Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-05-2021

Aktiva substanser:
hydroklortiazid; losartankalium
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
C09DA01
INN (International namn):
hydrochlorothiazide; losartan potassium
Dos:
50 mg/12,5 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
losartankalium 50 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 98 tabletter (sjukhusförpackning); Blister, 98 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53426
Tillstånd datum:
2016-04-07

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

losartankalium/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Hur du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley är och vad det används för

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley är en kombination av en angiotensin

II-receptorantagonist (losartan) och ett diuretikum (hydroklortiazid). Angiotensin II är ett

kroppseget ämne som binder till receptorer i blodkärl och får dessa att dras samman. Detta leder

till att blodtrycket stiger. Losartan förhindrar att angiotensin II binds till dessa receptorer, vilket

leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker. Hydroklortiazid hjälper njurarna att göra

sig av med mer vatten och salt. Detta bidrar också till att sänka blodtrycket.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley används för behandling av essentiell hypertoni

(högt blodtryck).

Losartankalium och hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydroklortiazid Medical Valley kan

också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare

frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Om du är allergisk mot losartan, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du är allergisk mot andra sulfonamidderivat (dvs andra tiazider, vissa antibakteriella

läkemedel såsom kombinationen trimetoprim och sulfametoxazol, fråga din läkare om du är

osäker).

Om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan

korrigeras genom behandling.

Om du har gikt.

Under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att

undvika Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley in early pregnancy, se “Graviditet

och amning”)

Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin.

Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley.

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley rekommenderas inte under tidig graviditet och

ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka

fosterskador (se avsnitt 2 “Graviditet och amning”).

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley:

Om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga.

Om du behandlas med diuretika (vattendrivande läkemedel).

Om du äter saltfattig kost.

Om du har eller har varit sjuk med kräkningar och/eller diarré.

Om du har hjärtsvikt.

Om du har nedsatt leverfunktion (se avsnitt 2; Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide

Medical Valley)

Om du har förträngning i de blodkärl som leder till dina njurar (njurartärstenos) eller bara

har en fungerande njure, eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation.

Om du har förträngning i dina artärer (arteroskleros), angina pectoris, (bröstsmärta på

grund av nedsatt hjärtfunktion).

Om du har aorta- eller mitralisklaffstenos (förträngningar av hjärtats klaffar) eller

hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som orsakar förtjockning av hjärtmuskeln).

Om du har diabetes

Om du har gikt

Om du har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som orsakar ledvärk,

hudutslag och feber (SLE, systemisk lupus erythematosus).

Om du har höga kalcium- eller låga kaliumnivåer eller står på kaliumsparande kost.

Om du ska genomgå narkos (även hos tandläkaren) eller innan ett kirurgiskt ingrepp, eller

om du ska genomgå ett test för din paratyroideafunktion. Du ska då tala om för läkaren

eller medicinsk personal att du tar losartankalium och hydroklortiazidtabletter.

Om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom där dina binjurar bildar för

mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren).

Om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt

om du har diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren.

om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under

behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga

doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer).

Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex.

kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken “Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley”

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley

Om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i

ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske

inom några timmar till veckor efter att du tagit Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley. Det kan leda till permanent synförlust om det inte behandlas. Om du tidigare har

haft en penicillin- eller sulfonamidallergi kan du ha högre risk att utveckla detta.

Barn och ungdomar

Erfarenhet saknas för behandling med losartankalium/hydroklortiazid hos barn.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley bör därför inte ges till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Diuretiska läkemedel såsom hydroklortiazid i Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley kan

interagera med andra läkemedel.

Läkemedel innehållande litium bör inte tas tillsammans med Losartan/Hydrochlorothiazide

Medical Valley utan noggrann övervakning av din läkare.

Särskilda försiktighetsåtgärder (t. ex. blodprov) är lämpligt om du tar kaliumsupplement,

kaliuminnehållande saltersättning, kaliumsparande läkemedel, andra diuretika (vattendrivande

läkemedel), vissa laxerande läkemedel, läkemedel för behandling av gikt, läkemedel för att

kontrollera din hjärtrytm eller för behandling av diabetes (för oral användning eller insulin).

Det är också viktigt för din läkare att veta om du tar andra blodtryckssänkande läkemedel,

steroider, läkemedel mot cancer, smärtstillande, läkemedel mot svampinfektioner, läkemedel

mot artrit, resiner mot förhöjt kolesterol såsom kolestyramin, muskelavslappande läkemedel,

sömntabletter; opioidmediciner som morfin, pressoraminer såsom adrenalin eller andra

läkemedel inom samma läkemedelsgrupp diabetesläkemedel som tas via munnen eller insulin.

Tala också om för din läkare att du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley om du ska

röntgas och kommer att få jodkontrastmedel.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley” och ”Varningar och försiktighet”).

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley med mat och dryck och alkohol

Alkohol bör undvikas under tiden du tar dessa tabletter: Alkohol och

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley kan förstärka varandras effekter.

Ett överskott av salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Vanligtvis föreslår din läkare

att du ska sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley före graviditet eller så snart du

vet att du är gravid och kommer att råda dig att ta ett annat läkemedel istället för

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley bör inte användas under graviditeten och ska inte

användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det kan orsaka allvarlig skada på

ditt barn om det används efter tredje graviditetsmånaden.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan/Hydrochlorothiazide

Medical Valley rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling

till dig om du vill amma ditt barn.

Användning hos äldre

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley har likvärdig effekt och tolereras lika väl hos

äldre som hos ungdomar. De flesta äldre patienter behöver samma dos som yngre patienter.

Körförmåga och användning av maskiner

När du påbörjar behandling med detta läkemedel, bör du inte utföra handlingar som kan kräva

skärpt uppmärksamhet (t. ex. framföra motorfordon eller utföra farliga arbeten) tills dess att du

vet hur väl du tolererar ditt läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål visa sockerarter, kontakta din läkare innan du

tar detta läkemedel

3.

Hur du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Din läkare avgör lämplig dos med Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley,

beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du

fortsätter att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley enligt din läkares ordination för

att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck.

Användning på vuxna

Högt blodtryck

Vanlig underhållsdos av Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley är för de flesta patienter

en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg en gång dagligen för att

hålla blodtrycket under kontroll över en 24-timmars period. Dosen kan ökas till två tabletter en

gång dagligen av losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller byte till

en tablett av losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter (en starkare styrka)

en gång dagligen. Maximal daglig dos är två losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg

filmdragerade tabletter eller en losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdragerad tablett en

gång dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Symtom på överdos är blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, förändringar i

blodkompositionen och vätskebrist.

Om du har glömt att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Om du upplever något av följande, sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley och

tala med din läkare omedelbart eller uppsök sjukvård:

En allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl a ansikte, läppar, mun eller

svalg vilket kan orsaka svälj- och andningssvårigheter).

Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, vilken inträffar hos fler än 1 av 10 000 och färre

än 1 av 1 000 patienter. Du kan behöva akut medicinsk vård eller sjukhusinläggning.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, bihåleinflammation, besvär med bihålorna

diarré, buksmärta, illamående, dålig matsmältning

muskelvärk eller -kramp, smärta i ben, ryggvärk

sömnproblem, huvudvärk, yrsel

svaghet, trötthet, bröstsmärta

ökade kaliumnivåer (vilket kan orsaka onormal hjärtrytm), minskade hemoglobinnivåer.

förändringar av njurfunktion, inklusive njursvikt

för låga blodsockervärden (hypoglykemi)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

blodbrist, röda eller bruna hudfläckar (i vissa fall särskilt på fötterna, ben, armar och

skinkorna, med ledvärk, svullnad av händer och fötter och magont), blåmärken, minskat

antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och minskat antal blodplättar

aptitförlust, ökade nivåer av urinsyra eller gikt, ökade blodsockernivåer,

elektrolytrubbningar

ängslan, nervositet, paniksyndrom (återkommande panikattacker), förvirring, depression,

förändrat drömmönster, sömnstörningar, sömnighet, nedsatt minnesförmåga

domningar och stickningar eller liknande förnimmelser, smärta i extremiteter, darrningar,

migrän, svimning

dimsyn, brännande känsla i ögat, konjunktivit, minskad synskärpa, gulseende

ringningar, surrande, dån eller klickanden i öronen, yrsel

lågt blodtryck, vilket kan bero på kroppsställning (man känner sig yr eller svag när man

ställer sig upp), angina (bröstsmärta), oregelbunden hjärtrytm, cerebrovaskulär händelse

(TIA, "mini-stroke"), hjärtinfarkt, hjärtklappning

inflammation i blodkärl, vilken ofta är förenad med hudutslag eller blåmärken

ont i halsen, andfåddhet, bronkit, lunginflammation, vatten i lungorna (vilket orsakar

andningssvårigheter), näsblod, rinnande näsa, nästäppa

förstoppning, väderspänning, magirritation, magspasmer, kräkningar, torr mun,

inflammation i salivkörteln, tandvärk

gulsot (gulfärgade ögonvitor och hud), bukspottkörtelinflammation, nässelfeber, klåda,

hudinflammation, utslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, värmekänsla i huden,

svettningar, håravfall

smärta i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelsvaghet

frekvent urinering inklusive på natten, njurfunktionsnedsättning inkluderande

njurinflammation, urinvägsinfektion, socker i urinen

minskad sexuell lust, impotens

ansiktssvullnad, feber, lokal svullnad (ödem)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

hepatit (inflammation i levern), onormala leverfunktionstest.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

influensaliknande symptom

onormal nedbrytning av musklerna med mörk (tefärgad) urin (rabdomyolys)

låga nivåer av natrium i blodet (hyponatremi)

allmänt obehag (sjukdomskänsla)

smakförändring (dysgeusi)

hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer)

Nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på

vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

(se detaljer nedan) Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: losartankalium och hydroklortiazid.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg:

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg:

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg losartankalium och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa (E460a), laktosmonohydrat, Pregelatiniserad

majsstärkelse och magnesiumstearat (E572).

Filmdragerin: Hydroxipropylcellulosa, hypromellos, titandioxid (E171) och gul järnoxid

(E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg:

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg är runda, gula filmdragerade

tabletter.

50 mg/12.5 mg tabletter är tillgängliga i förpackningsstorlekar med 14, 28, 30, 56, 98 och 98

filmdragerade tabletter (sjukhusförpackning).

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg:

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg är runda, gula filmdragerade

tabletter.

100 mg/25 mg tabletter är tillgängliga i förpackningsstorlekar med 14, 28, 30, 56, 98 och 98

filmdragerade tabletter (sjukhusförpackning).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare

Laboratorios Liconsa, S. A.

Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-07

Läs hela dokumentet

1/18

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg losartankalium, ekvivalent med 45,76 mg losartan

och 12,5 mg hydroklortiazid (HCTZ).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad

tablett innehåller

70,31 mg laktosmonohydrat

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg losartankalium, ekvivalent med 91,52 mg losartan

och 25 mg hydroklortiazid (HCTZ).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad

tablett innehåller

140,61 mg laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg tablett: Rund, gul, filmdragerad

tablett (diameter 8,1 mm)

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg tablett: Rund, gul, filmdragerad

tablett (diameter 10,7 mm)

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley är indicerat för behandling av essentiell hypertoni

hos patienter med otillräcklig blodtryckskontroll med losartan eller hydroklortiazid i

monoterapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Hypertoni

Losartan och hydroklortiazid ska inte användas som inledande behandling, utan hos patienter

med otillräcklig blodtryckskontroll vid behandling med losartankalium eller hydroklortiazid i

monoterapi.

Dostitrering med de individuella komponenterna (losartan och hydroklortiazid) rekommenderas.

2/18

När det anses kliniskt lämpligt kan ett direkt byte från monoterapi till den fasta kombinationen

övervägas hos patienter med otillräcklig blodtryckskontroll.

Vanlig start- och underhållsdos är en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50

mg/12,5 mg en gång dagligen för de flesta patienter. För de patienter som inte svarar tillräckligt

kan dosen ökas till två tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg en

gång dagligen. Den maximala dosen är två tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley 50 mg/12,5 mg en gång dagligen. I allmänhet uppnås blodtryckssänkande effekt vanligen

inom 3 till 4 veckor efter påbörjad behandling.

Kombinationen med 100 mg losartankalium/25 mg hydroklortiazid rekommenderas inte som

inledande behandling. En tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg

en gång dagligen rekommenderas för de patienter som inte svarar tillräckligt på en tablett

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg en gång dagligen. I allmänhet

uppnås en blodtryckssänkande effekt vanligen inom 3 till 4 veckor efter påbörjad behandling.

Särskilda patientgrupper

Äldre:

Initial dosjustering är vanligtvis inte nödvändig hos äldre. Erfarenheten är begränsad i denna

patientgrupp.

Patienter med nedsatt njurfunktion och patienter i hemodialys:

Ingen initial dosjustering är

nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsatt njurfunktion (dvs. kreatininclearance

30-50 ml/min. Losartankalium - och hydroklortiazidtabletter rekommenderas inte till patienter som

genomgår hemodialys. Losartan/HCTZ-tabletter ska inte användas hos patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion

(dvs. kreatininclearance <30 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Patienter med minskad blodvolym:

Salt- och vätskebrist bör korrigeras före behandling med

losartan/HCTZ-tabletter.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Losartan/HCTZ är kontraindicerat hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Barn och ungdomar (<18 år)

Data på barn och ungdomar saknas. Losartankalium/hydroklortiazid bör därför inte ges till barn

och ungdomar.

Administreringssätt

Losartankalium/hydroklortiazid kan användas tillsammans med andra blodtryckssänkande

läkemedel (se avsnitt 4.3, 4.4, 4.5 och 5.1).

Tabletten ska sväljas med en tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas vatten).

Losartankalium/hydroklortiazid kan administreras med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

­

Överkänslighet mot losartan, sulfonamidderivat (som hydroklortiazid) eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

­

Terapiresistent hypokalemi eller hyperkalcemi.

­

Kraftigt nedsatt leverfunktion, gallstas och gallvägsobstruktion.

­

Refraktär hyponatremi.

­

Symtomatisk hyperurikemi/gikt.

3/18

­

Andra och tredje trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

­

Kraftigt nedsatt njurfunktion (dvs kreatininclearance <30 ml/min).

­

Anuri.

­

Samtidig användning av Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley och produkter som

innehåller aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt

njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (se avsnitt 4.5 och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Losartan

Angioödem

Patienter med angioödem i anamnesen (svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga) bör

följas noggrant (se avsnitt 4.8).

Hypotoni och minskad blodvolym

Symtomatisk hypotoni, särskilt efter den första dosen, kan förekomma hos patienter med

vätske- och/eller natriumbrist på grund av kraftig diuretikabehandling, saltreducerad kost, diarré

eller kräkningar. Innan behandling med Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley tabletter

påbörjas bör dessa tillstånd korrigeras (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Elektrolytrubbningar

Elektrolytrubbningar är vanliga hos patienter med nedsatt njurfunktion, med eller utan diabetes,

och bör åtgärdas. Plasmakoncentrationer av kalium och kreatininclearance bör därför följas

noggrant, särskilt hos patienter med hjärtsvikt och ett kreatininclearance mellan 30-50 ml/min.

Samtidig användning av kaliumsparande diuretika, kaliumsupplement eller saltersättningsmedel

som innehåller kalium tillsammans med losartan/hydroklortiazid rekommenderas inte (se avsnitt

4.5).

Nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetisk data som visar signifikant ökade plasmakoncentrationer av losartan

hos cirrotiska patienter, bör Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley tabletter användas

med försiktighet hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion i anamnesen.

Terapeutisk erfarenhet med losartan hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion saknas.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley tabletter är därför kontraindicerat hos patienter

med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Som en följd av hämningen av renin angiotensinsystemet, har förändringar av njurfunktionen

inklusive njursvikt rapporterats (framför allt hos patienter vars njurfunktion huvudsakligen är

beroende av aktiviteten i renin angiotensin-aldosteronsystemet, t ex patienter med svår hjärtsvikt

eller underliggande njursjukdom). Liksom för andra läkemedel som påverkar renin angiotensin-

aldosteronsystemet, har ökning av S urea och S kreatinin rapporterats hos patienter med bilateral

njurartärstenos eller njurartärstenos vid en kvarvarande njure. Dessa njurfunktionsförändringar

kan vara reversibla vid utsättande av behandlingen. Losartan bör användas med försiktighet hos

patienter med bilateral njurartärstenos eller njurartärstenos vid en kvarvarande njure.

Njurtransplantation

Erfarenhet saknas hos patienter som nyligen genomgått en njurtransplantation.

Primär hyperaldosteronism

Patienter med primär aldosteronism svarar vanligtvis inte på antihypertensiva läkemedel som

verkar genom hämning av reninangiotensinsystemet. Behandling med losartan/hydroklortiazid

rekommenderas därför inte.

4/18

Dubbel blockad av reninangiotensinaldosteronsystemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare

eller aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut

njursvikt). Dubbel blockad av RAAS via kombinerad användning av ACEhämmare, angiotensin

IIreceptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under

övervakning av en specialist, och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av

njurfunktion, elektrolyter och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter

med diabetesnefropati.

Kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom

Liksom med alla antihypertensiva läkemedel, skulle en hjärtinfarkt eller stroke kunna utlösas av

en överdriven blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom.

Hjärtsvikt

Hos patienter med hjärtsvikt, med eller utan nedsatt njurfunktion, finns det (som för andra

läkemedel som påverkar reninangiotensin-aldosteronsystemet) en risk för allvarlig arteriell

hypotoni och (ofta akut) nedsatt njurfunktion.

Aorta- och mitralisklaffstenos, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Liksom med andra vasodilaterande läkemedel bör försiktighet iakttas vid behandling av

patienter med aorta- eller mitralisklaffstenos eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Etniska skillnader

Liksom för ACEhämmare verkar losartan och andra angiotensinantagonister inte sänka

blodtrycket lika effektivt hos svarta människor som hos ickesvarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av tillstånd med låg reninnivå hos den svarta hypertensiva patientgruppen.

Graviditet

Behandling med angiotensinIIantagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under graviditet. Om inte

fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, byta till

alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under

graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om

lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Hydroklortiazid

Hypotoni vid elektrolyt-/vätskerubbningar

Liksom vid all blodtryckssänkande behandling, kan symtomatisk hypotoni uppträda hos vissa

patienter. Patienter bör uppmärksammas för kliniska tecken på rubbningar i vätske- eller

elektrolytbalansen t ex vätskebrist, hyponatremi, hypokloremisk alkalos, hypomagnesemi eller

hypokalemi vilket kan förekomma under tillstötande diarré eller kräkningar.

Regelbundna kontroller av serumelektrolyter bör utföras med lämpliga intervall hos dessa

patienter. Hyponatremi kan förekomma hos ödematösa patienter i samband med väderlek med

höga temperaturer.

5/18

Metabola och endokrina effekter

Tiazidbehandling kan försämra glukostoleransen. Dosjustering av diabetesläkemedel inklusive

insulin kan vara nödvändigt (se avsnitt 4.5). Latent diabetes mellitus kan bli manifest under

tiazidbehandling.

Tiazider kan minska urinutsöndringen av kalcium och orsaka intermittenta och lätt förhöjda

kalciumvärden i serum. Tydlig hyperkalcemi kan vara tecken på latent hyperparatyroidism.

Tiazidbehandling bör sättas ut innan test avseende paratyroideafunktion utförs.

Tiazider kan vara förenade med förhöjda kolesterol- och triglyceridvärden.

Tiazider kan hos vissa patienter framkalla hyperurikemi och/eller gikt. Då losartan minskar

urinsyranivåerna, kan losartan i kombination med hydroklortiazid minska diuretikainducerad

hyperurikemi.

Nedsatt njurfunktion

Tiazider bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion eller progressiv

leversjukdom, då det kan orsaka intrahepatisk kolestas och då mindre förändringar i vätske- och

elektrolytbalansen kan framkalla leverkoma.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley tabletter är kontraindicerat hos patienter med

kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Icke-melanom hudcancer

En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och

skivepitelcancer (SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid (HCTZ)

har setts i två epidemiologiska studier som baserats på det danska nationella cancerregistret.

Fotosensibiliserande effekter av HCTZ kan fungera som en möjlig mekanism för NMSC.

Patienter som tar HCTZ ska informeras om risken för NMSC och rådas att regelbundet

kontrollera om nya lesioner uppkommit på huden, och genast rapportera alla misstänkta

hudlesioner. Patienter bör rekommenderas möjliga förebyggande åtgärder såsom begränsad

exponering för solljus och UV-strålar och, vid exponering, tillräckligt skydd för att minimera

risken för hudcancer. Misstänkta hudlesioner ska genast undersökas och undersökning ska

eventuellt inbegripa histologiska undersökningar av biopsier. Användningen av HCTZ kan

också behövas övervägas på nytt för patienter som tidigare drabbats av NMSC (se även avsnitt

4.8).

Choroidal effusion, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom

Sulfonamid- eller sulfonamidderivat-läkemedel kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som

resulterar i choroidal effusion med synfältsdefekt, övergående myopi och akut

trångvinkelglaukom. Symtomen inkluderar akut insättande minskad synskärpa eller okulär

smärta och uppstår vanligtvis inom timmar till veckor efter behandlingsstart. Obehandlad akut

trångvinkelglaukom kan leda till permanent synförlust. Den primära åtgärden är att avbryta

behandlingen så snabbt som möjligt. Snabba medicinska eller kirurgiska behandlingar kan

behöva övervägas om det intraokulära trycket förblir okontrollerat. Riskfaktorer för att utveckla

akut trångvinkelglaukom kan inkludera en historia av sulfonamid eller penicillinallergi.

Övrigt

Hos patienter som behandlas med tiazider kan överkänslighetsreaktioner inträffa oavsett om

anamnes på allergi eller bronkialastma finns. Försämring eller aktivering av lupus erytematosus

(SLE) har rapporterats vid användning av tiazider.

6/18

Hjälpämne

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd såsom

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktos malabsorption bör inte använda detta

läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Losartan

Rifampicin och flukonazol har visats reducera nivåerna av aktiv metabolit. Den kliniska

betydelsen av dessa interaktioner har inte utvärderats.

Liksom för andra läkemedel som blockerar angiotensin II eller dess effekter, kan samtidig

användning av kaliumsparande läkemedel (t ex spironolakton, triamteren och amilorid),

kaliumsupplement eller saltersättningsmedel som innehåller kalium, medföra ökningar av

kaliumkoncentrationen i serum. Samtidig behandling rekommenderas inte.

Liksom för andra läkemedel som påverkar utsöndringen av natrium, kan utsöndringen av litium

reduceras. Vid samtidig behandling med litiumsalt och AIIRAs bör därför litiumnivån i serum

följas noggrant.

När AIIRAs ges samtidigt med NSAID (dvs selektiva cyklooxygenas2 (COX2) hämmare,

acetylsalicylsyra i antiinflammatoriska doser) och ickeselektiva NSAID kan den

antihypertensiva effekten försvagas. Samtidig användning av AIIRAs eller diuretika

tillsammans med NSAID kan leda till en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig

akut njursvikt och en ökning av kalium i serum, särskilt hos patienter med redan nedsatt

njurfunktion. Kombinationen skall ges med försiktighet, särskilt hos äldre. Patienterna ska vara

adekvat hydrerade och man bör överväga uppföljning av njurfunktionen efter insättandet av

samtidig behandling och regelbundet därefter.

Hos vissa patienter med njurfunktionsnedsättning som behandlas med NSAID, inkluderande

selektiva COX2hämmare, kan samtidig behandling med AIIRAs resultera i ytterligare

försämring av njurfunktionen. Dessa effekter är vanligtvis reversibla.

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni,

hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av

renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-

hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda

läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Andra substanser som inducerar hypotension såsom tricykliska antidepressiva, antipsykotika,

baklofen, amifostin: samtidig användning av dessa läkemedel som sänker blodtrycket, som

huvudsaklig effekt eller biverkning, kan öka risken för hypotension.

Hydroklortiazid

Följande läkemedel kan interagera med tiaziddiuretika om de ges samtidigt:

Alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressiva

Förstärkning av ortostatisk hypotoni kan uppträda.

Antidiabetika (perorala och insulin)

Behandling med en tiazid kan påverka glukostoleransen. Dosjustering av det antidiabetiska

läkemedlet kan krävas. Metformin bör användas med försiktighet då det finns risk för att

laktacidos utlöses genom en eventuell funktionell njurinsufficiens knuten till hydroklortiazid.

7/18

Andra blodtryckssänkande läkemedel

Additiv effekt.

Kolestyramin och kolestipolhartser

Absorptionen av hydroklortiazid minskar i närvaro av hartser för anjonbyte. Enkeldoser av

antingen kolestyramin eller kolestipolhartser binder hydroklortiazid och minskar absorptionen i

gastrointestinaltrakten med upp till 85 % respektive 43 %.

Kortikosteroider, ACTH

Förstärker elektrolytbrist, särskilt hypokalemi.

Pressoraminer (t ex adrenalin)

Svaret på pressoraminer kan eventuellt minska men inte tillräckligt för att förhindra deras

användning.

Ickepolariserande muskelrelaxantia (t ex tubocurarin)

Svaret på muskelrelaxantia kan möjligen öka.

Litium

Diuretika minskar renalt clearance för litium och ökar risken för litiumtoxicitet; samtidig

användning rekommenderas inte.

Läkemedel för behandling av gikt (t ex probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol)

Dosjustering av den urinsyradrivande behandlingen kan vara nödvändig eftersom

hydroklortiazid kan höja nivån av urinsyra i serum. Höjd dos av probenecid eller sulfinpyrazon

kan vara nödvändig. Samtidig användning av tiazider kan leda till ökad incidens av

överkänslighetsreaktioner mot allopurinol.

Antikolinergika (t ex atropin, biperiden)

Kan leda till ökad biotillgänglighet för tiaziddiuretika genom minskad gastrointestinal motilitet

och ventrikeltömningshastighet.

Cytotoxiska läkemedel (t ex cyklofosfamid, metotrexat)

Tiazider kan minska den renala utsöndringen av cytotoxiska läkemedel och potentiera deras

myelosuppressiva effekt.

Salicylater

I fall av höga doser salicylater kan hydroklortiazid förstärka salicylaters toxiska effekt på det

centrala nervsystemet.

Metyldopa

Enskilda fall av hemolytisk anemi har förekommit vid samtidig användning av hydroklortiazid

och metyldopa.

Cyklosporin

Samtidig behandling med cyklosporin kan öka risken för hyperurikemi och giktliknande

komplikationer.

Digitalisglykosider

Tiazidinducerad hypokalemi eller hypomagnesemi kan leda till digitalisinducerade

hjärtarytmier.

8/18

Läkemedel som påverkas av störningar i serumkalium

Regelbunden uppföljning av serumkalium och EKG rekommenderas när

losartan/hydroklortiazid ges tillsammans med läkemedel som påverkas av förändringar i

kaliumnivån i serum (t ex digitalisglykosider, antiarytmika) och följande läkemedel (inklusive

vissa antiarytmika) som kan leda till torsade de pointes (ventrikulär takykardi), där hypokalemi

är en predisponerande faktor för torsade de pointes:

Klass Ia antiarytmika (t ex kinidin, hydrokinidin, disopyramid)

Klass III antiarytmika (t ex amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Vissa antipsykotiska läkemedel (t ex tioridazin, klorpromazin, levopromazin,

trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol,

droperidol)

Övriga (t ex bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin IV, halofantrin, mizolastin,

pentamidin, terfenadin, vincamin IV).

Kalciumsalter

Tiaziddiuretika kan öka serumkalcium på grund av minskad utsöndring. Om kalciumtillskott

måste förskrivas, bör serumkalciumnivåerna följas och utgöra underlag för justering av

kalciumdosen.

Laboratorietestinteraktioner

På grund av dess effekter på kalciummetabolism kan tiazider interagera med

paratyreoideafunktionstest (se avsnitt 4.4).

Karbamazepin

Risk för symtomatisk hyponatremi. Klinisk och biologisk uppföljning krävs.

Joderat kontrastmedel

I fall av diuretikainducerad dehydrering finns en ökad risk för akut njursvikt, särskilt vid höga

doser av joderat kontrastmedel. Patienten bör rehydreras innan behandling.

Amfotericin B (parenteral), kortikosteroider, ACTH eller stimulerande laxativ eller glycyrrhizin

(återfinns i lakrits)

Hydroklortiazid kan intensifiera elektrolytrubbningar, särskilt hypokalemi.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

AngiotensinIIantagonister (AIIRAs)

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACEhämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga: en något ökad risk kan inte uteslutas.

Kontrollerade epidemiologiska data saknas för AIIRAs men likartade risker kan föreligga för

denna läkemedelsgrupp. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör

patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl

dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med

AIIRAs avbrytas direkt och, om lämplig, bör en alternativ behandling påbörjas.

9/18

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypotoni

(se avsnitt 4.3 och 4.4).

Hydroklortiazid

Erfarenheten av hydroklortiazidanvändande under graviditet är begränsad, framför allt under

den första trimestern. Data från djurstudier är otillräckliga.

Hydroklortiazid passerar placentan. Med tanke på den farmakologiska verkningsmekanismen

för hydroklortiazid, kan det vid användandet under andra och tredje trimestern störa

fetoplacentär perfusion och orsaka fetala och neonatala effekter såsom gulsot,

elektrolytrubbningar och trombocytopeni.

Hydroklortiazid ska inte användas vid graviditetsödem, graviditetshypertoni eller

havandeskapsförgiftning på grund av risken för minskad plasmavolym och försämrad

placentagenomblödning, utan att sjukdomsförloppet påverkas positivt.

Hydroklortiazid ska inte användas vid essentiell hypertoni hos gravida kvinnor, förutom vid

sällsynta situationer då ingen annan alternativ behandling kan användas.

Amning

AngiotensinIIantagonister (AIIRAs)

Eftersom ingen information finns angående användning av Losartan/Hydrochlorothiazide

Medical Valley under amning, rekommenderas inte Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley utan i stället är alternativa behandlingar med bättre dokumenterad säkerhetsprofil att

föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid utsöndras i små mängder i bröstmjölk hos människa. Höga doser tiazider

orsakar diures och kan hämma mjölkproduktionen. Användning av

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley rekommenderas inte under amning. Om

kombinationen Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley används under amning bör

doserna hållas så låga som möjligt.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid bilkörning eller användning av maskiner bör det dock tas i

beaktande att yrsel och sömnighet tillfälligt kan förekomma vid blodtryckssänkande behandling.

Speciellt vid påbörjad behandling eller vid dosökning.

4.8

Biverkningar

Nedanstående biverkningar har klassificerats efter organsystemklass och frekvens enligt

följande:

Mycket vanliga:

≥ 1/10

Vanliga:

≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanliga:

≥ 1/1 000, < 1/100

10/18

Sällsynta:

≥ 1/10 000, < 1/1 000

Mycket sällsynta:

< 1/10 000

Ingen känd frekvens:

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

I kliniska prövningar med losartankaliumsalt och hydroklortiazid observerades inga

biverkningar som var karakteristiska för denna kombination av substanser. Biverkningarna var

begränsade till dem som tidigare observerats med losartankaliumsalt och/eller hydroklortiazid.

I kontrollerade kliniska prövningar avseende essentiell hypertoni var yrsel den enda biverkning

som rapporterades som substansrelaterad och som uppträdde hos minst 1 % av patienterna som

behandlades med losartan och hydroklortiazid samt med högre incidens än hos dem som fick

placebo.

Efter introduktionen på marknaden har dessutom följande biverkningar rapporterats:

Levern och gallvägarna

Sällsynta: Hepatit

Undersökningar

Sällsynta: Hyperkalemi, förhöjt ALAT

Ytterligare biverkningar som har observerats med en av de enskilda komponenterna och som

kan uppträda som biverkningar av losartankalium/hydroklortiazid är följande:

Losartan

Följande biverkningar har rapporterats för losartan i kliniska studier och vid uppföljning efter

godkännande:

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga: Anemi, HenochSchönleins purpura, ekkymos, hemolys

Ingen känd frekvens: Trombocytopeni

Immunsystemet

Sällsynta: Överkänslighet: Anafylaktiska reaktioner, angioödem inkluderande svullnad av

larynx och glottis orsakande luftvägsobstruktion och/eller svullnad av ansikte, läppar, svalg

och/eller tunga (vissa av patienterna som upplevde angioödem hade tidigare haft denna

biverkning vid behandling med andra läkemedel inklusive ACE hämmare);

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Anorexi, gikt

Psykiska störningar

Vanliga: Insomni

Mindre vanliga: Ängslan, ångestsyndrom, paniksyndrom, förvirring, depression, förändrat

drömmönster, sömnstörningar, somnolens, nedsatt minnesförmåga

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk, yrsel

Mindre vanliga: Nervositet, parestesi, perifer neuropati, tremor, migrän, synkope

Ingen känd frekvens: Dysgeusi

Ögon

Mindre vanliga: Dimsyn, brännande/svidande ögonsmärta, konjunktivit, nedsatt synskärpa

11/18

Öron och balansorgan

Mindre vanliga: Svindel, tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga: Hypotoni, ortostatisk hypotoni, sternalgi, angina pectoris, AVblock grad II,

cerebrovaskulär händelse, hjärtinfarkt, palpitation, arytmier (förmaksflimmer, sinusbradykardi,

takykardi, ventrikulär takykardi, ventrikelflimmer)

Blodkärl

Mindre vanliga: Vaskulit

Ingen känd frekvens: Dosrelaterade ortostatiska effekter

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: Hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, sinusit, bihålebesvär

Mindre vanliga: Svalgbesvär, faryngit, laryngit, dyspné, bronkit, epistaxis, rinit, andnöd

Magtarmkanalen

Vanliga: Buksmärta, illamående, diarré, dyspepsi

Mindre vanliga: Förstoppning, tandvärk, muntorrhet, flatulens, gastrit, kräkning

Ingen känd frekvens: Pankreatit

Levern och gallvägarna

Ingen känd frekvens: Onormal leverfunktion

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Alopeci, dermatit, torr hud, erytem, rodnad, ljuskänslighet, pruritus, hudutslag,

urtikaria, svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: Muskelkramp, ryggvärk, benvärk, myalgi

Mindre vanliga: Armvärk, ledsvullnad, knävärk, muskuloskeletal värk, axelvärk, stelhet,

artralgi, artrit, coxalgi, fibromyalgi, muskelsvaghet

Ingen känd frekvens: Rhabdomyolys

Njurar och urinvägar

Vanliga: Nedsatt njurfunktion, njursvikt

Mindre vanliga: Nokturi, frekventa urintömningar, urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga: Minskad könsdrift, erektil dysfunktion / impotens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Asteni, trötthet, bröstsmärta

Mindre vanliga: Ansiktsödem, ödem, feber

Ingen känd frekvens: Influensaliknande symtom, sjukdomskänsla

Undersökningar

Vanliga: Hyperkalemi, liten sänkning av hematokrit och hemoglobin, hypoglykemi

Mindre vanliga: Liten höjning av serumhalterna av urea och kreatinin

Mycket sällsynta: Förhöjda värden för leverenzymer och bilirubin

Ingen känd frekvens: Hyponatremi

12/18

Hydroklortiazid

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga: Agranulocytos, aplastisk anemi, hemolytisk anemi, leukopeni, purpura,

trombocytopeni

Immunsystemet

Sällsynta: Anafylaktisk reaktion

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Anorexi, hyperglykemi, hyperurikemi, hypokalemi, hyponatremi

Psykiska störningar

Mindre vanliga: Insomni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Cefalalgi

Ögon

Mindre vanliga: Övergående dimsyn, xantopsi

Ingen känd frekvens: choroidal effusion

Blodkärl

Mindre vanliga: Nekrotiserande angit (vaskulit, kutan vaskulit)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga: Respiratorisk distress, inklusive pneumoni och lungödem

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Sialoadenit, spasmer, irritation i magsäcken, illamående, kräkning, diarré,

förstoppning

Levern och gallvägarn

Mindre vanliga: Ikterus (intrahepatisk kolestas), pankreatit

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Ljuskänslighet, urtikaria, toxisk epidermal nekrolys

Ingen känd frekvens: Kutan lupus erythematosus

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga: Muskelkramper

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: Glukosuri, interstitiell nefrit, nedsatt njurfunktion, njursvikt

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Feber, yrsel

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (inkl. cystor och polyper)

Ingen känd frekvens: Icke-melanom hudcancer (basalcellscancer och skivepitelcancer)

Beskrivning av utvalda biverkningar

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett

13/18

kumulativt dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik information om behandling av överdosering med

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley. Behandlingen är symtomatisk och

understödjande. Behandlingen med Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley skall

avbrytas och patienten observeras noga. Föreslagna åtgärder omfattar framkallning av kräkning

om överdoseringen skett nyss, samt korrigering av uttorkning, elektrolytobalans, leverkoma och

hypotoni med sedvanliga metoder.

Losartan

Data avseende överdosering hos människa är begränsad. De troligaste tecknen på överdosering

torde vara hypotoni och takykardi; bradykardi kan uppkomma från parasympatisk (vagal)

stimulering. Om symtomatisk hypotoni skulle förekomma, bör stödjande behandling inledas.

Varken losartan eller den aktiva metaboliten kan avlägsnas med hemodialys.

Hydroklortiazid

De vanligaste tecknen och symtomen är de som orsakas av elektrolytbrist (hypokalemi,

hypokloremi, hyponatremi) och uttorkning på grund av kraftig diures. Om även digitalis har

administrerats kan hypokalemi förstärka hjärtarytmier.

Det har inte fastställts i vilken grad hydroklortiazid elimineras med hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Angiotensin IIantagonister och diuretika, ATC-kod: C09D A01

Losartankalium och hydroklortiazid

Losartankalium/hydroklortiazid är en kombination av en angiotensin II receptorantagonist,

losartankalium och ett tiaziddiuretikum; hydroklortiazid. Komponenterna i tabletten med

losartankalium/hydroklortiazid har visats ha en additiv effekt på blodtryckssänkningen

dvssänker blodtrycket i högre grad än var och en av komponenterna för sig. Denna effekt är

troligen ett resultat av komplementära effekter av de båda komponenterna. Som ett resultat av

dess diuretiska effekt ökar hydroklortiazid plasma-renin aktiviteten och aldosteron sekretionen,

minskar S-kalium och ökar angiotensin II-nivåerna. Tillförsel av losartan hämmar alla

patofysiologiskt relevanta effekter av angiotensin II och kan via hämning av aldosteron bidra till

minskning av den kaliumförlust som är förenad med diuretika.

14/18

Losartan har visats ge en svag och övergående ökning av utsöndringen av urinsyra.

Hydroklortiazid har visats ge en modest ökning av urinsyranivåerna. Kombinationen

losartan/hydroklortiazid bidrar till att minska diuretika-inducerad hyperurikemi.

Den blodtryckssänkande effekten av losartankalium/hydroklortiazid varar under 24 timmar. I

kliniska studier som pågått under åtminstone ett år bibehölls den blodtryckssänkande effekten

vid fortsatt behandling. Trots den signifikanta sänkningen av blodtrycket hade behandlingen

med losartan/hydroklortiazid ingen kliniskt signifikant effekt på hjärtfrekvensen. I kliniska

studier, efter 12 veckors behandling med losartan 50 mg/hydroklortiazid 12,5 mg, var dalvärdet

för det diastoliska blodtrycket i sittande ställning reducerat med i genomsnitt upp till 13,2

mmHg.

Losartan/hydroklortiazid minskar blodtrycket effektivt hos män och kvinnor, svarta och icke-

svarta och hos yngre (<65 år) och äldre (≥65 år) patienter och är effektiv vid alla

svårighetsgrader av hypertoni.

Losartan

Losartan är en syntetiskt framställd peroral angiotensinIIreceptor (typ AT

) antagonist.

Angiotensin II, en potent vasokonstriktor, är det primärt aktiva hormonet hos

reninangiotensinsystemet och har en central roll i patofysiologin vid hypertoni. Angiotension II

binder till AT

receptorn i olika vävnader (t ex vaskulär glatt muskulatur, binjure, njurar och

hjärta) och framkallar en rad viktiga fysiologiska effekter, inkluderande vasokonstriktion och

aldosteronfrisättning. Angiotensin II stimulerar också cellproliferation hos glatt muskulatur.

Losartan blockerar selektivt AT

receptorn.

In vitro

in vivo

blockerar losartan och dess

farmakologiskt aktiva karboxylsyrametabolit E3174 alla fysiologiskt kända effekter av

angiotensin II, oavsett ursprung eller syntesväg.

Losartankalium har ingen agonistaktivitet och blockerar inte heller andra hormonreceptorer eller

jonkanaler som är av betydelse för hjärtkärlfunktion. Losartan hämmar inte heller ACE (kinase

II), det enzym som bryter ner bradykinin. Man förväntar sig därför inte någon ökning av

oönskade bradykininmedierade effekter.

Under behandling med losartan leder avlägsnandet av angiotensin IIs negativa återkoppling av

reninfrisättning, till ökad plasmareninaktivitet (PRA). Ökning av PRA leder till en ökning av

angiotensin II i plasma. Trots dessa ökningar bibehålls blodtryckssänkande effekt och

supression av aldosteronplasmakoncentrationer, vilket indikerar effektiv

angiotensinIIreceptorblockad. Efter utsättande av losartan, föll PRA och angiotensin IInivåer till

dess utgångsvärden inom 3 dagar.

Både losartankalium och dess huvudsakliga aktiva metabolit har en större affinitet till

receptorn än till AT

receptorn. Den aktiva metaboliten är 10 till 40 gånger mer aktiv än

losartan baserat på viktförhållandet.

I en studie specifikt utformad för att utvärdera förekomsten av hosta hos patienter som

behandlades med losartan jämfört med patienter som behandlades med ACE-hämmare, var den

rapporterade incidensen hos patienter som fick losartan eller hydroklortiazid likvärdig och

signifikant mindre än hos patienter som fick ACE-hämmare. Utöver detta, i en total analys av

16 dubbel-blinda kliniska studier med 4 131 patienter, var incidensen av spontana rapporter på

hosta hos patienter som behandlades med losartan likvärdig (3,1%) jämfört med placebo (2,6%)

eller hydroklortiazid (4,1%), men där incidensen med ACE-hämmare var 8,8%.

15/18

Hos hypertensiva patienter utan diabetes med proteinuri, ger behandling med losartankalium en

signifikant minskning av proteinuri, fraktionerad albuminutsöndring och IgG.

Glomerulusfiltrationen bibehålls oförändrad medan filtrationsfraktionen minskar. Losartan ger

vanligtvis minskade urinsyranivåer i serum (vanligen <24 µmol/l (<0,4 mg/dl)) vilket kvarstår

vid kronisk behandling.

Losartan har inga effekter på autonoma reflexer och ingen kvarstående effekt på noradrenalin i

plasma.

Hos patienter med vänsterkammarhypertrofi gav losartandoser på 25 mg och 50 mg positiva

hemodynamiska och neurohormonella effekter karaktäriserade av en hjärtindexökning och

sänkningar av pulmonaliskapillär-inkilningstrycket, systemisk kärlresistens, genomsnittligt

systemiskt artärblodtryck och hjärtfrekvens samt en minskning av cirkulerande aldosteron och

noradrenalinnivåer. Förekomsten av hypotoni var dosrelaterad hos dessa hjärtsviktpatienter.

Hypertonistudier

I kontrollerade kliniska studier har behandling med losartan en gång dagligen hos patienter med

lätt till måttllig essentiell hypertoni visat statistiskt signifikanta sänkningar i systoliskt och

diastoliskt blodtryck. Mätningar av blodtrycket 24 timmar efter dosering jämfört med 56 timmar

efter dosering visade blodtryckssänkning över 24 timmar; den naturliga dygnsrytmen bibehölls.

Blodtryckssänkning vid slutet av dosintervallet var 7080 % av den effekt som sågs 56 timmar

efter dosering.

Utsättning av losartanbehandling hos hypertensiva patienter ledde inte till en hastig

blodtrycksstegring ("rebound hypertension"). Trots markanta sänkningar av blodtrycket hade

losartankalium inga kliniskt betydelsefulla effekter på hjärtfrekvensen.

Effekten av losartankalium är likvärdig hos män och kvinnor samt hos yngre (under 65 års

ålder) och äldre hypertensiva patienter.

LIFE studien

The Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension (LIFE)-studien var en

randomiserad, trippel-blind studie med aktiv kontroll, hos 9 193 hypertensiva patienter i åldern

55 till 80 år med EKG-dokumenterad vänsterkammarhypertrofi. Patienter randomiserades till

losartan 50 mg en gång dagligen eller atenolol 50 mg en gång dagligen. Om målblodtrycket

(<140/90 mmHg) inte uppnåddes, lade man först till hydroklortiazid (12,5 mg) och, om

nödvändigt, ökade man losartan-eller atenololdosen till 100 mg en gång dagligen. Andra

antihypertensiva läkemedel, med undantag av ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister eller

β-blockare, lades till om nödvändigt för att uppnå målblodtryck.

Genomsnittlig uppföljningstid var 4,8 år.

Det primära effektmåttet var sammansatt av kardiovaskulär morbiditet och mortalitet mätt som

en minskning av den kombinerade incidensen av dödlighet i hjärt-kärlsjukdom, stroke och

hjärtinfarkt. Blodtrycket sänktes signifikant till likvärdiga nivåer i de båda grupperna.

Behandling med losartan resulterade i en riskreduktion på 13,0% (p=0,021, 95%

konfidensintervall 0,77-0,98) jämfört med atenololbehandling hos patienter med det

sammansatta effektmåttet. Resultatet berodde huvudsakligen på en signifikant reduktion av

strokeincidensen. Behandling med losartan gav en riskreduktion för stroke med 25% jämfört

med atenololbehandling (p=0,001, 95% konfidensintervall 0,63-0,89). Antal fall av död i hjärt-

kärlsjukdom och hjärtinfarkt skiljde sig inte signifikant mellan behandlingsgrupperna.

16/18

Dubbel blockad av reninangiotensinaldosteronsystemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-

hämmare och en angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär

och cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada.

VA NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat

och mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni

observerades jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra

är dessa resultat även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos

patienter med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en

standardbehandling med en ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos

patienter med typ 2-diabetes mellitus och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller

både och. Studien avslutades i förtid eftersom det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både

kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen

och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av intresse (hyperkalemi, hypotoni

och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-gruppen än i placebo-

gruppen.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum. Mekanismen för den blodtryckssänkande effekten av

tiazider är inte helt känd. Tiazider påverkar njurtubulis förmåga att reabsorbera elektrolyter och

ökar utsöndringen av natrium och klorid i ungefär samma omfattning.

Den diuretiska effekten av hydroklortiazid leder till minskad plasmavolym, ökad plasma

reninaktivitet och ökad aldosteronsekretion, vilket innebär ökade förluster av kalium och

bikarbonat i urinen samt minskat Skalium.

Reninaldosteroneffekten medieras av angiotensin II, vilket innebär att samtidig administrering

av en AIIRA tenderar att motverka tiazidmedierad sänkning av kaliumnivån i plasma.

Efter peroralt intag börjar den diuretiska effekten inom 2 timmar, når sitt högsta värde inom 4

timmar och kvarstår under cirka 6 till 12 timmar. Den blodtryckssänkande effekten kvarstår

under 24 timmar

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett

kumulativt dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC. I en studie ingick en

population som bestod av 71 533 fall av BCC och 8 629 fall av SCC matchade mot 1 430 833

respektive 172 462 populationskontroller. Hög användning av HCTZ (≥ 50 000 mg kumulativt)

associerades med enjusterad oddskvot på 1,29 (95 % KI: 1,23–1,35) för BCC och 3,98 (95 %

KI: 3,68–4,31) för SCC. Ett tydligt kumulativt dos-responssamband sågs för både BCC och

SCC. En annan studie visade på ett möjligt samband mellan läppcancer (SCC) och exponering

för HCTZ: 633 fall av läppcancer matchades med 63 067 populationskontroller, med hjälp av en

riskinställd provtagningsstrategi. Ett kumulativt dos-responsförhållande påvisades med en

justerad oddskvot på 2,1 (95 % KI: 1,7-2,6) som steg till en oddskvot på 3,9 (3,0-4,9) för hög

17/18

användning (~25 000 mg) och en oddskvot på 7,7 (5,7-10,5) för den högsta kumulativa dosen

(~100 000 mg) (se även avsnitt 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:

Losartan

Efter peroral administrering absorberas losartan väl och genomgår förstapassagemetabolism,

varvid en aktiv karboxylsyrametabolit och andra inaktiva metaboliter bildas. Den systemiska

biotillgängligheten för losartan tabletter är cirka 33%. Maximal plasmakoncentration av losartan

och dess aktiva metabolit uppnås inom cirka en respektive 3-4 timmar

Man såg ingen kliniskt signifikant effekt på plasmakoncentrationen av losartan vid

administrering tillsammans med en standardiserad måltid.

Distribution:

Losartan

Både losartan och dess aktiva metabolit binds till 99 % till plasmaproteiner, främst albumin.

Losartankaliums distributionsvolym är 34 liter. Studier på råtta tyder på att losartan passerar

blod-hjärnbarriären dåligt, om något alls.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid passerar över placentabarriären men inte blod-hjärnbarriären samt utsöndras i

bröstmjölk.

Metabolism:

Losartan

Ca 14 % av en intravenöst eller

peroral

administrerad dos losartan omvandlas till dess aktiva

metabolit. Efter

peroral

och intravenös tillförsel av radioaktivt märkt (

C) losartankalium,

tillskrivs den cirkulerande radioaktiviteten i plasma huvudsakligen losartan och dess aktiva

metabolit. Hos ca 1 % av de studerade individerna observerades minimal omvandling av

losartankalium till den aktiva metaboliten.

Utöver den aktiva metaboliten, bildas också inaktiva metaboliter, inkluderande två huvudsakliga

metaboliter som bildas genom hydroxylering av butyl-sidokedjan och en mindre förekommande

metabolit, en N-2 tetrazolglukuronid.

Eliminering:

Losartan

Plasmaclerance av losartan och dess aktiva metabolit är ca 600ml/min respektive 50 ml/min.

Renalt clearance för losartan och dess aktiva metabolit är cirka 74 ml/min respektive 26 ml/min.

Cirka 4% av en peroral dos utsöndras oförändrad i urinen och cirka 6% utsöndras som aktiv

metabolit i urinen. Farmakokinetiken för losartan och dess aktiva metabolit är linjär vid oral

dosering med losartankalium upp till 200 mg.

Efter oral administrering sjunker plasmakoncentrationerna av losartan och dess aktiva metabolit

flerexponentiellt med en terminal halveringstid på ca 2 timmar respektive 6-9timmar. Vid

dosering 100 mg dagligen ackumuleras varken losartan eller dess aktiva metabolit signifikant i

plasma.

18/18

Utsöndringen av losartankalium och dess metaboliter via både urinen och gallan bidrar till

elimineringen. Efter tillförsel av peroral dos av radioaktivt märkt (

C) losartan i människa,

återfinns cirka 35% av radioaktiviteten i urinen och 58% i feces.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid metaboliseras inte men elimineras snabbt via njuren. När man följt

plasmanivåer under minst 24 timmar, har man sett att plasmahalveringstiden har varierat mellan

5,6 till 14,8 timmar. Minst 61% av den perorala dosen elimineras oförändrad inom 24 timmar.

Speciella

patientgrupper

Losartan-Hydroklortiazid

Plasmakoncentrationerna av losartan och dess aktiva metabolit och absorbtionen av

hydroklortiazid skiljer sig inte signifikant mellan äldre och yngre patienter med hypertoni.

Losartan

Hos patienter med mild till måttlig alkoholinducerad levercirros var plasmakoncentrationerna

för losartan och dess aktiva metabolit efter peroral administrering 5 respektive 1,7 gånger högre

än hos unga frivilliga män.

Farmakokinetikstudier visade att AUC för losartan hos japanska och hos icke-japanska friska

manliga försökspersoner inte skiljer sig åt. Emellertid verkar det som AUC för

karboxylsyrametaboliten (E-3174) skiljer sig mellan de två grupperna med en ungefärlig

1,5-faldig högre exponering hos japanska försökspersoner än hos icke-japanska

försökspersoner. Den kliniska betydelsen av dessa resultat är inte känd.

Varken losartan eller den aktiva metaboliten kan elimineras genom hemodialys.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några

särskilda risker för människa. Den toxiska potentialen för kombinationen

losartan/hydroklortiazid utvärderades i toxicitetsstudier med upp till 6 månaders kronisk

behandling i råtta och hund efter oral administrering. De observerade effekterna i dessa studier

med kombinationen kom huvudsakligen från losartankomponenten. Administrering av

kombinationen losartan/hydroklortiazid inducerade en minskning av röda blodkroppsparametrar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit), förhöjda värden av SureaN, en minskning av hjärtvikten

(utan en histologisk korrelation) och gastrointestinala förändringar (lesioner, sår, erosion,

blödningar i magsäckslemhinnan). Man såg inga tecken på teratogenicitet hos råtta eller kanin

som behandlades med kombinationen losartan/hydroklortiazid. Reproduktionstoxicitet hos råtta,

visad genom en lätt ökad förekomst av övertaliga revben hos F1avkomman, observerades när

honråttor behandlades före och under dräktigheten. Liksom observerad i andra studier med

losartan i monoterapi, förekom allvarliga fetala- och neonatala effekter, inkluderande renal

toxicitet och fosterdöd, när dräktiga råttor behandlades med kombinationen

losartan/hydroklortiazid under sen dräktighet och/eller laktation.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna:

- Mikrokristallin cellulosa

19/18

- Pregelatiniserad majsstärkelse

- Laktosmonohydrat

- Magnesiumstearat

Filmdragering:

- Hydroxipropylcellulosa

- Hypromellos

- Titandioxid (E171)

- Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

3 år

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Transparent aluminium-PVC/PE/PVDC blister.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Förpackningsstorlekar: 14, 28, 30, 56, 98 eller 98 (sjukhusförpackning) filmdragerade tabletter.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Förpackningsstorlekar: 14, 28, 30, 56, 98 eller 98 (sjukhusförpackning) filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50 mg/12,5 mg: 53426

100 mg/25 mg: 53427

20/18

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-04-07

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-07

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen