Lutathera

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-01-2021

Aktiva substanser:
lutetium (177Lu) oxodotreotid
Tillgänglig från:
Advanced Accelerator Applications
ATC-kod:
V10XX04
INN (International namn):
lutetium (177Lu) oxodotreotide
Terapeutisk grupp:
Andra terapeutiska radioaktiva läkemedel
Terapiområde:
Neuroendokrina tumörer
Terapeutiska indikationer:
Lutathera är indicerat för behandling av inoperabel eller metastaserande, progressiv, väl differentierad (G1 och G2), somatostatin receptor positiva gastroenteropancreatic neuroendokrina tumörer (GEP‑NETs) hos vuxna.
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004123
Tillstånd datum:
2017-09-26
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004123

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-01-2018

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lutathera 370 MBq/ml infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml lösning innehåller 370 MBq lutetium(

Lu)oxodotreotid vid datum och tidpunkt för kalibrering.

Den totala mängden radioaktivitet per endosflaska är 7 400 MBq på infusionens datum och klockslag.

Med hänsyn till den fasta volymetriska aktiviteten av 370 MBq/ml vid datum och tidpunkt för

kalibrering justeras lösningens volym mellan 20,5 ml och 25,0 ml för att ge den erforderliga mängden

radioaktivitet på infusionens datum och tidpunkt.

Lutetium(

Lu) har en halveringstid på 6,647 dagar. Lutetium(

Lu) sönderfaller genom emission av

-strålning till stabilt hafnium(

Hf) där den allra vanligaste β

(79,3 %) har en maximal energi på

0,497 MeV. Genomsnittlig betaenergi är cirka 0,13 MeV. Även låg gammaenergi avges, exempelvis

vid 113 keV (6,2 %) och 208 keV (11 %).

Hjälpämne med känd effekt

En ml lösning innehåller 0,14 mmol (3,2 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös till svagt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Lutathera är avsett för behandling av inoperabla eller metastaserande, progredierande, väl

differentierade (G1 och G2), somatostatinreceptorpositiva gastroenteropankreatiska neuroendokrina

tumörer (GEP-NET) hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Lutathera ska endast administreras av personal som är behörig att hantera radioaktiva läkemedel i en

för ändamålet avsedd klinisk miljö (se avsnitt 6.6) och efter utvärdering av patienten av en kvalificerad

läkare.

Innan behandling med Lutathera inleds måste överuttryck av somatostatinreceptor i tumörvävnad med

ett tumörupptag minst lika högt som normalt upptag i levern bekräftas med bilddiagnostik (scintigrafi

eller positronemissionstomografi [PET]).

Dosering

Vuxna

Rekommenderad behandlingsregim med Lutathera hos vuxna består av 4 infusioner på 7 400 MBq

vardera. Rekommenderat intervall mellan varje administreringstillfälle är 8 veckor.

Information om dosändringar för att hantera allvarliga eller intolerabla biverkningar ges i respektive

avsnitt nedan.

I syfte att skydda njurarna måste en aminosyralösning administreras intravenöst under 4 timmar.

Infusionen av aminosyralösningen ska påbörjas 30 minuter innan Lutathera-infusionen startar.

Aminosyralösning

Aminosyralösningen kan beredas som en läkemedelsberedning, enligt god sed för steril beredning av

läkemedel på sjukhuset och enligt sammansättningen specificerad i Tabell 1.

Tabell 1. Sammansättning av den kombinerade aminosyralösningen

Komponent

Mängd

L-Lysin HCl

25 g*

L-Arginin HCl

25 g**

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning

eller vatten för injektionsvätskor

* ekvivalent med 20,0 g lysin

** ekvivalent med 20,7 g arginin

Alternativt kan vissa kommersiellt tillgängliga aminosyralösningar användas om dessa uppfyller

specifikationerna som beskrivs i Tabell 2.

Tabell 2. Specifikationer för kommersiellt tillgängliga aminosyralösningar

Utmärkande egenskap

Specifikation

L-Lysin HCl- innehåll

Mellan 18 och 25 g*

L-Arginin HCl- innehåll

Mellan 18 och 25 g**

Volym

1 l till 2 l

Osmolalitet

< 1 200 mOsmol/kg

* ekvivalent med 14,4-20 g lysin

** ekvivalent med 14,9-20,7 g arginin

En aminosyralösning innehållande endast lysin och arginin som specificeras i tabell 1 är den

läkemedelsberedning att föredra på grund av en mindre total infusionsvolym och lägre osmolalitet.

Övervakning av behandling

Före varje administrering och under behandlingen krävs biologiska tester för att på nytt utvärdera

patientens tillstånd och anpassa det terapeutiska protokollet vid behov (dos, infusionsintervall, antal

infusioner).

Som minst måste laboratorietester utföras för:

hematologi (hemoglobin [Hb], leukocytantal, trombocytantal)

njurfunktion (serumkreatinin och kreatininclearance)

leverfunktion (alaninaminotransferas [ALAT], aspartataminotransferas [ASAT], albumin,

bilirubin)

Dessa tester ska utföras minst en gång inom 2 till 4 veckor före administrering och strax före

administreringen. Det rekommenderas att även utföra dessa tester var 4:e vecka i minst 3 månader

efter den senaste infusionen Lutathera och därefter var 6:e månad, för att upptäcka eventuella

fördröjda biverkningar (se avsnitt 4.8). Dosen kan behöva ändras baserat på testresultaten.

Dosändring

Hantering av allvarliga eller intolerabla biverkningar kan kräva ett tillfälligt uppehåll av behandlingen,

att doseringsintervallet förlängs från 8 veckor till 16 veckor, att dosen reduceras eller att behandlingen

med Lutathera avbryts (se Tabell 3 och Figur 1).

Tabell 3. Rekommenderade dosjusteringar av Lutathera vid biverkningar

Biverkning

Biverkningens svårhetsgrad

Dosjustering

Trombocytopeni

Grad 2 (trombocyter < 75 - 50 x

Grad 3 (trombocyter < 50 - 25 x

Grad 4 (trombocyter < 25 x 10

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

eller partiell resolution (grad 0 till 1).

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig eller

partiell resolution. Om reducerad dos inte

resulterar i fortsatt trombocytopeni grad 2, 3

eller 4 administrera Lutathera med 7400 MBq

(200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

trombocytopeni av grad 2 eller högre som

kräver en behandlingsfördröjning på

16 veckor eller längre.

Återkommande grad 2, 3 or 4

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Anemi eller

neutropeni

Grad 3 (Hb < 8.0 g/dl)

indikation för transfusion

Grad 4 (livshotande

konsekvenser)

Grad 3 (Absolut Neutrofilantal

(ANC) < 1.0 - 0.5 x 10

Grad 4 (ANC < 0.5 x 10

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

eller partiell resolution (grad 0, 1 eller 2).

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig eller

partiell resolution. Om reducerad dos inte

resulterar i fortsatt anemi eller neutropeni

grad 3 eller 4 administrera Lutathera med

7400 MBq (200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

anemi eller neutropeni av grad 3 eller högre

som kräver behandlingsfördröjning på

16 veckor eller längre.

Återkommande grad 3 or 4

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Njurtoxicitet

Definierad som:

Kreatininclearance mindre än

40 ml/min

; beräknat med

Cockcroft Gault med faktisk

kroppsvikt, eller

40% ökning av serumkreatinin

från baseline, eller

40% minskning av

kreatininclearance från baseline;

beräknat med Cockcroft Gault

med faktisk kroppsvikt.

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

resolution eller återgå till baseline.

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig

resolution eller återgång till baseline. Om

reducerad dos inte resulterar i fortsatt

njurtoxicitet administrera Lutathera med

7400 MBq (200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

njurtoxicitet som kräver

behandlingsfördröjning på 16 veckor eller

längre.

Biverkning

Biverkningens svårhetsgrad

Dosjustering

Återkommande njurtoxicitet

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Levertoxicitet

Definierad som:

Bilirubinemi > 3 gånger övre

normalvärde (Grad 3 eller 4)

eller

Hypoalbuminemi

< 30 g/l med

minskad andel protrombin < 70%

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

resolution eller återgång till baseline.

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig

resolution eller återgång till baseline. Om

reducerad dos inte resulterar i fortsatt

levertoxicitet administrera Lutathera med

7400 MBq (200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

levertoxicitet som kräver

behandlingsfördröjning på 16 veckor eller

längre.

Återkommande levertoxicitet

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Annan toxicitet med

CTCAE* grad 3 eller

grad 4 möjligen

relaterad till Lutathera

Grad 3 eller 4

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

eller partiell resolution (grad 0-2).

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig eller

partiell resolution. Om reducerad dos inte

resulterar i fortsatt grad 3 eller 4-toxocitet

administrera Lutathera med 7400 MBq

(200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

grad 3 eller högre toxicitet som kräver

behandlingsfördröjning på 16 veckor eller

längre.

Återkommande Grad 3 eller 4

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Samma tröskelvärden är också tillämpliga på baselinevärden vid behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Om samma tröskelvärden ses vid behandlingsstart bör en nytta riskbedömning göras (se avsnitt 4.4).

* CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events, National Cancer Institute

Figur 1. Schema över dosändringsanvisningar

DMT: Dosändringstoxicitet (Dose modifying toxicity)

Andra skäl att överväga tillfälligt dosavbrott av Lutathera inkluderar förekomst av en annan samtidig

sjukdom (t.ex. urinvägsinfektion), som enligt läkaren kan öka riskerna i samband med administrering

av Lutathera, och som bör vara läkt eller stabiliserad för att behandlingen ska återupptas; och större

operationer, vid vilka man ska avvakta behandlingen i 12 veckor efter operationsdagen.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering krävs för patienter 65 år eller äldre då klinisk erfarenhet inte har fastställt skillnader

i svar mellan äldre och yngre patienter. Eftersom en ökad risk för hematotoxicitet har beskrivits hos

äldre patienter (

70 års ålder) är dock noggrann uppföljning som tillåter snabb dosjustering (DMT)

tillrådlig.

Nedsatt njurfunktion

Aktiviteten som ska administreras måste övervägas noga eftersom en ökad strålningsexponering är

möjlig hos dessa patienter. Den farmakokinetiska profilen och säkerheten för

lutetium(

Lu)oxodotreotid hos patienter med allvarlig njursjukdom eller njursjukdom i slutstadiet har

inte studerats. Behandling av patienter med Lutathera med svår njursvikt med kreatininclearence

< 30 ml/min är kontraindicerad (se avsnitt 4.3). Behandling med Lutathera hos patienter med

kreatininclearance < 40 ml/min vid baseline (med Cockcroft Gault) rekommenderas inte. Ingen

dosjustering rekommenderas för patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance

≥ 40 ml/min. Eftersom det har konstaterats att detta läkemedel i stor utsträckning utsöndras av

njurarna ska njurfunktionen kontrolleras oftare under behandlingen eftersom dessa patienter kan löpa

större risk för toxicitet.

För ytterligare uppgifter om behandling av patienter med nedsatt njurfunktion, se Tabell 3 i avsnitt 4.2

och avsnitt 4.4.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion.

Aktiviteten som ska administreras till patienter med nedsatt leverfunktion måste övervägas noga

eftersom en ökad strålningsexponering är möjlig hos dessa patienter. Den farmakokinetiska profilen

för lutetium(

Lu)oxodotreotid hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion har inte studerats

(total bilirubin > 3 gånger övre normalgränsen och oavsett ASAT-nivå), därför ska dessa patienter

endast behandlas med Lutathera efter noggrann risk-nytta bedömning.

För ytterligare information om behandling av patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, se

Tabell 3 och avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Lutathera i den pediatriska populationen för indikationen

behandling av GEP-NET (med undantag för neuroblastom, neuroganglioblastom och

feokromocytom).

Administreringssätt

Lutathera är avsett för intravenös användning. Det är ett bruksfärdigt radioaktivt läkemedel endast

avsett för engångsbruk.

Lutathera ska ges som en långsam intravenös infusion under cirka 30 minuter samtidigt som

aminosyralösning given som en kontralateral intravenös infusion. Detta läkemedel får inte ges som en

bolusinjektion.

Premedicinering med antiemetika ska injiceras minst 30 minuter före infusionen av

aminosyralösningen påbörjas för att nå den fullständiga antiemetiska effekten för den valda produkten

enligt respektive produktinformation.

Rekommenderad infusionsmetod för administrering av Lutathera är gravitationsmetoden

(droppinfusion), som beskrivs mer detaljerat i detta avsnitt. Behandlande läkare kan använda andra

metoder som anses lämpliga och säkra, inklusive användning av infusionspumpar, särskilt när

dosreduktion krävs. Under administrering ska de rekommenderade försiktighetsåtgärderna avseende

strålsäkerhet vidtas oavsett infusionsmetod (se avsnitt 6.6).

Lutathera ska infunderas direkt från originalbehållaren. Injektionsflaskan får inte öppnas och

lösningen får inte överföras till en annan behållare. Under administrering ska endast engångsprodukter

användas.

Läkemedlet ska infunderas genom en intravenös venkateter enbart avsedd för infusion av detta

läkemedel.

Krav

Förvaring av injektionsflaskan

Antingen i en behållare tillverkad av polymetylmetakrylat (PMMA), en genomskinlig

strålskyddsbehållare genom vilken injektionsflaskan kan inspekteras direkt,

eller i blybehållaren i vilken Lutathera levereras.

Förberedelse av rum och utrustning

Behandlingsrummet:

Golv och möbler ska täckas med skyddspapper för att undvika oavsiktlig kontamination

Läkemedel som ska administreras:

En injektionsflaska med Lutathera

En påse med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (500 ml)

Påse/påsar med aminosyralösning

Antiemetika

Vårdutrustning och -tillbehör:

Två infusionsställ

En lång nål (90–100 mm rekommenderas, 18 gauge)

En kort nål (25 mm rekommenderas, 20 gauge)

Två droppaggregat med klämmor för att reglera eller stoppa flödet (en för Lutathera och

en för aminosyralösningen)

Två perifera venkatetrar i plast

En steril slang med klämma för att reglera eller stoppa flödet

En tång (för hantering av injektionsflaskan med Lutathera)

Kalibrerat system för mätning av radioaktivitet och geigerräknare för att övervaka

Lutatheras radioaktivitet

Procedur för slanganslutning av

Lutathera injektionsflaska (se Figur 2)

Slangen ska vara förfylld med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning och

sedan anslutas till en redan insatt venkateter i patientens arm.

Infusionsaggregatet ska anslutas till påsen med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska,

lösning och förfyllas genom att klämman öppnas.

Den korta nålen ska stickas in i Lutathera injektionsflaska utan att den vidrör lösningen med det

radioaktiva läkemedlet. Detta jämnar ut trycket och minskar därmed risken för läckage.

Den korta nålen ska därefter anslutas till det förfyllda infusionsaggregatet.

Den långa nålen ska anslutas till den förfyllda slangen och sedan stickas in i Lutathera

injektionsflaska så att den vidrör injektionsflaskans botten. Detta möjliggör fullständig

extrahering av den radioaktiva läkemedelslösningen.

Flödet av den radioaktiva läkemedelslösningen ska regleras med klämmor.

Figur 2. Droppinfusion – schema över slangarnas anslutning

Administreringsprocedur (droppinfusion)

Under infusionen ökar flödet av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning trycket i

Lutathera injektionsflaska. Detta underlättar flödet av Lutathera till katetern insatt i en perifer ven hos

patienten.

Noggrann övervakning av vitala tecken rekommenderas under infusionen.

Två intravenösa perifera venkatetrar av plast ska sättas in i patienten, en i vardera armen.

Katetrarna ska anslutas till infusionsaggregaten (ett för Lutathera och ett för

aminosyralösningen).

Premedicinering med antiemetika ska administreras minst 30 minuter före infusion av

aminosyralösning påbörjas (se avsnitt 4.2).

Administrering av aminosyralösningen ska påbörjas 30 minuter före Lutathera-infusion, med en

infusionshastighet på 250 till 500 ml/tim (beroende på volym). Aminosyralösning ska

administreras under en 4-timmarsperiod. Vid kraftigt illamående eller kräkning under infusion

av aminosyralösning kan ett antiemetikum ur en annan läkemedelsgrupp administreras.

Radioaktivitet i Lutathera injektionsflaska ska mätas omedelbart före infusionen med ett

kalibrerat system för strålningsmätning.

Infusion av Lutathera ska startas 30 minuter efter att infusionen med aminosyralösningen

påbörjades, med en infusionshastighet på cirka 400 ml/tim (denna infusionshastighet är

referenshastigheten: infusionen ska starta vid en lägre hastighet < 100 ml/tim de första

5-10 minuterna och ska sedan ökas beroende på patientens venösa status). Lutathera ska

administreras under 30 ± 10 minuter. Konstant tryck i injektionsflaskan ska bibehållas under

hela infusionen.

Administrering av Lutathera inleds genom att man först öppnar slangen ansluten till patientens

perifera ven, och sedan, genom att man öppnar infusionsaggregatet anslutet till påsen med

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Ställets höjd ska justeras för att

kompensera för eventuell ökning eller minskning av trycket i injektionsflaskan. Undvik om

möjligt att ändra läge på patientens arm (kraftig böjning eller sträckning som kan leda till

venkompression).

Flödet av Lutathera från injektionsflaskan till patienten ska övervakas under hela infusionen.

Strax efter att infusionen påbörjats ska emission av radioaktivitet över patientens bröstkorg

mätas med en geigerräknare för att bekräfta närvaro av Lutathera i blodbanan. Efterföljande

kontroller av emission av radioaktivitet ska genomföras ungefär var 5:e minut i nivå med

patientens bröstkorg och med injektionsflaskan. Under infusionen ska den emission av

radioaktivitet som uppmätts vid patientens bröstkorg stadigt öka medan den från Lutathera

injektionsflaska ska minska.

För att säkerställa fullständig administrering, ska Lutathera injektionsflaska hållas under jämnt

tryck. Nivån av lösning i injektionsflaskan ska förbli konstant under hela infusionen.

Visuella kontroller av lösningens nivåer ska upprepas under administrering genom direkt visuell

kontroll (när PMMA-behållare används) eller genom att använda en tång för att hantera

injektionsflaskan vid användning av blybehållaren som lösningen levereras i.

Infusionen ska avslutas när emission av radioaktivitet från injektionsflaskan varit stabil i flera

minuter (eller vid två mätningar i rad). Detta är den enda parameter med vilken proceduren

fastställs som fullbordad. Volymen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning

som krävs för att avsluta infusionen kan variera.

Total administrerad aktivitet motsvarar aktiviteten i injektionsflaskan före infusion minus

aktiviteten som förblir i flaskan efter infusionen. Mätningarna ska utföras med ett kalibrerat

system.

I följande tabell sammanfattas de procedurer som krävs under en behandlingskur med Lutathera givet

som en droppinfusion:

Tabell 4. Procedur för administrering av antiemetisk aminosyralösning och Lutathera

Administrerade medel

Starttid

(min)

Infusionshastighet

(ml/tim)

Infusionstid

Antiemetikum

Minst 30 minuter

före

aminosyralösningen

Enligt

produktinformationen

Enligt

produktinformationen

Aminosyralösning,

antingen som

ex tempore-

beredning (1 l) eller som

kommersiell lösning (1 l

till 2 l)

250–500 beroende på

volym

4 timmar

Lutathera med

natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvätska,

lösning

Upp till 400

30 ± 10 minuter

Anvisningar om läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.

För förberedelse av patient, se avsnitt 4.4.

För rekommendationer vid fall av extravasering, se avsnitt 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Fastställd eller misstänkt graviditet eller när graviditet inte har uteslutits (se avsnitt 4.6).

Njursvikt med kreatininclearance < 30 ml/min

4.4

Varningar och försiktighet

Individuell nytta-riskbedömning

För varje patient måste strålningsexponeringen kunna motiveras av den troliga nyttan. Den tillförda

radioaktiviteten ska i varje enskilt fall vara så låg som möjligt för att uppnå önskad behandlingseffekt.

Med tanke på verkningsmekanismen och toleransprofilen för Lutathera rekommenderas det inte att

påbörja behandling med Lutathera hos patienter med somatostatinreceptor-negativa eller blandade

viscerala lesioner som bekräftats med bilddiagnostik av somatostatinreceptorerna.

Myelosuppression

På grund av risken för biverkningar måste antalet blodkroppar övervakas vid baseline och under

behandlingen och tills resolution av eventuell toxicitet (se avsnitt 4.2). Patienter med nedsatt

hematologisk funktion och patienter som har fått kemoterapi eller extern strålbehandling tidigare (som

involverar mer än 25% av benmärgen) kan ha högre risk för hematologisk toxicitet under Lutathera-

behandlingen. Initiering av behandling rekommenderas inte till patienter med svårt nedsatt

hematologisk funktion vid baseline (t.ex. Hb <4,9 mmol/l eller 8 g/dl, trombocyter <75 g/l eller 75 x

eller leukocyter < 2 g/l eller 2000/mm

) (bortsett från lymfopeni).

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lutathera 370 MBq/ml infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml lösning innehåller 370 MBq lutetium(

Lu)oxodotreotid vid datum och tidpunkt för kalibrering.

Den totala mängden radioaktivitet per endosflaska är 7 400 MBq på infusionens datum och klockslag.

Med hänsyn till den fasta volymetriska aktiviteten av 370 MBq/ml vid datum och tidpunkt för

kalibrering justeras lösningens volym mellan 20,5 ml och 25,0 ml för att ge den erforderliga mängden

radioaktivitet på infusionens datum och tidpunkt.

Lutetium(

Lu) har en halveringstid på 6,647 dagar. Lutetium(

Lu) sönderfaller genom emission av

-strålning till stabilt hafnium(

Hf) där den allra vanligaste β

(79,3 %) har en maximal energi på

0,497 MeV. Genomsnittlig betaenergi är cirka 0,13 MeV. Även låg gammaenergi avges, exempelvis

vid 113 keV (6,2 %) och 208 keV (11 %).

Hjälpämne med känd effekt

En ml lösning innehåller 0,14 mmol (3,2 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös till svagt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Lutathera är avsett för behandling av inoperabla eller metastaserande, progredierande, väl

differentierade (G1 och G2), somatostatinreceptorpositiva gastroenteropankreatiska neuroendokrina

tumörer (GEP-NET) hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Lutathera ska endast administreras av personal som är behörig att hantera radioaktiva läkemedel i en

för ändamålet avsedd klinisk miljö (se avsnitt 6.6) och efter utvärdering av patienten av en kvalificerad

läkare.

Innan behandling med Lutathera inleds måste överuttryck av somatostatinreceptor i tumörvävnad med

ett tumörupptag minst lika högt som normalt upptag i levern bekräftas med bilddiagnostik (scintigrafi

eller positronemissionstomografi [PET]).

Dosering

Vuxna

Rekommenderad behandlingsregim med Lutathera hos vuxna består av 4 infusioner på 7 400 MBq

vardera. Rekommenderat intervall mellan varje administreringstillfälle är 8 veckor.

Information om dosändringar för att hantera allvarliga eller intolerabla biverkningar ges i respektive

avsnitt nedan.

I syfte att skydda njurarna måste en aminosyralösning administreras intravenöst under 4 timmar.

Infusionen av aminosyralösningen ska påbörjas 30 minuter innan Lutathera-infusionen startar.

Aminosyralösning

Aminosyralösningen kan beredas som en läkemedelsberedning, enligt god sed för steril beredning av

läkemedel på sjukhuset och enligt sammansättningen specificerad i Tabell 1.

Tabell 1. Sammansättning av den kombinerade aminosyralösningen

Komponent

Mängd

L-Lysin HCl

25 g*

L-Arginin HCl

25 g**

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning

eller vatten för injektionsvätskor

* ekvivalent med 20,0 g lysin

** ekvivalent med 20,7 g arginin

Alternativt kan vissa kommersiellt tillgängliga aminosyralösningar användas om dessa uppfyller

specifikationerna som beskrivs i Tabell 2.

Tabell 2. Specifikationer för kommersiellt tillgängliga aminosyralösningar

Utmärkande egenskap

Specifikation

L-Lysin HCl- innehåll

Mellan 18 och 25 g*

L-Arginin HCl- innehåll

Mellan 18 och 25 g**

Volym

1 l till 2 l

Osmolalitet

< 1 200 mOsmol/kg

* ekvivalent med 14,4-20 g lysin

** ekvivalent med 14,9-20,7 g arginin

En aminosyralösning innehållande endast lysin och arginin som specificeras i tabell 1 är den

läkemedelsberedning att föredra på grund av en mindre total infusionsvolym och lägre osmolalitet.

Övervakning av behandling

Före varje administrering och under behandlingen krävs biologiska tester för att på nytt utvärdera

patientens tillstånd och anpassa det terapeutiska protokollet vid behov (dos, infusionsintervall, antal

infusioner).

Som minst måste laboratorietester utföras för:

hematologi (hemoglobin [Hb], leukocytantal, trombocytantal)

njurfunktion (serumkreatinin och kreatininclearance)

leverfunktion (alaninaminotransferas [ALAT], aspartataminotransferas [ASAT], albumin,

bilirubin)

Dessa tester ska utföras minst en gång inom 2 till 4 veckor före administrering och strax före

administreringen. Det rekommenderas att även utföra dessa tester var 4:e vecka i minst 3 månader

efter den senaste infusionen Lutathera och därefter var 6:e månad, för att upptäcka eventuella

fördröjda biverkningar (se avsnitt 4.8). Dosen kan behöva ändras baserat på testresultaten.

Dosändring

Hantering av allvarliga eller intolerabla biverkningar kan kräva ett tillfälligt uppehåll av behandlingen,

att doseringsintervallet förlängs från 8 veckor till 16 veckor, att dosen reduceras eller att behandlingen

med Lutathera avbryts (se Tabell 3 och Figur 1).

Tabell 3. Rekommenderade dosjusteringar av Lutathera vid biverkningar

Biverkning

Biverkningens svårhetsgrad

Dosjustering

Trombocytopeni

Grad 2 (trombocyter < 75 - 50 x

Grad 3 (trombocyter < 50 - 25 x

Grad 4 (trombocyter < 25 x 10

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

eller partiell resolution (grad 0 till 1).

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig eller

partiell resolution. Om reducerad dos inte

resulterar i fortsatt trombocytopeni grad 2, 3

eller 4 administrera Lutathera med 7400 MBq

(200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

trombocytopeni av grad 2 eller högre som

kräver en behandlingsfördröjning på

16 veckor eller längre.

Återkommande grad 2, 3 or 4

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Anemi eller

neutropeni

Grad 3 (Hb < 8.0 g/dl)

indikation för transfusion

Grad 4 (livshotande

konsekvenser)

Grad 3 (Absolut Neutrofilantal

(ANC) < 1.0 - 0.5 x 10

Grad 4 (ANC < 0.5 x 10

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

eller partiell resolution (grad 0, 1 eller 2).

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig eller

partiell resolution. Om reducerad dos inte

resulterar i fortsatt anemi eller neutropeni

grad 3 eller 4 administrera Lutathera med

7400 MBq (200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

anemi eller neutropeni av grad 3 eller högre

som kräver behandlingsfördröjning på

16 veckor eller längre.

Återkommande grad 3 or 4

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Njurtoxicitet

Definierad som:

Kreatininclearance mindre än

40 ml/min

; beräknat med

Cockcroft Gault med faktisk

kroppsvikt, eller

40% ökning av serumkreatinin

från baseline, eller

40% minskning av

kreatininclearance från baseline;

beräknat med Cockcroft Gault

med faktisk kroppsvikt.

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

resolution eller återgå till baseline.

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig

resolution eller återgång till baseline. Om

reducerad dos inte resulterar i fortsatt

njurtoxicitet administrera Lutathera med

7400 MBq (200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

njurtoxicitet som kräver

behandlingsfördröjning på 16 veckor eller

längre.

Biverkning

Biverkningens svårhetsgrad

Dosjustering

Återkommande njurtoxicitet

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Levertoxicitet

Definierad som:

Bilirubinemi > 3 gånger övre

normalvärde (Grad 3 eller 4)

eller

Hypoalbuminemi

< 30 g/l med

minskad andel protrombin < 70%

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

resolution eller återgång till baseline.

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig

resolution eller återgång till baseline. Om

reducerad dos inte resulterar i fortsatt

levertoxicitet administrera Lutathera med

7400 MBq (200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

levertoxicitet som kräver

behandlingsfördröjning på 16 veckor eller

längre.

Återkommande levertoxicitet

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Annan toxicitet med

CTCAE* grad 3 eller

grad 4 möjligen

relaterad till Lutathera

Grad 3 eller 4

Gör uppehåll i behandlingen tills fullständig

eller partiell resolution (grad 0-2).

Återuppta Lutathera med dosen 3700 MBq

(100 mCi) hos patienter med fullständig eller

partiell resolution. Om reducerad dos inte

resulterar i fortsatt grad 3 eller 4-toxocitet

administrera Lutathera med 7400 MBq

(200 mCi) vid nästa dos.

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent vid

grad 3 eller högre toxicitet som kräver

behandlingsfördröjning på 16 veckor eller

längre.

Återkommande Grad 3 eller 4

Avbryt Lutatherabehandlingen permanent.

Samma tröskelvärden är också tillämpliga på baselinevärden vid behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Om samma tröskelvärden ses vid behandlingsstart bör en nytta riskbedömning göras (se avsnitt 4.4).

* CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events, National Cancer Institute

Figur 1. Schema över dosändringsanvisningar

DMT: Dosändringstoxicitet (Dose modifying toxicity)

Andra skäl att överväga tillfälligt dosavbrott av Lutathera inkluderar förekomst av en annan samtidig

sjukdom (t.ex. urinvägsinfektion), som enligt läkaren kan öka riskerna i samband med administrering

av Lutathera, och som bör vara läkt eller stabiliserad för att behandlingen ska återupptas; och större

operationer, vid vilka man ska avvakta behandlingen i 12 veckor efter operationsdagen.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering krävs för patienter 65 år eller äldre då klinisk erfarenhet inte har fastställt skillnader

i svar mellan äldre och yngre patienter. Eftersom en ökad risk för hematotoxicitet har beskrivits hos

äldre patienter (

70 års ålder) är dock noggrann uppföljning som tillåter snabb dosjustering (DMT)

tillrådlig.

Nedsatt njurfunktion

Aktiviteten som ska administreras måste övervägas noga eftersom en ökad strålningsexponering är

möjlig hos dessa patienter. Den farmakokinetiska profilen och säkerheten för

lutetium(

Lu)oxodotreotid hos patienter med allvarlig njursjukdom eller njursjukdom i slutstadiet har

inte studerats. Behandling av patienter med Lutathera med svår njursvikt med kreatininclearence

< 30 ml/min är kontraindicerad (se avsnitt 4.3). Behandling med Lutathera hos patienter med

kreatininclearance < 40 ml/min vid baseline (med Cockcroft Gault) rekommenderas inte. Ingen

dosjustering rekommenderas för patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance

≥ 40 ml/min. Eftersom det har konstaterats att detta läkemedel i stor utsträckning utsöndras av

njurarna ska njurfunktionen kontrolleras oftare under behandlingen eftersom dessa patienter kan löpa

större risk för toxicitet.

För ytterligare uppgifter om behandling av patienter med nedsatt njurfunktion, se Tabell 3 i avsnitt 4.2

och avsnitt 4.4.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion.

Aktiviteten som ska administreras till patienter med nedsatt leverfunktion måste övervägas noga

eftersom en ökad strålningsexponering är möjlig hos dessa patienter. Den farmakokinetiska profilen

för lutetium(

Lu)oxodotreotid hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion har inte studerats

(total bilirubin > 3 gånger övre normalgränsen och oavsett ASAT-nivå), därför ska dessa patienter

endast behandlas med Lutathera efter noggrann risk-nytta bedömning.

För ytterligare information om behandling av patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, se

Tabell 3 och avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Lutathera i den pediatriska populationen för indikationen

behandling av GEP-NET (med undantag för neuroblastom, neuroganglioblastom och

feokromocytom).

Administreringssätt

Lutathera är avsett för intravenös användning. Det är ett bruksfärdigt radioaktivt läkemedel endast

avsett för engångsbruk.

Lutathera ska ges som en långsam intravenös infusion under cirka 30 minuter samtidigt som

aminosyralösning given som en kontralateral intravenös infusion. Detta läkemedel får inte ges som en

bolusinjektion.

Premedicinering med antiemetika ska injiceras minst 30 minuter före infusionen av

aminosyralösningen påbörjas för att nå den fullständiga antiemetiska effekten för den valda produkten

enligt respektive produktinformation.

Rekommenderad infusionsmetod för administrering av Lutathera är gravitationsmetoden

(droppinfusion), som beskrivs mer detaljerat i detta avsnitt. Behandlande läkare kan använda andra

metoder som anses lämpliga och säkra, inklusive användning av infusionspumpar, särskilt när

dosreduktion krävs. Under administrering ska de rekommenderade försiktighetsåtgärderna avseende

strålsäkerhet vidtas oavsett infusionsmetod (se avsnitt 6.6).

Lutathera ska infunderas direkt från originalbehållaren. Injektionsflaskan får inte öppnas och

lösningen får inte överföras till en annan behållare. Under administrering ska endast engångsprodukter

användas.

Läkemedlet ska infunderas genom en intravenös venkateter enbart avsedd för infusion av detta

läkemedel.

Krav

Förvaring av injektionsflaskan

Antingen i en behållare tillverkad av polymetylmetakrylat (PMMA), en genomskinlig

strålskyddsbehållare genom vilken injektionsflaskan kan inspekteras direkt,

eller i blybehållaren i vilken Lutathera levereras.

Förberedelse av rum och utrustning

Behandlingsrummet:

Golv och möbler ska täckas med skyddspapper för att undvika oavsiktlig kontamination

Läkemedel som ska administreras:

En injektionsflaska med Lutathera

En påse med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (500 ml)

Påse/påsar med aminosyralösning

Antiemetika

Vårdutrustning och -tillbehör:

Två infusionsställ

En lång nål (90–100 mm rekommenderas, 18 gauge)

En kort nål (25 mm rekommenderas, 20 gauge)

Två droppaggregat med klämmor för att reglera eller stoppa flödet (en för Lutathera och

en för aminosyralösningen)

Två perifera venkatetrar i plast

En steril slang med klämma för att reglera eller stoppa flödet

En tång (för hantering av injektionsflaskan med Lutathera)

Kalibrerat system för mätning av radioaktivitet och geigerräknare för att övervaka

Lutatheras radioaktivitet

Procedur för slanganslutning av

Lutathera injektionsflaska (se Figur 2)

Slangen ska vara förfylld med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning och

sedan anslutas till en redan insatt venkateter i patientens arm.

Infusionsaggregatet ska anslutas till påsen med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska,

lösning och förfyllas genom att klämman öppnas.

Den korta nålen ska stickas in i Lutathera injektionsflaska utan att den vidrör lösningen med det

radioaktiva läkemedlet. Detta jämnar ut trycket och minskar därmed risken för läckage.

Den korta nålen ska därefter anslutas till det förfyllda infusionsaggregatet.

Den långa nålen ska anslutas till den förfyllda slangen och sedan stickas in i Lutathera

injektionsflaska så att den vidrör injektionsflaskans botten. Detta möjliggör fullständig

extrahering av den radioaktiva läkemedelslösningen.

Flödet av den radioaktiva läkemedelslösningen ska regleras med klämmor.

Figur 2. Droppinfusion – schema över slangarnas anslutning

Administreringsprocedur (droppinfusion)

Under infusionen ökar flödet av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning trycket i

Lutathera injektionsflaska. Detta underlättar flödet av Lutathera till katetern insatt i en perifer ven hos

patienten.

Noggrann övervakning av vitala tecken rekommenderas under infusionen.

Två intravenösa perifera venkatetrar av plast ska sättas in i patienten, en i vardera armen.

Katetrarna ska anslutas till infusionsaggregaten (ett för Lutathera och ett för

aminosyralösningen).

Premedicinering med antiemetika ska administreras minst 30 minuter före infusion av

aminosyralösning påbörjas (se avsnitt 4.2).

Administrering av aminosyralösningen ska påbörjas 30 minuter före Lutathera-infusion, med en

infusionshastighet på 250 till 500 ml/tim (beroende på volym). Aminosyralösning ska

administreras under en 4-timmarsperiod. Vid kraftigt illamående eller kräkning under infusion

av aminosyralösning kan ett antiemetikum ur en annan läkemedelsgrupp administreras.

Radioaktivitet i Lutathera injektionsflaska ska mätas omedelbart före infusionen med ett

kalibrerat system för strålningsmätning.

Infusion av Lutathera ska startas 30 minuter efter att infusionen med aminosyralösningen

påbörjades, med en infusionshastighet på cirka 400 ml/tim (denna infusionshastighet är

referenshastigheten: infusionen ska starta vid en lägre hastighet < 100 ml/tim de första

5-10 minuterna och ska sedan ökas beroende på patientens venösa status). Lutathera ska

administreras under 30 ± 10 minuter. Konstant tryck i injektionsflaskan ska bibehållas under

hela infusionen.

Administrering av Lutathera inleds genom att man först öppnar slangen ansluten till patientens

perifera ven, och sedan, genom att man öppnar infusionsaggregatet anslutet till påsen med

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Ställets höjd ska justeras för att

kompensera för eventuell ökning eller minskning av trycket i injektionsflaskan. Undvik om

möjligt att ändra läge på patientens arm (kraftig böjning eller sträckning som kan leda till

venkompression).

Flödet av Lutathera från injektionsflaskan till patienten ska övervakas under hela infusionen.

Strax efter att infusionen påbörjats ska emission av radioaktivitet över patientens bröstkorg

mätas med en geigerräknare för att bekräfta närvaro av Lutathera i blodbanan. Efterföljande

kontroller av emission av radioaktivitet ska genomföras ungefär var 5:e minut i nivå med

patientens bröstkorg och med injektionsflaskan. Under infusionen ska den emission av

radioaktivitet som uppmätts vid patientens bröstkorg stadigt öka medan den från Lutathera

injektionsflaska ska minska.

För att säkerställa fullständig administrering, ska Lutathera injektionsflaska hållas under jämnt

tryck. Nivån av lösning i injektionsflaskan ska förbli konstant under hela infusionen.

Visuella kontroller av lösningens nivåer ska upprepas under administrering genom direkt visuell

kontroll (när PMMA-behållare används) eller genom att använda en tång för att hantera

injektionsflaskan vid användning av blybehållaren som lösningen levereras i.

Infusionen ska avslutas när emission av radioaktivitet från injektionsflaskan varit stabil i flera

minuter (eller vid två mätningar i rad). Detta är den enda parameter med vilken proceduren

fastställs som fullbordad. Volymen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning

som krävs för att avsluta infusionen kan variera.

Total administrerad aktivitet motsvarar aktiviteten i injektionsflaskan före infusion minus

aktiviteten som förblir i flaskan efter infusionen. Mätningarna ska utföras med ett kalibrerat

system.

I följande tabell sammanfattas de procedurer som krävs under en behandlingskur med Lutathera givet

som en droppinfusion:

Tabell 4. Procedur för administrering av antiemetisk aminosyralösning och Lutathera

Administrerade medel

Starttid

(min)

Infusionshastighet

(ml/tim)

Infusionstid

Antiemetikum

Minst 30 minuter

före

aminosyralösningen

Enligt

produktinformationen

Enligt

produktinformationen

Aminosyralösning,

antingen som

ex tempore-

beredning (1 l) eller som

kommersiell lösning (1 l

till 2 l)

250–500 beroende på

volym

4 timmar

Lutathera med

natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvätska,

lösning

Upp till 400

30 ± 10 minuter

Anvisningar om läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.

För förberedelse av patient, se avsnitt 4.4.

För rekommendationer vid fall av extravasering, se avsnitt 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Fastställd eller misstänkt graviditet eller när graviditet inte har uteslutits (se avsnitt 4.6).

Njursvikt med kreatininclearance < 30 ml/min

4.4

Varningar och försiktighet

Individuell nytta-riskbedömning

För varje patient måste strålningsexponeringen kunna motiveras av den troliga nyttan. Den tillförda

radioaktiviteten ska i varje enskilt fall vara så låg som möjligt för att uppnå önskad behandlingseffekt.

Med tanke på verkningsmekanismen och toleransprofilen för Lutathera rekommenderas det inte att

påbörja behandling med Lutathera hos patienter med somatostatinreceptor-negativa eller blandade

viscerala lesioner som bekräftats med bilddiagnostik av somatostatinreceptorerna.

Myelosuppression

På grund av risken för biverkningar måste antalet blodkroppar övervakas vid baseline och under

behandlingen och tills resolution av eventuell toxicitet (se avsnitt 4.2). Patienter med nedsatt

hematologisk funktion och patienter som har fått kemoterapi eller extern strålbehandling tidigare (som

involverar mer än 25% av benmärgen) kan ha högre risk för hematologisk toxicitet under Lutathera-

behandlingen. Initiering av behandling rekommenderas inte till patienter med svårt nedsatt

hematologisk funktion vid baseline (t.ex. Hb <4,9 mmol/l eller 8 g/dl, trombocyter <75 g/l eller 75 x

eller leukocyter < 2 g/l eller 2000/mm

) (bortsett från lymfopeni).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/524726/2017

EMEA/H/C/004123

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Lutathera

lutetium(

Lu)oxodotreotid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Lutathera.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Lutathera ska användas.

Praktisk information om hur Lutathera ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Lutathera och vad används det för?

Lutathera är ett cancerläkemedel för behandling av tarmtumörer som kallas gastroenteropankreatiska

neuroendokrina tumörer (GEP-NET). Det är ett radioaktivt läkemedel (ett läkemedel som avger en liten

mängd radioaktivitet).

Lutathera används för att behandla GEP-NET som inte kan avlägsnas med kirurgi, som har spridit sig

till andra delar av kroppen eller inte svarar på behandling.

Läkemedlet är endast avsett för GEP-NET som har receptorer som kallas somatostatinreceptorer på

sina cellytor.

Eftersom antalet patienter med GEP-NET är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Lutathera

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 31 januari

2008.

Lutathera innehåller den aktiva substansen lutetium(

Lu)oxodotreotid.

Lutathera

EMA/524726/2017

Sida 2/3

Hur används Lutathera?

Eftersom Lutathera avger en viss en mängd radioaktivitet används det endast inom särskilt

kontrollerade områden, och det ska bara hanteras och ges till patienter av utbildad personal.

Patienterna får inte lämna de kontrollerade områdena förrän läkaren säger att de får göra detta.

Innan behandlingen inleds kommer läkaren att ha kontrollerat att patientens tumörer har

somatostatinreceptorer på sina cellytor. Lutathera ges som infusion (dropp) i en ven. Den vanliga

behandlingen består av 4 infusioner med 8 veckors mellanrum, men uppehållet mellan infusionerna

kan ökas till upp till 16 veckor om patienten får svåra biverkningar. Patienten ska även få en infusion

av en aminosyralösning som bidrar till att skydda njurarna.

Mer information, däribland ingående information om hur infusionerna ges, finns i bipacksedeln.

Hur verkar Lutathera?

Den aktiva substansen i Lutathera, lutetium(

Lu)oxodotreotid, verkar genom att binda till

somatostatinreceptorer, som finns i stora mängder i vissa GEP-NET. Den avgivna radioaktiviteten

dödar sedan de tumörceller den är bunden till, men har liten effekt på närliggande celler.

Vilken nytta med Lutathera har visats i studierna?

Lutathera kan hjälpa till att sakta ner försämringen av GEP-NET. I en huvudstudie på 229 patienter

med GEP-NET som innehöll somatostatinreceptorer levde patienter som fick Lutathera i genomsnitt

28 månader utan att deras sjukdom förvärrades. Detta kan jämföras med cirka 9 månader för

patienter som behandlades med oktreotid, ett redan godkänt läkemedel för behandling av tillståndet.

Vilka är riskerna med Lutathera?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av behandling med Lutathera är illamående och kräkningar,

vilket uppstod i början av infusionerna hos omkring hälften av patienterna och kan stå i samband med

infusionen av aminosyra. Andra vanliga biverkningar som uppträder hos fler än 1 av 10 patienter är

trombocytopeni (litet antal trombocyter), lymfopeni (låga halter av lymfocyter, en typ av vita

blodkroppar), anemi (litet antal röda blodkroppar), pancytopeni (låga halter av alla typer av

blodkroppar), trötthet och minskad aptit. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats

för Lutathera finns i bipacksedeln.

Lutathera får inte ges till gravida kvinnor eller kvinnor hos vilka graviditet inte har uteslutits. Det får

heller inte ges till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Lutathera?

Bara ett fåtal patienter med GEP-NET kan botas med kirurgi och vid tiden för diagnosen skulle

tumörerna ha spridit sig hos de flesta patienter. Lutathera kan hjälpa till att sakta ner försämringen av

tillståndet, och dess biverkningar anses vara hanterbara.

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att nyttan med Lutathera är större än riskerna och

rekommenderade Lutathera skulle godkännas för försäljning i EU.

Lutathera

EMA/524726/2017

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Lutathera?

Företaget som marknadsför Lutathera kommer att inrätta ett utbildningsprogram för patienterna, för

att säkerställa att de förstår radioaktivitetsrisken och de försiktighetsåtgärder de bör vidta för att

begränsa exponeringen för dem själva och för personer runt omkring dem.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Lutathera har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Mer information om Lutathera

EPAR för Lutathera finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Lutathera finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Lutathera från kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen