Lorviqua

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-08-2021

Aktiva substanser:
Lorlatinib
Tillgänglig från:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kod:
L01
INN (International namn):
lorlatinib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Carcinom, Non-Small Cell Lung
Terapeutiska indikationer:
Lorviqua as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase (ALK) positive advanced non small cell lung cancer (NSCLC) whose disease has progressed after:alectinib or ceritinib as the first ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy; orcrizotinib and at least one other ALK TKI.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004646
Tillstånd datum:
2019-05-06
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004646

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

25-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

16-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

16-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

25-09-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Lorviqua 25 mg filmdragerade tabletter

Lorviqua 100 mg filmdragerade tabletter

lorlatinib

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Lorviqua är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Lorviqua

Hur du tar Lorviqua

Eventuella biverkningar

Hur Lorviqua ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lorviqua är och vad det används för

Vad Lorviqua är

Lorviqua innehåller den aktiva substansen lorlatinib, ett läkemedel som används för att behandla

vuxna med framskridet stadium av en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer

(NSCLC). Lorviqua tillhör gruppen läkemedel som hämmar ett enzym som kallas anaplastiskt

lymfomkinas (ALK). Lorviqua ges endast till patienter som har en förändring i genen för ALK, se

Hur Lorviqua fungerar nedan.

Vad Lorviqua används för

Lorviqua kan förskrivas till dig om:

du tidigare har behandlats med ett läkemedel som heter alektinib eller ceritinib, vilka är ALK-

hämmare; eller

du tidigare har behandlats med krizotinib följt av en annan ALK-hämmare.

Hur Lorviqua fungerar

Lorviqua hämmar ett enzym som kallas ALK (ett enzym av typen tyrosinkinas), vilket gör att

cancerceller dör hos patienter med förändringar i genen för ALK. Lorviqua ges endast till patienter

vars sjukdom beror på en förändring i genen för ALK.

Om du har några frågor om hur Lorviqua fungerar eller varför du har ordinerats detta läkemedel, fråga

din läkare.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Lorviqua

Ta inte Lorviqua

om du är allergisk mot lorlatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tar något av följande läkemedel:

rifampicin (för behandling av tuberkulos)

karbamazepin, fenytoin (för behandling av epilepsi)

enzalutamid (för behandling av prostatacancer)

mitotan (för behandling av cancer i binjurarna)

läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum, ett (traditionellt)

växtbaserat läkemedel).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Lorviqua:

om du har höga kolesterol- eller triglyceridvärden i blodet.

om du har höga halter av enzymen amylas eller lipas i blodet eller har

bukspottkörtelinflammation som är en sjukdom som kan höja nivåerna av dessa enzymer.

om du har hjärtproblem t.ex. hjärtsvikt, långsam hjärtfrekvens eller om EKG

(elektrokardiogram)-resultat visar att du har en onormal elektrisk aktivitet i hjärtat som kallas

förlängt PR-intervall eller AV-block.

om du har hosta, bröstsmärtor, är andfådd eller får förvärrade andningssymtom eller om du

någonsin har haft lungsjukdomen pneumonit (en typ av lunginflammation med annan orsak än

bakteriell infektion).

om du har högt blodtryck.

om du har högt blodsocker.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Lorviqua om du är osäker.

Tala omedelbart om för din läkare om du får:

hjärtproblem. Tala omedelbart om för läkaren om du får förändringar av hjärtslagen (snabbare

eller långsammare), känner dig ostadig, svimmar, blir yr eller andfådd. Dessa symtom kan vara

tecken på hjärtproblem. Läkaren kan komma att kontrollera eventuella problem med ditt hjärta

under behandlingen med Lorviqua. Om resultaten inte är normala kan läkaren besluta att din dos

ska minskas eller att du ska sluta ta Lorviqua.

problem med talet, svårt att tala, sluddrande eller långsamt tal. Läkaren kanske utreder detta

vidare och beslutar eventuellt att din dos ska minskas eller att du ska sluta ta Lorviqua.

förändringar av ditt psykiska tillstånd, problem med humöret eller minnet, t.ex. förändrad

sinnesstämning (inklusive depression, upprymdhet och humörsvängningar), irritabilitet,

aggressivitet, upprördhet, ångest eller en förändrad personlighet och episoder av förvirring eller

tappad verklighetsuppfattning, såsom att tro, se eller höra saker som inte är verkliga. Läkaren

kanske utreder detta vidare och beslutar eventuellt att din dos ska minskas eller att du ska sluta

ta Lorviqua.

värk i rygg och buk (mage), gulfärgning av hud och ögon (gulsot), illamående eller kräkningar.

Dessa symtom kan vara tecken på bukspottkörtelinflammation. Din läkare kan utreda detta

ytterligare och kan besluta att din dos Lorviqua ska minskas.

hosta, bröstsmärtor, eller förvärring av redan befintliga andningsproblem. Läkaren kanske

utreder detta vidare och behandlar dig med andra läkemedel, t.ex. antibiotika och steroider.

Läkaren kan besluta att din dos ska minskas eller att du ska sluta ta Lorviqua.

huvudvärk, yrsel, dimsyn, bröstsmärta eller andfåddhet. Dessa symtom kan vara tecken på högt

blodtryck. Din läkare kan utreda detta ytterligare och behandla dig med läkemedel för att

kontrollera blodtrycket. Läkaren kan besluta att din dos ska minskas eller att du ska sluta ta

Lorviqua.

törst, behov av att kissa mer än vanligt, känsla av att vara mycket hungrig, illamående, svaghet

eller trötthet, eller förvirring. Dessa symtom kan vara tecken på högt blodsocker. Din läkare kan

utreda detta ytterligare och behandla dig med läkemedel för att kontrollera blodsockret. Läkaren

kan besluta att din dos ska minskas eller att du ska sluta ta Lorviqua.

Läkaren kanske tar fler prover och beslutar eventuellt att din dos ska minskas eller att du ska sluta ta

Lorviqua om du:

får problem med levern. Tala omedelbart om för läkaren om du känner dig tröttare än vanligt,

om din hud och dina ögonvitor blir gula, urinen blir mörk eller brun (te-färgad), du mår illa,

kräks eller har dålig aptit, om du har ont på höger sida av magen, om det kliar eller om du får

blåmärken lättare än vanligt. Läkaren tar eventuellt blodprover för att kontrollera

leverfunktionen.

har njurproblem.

Se Eventuella biverkningar i avsnitt 4 för ytterligare information.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är endast avsett för vuxna och ska inte ges till barn och ungdomar.

Provtagning och kontroller

Du kommer att få lämna blodprover innan behandlingen börjar och under behandlingen. Dessa prover

ska kontrollera nivåerna av kolesterol, triglycerider och enzymerna amylas och lipas i blodet innan du

påbörjar behandling med Lorviqua och med jämna mellanrum under behandlingen.

Andra läkemedel och Lorviqua

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel och receptfria

läkemedel. Lorviqua kan nämligen påverka hur andra läkemedel verkar. Dessutom kan vissa

läkemedel påverka hur Lorviqua verkar.

Du får inte ta Lorviqua tillsammans med vissa läkemedel. Dessa räknas upp under rubriken Ta inte

Lorviqua i början av avsnitt 2.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av

följande läkemedel:

boceprevir – för behandling av hepatit C

bupropion - används för att behandla depression eller för att hjälpa människor sluta röka

dihydroergotamin, ergotamin - används för att behandla migränhuvudvärk

efavirenz; kobicistat; ritonavir; paritaprevir i kombination med ritonavir och ombitasvir

och/eller dasabuvir; eller ritonavir i kombination med antingen elvitegravir, indinavir, lopinavir

eller tipranavir – används för att behandla aids/hiv

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol – för behandling av svampinfektioner. Även

troleandomycin, ett läkemedel för behandling av vissa bakterieinfektioner

kinidin – för behandling av oregelbundna hjärtslag och andra hjärtproblem

pimozid – för behandling av psykiska problem

alfentanil och fentanyl – mot svår smärta

ciklosporin, sirolimus och takrolimus – används vid organtransplantationer för att förhindra

avstötning av organet.

Lorviqua med mat och dryck

Du får inte dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt under tiden du behandlas med Lorviqua eftersom

det kan förändra mängden Lorviqua i kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Preventivmedel – information för kvinnor

Du ska inte bli gravid medan du tar detta läkemedel. Om du är fertil måste ett mycket effektivt

preventivmedel användas (t.ex. dubbla barriärer såsom kondom och pessar) under behandlingen

och i minst 5 veckor efter avslutad behandling. Lorlatinib kan minska effektiviteten hos

hormonella preventivmedel (till exempel p-piller), därför kan hormonella preventivmedel inte

betraktas som tillräckligt effektiva. Om hormonellt preventivmedel inte kan undvikas måste det

användas i kombination med kondom. Tala med din läkare om lämpliga preventivmedel för dig

och din partner.

Preventivmedel – information för män

Du ska inte skaffa barn under behandlingen med Lorviqua. Detta läkemedel kan nämligen skada

fostret. Om det finns någon risk för att du skulle kunna göra en kvinna gravid medan du tar detta

läkemedel måste du använda kondom under behandlingen och i minst 14 veckor efter avslutad

behandling. Tala med din läkare om lämpliga preventivmedel för dig och din partner.

Graviditet

Ta inte Lorviqua om du är gravid. Det kan nämligen skada fostret.

Om din manlige partner behandlas med Lorviqua måste han använda kondom under

behandlingen och i minst 14 veckor efter avslutad behandling.

Om du blir gravid medan du tar detta läkemedel eller inom 5 veckor efter den sista dosen

måste du tala om det för läkaren omedelbart.

Amning

Du ska inte amma medan du tar detta läkemedel och under 7 dagar efter den sista dosen. Man

vet inte om Lorviqua kan passera över i bröstmjölk och därmed skada barnet.

Fertilitet

Lorviqua kan påverka manlig fertilitet. Tala med läkaren om fertilitetsbevarande åtgärder innan

du tar Lorviqua.

Körförmåga och användning av maskiner

Var särskilt försiktig när du kör något fordon eller använder maskiner under behandlingen med

Lorviqua med tanke på dess effekter på din psykiska status.

Lorviqua innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Lorviqua innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 25 mg eller 100 mg tablett, d.v.s. är

näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Lorviqua

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är en tablett på 100 mg en gång dagligen. Tabletten tas via

munnen.

Ta dosen vid ungefär samma tid varje dag.

Du kan ta tabletterna med mat eller mellan måltider men undvik alltid grapefrukt och

grapefruktjuice.

Svälj tabletterna hela. Tabletterna får inte krossas, tuggas eller lösas upp.

Ibland kan läkaren sänka din dos, avbryta behandlingen under en kort tid eller avsluta din

behandling helt och hållet om du inte mår bra.

Om du kräks efter att ha tagit Lorviqua

Om du kräks efter att ha tagit en dos Lorviqua ska du inte ta någon extra dos. Ta bara nästa dos vid

den vanliga tidpunkten.

Om du har tagit för stor mängd av Lorviqua

Om du av misstag tar för många tabletter ska du genast tala om det för läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska. Du kan behöva läkarvård.

Om du har glömt att ta Lorviqua

Vad du ska göra om du har glömt att ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar till nästa dos.

Om nästa dos ska tas om 4 timmar eller mer, ska du ta den glömda tabletten så snart som

möjligt. Ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

Om nästa dos ska tas inom mindre än 4 timmar, ska du hoppa över den glömda tabletten. Ta

sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Lorviqua

Det är viktigt att du tar Lorviqua varje dag, så länge som läkaren ber dig att göra det. Om du inte kan

ta läkemedlet så som läkaren har ordinerat, eller om du känner att du inte behöver det längre, tala med

läkaren omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av följande biverkningar (se även avsnitt 2 Vad

du behöver veta innan du tar Lorviqua). Läkaren kan sänka din dos, avbryta behandlingen under en

kort tid eller avsluta behandlingen helt och hållet:

hosta, andfåddhet, bröstsmärtor eller förvärring av andningsproblem

långsam puls (50 slag per minut eller mindre), trötthetskänsla, yrsel eller svimfärdighet eller

medvetslöshet

magsmärtor, ryggvärk, illamående, kräkningar, klåda eller gulfärgning av hud och ögonvitor

förändrad psykisk status, kognitiva förändringar vilket kan vara förvirring, minnesförlust,

minskad koncentrationsförmåga, humörförändringar som irritabilitet och humörsvängningar,

förändring av talet inklusive talsvårigheter såsom sluddrande eller långsamt tal, eller tappad

verklighetsuppfattning, såsom att tro, se eller höra saker som inte är verkliga.

Andra biverkningar av Lorviqua kan vara:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

ökade nivåer av kolesterol och triglycerider (fetter i blodet, upptäcks i blodprover)

svullna armar/ben eller svullen hud

problem med ögonen t.ex. svårighet att se med ena eller båda ögonen, dubbelseende eller

ljusblixtar

problem med nerverna i armar och ben såsom smärta, domningar, ovanliga förnimmelser som

brännande känsla eller stickningar, svårigheter att gå eller svårigheter att utföra dagliga

aktiviteter såsom att skriva

ökad nivå av enzymer som kallas lipas och/eller amylas i blodet vilket upptäcks i blodprover

lågt antal röda blodkroppar vilket kallas anemi (blodbrist), upptäcks i blodprover

diarré

förstoppning

ledvärk

viktökning

huvudvärk

utslag

muskelvärk

ökat blodtryck

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

förhöjt blodsocker

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Lorviqua ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterfolien och på kartongen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker att förpackningen är skadad eller ser ut att ha

manipulerats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lorlatinib.

Lorviqua 25 mg: Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller 25 mg lorlatinib.

Lorviqua 100 mg: Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller 100 mg lorlatinib.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat,

magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol, triacetin, titandioxid (E171), svart

järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Se Lorviqua innehåller laktos och Lorviqua innehåller natrium i avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lorviqua 25 mg är runda, ljust rosa filmdragerade tabletter med ”Pfizer” präglat på ena sidan och ”25”

och ”LLN” på den andra sidan.

Lorviqua 25 mg är förpackade i blisterkartor om 10 tabletter och finns i förpackningar innehållande 90

tabletter (9 blisterkartor) eller 120 tabletter (12 blisterkartor).

Lorviqua 100 mg är ovala, mörkt rosa filmdragerade tabletter med ”Pfizer” präglat på ena sidan och

”LLN 100” på den andra sidan.

Lorviqua 100 mg är förpackade i blisterkartor om 10 tabletter och finns i förpackningar innehållande

30 tabletter (3 blisterkartor).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstӓtte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”. Detta innebär att det väntas

komma fler uppgifter om läkemedlet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och

uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lorviqua 25 mg filmdragerade tabletter

Lorviqua 100 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Lorviqua 25 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg lorlatinib.

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 1,58 mg laktosmonohydrat.

Lorviqua 100 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg lorlatinib.

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 4,20 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Lorviqua 25 mg filmdragerade tabletter

Rund (8 mm) ljust rosa filmdragerad tablett med omedelbar frisättning, med ”Pfizer” präglat på ena

sidan och ”25” och ”LLN” på den andra sidan.

Lorviqua 100 mg filmdragerade tabletter

Oval (8,5 x 17 mm) mörkt rosa filmdragerad tablett med omedelbar frisättning, med ”Pfizer” präglat

på ena sidan och ”LLN 100” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Lorviqua som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt

lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har

progredierat efter:

alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller

krizotinib och minst en annan ALK TKI.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med lorlatinib ska sättas in och övervakas av läkare med erfarenhet av användning av

cancerläkemedel.

Dosering

Rekommenderad dos är 100 mg lorlatinib peroralt en gång dagligen.

Behandlingens längd

Behandling med lorlatinib rekommenderas pågå så länge patienten har klinisk nytta av behandlingen

utan oacceptabel toxicitet.

Försenade eller missade doser

Om patienten missar att ta en dos Lorviqua ska den tas så snart patienten kommer ihåg det, såvida det

inte återstår mindre än 4 timmar innan det är dags för nästa dos. I det senare fallet ska patienten inte ta

den missade dosen. Patienten ska inte ta två doser samtidigt för att kompensera för en missad dos.

Dosjusteringar

Doseringsavbrott eller dosminskning kan krävas beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet.

Dosminskningar för lorlatinib sammanfattas nedan.

Första dosminskningen: 75 mg taget peroralt en gång dagligen

Andra dosminskningen: 50 mg taget peroralt en gång dagligen

Lorlatinib ska sättas ut permanent om patienten inte tolererar en 50 mg-dos peroralt en gång dagligen.

Rekommenderade dosjusteringar vid toxicitet och till patienter som utvecklar atrioventrikulärt (AV-)

block anges i tabell 1.

Tabell 1.

Rekommenderad justering av lorlatinibdosen vid biverkningar

Biverkning

a

Lorlatinibdos

Hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

Lindrig hyperkolesterolemi

(kolesterol mellan ULN och 300 mg/dl

eller mellan ULN och 7,75 mmol/l)

ELLER

Måttlig hyperkolesterolemi

(kolesterol mellan 301 och 400 mg/dl eller

mellan 7,76 och 10,34 mmol/l)

ELLER

Lindrig hypertriglyceridemi

(triglycerider mellan 150 och 300 mg/dl

eller mellan 1,71 och 3,42 mmol/l)

ELLER

Måttlig hypertriglyceridemi

(triglycerider mellan 301 och 500 mg/dl

eller mellan 3,43 och 5,7 mmol/l)

Sätt in eller modifiera lipidsänkande behandling

enlighet med respektive förskrivningsanvisning.

Fortsätt med samma dos lorlatinib.

Allvarlig hyperkolesterolemi

(kolesterol mellan 401 och 500 mg/dl eller

mellan 10,35 och 12,92 mmol/l)

Sätt in lipidsänkande behandling

; om patienten redan

står på lipidsänkare ökas dosen av den behandlingen

enlighet med respektive förskrivningsanvisning.

Alternativt övergå till annan lipidsänkande

Tabell 1.

Rekommenderad justering av lorlatinibdosen vid biverkningar

Biverkning

a

Lorlatinibdos

ELLER

Allvarlig hypertriglyceridemi

(triglycerider mellan 501 och 1 000 mg/dl

eller mellan 5,71 och 11,4 mmol/l)

behandling

. Fortsätt med samma dos lorlatinib utan

avbrott.

Livshotande hyperkolesterolemi

(kolesterol över 500 mg/dl eller över

12,92 mmol/l)

ELLER

Livshotande hypertriglyceridemi

(triglycerider över 1 000 mg/dl eller över

11,4 mmol/l)

Sätt in lipidsänkande behandling

eller öka dosen av

den behandlingen

i enlighet med respektive

förskrivningsanvisning. Alternativt övergå till annan

lipidsänkande behandling

. Gör uppehåll med

lorlatinib tills hyperkolesterolemin och/eller

hypertriglyceridemin gått tillbaka till måttlig eller

lindrig svårighetsgrad.

Sätt sedan åter in lorlatinib med samma dos och med

maximal lipidsänkande behandling

i enlighet med

respektive förskrivningsanvisning.

Om allvarlig hyperkolesterolemi och/eller

hypertriglyceridemi återkommer trots maximal

lipidsänkande behandling

i enlighet med respektive

förskrivningsanvisning ska lorlatinib minskas med

1 dossteg.

Effekter på centrala nervsystemet (CNS) (inkluderar psykotiska effekter och förändring av

kognition, sinnesstämning, psykiskt tillstånd eller tal)

Grad 2: Måttlig

ELLER

Grad 3: Allvarlig

Gör uppehåll i behandlingen tills toxiciteten är grad 1

eller lägre. Återuppta sedan lorlatinib minskat med

1 dossteg.

Grad 4: Livshotande/omedelbar intervention

indicerad

Sätt ut lorlatinib permanent.

Förhöjt lipas/amylas

Grad 3: Allvarlig

ELLER

Grad 4: Livshotande/omedelbar intervention

indicerad

Gör uppehåll med lorlatinib tills lipas eller amylas

återgått till baslinjevärdet. Återuppta sedan lorlatinib

minskat med 1 dossteg.

Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit

Grad 1: Lindrig

ELLER

Grad 2: Måttlig

Gör uppehåll med lorlatinib tills symtomen gått

tillbaka till baslinjevärdet och överväg att sätta in

kortikosteroider. Återuppta lorlatinib minskat med

1 dossteg.

Sätt ut lorlatinib permanent om ILD/pneumonit

återkommer eller inte går tillbaka efter 6 veckors

uppehåll med lorlatinib och steroidbehandling.

Grad 3: Allvarlig

ELLER

Grad 4: Livshotande/omedelbar intervention

indicerad

Sätt ut lorlatinib permanent.

Tabell 1.

Rekommenderad justering av lorlatinibdosen vid biverkningar

Biverkning

a

Lorlatinibdos

Förlängt PR-intervall/atrioventrikulärt (AV-) block

AV-block grad I:

Asymtomatiskt

Fortsätt med samma dos lorlatinib utan avbrott.

Överväg effekterna av samtidig medicinering,

analysera och korrigera elektrolytobalanser som kan

förlänga PR-intervallet. Monitorera noga

EKG/symtom som potentiellt kan vara relaterade till

AV-block.

AV-block grad I:

Symtomatiskt

Gör uppehåll med lorlatinib. Överväg effekterna av

samtidig medicinering, analysera och korrigera

elektrolytobalanser som kan förlänga PR-intervallet.

Monitorera noga EKG/symtom som potentiellt kan

vara relaterade till AV-block. Om symtomen går

tillbaka, fortsätt med lorlatinib minskat med 1 dossteg.

AV-block grad II:

Asymtomatiskt

Gör uppehåll med lorlatinib. Överväg effekterna av

samtidig medicinering, analysera och korrigera

elektrolytobalanser som kan förlänga PR-intervallet.

Monitorera noga EKG/symtom som potentiellt kan

vara relaterade till AV-block. Om efterföljande EKG

inte visar något AV-block grad II återupptas lorlatinib

minskat med 1 dossteg.

AV-block grad II:

Symtomatiskt

Gör uppehåll med lorlatinib. Överväg effekterna av

samtidig medicinering, analysera och korrigera

elektrolytobalanser som kan förlänga PR-intervallet.

Remittera till hjärtobservation och övervakning.

Överväg placering av pacemaker om symtomatiskt

AV-block kvarstår. Om symtom och AV-block grad II

går tillbaka helt eller patienten blir asymtomatisk med

AV-block grad I återupptas lorlatinib minskat med

1 dossteg.

Komplett AV-block.

Gör uppehåll med lorlatinib. Överväg effekterna av

samtidig medicinering, analysera och korrigera

elektrolytobalanser som kan förlänga PR-intervallet.

Remittera till hjärtobservation och övervakning.

Placering av pacemaker kan vara indicerat vid svåra

symtom på grund av AV-block. Vid kvarstående AV-

block kan permanent pacemaker övervägas.

Om pacemaker placeras ska behandling med lorlatinib

återupptas med full dos. Om ingen pacemaker placeras

återupptas lorlatinib minskat med 1 dossteg först när

symtomen gått tillbaka och PR-intervallet understiger

200 msek.

Hypertoni

Grad 3 (SBT högre än eller lika med

160 mm Hg eller DBT högre än eller lika

med 100 mm Hg; medicinsk intervention

indicerad; mer än ett blodtryckssänkande

läkemedel eller mer intensiv behandling än

tidigare indicerat)

Gör uppehåll med lorlatinib tills hypertonin har

återgått till grad 1 eller lägre (SBT lägre än

140 mm Hg och DBT lägre än 90 mm Hg) och

återuppta sedan behandlingen med lorlatinib i samma

dos.

Om hypertoni av grad 3 återkommer, gör uppehåll

med lorlatinib tills hypertonin har återgått till grad 1

eller lägre och återuppta sedan behandlingen med

sänkt dos.

Om adekvat kontroll av hypertonin inte kan uppnås

Tabell 1.

Rekommenderad justering av lorlatinibdosen vid biverkningar

Biverkning

a

Lorlatinibdos

med optimal medicinsk behandling ska lorlatinib

sättas ut permanent.

Grad 4 (livshotande följder, omedelbar

intervention indicerad)

Gör uppehåll med lorlatinib tills hypertonin har

återgått till grad 1 eller lägre, och återuppta sedan

behandlingen med sänkt dos eller sätt ut lorlatinib

permanent.

Om hypertoni av grad 4 återkommer ska lorlatinib

sättas ut permanent.

Hyperglykemi

Grad 3

ELLER

Grad 4 (ihållande hyperglykemi över

250 mg/dl trots optimal anti-hyperglykemisk

behandling)

Gör uppehåll med lorlatinib tills hyperglykemin är

adekvat kontrollerad och återuppta sedan

behandlingen med lorlatinib med nästa lägre dos.

Om adekvat hyperglykemisk kontroll inte kan uppnås

med optimal medicinsk behandling ska lorlatinib

sättas ut permanent.

Övriga biverkningar

Grad 1: Lindrig

ELLER

Grad 2: Måttlig

Överväg att antingen avstå från dosjustering eller att

sänka med 1 dossteg, enligt klinisk bedömning.

Grad 3 eller högre: Allvarlig

Gör uppehåll i behandlingen med lorlatinib tills

återgång av symtomen till grad 2 eller lägre eller till

baslinjevärdet. Återuppta sedan lorlatinib minskat med

1 dossteg.

Förkortningar: CNS=centrala nervsystemet; DBT=diastoliskt blodtryck; CTCAE=Common Terminology

Criteria for Adverse Events; EKG=elektrokardiogram; HMG CoA=3-hydroxy-3-metylglutaryl coenzym A;

NCI=National Cancer Institute; SBT=systoliskt blodtryck; ULN=övre normalgränsen.

Gradindelning baserad på NCI CTCAE-klasser.

Lipidsänkande behandling kan bestå av: HMG CoA-reduktashämmare, nikotinsyra, fibrinsyraderivat eller

etylestrar av omega 3-fettsyror.

Starka cytokrom P-450 (CYP-) 3A4/5-hämmare

Samtidig användning av lorlatinib och läkemedel som är starka CYP3A4/5-hämmare samt produkter

innehållande grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationen av lorlatinib. Ett alternativt samtidigt

läkemedel med mindre potential att hämma CYP3A4/5 ska övervägas (se avsnitt 4.5). Om en stark

CYP3A4/5-hämmare måste ges samtidigt ska startdosen för lorlatinib reduceras från 100 mg en gång

dagligen till 75 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.5 och 5.2). Om samtidig användning av starka

CYP3A4/5-hämmare avbryts ska lorlatinib återupptas med den dos som användes innan den starka

CYP3A4/5-hämmaren sattes in och efter en washout-period på 3 till 5 halveringstider för den starka

CYP3A4/5-hämmaren.

Särskilda patientgrupper

Äldre (≥ 65 år)

På grund av de begränsade data som finns för denna population kan inga dosrekommendationer ges för

patienter från 65 års ålder (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs till patienter med normal njurfunktion eller lätt eller måttligt nedsatt

njurfunktion [absolut uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR): ≥ 30 ml/min]. En minskad

dos av lorlatinib rekommenderas till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (absolut

eGFR < 30 ml/min), t.ex. en startdos på 75 mg tagen peroralt en gång dagligen (se avsnitt 5.2). Det

finns ingen tillgänglig information för patienter som står på njurdialys.

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering rekommenderas inte till patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Inga uppgifter finns om

lorlatinib givet till patienter med måttlig eller kraftig leverfunktionsnedsättning. Lorlatinib

rekommenderas därför inte till patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för lorlatinib för pediatriska patienter under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Lorviqua är avsett för oral användning.

Patienterna ska uppmanas att ta sin dos lorlatinib vid ungefär samma tid varje dag, med eller utan föda

(se avsnitt 5.2). Tabletterna ska sväljas hela (de får inte tuggas, krossas eller delas före nedsväljning).

Tabletterna ska inte tas om de är trasiga, spruckna eller på annat vis inte intakta.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot lorlatinib eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare (se avsnitt 4.4 och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Hyperlipidemi

Användning av lorlatinib har satts i samband med förhöjda kolesterol- och triglyceridvärden i serum

(se avsnitt 4.8). Mediantiden för uppkomst av allvarligt förhöjda kolesterol- och triglyceridvärden i

serum är 201 dagar (intervall: 42 till 518 dagar) respektive 127 dagar (intervall: 15 till 358 dagar).

Serumkolesterol och -triglycerider ska övervakas innan lorlatinib sätts in, 2, 4 och 8 veckor efter

behandlingsstarten och därefter regelbundet. Sätt in eller öka dosen av lipidsänkande läkemedel om

det är indicerat (se avsnitt 4.2).

Effekter på centrala nervsystemet

Effekter på centrala nervsystemet (CNS) har observerats hos patienter som får lorlatinib, såsom

psykotiska effekter och förändring av kognitiva funktioner, sinnesstämning, psykiskt tillstånd eller tal

(se avsnitt 4.8). Dosjustering eller utsättning av behandlingen kan krävas för patienter med CNS-

påverkan (se avsnitt 4.2).

Atrioventrikulärt block

Lorlatinib har studerats i en population där patienter med andra eller tredje gradens AV-block (såvida

de inte hade pacemaker) eller med AV-block av någon grad med PR-intervall på > 220 msek, var

exkluderade. Förlängt PR-intervall och AV-block har rapporterats hos patienter som får lorlatinib (se

avsnitt 5.2). Kontrollera elektrokardiogrammet (EKG) innan lorlatinib sätts in och därefter en gång i

månaden, särskilt hos patienter med tillstånd som predisponerar för kliniskt signifikanta

hjärtbiverkningar. Dosjustering kan krävas för patienter som utvecklar AV-block (se avsnitt 4.2).

Nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion

Nedsättning av vänster kammares ejektionsfraktion (LVEF) har rapporterats hos patienter som fått

lorlatinib och som genomgått LVEF-bedömning vid baslinjen och minst en gång därefter. Utifrån

tillgängliga data från kliniska studier är det inte möjligt att fastställa ett orsakssamband mellan effekter

på förändringar i hjärtkontraktiliteten och lorlatinib. Hos patienter med kardiella riskfaktorer eller

tillstånd som kan påverka LVEF ska hjärtövervakning inklusive LVEF-bedömning vid baslinjen och

under behandlingen övervägas. Hos patienter som utvecklar relevanta kardiella tecken/symtom under

behandlingen ska hjärtövervakning inklusive LVEF-bedömning övervägas.

Förhöjt lipas och amylas

Förhöjt lipas och/eller amylas har förekommit hos patienter som får lorlatinib (se avsnitt 4.8).

Mediantiden för uppkomst av förhöjt lipas och amylas i serum är 70 dagar (intervall: 7 till 696 dagar)

respektive 41 dagar (intervall: 7 till 489 dagar). Hänsyn ska tas till risken för pankreatit hos patienter

som får lorlatinib på grund av samtidig hypertriglyceridemi och/eller en potentiell medfödd mekanism.

Patienterna ska övervakas avseende förhöjda lipas- och amylasvärden innan behandlingen med

lorlatinib påbörjas och därefter regelbundet efter klinisk bedömning (se avsnitt 4.2).

Interstitiell lungsjukdom/pneumonit

Svåra eller livshotande lungbiverkningar som överensstämmer med ILD/pneumonit har förekommit

med lorlatinib (se avsnitt 4.8). Alla patienter som får förvärrade andningssymtom som tyder på

ILD/pneumonit (t.ex. dyspné, hosta och feber) ska utredas omgående avseende ILD/pneumonit.

Lorlatinib ska avbrytas tillfälligt och/eller permanent, beroende på svårighetsgraden (se avsnitt 4.2).

Hypertoni

Hypertoni har rapporterats hos patienter som får lorlatinib (se avsnitt 4.8). Blodtrycket ska kontrolleras

före insättning av lorlatinib. Blodtrycket ska kontrolleras efter två veckor och därefter minst en gång i

månaden under behandling med lorlatinib. Gör uppehåll med lorlatinib och återuppta med sänkt dos

eller sätt ut permanent beroende på svårighetsgrad (se avsnitt 4.2).

Hyperglykemi

Hyperglykemi har förekommit hos patienter som får lorlatinib (se avsnitt 4.8). Fastande serumglukos

ska bedömas före insättning av lorlatinib och därefter kontrolleras regelbundet enligt nationella

riktlinjer. Gör uppehåll med lorlatinib och återuppta med sänkt dos eller sätt ut permanent beroende på

svårighetsgrad (se avsnitt 4.2).

Läkemedelsinteraktioner

I en studie på friska frivilliga personer hade samtidig användning av lorlatinib och rifampin, en stark

CYP3A4/5-inducerare, lett till en ökning av alaninaminotransferas (ALAT) och

aspartataminotransferas (ASAT) utan någon ökning av totalt bilirubin eller alkaliskt fosfatas (se

avsnitt 4.5). Samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare är kontraindicerad (se avsnitt 4.3

och 4.5). Inga kliniskt betydelsefulla förändringar i leverfunktionstester sågs hos friska frivilliga

forskningspersoner efter att de fått en kombination bestående av lorlatinib och den måttliga

CYP3A4/5-induceraren modafinil (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av lorlatinib och CYP3A4/5-substrat med snävt terapeutiskt index, bland

annat alfentanil, ciklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, hormonella preventivmedel,

pimozid, kinidin, sirolimus och takrolimus, ska undvikas eftersom koncentrationen av dessa läkemedel

kan sänkas av lorlatinib (se avsnitt 4.5).

Fertilitet och graviditet

Under behandling med lorlatinib och i minst 14 veckor efter den sista dosen måste manliga patienter

med kvinnliga fertila partners använda effektiva preventivmedel, bland annat kondom, och manliga

patienter med gravid partner måste använda kondom (se avsnitt 4.6). Den manliga fertiliteten kan vara

nedsatt under behandling med lorlatinib (se avsnitt 5.3). Män bör söka rådgivning om effektiva

fertilitetsbevarande åtgärder före behandlingen. Fertila kvinnor ska informeras om att graviditet ska

undvikas under tiden de behandlas med lorlatinib. En mycket effektiv icke-hormonell preventivmetod

måste användas av kvinnliga patienter under behandlingen med lorlatinib, eftersom lorlatinib kan göra

hormonella preventivmedel ineffektiva (se avsnitt 4.5 och 4.6). Om det är omöjligt att undvika en

hormonell preventivmetod måste kondom användas i kombination med den hormonella metoden.

Användning av effektivt preventivmedel måste fortsätta i minst 35 dagar efter slutförd behandling (se

avsnitt 4.6). Det är inte känt om lorlatinib påverkar kvinnors fertilitet.

Laktosintolerans

Detta läkemedel innehåller laktos som hjälpämne. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte ta detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukosgalaktosmalabsorption.

Natriumdiet

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 25 mg eller 100 mg tablett.

Patienter på låg natriumdiet bör informeras om att denna produkt är näst intill "natriumfri".

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

In vitro data visar att lorlatinib främst metaboliseras av CYP3A4 och uridindifosfat-

glukuronosyltransferas (UGT)1A4, och i mindre omfattning av CYP2C8, CYP2C19, CYP3A5 och

UGT1A3.

Andra läkemedels effekt på lorlatinib

CYP3A4/5-inducerare

Rifampin, en stark inducerare av CYP3A4/5, administrerad oralt i doser om 600 mg en gång dagligen i

12 dagar, minskade genomsnittligt area under kurvan (AUC

) för lorlatinib med 85 % och C

76 % efter en oral engångsdos om 100 mg lorlatinib till friska frivilliga deltagare; även ökningar av

ASAT och ALAT observerades. Samtidig administrering av lorlatinib och starka CYP3A4/5-

inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin, enzalutamid, mitotan, fenytoin och johannesört) kan

minska plasmakoncentrationen av lorlatinib. Samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare och

lorlatinib är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.4). Inga kliniskt betydelsefulla förändringar i

leverfunktionstester sågs efter administrering av en kombination bestående av en oral enkeldos om

100 mg lorlatinib och den måttliga CYP3A4/5-induceraren modafinil (400 mg en gång dagligen i

19 dagar) hos friska frivilliga forskningspersoner. Samtidig användning av modafinil hade ingen

kliniskt betydelsefull effekt på lorlatinibs farmakokinetik.

CYP3A4/5-hämmare

Itrakonazol, en stark hämmare av CYP3A4/5, administrerad oralt i doser om 200 mg en gång dagligen

i 5 dagar, ökade genomsnittlig AUC

för lorlatinib med 42 % och C

med 24 % efter en peroral

engångsdos om 100 mg lorlatinib till friska frivilliga deltagare. Samtidig administrering av lorlatinib

och starka CYP3A4/5-hämmare (t.ex. boceprevir, kobicistat, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol,

troleandomycin, vorikonazol, ritonavir, paritaprevir i kombination med ritonavir och ombitasvir

och/eller dasabuvir, och ritonavir i kombination med antingen elvitegravir, indinavir, lopinavir eller

tipranavir) kan öka plasmakoncentrationen av lorlatinib. Även produkter med grapefrukt kan öka

plasmakoncentrationen av lorlatinib och ska undvikas. Ett alternativt läkemedel med mindre potential

att hämma CYP3A4/5 ska övervägas. Om en stark CYP3A4/5-hämmare måste administreras samtidigt

rekommenderas sänkning av lorlatinibdosen (se avsnitt 4.2).

Effekt av lorlatinib på andra läkemedel

CYP3A4/5-substrat

In vitro-studier indikerar att lorlatinib är en tidsberoende hämmare såväl som inducerare av

CYP3A4/5. Lorlatinib 150 mg peroralt en gång dagligen i 15 dagar minskade AUC

med 61 % och

med 50 % för en peroral engångsdos om 2 mg midazolam (ett känsligt CYP3A-substrat).

Följaktligen är lorlatinib en måttlig inducerare av CYP3A. Samtidig administrering av lorlatinib och

CYP3A4/5-substrat med snävt terapeutiskt index, bland annat alfentanil, ciklosporin,

dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, hormonella preventivmedel, pimozid, kinidin, sirolimus och

takrolimus, ska därför undvikas eftersom koncentrationen av dessa läkemedel kan sänkas av lorlatinib

(se avsnitt 4.4).

CYP2B6-substrat

Lorlatinib 100 mg en gång dagligen i 15 dagar minskade AUC

och C

för en peroral engångsdos

om 100 mg bupropion (ett kombinerat CYP2B6- och CYP3A4-substrat) med 49,5 % respektive 53 %.

Följaktligen är lorlatinib en svag inducerare av CYP2B6 och ingen dosjustering är nödvändig när

lorlatinib används i kombination med läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2B6.

CYP2C9-substrat

Lorlatinib 100 mg en gång dagligen i 15 dagar minskade AUC

och C

för en peroral engångsdos

om 500 mg tolbutamid (ett känsligt CYP2C9-substrat) med 43 % respektive 15 %. Följaktligen är

lorlatinib en svag inducerare av CYP2C9 och ingen dosjustering är nödvändig för läkemedel som

huvudsakligen metaboliseras av CYP2C9. Patienter ska dock övervakas vid samtidig behandling med

läkemedel med smalt terapeutiskt index som metaboliseras av CYP2C9 (t.ex. kumarinantikoagulantia).

UGT-substrat

Lorlatinib 100 mg en gång dagligen i 15 dagar minskade AUC

och C

för en peroral engångsdos

om 500 mg paracetamol (ett UGT-, SULT- samt CYP1A2-, 2A6-, 2D6- och 3A4-substrat) med 45 %

respektive 28 %. Följaktligen är lorlatinib en svag inducerare av UGT och ingen dosjustering är

nödvändig för läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av UGT. Patienter ska dock övervakas vid

samtidig behandling med läkemedel med smalt terapeutiskt index som metaboliseras av UGT.

P-glykoproteinsubstrat

Lorlatinib 100 mg en gång dagligen i 15 dagar minskade AUC

och C

för en peroral engångsdos

om 60 mg fexofenadin (ett känsligt P-glykoproteinsubstrat [P-gp]) med 67 % respektive 63 %.

Följaktligen är lorlatinib en måttlig inducerare av P-gp. Läkemedel som är P-gp-substrat med smalt

terapeutiskt index (t.ex. digoxin, dabigatranetexilat) ska användas med försiktighet i kombination med

lorlatinib på grund av sannolikheten för minskade plasmakoncentrationer för dessa substrat.

In vitro-studier av hämning och induktion av andra CYP-enzymer

In vitro har lorlatinib låg potential att orsaka läkemedelsinteraktioner genom induktion av CYP1A2.

In vitro-studier av andra transportproteiner än P-gp

In vitro-studier indikerade att lorlatinib kan ha potential att hämma BCRP (magtarmkanalen),

OATP1B1, OATP1B3, OCT1, MATE1 och OAT3 i kliniskt relevanta koncentrationer. Lorlatinib ska

användas med försiktighet i kombination med substrat för BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1,

MATE1 och OAT3 eftersom kliniskt relevanta förändringar i plasmaexponeringen för dessa substrat

inte kan uteslutas.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/459083/2020

EMEA/H/C/004646

Lorviqua (lorlatinib)

Sammanfattning av Lorviqua och varför det är godkänt inom EU

Vad är Lorviqua och vad används det för?

Lorviqua är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer

(NSCLC), när sjukdomen är framskriden och ”ALK-positiv”, vilket innebär att cancercellerna har vissa

förändringar som påverkar den gen som är ansvarig för ett protein som kallas ALK (anaplastiskt

lymfomkinas).

Lorviqua används som enda läkemedel när sjukdomen har förvärrats trots behandling med andra

läkemedel av samma klass som kallas ALK-tyrosinkinashämmare (TKIS), inklusive alektinib, ceritinib

och krizotinib.

Lorviqua innehåller den aktiva substansen lorlatinib.

Hur används Lorviqua?

Lorviqua är receptbelagt. Behandling med Lorviqua ska inledas och övervakas av läkare med

erfarenhet av att använda cancerläkemedel.

Lorviqua finns som tabletter som tas genom munnen och den rekommenderade dosen är 100 mg en

gång dagligen. Om vissa biverkningar uppstår kan läkaren minska dosen eller tillfälligt avbryta

behandlingen. Behandling kan avbrytas helt om patienten utvecklar allvarliga biverkningar.

För mer information om hur du använder Lorviqua, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Lorviqua?

ALK tillhör en familj av enzymer som kallas receptortyrosinkinaser, som medverkar till tillväxten av

celler och utvecklingen av nya blodkärl som försörjer dem. Hos patienter med ALK-positiv NSCLC

produceras en onormal form av ALK som gör att cancercellerna delar sig och växer på ett okontrollerat

sätt.

Den aktiva substansen i Lorviqua, lorlatinib, är en tyrosinkinashämmare. Den verkar genom att

blockera aktiviteten av ALK, vilket minskar cancerns tillväxt och spridning.

Lorviqua (lorlatinib)

EMA/459083/2020

Sida 2/3

Vilka fördelar med Lorviqua har visats i studierna?

Lorviqua var effektivt för att behandla ALK-positiv NSCLC i en huvudstudie som omfattade 139

patienter vars sjukdom hade förvärrats trots behandling med antingen alektinib eller ceritinib eller med

krizotinib och en annan ALK-tyrosinkinashämmare. I denna studie jämfördes Lorviqua inte med någon

annan behandling eller placebo (overksam behandling).

Behandlingssvaret bedömdes genom kroppsskanningar och standardiserade kriterier för att bedöma

solida tumörer, där fullständigt svar innebar att patienten inte hade några kvarstående tecken på

cancer. Cirka 43 procent av de patienter som tidigare hade behandlats med alektinib eller ceritinib

ansågs av sina läkare ha haft ett fullständigt eller partiellt svar på läkemedlet.

Av de patienter som tidigare behandlats med krizotinib och en annan ALK-tyrosinkinashämmare hade

cirka 40 procent ett fullständigt eller partiellt svar på läkemedlet.

Lorviqua var också effektivt när cancern hade spridit sig till hjärnan. Beroende på vilken behandling

patienterna hade fått tidigare hade cirka 67 procent och 52 procent av patienterna som behandlades

med Lorviqua inga tecken på cancer i hjärnan eller hade tecknen på cancer minskat.

Vilka är riskerna med Lorviqua?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Lorviqua (kan uppträda hos fler än 1 av 5 personer) är

hyperkolesterolemi (höga kolesterolnivåer i blodet), hypertriglyceridemi (höga halter av triglycerider,

ett slags fettämnen), ödem (vätskeansamling), perifer neuropati (nervskador i händer och fötter),

problem med att tänka, lära och minnas, trötthet, viktökning, artralgi (ledsmärta), humöreffekter och

diarré.

Lorviqua får inte ges tillsammans med läkemedel som kallas ”starka CYP3A4-inducerare” eftersom de

kombinerade läkemedlen kan skada levern och minska mängden Lorviqua i blodet. En fullständig

förteckning över biverkningar och restriktioner för Lorviqua finns i bipacksedeln.

Varför är Lorviqua godkänt i EU?

Lorviqua är effektivt för att behandla ALK-positiv NSCLC som har försämrats trots behandling med

andra ALK-tyrosinkinashämmare. Lorviqua är också effektivt när cancern har spridit sig till hjärnan.

Mycket få andra behandlingar finns tillgängliga för patienter efter att ALK-tyrosinkinashämmare har

misslyckats eller för dem vars cancer har spridit sig till hjärnan, och biverkningarna som orsakas av

Lorviqua är hanterbara. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med

Lorviqua är större än riskerna och att Lorviqua kan godkännas för försäljning i EU.

Lorviqua har godkänts enligt reglerna om ”villkorat godkännande”. Ytterligare evidens ska komma in

för detta läkemedel och företaget är skyldigt att lämna dessa uppgifter. Läkemedelsmyndigheten går

varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram och uppdaterar denna sammanfattning när

det behövs.

Vilken information om Lorviqua saknas för närvarande?

Eftersom Lorviqua har beviljats villkorat godkännande kommer det företag som marknadsför Lorviqua

att genomföra en studie med läkemedlet på patienter vars sjukdom har försämrats efter behandling

med alektinib eller ceritinib. Företaget kommer dessutom att tillhandahålla resultaten från en

pågående studie som jämför Lorviqua med krizotinib hos patienter med ALK-positiv NSCLC som inte

behandlats tidigare.

Lorviqua (lorlatinib)

EMA/459083/2020

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Lorviqua?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Lorviqua har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Lorviqua kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Lorviqua utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Lorviqua

Den 6 maj 2019 fick Lorviqua ett villkorat godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Lorviqua finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lorviqua

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen