dricka upp till 100 ml icke kolsyrat

vatten inom 1 timme före och inom 1 timme efter det att du tagit Macimorelin Aeterna Zentaris.

Dos

Den rekommenderade dosen är 0,5 mg Macimorelin Aeterna Zentaris per kg kroppsvikt.

Detta motsvarar en volym av 1 ml beredd suspension per kg kroppsvikt.

Du måste dricka hela testdosen inom 30 sekunder.

Du kommer att få lämna tre blodprov för att mäta tillväxthormon, ett prov var vid 45, 60 och

90 minuter efter att du tog testdosen.

Om du har fått för stor mängd av Macimorelin Aeterna Zentaris

Berätta för läkare eller sjuksköterska om du har fått för stor mängd av Macimorelin Aeterna Zentaris.

Möjliga biverkningar vid överdosering kan vara huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Om du

skulle ha rubbningar av hjärtrytmen kommer en EKG-övervakning att genomföras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

en bitter eller metallisk smak i munnen (dysgeusi)

trötthet

huvudvärk

illamående

yrsel

diarré

värmekänsla

Dessa biverkningar är oftast lindriga, varar inte länge och försvinner vanligtvis snabbt utan behandling.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

buksmärta

köldkänsla

hunger

hjärtklappning

lägre hjärtfrekvens än normalt (sinusbradykardi)

sömnighet

törst

tremor

svindel

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

förändringar på elektrokardiogram (EKG)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Macimorelin Aeterna Zentaris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och dospåsen efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Skyddas mot fukt.

Förvaras i kylskåp (2

C–8

Oöppnad dospåse

Hållbarheten för en dospåse är 4 år.

Beredd suspension

Suspensionen måste tas inom 30 minuter efter beredningen.

Eventuellt överbliven suspension måste kasseras av läkaren eller sjuksköterskan enligt gällande

bestämmelser.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda

miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är macimorelin. Varje dospåse innehåller 60 mg macimorelin (som acetat).

1 ml av den beredda suspensionen innehåller 500 mikrogram macimorelin.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under ”Macimorelin Aeterna Zentaris

innehåller laktos”), kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon typ A, sackarinnatriumdihydrat

och natriumstearylfumarat (se avsnitt 2 under ”Macimorelin Aeterna Zentaris innehåller natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Macimorelin Aeterna Zentaris finns i form av vita till benvita granulat för oral suspension. Varje

dospåse innehåller 1 817 mg granulat. Varje kartongask innehåller 1 dospåse.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aeterna Zentaris GmbH

Weismüllerstrasse 50

D-60314 Frankfurt am Main

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats: http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

ANVISNINGAR FÖR BEREDNING OCH ANVÄNDNING

Suspensionen måste beredas och administreras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Material som behövs: Macimorelin Aeterna Zentaris dospåse, kranvatten i tillbringare, graderad

behållare av glas eller genomskinlig plast, omrörare, 50 ml graderad spruta utan nål, dricksglas

Steg 1

Väg patienten.

Steg 2

Bestäm det nödvändiga antalet dospåsar med Macimorelin Aeterna Zentaris baserat på kroppsvikten:

en dospåse krävs för en patient som väger upp till 120 kg, två dospåsar krävs om patienten väger mer

än 120 kg.

Steg 3

Lägg till den volym vatten som behövs i en graderad behållare av glas eller genomskinlig plast. Lös

upp dospåsens hela innehåll i vatten: en dospåse i 120 ml, eller i tillämpliga fall två dospåsar i 240 ml.

Rör om suspensionen försiktigt i 2 minuter (ett fåtal oupplösta partiklar kommer att finnas kvar, vilket

ger en något grumlig suspension). Rör om suspensionen tills den är lätt grumlig, utan partiklar på

behållarens botten. Rör om suspensionen igen när vissa partiklar lagt sig på behållarens botten, t.ex.

efter att suspensionen har fått stå en stund.

Steg 4

Bestäm den volym suspension som behövs för den rekommenderade dosen av macimorelin på

0,5 mg/kg. Suspensionens volym i ml motsvarar patientens kroppsvikt i kg. En patient på 70 kg

behöver till exempel 70 ml suspension av macimorelin.

Mät upp den volym som behövs med hjälp av en 50 ml graderad spruta utan nål.

Överför den uppmätta mängden till ett dricksglas.

Steg 5

Se till att patienten dricker hela innehållet i dricksglaset inom 30 sekunder.

Suspensionen måste användas inom 30 minuter efter beredningen. Eventuellt överbliven suspension

får inte förvaras, utan måste kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Steg 6

Ta venösa blodprov för tillväxthormonbestämning 45, 60 och 90 minuter efter administreringen.

Steg 7

Förbered plasma- eller serumprov och skicka dessa till ett laboratorium för tillväxthormonbestämning.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Macimorelin Aeterna Zentaris 60 mg granulat för oral suspension i dospåse

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dospåse innehåller 60 mg macimorelin (som acetat). 1 ml av den beredda suspensionen

innehåller 500 mikrogram macimorelin.

Hjälpämne(n) med känd effekt

Innehåller laktosmonohydrat 1 691,8 mg per dospåse.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Granulat för oral suspension i dospåse.

Vita till benvita granulat.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Endast avsett för diagnostik.

Macimorelin Aeterna Zentaris är indicerat för att diagnostisera av tillväxthormonbrist (GHD) hos

vuxna (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Användningen av Macimorelin Aeterna Zentaris måste övervakas av läkare eller hälso- och

sjukvårdspersonal med erfarenhet av att diagnostisera tillväxthormonbrist.

Dosering

Vuxen population

Dosen beräknas efter patientens kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är 500 mikrogram

macimorelin per kg kroppsvikt av den beredda suspensionen, givet som en enstaka dos.

Frisättningen av tillväxthormon ska utvärderas genom tre blodprov som tas 45, 60 och 90 minuter efter

att läkemedlet administrerats.

Utsättning av behandling med tillväxthormon (GH) eller läkemedel som direkt påverkar hypofysens

utsöndring av somatotropin

Patienter som får substitutionsbehandling med tillväxthormon (GH, somatotropin) eller läkemedel som

direkt påverkar hypofysens utsöndring av somatotropin (t.ex. somatostatinanaloger, klonidin, levodopa

och dopaminagonister) bör få rådet att avbryta sådan behandling minst 1 månad innan de får

macimorelin. Dessa substanser kan leda till otillförlitliga resultat av GH-stimulering (se även

avsnitt 4.4 och 4.5).

Njur- och/eller leverinsufficiens

Säkerhet och effekt för macimorelin hos patienter med njur- och/eller leverinsufficiens har inte

fastställts (se även avsnitt 5.2). Inga data finns tillgängliga. Om macimorelin administreras till

patienter med njur- och/eller leverinsufficiens kan det inte uteslutas att en ökad plasmakoncentration

av macimorelin uppnås. Det är okänt om detta kan påverka QTc. EKG-kontroller kan vara indicerade

innan macimorelin administreras och 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 6 timmar efter administrering

av macimorelin (se även avsnitt 4.4). Baserat på nuvarande kunskap är det inte troligt att denna

potential minskar testets specificitet.

Äldre

Utsöndringen av tillväxthormon minskar normalt med åldern. Macimorelins effekt för patienter som är

äldre än 65 år har inte fastställts. Hos patienter i åldrarna upp till 60 år hade MAC och ITT jämförbara

diagnostiska prestanda. I åldersgruppen mellan 60 och 65 år krävs inget separat cut off-värde enligt de

få tillgängliga uppgifterna.

Pediatrisk population

Macimorelins säkerhet och effekt för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts (se även

avsnitt 5.2). Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning

Macimorelin Aeterna Zentaris granulat ska beredas med vatten och måste användas inom 30 minuter

efter beredningen. Den beredda suspensionen ska administreras via munnen till patienter som ska vara

fastande i minst 8 timmar och som inte har utövat hård fysisk aktivitet 24 timmar före testet, eftersom

både mat och fysisk aktivitet kan påverka halterna av tillväxthormon.

Antalet testdospåsar som behövs beror på kroppsvikten. En dospåse behövs för en patient ≤ 120 kg,

två dospåsar behövs om patienten väger mer än 120 kg. Hela innehållet i en dospåse ska lösas upp i

120 ml, eller i tillämpliga fall två dospåsar som upplöses i 240 ml.

Den volym suspension i ml som behövs för den rekommenderade dosen av macimorelin på 0,5 mg/kg

motsvarar patientens kroppsvikt i kg. Som exempel behöver en patient på 70 kg 70 ml suspension av

macimorelin.

Bedömning av fasta och avsaknad av föregående hård fysisk aktivitet

Innan Macimorelin Aeterna Zentaris används är det viktigt att se till att patienten har fastat i minst

8 timmar och inte har utövat hård fysisk aktivitet 24 timmar före testet, eftersom både mat och fysisk

aktivitet kan påverka halterna av tillväxthormon. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt måste det

tillväxthormonstimulerande testet planeras om till en ny testdag.

Patienten måste fortsätta fasta under testet ända till blodprovstagningens slut. Ett vätskeintag på högst

100 ml icke kolsyrat vatten tillåts både inom 1 timme före dosen och inom 1 timme efter dosen (se

avsnitt 4.4).

Långvarig användning

Macimorelin är indicerat som ett diagnostiskt engångstest. Det finns ingen tillgänglig information om

macimorelins säkerhet och effekter under långvarig användning.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Tolkning av testresultaten för macimorelin

Kliniska studier har visat att en maximalt stimulerad GH-halt i serum på mindre än 2,8 ng/ml (vid

tidpunkterna 45, 60 och 90 minuter) efter administrering av macimorelin ger en bekräftelse på en

diagnos

tillväxthormonbrist

vuxna.

Liksom

för

alla

GH-stimuleringstester

också

testresultaten

macimorelin

alltid

tolkas

utifrån

resultatet

alla

undersökningar

inom

diagnostiska utvecklingsarbetet för en patient.

Macimorelins

säkerhet

diagnostiska

prestanda

inte

fastställts

för

patienter

BMI > 40 kg/m

. Macimorelin-inducerad GH-frisättning var lägre hos patienter med högre BMI. Hos

patienter med ett högt BMI på upp till 40 kg/m

hade MAC och ITT jämförbara diagnostiska

prestanda.

Cut off-värdet för macimorelin har inte fastställts i övergångsperioden från sen pubertet till fullvuxen

mognad. Hos patienter i åldern mellan 18 och 25 år hade MAC och ITT jämförbara diagnostiska

prestanda.

QTc-förlängning

Under den kliniska utvecklingen sågs två övergående EKG-avvikelser hos en försöksperson, vilket

rapporterades som möjliga svåra biverkningar. Dessa EKG-avvikelser bestod av T-vågsavvikelser och

QT-förlängning.

Macimorelin ökar det korrigerade QT (QTc) intervallet med cirka 11 ms genom en okänd mekanism

(se även avsnitt 5.1). QT-förlängning kan leda till utveckling av kammartakykardi av typen torsade de

pointes, där risken ökar med den ökande graden av förlängning. Samtidig användning med läkemedel

som är kända inducerare av torsades de pointes ska undvikas (se även avsnitt 4.5). Macimorelin ska

användas med försiktighet till patienter med proarytmiskt tillstånd (t.ex. tidigare hjärtinfarkt, hjärtsvikt

eller förlängt EKG QTc-intervall, definierat som QTc > 500 ms). För sådana patienter kan EKG-

kontroller vara indicerade före administrering av macimorelin och 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och

6 timmar efter administrering av macimorelin. För patienter med kongenitalt eller förvärvat förlängt

QT-syndrom och för patienter med tidigare torsades de pointes får användningen av macimorelin bara

övervägas på en kardiovaskulär klinisk enhet.

Utsättning av behandling med tillväxthormon (GH) eller läkemedel som direkt påverkar hypofysens

utsöndring av somatotropin

Patienter som får ersättningsbehandling med tillväxthormon (GH, somatotropin) eller läkemedel som

direkt påverkar hypofysens utsöndring av somatotropin (t.ex. somatostatinanaloger, klonidin, levodopa

och dopaminagonister) bör få rådet att avbryta sådan behandling minst 1 månad innan de får

macimorelin. Exogent GH eller läkemedel som direkt påverkar hypofysen kan påverka hypofysens

somatotropiska funktion och leda till osäkra resultat av GH-stimulering (se även avsnitt 4.2 och

avsnitt 4.5).

Patienter med en brist som påverkar andra hormon än tillväxthormon (GH)

Patienter med en brist som påverkar andra hormon än GH (t.ex. binjure-, tyreoidea- och/eller

gonadinsufficiens, diabetes insipidus) ska få lämplig ersättning med de andra bristande hormonerna

innan något test utförs för stimulering av GH-brist, för att utesluta en misslyckad stimulering på grund

av sekundär GH-brist.

Patienter med Cushings sjukdom eller de som får suprafysiologisk behandling med glukokortikoider

Hyperkortisolism utövar en betydande effekt på hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln. Testets

diagnostiska prestanda kan därför vara påverkad hos patienter med Cushings sjukdom eller de som får

suprafysiologisk behandling med glukokortikoider (t.ex. systemisk administrering av

hydrokortisondoser (eller motsvarande) över 15 mg/m

/dag) och leda till falskt positiva testresultat.

Potential för ökad oral biotillgänglighet och plasmakoncentration av macimorelin vid användning av

starka CYP3A4/P-gp-hämmare

Inga studier av läkemedelsinteraktioner med CYP3A4/P-gp-hämmare har utförts.

En potential för ökad oral biotillgänglighet och koncentration av macimorelin i plasma vid användning

av starka CYP3A4/P-gp-hämmare kan inte uteslutas. Det är inte känt om sådana potentiella

interaktioner också kan påverka QTc (se ovan). Baserat på nuvarande förståelse är det inte troligt att

denna potential minskar testets specificitet.

Potential för falskt positiva testresultat vid användning av starka CYP3A4-inducerare

Samtidig användning av starka CYP3A4-inducerare med Macimorelin Aeterna Zentaris kan orsaka

signifikant sänkta halter av macimorelin i plasma och därigenom leda till ett falskt positivt resultat (se

även avsnitt 4.5). Starka CYP3A4-inducerare ska sättas ut och en utsättningstid på fem halveringstider

för eliminering ska övervägas innan testet administreras.

Potential för falskt positiva testresultat vid nyligen debuterad hypotalamus-sjukdom

Tillväxthormonbrist (GH-brist) hos vuxna orsakad av en hypotalamuslesion kanske inte upptäcks

tidigt i sjukdomsprocessen. Macimorelin verkar nedströms från hypotalamus och macimorelin-

stimulerad frisättning av lagrade GH-reserver från hypofysens framlob kan ge ett falskt negativt

resultat i ett tidigt stadium när lesionen involverar hypotalamus. I denna situation kan upprepade tester

behövas.

Information om laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans,

total laktasbrist eller malabsorption av glukos-galaktos ska bara ta detta läkemedel om den förväntade

nyttan av testet är klart större än den potentiella risken vid ett intag av högst 1 691,8 mg laktos per

dospåse.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dospåse, det vill säga det är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Macimorelin metaboliseras främst av CYP3A4

in vitro

Samtidig administrering av en CYP3A4-hämmare kan öka koncentrationen av macimorelin i plasma,

och detta kan i sin tur ge högre GH-halter i plasma. Baserat på nuvarande förståelse är det inte troligt

att detta minskar testets specificitet.

Administrering av en CYP3A4-inducerare (t.ex. karbamazepin, dabrafenib, efavirenz, enzalutamid,

eslikarbazepin, fosfenytoin, lumakaftor, modafinil, nevirapin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin,

pioglitazon, pitolisant, primidon, rifabutin, rifampicin och johannesört (

Hypericum perforatum

)) kan

minska plasmakoncentrationerna av macimorelin och påverka testets diagnostiska prestanda och ska

därför undvikas. En tillräcklig utsättningstid på fem halveringstider för eliminering av CYP3A4-

induceraren före testets administrering rekommenderas (se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.4).

Inga studier av läkemedelsinteraktioner har utförts på människa.

Läkemedel som påverkar frisättningen av tillväxthormon

Följande läkemedel kan påverka riktigheten av det diagnostiska testet. Samtidig användning ska

undvikas med (se även avsnitt 4.2 och avsnitt 4.4)

läkemedel som direkt påverkar hypofysens utsöndring av tillväxthormon (t.ex. somatostatin,

insulin,

glukokortikoider

cyklooxygenashämmare

såsom

acetylsalicylsyra

eller

indometacin),

läkemedel

övergående

höja

tillväxthormonkoncentrationerna

(t.ex.

klonidin,

levodopa och insulin),

läkemedel som kan hämma tillväxthormonsvaret på macimorelin (t.ex. muskarinantagonister:

atropin, sköldkörtelhämmande läkemedel: propyltiouracil och läkemedel med tillväxthormon).

Läkemedel med tillväxthormon ska sättas ut minst 1 månad före administrering av macimorelin.

Tillräcklig utsättningstid (fem halveringstider för eliminering) för läkemedel före administreringen av

macimorelin rekommenderas.

Läkemedel med potential att inducera torsades de pointes

Samtidig administrering av macimorelin med läkemedel med potential att inducera torsades de pointes

(antipsykotika, t.ex. klorpromazin, haloperidol, antibiotika (t.ex. moxifloxacin, erytromycin,

klaritromycin), antiarytmi klass Ia (t.ex. kinidin), och klass III (t.ex. amiodaron, prokainamid, sotalol)

eller andra läkemedel som kan inducera torsades de pointes) ska undvikas (se avsnitt 4.4).

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel vid tiden för administreringen av

macimorelin.

Graviditet

Det finns inga data för användningen av macimorelin hos gravida kvinnor. Djurstudier är ofullständiga

vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är

okänd. Macimorelin rekommenderas inte under graviditeten.

Amning

Det är okänt om macimorelin eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. En risk för

det diande barnet kan inte uteslutas. Det är nödvändigt att besluta om amningen ska avbrytas eller om

behandlingen med macimorelin ska avstås från, samtidigt som amningens nytta för barnet ska vägas

mot testets nytta för modern.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data om djurfertilitet (se avsnitt 5.3) eller manlig och kvinnlig fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Macimorelin Aeterna Zentaris har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

Yrsel har rapporterats av vissa patienter som tagit macimorelin. Om en patient rapporterar yrsel som

biverkning ska patienten instrueras att varken framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna i samband med Macimorelin Aeterna Zentaris som rapporterades i

studie 052 (se avsnitt 5.1) på 154 patienter var dysgeusi (5 procent), huvudvärk, trötthet, illamående

(var och en 3 procent), yrsel (2 procent), samt buksmärta, diarré, värmekänsla, köldkänsla, hunger,

hjärtklappning, sinusbradykardi, somnolens, törst, tremor och svindel (var och en 1 procent). Totalt

sett var de rapporterade biverkningarna oftast av lindrig intensitet och kortvariga utan något specifikt

behandlingsbehov.

Sammanfattande tabell över biverkningar

De biverkningar som rapporterades i studie 052 anges nedan utifrån systemorganklass och

frekvenskategori enligt MedDRA: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organklass enligt MedDRA

Vanliga

Mindre

vanliga

Ingen

känd

frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Dysgeusi (bitter/metallisk

smak)

Somnolens

Yrsel

Tremor

Huvudvärk

Öron- och balansorgan

Svindel

Hjärtat

Hjärtklappni

med QT-

förlängni

Sinusbradyka

Avvikan

de T-våg

på EKG

Magtarmkanalen

Illamående

Buksmärta

Diarré

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet

Värmekänsla

Köldkänsla

Hunger

Törst

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hjärtats elektrofysiologi

Under den kliniska utvecklingen sågs två övergående EKG-avvikelser hos en försöksperson, vilket

rapporterades som möjliga svåra biverkningar. Dessa EKG-avvikelser bestod av T-vågsavvikelser och

QT-förlängning (se även avsnitt 4.4).

Macimorelins effekter på EKG-parametrar undersöktes i en särskild, grundlig QT-studie av en

supraterapeutisk dos av macimorelin (2 mg/kg) och i en studie med enstaka ökande doser, som

omfattade tre dosnivåer av macimorelin (0,5 mg/kg, 1 mg/kg och 2 mg/kg). Macimorelin ökar det

korrigerade

(QTc) intervallet

cirka

11 ms

även

avsnitt 5.1).

Mekanismen

för

observerade QTcF-förlängningen är okänd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter det att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat

i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga specifika rekommendationer efter en överdos ges. Om en överdos inträffar ska symtomatiska och

stödjande åtgärder sättas in. Andra möjliga biverkningar av överdosering kan vara huvudvärk,

illamående, kräkningar och diarré. Hos patienter med QTc > 500 ms ska EKG-övervakning sättas in

(se avsnitt 4.4 och 5.1).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diagnostiska medel, tester för hypofysfunktionen, ATC-kod: V04CD06

Verkningsmekanism

Macimorelin är ett oralt tillgängligt peptidomimetiskt medel med tillväxthormonsekretagog (GH)

aktivitet som liknar ghrelin. Macimorelin stimulerar GH-frisättning genom att aktivera

tillväxthormonsekretagoga receptorer (GHSR) i hypofysen och hypotalamus.

Farmakodynamisk effekt

GH-stimulering

I dosfinnande studier på friska patienter uppnåddes maximal stimulering av GH-utsöndring efter att en

enkeldos på 0,5 mg/kg macimorelin administrerats. Maximala GH-halter sågs cirka 45 till 60 minuter

efter administrering av macimorelin.

I en diagnostisk studie där macimorelin jämfördes med insulintoleranstestet (ITT) var de stimulerade

GH-koncentrationerna efter macimorelin i genomsnitt 1,4 gånger högre än i ITT.

Hjärtats elektrofysiologi

Macimorelins effekter på EKG-parametrar undersöktes i en särskild, grundlig QT-studie där effekterna

av en supraterapeutisk dos av macimorelin (2 mg/kg, dvs. 4 gånger den rekommenderade doseringen)

jämfördes med placebo och med moxifloxacin i en 3-vägs cross-over-utformning med 60 friska

patienter. Denna studie visade på en genomsnittlig utgångsvärdes- och placebojusterad förändring

(övre enkelsidigt 95-procentigt konfidensintervall) i QTcF på 9,6 ms (11,4 ms) vid 4 timmar efter

dosen (se även avsnitt 4.4), vilket skedde efter den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen

av macimorelin (0,5 timmar). En liknande ökning av QTcF-intervallet sågs också i en studie med

enstaka ökande doser, som omfattade tre dosnivåer (0,5 mg/kg, 1 mg/kg och 2 mg/kg (2 gånger

respektive 4 gånger den rekommenderade doseringen)). Samtliga av de tre studerade dosnivåerna

uppvisade en liknande storlek på QTcF-förlängningen i den grundliga QT-studien, vilket tyder på

frånvaro av dosberoende förändringar. Mekanismen för den observerade QTcF-förlängningen är

okänd.

Klinisk effekt och säkerhet

Den diagnostiska effekten av Macimorelin Aeterna Zentaris fastställdes i en randomiserad, öppen,

enkeldos-, cross-over-studie (AEZS-130-052) som jämförde graden av överensstämmelse mellan

resultaten av macimorelin-testet (MAC) och resultaten av insulintoleranstestet (ITT). Fyra grupper av

personer utvärderades: tre grupper av vuxna patienter med olika sannolikhet före testet för

tillväxthormonbrist (grupp A [hög sannolikhet], grupp B [måttlig sannolikhet], grupp C [låg

sannolikhet] samt friska kontrollpatienter [grupp D]).

För både ITT- och MAC-testet uppmättes GH-koncentrationer i serum 30, 45, 60 och 90 minuter efter

administreringen. Testet ansågs vara positivt (dvs. diagnostiserad tillväxthormonbrist (GHD)) om den

maximala GH-halten i serum som sågs efter stimulering var lägre än det förspecificerade cut off-

värdet på 2,8 ng/ml för MAC-testet eller 5,1 ng/ml för ITT-testet.

GH-halterna bestämdes centralt med IDS-iSYS-analys (Immunodiagnostic Systems Ltd.,

Storbritannien).

Graden av negativ och positiv överensstämmelse mellan resultaten av ITT- och MAC-testet användes

för att utvärdera MAC-testets prestanda. Negativ överensstämmelse är andelen patienter med ett

negativt ITT (dvs. de som inte har GHD enligt ITT) som också har ett negativt MAC-test. Vid en hög

grad av negativ överensstämmelse diagnostiserar inte MAC-testet felaktigt en person utan GHD enligt

ITT som att ha GHD. Positiv överensstämmelse är andelen patienter med ett positivt ITT (dvs. de som

har GHD enligt ITT) som också har ett positivt macimorelin-test. Vid en hög grad av positiv

överensstämmelse diagnostiserar inte MAC-testet felaktigt en person med GHD enligt ITT som att

inte ha GHD.

Känslighet och specificitet för båda testerna av stimulering av tillväxthormon (GHST) beräknades,

utifrån det sannolika antagandet att alla AGHD-patienter i grupp A var ”sanna” AGHD-patienter och

att alla friska matchande patienter i grupp D var ”sanna” AGHD-negativa patienter.

Resultat

Etthundrafemtiosju (157) patienter genomgick minst ett av de två testerna i denna studie, varav

59 procent män, 41 procent kvinnor och 86 procent av kaukasiskt ursprung. Medianåldern var 41 år

(intervall: 18–66 år) och kroppsmasseindex 27,5 kg/m

(intervall: 16–40 kg/m

). Data fanns från båda

testerna för 140 patienter; 38 (27 procent) i grupp A, 37 (26 procent) i grupp B, 40 (29 procent) i

grupp C och 25 (18 procent) i grupp D. Ett av 154 utförda MAC-tester (0,6 procent) misslyckades på

grund av ett tekniskt fel och 27 av 157 utförda ITT-tester (17,2 procent) misslyckades eftersom ingen

inducering av svår hypoglykemi (dvs. retningen) kunde uppnås.

Beräkningarna för negativ och positiv överensstämmelse mellan MAC och ITT i hela

studiepopulationen var 94 procent och 74 procent med lägre gränser för 95-procentigt

konfidensintervall på 85 procent respektive 63 procent. Negativ och positiv överensstämmelse mellan

MAC och ITT hos patienter med måttlig eller låg risk (grupperna B och C) var 93 procent och

61 procent med lägre gränser för 95-procentigt konfidensintervall på 80 procent respektive 43 procent.

Dessa resultat bygger på GH-toppvärden (maximala GH-koncentrationer inom alla uppmätta

tidpunkter).

Punktberäkningarna för känslighet varierade från 0,87 till 0,90 för MAC och från 0,97 till 1,0 för ITT,

beroende på inklusion respektive exklusion av data från omatchade grupp A-patienter. För båda

GHST-testerna var den beräknade specificiteten 0,96, oavsett inklusions-/exklusionsuppgifterna från

omatchade grupp A-patienter.

Repeterbarhet testades i en grupp på 34 patienter som genomgick två MAC-tester. Överensstämmelse

mellan resultatet från det första och det andra testet sågs i 31 fall (91,2 procent).

Post hoc-analys med ett cut off-värde på 3,0 ng/ml för ITT-testet

En utforskande analys av MAC-testets prestanda utfördes baserat på ett ITT cut off-värde på

3,0 ng/ml. Beräkningarna för negativ och positiv överensstämmelse var 95 procent och 86 procent

med lägre gränser för 95-procentigt konfidensintervall på 87 procent respektive 75 procent.

Repeterbarhet var 97 procent. Punktberäkningarna för känslighet och specificitet var 87 procent

respektive 96 procent från omatchade grupp A-patienter.

De båda co-primära effektmåtten som fördefinierades i studie 052 (lägre gräns för det 95-procentiga

KI för negativ överensstämmelse ≥ 75 procent, lägre gräns för det 95-procentiga KI för positiv

överensstämmelse ≥ 70 procent) uppfylls vid användning av ett ITT cut off-värde på 3,0 ng/ml och det

fördefinierade cut off-värdet för MAC på 2,8 ng/ml.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för

Macimorelin Aeterna Zentaris för en eller flera grupper av den pediatriska populationen vid

diagnostiseringen av tillväxthormonbrist (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

Äldre

Farmakodynamiken av macimorelin har inte utvärderats tillräckligt i den äldre populationen i

åldern > 65 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Macimorelin absorberades snabbt och de maximala koncentrationerna av macimorelin i plasma (C

sågs cirka 30 minuter till 1 timme och 10 minuter efter oral administrering av 0,5 mg/kg macimorelin

efter fasta under minst 8 timmar. En flytande måltid sänkte macimorelin C

och AUC med 0,42

respektive 0,5 gånger.

Den orala biotillgängligheten kan vara begränsad (bland annat) genom första passagemetabolism via

CYP3A4 (se avsnitt 4.5).

Distribution

Macimorelin binds måttligt till plasmaproteiner. Bindningen till plasmaproteiner minskar med ökande

koncentrationer från 78 procent vid 0,1 µM till 62 procent vid 10 µM. Vid den kliniskt relevanta

koncentrationen 0,1 µM (kliniskt C

= 11,2 ng/ml = cirka 0,02 µM) är den obundna fraktionen av

macimorelin i human plasma 22 procent.

Metabolism

CYP3A4 är det främsta enzymet som metaboliserar macimorelin. Vid studier för att upptäcka

macimorelin-metaboliter identifierades inga metaboliter.

Eliminering

in vitro

-studie av humana levermikrosomer visade att CYP3A4 är det främsta enzymet som

metaboliserar macimorelin.

Macimorelin eliminerades med en genomsnittlig terminal halveringstid (T

) på 4,1 timmar.

PK/PD-förhållande

Macimorelin uppvisade en dosberoende frisättning av GH efter oral dosering. En dos på 0,5 mg/kg

macimorelin visades inducera maximal GH-frisättning. Maximal GH-frisättning har setts vid

plasmakoncentrationer av macimorelin på ≥ 7 ng/ml.

Speciella populationer

Inga studier har utförts för att utvärdera macimorelins farmakokinetik hos pediatriska patienter eller

hos patienter med njur- eller leverinsufficiens. Endast begränsade farmakokinetiska uppgifter finns

tillgängliga hos de äldre.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska uppgifter från säkerhetsfarmakologi, upprepade dostoxicitets- och genotoxicitetsstudier

avslöjar inga specifika faror för människor. Inga studier för att bedöma karcinogenicitet och effekter

på reproduktion och utveckling har utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Krospovidon typ A

Sackarinnatriumdihydrat

Natriumstearylfumarat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad dospåse

Hållbarheten för en dospåse är 4 år.

Beredd suspension

Suspensionen måste administreras inom 30 minuter efter beredningen.

Överbliven suspension måste kasseras enligt gällande bestämmelser.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Skyddas mot fukt.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En LDPE/Al/LDPE/pappersdospåse innehållande 1 817 mg granulat som ligger i en kartongask.

Varje kartongask innehåller 1 dospåse.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Suspensionen måste beredas och administreras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Material som behövs: Macimorelin Aeterna Zentaris dospåse, kranvatten i tillbringare, graderad

behållare av glas eller genomskinlig plast, omrörare, 50 ml graderad spruta utan nål, dricksglas

Steg 1

Väg patienten.

Steg 2

Bestäm det nödvändiga antalet testdospåsar baserat på kroppsvikten: en dospåse behövs för en patient

som väger upp till 120 kg, två dospåsar behövs om patienten väger mer än 120 kg.

Steg 3

Lägg till den volym vatten som behövs i en graderad behållare av glas eller genomskinlig plast. Lös

upp dospåsens hela innehåll i vatten: en dospåse i 120 ml, eller i tillämpliga fall två dospåsar i 240 ml.

Rör om suspensionen försiktigt i 2 minuter (ett fåtal oupplösta partiklar kommer att finnas kvar, vilket

ger en något grumlig suspension). Rör om suspensionen tills den är lätt grumlig, utan partiklar på

behållarens botten. Rör om suspensionen igen när vissa partiklar har lagt sig på behållarens botten,

t.ex. efter att suspensionen har fått stå en stund.

Steg 4

Bestäm den volym suspension som behövs för den rekommenderade dosen av macimorelin på

0,5 mg/kg. Suspensionens volym i ml motsvarar patientens kroppsvikt i kg. En patient på 70 kg

behöver till exempel 70 ml suspension av macimorelin.

Mät upp den volym som behövs med hjälp av en 50 ml graderad spruta utan nål.

Överför den uppmätta mängden till ett dricksglas.

Steg 5

Se till att patienten dricker hela innehållet i dricksglaset inom 30 sekunder.

Suspensionen måste användas inom 30 minuter efter beredningen. Eventuellt överbliven suspension

får inte förvaras, utan måste kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Steg 6

Ta venösa blodprov för tillväxthormonbestämning 45, 60 och 90 minuter efter administreringen.

Steg 7

Förbered plasma- eller serumprov och skicka dessa till ett laboratorium för tillväxthormonbestämning.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aeterna Zentaris GmbH

Weismüllerstrasse 50

D-60314 Frankfurt am Main

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1337/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/820056/2018

EMEA/H/C/004660

Macimorelin Aeterna Zentaris (macimorelin)

Sammanfattning av Macimorelin Aeterna Zentaris och varför det är godkänt

inom EU

Vad är Macimorelin Aeterna Zentaris och vad används det för?

Macimorelin Aeterna Zentaris är ett läkemedel för att testa kroppens förmåga att producera

tillväxthormon. Det används av läkare för diagnostik av tillväxthormonbrist, ett tillstånd där patienten

inte har tillräckligt med tillväxthormon. Det används däremot inte för att behandla patienter med detta

tillstånd.

Macimorelin Aeterna Zentaris innehåller den aktiva substansen macimorelin.

Hur används Macimorelin Aeterna Zentaris?

Macimorelin Aeterna Zentaris finns som granulat som löses upp i vatten och tas genom munnen. Den

rekommenderade dosen är 0,5 mg per kilo kroppsvikt och patienten bör ta dosen en gång. Därefter tar

läkaren blodprov vid tre tidpunkter – 45, 60 och 90 minuter efter administreringen – för att kontrollera

hur mycket tillväxthormon som kroppen har producerat.

Macimorelin Aeterna Zentaris är receptbelagt och får endast användas under överinseende av hälso-

och sjukvårdspersonal med erfarenhet av att diagnostisera tillväxthormonbrist. För att få mer

information om hur du använder Macimorelin Aeterna Zentaris, läs bipacksedeln eller tala med läkare

eller apotekspersonal.

Hur verkar Macimorelin Aeterna Zentaris?

Den aktiva substansen i Macimorelin Aeterna Zentaris, macimorelin, stimulerar frisättningen av

tillväxthormon i blodet genom att aktivera receptorer (mål) på cellerna i hypofysen, en körtel som

sitter i hjärnans nedre del. Halten av tillväxthormon i blodet mäts sedan för att kontrollera om kroppen

kan producera tillväxthormon.

Macimorelin Aeterna Zentaris (macimorelin)

EMA/820056/2018

Sida 2/3

Vilka fördelar med Macimorelin Aeterna Zentaris har visats i studierna?

I en huvudstudie jämfördes Macimorelin Aeterna Zentaris med ett vanligt förekommande läkemedel för

diagnostik av tillväxthormonbrist, nämligen insulintoleranstestet ITT (insulin tolerance test).

Studien omfattade 166 vuxna patienter som antingen uppvisade hög, måttlig eller låg sannolikhet att

drabbas av tillväxthormonbrist, eller som hade konstaterats vara fria från tillväxthormonbrist. Av dessa

patienter testades 140 med både Macimorelin Aeterna Zentaris och ITT.

Totalt sett hade 94 procent av de patienter som testats negativt för tillväxthormonbrist med ITT-testet

också testats negativt med Macimorelin Aeterna Zentaris, medan 74 procent av de patienter som

testats positivt med ITT även hade testats positivt med Macimorelin Aeterna Zentaris. Detta innebär

att Macimorelin Aeterna Zentaris kanske inte identifierar samtliga sjukdomsfall, men ändå bidrar till att

bekräfta förekomsten av sjukdomen.

Vilka är riskerna med Macimorelin Aeterna Zentaris?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Macimorelin Aeterna Zentaris (kan uppträda hos upp till

1 av 10 personer) är en bitter eller metallisk smak i munnen, trötthet, huvudvärk, illamående, yrsel,

diarré och värmekänsla. Macimorelin Aeterna Zentaris kan också orsaka förändringar i hjärtrytmen.

Överlag var biverkningarna mestadels lindriga och kortvariga och krävde ingen särskild behandling.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Macimorelin Aeterna Zentaris finns i

bipacksedeln.

Varför är Macimorelin Aeterna Zentaris godkänt i EU?

Macimorelin Aeterna Zentaris gav ett liknande antal negativa testresultat för tillväxthormonbrist som

ett jämförelsetest. Det gav dock färre positiva testresultat än jämförelsetestet. EMA ser det som en

prioriterad fråga att undvika feldiagnoser av tillväxthormonbrist hos vuxna. Myndigheten finner att

Macimorelin Aeterna Zentaris bidrar till att bekräfta positiva diagnoser och därigenom hjälper till att

undvika att patienter med missvisande positiva testresultat behandlas i onödan.

När det gäller säkerheten är det största problemet att läkemedlet kan förändra hjärtrytmen. Denna

risk anses dock vara liten eftersom patienterna endast tar en dos av läkemedlet och övervakas av sin

läkare. På det hela taget har Macimorelin Aeterna Zentaris färre biverkningar än jämförelseläkemedlet,

då det senare tillfälligt sänker blodsockernivåerna.

EMA fann därför att fördelarna med Macimorelin Aeterna Zentaris är större än riskerna och att

Macimorelin Aeterna Zentaris kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Macimorelin

Aeterna Zentaris?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Macimorelin Aeterna Zentaris har tagits med i

produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Macimorelin Aeterna Zentaris

kontinuerligt. Biverkningar som har rapporterats för Macimorelin Aeterna Zentaris utvärderas noggrant

och nödvändiga åtgärder för att skydda patienter vidtas.

Macimorelin Aeterna Zentaris (macimorelin)

EMA/820056/2018

Sida 3/3

Mer information och Macimorelin Aeterna Zentaris

Mer information om Macimorelin Aeterna Zentaris finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/macimorelin-aeterna-zentaris

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen