Luxturna

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-01-2021

Aktiva substanser:
voretigene neparvovec
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited 
ATC-kod:
Not yet assigned
INN (International namn):
voretigene neparvovec
Terapeutisk grupp:
Ännu ej tilldelad
Terapiområde:
Leber Congenital Amaurosis; Retinitis Pigmentosa
Terapeutiska indikationer:
Luxturna är indicerat för behandling av vuxna och pediatriska patienter med synnedsättning på grund av ärftlig retinal dystrofi som orsakas av bekräftade biallelic RPE65 mutationer och som har tillräckligt livskraftig näthinnans celler.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004451
Tillstånd datum:
2018-11-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004451

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

05-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

05-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

05-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

05-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Luxturna 5 x 10

12

vektorgenom /ml koncentrat och vätska till injektionsvätska, lösning

voretigen neparvovek

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Luxturna är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Luxturna

Hur du ges Luxturna

Eventuella biverkningar

Hur Luxturna ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Luxturna är och vad det används för

Luxturna är ett genterapeutiskt preparat med den aktiva substansen voretigen neparvovek.

Luxturna används för behandling av vuxna och barn med synförlust på grund av nedärvd nedbrytning

av näthinnan på grund av mutationer i

RPE65

-genen. Dessa mutationer hindrar kroppen från att

producera ett protein som behövs för synen, vilket leder till synförlust och slutligen till blindhet.

Den aktiva substansen i Luxturna heter voretigen neparvovek och är ett modifierat virus som

innehåller en fungerande kopia av

RPE65

-genen. Efter injektion överför det modifierade viruset genen

till cellerna i näthinnan, vävnadsskiktet i ögonbottnen som detekterar ljus. Detta gör det möjligt för

näthinnan att producera proteinerna som behövs för synen. Viruset som används för överföring av

genen förorsakar inga sjukdomar hos människan.

Du kan få Luxturna endast om gentestning visar att din synförlust beror på mutationer i

RPE65

-genen.

2.

Vad du behöver veta innan du får Luxturna

Du får inte Luxturna

om du är allergisk mot voretigen neparvovek eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har en ögoninfektion.

om du har en ögoninflammation.

Om något av det som står ovan gäller dig eller om du är osäker om något av det som står ovan, tala

med läkare innan du får Luxturna.

Varningar och försiktighet

Innan du får behandling med Luxturna:

Tala om för läkaren om du har tecken på en ögoninfektion eller ögoninflammation, t.ex. om du

har röda ögon eller upplever ljuskänslighet, ögonsvullnad eller ögonvärk.

Tala om för läkaren om du har någon form av aktiv infektion. Läkaren kan skjuta upp din

behandling tills infektionen försvunnit, då detta läkemedel kan göra att din kropp får det svårare

att motarbeta en infektion. Se även avsnitt 3.

Efter behandlingen med Luxturna:

Sök genast läkarvård om det ena eller båda ögonen blir röda, börjar värka, blir känsliga för ljus,

om du ser blixtar eller fläckar och prickar (flugseende) i synfältet eller om du märker försämring

av någon form eller får dimsyn.

Undvik flygresor och andra resor till höga höjder tills läkaren råder annat. I samband med

behandlingen med detta läkemedel, för läkaren in en luftbubbla i ögat som långsamt absorberas

av kroppen. Innan bubblan är fullständigt absorberad kan flygresor eller andra resor till höga

höjder göra att bubblan blir större och medföra ögonskada, t.o.m. synförlust. Tala med läkare

innan du reser.

Du ska undvika simning på grund av den ökade risken för ögoninfektion. Tala med läkare innan

du simmar efter behandling med Luxturna.

Du bör undvika belastande fysisk aktivitet på grund av den ökade risken för ögonskada. Tala

med läkare innan du påbörjar belastande fysisk aktivitet efter att du fått Luxturna.

Några pateinter får gråstarr (katarakt). Gråstarr innebär att linsen inne i ögat får grumlingar som

kan göra det svårare att se tydligt. Uppkomsten av gråstarr eller förvärrad gråstarr är en välkänd

komplikation till det ögonkirurgiska ingrepp som krävs innan du får Luxturna. Risken för

gråstarr finns också om linsen inne i ögat skadas av nålen som används för att injicera

medicinen i bakre delen av ögat.

Du kan få övergående synstörningar, t.ex. ljuskänslighet och dimsyn. Tala om för din läkare om

du upplever synstörningar. Läkaren kan hjälpa till med att minska obehaget som dessa

övergående störningar ger.

I din tårvätska kan det finnas spår av läkemedlet. Du och din vårdgivare ska därför lägga

använda förband och avfallsmaterial som innehåller tårvätska och nässekret i slutna påsar före

kassering med avfallet. Följ dessa säkerhetsåtgärder i 14 dagar.

Du och din vårdgivare ska använda handskar vid förbandsbyte och då ni kasserar förband och

annat avfallsmaterial, särskilt om du eller din vårdgivare är gravida, ammar eller har försvagat

immunsystem. Följ dessa säkerhetsåtgärder i 14 dygn efter behandlingen.

Du kommer inte att kunna donera blod, organ, vävnader eller celler för transplantation efter

behandling med Luxturna. Detta beror på att Luxturna är en genterapeutisk produkt.

Barn och ungdomar

Luxturna har inte studerats för behandling av barn under 4 år.

Andra läkemedel och Luxturna

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller sjuksköterska innan du blir behandlad med Luxturna.

Påverkan av detta läkemedel på graviditet och det ofödda barnet är okänd. Som en försiktighetsåtgärd

ska du inte få Luxturna om du är gravid.

Luxturna har inte undersökts hos ammande kvinnor. Man vet inte om Luxturna går över i

modersmjölken. Fråga din läkare om du ska sluta amma när du har fått Luxturna.

Det finns inga uppgifter om inverkan av Luxturna på manlig eller kvinnlig fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan få övergående synstörningar efter att du fått Luxturna. Kör inte och använd inte tunga

maskiner förrän din syn återhämtat sig. Tala med läkare innan du återgår till dessa aktiviteter.

Viktig information om några innehållsämnen i Luxturna

Luxturna innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du ges Luxturna

Luxturna kommer ges till dig i ett operationsrum av kirurger med erfarenhet av ögonkirurgi.

Luxturna ges under narkos. Läkaren kommer berätta för dig om narkosen och hur den ges.

Din läkare kommer avlägsna den klara gelen i ditt öga genom ett ögonkirurgiskt ingrepp och därefter

injicera Luxturna direkt under din näthinna (det tunna ljusavkännande vävnadslagret i bottnen av

ögat). Detta kommer upprepas i ditt andra öga med minst 6 dygns mellanrum. Efter varje ingrepp

måste du ligga kvar för observation i några timmar. Under den tiden övervakar personalen din

återhämtning och bevakar om några biverkningar uppkommit på grund av operationen eller narkosen.

Innan behandling med Luxturna påbörjas kan läkaren ordinera en medicin som dämpar ditt

immunsystem (kroppens naturliga försvar), för att det inte ska försöka stöta bort Luxturna när det ges.

Det är viktigt att du tar denna medicin enligt de anvisningar som du fått. Sluta inte att ta medicinen

utan att du har talat med läkaren innan.

Om du har fått för stor mängd av Luxturna

Eftersom det är en läkare som ger dig denna medicin, är det osannolikt att du får för stor mängd av

den. Om detta händer, behandlar läkaren symtomen efter behov. Tala om för läkare eller sjukskötare

om du får några synproblem.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjukskötare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar kan förekomma hos användare av Luxturna:

Vanliga (kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer)

Fällningar under näthinnan

Följande biverkningar kan förekomma som följd av injektionsproceduren:

Mycket vanliga (kan inträffa hos flera än 1 av 10 personer)

Rött öga

Gråstarr (katarakt, linsförgrumling)

Ökat ögontryck

Vanliga (kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer)

Näthinneruptur (skadad näthinna)

Ögonvärk

Ögonsvullnad

Näthinneavlossning

Illamående, kräkning, smärta i buken (magen), läppsmärta

Ändrad elektrisk aktivitet i hjärtat

Huvudvärk, yrsel

Hudutslag, ansiktssvullnad

Ångest

Problem som kan uppstå vid placering av andningsrör i luftvägarna (intubering)

Uppsprucket operationssår

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Grumling i den geléaktiga massan i ögat (glaskroppen)

Blödning, svullnad och en ökad risk för infektioner kan uppstå på grund av att ögonvävnaderna utsatts

för skada. Synen är nedsatt under dagarna efter operationen och går oftast över av sig själv. Tala om

för läkaren om synen inte återkommer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Luxturna ska förvaras

Luxturna förvaras av sjukvårdspersonalen på den avdelning där du behandlas.

Koncentratet och vätskan måste förvaras och transporteras i fruset tillstånd vid ≤ -65 ºC. Sedan

läkemedlet tinat får det inte återfrysas utan det ska lämnas i rumstemperatur (under 25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är voretigen neparvovek. Varje milliliter koncentrat innehåller

5 x 10

vektorgenom (vg). Koncentratet (0,5 ml extraherbar volym i en injektionsflaska på 2 ml

för engångsdos) ska spädas 1:10 före administrering.

Varje dos av spädd lösning innehåller 1,5 x 10

vektorgenom av voretigen neparvovek i en

injicerbar volym på 0,3 ml.

Övriga innehållsämnen i koncentratet är natriumklorid (se sista delen av avsnitt 2),

natriumdivätefosfatmonohydrat (för justering av pH), dinatriumvätefosfatdihydrat (för justering

av pH), poloxamer 188 och vatten för injektionsvätskor.

Övriga innehållsämnen i vätskan är natriumklorid (se sista delen av avsnitt 2),

natriumdivätefosfatmonohydrat (för justering av pH), dinatriumvätefosfatdihydrat (för justering

av pH), poloxamer 188 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Luxturna är ett klart, färglöst koncentrat för lösning för injektion under näthinnan; som tillhandahålls i

en klar injektionsflaska av plast. Spädningsvätskan är en klar, färglös vätska som tillhandahålls i en

klar injektionsflaska av plast.

Varje skyddspåse av folie innehåller en kartong med 1 injektionsflaska innehållande koncentrat och

2 injektionsflaskor innehållande vätska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Denna bipacksedel finns tillgänglig som audiofil och i tryckt form med stort typsnitt på nätsidan:

http://www.voretigeneneparvovec.support

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar gällande beredning, oavsiktlig exponering och kassering av Luxturna

Varje kartong med 1 injektionsflaska innehållande koncentrat och 2 injektionsflaskor innehållande

vätska är endast för engångsbruk.

Oavsiktlig exponering ska undvikas. Lokala säkerhetsföreskriftergällande biologisk fara måste följas

vid beredning, administrering och hantering av Luxturna.

Personlig skyddsutrustning (t.ex. laboratorierock, skyddsglasögon och handskar) ska användas

när voretigen neparvovek bereds eller administreras.

Oavsiktlig exponering för voretigen neparvovek, inklusive kontakt med hud, ögon och

slemhinnor, ska undvikas. Eventuella exponerade sår ska täckas över före hantering av

läkemedlet.

Allt spill av Luxturna ska hanteras med virusdödande medel, t.ex. 1 %

natriumhypokloritlösning, och torkas upp med absorberande material.

Alla material som kan ha kommit i kontakt med Luxturna (t.ex. injektionsflaska, spruta, kanyl,

gasbinda, handskar, masker eller förband) måste kasseras enligt lokala säkerhetsföreskrifter.

Oavsiktlig exponering

Vid oavsiktlig yrkesmässig exponering (t.ex. stänk mot ögonen eller slemhinnor), skölj i minst

5 minuter med rent vatten.

Vid exponering av hud som inte är intakt eller av nålstick, rengör området grundligt med tvål

och vatten och/eller med desinfektionsmedel.

Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade organismer. Oanvänt läkemedel måste kasseras

enligt lokala säkerhetsföreskrifter.

Beredning

Beredning av Luxturna ska ske under aseptiska förhållanden inom 4 timmar innan administrering

påbörjas och i enlighet med följande rekommenderade förfaringssätt.

Låt en (1) injektionsflaska innehållande engångsdos med koncentrat och två injektionsflaskor med

vätska tina i rumstemperatur. För att blanda innehållet, vänd försiktigt på injektionsflaskorna fem

gånger.

Undersök visuellt om några partiklar kan ses. Om avvikelser eller synliga partiklar föreligger,

rapportera detta till innehavaren av godkännande för försäljning och låt bli att använda produkten.

Överför 2,7 ml vätska ur de två tinade injektionsflaskorna till en steril, tom infektionsflaska av glas på

10 ml med hjälp av en 3 ml spruta.

För spädning, dra upp 0,3 ml av tinat koncentrat i en 1 ml spruta och tillsätt detta i den sterila

injektionsflaskan på 10 ml som innehåller spädningsvätskan. För att blanda innehållet korrekt, vänd

försiktigt på injektionsflaskan minst fem gånger. Märk 10 ml injektionsflaskan av glas innehållande

det utspädda koncentratet med: ‘Utspädd Luxturna’.

Bered inte injektionssprutan om injektionsflaskan är skadad eller om synliga partiklar kan ses. Bered

injektionssprutorna genom att dra upp 0,8 ml av den utspädda lösningen i varje steril 1 ml spruta.

Sprutorna innehållande läkemedlet ska därefter överföras i en behållare avsedd för transport och

transporteras till operationsavdelningen.

Dosering

Behandlingen bör påbörjas och administreras av en näthinnekirurg med erfarenhet av makulakirurgi.

Luxturna är en injektionsflaska för engångsanvändning och endosadministrering i endast ett (1) öga.

Varje engångsdos med 1,5 x 10

vg injiceras i det subretinala rummet i en total volym på 0,3 ml per

öga. Administreringen i vardera ögat utförs separat på skilda dagar med tätt tidsintervall som dock inte

får vara kortare än 6 dygn.

Immunomodulatorisk behandling

Innan immunomodulatorisk behandling påbörjas och före administrering av Luxturna ska patienten

undersökas med tanke på symtom på aktiv infektionssjukdom i kroppen, och om sådan infektion

föreligger, ska behandlingen uppskjutas tills patienten återhämtat sig.

Det rekommenderas att den immunomodulatoriska behandling som ses i schemat nedan (tabell 1)

påbörjas 3 dygn innan Luxturna administreras i det första ögat. Inledningen av den

immunomodulatoriska behandlingen för det andra ögat ska följa samma schema och ersätta den

immunomodulatoriska behandlingen för det första ögat.

Tabell 1

Pre- och postoperativ immunomodulatorisk behandling för varje öga

Preoperativt

3 dygn före administrering av

Luxturna

Prednison (eller motsvarande)

1 mg/kg/dygn

(högst 40 mg/dygn)

Postoperativt

4 dygn

(inklusive

administreringsdagen)

Prednison (eller motsvarande)

1 mg/kg/dygn

(högst 40 mg/dygn)

Efterföljt i 5 dygn

Prednison (eller motsvarande)

0,5 mg/kg/dygn

(högst 20 mg/dygn)

Efterföljt av 5 dygn med 1 dos

vartannat dygn

Prednison (eller motsvarande)

0,5 mg/kg vartannat dygn

(högst 20 mg/dygn)

Specialpopulationer

Äldre

Säkerhet och effekt av voretigen neparvovek hos patienter i åldern ≥ 65 år har inte fastställts. Någon

dosjustering för äldre är dock inte nödvändig.

Lever- och njursvikt

Säkerhet och effekt av voretigen neparvovek hos patienter med lever- eller njursvikt har inte

fastställts. Ingen dosjustering behövs för dessa patienter (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av voretigen neparvovek hos barn i åldern upp till 4 år har inte fastställts. Inga

uppgifter finns. Någon dosjustering för pediatriska patienter är inte nödvändig.

Administreringssätt

Subretinal användning.

Luxturna är en steril koncentratlösning för subretinal injektion som ska tinas upp och spädas innan den

administreras.

Detta läkemedel får inte administreras med intravitreal injektion.

Läkemedlet administreras i vardera ögat genom subretinal injektion efter vitrektomi. För att undvika

skada på fovea får läkemedlet inte administreras i omedelbar närhet av fovea.

Voretigen neparvovek ska administreras i operationssal under kontrollerade aseptiska förhållanden.

Patienten bör få adekvat anestesi före ingreppet. Pupillen i ögat som ska injiceras måste vara dilaterad

och en mikrobicid med brett spektrum bör administreras topikalt före det kirurgiska ingreppet i

enlighet med gängse medicinsk praxis.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Personlig skyddsutrustning (inklusive laboratorierock, skyddsglasögon och handskar) ska användas då

voretigen neparvovek bereds eller administreras.

Det intraokulära trycket bör följas före och efter administrering av läkemedlet och behandlas enligt detta.

Patienterna ska instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som kan antyda näthinneavlossning

eller endoftalmit och vårdas enligt detta.

Följ dessa steg för att administrera voretigen neparvovek till patienter:

Efter spädning och före administrering ska Luxturna inspekteras visuellt. Om synliga partiklar,

grumlighet eller missfärgning ses, får läkemedlet inte användas.

Koppla sprutan med den utspädda läkemedelsprodukten till slangsystemet och mikrokanylen för

subretinal injektion. Läkemedlet injiceras långsamt genom slangsystemet och mikrokanylen i

syfte att eliminera eventuella luftbubblor i systemet.

Läkemedelsvolymen som avses för injektionen fastställs i sprutan genom att dra kolvspetsen till

linjen som markerar 0,3 ml.

Efter avslutad vitrektomi administreras Luxturna genom subretinal injektion med användning av

en injektionskanyl avsedd för subretinal injektion införd via pars plana.

Under direkt visualisering placeras spetsen av den subretinala injektionskanylen i kontakt med

näthinneytan. Det rekommenderade injektionsstället bör lokaliseras längs den övre vaskulära

arkaden, minst 2 mm distalt om foveamittpunkten. En liten mängd av läkemedlet injiceras

långsamt ända tills antydan till en initial subretinal blåsa ses. Därefter injiceras den återstående

volymen långsamt ända till den totala volymen på 0,3 ml är deponerad (figur 1).

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Luxturna 5 x 10

vektorgenom/ml koncentrat och vätska till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1

Allmän beskrivning

Voretigen neparvovek är en genöverföringsvektor som utnyttjar kapsiden av en adenoassocierad viral

vektor av serotyp 2 (AAV2) för överföring av 65 kDa cDNA av humant retinalt pigmentepitel protein

(hRPE65) till näthinnan. Voretigen neparvovek tillverkas av naturligt förekommande AAV med

rekombinant DNA-teknik.

2.2

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje milliliter koncentrat innehåller 5 x 10

vektorgenom (vg).

Varje injektionsflaska på 2 ml för engångsdos av Luxturna innehåller 0,5 ml extraherbart koncentrat,

vilket förutsätter en spädning på 1:10 före administrering, se avsnitt 6.6.

Efter spädning innehåller varje dos av Luxturna 1,5 x 10

vg i en volym på 0,3 ml för administrering.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat och vätska till injektionsvätska, lösning.

Efter att de tinat upp är både koncentratet och vätskan klara, färglösa vätskor med ett pH på 7,3.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Luxturna är avsett för vuxna och barn som har synförlust förorsakad av hereditär retinaldystrofi på

grund av bekräftade bialleliska

RPE65

mutationer och som har tillräckligt med viabla näthinneceller.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen bör påbörjas och administreras av en näthinnekirurg med erfarenhet av makulakirurgi.

Dosering

Patienterna får en (1) engångsdos med 1,5 x 10

vg voretigen neparvovek i vardera öga. Varje dos

med en total volym på 0,3 ml injiceras i det subretinala rummet. Administreringen i vartdera öga

utförs separat på skilda dagar med tätt tidsintervall som dock inte får vara kortare än 6 dygn.

Immunomodulatorisk behandling

Innan immunomodulatorisk behandling påbörjas och före administrering av Luxturna ska patienten

undersökas med tanke på minsta symtom på aktiv infektionssjukdom i kroppen, och om sådan

infektion föreligger, ska behandlingen skjutas upp tills patienten återhämtat sig.

Det rekommenderas att den immunomodulatoriska behandling som ses i schemat nedan (tabell 1)

påbörjas 3 dygn innan Luxturna administreras i det första ögat. Inledningen av den

immunomodulatoriska behandlingen för det andra ögat ska följa samma schema och ersätta

slutförandet av den immunomodulatoriska behandlingen för det första ögat.

Tabell 1

Pre- och postoperativ immunomodulatorisk behandling för varje öga

Preoperativt

3 dygn före administrering av

Luxturna

Prednison (eller motsvarande)

1 mg/kg/dygn

(högst 40 mg/dygn)

Postoperativt

4 dygn

(inklusive

administreringsdagen)

Prednison (eller motsvarande)

1 mg/kg/dygn

(högst 40 mg/dygn)

Efterföljt i 5 dygn

Prednison (eller motsvarande)

0,5 mg/kg/dygn

(högst 20 mg/dygn)

Efterföljt av 5 dygn med 1 dos

vartannat dygn

Prednison (eller motsvarande)

0,5 mg/kg vartannat dygn

(högst 20 mg/dygn)

Specialpopulationer

Äldre

Säkerhet och effekt av voretigen neparvovek hos patienter i åldern ≥65 år har inte fastställts. Någon

dosjustering för äldre är dock inte nödvändig.

Lever- och njursvikt

Säkerhet och effekt av voretigen neparvovek hos patienter med lever- eller njursvikt har inte

fastställts. Ingen dosjustering behövs för dessa patienter (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för voretigen neparvovek för barn i åldern upp till 4 år har inte fastställts. Inga

data finns tillgängliga. Någon dosjustering för pediatriska patienter är inte nödvändig.

Administreringssätt

Subretinal användning.

Luxturna är en steril koncentratlösning för subretinal injektion som ska tinas upp och spädas innan den

administreras (se avsnitt 6.6).

Detta läkemedel får inte administreras med intravitreal injektion.

Luxturna är en injektionsflaska för engångsanvändning och endosadministrering i endast ett (1) öga.

Läkemedlet administreras i vartdera öga genom subretinal injektion efter vitrektomi. För att undvika

skada på fovea får läkemedlet inte administreras i omedelbar närhet av fovea (se avsnitt 4.4).

Voretigen neparvovek ska administreras i operationssal under kontrollerade aseptiska förhållanden.

Patienten bör få adekvat anestesi före ingreppet. Pupillen i ögat som ska injiceras måste vara dilaterad

och en mikrobicid med brett spektrum bör administreras topikalt före det kirurgiska ingreppet i

enlighet med gängse medicinsk praxis.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade organismer.

Personlig skyddsutrustning (inklusive laboratorierock, skyddsglasögon och handskar) ska användas då

voretigen neparvovek bereds eller administreras (se avsnitt 6.6).

Anvisningar för beredning, oavsiktlig exponering och kassering av Luxturna finns i avsnitt 6.6.

Administrering

Följ dessa steg för att administrera voretigen neparvovek till patienter:

Efter spädning och före administrering ska Luxturna inspekteras visuellt. Om synliga partiklar,

grumlighet eller missfärgning ses, får läkemedlet inte användas.

Koppla sprutan med den utspädda läkemedelsprodukten till slangsystemet och en mikrokanyl.

Läkemedlet injiceras långsamt genom slangsystemet och mikrokanylen i syfte att eliminera

eventuella luftbubblor i systemet.

Läkemedelsvolymen som avses för injektionen fastställs i sprutan genom att dra kolvspetsen till

linjen som markerar 0,3 ml.

Efter avslutad vitrektomi administreras Luxturna genom subretinal injektion med användning av

en injektionskanyl avsedd för subretinal injektion införd via pars plana (figur 1A).

Under direkt visualisering placeras spetsen av den subretinala injektionskanylen i kontakt med

näthinneytan. Det rekommenderade injektionsstället bör lokaliseras längs den övre vaskulära

arkaden, minst 2 mm distalt om foveamittpunkten (figur 1B). En liten mängd av läkemedlet

injiceras långsamt ända tills antydan till en initial subretinal blåsa ses. Därefter injiceras den

återstående volymen långsamt ända till den totala volymen på 0,3 ml är deponerad.

Figur 1A

Den subretinala injektionskanylen införs via pars plana

Vitrektomitrokar

Subretinal

injektionskanyl

Rekommenderat

injektionsområde

Figur 1B

Spetsen på den subretinala injektionskanylen placerad inom det rekommenderade

injektionsområdet (kirurgperspektiv)

Efter avslutad injektion avlägsnas den subretinala injektionskanylen från ögat.

Eventuellt överblivet läkemedel måste kasseras efter injektionen. Reservsprutan får inte bevaras.

Följ lokala säkerhetsföreskrifter beträffande hantering och kassering av produkten.

Vätskan i ögat utbyts mot luft, varvid dränage av vätska nära retinotomin som uppkom under

den subretinala injektionen noggrannt måste undvikas.

Patientens huvud positioneras i ryggliggande position omedelbart efter ingreppet, och därefter,

sedan patienten lämnat operationssalen, bör patienten bibehålla huvudets position i 24 timmar.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Okulär eller periokulär infektion.

Aktiv intraokulär inflammation.

4.4

Varningar och försiktighet

Korrekt aseptisk teknik måste alltid följas då Luxturna bereds och administreras.

Följande biverkningar har observerats till följd av administreringsprocessen:

Ögoninflammation (inklusive endoftalmit), näthinneperforation och näthinneavlossning.

Patienterna ska instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som kan antyda endoftalmit

eller näthinneavlossning och vårdas enligt detta.

Näthinnestörning (uttunning av fovea, förlust av foveafunktionen), makulahål, makulopati

(epiretinalt membran, makula pucker) och ögonstörning (foveal avlossning).

Ökat intraokulärt tryck. Det intraokulära trycket bör följas före och efter administrering av

läkemedlet och behandlas enligt detta. Patienterna bör instrueras att undvika resor med flyg eller

resor till högt belägna ställen överhuvudtaget ända tills luftbubblan som uppkommit som ett

resultat av administrering av Luxturna helt försvunnit ur ögat. Det kan ta upp till en vecka eller

mera innan luftbubblan försvunnit ur ögat; att detta verkligen skett bör bekräftas med

oftalmologisk undersökning. En plötslig förflyttning till högt belägen plats med luftbubblan

kvar i ögat kan leda till en ökning av ögontrycket och irreversibel synförlust.

Under veckorna efter behandlingen kan övergående synstörningar förekomma, t.ex. dimsyn och

fotofobi. Patienterna bör instrueras att uppsöka sin läkare om synstörningarna inte försvinner.

Patienterna bör undvika simning på grund av den ökade risken för ögoninfektion. Patienterna bör

undvika belastande fysisk aktivitet på grund av den ökade risken för ögonskada. Patienterna kan

återuppta simning och belastande aktivitet tidigast efter 1–2 veckor enligt inrådan av sin läkare.

Nedåt

Temporalt

Uppåt

Nasalt

Subretinal

injektionskanyl

Rekommenderat

injektionsområde

Vektorsutsöndring

Övergående, lindrig utsöndring av vektorer kan förekomma med patientens tårar (se avsnitt 5.2).

Patienterna/vårdgivare bör informeras om korrekt handläggande av avfallsmaterial av bandage, tårar

och nässekret, vilket kan innebära förvaring av avfallsmaterial i slutna påsar före avfallshanteringen.

Dessa handläggningsföreskrifter bör följas i 14 dygn efter administrering av voretigen neparvovek.

Patienterna/vårdgivarna rekommenderas använda handskar vid förbandomläggning och hantering av

avfall, särskilt om vårdgivaren är gravid, ammar eller har försvagat immunförsvar.

Patienter som behandlats med Luxturna ska inte donera blod, organ, vävnader eller celler för

transplantation.

Immunogenicitet

För att minska den potentiella risken för immunogenicitet, bör patienterna få systembehandling med

kortikosteroider före och efter den subretinala injektionen av voretigen neparvovek i båda ögonen (se

avsnitt 4.2). Kortikosteroider kan minska de immunreaktioner som potentiellt kan förekomma mot

vektorkapsiden (adenoassocierad viral vektor av serotyp 2 [AAV2]) eller mot den transgena produkten

(retinalt pigmentepitel 65 kDa protein [RPE65]).

Natriumhalt

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kliniskt signifikanta interaktioner är kända. Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

På basis av både icke-kliniska och kliniska studier med AAV2-vektorer och mot bakgrund av att

Luxturna administreras subretinalt, är det synnerligen osannolikt att AAV-vektorer skulle förorsaka

oavsiktlig germinalcellstransmission.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av voretigen

neparvovek hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av voretigen neparvovek under graviditet.

Amning

Luxturna har inte undersökts hos ammande kvinnor. Det är okänt om voretigen neparvovek utsöndras i

bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om

man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med voretigen neparvovek efter att man

tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga kliniska uppgifter om läkemedlets inverkan på fertilitet föreligger. Inverkan på fertiliteten hos

honor och hanar har inte utretts med djurstudier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Voretigen neparvovek har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienterna kan uppleva övergående synstörningar efter subretinal injektion av Luxturna. Patienterna

bör inte framföra fordon eller använda tunga maskiner förrän synfunktionen återställts i tillräcklig

grad, enligt ögonläkarens bedömning.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Det förekom tre icke-allvarliga biverkningar bestående av retinala utfällningar hos 3 av 41 (7 %)

personer vilka ansågs vara relaterade till voretigen neparvovek. Alla dessa tre biverkningar bestod av

övergående förekomst av symtomfria subretinala utfällningar nedanför det retinala injektionsstället,

1-6 dygn efter injektionen och de upplöstes utan komplikationer.

Under det kliniska utvecklingsprogrammet rapporterades allvarliga biverkningar förknippade med

administreringsingreppet hos tre personer. En (1) av 41 (2 %) patienter rapporterade en allvarlig

biverkning av ökat intraokulärt tryck (sekundärt till administrering av depåsteroid) som associerades

med behandling av endoftalmit i association till administreringsförfarandet och ledde till optikusatrofi,

och en (1) av 41 (2 %) patienter rapporterade en allvarlig händelse gällande näthinnestörning (förlust

av foveal funktion) som bedömdes vara relaterad till administreringsförfarandet. En (1) av 41 (2 %)

patienter rapporterade en allvarlig händelse gällande näthinneavlossning som bedömdes vara relaterad

till administreringsförfarandet.

De vanligaste biverkningarna (incidens ≥ 5 %) som var relaterade till administreringsförfarandet var

konjunktival hyperemi, katarakt, ökat intraokulärt tryck, näthinneperforation, dellen, makulahål,

subretinala utfällningar, ögoninflammation, ögonirritation, ögonvärk och makulopati (veck på

makulaytan).

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna uppräknas enligt organklass och frekvens enligt följande konvention: mycket vanliga

(≥1/10), vanliga (

1/100, <1/10), mindre vanliga (

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000),

mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2

Biverkningar relaterade till voretigen neparvovek

Organsystem /

Frekvens

Biverkningar

Ögon

Vanliga

Retinala utfällningar

Tabell 3

Biverkningar relaterade till administreringsförfarandet

Organsystem /

Frekvens

Biverkningar

Psykiska störningar

Vanliga

Ångest

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, yrsel

Ögon

Mycket vanliga

Konjunktival hyperemi, katarakt

Vanliga

Näthinneperforation, dellen, makulahål, ögoninflammation, ögonirritation,

ögonvärk, makulopati, korioideablödning, konjunktival cysta, ögonstörning,

ögonsvullnad, känsla av främmande kropp i ögonen, makuladegeneration,

endoftalmit, näthinneavlossning, näthinnestörning, näthinneblödning

Ingen känd frekvens

Glaskroppsgrumling*

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, kräkning, smärta i övre buken, läppsmärta

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag, ansiktssvullnad

Undersökningar

Mycket vanliga

Ökat intraokulärt tryck

Vanliga

Elektrokardiogram inversion av T-vågor

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Vanliga

Komplikation vid endotrakeal intubering, sårruptur

*Denna biverkning har spontanrapporterats efter försäljningsgodkännandet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns ingen klinisk erfarenhet av överdosering med voretigen neparvovek. I fall av överdosering

rekommenderas symtomatisk och supportiv behandling enligt behandlande läkares bedömning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar, övriga medel vid ögonsjukdomar, ATC-kod:

S01XA27.

Verkningsmekanism

Det 65-kilodaltons protein som är specifikt för näthinnans pigmentepitel (RPE65) finns lokaliserat i

näthinnans epiteliala pigmentceller och konverterar all-trans-retinol till 11-cis-retinol som sedan bildar

kromoforen 11-cis-retinal under syncykeln (retinoidcykeln). Dessa steg är kritiska för konversionen av

en ljusfoton till en elektrisk signal i näthinnan. Mutationer av genen

RPE65

leder till nedsatt eller

obefintlig aktivitet av RPE65 all

-

trans-retinyl isomeras, vilket blockerar syncykeln och leder till

synförlust. Med tiden ackumuleras toxiska prekursorer vilket leder till att näthinnans

pigmentepitelceller dör och därefter till progressiv fotoreceptorcelldöd. Personer med biallelisk

retinaldystrofi associerad med mutation i

RPE65

har ofta redan i sin barndom eller tonår synförlust

och nedsättning av synskärpa och synfält; denna synförlust leder till sist till total blindhet.

Då voretigen neparvovek injiceras i det subretinala rummet, sker transduktion av näthinnans epiteliala

pigmentceller med cDNA:t som kodar för normalt humant RPE65 protein (genaugmentationsterapi),

vilket gör återställning av syncykeln möjlig.

Klinisk effekt och säkerhet

Långtidssäkerheten och -effekten av Luxturna bedömdes i en fas I säkerhets- och dosökningsstudie

(101), där 12 patienter fick en subretinal injektion av voretigen neparvovek i ena ögat; i en

uppföljningsstudie (102), där voretigen neparvovek administrerades i det kontralaterala ögat hos 11 av

de 12 patienter som deltog i dosökningsstudien; i en ettårs kontrollerad, öppen fas III-studie (301), där

31 patienter randomiserades med på två kliniker; och i en uppföljningsstudie till fas III-studien, där

9 kontrollpatienter korsade över och fick interventionsbehandlingen. Totalt 41 patienter (81 ögon som

injicerades [1 patient i fas I-studien uppfyllde inte urvalskriterierna för en andra injektion]) deltog i det

kliniska programmet. Alla som deltog hade Lebers kongenitala amauros och en del kan dessutom ha

haft tidigare ställda eller andra tilläggsdiagnoser, inklusive retinitis pigmentosa. För alla deltagare

fastställdes förekomsten av bialleliska mutationer i

RPE65

och ett tillräckligt antal viabla

näthinneceller (ett område av näthinnan inom den posteriora polen omfattande en tjocklek

>100 mikrometer enligt optisk koherenstomografi [OCT]).

Fas III-studie

Studie 301 var en öppen, randomiserad, kontrollerad studie. I studien deltog 31 patienter, 13 män och

18 kvinnor. Den genomsnittliga åldern var 15 år (variationsvidden 4 till 44 år); 64 % var pediatriska

patienter (n = 20, ålder från 4 till 17 år) och 36 % var vuxna (n = 11). Alla patienter hade diagnosen

Lebers kongenitala amauros på grund av

RPE65

mutationer som fastställts av ett certifierat

laboratorium genom genetisk analys.

21 patienter randomiserades till att få en subretinal injektion av voretigen neparvovek. Utgångsvärdet

för synskärpan (LogMAR) i det första ögat för dessa deltagare var 1,18 (0,14), medelvärde (SE). En

patient avbröt före behandlingen. 10 patienter randomiserades till kontrollgruppen (ingen

intervention). Utgångsvärdet för synskärpan (LogMAR) i det första ögat för dessa patienter var 1,29

(0,21), medelvärde (SE). En deltagare i kontrollgruppen återtog sitt samtycke och studien avbröts för

denna patientensdel. De 9 patienter som randomiserades till kontrollgruppen korsade över och fick en

subretinal injektion av voretigen neparvovek efter 1 års uppföljning. Alla ögon behandlades genom

administrering av en (1) subretinal injektion med 1,5 x 10

vg voretigen neparvovek i en total volym

på 300 μl. Tidsintervallet mellan injektionen av ögonen för varje patient var 6–18 dygn.

Det primära effektmåttet för fas III-studien mätte den genomsnittliga förändringen mellan

utgångsvärdet och ettårsvärdet enligt binokulär multiluminescensmobilitetstestning (MLMT) och detta

värde jämfördes mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. MLMT har utformats så att den

mäter förändringar i den funktionella synförmågan, specifikt förmågan hos en person att navigera en

rutt exakt och med rimlig hastighet vid olika nivåer av belysning i omgivningen. Denna förmåga beror

på personens synskärpa, synfält och graden av nyktalopi (minskad förmåga att förnimma och/eller se i

svagt ljus). Alla dessa funktioner påverkas specifikt av den

RPE65

mutationsassocierade

näthinnesjukdomen. I fas III-studien använde MLMT sju nivåer av belysning från 400 lux till 1 lux

(vilket motsvarar belysningen exempelvis från ett starkt belyst kontor till en månfri sommarnatt).

Testningen av varje deltagare videobandades och genomgick bedömning av självständiga bedömare.

En positiv förändring i poängtalet betyder att personen genomförde MLMT på en lägre ljusnivå och ett

luxvärde på 6 betyder den bästa tänkbara förbättringen i MLMT. Tre sekundära effektmått testades

också: full-field light sensitivity threshold (FST) testing med vitt ljus; ändringen i MLMT-poängtalet

för det förstbehandlade ögat; och testning av synskärpan (visual acuity, VA).

Före interventionen godkändes deltagare i mobilitetstestet med ett poängtal mellan 4 och 400 lux

belysning.

Tabell 4

Ändringar i MLMT-poängtal: år 1, jämfört med utgångsläget (ITT population:

n = 21 intervention, n = 10 kontroll)

Ändring i MLMT-poängtal

Skillnad

(95% KI)

Intervention-kontroll

p-värde

med binokulärt seende

1,6 (0,72–2,41)

0,001

endast med det förstbehandlade ögat

1,7 (0,89–2,52)

0,001

endast med ögat som behandlades som

andra

2,0 (1,14–2,85)

< 0,001

Ändringen i MLMT-poängtalet vid monokulärt seende blev signifikant bättre i behandlingsgruppen

och var lik resultaten för binokulärt seende (se tabell 4).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/831430/2018

EMEA/H/C/004451

Luxturna (voretigen neparvovek)

Sammanfattning av Luxturna och varför det är godkänt inom EU

Vad är Luxturna och vad används det för?

Luxturna är ett läkemedel som används för att behandla vuxna och barn med synförlust på grund av

nedärvd retinaldystrofi, en sällsynt genetisk sjukdom i näthinnan (det ljuskänsliga membranet längst

bak i ögat).

Luxturna kan endast användas om patienterna fortfarande har tillräckligt många fungerande

näthinneceller kvar och när sjukdomen orsakas av mutationer (förändringar) i genen RPE65. RPE65

ansvarar för produktionen av ett enzym som kallas all-trans-retinyl-isomeras, som är nödvändigt för

normalt fungerande näthinneceller.

Luxturna innehåller den aktiva substansen voretigen neparvovek och är en typ av läkemedel för

avancerad terapi som kallas ”genterapiprodukt”. Det är en typ av läkemedel som verkar genom att

gener förs in i kroppen.

Nedärvd retinaldystrofi är sällsynt och Luxturna klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) för två olika former av sjukdomen vid olika tillfällen (retinitis

pigmentosa: den 28 juli 2015; Lebers medfödda amauros: den 2 april 2012). Mer information om

klassificeringen som särläkemedel finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/orphan-

designations.

Hur används Luxturna?

Luxturna är receptbelagt och behandling ska ges av en kirurg med erfarenhet av att utföra ögonkirurgi.

Luxturna ges som en enda injektion under näthinnan i botten av varje öga. Det andra ögat ska

behandlas minst sex dagar efter det första. Patienterna ska börja få immunsuppressiva läkemedel

(läkemedel som minskar aktiviteten hos immunsystemet, kroppens naturliga försvar) tre dagar innan

Luxturna injiceras i det första ögat för att minska risken att läkemedlet stöts bort av kroppen. Denna

behandling ska fortsätta 14 dagar efter injektionen.

För att få mer information om hur du använder Luxturna, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Luxturna (voretigen neparvovek)

EMA/831430/2018

Sida 2/3

Hur verkar Luxturna?

Luxturna består av ett virus som innehåller normala kopior av genen RPE65. När Luxturna injiceras i

ögat för viruset in genen RPE65 i näthinnecellerna, som då kan producera det enzym som saknas.

Detta gör att cellerna i näthinnan fungerar bättre och på så sätt saktas sjukdomsförloppet ned.

Den typ av virus som används i läkemedlet (adenoassocierat virus) orsakar inte sjukdom hos

människor.

Vilka fördelar med Luxturna har visats i studierna?

Luxturna undersöktes i en huvudstudie med 31 patienter med nedärvd retinaldystrofi beroende på

RPE65-mutationer. Huvudeffektmåttet var hur bra patienterna klarade ett rörlighetstest där de skulle

navigera efter en rutt med svängar och hinder vid olika ljusförhållanden. Patienterna ansågs ha klarat

av testet om de klarade rutten inom tre minuter och inte gick in i mer än tre hinder.

Efter ett års behandling förbättrade de patienter som behandlats med Luxturna sitt resultat med 1,8

poäng medan de patienter som inte fick Luxturna förbättrade sitt resultat med 0,2 poäng. Detta

innebär att de patienter som behandlades med Luxturna kunde röra sig bättre längs rutten. 13 av 21

patienter (62 procent) som behandlats med Luxturna klarade dessutom rörlighetstestet vid den lägsta

ljusnivån på 1 lux (motsvarar förhållandena vid en dåligt upplyst gångbana på kvällen). Bland

patienterna som inte behandlades med läkemedlet klarade ingen detta. Förbättringen av patienternas

syn bibehölls under minst tre år.

Vilka är riskerna med Luxturna?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Luxturna (kan uppträda hos fler än 1 av 20 personer) är

konjunktival hyperemi (ökad blodtillförsel till ögat som leder till rodnad i ögat), katarakt (grå starr,

grumling av linsen i ögat) och ökat tryck i ögat. En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Luxturna finns i bipacksedeln.

Luxturna får inte ges till patienter med ögoninfektion eller ögoninflammation. En fullständig förteckning

över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Luxturna godkänt i EU?

Luxturna har visat sig förbättra patienternas syn och förmåga att röra sig runt hinder, särskilt i svagt

ljus, vilket förväntas förbättra deras livskvalitet. Detta ansågs vara en viktig klinisk fördel med tanke

på att det saknas en godkänd behandling av denna progressiva och degenerativa sjukdom. Säkerheten

för Luxturna ansågs vara godtagbar och biverkningarna hanterbara. Europeiska

läkemedelsmyndigheten fann därför att fördelarna med Luxturna är större än riskerna och att Luxturna

kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Luxturna?

För att garantera att Luxturna används på ett korrekt sätt och för att minimera riskerna i samband

med läkemedlet och administreringen av det kommer företaget som marknadsför Luxturna att inrätta

ett utbildningsprogram och utarbeta utbildningsmaterial för läkare och apotekspersonal som förväntas

använda och hantera Luxturna. Luxturna kommer endast att finnas vid center där

utbildningsprogrammet inrättats. Ett informationspaket till patienter och deras vårdare kommer också

att tas fram.

Luxturna (voretigen neparvovek)

EMA/831430/2018

Sida 3/3

Företaget ska dessutom under 15 år följa upp samtliga patienter som fått Luxturna i huvudstudien för

att karaktärisera läkemedlets långsiktiga effekt och säkerhet och inrätta ett register för att samla in

säkerhetsuppgifter på lång sikt från patienter som behandlats med Luxturna.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Luxturna har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Luxturna kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Luxturna utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Luxturna

Mer information om Luxturna finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/luxturna

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen